De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden"

Transcriptie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN OMSCHRIJVING De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden 1. Achtergestelde leningen 0 2. Niet achtergestelde obligatieleningen 1 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 2 4. Kredietinstellingen 3 5. Overige leningen 4 B. Handelsschulden 1. Leveranciers Te betalen wissels 51 C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 6 D. Overige schulden 9 Onder de post Schulden op meer dan één jaar worden de schulden opgenomen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar. De schulden die in feite langer lopen dan één jaar omdat de schuldeiser inactief blijft zonder dat er enige contractuele bepaling bestaat, worden niet beschouwd als schulden op langer dan één jaar maar dienen opgenomen te worden onder de rubriek IX Schulden op ten hoogste één jaar. Onder de schulden worden opgenomen : te betalen kosten die in de loop van het boekjaar zijn ontstaan maar waarvan bij het afsluiten van het boekjaar nog geen titel bestaat, maar die naar hun bedrag bepaald of nauwkeurig bepaalbaar zijn. 292 Onder de overlopende rekeningen worden opgenomen de prorata van de kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald maar die betrekking hebben op het afgelopen jaar.

2 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 De rekeningen worden o.a. gebruikt om de prorata berekende interest op leningen toe te rekenen aan het afgelopen boekjaar. Een achtergestelde lening is een lening waarvoor de schuldeiser er uitdrukkelijk mee instemt dat in geval van vereffening van de onderneming eerst alle andere schuldeisers worden uitbetaald, vooraleer de achtergestelde lening wordt terugbetaald. De achtergestelde leningen worden onderverdeeld in converteerbare en niet-converteerbare leningen. De niet-achtergestelde obligatieleningen dienen eveneens gesplitst te worden in converteerbare en niet-converteerbare. Indien leasingschulden zijn aangegaan tegenover kredietinstellingen dienen zij toch als leasingschulden te worden verantwoord. Onder de schulden ten aanzien van kredietinstellingen worden onder meer opgenomen de orderbriefjes (promessen) die door de onderneming werden onderschreven op naam of aan toonder van de kredietinstellingen alsmede de schulden aan kredietinstellingen uit hoofde van bankaccepten die door de onderneming in omloop werden gebracht, ook al vinden zij hun oorsprong in de aankoop van goederen en diensten. De minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel van deze rubriek bestaat uit de volgende rekeningen : 30 schulden op rekening 31 promessen 32 acceptkredieten De leveranciersschulden met een contractuele looptijd van minder dan een jaar worden onder Handelsschulden - Leveranciers vermeld. De schulden vertegenwoordigd door een wissel worden onder de Handelsschulden Te betalen wissels opgenomen. Onder de te Ontvangen vooruitbetalingen worden de vooruitbetalingen van klanten of derden ter uitvoering van verbintenissen op meer dan een jaar opgenomen, inzonderheid de voorschotten in verband met bouwopdrachten die een looptijd van meer dan een jaar hebben. 293

3 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Onder de Overige Schulden worden alle schulden opgenomen welke niet kunnen worden ondergebracht in de voorgaande rubrieken (bijvoorbeeld schulden t.o.v. verbonden ondernemingen, bestuurders, enz. BESPREKING 1. Waarderingsgrondslagen De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met de voorschriften van art. 67 (interest begrepen in schulden of renteloze schulden). Voorbeelden Nominale waarde bv. een lening van à 12.75% op 5 jaar, met jaarlijkse aflossing van 1/5de van het kapitaal en jaarlijkse rentebetaling. Terugbetalingswaarde bv. een obligatielening met nominale waarde van 25. uitgegeven aan 99.25% en terugbetaalbaar aan 101,5% wordt aangeduid als een schuld van 25,38. Leasingschulden = schuld is de som van de kapitaalbestanddelen begrepen in de leasingtermijnen. Schulden in vreemde munten worden beschouwd als monetaire posten. In geval de schulden zijn ingedekt, geldt de koers van de dekkingsverrichting. 2. Bijzonderheden 2.1. SPECIFIEKE REGELS IN VERBAND MET DE SCHULDEN VOORTVLOEIEND UIT DE TOEPASSING VAN ART. 67 De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. In voorkomend geval wordt in de overlopende rekeningen van het actief geboekt en prorata temporis in resultaat genomen op grond van de samengestelde interesten : a) de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de schuld begrepen is; 294

4 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 b) het verschil tussen aanschaffingswaarde en nominale waarde van de schuld; c) het disconto op renteloze of abnormaal laag rentende schulden die : - terugbetaalbaar zijn na meer dan één jaar te rekenen vanaf het ogenblik waarop zij in het vermogen van de onderneming zijn opgenomen en; - betrekking hebben op hetzij als opbrengst geboekte bedragen in de resultatenrekening, hetzij op de prijs van de overdracht van vaste activa of van een activiteitsbranche. Het bedoelde disconto wordt berekend op basis van de voor dergelijke schulden geldende marktrente op het ogenblik waarop de schuld werd opgenomen in het vermogen van de onderneming. Voorbeeld (rente in de nominale waarde van de schuld opgenomen) Een onderneming A koopt bv. een torenkraan van onderneming B voor de prijs van te betalen binnen twee jaar op 31/5/1996. De contractueel overeengekomen rentevoet bedraagt 12 %. De actualisatievoet die gebruikt zal worden voor de berekening van de contante waarde (waarde per 1/6/1994) bedraagt (1 + 0,12) 2 = 1,2544. De contante waarde van de machine is = ,2544 Onderneming A sluit haar rekeningen af per 31/12 van elk jaar. Op welke wijze worden de verrichtingen die voortvloeien uit deze aankoop in de verschillende jaren geboekt. A) Boeking aankoop van de machine per 1/6/ Machines Aanschaffingswaarde Over te dragen kosten aan 50 Leveranciers

5 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN B) Boeking van de vervallen interesten Alhoewel de interest effectief slechts betaald wordt op de vervaldag van de schuld, dient het gedeelte van de interest dat betrekking heeft op elk boekjaar, voor dat boekjaar als een vervallen rente geboekt te worden. Om het bedrag van de vervallen interest per periode juist te berekenen zal men een verschillende interestvoet moeten toepassen voor de periode 1/6/ /5/1995 en voor de periode 1/6/ /5/1996. Dit vloeit voort uit het feit dat men bij de berekening van de contante waarde de actualisatie uitvoerde op basis van een samengestelde interest nl. (1 + 0,12) 2 = 1,2544 of 25,44 %. Voor de periode 1/6/ /5/1995 zal men een rentevoet toepassen van 12 % d.w.z. de basisrentevoet uit de overeenkomst. Hieruit blijkt dat voor het eerste jaar een enkelvoudige interest toegepast wordt. Voor de periode 1/6/ /5/1996 zal men een rentevoet toepassen van 25,44-12 = 13,44 %. Dit betekent dat men over de tweede periode een samengestelde interest toepast d.w.z. dat men eveneens interest berekent over de interest. Op grond van wat zo juist gezegd werd kan het percentage voor de tweede periode ook als volgt berekend worden. 0,12 + (0,12 x 0,12) = 0,12 + 0,0144 = 0,1344 = 13,44 %. Schematisch kan de toerekening van de interest aan de betreffende jaren als volgt voorgesteld worden : m 5m 7m 5m 12m 12% 12% 13,44% 13,44% 296

6 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Vervallen rente over 1994 (van 1/6/1994 tot 31/12/1994, dus 7 maanden) = x 0,12 x 7/12= 4 275,67 Vervallen rente over 1995 periode 1/1/ /5/1995 = x 0,12 x 5/12 = 3 054,05 periode 1/6/ /12/1995 = x 0,1344 x 7/12= 4 788,76 Totaal bedrag rente over 1995 : 3 054, ,76 = 7 842,81 Vervallen rente over 1996 = x 0,1344 x 5/12 = 3 420,53 De jaarlijkse boeking van de vervallen interesten gebeurt als volgt : per 31/12/1994 Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 4 275,67 aan 490 Over te dragen kosten 4 275,67 per 31/12/1995 Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 7 842,81 aan 490 Over te dragen kosten 7 842,81 297

7 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN per 31/12/1996 Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 3 420,53 aan 490 Over te dragen kosten 3 420,53 C) Boekingen in verband met de terugbetalingen Omdat de betreffende schuld een schuld op meer dan één jaar is, zal per 31/12/1995 deze schuld moeten overgeboekt worden naar de rubriek Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. 50 Leveranciers ,00 aan 4250 Leveranciers ,00 Bij de betaling van de schuld op 31/5/1996 boekt men volgende post : 4250 Leveranciers ,00 aan 550 Bank ,00 D) Schulden die in termijnen worden betaald met een vast lastenpercentage Bij schulden die in termijnen worden betaald of afbetaald en waarvan de rente of het lastenpercentage gedurende de gehele contractduur wordt toegepast op het oorspronkelijke bedrag van de financiering of van de lening, worden de respectieve bedragen van de gelopen rente en het lastenpercentage die in het resultaat moeten worden opgenomen en van de niet vervallen rente en het lastenpercentage die moeten worden overgedragen naar een volgend boekjaar bepaald door de toepassing van de reële rente op het bij het begin van elke Periode uitstaand saldo. 298 Deze reële rente wordt berekend met inachtneming van de spreiding en de periodiciteit van de betalingen. Een andere methode mag slechts worden toegestaan op voorwaarde dat zij, per boekjaar, een gelijkwaardig resultaat oplevert.

8 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Deze types van schulden komen in de praktijk veelvuldig voor onder meer bij de aankopen op afbetaling (financieringskredieten), en de financiering van de voorafbetalingen van de belasting. Aangezien de toepassing van deze regel vrij ingewikkelde berekeningen vergt is voorzien dat de methode niet moet worden toegepast indien het bedrag van de schuld gering is zodat de wijze van toerekening van de rente of het lastenpercentage slechts een te verwaarlozen bedrag vertegenwoordigt. Omdat er geen normen zijn om te bepalen wat een gering bedrag is, dient de onderneming dit bedrag zelf te bepalen in functie van de balans en het zakencijfer. METHODE TOE TE PASSEN WANNEER HET BEDRAG GERING IS Voorbeeld Een onderneming A koopt per 1/4/1994 een personenwagen aan voor Cataloguswaarde: BTW 25 % Contante betaling: BTW = Financiering: Lastenpercentage 0,68 % per maand Terugbetalingstermijn 40 maand Vervaldag maandelijkse aflossing telkens op 1ste dag van de maand en voor de eerste keer op 1/5/1994. a) Berekening totale kosten financiering - Totaal lastenpercentage 0,68 x 40 = 27,20 % - Nominaal bedrag schuld x 1,2720 = Bedrag interesten = Afrekening per maand /40 = waarvan kapitaalgedeelte /40 = waarvan interestgedeelte 2 720/40 =

9 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN b) Boeking aankoop per 1/4/ Rollend materieel Aanschaffingswaarde Aftrekbare BTW op aankopen Over te dragen kosten Opmerking aan 550 Bank Kredietinst. : schulden op rek Kredietinst. : schulden op rek De aanschaffingswaarde van de personenwagen bestaat uit a) de aankoopprijs ten belope van b) 50 % van de BTW op de cataloguswaarde _ Totaal c) Berekening van de vervallen interest per jaar 1ste methode : op basis van toepassing van het maandelijks lastenpercentage : x 0,68 x 9 m = : x 0,68 x 12 m = : x 0,68 x 12 m = : x 0,68 x 7 m =

10 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 2de methode : op basis van het rente-aandeel in maandelijkse afbetaling : 68 x 9 = : 68 x 12 = : 68 x 12 = : 68 x 7 = 476 d) Boeking van de jaarlijks vervallen rente - per 31/12/ Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 612 aan 490 Over te dragen kosten per 31/12/ Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 816 aan 490 Over te dragen kosten per 31/12/ Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 816 aan 490 Over te dragen kosten per 31/12/ Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissie en kosten verbonden aan schulden 476 aan 490 Over te dragen kosten

11 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN e) Boeking van de maandelijks terugbetaalde schuld De maandelijkse aflossing van de schuld wordt als volgt geboekt Kredietinst. : schulden op rek. 318 aan 550 Bank 318 Daar het financieringskrediet een schuld op meer dan één jaar is zal per 31/12/1994, 31/12/1995 en 31/12/1996, het gedeelte van de schuld dat binnen het jaar vervalt moeten overgeboekt worden naar de betreffende rubriek. Dit geeft volgende posten - per 31/12/1994 = 318 x 12 = Kredietinst. : schulden op rek aan 4230 Kredietinst. : schulden op rek per 31/12/1995 = 318 x 12 = Kredietinst. : schulden op rek aan 4230 Kredietinst. : schulden op rek per 31/12/1996 = 318 x 7 = Kredietinst. : schulden op rek aan 4230 Kredietinst. : schulden op rek METHODE TOE TE PASSEN WANNEER HET BEDRAG BELANGRIJK IS In tegenstelling tot de methode toegepast bij een onbelangrijk bedrag moet de interest van het boekjaar hier berekend worden op het werkelijk nog verschuldigde bedrag, en niet meer op lineaire basis. 302

12 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Dit brengt mee dat voor de berekening van de werkelijke interest men gebruik zal moeten maken van de techniek van delging van de schulden door annuïteiten (jaarlijks) of mensualiteiten (maandelijks) zoals gebruikelijk is bij hypotheekleningen enz. Voorbeeld Onderneming A koopt een machine van per 1/5/1994 BTW 19 % Contante betaling : bedrag van BTW Lastenpercentage 0,68 % per maand. Financieringsovereenkomst over 60 maanden. Eerste mensualiteit te betalen op 31/5/1994. a) Berekening globale financiële last : nominale schuld - Aankoopbedrag inclusief BTW = x 1,19 = Contante betaling x 0,19 = Bedrag te financieren Financiële lasten : 0,68 x 60 = 40,80 % - Nominaal bedrag schuld : x 1,4080 = Maandelijkse aflossing schuld : = waarvan kapitaalgedeelte = waarvan interestgedeelte = b) Boeking bij aankoop van de machine 2310 Machines aanschaffingswaarde Aftrekbare BTW op aankopen Over te dragen kosten aan 550 Bank Kredietinst. : schulden op rek Kredietinst. : schulden op rek

13 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN c) Boeking maandelijkse terugbetaling 4230 Kredietinst. : schulden op rek aan 550 Bank d) Boeking op het einde van elk jaar van het binnen het jaar vervallende gedeelte van de schuld 30 Kredietinst. : schulden op rek aan 4230 Kredietinst. : schulden op rek voor respectievelijk per31/12/1994 : x 12 = /12/1995 : x 12 = /12/1996 : x 12 = /12/1997 : x 12 = /12/1998 : x 5 = Voor wat betreft deze boekingen is er geen verschil met de financieringen met een onbelangrijk bedrag. Het enige verschil ligt, zoals bij het begin van de beschrijving van deze methode is gezegd, in de berekening van de interestlast per boekjaar. e) Berekening van de werkelijke rentevoet op basis van samengestelde interest Uit de berekeningen onder punt a) kennen wij het maandelijks bedrag of anders gezegd de mensualiteit die aan de kredietinstelling moet betaald worden. 304 Een ander gegeven dat bij latere berekeningen nuttig zal blijken is dit van de werkelijke rentevoet waartegen het krediet verstrekt werd. Deze rentevoet kan berekend worden door de toepassing van volgende formule P x tm x 24 tm + 1 waarbij : p = maandelijks lastenpercentage tm = aantal maanden waarover terugbetaald moet worden 24 = 2 x 12 maanden omdat men bij de berekening van de rente is uitgegaan van het gemiddelde kapitaal

14 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Dit is gelijk aan : Ko + Ko tm 2 waarbij Ko = het kapitaal Men neemt voor het uitvoeren van de berekening het gemiddelde kapitaal omdat elke maand een gedeelte kapitaal vervat is in de mensualiteit. De werkelijke rentevoet in ons voorbeeld bedraagt 0,68 x 60 x 24 = 16,052 % Opmerking : Deze rentevoet is de werkelijke rentevoet bij lineaire berekening van de interesten. Om bij dergelijk probleem de werkelijke rentevoet op basis van samengestelde interest te berekenen wordt ervan uitgegaan dat het bedrag dat maandelijks moet terugbetaald worden aan de kredietinstelling, indien berekend op basis van samengestelde interest, hetzelfde is als dit berekend op basis van enkelvoudige interest. Stellen wij het maandelijks terug te betalen bedrag = A. Op basis van een jaarlijkse rentevoet worden volgende formules gebruikt voor de berekening van A. 1) bij enkelvoudige interest A = K x (1 + (i x n)) n 2) bij samengestelde interest A = K x ( i + i ) (1+i) n

15 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Uitgaande van de hierboven gemaakte stelling kan men zeggen dat A = K x (1 + (i x n)) = K x (i + i ) n (1+i) n -1 waarbij : i = jaarlijkse interestvoet n = aantal annuïteiten K = oorspronkelijk kapitaal In ons voorbeeld gaat het niet om een jaarlijkse annuïteit maar wel om een maandelijkse afbetaling. Dit noodzaakt ons bovenstaande formules om te bouwen om gebruik te kunnen maken van maandelijkse interestvoeten. bij enkelvoudige interest kan de maandelijkse interestvoet p bekomen worden uit i/ m waarbij m = 12 maand. bij samengestelde interest kan de maandelijkse interestvoet x bekomen worden uit volgende vergelijking Dit geeft ons voor x : (1 + x) k = 1 + i, waarbij k = 12 maand x = (1 + i) (1/k) - 1 Op basis van de berekening tegen enkelvoudige interest weten wij dat in ons voorbeeld K x (1 + (p x tm)) = n Op grond van de hiervoor beschreven stelling kan men ook schrijven : K x ( x + x ) = (1+x) nk

16 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Hieruit kan men afleiden dat : x + x = = = 0, (1+x) nk -1 K Dit bedrag geeft ons de mensualiteit die nodig is om een lening van 1 af te betalen gedurende 60 maand tegen een bepaalde interestvoet op basis van samengestelde interest. Indien men beschikt over tabellen waarbij de mensualiteiten gegeven zijn voor diverse maandelijkse interestvoeten, kan de werkelijk toegepaste interestvoet gemakkelijk terug worden gevonden door het opzoeken van de hierboven berekende mensualiteit. Is deze mensualiteit niet rechtstreeks vermeld in de tabellen dan kan men de werkelijke interestvoet berekenen door interpolatie tussen dichtstbij liggende lagere en hogere waarde. Beschikt men niet over de tabellen, maar wel over een wetenschappelijke rekenmachine dan kan men als volgt te werk gaan. 1ste stap : Men berekent de mensualiteit voor een lening van 1 op basis van de werkelijke rentevoet die hiervoor werd berekend. Uit de theorie op de samengestelde interest weten wij dat wanneer een annuïteit wordt betaald in maandelijkse gedeelten (1 + x) k = 1 + i waarbij x = maandelijkse interestvoet i = jaarlijkse interestvoet k = het aantal Op basis van de werkelijke enkelvoudige rentevoet van 16 % kan men stellen dat (1 + x) k = 1 + 0,16 - waarbij k = 12 maand 307

17 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Hieruit volgt dat : 2de stap : x = (1 + 0,16) = (1,16) 0, = 1, = 0,12445 Op basis van deze maandelijkse rentevoet gaat men nu door toepassing van de volgende formule de mensualiteit voor een lening van 1 berekenen. Men bekomt : x + x (1+x) nk -1 0, , (1,012445) , , , , , = 0, Men merkt onmiddellijk dat de aldus bekomen waarde hoger is en de toegepaste rentevoet van 16 % niet de gezochte samengestelde rentevoet is. 3de stap : Daar de rentevoet van 16 % niet het gewenste resultaat geeft gaan wij hierna dezelfde berekening uitvoeren op basis van een lagere rentevoet bv. 15 %. Dit geeft ons : 308 x = (1,15) (1/12) - 1 = 1, = 0,0114

18 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Past men deze maandelijkse rentevoet nu toe op de term x + dan bekomt men x (1+x) nk -1 0, ,0114 (1 + 0,0114) , ,0114 2, , ,0114 1, , , = 0, Men stelt onmiddellijk vast dat deze mensualiteit lager is dan degene die oorspronkelijk berekend werd. Dit betekent dat de gezochte rentevoet ergens tussen 15 % en 16 % ligt. Om de werkelijke rentevoet te bekomen dient men een interpolatie te voeren. a) Verschil tussen een mensualiteit berekend tegen 15 % en 16 % 0, (16 %) - 0, (15 %) = 0, b) Verschil tussen mensualiteit tegen 15 % en 0, , , = 0,

19 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN c) Interpolatie 0,0000 = 0 = 0,371 0, De werkelijke interestvoet waartegen de samengestelde interest berekend werd, bedraagt op jaarbasis ,371 = 15,371 % = 15,37 % Op basis van de formule (1+x) k = 1+i bekomt men tot : x = (1+i) (1/k) - 1 waarbij k = 12 maand x = (1+0,1537) 0, x = 0, x = maandelijkse percentage Hierna wordt de aflossingstabel gegeven berekend op basis van deze rentevoet. 310

20 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Voorbeeld aflossingstabel a = x = 0, Periode Uitstaande schuld bij begin periode Aandeel Kapitaal Aandeel Interest interesten per 31/12/94 = interesten per 31/12/95 = interesten per 31/12/96 =

21 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Periode Uitstaande schuld bij begin periode Aandeel Kapitaal Aandeel Interest interesten per 31/12/97 = interesten per 31/12/98 = interesten per 31/12/99 =

22 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 f) Boeking van de jaarlijkse vervallen rente De boeking van de rente gebeurt op het einde van elk jaar door middel van volgende post 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schuld aan 490 Over te dragen kosten respectievelijk voor : per 31/12/1994 = per 31/12/1995 = per 31/12/1996 = per 31/12/1997 = per 31/12/1998 = per 31/12/1999 = Leningen op lange termijn Dit betekent dat, zeker wanneer de rente berekend wordt in toepassing van 2 tweede lid volgens de techniek van de samengestelde interest, de kosten en provisies aangerekend door de kredietinstelling bovenop de interesten niet mogen overgedragen worden naar de jaren waarin de rente in bedrag kleiner wordt om op die wijze het resultaat te verbeteren. Ook voor de kosten en provisies geldt het algemene principe dat ze moeten gedragen worden door de boekjaren waarvan ze ten laste vallen. Het disconto op renteloze of abnormaal laag rentende schulden dient enkel geboekt te worden op de overlopende rekeningen van het actief in het geval dat deze schulden betrekking hebben op hetzij lasten in de resultatenrekening, hetzij de aanschaffing van vaste activa of van een activiteitsbranche. Hieruit volgt dat de renteloze of abnormaal laag rentende schulden die voortspruiten uit geleende bedragen, geen voorwerp uitmaken van een disconto. 313

23 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 2.2. SPECIFIEKE ACHTERGESTELDE LENING De post Achtergestelde leningen moet enkel gebruikt worden voor leningen met een achterstellingsclausule die voor alle schuldeisers geldt. Een specifiek achtergestelde lening, waarbij afstand van rang uitsluitend of beperkend toegestaan wordt ten voordele van één of meer schuldeisers, worden niet opgenomen in de passiefpost VIII.A.1. omdat de achterstelling niet geldt voor alle schuldeisers. Ze wordt in een passende passiefpost geboekt en de specifieke achterstellingsclausule wordt in de toelichting vermeld SCHULDEN VERTEGENWOORDIGD DOOR VASTRENTENDE EFFECTEN Schulden vertegenwoordigd door vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun uitgifteprijs (aanschaffingswaarde). Wanneer evenwel hun actuariële rentelast berekend bij uitgifte, met in achtneming van hun terugbetalingswaarde op de vervaldag verschilt van hun nominale rendement, wordt het verschil tussen uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde prorata temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat als bestanddeel van de interestlast van deze effecten en, naargelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de uitgifteprijs (aanschaffingswaarde) van de effecten. De in resultaatneming van dit verschil gebeurt op geactualiseerde basis, uitgaande van de actuariële interestlast. Wanneer echter de weerslag van de in resultaatneming van de actuariële interestlast ten opzicht van de nominale interestlast te verwaarlozen is, mag een keuze worden gemaakt tussen één van de twee methoden. Deze keuze is echter niet mogelijk voor effecten met een interestlast die uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde (b.v. zerobonds). 3. Obligatielening Wanneer een vennootschap nieuwe middelen moet aantrekken heeft zij doorgaans de keuze : ofwel een kapitaalverhoging doorvoeren - ofwel een lening aangaan

24 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Een lening biedt soepelheid, maar geeft aanleiding tot rentekosten. Ze kan zowel op korte als op lange termijn aangegaan worden. De belangrijkste vormen van lening zijn : - leningen toegestaan in R/C door vennoten - leningen toegestaan door kredietinstellingen - leningen toegestaan door derden Een speciaal geval van lening is de obligatielening die door naamloze vennootschappen kunnen uitgeschreven worden. De nodige gelden worden verzameld door een privé of een openbare plaatsing. De lening wordt vertegenwoordigd door een schuldbrief, obligatie genoemd. Er bestaan verschillende soorten obligaties : - obligaties op naam (register van obligatiehouders) - obligaties aan toonder - gemengde obligaties (obligatie op naam, coupon aan toonder) Obligaties kunnen ook ingedeeld worden als volgt : - gewone obligaties (zonder bijzondere waarborgen) - bevoorrechte obligaties (zekere activa vormen waarborg) - hypothecaire obligaties (waarborg = hypothecaire inschrijving) Verder kan men nog onderscheiden : - vastrentende obligaties (vaste rente bij uitgifte bepaald) - obligaties met veranderlijke rentevoet - winstdelende obligaties (benevens rente, winst deelgerechtigd) - obligaties met progressieve rente (stijgende rentevoet - scharnierleningen) - obligaties met gekapitaliseerde rente (rente wordt gevoegd bij hoofdsom) Zoals bij aandelen kunnen obligaties ook worden uitgegeven : - via een privé plaatsing (privé opname) - of via een openbare uitgifte 315

25 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Obligaties kunnen worden uitgegeven : - a pari = uitgifteprijs is gelijk aan de nominale waarde - onder pari = uitgifteprijs lager dan nominale waarde (disagio) - boven pari = uitgifteprijs boven nominale waarde (premie) Tenslotte onderscheidt men nog : - converteerbare obligaties : deze kunnen worden omgezet in aandelen indien de obligatiehouder zulks verkiest. - obligaties met voorkeurrecht (warrants) : de obligatiehouder heeft voorkeurrecht om in te schrijven op kapitaalverhoging. - achtergestelde obligatieleningen : terugbetaling enkel nadat alle huidige en toekomstige schuldeisers van de emitterende vennootschap werden terugbetaald. Boekhoudkundige verwerking inzake uitgifte gewone lening : Dt. Kredietinstellingen... aan Ct. R/C Vennoot... (voorschot in Rekening Courant door vennoot) Dt. Kredietinstellingen... aan Ct. Lening... (toekenning lening door privé persoon of instelling) Dt. Kredietinstellingen... aan Ct. Schulden t.o.v. kredietinstellingen... (aangaan lening bij kredietinstelling) 316

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Financiering met vreemd vermogen

Hoofdstuk 1. Financiering met vreemd vermogen Hoofdstuk 1. Financiering met vreemd vermogen 1 DRIE KARAKTERISTIEKE KENMERKEN VAN FINANCIERING MET VREEMD VERMOGEN 3 verschilpunten met financiering met eigen vermogen: Financiering VV Financiering EV

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars!

Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars! BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars! p. 2/ Geldbeleggingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden I. Algemene inleiding A. Begrip "voorraad" B. Algemene benadering van voorraden in het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Financieel verslag Eandis 2014

Financieel verslag Eandis 2014 Financieel verslag Eandis 2014 Jaarverslag 12 e boekjaar 1 januari 2014-31 december 2014 Nr. 0477.445.084 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28

Nadere informatie

RECENTE HERVORMINGEN IN HET BELGISCH BOEKHOUDRECHT EN IN DE INFORMATIEVERWERKING. door

RECENTE HERVORMINGEN IN HET BELGISCH BOEKHOUDRECHT EN IN DE INFORMATIEVERWERKING. door RECENTE HERVORMINGEN IN HET BELGISCH BOEKHOUDRECHT EN IN DE INFORMATIEVERWERKING door Prof. Dr. E. DE LEMBRE Directeur van bet seminarie accountancy R.U.Gent TER INLEIDING Boekhouden, dat we kunnen definieren

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE KREDIETINSTELLINGEN OVER HUN FINANCIELE POSITIE

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE KREDIETINSTELLINGEN OVER HUN FINANCIELE POSITIE SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE KREDIETINSTELLINGEN OVER HUN FINANCIELE POSITIE Boek I - 28 december 2009 1 Bijlage bij het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie