Deutsche Bank. DB TAX LETTER De verhoogde heffing op intrest- en dividendinkomsten. Wat verandert er voor u? Februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deutsche Bank. DB TAX LETTER De verhoogde heffing op intrest- en dividendinkomsten. Wat verandert er voor u? Februari 2012"

Transcriptie

1 Deutsche Bank DB TAX LETTER De verhoogde heffing op intrest- en dividendinkomsten Februari 2012 Wat verandert er voor u?

2

3 Voorwoord Dat de budgettaire maatregelen van de nieuwe regering in zekere mate de vermogensinkomsten zouden viseren, was eenvoudig te voorspellen. Dat in dat kader het tarief van de bevrijdende roerende voorheffing zou worden verhoogd, was ook algemeen geweten. Enkele andere gevreesde maatregelen hebben gelukkig alsnog het daglicht niet gezien. En ze zijn, gezien de inhoud van het regeerakkoord, erg onwaarschijnlijk voor de komende twee jaar. Een algemene vermogensbelasting, een heffing op een fictief vermogensrendement, de belasting op meerwaarden op aandelen die particulieren realiseren op hun beleggingsportefeuille, een belasting op de verkoop van familiale ondernemingen, een verzwaring van de belasting op privé aangehouden, al dan niet verhuurde, onroerende eigendommen. Dat is maar een greep uit de ooit besproken bijkomende heffingen die niet werden weerhouden. Wat de budgetcontrole van volgende maand aan nieuwe heffingen zal opbrengen, is vandaag niet echt te voorspellen, ook niet door personen die nauw betrokken zijn bij alle recente ontwikkelingen. Dat er een echte vermogensbelasting of vermogensrendementsheffing alsnog zit aan te komen, wordt door ingewijden zo goed als uitgesloten wegens te manifest strijdig met het regeerakkoord. Naast de verhoogde roerende voorheffing kwam er ook een bijkomende heffing op een aantal van de behaalde intresten en dividenden boven de euro. Met in het kielzog een totaal nieuwe verplichting om alle dividenden aan te geven die aan 25% roerende voorheffing zijn onderworpen, de dividenden op de zogenaamde niet-vvpr aandelen! Stof genoeg dus voor een aantal vragen, die we stellen aan een ingewijde. Prof. dr. Axel Haelterman, professor belastingrecht aan de KU Leuven, en vennoot bij het advocatenkantoor Freshfields, was zeer nauw betrokken bij de uitwerking van de nieuwe regelingen. Hij is de geknipte persoon om ons wegwijs te maken in deze nieuwe fiscale leefwereld. 3

4 Interview Ons gesprek met professor Haelterman vindt plaats net op het moment dat de regering haar nieuwe algemene antimisbruik-maatregel aankondigt. Zijn academisch oordeel is vrij duidelijk: elke fiscale wet die aan de fiscus de mogelijkheid geeft zelf de belastbare basis uit te tekenen, waarop hij de belastingwet gaat toepassen, is wellicht ongrondwettelijk. Zoveel is dus duidelijk. Wij richten onze vragen echter op het onderwerp van de dag: de nieuwe heffingen op de roerende inkomsten. 4

5 Wat moeten de burgers die aandacht hebben voor de organisatie van hun vermogen, in acht nemen in het licht van de recente regeringsmaatregelen? Een aantal dingen zijn duidelijk. De federale budgettaire maatregelen hebben geen impact op de successierechten. Dat is een bevoegdheid van de gewesten. De aandacht moet vooral gaan naar de verhoogde heffing op dividenden en intresten, en naar de vraag wat men allemaal nieuw moet gaan aangeven. Voor de spaarboekjes verandert er helemaal niets. De eerste euro aan intrest blijft vrijgesteld, en daarboven betaalt men nog steeds 15%. Ook de intrest op de fameuze staatsbons van begin december 2011, blijft belast aan 15%. En van belang voor vele kleinere vennootschappen, de roerende voorheffing blijft op 10% als men de vennootschap liquideert en de opgebouwde reserves uitkeert. En tot slot, de dividenden die voordien reeds aan 25% belast werden, blijven aan 25%. Maar je zult die nu wel moeten aangeven. Wat verandert er dan wel? Alle andere intresten en dividenden die voordien aan 15% bevrijdende roerende voorheffing waren onderworpen, zullen vanaf 1 januari 2012 een heffing van 21% ondergaan. Dat gaat dus over alle zogenaamde VVPR-aandelen, die vanaf 1 januari 1994 zijn uitgegeven tegen een cashinbreng, of die vanaf die datum publiek zijn uitgegeven. Dat geldt ook voor de dividenden op de aandelen van beleggingsvennootschappen, namelijk de Belgische Beveks (de niet kapitaliserende) en de meeste Bevaks, enz. Met daar bovenop komt er, voor deze dividenden en intresten die aan 21% roerende voorheffing zijn onderworpen, eventueel een bijkomende heffing van 4% als men meer dan euro intresten en dividenden heeft per partner. 21% wordt dus 21% plus 4%. Wat ook vroeger reeds aan 25% roerende voorheffing was onderworpen, ontsnapt dus aan deze bijkomende heffing. Men gaat alle intresten en dividenden die een persoon geniet, samentellen. Ook de dividenden die voordien reeds onderworpen waren aan 25%, ook het belastbaar deel van de spaarboekjes, en dit terwijl die nooit zelf aan de 4% bijkomende heffing kunnen onderworpen worden. Men begint te tellen bij deze inkomsten die niet aan de 4% onderworpen zijn. Daarbij voegt men de intresten en dividenden die nu aan 21% worden onderworpen. En zodra men de euro overschrijdt, gaat men de bijkomende 4% heffen. 5

6 6 Om dit mogelijk te maken moet de fiscus over de nodige informatie beschikken. En dat gebeurt op twee manieren. In de eerste plaats moeten alle banken en ook gewone vennootschappen, die dividenden of intresten uitbetalen, daar de roerende voorheffing van 21% op afhouden en het bedrag van deze inkomsten melden aan een centraal aanspreekpunt binnen de FOD Financiën. Dat staat los van de eigenlijke taxatiediensten. Stelt men daar vast dat het totaal aan ontvangen inlichtingen over de heer of mevrouw X erop wijst dat die persoon meer dan euro aan roerende inkomsten verwierf, dan geeft men dit automatisch door aan de taxatiedienst. De taxatiedienst die vermoedt dat een persoon de 4% zou moeten betalen, kan ook altijd informatie opvragen bij deze dienst, maar enkel om de 4% al dan niet te heffen. Een tweede informatiebron van de fiscus heeft geleid tot een belangrijke ommezwaai. Voortaan is iedereen verplicht in zijn aangifte personenbelasting alle verkregen intresten en dividenden aan te geven! Ook al is en blijft de roerende voorheffing in se bevrijdend. Men zal er dan ook in principe voor zorgen dat op deze aangegeven roerende inkomsten geen aanvullende gemeentebelasting meer verschuldigd is. De enige roerende inkomsten die men niet moet aangeven zijn die waarvoor samen met de roerende voorheffing aan 21% ook de bijkomende heffing van 4% is ingehouden. Kan men dan niet ontsnappen aan deze algemene verplichting om alle intresten en dividenden in de aangifte te vermelden? De belangrijkste uitzondering bestaat in de mogelijkheid om aan de bank, of elke andere uitbetaler van dividenden en intresten onderworpen aan 21%, toe te laten of te vragen de bijkomende 4% samen met de roerende voorheffing aan de bron in te houden. Deze inkomsten moet men dan niet meer aangeven. En als men alleen zulke inkomsten heeft, dan hoeft men niets aan te geven. Als de 4% wordt ingehouden, dan geschiedt dat wel vanaf de eerste euro aan intresten of dividenden, en dan hoeft de uitbetaler ook geen informatie door te geven aan het centrale aanspreekpunt. Daarbij heeft men dan naderhand de mogelijkheid om er in de aangifte personenbelasting voor te kiezen alle, of een deel van, de verkregen intresten en dividenden aan te geven. Men heeft er dan immers belang bij zeker tot per partner roerende inkomsten aan te geven, want als er geen andere roerende inkomsten zijn (zoals belastbaar deel spaarboekjes, dividenden met 25% roerende voorheffing), dan krijgt men de 4% op de eerste euro per partner terug betaald. Dat betekent dus twee maal 800 euro (afgerond).

7 7

8 Maar wie dus gewone aandelen aanhoudt, onderworpen aan 25% roerende voorheffing, ontsnapt niet aan de aangifteplicht? Neen. Voor die situatie bestaat de mogelijkheid niet om zich vrij te kopen van informatieverstrekking en aangifteplicht door de 4% bijkomend te laten afhouden. Dat is een belangrijke nieuwigheid. 8 Let wel, wat niet verandert is de mogelijkheid een aantal belastingvrije beleggingsproducten aan te wenden. Bepaalde kapitaliserende Beveks (bv. die zonder Europees paspoort of die minder dan 40% in schuldvorderingen beleggen) blijven belastingvrij. Zo ook de tak 23 verzekeringen, en sommige tak 21 verzekeringen. Men moet wel steeds meer opletten voor al te creatieve verzekeringsconstructies. Er zijn producten op de markt waarbij men aanbiedt om zeer persoonlijke beleggingen, en zelfs de rekening-courant die men heeft op een eigen vennootschap, indirect te gaan aanhouden via een tussengeschoven verzekeringscontract. Ik raad dat ten zeerste af, omdat deze oneigenlijke verzekeringen in de zeer nabije toekomst, mijns inziens terecht, aan een scherpere controle zullen worden onderworpen. Want ook daar zullen ze de algemene antimisbruikbepaling, in zijn nieuwe en versterkte vorm, op loslaten.

9 Wat raadt u aan? Enkel de 21% roerende voorheffing laten inhouden, of ook de bijkomende 4% laten inhouden? Wie uiteindelijk minder dan euro aan intresten en dividenden haalt op jaarbasis, heeft er eigenlijk geen enkel belang bij de 4% aan de bron te laten afhouden. In dat geval geef je het best de instructie aan de bank om de 4% niet in te houden, wat tot gevolg heeft dat de bank het bedrag aan uitgekeerde inkomsten zal melden aan die afgescheiden dienst bij de FOD Financiën. Maar dat hoeft niet te storen. Het is trouwens duidelijk dat heel wat vermogende personen onder deze euro zullen blijven. Heeft men in ruime mate in belastingvrije producten belegd, dan zal men veelal een beperkter bedrag direct in aandelen met dividenden hebben belegd of in obligaties of op een rekening, zodat men aan de lage intrestniveaus van vandaag per koppel al snel onder de euro zal blijven. Wie boven de euro per persoon uitkomt, heeft er in theorie geen enkel belang bij om de inhouding van de 4% aan de bron te vragen. Wordt de 4% niet ingehouden, dan dient men die te betalen als de uiteindelijke belastingaanslag in de personenbelasting aankomt. En dat is toch al gauw ergens na de zomer van het volgende jaar, zodat men gemiddeld die 4% gedurende een jaar zelf kan bijhouden, om die dan uiteindelijk door te storten zonder enige penalisering of verhoging. Maar in dat geval zal de bank, of de andere uitbetaler van intresten en dividenden aan 21% onderworpen, wel informatie moeten verstrekken aan het centrale aanspreekpunt. Voor die inkomsten heeft men dan geen anonimiteit naar de fiscus toe. Ik weet dat sommige mensen dat vervelend vinden, maar we zitten nu eenmaal in die steeds verder gaande evolutie in de bekendwording van roerende vermogens. Heeft het, rekening houdend met wat u zegt, vandaag zin om een beleggingsportefeuille in een vennootschap te gaan onderbrengen? U weet dat men tegenwoordig spreekt over twee totaal verschillende soorten van vennootschappen om een beleggingsportefeuille in onder te brengen. Er is in de eerste plaats de nu zeer bekende burgerlijke vennootschap, ook burgerlijke maatschap genoemd. Laat één ding duidelijk zijn: die heeft geen enkele impact wat betreft de belastingheffing op de intresten en dividenden. En dat is er ook precies de bedoeling van. Men wil het vermogen organiseren zodat een geordende schenking met behoud van controle door de ouders mogelijk wordt, zonder het voordeel van de bevrijdende roerende voorheffing, en van de vrijgestelde privémeerwaarden kwijt te spelen. De burgerlijke vennootschap is een instrument van successie-organisatie, niet van fiscale planning op het vlak van de inkomsten. 9

10 Daarnaast heeft men de gewone, bekende vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Die is aan de vennootschapsbelasting onderworpen, maar bij uitkering van de opbrengsten betaalt men bijna steeds roerende voorheffing. Tot voor kort was het, wat men noemt, fiscale nonsens om een beleggingsportefeuille te gaan onderbrengen in een gewone vennootschap. Sedert de invoering van de aftrek voor risicokapitaal, algemeen notionele intrestaftrek genoemd, is die bewering een stuk minder juist. Het blijft correct dat de meeste beleggingsopbrengsten in zo een beleggingsvennootschap aan de 33,99% van de vennootschapsbelasting worden onderworpen, omdat men meestal niet in aanmerking komt voor het verlaagd tarief. Dat geldt voor de dividenden, want men verwerft meestal geen 10% van een vennootschap, of men investeert geen 2,5 miljoen euro in één zelfde aandeel. Immers, enkel als men die drempels haalt wat een belegging in aandelen betreft, zal het dividend bij de vennootschap 95% belastingvrij zijn. Anders is het dividend volledig aan de vennootschapsbelasting onderworpen. Dat geldt ook voor intresten. En de meerwaarden op aandelen zijn nu belast aan 25% als men de aandelen minder dan 12 maanden aanhoudt. De minderwaarden zijn nooit aftrekbaar. Men moet dus op wat langere termijn denken. in dat geval is de eerste 3% van de opbrengst volstrekt belastingvrij, dankzij de aftrek van de notionele intrest. Dit kan dus voordelig worden, maar het blijft toch een zoete gevangenschap. Wenst men de gelden privé aan te wenden, dan geldt er een heffing op de uitkering van nu wellicht standaard 25%, omdat personen die deze uitkeringen verrichten meestal boven de euro grens uitkomen. 10 Maar sedert 2005 is het rendement op de portefeuille in een vennootschap wel in zekere mate vrijgesteld van belasting. Meestal worden de gelden als een kapitaalinbreng ter beschikking van de vennootschap gesteld, en

11 Bij successieplanning verricht men zeer geregeld schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik. Is dat een oplossing voor de bijkomende 4% of de verhoogde roerende voorheffing? Neen, niet echt. De schenker die zich het vruchtgebruik voorbehoudt, wordt normaal belast op de intresten en dividenden die hem toekomen. Net alsof hij geen schenking zou hebben verricht. Het is wel zo dat de tariefverhoging en de 4% niet van toepassing zijn op wat men noemt een rente : dat is een cashstroom die niet alleen louter intrest omvat, maar ook een soort aflossing van het kapitaal dat men overdraagt om de rente te vormen. Zo n rente kan een bepaalde looptijd hebben, of men kan een lijfrente bedingen. Het zijn andere artikelen van ons fiscaal wetboek die hier voor de belastbaarheid zorgen, en die worden niet geviseerd door de tariefverhoging, noch door de bijkomende heffing van 4%. Leiden al deze wijzigingen niet tot een daadwerkelijk einde van elk bankgeheim in België? Eerlijk gezegd, ja en neen. Ook voor de laatste reeks wijzigingen was er geen sprake van enig bankgeheim wat betreft de successierechten. De fiscus kan daar altijd een bankonderzoek instellen naar inkomende en uitgaande gelden de laatste drie jaar voor het overlijden. En met bijzondere administratieve toestemming kan hij dat ook voor een langere periode doen. In de inkomstenbelastingen viel het bankgeheim ook weg indien men een bezwaar indiende voor wat betreft de discussie die aldus werd aangevat. Iedereen weet dat er in het voorjaar 2011 inderdaad een bijkomende mogelijkheid is geboden aan de fiscus om bankinlichtingen te verkrijgen. Hij moet dan wel aanwijzingen van fraude aanduiden, of een gemotiveerde intentie om over te gaan tot een taxatie op basis van tekenen van welstand, dit is een vastgesteld uitgavenpatroon dat niet gerechtvaardigd kan worden op grond van de informatie over het inkomen waar de fiscus over beschikt. Voor hij de bank ondervraagt, moet de fiscus dat eerst melden aan de betrokkene. Die heeft 30 dagen om spontaan de informatie te geven en zo het eigenlijke bankonderzoek tegen te gaan. Er lopen nu procedures die, voor zover mij bekend, aanvoeren dat een en ander een schending van het gelijkheidsprincipe impliceert. De fiscus zou bij vermoede fraude de aanwijzingen moeten hebben en voorleggen, terwijl de loutere intentie tot een taxatie op grond van tekenen van welstand al zou volstaan. Ik wil niet vooruitlopen op het resultaat van deze procedures. Maar elke belastingplichtige die met een poging tot vraag om inlichtingen 11

12 12 bij een bank wordt geconfronteerd, waarbij de fiscus de intentie van een taxatie op grond van tekenen en indiciën inroept, doet er goed aan te eisen dat de fiscus voldoende motiveert wat hem redelijkerwijze tot die benadering kan brengen. En ik zou mijn cliënten altijd aanraden de rechtsgeldigheid van de vraag naar een bankonderzoek te betwisten, indien de fiscus dat niet doet. Wat daar vandaag bijkomt, zijn een automatische melding en een aangifteverplichting. De intresten en dividenden die aan 21% worden onderworpen en waarvoor de begunstigde kiest dat men de bijkomende 4% niet aan de bron afhoudt, worden door de betaler van dat inkomen gemeld aan het centraal punt waar we het al over hadden. De informatie die zo verzameld wordt, mag echter enkel worden gebruikt met het oog op de correcte toepassing van de 4%, en voor niets anders. En de belastingplichtige zelf moet in zijn aangifte alle intresten en dividenden vermelden die aan 25% werden onderworpen (en dus niet aan de 4% bijkomende heffing), samen met, zoals vandaag, de intresten en dividenden die niet aan de roerende voorheffing werden onderworpen. Bijvoorbeeld de intresten die men rechtstreeks in het buitenland is gaan innen. Tot slot geldt nu ook de verplichting de details van alle buitenlandse rekeningen te melden. Dat gaat verder dan de verplichting vandaag om enkel met ja of nee te antwoorden op de vraag of men buitenlandse rekeningen heeft, samen met, desgevallend, het land waar men de rekening aanhoudt. Tot slot, een enigszins andere vraag die een relevant deel van onze cliënten interesseert. De staatssecretaris voor de Fraudebestrijding kondigde initiatieven aan tegen de managementvennootschap. En ook tegen de villavennootschappen en het gebruik van constructies zoals het turbo-vruchtgebruik. Weet u wat wij kunnen verwachten? In de allereerste plaats, de fiscus beschikt vandaag reeds over een heel arsenaal aan middelen om een al te agressieve planning met managementvennootschappen en villavennootschappen onderuit te halen. Cowboy-technieken zijn niet meer van deze tijd al duiken zij her en der nog steeds op. Het is heel duidelijk dat steeds meer kosten die men plaatst op managementvennootschappen, niet als aftrekbare kosten worden aanvaard. Bijvoorbeeld kosten verbonden aan een appartement aan zee dat als tweede verblijf dient. Dit wordt steeds meer bevestigd in de rechtspraak. En het eigen woonhuis in een vennootschap onderbrengen wordt ook veel duurder. Als men gratis woont in een woning aangekocht of gebouwd door de managementvennootschap, dan betaalt men voortaan belasting, als salaris aan 50%, op een forfaitair bedrag gelijk aan het kadastraal inkomen, maal 100 gedeeld door 60 (want dat kadastraal inkomen wordt geacht een

13 13

14 netto-inkomen te zijn na aftrek van een 40% kostenforfait), en dit bedrag gaat dan maal 3,7! Tot vandaag moest men dat enkel maal 2 doen. En als men enkel een vruchtgebruik op vastgoed aan zijn vennootschap geeft, om na enige tijd het vastgoed naar de privé te kunnen halen zonder een prijs te moeten betalen, dan moet men ook vandaag al zeer goed opletten. Men moet immers kunnen aantonen dat de vennootschap zelf een financieel voordeel haalt uit de hele constructie. Anders, als men dus eigenlijk vermogen onttrekt aan de vennootschap door al te snelle afschrijvingen en door al te veel kosten, dan kan de fiscus een belastbaar voordeel taxeren bij de natuurlijke persoon of de kostenaftrek verwerpen bij de vennootschap. En als geen van beide echt kan, dan kan men steeds een zogenaamd abnormaal en goedgunstig voordeel dat de vennootschap zou hebben toegestaan, toevoegen aan haar belastbare winst. Een regeringsinitiatief tegen deze zogenaamde turbo-vruchtgebruik -montages zal dus voornamelijk bevestigen wat geïnformeerde fiscale adviseurs vandaag al zeer goed weten, met misschien de invoering van een aantal forfaitaire regels, als een soort benchmark. En tot slot, schema s met managementvergoedingen aan verliesvennootschappen zijn ook steeds meer aanvechtbaar, sinds het Hof van Cassatie op 10 juni 2010 de herkwalificatie van zo n opzet, waarbij men er volledig doorheen keek, heeft mogelijk gemaakt. 14 Ik verwacht dus eigenlijk vooral dat de uitbreiding van de algemene antimisbruik-bepaling een en ander zal bevestigen, en dat het de fiscus technisch eenvoudiger zal maken om al te assertieve planning onderuit te halen. De toekomst zal het moeten uitwijzen. En als de nieuwe antimisbruik-bepaling echt toelaat veel verder te gaan, is dat wellicht een indirect bewijs van het feit dat er reden kan bestaan om vragen te stellen naar de grondwettigheid van de maatregel.

15 Prof. dr. Axel Haelterman, professor belastingrecht aan de KU Leuven, en vennoot bij het advocatenkantoor Freshfields, was zeer nauw betrokken bij de uitwerking van de nieuwe regelingen. 15

16 Deutsche Bank Wilt u meer info over dit onderwerp? Surf naar Ontdek ook onze expertisedossiers op V.U.: Stéphan Salberter, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel De redactie van dit document werd afgesloten op 16 februari Deutsche Bank Europe GmbH, Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Germany, HR/RC Frankfurt am Main / Francfort-surle-Main HRB nr Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België / Succursale de Belgique, avenue Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel / Bruxelles, België / Belgique, RPR /RPM Brussel / Bruxelles, BTW/ TVA BE , BE , IHK D-C0B0-WV8MR-24. Service Clients : / Cliëntendienst : www. deutschebank.be

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen:

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen: Fiscaliteit in the Brave New Di Rupo world 10 juni 2013 - Prof Dr. Axel Haelterman Overzicht Inhoud van de recente fiscale maatregelen: vergrijzing als kader vermogensfiscaliteit ondernemersfiscaliteit

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Deutsche Bank DB TAX LETTER. De roerende fiscaliteit vanaf 2012 en de organisatie van uw vermogen. Juli 2012. stand

Deutsche Bank DB TAX LETTER. De roerende fiscaliteit vanaf 2012 en de organisatie van uw vermogen. Juli 2012. stand Deutsche Bank DB TAX LETTER De roerende fiscaliteit vanaf 2012 en de organisatie van uw vermogen Juli 2012 De laa tste stand van z aken Voorwoord In de loop van mei en juni 2012 organiseerde Deutsche Bank

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht appartement aan zee vraag, door het jaar familie gratis, interesten kan je aftrekken, KI, wel onroerende voorheffing, niet verkeenbaar speculatietax op aandeel

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Vorm en vormgeving van vermogen voor (Neder)belgen anno 2012 Maurice de Clercq Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De emigratie 3. De bevrijding van de vorm na emigratie

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Dany De Decker 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Inhoud Verwerving onroerend goed Bezit onroerend goed Successieplanning Verkoop 2 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context

Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context Prof. Dr. Axel Haelterman KULeuven 8 maart 2012 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Overzicht De nieuwe context

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan : een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Banking-cliënten. Waarom biedt Deutsche Bank een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks. De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen

De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks. De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen Gerd D. GOYVAERTS 1 Zoals algemeen bekend en aanvaard werd een burgerlijke maatschap

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

---------------------------

--------------------------- FISCALITEIT DIE VAN TOEPASSING IS OP DIVIDENDEN DIE DEXIA UITKEERT Algemeen principe: Aandelendividenden die Belgische bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, ongeacht het land waar zij wonen, zijn

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Fiscaal veilig beleggen anno 2013

Fiscaal veilig beleggen anno 2013 Anton van Zantbeek Advocaat Rivus - Prof. HUB Ageas Club Event 28 juni 2013 1. Grote fiscale wijzigingen onder Di Rupo (belastingverhogingen) 2. Anonimiteit in binnen- en buitenland verdwijnt zienderogen

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan : een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Banking-cliënten. Waarom biedt Deutsche Bank een

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Deutsche Bank Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan DB Investment Loan: een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Bankingcliënten. Waarom biedt Deutsche

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget?

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Het begrotingsakkoord was een pijnpunt voor de nieuwe regering-di Rupo. In welke mate wordt het dat ook voor u? We zetten alles op een rijtje.

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper www.dlapiper.com Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast.

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie