Groeien in een volwassen markt. De industrialisatie van de Nederlandse verzekeringssector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groeien in een volwassen markt. De industrialisatie van de Nederlandse verzekeringssector"

Transcriptie

1 Groeien in een volwassen markt De industrialisatie van de Nederlandse verzekeringssector

2 Colofon Auteurs Ewald Bruggeman, SAP Nederland Tom van der Spek, Accenture Conny Dorrestijn, Shiraz Partners Jac Gianotten, DigitalBoardroom Interviews Ewald Bruggeman, SAP Nederland Tom van der Spek, Accenture Conny Dorrestijn, Shiraz Partners Marco Gianotten, DigitalBoardroom Fotografie Peter van Es Fotografie, Portugaal Eindredactie en productiecoördinatie Antoinette Oeberius Kapteijn, DigitalBoardroom Opmaak Hollands Lof, Haarlem louise.nu, Hilversum Meer informatie Ewald Bruggeman Sector Financial Services SAP Nederland B.V. Bruistensingel AH Den Bosch Tel: Tom van der Spek Executive Partner Accenture Apollolaan BG Amsterdam Tel: DigitalBoardroom Giarte INIT gebouw Jacob Bontiusplaats LL Amsterdam Tel: Drukwerk Hoontetijl, Utrecht Groeien in een volwassen markt; De industrialisatie van de Nederlandse verzekeringssector ISBN Trefwoorden Verzekeringsbranche, IT, industrialisatie Copyright SAP Nederland, Den Bosch, oktober 2006 Copyright Accenture, Amsterdam, oktober 2006 Copyright DigitalBoardroom, Amsterdam, oktober 2006 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the copyright holder.

3 Inhoudsopgave 3 Voorwoord Onderzoeksrapport Inleiding Groei in een verzadigde markt Betere service, lagere kosten Procesverbeteringen Standaardisatie als basis voor kwaliteit Interviews 12 Niek Hoek Voorzitter Raad van Bestuur, Delta Lloyd Groep 16 Peter Varenkamp Lid Directie (Service Centers, IT en Inkoop) en Fred Romijnsen Lid Directie (Marketing en Verkoop), AEGON Nederland 22 Eric Sluis, Directeur Group Information Management, Achmea 26 Jean-Marc Ollagnier Global Managing Director Financial Services Solutions Group, Accenture en Simon Furnell Customer Services Director, Lloyds TBS Insurance 30 Verslag Insurance Innovation Forum Dinsdag 6 juni 2006 Rembrandt Tower Boardroom, Amsterdam

4

5 Voorwoord Groei in volwassen markten die verzadigd raken vraagt om industrialisatie van het productieproces. Dit geldt ook voor de complexe verzekeringswereld. Marges komen in toenemende mate onder druk te staan door een toename van het aantal commodity producten. Daarnaast vragen de intrede van internet als belangrijk distributiekanaal en de ontwikkelingen op het gebied van ketenintegratie om een verdere simplificering van producten en processen. Ook zien we een toenemende concurrentie van nichespelers en buitenlandse toetreders op de Nederlandse markt, waardoor meer nadruk op innovatie komt te liggen. Aan de andere kant biedt industrialisatie ook kansen om intrinsieke schaalvoordelen te benutten in de vorm van consolidatie, verdere procesoptimalisatie en het ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten. Een lagere kostbasis wordt bereikt door de inzet van shared service centers over de divisies heen, maar de echte voordelen kunnen pas worden behaald door rationalisatie van bedrijfsprocessen en IT-systemen. Het onderscheidend vermogen zal echter komen te liggen op het flexibel kunnen inrichten van bedrijfsprocessen met een optimalere verdeling van resources in de organisatie. Nieuwe technologie en standaardapplicaties zullen dit proces moeten ondersteunen om de kosten voor verzekeraars structureel laag te houden en om innovatief vermogen te waarborgen. Zogeheten high performance verzekeraars die de grillen van een conjunctuur weten te benutten, maken in toenemende mate de beweging om hun bedrijfsvoering vergaand te industrialiseren. De onderscheidende attributen, marktdifferentiatie, processimplificatie en een rigide uitvoering van de operatie, worden over de gehele waardeketen toegepast; van productontwikkeling tot en met distributie en claimafhandeling. In deze publicatie hebben wij een actueel beeld willen schetsen van visies en meningen over industrialisatie in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Voor u ligt het verslag van de resultaten van DigitalBoardroom-onderzoek onder Nederlandse verzekeraars, interviews met directieleden van AEGON, Achmea, Delta Lloyd Groep en Lloyds TSB Insurance, en de meningen zoals die op tafel zijn gekomen tijdens het Insurance Innovation Forum. Zonder uitzondering voelt iedere verzekeraar de noodzaak tot industrialisatie en flexibilisering van de bedrijfsvoering. En min of meer worden de eerste stappen al gezet en zullen nog vele stappen moeten volgen om deze transformatie tot een succesvol einde te brengen. Als altijd delen we onze inzichten graag met de markt, zoals we ook van de markt willen blijven leren. SAP en Accenture zijn nauw aan elkaar gelieerd om verzekeraars met deze transformatie te ondersteunen in een veilige stap voor stap benadering zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Ewald Bruggeman Tom van der Spek Marco Gianotten SAP Nederland Accenture DigitalBoardroom 3

6 Onderzoeksrapport 1. Inleiding Met unieke onderdelen meer dan een miljoen verschillende uitvoeringen van één producttype maken. In de automobielbranche is dit geen onbekend fenomeen: één productiestraat, slimme assemblage, inkopen van halffabricaten en vergaande samenwerking met partners in de keten. De huidige situatie in de verzekeringsbranche is verre van vergelijkbaar met dit beeld uit de industrie. De sector heeft zich lange tijd gekenmerkt door veel verschillende maatwerksystemen en -processen. Het gevolg is een inflexibele architectuur die hoge kosten veroorzaakt en productinnovatie belemmert. Efficiëntie in de operatie en standaardisatie van processen staan hoog op de agenda van de Raad van Bestuur Verzadigde markten, toenemende transparantie en een hoge concurrentiedruk maken dat verzekeraars en masse nadenken over betere efficiëntie. Groei en winst komen niet alleen uit nieuwe klanten, maar ook uit procesefficiëntie. In een competitieve markt moeten schaalvoordelen maximaal worden benut. Industrialisatie is daarom actueel in de verzekeringsbranche. Efficiëntie in de operatie en standaardisatie van processen staan hoog op de agenda van de Raad van Bestuur. Deze actuele problematiek is voor Accenture en SAP aanleiding geweest voor het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma met als thema Industrialisatie van de verzekeringssector. Het programma omvat een online survey van DigitalBoardroom ingevuld door ruim veertig managers in de Nederlandse verzekeringssector, het Insurance Innovation Forum op 6 juni 2006 en een viertal interviews met directieleden van AEGON, Achmea, Delta Lloyd Groep en Lloyds TSB Insurance. In deze publicatie zijn de onderzoeksresultaten, de interviews en het verslag van het event gebundeld. Deze combinatie van invalshoeken laat duidelijk zien welke kant de Nederlandse verzekeringsbranche opgaat, welke initiatieven worden ontplooid en welke motieven de veranderingen stuwen. Het beeld dat naar voren komt is dat van een bestendige sector die zich de laatste jaren geconfronteerd ziet met grote uitdagingen en veranderingen, met ambitieuze marktpartijen en grote mogelijkheden op het gebied van technologie. 4

7 2. Groei in een verzadigde markt De verzekeringsbranche kenmerkt zich de laatste jaren door een hoge mate van dynamiek. De trend naar consolidatie is al enige tijd aan de gang en recentelijk zijn er weer een aantal fusies aangekondigd. Belangrijke reden voor de consolidatie is een toenemende concurrentiedruk in een verzadigde markt. Een belangrijke aanwijzing dat de consolidatie voorlopig zal blijven aanhouden is het obstakel om op eigen kracht substantiële groei te bereiken. Bijna tweederde (63%) van de managers in de verzekeringsbranche denkt de groeidoelstellingen van de eigen organisatie niet alleen met autonome groei te kunnen realiseren. De verzadigde markt is volgens managers in de branche het belangrijkste obstakel voor autonome groei, tezamen met de toenemende regeldruk vanuit overheid en toezichthoudende instanties. De bemoeienis van de overheid laat op tal van terreinen, variërend van compliance (zoals aan Sarbenes Oxley) tot transparantie en risicobeheersing, haar sporen na. De overheid treedt daarbij soms dermate sturend op dat verzekeraars dit als een belemmering voor groei ervaren. Niet alleen moeten verzekeringsbedrijven aan steeds meer eisen voldoen, ook heeft de overheid rechtstreeks invloed op de product/markt combinaties, zoals bij pensioenen en zorgverzekeringen. Een deel van de managers in de sector zegt dat deze directe invloed ook negatieve gevolgen heeft voor de mogelijkheid om als bedrijf te groeien. Anderzijds zijn er ook enkele managers, die juist kansen zien door sneller in te spelen op wijzigende productregulering dan hun concurrenten. F I G U U R 1 Externe obstakels voor groei Verzadiging markt bestaande producten 52% Toenemende regeldruk 52% Prijsdruk door commoditization 40% Overheidsbemoeienis 36% Beperkingen partners 13% Afscherming van buitenlandse toetreders 2% (%) Ook de toenemende vergelijkbaarheid van producten heeft gevolgen voor de groei van verzekeringsbedrijven. Mede onder invloed van internet is de markt voor eenvoudige verzekeringsproducten zeer transparant geworden. Een hogere concurrentiedruk en lagere winstmarges door prijserosie zijn het gevolg. De trend naar transparantie van de markt is van blijvende aard. Verzekeringsmaatschappijen zullen een duidelijke scheiding maken tussen eenvoudige en complexe producten. Bij eenvoudige producten zijn de kosten en dus het realiseren van standaardisatie en schaalvoordelen belangrijk. Bij de complexere producten kan meer toegevoegde waarde worden gerealiseerd en blijven advies en maatwerk belangrijke componenten. Deze tweedeling in producten vind je ook duidelijk terug in de distributie van verzekeringsproducten. Managers in de verzekeringssector zien een belangrijke rol voor direct writing en internet weggelegd. Tegelijkertijd zijn zij van mening dat om te groeien beter gebruik moet worden gemaakt van tussenpersonen, waarbij aangetekend moet worden dat ook het intermediair steeds vaker het internet inzet in de dialoog met de klant. 5

8 F I G U U R 2 Belangrijke distributiekanalen voor groei Direct writing / internet self-service 63% Beter gebruik van agenten en tussenpersonen 43% Cross-selling met producten van partners 31% Eigen salescapaciteit Cross-selling binnen bankverzekeringscombinaties 29% 29% Afzet via het retailkanaal 22% (%) Distributie is een belangrijke factor voor autonome groei. Wat verzekeringsproducten betreft is distributie aan flinke veranderingen onderhevig. Ik heb in de laatste 3 jaar meer verandering op dat vlak meegemaakt dan in de 20 jaar daarvoor, aldus een deelnemer aan het Insurance Innovation Forum. Direct writing en internet (self-service) worden gezien als een goede groeimogelijkheid, met name in de schademarkt. Het is duidelijker dan ooit dat de klant zelf bepaalt hoe hij bediend wil worden. Zowel direct writers als tussenpersoongerichte verzekeraars moeten daarom alle kanalen omarmen. In die zin is er ook een vervaging van de kanalen zichtbaar, waarbij tussenpersonen als direct writers optreden en praktisch iedere verzekeraar een direct label in de markt zet. Hoewel het marktaandeel van het intermediair afneemt, geven de verzekeraars toch aan groei te verwachten door een beter gebruik van het ATP-kanaal. Door ketenintegratie worden de processen tussen intermediair en verzekeraar vereenvoudigd en kan er meer aandacht komen voor de dienstverlening naar de (eind)klant. Voor bancassurance spelers, maar ook voor verzekeraars die strategische allianties zijn aangegaan, blijft cross-selling tussen die twee kanalen een groeimogelijkheid. Dat geldt zeker in het adviesgevoelige levensegment. 6

9 3. Betere service, lagere kosten De marktdynamiek stelt veel uitdagingen aan het verzekeringsbedrijf. Standaardisatie, transparantie en concurrentie vragen om een organisatie die snel kan schakelen en efficiënt kan produceren. Lang niet alle verzekeraars zijn hiermee even ver, dus er is genoeg ruimte voor verbeteringen. De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien dat bedrijven ook binnenshuis nog tegen de nodige hindernissen aanlopen om efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen produceren. Een dynamische markt vraagt om een snel aanpassingsvermogen. Veel bedrijven geven aan dat reageren op veranderingen en het op de markt brengen van nieuwe producten te langzaam gaat en daarmee een belemmering vormt voor de beoogde groei. Dit is ook nauw gerelateerd aan de ineffectieve IT-infrastructuur die vele managers ervaren. De vele verschillende systemen die in het verleden zijn gebouwd dragen niet bij aan de slagvaardigheid van de onderneming op dit moment. Legacy is hiermee nog steeds een relevant probleem voor de verzekeringsbranche. Ondanks de technologische mogelijkheden blijft het moeilijk business en IT op één lijn te krijgen IT is bij het efficiënt managen van de operatie onmisbaar geworden, maar toch ook op veel punten een desillusie gebleken: IT heeft veel processen geautomatiseerd zonder deze daadwerkelijk te veranderen. Daardoor is de complexiteit onveranderd gebleven en de kosten hoog. Een flink percentage investeringen heeft nooit tot verbetering geleid. Ondanks de technologische mogelijkheden blijft het moeilijk business en IT op één lijn te krijgen en bestaande legacy omgevingen te ontsluiten. Daardoor duurt het de verzekeraars altijd nog te lang voordat nieuwe producten daadwerkelijk op het schap en in de markt liggen. Ook schaalgrootte is een terugkomend thema. In eigen bedrijf is die vaak moeilijk te halen met als gevolg een blijvend hoge cost per unit. Het realiseren van een flexibele en servicegeoriënteerde infrastructuur is een belangrijke uitdaging om toekomstige groei te kunnen faciliteren. F I G U U R 3 Interne obstakels voor groei Ineffectieve IT-infrastructuur Time to market van nieuwe producten 43% 43% Te hoge kostenstructuur 38% Onvoldoende schaal bij nieuwe producten en markten 31% Weerstand tegen transformatie/ verandering 22% Versnippering operationele uitvoering Onvoldoende inzicht in huidige performance Trage strategische besluitvorming 6% 9% 6% (%) 7

10 Efficiënte administratieve processen zijn van groot belang voor concurrentiepositie De interne obstakels zijn een serieuze bedreiging voor de concurrentiepositie van verzekeraars. Gevraagd naar de zaken die van belang zijn om te concurreren, worden precies die aspecten genoemd waar bedrijven ook vaak tegenaan lopen. Negen van de tien bedrijven in de verzekeringssector zegt dat het hebben van efficiënte administratieve processen van groot belang is voor hun concurrentiepositie. De belemmeringen die het meest vaak worden ervaren door verzekeraars vormen een bedreiging voor de concurrentiepositie. Het terugkerende thema is efficiëntie. Juist deze efficiëntie is van belang voor het realiseren van een goede concurrentiepositie en juist deze efficiëntie ontbreekt vaak. De branche heeft nog de nodige efficiëntieverbeteringen te realiseren. In de verzekeringssector vindt nog steeds veel dubbel en dus onnodig werk plaats. Het vereenvoudigen van processen en het behalen van schaalvoordeel is een vereiste om te komen tot lagere kosten en betere serviceniveaus waarmee geconcurreerd kan worden in een competitieve markt. Het niet oplossen van deze knelpunten kan tot een verslechterde positie in de markt leiden, zeker wanneer concurrenten deze knelpunten wel succesvol oplossen. F I G U U R 4 Aspecten van belang voor concurrentiepositie Efficiency administratieve processen 3% 89% Flexibiliteit ICT-infrastructuur en adequate architectuur Zo laag mogelijke kostenstructuur Schaalvoordelen 8% 3% 78% 76% 72% Eindregie klantcontacten over organisatiegrenzen heen Branding van verzekeraar en labels 9% 8% 62% 58% Synergievoordelen over Lines of Business heen 22% 44% Domeinexpertise voor gekozen doelgroepen 6% 41% Internationale aanwezigheid/ expansie 56% 22% (%) niet van belang voor concurrentiepositie wel van belang voor concurrentiepositie De verzekeringsbranche legt de nadruk op het verbeteren van processen. Negen op de tien managers geeft aan dat het realiseren van procesverbeteringen een hoge prioriteit heeft binnen de eigen onderneming. Slechts voor een klein deel is deze nadruk op procesverbetering toe te schrijven aan eisen die de overheid en toezichthouders stellen. De twee belangrijkste redenen om procesverbeteringen door te voeren zijn het realiseren van lagere operationele kosten en het verhogen van de service aan klanten. Het besef is aanwezig dat klanten steeds makkelijker kunnen vergelijken en een steeds grotere keuze hebben. In deze transparante omgeving zijn lage operationele kosten een noodzaak, evenals het bieden van service bij complexere producten.

11 4. Procesverbeteringen Met procesverbetering wordt met name gedoeld op een hele serie verbeteringen vanaf hergebruik, geen dubbele invoer tot en met productiestraten voor meerdere labels met intelligente productconfiguratie. Ook hier staat de klant duidelijk centraal: men wil nieuwe producten en betere service bieden aan de klant (intermediair en/of zakelijke klant, consument) in de zin van gemak, snelheid en accuratesse. Procesoptimalisatie gaat niet vanzelf. Als men alleen de onderliggende componenten bijstelt, is er hoogstens sprake van een kleine verbetering. Voor procesoptimalisatie moet men de gehele procesketen (onder)kennen, afstand nemen en opnieuw analyseren. De verzekeraars in Nederland geven met grote meerderheid (77%) aan dat het inrichten en managen van ketens in plaats van individuele processen een absolute voorwaarde is voor efficiëntie. Daarbij wordt één uniforme IT-omgeving met standaard toepassingen ook gezien als belangrijke voorwaarde, kort gevolgd door business process reengineering. F I G U U R 5 Essentiële voorwaarden voor procesverbeteringen Inrichten en managen van ketens 69% Uniform IT platform met standaard systemen Opnieuw inrichten van bestaande processen Uniforme meetmethoden en managementrapportages Uniforme procesbeschrijvingen 37% 32% 27% 27% Schaalvoordelen door gebruik BPO Betrekken juiste stakeholders Inrichten van shared service centra 16% 16% 13% (%) Uniforme procesbeschrijvingen, meetmethoden en rapportages worden als een basisgegeven beschouwd en nemen geen prominente plaats in op het wensenlijstje. Business Process Outsourcing (BPO) en shared service centra nemen een minimale plaats in onder de voorwaarden voor efficiëntie; waarschijnlijk omdat men terecht onderkent dat deze trajecten zeker geen oplossing zijn voor een spaghetti operatie. Juist bij sourcing trajecten zijn gestroomlijnde processen een vereiste voor succes. BPO is waarschijnlijk nog een stap te ver voor een branche die nog volop bezig is kritisch te kijken naar de eigen processen. Momenteel wordt er bij meer dan tweederde van de deelnemende verzekeraars gewerkt aan interne procesintegratie. Ook individuele processen worden onder de loep genomen voor wat betreft de meetbaarheid, beheersbaarheid en compliance. Iets meer dan de helft houdt zich ook bezig met procesketenintegratie met partijen buiten de eigen organisatie zoals tussenpersonen en dienstenaanbieders. Om deze ketenintegratie, waarin verzekeraars dermate geloven dat ze zich een aantal jaren geleden organiseerden in een standaardisatie instituut (SIVI), ultiem na te kunnen streven moet er een slag gemaakt worden van procesoptimalisatie naar industrialisatie. 9

12 F I G U U R 6 Processen die goed te industrialiseren zijn Policy management 90% Claims & benefits 69% Underwriting 48% Commissions 39% Reinsurance 30% Customer care 16% Productontwerp 16% Investment & risk management 13% Marketing & sales 6% Account management 2% (%) Van alle activiteiten binnen het verzekeringsbedrijf wordt polisadministratie overtuigend als goed te industrialiseren aangewezen (90%). Op afstand volgen processen die tot nu toe vaak meer menselijke interventie vergen zoals claims & benefits (hoewel bijvoorbeeld bij Lloyds TSB ook dit perfect functioneert in een optimaal geautomatiseerd expertisecentrum), underwriting (48%), commissions en re-insurance. Marketing, sales en account management zullen voorlopig nog wel buiten de industralisatiegolf blijven en sluiten de rijen. Dit laatste is echter wel opmerkelijk gezien de grote groei van verkoop en marketing via internet hetgeen toch gestandaardiseerde processen vraagt om de klant een unieke ervaring te bieden tegen een lage kostprijs. 10

13 5. Standaardisatie als basis voor kwaliteit Industrialisatie blijkt een onontkoombaar gegeven in verzekeringsland. Hoe minder onderscheid, hoe meer transparantie, hoe meer de aandacht bij de laagste prijs of service moet komen te liggen. Backoffice en administratie moeten ondersteunend aan de business opereren en niet langer het tempo bepalen. Niet alles kan echter opgelost worden met het wondermiddel IT of het fenomeen outsourcing. F I G U U R 7 Uitdagingen voor verhoging kwaliteit procesuitvoering Standaardisatie van processen 76% Vereenvoudiging producten 52% Aansluiting op weten regelgeving Aansluiting op standaardisatie in de branche Betere vertaling systemen Betere ondersteuning professionals 36% 34% 31% 28% (%) Bij navraag en bestudering van uitermate succesvolle business cases op het gebied van industrialisatie bleek bijna altijd leiderschap in IT governance aan de wieg van het succes te staan. Processen worden vereenvoudigd door een hoge mate van standaardisatie. Goed is goed genoeg, kwam meerdere malen naar voren. Standaardisatie over de gehele linie brengt meer winst dan die laatste 10% unieke en specifieke functionaliteit. Standaardisatie binnen de organisatie en vervolgens met partners in de keten zoals schade-experts, volmachtbedrijven en het intermediair wordt gezien als een beslissende succesfactor en een uitermate grote uitdaging. Is die slag gemaakt en wordt er gewerkt met gestandaardiseerde processen, pas dan kan resultaat worden gerealiseerd door dit op grote schaal te doen, bijvoorbeeld via shared service centra. Een flexibele IT-infrastructuur en adequate architectuur zijn hierbij van groot belang. 11

14 Interview Niek Hoek Voorzitter Raad van Bestuur Delta Lloyd Groep Alles wat we hier in huis drie keer doen is twee keer te veel Of Delta Lloyd gelooft in industrialisatie in de verzekeringssector, was al bijna geen vraag meer toen ten tijde van het interview met Niek Hoek, Bestuursvoorzitter Delta Lloyd Groep, het persbericht geland was rond het samenvoegen van de zorgverzekeringsactiviteiten van Agis, Menzis en Delta Lloyd & Ohra Zorg. Een toppositie in de markt, gekoppeld aan goede toegankelijke zorg tegen een scherpe prijs luidt de ambitie die nauw aansluit bij de strategie van Delta Lloyd Groep. 12

15 We zien in de markt nogal eens een grote focus op Return on Investment in plaats van op Return on Insurance. Wat moet er gebeuren om meer te verdienen met verzekeren an sich? Wij gaan voor Return on Capital en dat komt van verschillende bronnen: technisch resultaat en resultaat dat we behalen op de onderliggende beleggingen. Dat is een zeer cyclisch gegeven in onze industrie; als het goed gaat zoek je meer volume, prijsdruk is het logische gevolg en dan komt het technische resultaat weer in de schijnwerpers te staan. De laatste paar jaren zagen we gezonde resultaten op beide fronten. Er is echter ook altijd nog de factor marktwerking. Concurrenten azen ook vaak op volume en dan komt het behalve prijs aan op acceptatie, claims handling, interne proceskosten en hoe goed je belegt ten opzichte van je concurrent. Net als bij elk ander bedrijf gaat het uiteindelijk om een lage cost per unit en beter performen dan de markt. Welke succesfactor is leidend in de markt? Distributie is heel essentieel, multikanaal opereren is een noodzaak in een markt die een splitsing laat zien tussen commodity en advies. Veel producten en processen leken echter vroeger onnodig complex, vaak ook door afspraken in het distributiekanaal, die per intermediair qua prijs en provisie konden verschillen. Het internet is zonder twijfel een kanaal van belang voor commodity producten en biedt absoluut niet, zoals vaak gedacht wordt, per definitie een service die slechter is dan het intermediair. Deze producten zijn in hoge mate modulair en gestandaardiseerd en dat gekoppeld aan de maatschappelijke roep om transparantie maakt ze zeer geschikt voor de directe kanalen. Adviesgevoelige producten zoals pensioen en complexe schade moeten apart behandeld worden en zijn dus meer geschikt voor het intermediaire kanaal. Multikanale distributie is keihard nodig in onze bedrijfstak. Multikanale distributie is keihard nodig in onze bedrijfstak Welk model kiest u intern: silo s en labels of OneCompany? Aan de achterkant van de labels zitten producten die uiteindelijk allemaal uit dezelfde fabriek komen, allemaal in een ander jasje. Bij commodity producten wordt er gezamenlijk geproduceerd tussen de divisies. Of je dat dan beter extern dan intern bereikt? Daar is geen gouden regel voor, behalve dat wij zeggen dat als iemand anders hetzelfde kwaliteitsniveau neerzet voor dezelfde kosten met dezelfde service, dan overwegen we het de deur uit te doen. Er zijn alleen niet zo heel veel aanbieders op dat vlak, dus volledige Business Process Outsourcing laat nog wel even op zich wachten. We hebben nu een intern shared service center met Getronics dat op termijn ook opengesteld kan worden voor derden. Daar halen we tot nu toe nog concurrerend vermogen uit, dus sharen we daar nog niet met externe partijen. De markt realiseert zich dat ketenintegratie in de verzekeringssector nog een lange weg te gaan heeft. Is het bijna een beladen woord? Nee, naar mijn mening is het gewoon een ander woord voor efficiënter zaken doen. Wij investeren daar al jaren in. Traditioneel is er een probleem in onze industrie dat er veel informatie dubbel wordt ingevoerd op diverse plaatsen. We moeten veel meer data gaan invoeren bij de bron of ingevuld aanbieden, de bestanden van de Rijksdienst voor Wegverkeer geven bijvoorbeeld accuratere informatie dan de meeste verzekernemers zelf en dit wordt dan ook nog als service ervaren. De kunst wordt éénmalig invoeren en zoveel mogelijk gevalideerde databases gebruiken waar die al bestaan. IT-kosten en innovatie: gaan we nu met IT steeds grotere stappen zetten of steeds grotere vraagtekens creëren? De meeste van onze producten zijn niet fysiek, het zijn afspraken op papier die we met automatisering moeten verwerken. Onze business bestaat dan ook uit mensen en goede technologie. Uiterst belangrijk is dat vanuit de business de vraag goed gestuurd wordt. 13

16 Je hebt schaal nodig en een grote portefeuille die als vliegwiel functioneert, anders kun je niet investeren Snel naar de markt is key. Met name bij de commodity producten is het belangrijk te vereenvoudigen. De neiging is vaak om projecten grootschalig aan te pakken en uit ervaring weet ik dat dit vaak niet werkt, hoewel een integrale benadering wel gewenst is. Het blijft lastig, er moet veel inhouse gebouwd worden omdat er weinig pakkettoepassingen zijn. Custom-built projecten moeten echter wel goed gemanaged worden om complexiteit in de hand te houden en moeten zeker geen vijf jaar duren. IT is geen driver voor innovatie, maar wel een voorwaarde. Het wordt pas onderscheidend als je een operatie hebt die strakker en sneller is dan de concurrentie. In ons vak vragen toch de back-office monsters de meeste capaciteit: budget en resources, zo n 80% ten opzichte van de front-office (20%). Liever zou ik die verhouding omdraaien want back-office verwerking is een basisconditie en op het moment dat 2-3 partijen dat excellent doen verdampt je onderscheidende vermogen. Het omarmen van een architectuur waarin zowel business als IT zich kunnen vinden is belangrijk voor innovatie. Daarbij is autoriteit van bovenaf nodig om af te dwingen dat men daarbinnen werkt en blijft werken. Met name gedurende de consolidatieslagen die we als industrie zullen blijven maken is dat van belang. De druk om een fusie sneller te integreren, maar uiteraard altijd prudent, neemt toe. Expansie en schaalvoordeel: wanneer stopt het voordeel van schaal? Waar verdergaande standaardisering en commoditisering een feit zijn, is schaalvergroting een noodzaak, het houdt pas op waar het niet meer mag van de mededingingsautoriteit. Het voordeel van industrialisatie en schaal houdt niet snel op, denk maar eens aan de 7000 autofabrikanten die er een eeuw geleden in de US waren en het dozijn dat we vandaag de dag kennen. Daar heeft de industrie niet onder geleden. Het is alleen van groot belang om oog te houden op de cost per unit, het uitnutten van schaalvoordeel gaat niet vanzelf. Expansie en consolidatie blijft belangrijk, kijk naar onze eigen Nederlandse verzekeringsindustrie. Geen van de spelers is daar op eigen kracht gekomen, we zijn allemaal het gevolg van fusies en overnames. Je hebt schaal nodig en een grote portefeuille die als vliegwiel functioneert, anders kun je niet investeren. In feite is je portefeuille een kostendrager en dat plaatje ziet er toch echt anders uit bij 1 miljoen polissen dan bij De aandacht uit het buitenland zie ik eerder verslappen dan versterken, er vertrekken nogal wat spelers. Toetreding is lastig; de Nederlandse markt is verdeeld, verzadigd en zeker geen groeimarkt. Ik zie nog wel mogelijkheden voor Delta Lloyd in het buitenland, Duitsland is bijvoorbeeld aantrekkelijk vanwege het 14

17 Het afwikkelen van letselschade is een prachtig voorbeeld van IT en product governance volume en de gefragmenteerde pensioenmarkt. Op productniveau zijn er uiteraard wel internationale mogelijkheden, maar leven en pensioen zijn overal sterk fiscaal gedreven en de harmonisering op EU niveau laat nog wel even op zich wachten. Wel denk ik dat we op kortere termijn bijvoorbeeld pan-europese autoverzekeringen zullen zien. Kun je versnellen met IT governance? Het is de uitdaging in ons vak om focus te houden: Ben ik ergens goed in? Is dit de juiste plek om het te doen? Essentiële vragen die je je continu moet stellen om efficiënt, effectief en snel te kunnen acteren. Business governance betekent vooral delen van kennis en resources, dan is IT governance de logische volgende stap. We hebben in korte tijd drie distributie organisaties bij elkaar gebracht in één shared service centre. Onze eerste aandacht lag bij de markt, de distributie en daarna wilden we de synergievoordelen behalen (klantbeeld, operatie etc.). Het afwikkelen van letselschade bijvoorbeeld is een prachtig voorbeeld van IT en product governance: dat doen we nu in een state-of-the art letselschadecentrum waar vele malen efficiënter gewerkt wordt, en waar we de kennis en expertise met behulp van systemen beter kunnen delen. Het principe is simpel: alles wat we hier in huis met onze drie sterke merken drie keer doen, is twee keer te veel. 15

18 Interview Peter Varenkamp Lid Directie (Service Centers, IT en Inkoop) AEGON Nederland Fred Romijnsen Lid Directie (Marketing en Verkoop) AEGON Nederland Fred Romijnsen Peter Varenkamp De klant stuurt Op de vraag of Peter Varenkamp, Directielid AEGON Nederland met de portefeuille Service Centers, IT en Inkoop, een gesprek wilde aangaan rond het thema industrialisatie kwam een duidelijk antwoord: Prima, maar mijn collega Fred Romijnsen die zich binnen de Directie Nederland bezig houdt met Marketing & Verkoop, komt dan mee. Bij alle strategische onderwerpen trekken we samen op. Dan hebben jullie gelijk front-, middleen back office aan tafel. Dus ging Ewald Bruggeman, verantwoordelijk voor Financial Services bij SAP Nederland, het gesprek aan met beide heren. 16

19 Verzekeren in een verzadigde markt? Als we naar de ontwikkelingen in de Nederlandse markt kijken wordt altijd al snel geroepen dat de markt verzadigd is, stelt Ewald Bruggeman, zien jullie dat ook zo? We opereren zeker in een competitieve markt met hevige margedruk, maar verzadigd is het nog zeker niet aldus Fred Romijnsen. Het ligt er maar aan hoe je dat bekijkt. Binnen bijvoorbeeld de pensioenmarkt hebben de verzekeraars een aandeel van zo n 25%, dus daar vinden nog wel wat verschuivingen plaats in de onderlinge verhoudingen. Daarnaast trekt de overheid zich terug en hebben de meeste mensen een opbouw tussen 45% en 50% in plaats van 70%. Dat schept volop kansen. Tevens zie je dat er binnen een bepaald product zoals bijvoorbeeld de hypothekenmarkt, die toch goed is voor zo n 100 miljard euro per jaar, nog veel verschuift. Goede partijen kunnen nog steeds goed zaken doen. Internet is geen doel op zich en zeker nog geen opzichzelfstaand distributiekanaal De overheid werkt mee Ook de veelgehoorde klacht over de niet te stoppen stroom reguleringen, wetswijzigingen en eisen van de overheid vindt bij AEGON geen weerklank. Peter Varenkamp: Uiteraard is het tempo af en toe best een issue, maar de regelgeving an sich niet. Er ontstaat ook ruimte, heel veel ruimte voor advies en als je dan het intermediair goed ondersteunt groeit zowel de markt als je klant, in dit geval de tussenpersoon. Neem bijvoorbeeld de Levensloopregeling, zo voegt Fred Romijnsen toe. Dit was echt een zweetparelproject voor de HR manager, dus hebben we zowel voor hem als voor de medewerker een portaal ingericht. Met een modulaire propositie die de werkgever zelf kon aanpassen, excellente service en communicatie, voelt de klant dat het product vàn hem is en niet alleen maar voor hem. Met positief denken maak je een markt. Commoditisering en standaardisatie Wordt de vergaande commoditisering van met name schadeproducten dan niet gezien als een bedreiging voor een intermediaire verzekeraar als AEGON?, vraagt Ewald Bruggeman, aangespoord door deze optimistische toon. Hier zitten twee kanten aan, aldus Varenkamp. Enerzijds worden hierdoor de marges flinterdun, hetgeen veel aanbieders weerhoudt om het speelveld te betreden; anderzijds betekent dit dat de producten ook meer modulair worden. Simpelere en snellere processen maken de introductie van een nieuw product daarmee eenvoudiger voor direct operators dan voor een legacy speler, maar dat voordeel verdampt snel, zo leert de ervaring. Maar, stelt Bruggeman, producten die erg dicht bij elkaar liggen en zeer transparant zijn geven het intermediair de kans om dat te gebruiken in de onderhandeling met de verzekeraar.. Fred Romijnsen reageert: Dit dwingt ons ook tot creativiteit. Uiteindelijk zijn klanten niet standaard en onze producten ook niet. Het is alleen het spel van die 90% standaard en dan 10% ruimte hebben voor specialisatie en afstemming op de wensen van de klant. En dat realiseert de tussenpersoon zich ook. Het intermediaire kanaal kan groeien Ook het intermediaire kanaal blijkt een anticyclisch onderwerp te zijn aan deze tafel. Hoewel de gesprekspartners toegeven dat de cijfers laten zien dat met name in het schadebedrijf het marktaandeel sterk is afgenomen, ziet Peter Varenkamp ook hier kansen: Het intermediair zal zich anders gaan presenteren. Het marktaandeel van direct writers in dit segment blijkt overigens voor het eerst in jaren stabiel te zijn vult Romijnsen aan. Varenkamp: Internet is geen doel op zich en zeker nog geen opzichzelfstaand distributiekanaal. Het intermediair wel en die zullen het internet ook gaan inzetten. Informatiebundeling is key; internet en persoonlijk contact kunnen elkaar prima aanvullen. Het verdienmodel verandert ook, een tussenpersoon is een ondernemer en omarmt die bewegingen. Er is en blijft een rol voor advies; oriëntatie op het internet is één ding, maar ondertussen zie je daar ook door de bomen het bos niet meer. Een afgewogen advies van iemand die je vertrouwt blijft en wordt weer belangrijker. 17

20 Het is helemaal niet kwalijk als je 80% van je budget investeert om je voorkant optimaal te ondersteunen Het vliegwiel in beweging: investeren en IT Dit brengt me op een volgend onderwerp: investeringen in IT, aldus Bruggeman. Hebben jullie ook veel in de front-office omgeving geïnvesteerd of gaat het bulk van de investeringen naar de backoffice toe? Peter Varenkamp veert op: De afgelopen jaren hebben we enorm veel geïnvesteerd in onze frontoffice. De organisatiewijzigingen brachten dat met zich mee, van achttien loketten naar één is grotendeels gereed. Ook op het gebied van manieren waarop je nieuwe technologie in de verkoop- en service omgeving een plaats kan geven, investeren we fors op dit moment. Web services zoals chat en zullen zonder meer onderdeel worden van een goed online verkoop- en serviceniveau, maar altijd ondersteunend aan echt persoonlijk contact. Overigens is het helemaal niet kwalijk als je 80% van je budget investeert om je voorkant optimaal te ondersteunen. Bij ons zijn dit gesprekken waarbij Fred en ik samen beslissen. Investeringen in onze shared service centers moeten ertoe leiden dat de kosten dalen; de winst die daaruit komt kun je dan opnieuw investeren voor verdere besparingen. Zo zet je uiteindelijk een vliegwiel in beweging en wordt IT geen bodemloze put. Step by step is hierbij uiteraard ons adagium om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening nooit in het geding komt, vervolgt Varenkamp. Accepteer nu maar gewoon dat je nooit uitgeïnvesteerd raakt, zo stelt Romijnsen tenslotte nuchter vast. Product, productie, proces governance Toch zien wij ook vaak bij grote bedrijven dat, ondanks het feit dat er op technologisch vlak steeds meer mogelijk is binnen een korter tijdsbestek, de kloof tussen IT en de business groter wordt. Zeker in bedrijven met een business unit management structuur, zo put Ewald Bruggeman uit eigen ervaring, vallen mensen snel terug op het belang van de eigen unit waardoor veel spanning ontstaat en schaalvoordeel uitblijft. Hoe gaan jullie om met die dreiging van silovorming? 18

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005

TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005 TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005 Colofon Auteur: Jac Gianotten Eindredactie en productiecoördinatie: Barbara van Groen Opmaak en omslagontwerp: Louise Stavast (Hilversum) Drukwerk: Hoonte Bosch &

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie September 2011 2 Het huidige businessmodel is eindig Stilstand is achteruitgang. Dit zullen veel schadeverzekeraars gedacht hebben toen zij nadachten

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Organisaties Veranderen met Programma s Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Subtitle (optional) in one line

Subtitle (optional) in one line SERVICE OR INDUSTRY NAME White Waarde papers creëren and met survey informatie titles may extend Omdat het moet? to two Of omdat lines het ertoe doet? Subtitle (optional) in one line AUDIT Advisory OR

Nadere informatie

Kiezen of verliezen! Lessen uit het verleden van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt

Kiezen of verliezen! Lessen uit het verleden van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt 11/2014 marktanalyse IG&H Consulting & Interim Make strategy work! IG&H Consulting & Interim Financial Services Kiezen of verliezen! Lessen uit het verleden van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt Ronald

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen.

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. nummer 5, mei 2014 Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. Frans van Houten Alexandra Schaapveld Er worden kansen gemist doordat men gewoon maar doorgaat

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Het ambacht doorontwikkeld

Het ambacht doorontwikkeld Management reader Financiële dienstverlening 2.0 Het ambacht doorontwikkeld De opties en randvoorwaarden om te verdienen aan échte toegevoegde waarde 1 Financiële dienstverlening 2.0: Het ambacht doorontwikkeld

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Strategy Trends 2011. Kiezen is goed, doen is beter!

Strategy Trends 2011. Kiezen is goed, doen is beter! Strategy Trends 2011 Kiezen is goed, doen is beter! 3 Inhoud Vereist: Actie!...................................................................... 5 Het vijfde Strategy Trends onderzoek....................................................

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

informatie management 4tips

informatie management 4tips Een commerciële uitgave van Mediaplanet, gedistribueerd door Het Financieele Dagblad. Nr.1/maart 2011 Ontwikkeling, implementatie en winst informatie management 4tips voor meer rendement Mens en techniek

Nadere informatie

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag (Cl)out(d)sourcing, prepare for change Impressie van de dag Inhoudsopgave 3 Voorwoord door Eric Wesselman 4 Inleiding Cloud 6 Interview Karel van Tuijl, Philips 8 Interview Patrick van den Hurk, IBM Pon_nl

Nadere informatie

STRATEGIE STRATEGIE. sturen

STRATEGIE STRATEGIE. sturen STRATEGIE STRATEGIE sturen procesmanagement in 2011 2 3 INHOUD VOORWOORD Redactie Jan Bosman, Gjalt Anker, Sander van Meurs, Arne Bax, Guido Anninga, Dick van Bokhorst Redactieadres ConQuaestor Postbus

Nadere informatie

Voorop in. Advanced collaboration. Transformatie van de infrastructuur. Regie over hybride organisatie. thema IT & communictaion 11e jaargang #2 2015

Voorop in. Advanced collaboration. Transformatie van de infrastructuur. Regie over hybride organisatie. thema IT & communictaion 11e jaargang #2 2015 thema IT & communictaion 11e jaargang #2 2015 Raimond Voermans [Grontmij] Advanced collaboration Connected enterprise Transformatie van de infrastructuur Ginna Raahauge [Riverbed] Regie over hybride organisatie

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2014. The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2014. The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2014 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2014 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Februari 2014 Inho STRATEGY TRENDS 2014 THE CEO S AGENDA ud 1.

Nadere informatie