Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?"

Transcriptie

1 Toeslagenonderzoek Hoe gaan ederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Utrecht, maart 2006

2 Inleiding Begin 2006 is er van alles veranderd in het huishoudboekje van veel ederlanders. Huursubsidie werd huurtoeslag, het bestaande systeem van ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekeringen is verdwenen en er is een nieuwe vorm van inkomensondersteuning gekomen: de zorgtoeslag. aast de huurtoeslag moest er nu dus ook een zorgtoeslag aangevraagd worden, al liep de aanvraag wel grotendeels samen met de huurtoeslag. Verder is de levensloopregeling geïntroduceerd en zijn er veranderingen in de regelingen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en (vervroegd) pensioen. De uitkering van de zorgtoeslag loopt niet geheel in de pas met het tijdstip waarop veel mensen de premie voor de ziektekostenverzekering moeten betalen. De zorgtoeslag krijgt men aan het begin van de maand bijgeschreven, terwijl de premie pas aan het eind van de maand betaald hoeft te worden. Aan de ene kant ontstaat het gevaar dat mensen het geld dat bedoeld is voor de verzekeringspremie al hebben besteed aan andere dingen tegen de tijd dat de rekening voor ziektekostenverzekering betaald moet worden. Aan de andere kant wordt het allemaal misschien een stukje duidelijker: de premie zit niet meer gedeeltelijk verstopt in het salarisstrookje en als er recht is op zorgtoeslag, dan is een apart stukje inkomen alvast gereserveerd voor de verzekering. De vraag is hoe mensen gereageerd hebben op de veranderingen rondom de ziektekostenverzekering en op het systeem van toeslagen. Methode van onderzoek Voor het antwoord op deze vragen is gebruik gemaakt van het Twee Vandaag Opinie Panel (TOP). Het Twee Vandaag Opinie Panel is een internetpanel van het televisieprogramma Twee Vandaag. Kijkers kunnen zich aanmelden voor het panel. In totaal bestaat het panel uit ongeveer personen. Op 10 maart 2006 is een oproep om mee te doen aan de Toeslagen-enquête aan alle panelleden verstuurd. Panelleden hadden tot 16 maart de tijd om de enquête in te vullen. In totaal hebben panelleden de enquête ingevuld. Door herweging op leeftijdsklasse, opleiding, geslacht en provincie is het bestand als representatief te beschouwen. Personen in de jongste leeftijdscategorie (onder de 21 jaar) zijn in de analyses niet meegenomen. Daarmee bleven respondenten over. Door de omvang van deze steekproef kunnen relatief kleine groepen bekeken worden. Kanttekening hierbij is dat deze enquête is afgenomen via internet. Echt kwetsbare groepen als dak- en thuislozen, hoogbejaarden e.d. en allochtonen die de ederlandse taal niet beheersen zullen duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. 1

3 Overstappen van verzekeraar Van de respondenten gaf 24,8% aan van verzekeraar gewisseld te zijn. 1,2% gaf aan nog bezig te zijn en 0,1% wist het niet. Opvallend hierbij is dat vooral huishoudens waarvan een deel particulier en een deel ziekenfondsverzekerd was, is overgestapt. Van deze groep gaf 36% aan van verzekeraar gewisseld te zijn; van de huishoudens die volledig particulier verzekerd waren, gaf 26% aan overgestapt te zijn en van de huishoudens die volledig ziekenfonds verzekerd waren is 21% overgestapt. Het kan zijn dat huishoudens die eerst bij twee verzekeraars (een ziekenfonds en een particulier) verzekerd waren, dit nu bij één verzekeraar onderbrengen. Deze tendens blijkt uit ook uit tabel 1. Voornamelijk de hogere inkomens zijn overgestapt. Zij hebben het meest geprofiteerd van de keuzevrijheid om een goedkopere of betere verzekeraar te kiezen. Tabel 1: Overstappen naar verzamelinkomen huishouden iet Overgestapt overgestapt Bezig over te stappen Weet niet Minder dan euro per jaar 82,2% 16,4% 1,1% 0,3% euro per jaar 77,1% 21,7% 1,2% 0,0% euro per jaar 72,2% 26,6% 1,1% 0,0% 5352 Meer dan euro per jaar 66,3% 32,5% 1,1% 0,1% 3717 Weet niet 74,7% 23,7% 1,6% 0,0% 738 Geen opgave 69,7% 28,3% 1,6% 0,3% 1143 Ook zijn jongeren meer overgestapt dan ouderen, zoals te zien is tabel 2. Tabel 2: Overstappen naar verzamelinkomen huishouden iet Overgestapt overgestapt Bezig over te stappen Weet niet jaar 66,3% 31,8% 1,5% 0,4% jaar 69,7% 27,9% 2,2% 0,2% jaar 73,0% 26,1% 0,9% 0,0% jaar 76,5% 23,0% 0,5% 0,0% jaar en ouder 83,1% 16,6% 0,2% 0,0% 3399 De redenen om over te stappen zijn niet gelijk verdeeld. Bij de lagere inkomens is de prijs een doorslaggevend argument, bij de hogere inkomens is het aanbod van een collectief contract via de werkgever bepalender. 2

4 Andere reden Tabel 3: Redenen overstappen naar verzamelinkomen huishouden Goedkoper Collectief via werkgever Aanvullende verze- Ontevreden over oude verze- kering beter keraar Minder dan euro per jaar 37,0% 24,0% 18,9% 6,6% 12,8% euro per jaar 40,8% 26,0% 18,3% 7,9% 6,9% euro per jaar 25,9% 43,8% 14,9% 5,3% 9,9% Meer dan euro per jaar 25,7% 41,5% 15,5% 4,2% 13,0% Weet niet 28,0% 28,0% 12,8% 13,7% 17,1% Geen opgave 25,7% 37,5% 13,0% 8,4% 15,2% TOTAAL 30,3% 36,2% 16,0% 6,2% 11,1% Premiebetaling De ziektekostenpremie kan op verschillende manieren betaald worden. Bij automatische betaling is de invloed van huishoudens op de timing van de betaling klein; bij betaling via acceptgiro kan een huishouden er voor kiezen om iets later te betalen. Twee op de drie (68,8%) betalen de premie via een automatische overschrijving. 14,1% betaalt via een acceptgiro, bij 13,2% wordt de premie direct van de loonstrook ingehouden. 2,6% betaalt op een andere manier en 1,3% weet het niet. Het is niet verwonderlijk dat vooral bij werkenden (en dus de hogere inkomens) de premie vaker via de loonstrook loopt. Bij de huishoudens met een verzamelinkomen van meer dan euro betaalt 24% de premie via de loonstrook. Er is nauwelijks verschil naar inkomen als we kijken naar de verhouding tussen automatisch betalen of betalen via acceptgiro. Huishoudens met een laag inkomen kiezen er niet vaker voor om per acceptgiro te betalen om zodoende tijdelijk financiele ruimte te creeren. Blijkbaar zien ze de verzekeringspremie als een onontkoombare last die ze sowieso willen betalen. Wel is het opvallend dat mensen met een bijstandsuitkering veel minder (36%) betalen via een automatische overschrijving. 22% betaalt via acceptgiro s. Ook betaalt 19% via de bijstandsuitkering en geeft 19% anders te betalen. Waarschijnlijk zijn dit collectieve contracten die de sociale dienst met een verzekeraar heeft afgesloten. iet alleen de betaalwijze kan verschillen, ook de frequentie van betalen kan verschillen. Een aantal verzekeraars geeft korting bij betaling per kwartaal en meer korting bij betaling per jaar. Keerzijde is wel dat dat bedrag dan in één keer op tafel gelegd moet kunnen worden. Verreweg de meesten (93,4%) betalen hun ziektekostenverzekering per maand. 1,6% betaalt de premie per kwartaal en 3,1% betaalt per jaar. Betaling per jaar komt voornamelijk voor bij hogere inkomens. Van de huishoudens met een inkomen boven de euro, betaalt 6,5% de premie per jaar. 3

5 Zorgtoeslag Van alle respondenten denkt 55% recht te hebben op de zorgtoeslag. 39% denkt geen recht te hebben op de zorgtoeslag en 6% weet het niet. Recht op zorgtoeslag is natuurlijk sterk afhankelijk van het inkomen. Tabel 4: Recht op zorgtoeslag naar verzamelinkomen huishouden en huishoudsamenstelling Ja ee Weet niet Minder dan euro per jaar 96,3% 0,8% 2,9% Samenwonend 93,9% 1,3% 4,7% 760 Alleenstaand 97,2% 0,6% 2,2% 1907 Alleenstaande ouder 97,6% 0,0% 2,4% euro per jaar 84,4% 10,7% 5,0% Samenwonend 86,6% 9,0% 4,4% 2513 Alleenstaand 80,7% 14,0% 5,4% 1324 Alleenstaande ouder 91,0% 6,6% 2,5% euro per jaar 41,8% 49,9% 8,3% Samenwonend 50,7% 40,7% 8,6% 3925 Alleenstaand 6,3% 87,0% 6,7% 940 Alleenstaande ouder 11,7% 79,6% 2,7% 137 Meer dan euro per jaar 4,8% 91,1% 4,2% Samenwonend 2,9% 93,0% 4,1% 3230 Alleenstaand 9,2% 84,8% 6,0% 217 Alleenstaande ouder < 50 TOTAAL 55,0% 39,1% 5,9% De gearceerde gedeelten geven de juiste keuze aan. Te zien is dat bij de lage inkomens (tot euro) ruim 90% denkt recht te hebben op de zorgtoeslag. Bij de samenwonenden in die groep ligt het percentage dat weet niet antwoordt wat hoger. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat de partner de financiën regelt. Overigens geldt hier dat de moeilijkst bereikbare groepen waarschijnlijk ook ondervertegenwoordigd zijn in dit panel. Bij de samenwonenden met een wat hoger inkomen ( euro) is de zorgtoeslag minder bekend. Van die groep denkt ruim 40% geen recht op zorgtoeslag te hebben, terwijl ze dat wel hebben. u moesten de respondenten in deze enquête zelf het verzamelinkomen van hun huishouden schatten. Dat is geen gemakkelijke opgave: de term verzamelinkomen is een moeilijke en wanneer je partner de belastingaangifte regelt, kun je een fout maken. Desalniettemin is een percentage van 40 een hoog percentage. Het gaat bij deze groep om relatief lage bedragen, maar zij lopen op het ogenblik toch een paar euro per maand mis. Het is mogelijk de zorgtoeslag per maand uitgekeerd te krijgen, maar het is ook mogelijk de zorgtoeslag achteraf te ontvangen. Verreweg de meeste mensen (97,4%) die denken recht te hebben op de zorgtoeslag, hebben deze ook aangevraagd. Slechts een zeer klein aantal (1,8%) wil pas na afloop van het jaar de zorgtoeslag aanvragen. Principiële weigeraars zijn op de vingers van een hand te tellen. De meeste huishoudens die zorgtoeslag ontvangen, vinden het bedrag aan zorgtoeslag nodig. Slechts een kleine groep geeft aan buiten het bedrag te kunnen en het als een extraatje te zien. Dat zijn voornamelijk de wat hogere inkomens, waar het bedrag aan zorgtoeslag een stuk lager is. Tabel 5 geeft meer details. 4

6 Tabel 5: oodzaak zorgtoeslag naar verzamelinkomen huishouden en huishoudsamenstelling (% van de huishoudens die zorgtoeslag ontvangen) Zie het als extraatje odig om premie te betalen odig om rond te komen Minder dan euro per jaar Samenwonend 1,7% 70,0% 28,1% 709 Alleenstaand 3,3% 49,8% 45,3% 1830 Alleenstaande ouder 0,0% 60,3% 39,7% euro per jaar Samenwonend 8,2% 61,4% 29,0% 2143 Alleenstaand 14,7% 41,4% 40,3% 1044 Alleenstaande ouder 6,8% 39,7% 52,1% euro per jaar Samenwonend 20,7% 49,1% 21,8% 1921 Van de mensen met een bijstandsuitkering zegt 55% de zorgtoeslag nodig te hebben om rond te komen. Aanvragen zorgtoeslag Het aanvragen van de zorgtoeslag werd door 19,5% van de aanvragers heel makkelijk gevonden. 40,8% vond het makkelijk, 22,7% vulde neutraal in. Van de aanvragers vond 11,6% het aanvragen van de zorgtoeslag moeilijk en 3,0% vond het heel moeilijk. Er was weinig onderscheid tussen verschillende groepen; 65-plussers leken het aanvragen iets makkelijker te vinden, mensen met alleen lager onderwijs vonden het iets moeilijker. Mensen die ook huurtoeslag aanvroegen, vonden het over algemeen makkelijker. Van de aanvragers heeft 76,7% zelf, zonder hulp, de aanvraag gedaan. 16,1% heeft hulp gehad van familie, vrienden of kennissen en 6,3% heeft hulp via de Belastingdienst gekregen. Ook hier blijkt dat mensen met alleen lager onderwijs hulp nodig hadden bij de aanvraag. Van hen heeft 57,4% zelf de aanvraag gedaan. Verder blijkt het dat de jongste groep (20-24 jaar) en de oudste groep (65-plus) relatief vaak hulp hebben gevraagd. Bij de jongste groep waren dat relatief vaak (27%) vrienden, kennissen en familie, bij de oudste groep was dat relatief vaak (10%) de belastingdienst. Huurtoeslag Van de respondenten woont 47,7% in een huurhuis en 50,1% in een koophuis. Van de huurders denkt 40,0% recht te hebben op een huurtoeslag, 51,2% denkt van niet en 8,7% weet het niet. Bij lagere inkomens is er meer recht op huurtoeslag: van de huurders met een verzamelinkomen van euro of minder, zegt 75,8% recht te hebben op huurtoeslag. De mensen die recht op huurtoeslag hebben, hebben ook vrijwel allemaal (98,8%) recht op de zorgtoeslag. Huurders van boven de 65 hebben vaker recht op een huurtoeslag dan huurders onder de 65. Van die groep heeft 53% recht op de huurtoeslag. Degenen die menen recht te hebben op de huurtoeslag, vragen deze ook vrijwel allemaal aan. 94,9% vraagt de huurtoeslag aan. 2,1% wil achteraf verrekenen en 0,3% wil principieel geen huurtoeslag ontvangen. 2,6% tenslotte weet het niet. 5

7 Bij de huurtoeslag gaat het om relatief forse bedragen, vergeleken met de zorgtoeslag. De zorgtoeslag bedraagt voor alleenstaanden maximaal 34 euro in de maand, en voor samenwonenden maximaal 92 euro. Van de huishoudens in het panel die huurtoeslag ontvangen, krijgt 11,1% minder dan 50 euro per maand, 19,2% ontvangt tussen de 50 en 100 euro per maand, 46,8% ontvangt tussen de 100 en 200 euro in de maand en 13,6% ontvangt meer dan 200 euro per maand. De huurtoeslag wordt door veel mensen dan ook als noodzakelijk gezien. Slechts 1,7% van de ontvangers als een leuk extraatje. 58,2% heeft de huurtoeslag nodig om de huur te betalen en 38,3% heeft de huurtoeslag nodig om rond te komen. Tabel 6: oodzaak huurtoeslag naar verzamelinkomen huishouden en huishoudsamenstelling (% van de huishoudens die zorgtoeslag ontvangen) Zie het als extraatje odig om huur te betalen odig om rond te komen Minder dan euro per jaar Samenwonend 0,5% 74,3% 24,9% 381 Alleenstaand 0,5% 60,2% 38,5% 1232 Alleenstaande ouder 0,0% 59,7% 38,9% euro per jaar Samenwonend 1,4% 64,0% 34,3% 636 Alleenstaand 2,8% 31,7% 64,0% 353 Alleenstaande ouder 0,8% 54,8% 44,4% 124 Kinderopvangtoeslag 553 huishoudens in het panel maken gebruik van erkende kinderopvang. 77,5% van hen heeft recht op de kinderopvangtoeslag. 12,1% denkt van niet en 10,4% weet het niet. Van degenen die menen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag, heeft 90% deze aangevraagd. 9% wil hem achteraf verrekenen. 11% van de ontvangers van de kinderopvangtoeslag, ziet het als een leuk extraatje; 77% heeft het nodig om de kinderopvangtoeslag te kunnen betalen en voor 11% vindt de kinderopvangtoeslag noodzakelijk om rond te kunnen komen. Het laatste percentage is relatief laag ten opzichte van de mening over de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Reden hiervoor is ook dat in huishoudens aan wie kinderopvangtoeslag verstrekt wordt over het algemeen tweeverdieners zijn met een relatief hoog inkomen. Alleenstaande ouders vinden de kinderopvangtoeslag dan ook noodzakelijker. Van hen heeft 20% de toeslag nodig om rond te komen en vindt 80% de toeslag nodig om de kinderopvang te kunnen betalen. Geen van hen ziet de toeslag als een extraatje, waar ze buiten zouden kunnen. 6

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Hoe zoekt de consument een financieel advies?

Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Nibud, 2010 Voorwoord Waar letten consumenten op wanneer zij een (levens- of schade-)verzekering willen afsluiten?

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland Omgaan met geld en schulden in de regio Een onderzoek in opdracht van de Stadsbank te Enschede uitgevoerd door het NIBUD mei 2004 Rapportage omgaan met geld en schulden Stadsbank 2 Voorwoord Eind 2003

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informatie: Wijzer in geldzaken Henriette Raap-Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Voelt het volk voor verzekering?

Voelt het volk voor verzekering? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Lambrecht van Eekelen en Robert Olieman Onderzoek Wie betaalt de rekening? Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Kenmerken van klanten Voelt

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie