Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzieningenwijzer gemeente Kampen"

Transcriptie

1 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis Telefoon: Iedere werkdag geopend van uur en van uur maart 2010 Aan de teksten en bedragen in deze Voorzieningenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! We willen allemaal meedoen aan de samenleving. Soms is dat moeilijk. Bijvoorbeeld als u een laag inkomen heeft. Gelukkig zijn er diverse regelingen en voorzieningen om u (financieel) te ondersteunen zodat ook ú mee kunt doen, ongeacht uw inkomen, leeftijd, achtergrond, sociale positie of eventuele beperkingen. In deze brochure leest u welke voorzieningen en regelingen er zijn en of u in aanmerking komt voor een extra bijdrage.

2 Inkomensondersteuning Rondkomen van een laag inkomen? Dat valt meestal niet mee. Wat sommige mensen niet weten is dat er verschillende voorzieningen zijn die het inkomen ondersteunen. Ook is het vaak lastig te weten of u voor een regeling in aanmerking komt en waar u voor welke voorziening terecht kunt. Daarom hebben we in deze brochure alles voor u op een rijtje gezet zodat u heel makkelijk kunt lezen welke regelingen er allemaal zijn en waar u de voorzieningen kunt aanvragen. De Voorzieningenwijzer is als volgt opgebouwd: I Gemeentelijke voorzieningen II Voorzieningen van andere instanties III Voorzieningen van de Rijksoverheid VOOR WIE IS DEZE VOORZIENINGENWIJZER? Leeft u van een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen? Bent u een oudere die alleen een AOW-uitkering krijgt en eventueel een klein pensioen? Bent u chronisch ziek of gehandicapt en heeft u een laag inkomen? Dan is het zeker de moeite waard om deze brochure door te lezen en te kijken op welke regelingen u mogelijk recht heeft. Ook als u beroepshalve of anderszins te maken heeft met personen die tot de genoemde doelgroepen behoren is het zeker interessant! MINIMUMINKOMEN Bij de meeste regelingen en voorzieningen wordt uitgegaan van een minimuminkomen. Uitgangspunt hierbij is dat zelfstandige huishoudens die afhankelijk zijn van een netto-inkomen dat niet hoger is dan 115% van het minimuminkomen, gebruik kunnen maken van een aantal regelingen. Dit betekent een netto-inkomen maximaal 15% boven bijstandsniveau. De actuele bedragen van de inkomensgrenzen staan genoemd in het inlegvel. Omdat de bedragen elk half jaar worden bijgesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. EEN HOGER INKOMEN? Is uw inkomen hoger dan een minimuminkomen, dan kan deze Voorzieningenwijzer toch interessant voor u zijn. Want niet bij alle gemeentelijke voorzieningen wordt van een minimuminkomen uitgegaan. En ook voor de overige genoemde voorzieningen kunnen andere voorwaarden gelden. Wij raden u daarom aan, als u een hoger inkomen heeft, toch van de informatie in deze Voorzieningenwijzer kennis te nemen. VERMOGEN(STOETS) Behalve een inkomenstoets is er soms ook een vermogenstoets. Dit houdt in dat het vermogen zoals spaartegoeden e.d. niet groter mag zijn dan de vermogensgrens genoemd in de Wet werk en bijstand (WWB). De actuele bedragen van de vermogensgrenzen staan genoemd in het inlegvel. HOOGTE VERGOEDINGEN De bedragen van de gemeentelijke voorzieningen staan genoemd in deze Voorzieningenwijzer. Omdat de bedragen steeds weer worden bijgesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Voor de hoogte van de voorzieningen bij andere instanties en voor de voorzieningen van de Rijksoverheid kunt u contact opnemen met die instanties (welke instantie dat is, staat bij elke voorziening vermeld). 2 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 3

3 Inhoudsopgave I GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN II VOORZIENINGEN VAN ANDERE INSTANTIES 1. Declaratieregeling sportieve en sociaal-culturele activiteiten 6 2. Bijzondere bijstand 7 3. Categoriale bijzondere bijstand 8 4. Collectieve zorgverzekering 9 5. Langdurigheidstoeslag Computeractie Spaarlampenactie Hulp bij financiële problemen Kinderopvang Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Personenalarmering Maaltijdbezorging aan huis Zorgwoningen Bibliotheek aan huis Jeugdsportfonds 22 III VOORZIENINGEN VAN DE RIJKSOVERHEID 1. Huurtoeslag Zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget Heffingskortingen Tegemoetkoming studiekosten Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonend gehandicapt kind (TOG) Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 31 4 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 5

4 I Gemeentelijke voorzieningen Gemeentelijke voorzieningen DECLARATIEREGELING voor deelname aan sportieve en sociaal-culturele activiteiten BIJZONDERE BIJSTAND voor noodzakelijke, bijzondere extra of hoge kosten Wat is de declaratieregeling? Een vergoeding van kosten die verband houden met activiteiten buitenshuis in groepsverband. Denk aan: sportverenigingen, toneelverenigingen, zwemabonnementen, scouting, ouderbijdragen peuterspeelzaal, ouderenbonden, bioscoop-/theaterbezoek, schoolreisje, muziek- en zangverenigingen, muziekles en cursussen en krant- en telefoonabonnement. Voor wie is de declaratieregeling bestemd? Voor mensen met een zelfstandig huishouden die afhankelijk zijn van een inkomen dat niet meer bedraagt dan 115% van het minimuminkomen. De regeling geldt voor alle gezinsleden: u, uw partner en uw kinderen. Bewoners van verzorgingstehuizen kunnen ook gebruik maken van deze regeling. Studenten met een inkomen op grond van de Wet op de studiefinanciering vallen buiten de doelgroep. Wat is de hoogte van de declaratieregeling? Er is een maximumbedrag vastgesteld van 100,- per jaar voor ieder gezinslid of alleenstaande. Alleenstaande ouders ontvangen maximaal 115,- per jaar. De kosten die in het lopende kalenderjaar zijn gemaakt, worden vergoed. Reiskosten en abonnementsgelden voor tijdschriften komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het aanvragen moet gebeuren vóór 31 januari volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. Declaraties die ná die datum bij ons binnenkomen, worden niet meer verwerkt. Team Werk en Inkomen Iedere werkdag geopend van en van uur Telefonisch spreekuur: uur Team Werk en Inkomen Iedere werkdag geopend van en van uur Telefonisch spreekuur: uur Wat is bijzondere bijstand? Een vergoeding waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. Voorbeelden zijn: extra energiekosten, extra telefoonkosten, kosten van noodzakelijke verhuizing, extra kosten door wassen en slijtage van kleding, warmemaaltijdvoorziening etc. Voor wie is de bijzondere bijstand bestemd? U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als: u een minimuminkomen heeft of iets daarboven; de kosten voor u noodzakelijk zijn; er sprake is van bijzondere omstandigheden; u geen beroep kunt doen op een andere uitkering of regeling; u met uw inkomen de bijzondere kosten niet (volledig) zelf kunt betalen; uw vermogen is niet hoger dan een bepaald bedrag (zie inlegvel). Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand? De hoogte hangt af van de kosten die u moet maken, van uw inkomen en van de normbedragen die we als gemeente voor bepaalde kosten hebben vastgesteld. Bijzondere bijstand kan een eenmalige uitkering zijn, maar kan ook periodiek worden uitgekeerd. Soms krijgt u uw bijzondere kosten volledig vergoed. Het kan ook zijn dat u een gedeelte ervan zelf moet betalen. Bijvoorbeeld als uw inkomen iets hoger is dan het bijstandsniveau. U moet de bijzondere bijstand in de regel vooraf aanvragen. Bij medische kosten moet u eerst een beroep doen op de (collectieve) zorgverzekering. Per 1 januari 2007 verstrekt de gemeente geen bijzondere bijstand meer voor kosten die in het collectieve zorgverzekeringspakket bij Groene Land Achmea zijn opgenomen. Voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen kunt u mogelijk aanspraak maken op bijstand in de vorm van een renteloze lening. 6 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 7

5 Gemeentelijke voorzieningen Gemeentelijke voorzieningen CATEGORIALE BIJZONDERE BIJSTAND voor duurzame gebruiksgoederen Deelname aan de COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING Wat is de categoriale bijzondere bijstand? Een vergoeding voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine, televisie, koelkast. Voor wie is de categoriale bijzondere bijstand bestemd? U heeft een zelfstandig huishouden. U bent 65 jaar of ouder. U bent minimaal drie jaar afhankelijk van een minimuminkomen (zie inlegvel). Uw vermogen is niet hoger dan een bepaald bedrag (zie inlegvel). Wat is de hoogte van de categoriale bijzondere bijstand? Getrouwd of samenwonend: maximaal 486,- Alleenstaande ouder: maximaal 436,- Alleenstaande: maximaal 341,- Omdat een gebruiksgoed tenminste drie jaar mee gaat, kunt u binnen een periode van drie jaar niet nog eens bijzondere bijstand aanvragen voor hetzelfde artikel. Team Werk en Inkomen Iedere werkdag geopend van en van uur Telefonisch spreekuur: uur Aanvragen? Team Werk en Inkomen Iedere werkdag geopend van en van uur Telefonisch spreekuur: uur Meer informatie? Groene Land Achmea Isala Klinieken, Polikliniek Kampen Engelenbergplantsoen 7 (geopend van ma t/m do van uur) Wat is de collectieve zorgverzekering? Als gemeente hebben we een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Groene Land Achmea waar inwoners van Kampen met een laag inkomen deel aan kunnen nemen. Deze verzekering biedt onder aantrekkelijke voorwaarden een basisverzekering en aanvullende verzekeringen voor personen met een laag inkomen. Voor wie is de collectieve zorgverzekering bestemd? Voor inwoners van de gemeente Kampen, die een bijstandsuitkering ontvangen of een inkomen hebben dat niet hoger is dan 115% van het minimuminkomen (zie inlegvel) ( 0,05 p.m., ma t/m vrij van uur). 8 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 9

6 Gemeentelijke voorzieningen Gemeentelijke voorzieningen LANGDURIGHEIDSTOESLAG voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten rondkomen COMPUTERACTIE voor schoolgaande kinderen Wat is de langdurigheidstoeslag? Een uitkering voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen. Dit betekent dat u minimaal drie jaar ononderbroken een dergelijk inkomen heeft gehad én dat u geen vermogen heeft boven de voor u vastgestelde vermogensgrens. Voor wie is de langdurigheidstoeslag bestemd? U bent tussen 21 en 65 jaar. U verblijft rechtmatig in Nederland. U heeft de afgelopen drie jaar ononderbroken een inkomen op bijstandsniveau ontvangen en géén andere inkomsten. Uw vermogen is niet hoger dan een bepaald bedrag (zie inlegvel). U heeft het afgelopen jaar niet eerder een langdurigheidstoeslag ontvangen. U bent geen student of scholier. Als u getrouwd bent of samenwoont, krijgt u de toeslag alleen als u allebei aan de voorwaarden voldoet. Wat is de hoogte van de langdurigheidstoeslag? Alleenstaanden: 350,- Alleenstaande ouders: 446,- Gehuwden: 496,- Team Werk en Inkomen Iedere werkdag geopend van en van uur Telefonisch spreekuur: uur Aanvragen? Team Werk en Inkomen Iedere werkdag geopend van en van uur Telefonisch spreekuur: uur Wat is de computeractie? Uw kind heeft misschien een computer nodig om schoolopdrachten goed te maken. Hiervoor kunt u een vergoeding aanvragen. Voor wie is de computeractie bestemd? U heeft een gezin met een of meer kinderen in het voortgezet onderwijs tót 18 jaar of in groep 7 of 8 op de basisschool. Uw huishouden heeft een inkomen dat niet hoger is dan 115% van het minimuminkomen (zie inlegvel). Uw vermogen is niet hoger dan een bepaald bedrag (zie inlegvel). Ook voor het overige is de WWB van toepassing. Wat is de hoogte van de vergoeding? U kunt, als uw aanvraag is toegewezen, een computer (met toebehoren) aanschaffen van maximaal 667,-. U hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen. Als u in een schuldensituatie zit, is een duurdere computer niet mogelijk. Als u niet in een schuldensituatie zit en een duurdere computer wilt aanschaffen, betaalt u de rest zelf. : U moet zelf voor een internetaansluiting voor de betreffende computer zorgen. U kunt éénmaal gebruik maken van deze regeling. 10 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 11

7 Gemeentelijke voorzieningen Gemeentelijke voorzieningen SPAARLAMPENACTIE Hulp bij FINANCIËLE PROBLEMEN Wat is de spaarlampenactie? Omdat het gebruik van spaarlampen voor een flinke besparing op uw energierekening kan zorgen gemiddeld 40,- over de levensduur van een lamp kent de gemeente Kampen de zogenoemde spaarlampenactie. Bijkomend voordeel is dat u door het gebruiken van spaarlampen een bijdrage levert aan het bestrijden van het broeikaseffect. Voor wie is de spaarlampenactie bestemd? Voor huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 115% van het minimuminkomen (zie inlegvel). Wat is de hoogte van de vergoeding? U kunt tot maximaal 50,- aan spaarlampen en/of andere energiebesparende materialen aanschaffen. U kunt maar één keer meedoen met de spaarlampenactie. Team Werk en Inkomen Iedere werkdag geopend van en van uur Telefonisch spreekuur: uur Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van tot uur terecht bij de balie van Werk en Inkomen in het stadhuis. U kunt dan een afspraak maken voor een gesprek. Een telefonische aanmelding is ook mogelijk; u krijgt dan een aanmeldingsformulier toegezonden. t.a.v. Schuldhulpverlening Als u financiële problemen heeft, kunt u schuldhulpverlening van de gemeente krijgen. Voor veel mensen is dit een hele stap. U loopt immers niet graag met uw problemen te koop en wilt het graag zelf oplossen. Toch is het beter om financiële problemen zo snel mogelijk aan te pakken en niet te wachten tot de schuld zo hoog is opgelopen dat er deurwaarders op uw stoep staan. Daarom: schaam u niet, maar vraag zo vroeg mogelijk hulp. De schuldhulpverleners van het team Werk en Inkomen kunnen u met raad en daad bijstaan en geven u advies wat in uw situatie het beste is. 12 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 13

8 Gemeentelijke voorzieningen Gemeentelijke voorzieningen Gemeentelijke bijdrage voor KINDEROPVANG Kwijtschelding GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN Wat is de gemeentelijke bijdrage kinderopvang? De gemeente Kampen voert de Wet kinderopvang uit. In deze wet staat dat u zelf een opvangplaats voor uw kind moet inkopen. U moet ook zelf de rekening van de kinderopvang betalen. Als ouder betaalt u een deel van de kosten zelf; voor het overige deel kunt u een tegemoetkoming krijgen via de Belastingdienst en via uw werkgever. Heeft u geen werkgever en behoort u tot een bepaalde doelgroep, dan kunt u misschien ook een bijdrage van de gemeente krijgen. Voor wie is de gemeentelijke bijdrage kinderopvang bestemd? Het gaat om ouders die: een uitkering ontvangen op grond van de Anw én gebruik maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling; een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WWIK) ontvangen; jonger zijn dan 18 jaar, scholing of een opleiding volgen en algemene bijstand op grond van de WIJ ontvangen of kunnen ontvangen; als niet-uitkeringsgerechtigde (NUG-er) werkzoekende geregistreerd staan bij het UWV Werkbedrijf én gebruik maken van een gemeentelijke voorziening gericht op arbeidsinschakeling; als nieuwkomer een inburgeringsprogramma volgen; als student staan ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling; inkomen uit arbeid hebben aangevuld met algemene bijstand op grond van de WWB; een sociaal-medische indicatie hebben. Wat is de hoogte van de bijdrage? De gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt 1/6 deel van de kosten voor kinderopvang. Als beide ouders tot de doelgroep behoren, dan is de tegemoetkoming 1/3 deel. De toekenning geldt voor maximaal één kalenderjaar, afhankelijk van de duur van het traject. Daarna moet u het op tijd opnieuw aanvragen. Wilt u een hogere bijdrage aanvragen, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. Wilt u een gemeentelijke bijdrage kinderopvang aanvragen of wilt u meer informatie dan kunt u op werkdagen tijdens het telefonisch spreekuur tussen en uur bellen met het team Werk en Inkomen van de gemeente Kampen via telefoonnummer: Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het kinderdagverblijf of de instelling voor buitenschoolse opvang. Relevante websites U kunt kwijtschelding aanvragen met een speciaal aanvraagformulier, verkrijgbaar in het stadhuis van de gemeente Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor meer informatie over de kwijtscheldingsregeling of het aanvragen van een aanvraagformulier kunt u op werkdagen bellen met het team Belasting en Inning van de gemeente Kampen via telefoonnummer: of Wanneer aanvragen? U moet een aanvraag binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet indienen. Wat is de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen? Elk huishouden in de gemeente Kampen krijgt jaarlijks aanslagen voor verschillende belastingen. U kunt voor een aantal van deze belastingen kwijtschelding aanvragen, wanneer u deze niet kunt betalen. Het gaat om: Rioolrecht Afvalstoffenheffing. De kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing is vastgesteld op een maximumbedrag. Voor éénpersoonshuishoudens is dit 257,75; voor meerpersoonshuishoudens is dit 303,85. Hondenbelasting voor de eerste hond Voor wie is de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen bestemd? Het is niet zo dat u al voor kwijtschelding in aanmerking komt als u een laag inkomen heeft. Ook andere zaken zijn bij de beoordeling van belang, zoals uw vermogen en eventuele schulden. Onder vermogen wordt in dit geval verstaan: bank-/ girosaldi en/of contant geld; auto/ (sta)caravan/ boot; garage/ stuk grond; tweede woning/ de overwaarde van uw woning; effecten; vorderingen. Voor aanvragers die vóór 1935 geboren zijn, geldt een overgangsregeling waarbij de vrijstelling van vermogen van 2.269,- per persoon geldt. 14 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 15

9 Gemeentelijke voorzieningen I Gemeentelijke voorzieningen Gemeentelijke voorzieningen Wet MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEHANDICAPTENPARKEERKAART Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en andere verplaatsingsmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten. Doel is dat iedereen aan de samenleving moet kunnen meedoen en dat niemand noodgedwongen aan de kant blijft. De volgende voorzieningen vallen onder de Wmo: Regiopas of vergoedingen van vervoer in de sociale sfeer (hiervoor geldt een inkomensgrens). Voorzieningen waarmee u zich buiten kunt verplaatsen, zoals scootmobielen en (aangepaste) driewielfietsen. Rolstoelen en aanpassingen daaraan. Woningaanpassingen en/of verhuiskostenvergoeding. Hulp bij het huishouden. In bepaalde gevallen heeft u de keus tussen een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget. Voor wie is de maatschappelijke ondersteuning bestemd? Voor inwoners van de gemeente Kampen die door ziekte, ouderdom of gebrek aantoonbare beperkingen ondervinden op het gebied van: het voeren van een huishouden; het zich verplaatsen in en om de woning; het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden. Ook bewoners van AWBZ-instellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen en tehuizen voor gehandicapten) kunnen een beroep doen op vervoersvoorzieningen voor maatschappelijk verkeer. Voor meer informatie of het aanvragen van een Wmo-voorziening kunt u, in eerste instantie bij voorkeur telefonisch, contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Kampen. Wmo-loket 8266 DD Kampen Iedere werkdag bereikbaar van uur en van uur Aanvragen? Voor meer informatie of het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart kunt u, in eerste instantie bij voorkeur telefonisch, contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Kampen. Wmo-loket 8266 DD Kampen Iedere werkdag bereikbaar van uur en van uur Wat is de gehandicaptenparkeerkaart? Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. Voor wie is de gehandicaptenparkeerkaart bestemd? U komt voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking als u minder dan 100 meter kunt lopen. Er zijn twee soorten kaarten: Bestuurderskaart; voor als u zelf rijdt. Voor deze kaart moet u een geldig rijbewijs hebben. Passagierskaart; voor als u voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder van de auto. Wat kost een gehandicaptenparkeerkaart? De gehandicaptenparkeerkaart kost 26,80. De keuring die nodig is om zo n kaart te krijgen kost 58,95. Als uw aanvraag wordt afgewezen, worden de kosten voor de medische keuring niet terugbetaald. De kaart is maximaal vijf jaar geldig. De gemeente stuurt uw aanvraag voor advies door naar Trivium. Van Trivium ontvangt u een oproep voor een keuring. Deze keuring is wettelijk verplicht. Het medisch advies bepaalt of u wel of geen kaart krijgt. Let op dat u uw aanvraag op tijd indient. Kosten van een voorziening die gemaakt zijn vóór het moment van aanvragen worden namelijk niet vergoed. 16 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 17

10 II Voorzieningen van andere instanties Voorzieningen van andere instanties PERSONENALARMERING MAALTIJDBEZORGING AAN HUIS Wat is personenalarmering? Een personenalarm is een kastje dat via uw telefoonlijn wordt aangesloten op een meldcentrale. U krijgt een zendertje waarmee u dit apparaat in werking kan stellen. Met één druk op de knop maakt u contact met de meldcentrale. Als het nodig is zal de meldcentrale een van uw contactpersonen inschakelen. De contactpersoon komt dan en biedt een helpende hand of kan eventueel een arts waarschuwen. Wanneer de eigen contactpersonen niet bereikbaar zijn, wordt de politie ingeschakeld. Voor wie is de personenalarmering bestemd? Voor alleenstaande zieken en ouderen die lichamelijke klachten hebben of erg onzeker zijn, maar die de kosten van het alarmtoestel niet van hun zorgverzekeraar vergoed krijgen. Voor meer informatie of het aanvragen van een alarmtoestel kunt u contact opnemen met de Stichting Welzijn Senioren Kampen (SWSK). Stichting Welzijn Senioren Kampen Vloeddijk GE Kampen Voor het aanvragen of meer informatie over de maaltijdsevice van SWSK kunt u contact opnemen met: Stichting Welzijn Senioren Kampen Vloeddijk GE Kampen Voor het aanvragen of meer informatie over de maaltijdsevice van Icare kunt u bellen met ( 0,10 p.m.). Wat is de maaltijdbezorging aan huis? Met deze service van de Stichting Welzijn Senioren Kampen heeft u elke dag van de week een gevarieerde warme maaltijd op tafel. De maaltijd is gemaakt van verse ingrediënten, heeft een hoogwaardige kwaliteit en is voedzaam en smakelijk. De maaltijden (koelvers) worden op maandag, woensdag en vrijdag bezorgd. Wilt u samen met anderen genieten van uw maaltijd, dan kan dat tussen en uur in de seniorenrestaurants op de locaties van IJsselheem. U hoeft zich niet vooraf op te geven. Icare Thuiszorg serveert diepvriesmaaltijden. U ontvangt minimaal zeven maaltijden per keer. Voor wie is de maaltijdbezorging aan huis bestemd? De maaltijdbezorging van de SWSK is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar én voor mensen met een beperking. Van de maaltijdservice van Icare kunt u gebruik maken als u zelf geen boodschappen kunt doen. Wat kost de maaltijdbezorging aan huis? Een maaltijd van de SWSK kost 6,40. De maaltijden van Icare kosten 5,12 per stuk (voor leden). 18 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 19

11 Voorzieningen van andere instanties Voorzieningen van andere instanties ZORGWONINGEN BIBLIOTHEEK AAN HUIS Wat is een zorgwoning? Woonzorgconcern IJsselheem biedt u samen met woningcorporaties in Kampen de mogelijkheid een rolstoeltoegankelijke woning te huren waar u optimaal zorg en welzijn kunt ontvangen. Naast zorgwoningen zijn er ook rolstoeltoegankelijke seniorenwoningen met een leeftijdsgrens van 65 jaar. Servicepunt Zorgwoningen Servicepunt Zorgwoningen is het startpunt voor het vinden van een zorgwoning in de gemeente Kampen die past bij uw wensen en behoeften. Het servicepunt is opgericht om u wegwijs te maken in het aanbod en om u te helpen een geschikte zorgwoning te vinden. Voor wie zijn zorgwoningen bestemd? De zorgwoningen zijn bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder én voor iedereen die zorgafhankelijk is maar wel graag zelfstandig wil wonen. Er zijn verschillende servicepunten: 9 locaties van IJsselheem; deltawonen; Beter Wonen IJsselmuiden; SWSK U kunt hier op werkdagen van uur zonder afspraak terecht voor informatie en advies over zorgwoningen. Meer informatie of aanmelden? Stichting Welzijn Senioren Kampen Vloeddijk GE Kampen of Openbare Bibliotheek Kampen Wat is de bibliotheek aan huis? Eén keer per maand wordt u aan huis bezocht. U kunt van tevoren opgeven hoeveel en welke boeken u wilt lezen. Medewerkers van de Openbare Bibliotheek zoeken de boeken dan voor u uit, waarna de vrijwilligers van de Bibliotheek aan huis deze boeken bij u thuis komen bezorgen. Na vier weken worden de boeken dan weer opgehaald. Voor wie is de bibliotheek aan huis bestemd? Voor mensen die slecht ter been zijn of om andere redenen al dan niet tijdelijk niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen om boeken te lenen, verzorgt de Stichting Welzijn Senioren Kampen samen met de Openbare Bibliotheek Kampen de Bibliotheek aan huis. Om in aanmerking te komen voor een zorgwoning heeft u, naast een CIZ-indicatie, een indicatie voor zorgwoningen nodig. Het aanvraagformulier hiervoor is beschikbaar bij de servicepunten. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de Stichting Welzijn Senioren Kampen of bij Beter Wonen IJsselmuiden. Aan de hand van dit formulier wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een indicatiegesprek. 20 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 21

12 Voorzieningen van andere instanties III Voorzieningen van de Rijksoverheid JEUGDSPORTFONDS HUURTOESLAG Wat is het Jeugdsportfonds? Het betalen van contributie voor een vereniging is niet voor ieder gezin financieel haalbaar. Met behulp van het Jeugdsportfonds Overijssel, waar Kampen bij aangesloten is, komt sport en bewegen voor ieder kind in de gemeente binnen bereik. Het fonds betaalt namelijk de contributie en eventuele sportattributen voor deze kinderen. Voor wie is het Jeugdsportfonds bestemd? Voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 115% van het bestaansminimum (zie inlegvel). Het traject vanaf de aanmelding tot aan de kleedkamer is in handen van intermediairs, waarbij de privacy van de gezinsleden geheel gewaarborgd is. Meer informatie of aanmelden? U kunt zelf geen aanvraag indienen. Meldt u zich daarom bij een intermediair en verzoek deze om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdsportfonds. Is de intermediair nog niet bekend met het Jeugdsportfonds, laat deze zich dan aanmelden via Voor meer informatie kijk op stimulering/ en klik links op Jeugdsportfonds Overijssel. Meer informatie bij Belastingdienst/ Toeslagen. De Belastingdienst rekent uit waar u recht op heeft. Wilt u zelf weten of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel? Doe dan een proefberekening via internet, op Hier vindt u nog veel meer informatie over de huurtoeslag. Let op: de proefberekening is alleen een hulpmiddel om snel te zien of er mogelijk recht is op huurtoeslag. De uiteindelijke beslissing op uw aanvraag neemt de Belastingdienst. Zij gebruikt hiervoor de gegevens die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld. Deze gegevens worden pas achteraf gecontroleerd. Het is dus belangrijk dat u de juiste gegevens invult. Anders kan het zijn dat u ten onrechte of teveel huurtoeslag krijgt. U moet dit dan terugbetalen. Wat is huurtoeslag? Een bijdrage in de maandelijkse huur die u moet betalen. Voor wie is huurtoeslag bestemd? U kunt huurtoeslag aanvragen als u een zelfstandige woning huurt en 18 jaar of ouder bent. Of u ook recht heeft op huurtoeslag en hoeveel hangt af van: uw leeftijd; de hoogte van de huur; de gezinssamenstelling; de hoogte van uw (gezins)inkomen; hoeveel vermogen u heeft (bijvoorbeeld spaargeld); of u, uw (eventuele) partner of andere mensen die bij u in huis wonen, de Nederlandse nationaliteit hebben, of een geldige verblijfsvergunning. De huurtoeslag kent een maximale huurgrens waar u op moet letten als u een woning gaat huren. Ligt de huur van deze woning boven de maximale huurgrens, dan is er, afgezien van enkele bijzondere situaties, geen recht op huurtoeslag. Een bijzondere situatie kan bijvoorbeeld zijn: een woning die is aangepast voor iemand met een handicap of woningen voor grote gezinnen (8 personen of meer). Informeert u voordat u het huurcontract ondertekent bij de woningcorporatie of de belastingdienst naar het recht op huurtoeslag, zodat u weet waar u aan toe bent. 22 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 23

13 Voorzieningen van de Rijksoverheid Voorzieningen van de Rijksoverheid ZORGTOESLAG KINDEROPVANGTOESLAG Wat is zorgtoeslag? Iedereen moet een zorgverzekering hebben. Hiermee verzekert u zich tegen ziektekosten. U moet hiervoor elke maand premie betalen. Mensen die niet zo n hoog inkomen hebben, krijgen hiervoor van de Belastingdienst een maandelijkse bijdrage. Die heet de zorgtoeslag. Voor wie is zorgtoeslag bestemd? U heeft recht op zorgtoeslag wanneer u: 18 jaar of ouder bent; een Nederlandse zorgverzekering hebt; uw (toetsings)inkomen in 2010 niet hoger is dan per jaar. Heeft u een (toeslag)partner, dan mag het inkomen van u samen niet meer zijn dan per jaar. Hoeveel is de zorgtoeslag? Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de zorgtoeslag. De maximum bedragen van de zorgtoeslag voor 2010 zijn: - voor alleenstaanden maximaal 61,- per maand - voor gehuwden/samenwonenden maximaal 128,- per maand Meer informatie bij Belastingdienst / Toeslagen. Een aanvraagformulier kunt u telefonisch opvragen bij de Belasting via nummer U kunt de zorgtoeslag over 2009 aanvragen tot 1 april Ontvangt u al zorgtoeslag, dan krijgt u ieder jaar automatisch bericht. Meer informatie bij Belastingdienst / Toeslagen. Wat is kinderopvangtoeslag? Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, kunt u een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang krijgen. Dit is kinderopvangtoeslag. Voor wie is kinderopvangtoeslag bestemd? U en uw partner moeten aan de volgende voorwaarden voldoen. U heeft een of meer kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijgt u die niet? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden. De kinderen moeten op uw woonadres ingeschreven staan. Uw kind gaat naar een geregistreerd kindercentrum of wordt opgevangen door een geregistreerde gastouder die is ingeschreven bij een geregistreerd gastouderbureau. Het betreffende kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs. U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang. U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. U en uw partner werken of krijgen van UWV of de gemeente een bijdrage volgens de Wet Kinderopvang. Hoeveel is de kinderopvangtoeslag? U kunt per maand voor maximaal 230 opvanguren toeslag krijgen. Dit maximum geldt voor elke vorm van kinderopvang. 24 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 25

14 Voorzieningen van de Rijksoverheid Voorzieningen van de Rijksoverheid KINDGEBONDEN BUDGET HEFFINGSKORTINGEN Wat is het kindgebonden budget? Het kindgebonden budget is in de plaats gekomen van de kindertoeslag en wordt eveneens verstrekt via de Belastingdienst. Aan de kinderbijslag, die u van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt, verandert niets. Voor wie is het kindgebonden budget bestemd? U komt voor het kindgebonden budget in aanmerking, als u: een of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar; kinderbijslag ontvangt; een (gezamenlijk) inkomen heeft dat niet hoger is dan een bepaald vastgesteld bedrag. Let op: als uw kind 16 of 17 jaar is en u ontvangt geen kinderbijslag, dan kan er toch soms recht zijn op een kindgebonden budget als u dit kind 'in belangrijke mate' onderhoudt. Informeer bij Belastingdienst/Toeslagen naar de precieze voorwaarden. Meer informatie bij Belastingdienst / Toeslagen. U hoeft het kindgebonden budget meestal niet zelf aan te vragen. Vaak beschikt de Belastingdienst over voldoende gegevens om automatisch te kunnen toekennen. Heeft u niet automatisch bericht ontvangen, dan kunt u zelf een aanvraag doen bij Belastingdienst / Toeslagen. Meer informatie bij Belastingdienst / Toeslagen. Als u al heffingskortingen ontvangt, krijgt u ieder jaar automatisch bericht van de Belastingdienst voor het nieuwe jaar. Wat zijn heffingskortingen? Iedereen met een eigen inkomen moet daarover belasting betalen. Of u nu werkt, alimentatie ontvangt of een pensioen of uitkering heeft. U heeft misschien recht op bepaalde belastingkortingen. Sommige kortingen regelt uw werkgever of uitkeringsinstantie al. Andere moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Voorbeelden van heffingskortingen: de jonggehandicaptenkorting, de alleenstaande ouderkorting, combinatiekorting en ouderenkorting. Voor wie zijn heffingskortingen bestemd? Of u recht heeft op één of meer heffingskortingen hangt af van uw inkomen en leefsituatie. Bijvoorbeeld of u alleenstaand bent, een partner heeft, wel of geen kinderen en hoe oud u bent. De voorwaarden die voor de verschillende heffingskortingen gelden verschillen nogal. De Belastingdienst, maar ook uw werkgever of uitkeringsinstantie kunnen u hier meer over vertellen. Hoeveel is het kindgebonden budget? Hoeveel u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen én het aantal kinderen dat u heeft. Er zijn twee soorten heffingskortingen: Loonheffingskortingen: met deze heffingskortingen houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening bij het berekenen van uw loon of uitkering. Hierdoor krijgt u dus netto meer loon of uitkering uitbetaald. Overige heffingskortingen: dit zijn belastingkortingen waarop u recht heeft op grond van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat u kinderen heeft of alleenstaande ouder bent. Deze heffingskortingen krijgt u maandelijks van de Belastingdienst op uw bankrekening gestort. 26 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 27

15 Voorzieningen van de Rijksoverheid Voorzieningen van de Rijksoverheid TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Wat is de toegemoetkoming studiekosten? De Tegemoetkoming ouders bestaat uit een bijdrage in het les- of cursusgeld (onderwijsbijdrage) en/of een bijdrage in de schoolkosten. Afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner, het soort onderwijs en het aantal schoolgaande kinderen kunt u een tegemoetkoming krijgen. Voor wie is de tegemoetkoming studiekosten bestemd? Voor uw schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor deze regeling. Meer informatie bij DUO (IB-Groep). Via kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en versturen. DUO (IB-Groep) is telefonisch te bereiken op telefoonnummer Een aanvraag is hiervoor niet nodig. U krijgt het bedrag automatisch van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wat is de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten? Vanaf 2009 is er een nieuwe wet: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Dit betekent dat er enkele wijzigingen zijn in de vergoeding van de kosten. Deze nieuwe wet regelt onder andere: een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten; een nieuwe fiscale regeling voor specifieke zorgkosten; compensatie voor arbeidsongeschikten via een jaarlijkse tegemoetkoming. Nieuw is dat er een jaarlijkse tegemoetkoming is. Voor wie is de Wtcg bestemd? Voor mensen met specifieke zorgkosten, doordat zij of hun gezinsleden chronisch ziek zijn of gehandicapt. Hoeveel is de tegemoetkoming? De jaarlijkse tegemoetkoming 2009 wordt betaald vanaf november 2010 en ligt tussen de 150,- en 500,-. 28 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 29

16 Voorzieningen van de Rijksoverheid Voorzieningen van de Rijksoverheid TEGEMOETKOMING ONDERHOUDSKOSTEN THUISWONEND GEHANDICAPT KIND (TOG) TEGEMOETKOMING ARBEIDSONGESCHIKTEN Wat is de TOG? Heeft uw kind een handicap (lichamelijk, verstandelijk of geestelijk) en woont het thuis? Dan kunt u naast de kinderbijslag een extra bijdrage vragen voor de extra zorg voor uw kind. Dit is de 'Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen' (TOG). Voor wie is de TOG bestemd? Wanneer u ouder of verzorger bent van een gehandicapt kind dat bij u woont, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor deze tegemoetkoming. U krijgt een TOG als: uw kind een aandoening, ziekte of handicap heeft, die langer dan 1 jaar duurt en bevestigd wordt in een diagnose; uw kind hierdoor meer zorg nodig heeft dan 'gezonde' kinderen van dezelfde leeftijd én u in Nederland woont of werkt én uw kind bij u thuis woont én het kind 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 én u voor de verzorging niet wordt betaald én u geen andere vergoeding krijgt die lijkt op de TOG. Hoeveel is de tegemoetkoming? Bij het bepalen van de tegemoetkoming kijkt de SVB alleen hoeveel extra zorg uw kind nodig heeft. Dus niet naar de extra kosten die u maakt voor uw kind. Sociale Verzekeringsbank (SVB) Laurentiusplein 8, Roermond Postbus 1244, 6040 KE Roermond f uur TOG met terugwerkende kracht Is uw kind al langer gehandicapt, dan betaalt de SVB de TOG met terugwerkende kracht tot 1 jaar. Stuur het aanvraagformulier dus zo snel mogelijk naar de SVB toe. De medische verklaringen stuurt u eventueel later na. Het is belangrijk dat de SVB het aanvraagformulier snel ontvangt, omdat de ontvangstdatum bepaalt vanaf welk kwartaal u met terugwerkende kracht TOG krijgt. UWV Koggelaan 5a Zwolle Wat is de tegemoetkoming arbeidsongeschikten? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van 350,- per jaar. Bij de regeling buitengewone uitgaven mocht u als arbeidsongeschikte een vast bedrag aftrekken. Daarvoor in de plaats is in 2009 een jaarlijkse tegemoetkoming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) gekomen. Deze extra tegemoetkoming staat los van de algemene tegemoetkoming die chronisch zieken en gehandicapten kunnen krijgen vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Voor wie is de tegemoetkoming bestemd? U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u: ten minste 35% arbeidsongeschikt bent en op 1 juli 2009 recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het maakt hierbij niet uit of u een uitkering heeft op grond van: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong); de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ). Uitbetaling extra tegemoetkoming arbeidsongeschikten Als u recht heeft op de tegemoetkoming, betaalt het UWV deze automatisch aan u uit. De tegemoetkoming bedraagt 350,- netto. U ontvangt deze tegemoetkoming in het derde kwartaal van het jaar. 30 Voorzieningenwijzer gemeente Kampen 31

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie