De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden"

Transcriptie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN OMSCHRIJVING De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden 1. Achtergestelde leningen 0 2. Niet achtergestelde obligatieleningen 1 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 2 4. Kredietinstellingen 3 5. Overige leningen 4 B. Handelsschulden 1. Leveranciers Te betalen wissels 51 C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 6 D. Overige schulden 9 Onder de post Schulden op meer dan één jaar worden de schulden opgenomen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar. De schulden die in feite langer lopen dan één jaar omdat de schuldeiser inactief blijft zonder dat er enige contractuele bepaling bestaat, worden niet beschouwd als schulden op langer dan één jaar maar dienen opgenomen te worden onder de rubriek IX Schulden op ten hoogste één jaar. Onder de schulden worden opgenomen : te betalen kosten die in de loop van het boekjaar zijn ontstaan maar waarvan bij het afsluiten van het boekjaar nog geen titel bestaat, maar die naar hun bedrag bepaald of nauwkeurig bepaalbaar zijn. 292 Onder de overlopende rekeningen worden opgenomen de prorata van de kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald maar die betrekking hebben op het afgelopen jaar.

2 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 De rekeningen worden o.a. gebruikt om de prorata berekende interest op leningen toe te rekenen aan het afgelopen boekjaar. Een achtergestelde lening is een lening waarvoor de schuldeiser er uitdrukkelijk mee instemt dat in geval van vereffening van de onderneming eerst alle andere schuldeisers worden uitbetaald, vooraleer de achtergestelde lening wordt terugbetaald. De achtergestelde leningen worden onderverdeeld in converteerbare en niet-converteerbare leningen. De niet-achtergestelde obligatieleningen dienen eveneens gesplitst te worden in converteerbare en niet-converteerbare. Indien leasingschulden zijn aangegaan tegenover kredietinstellingen dienen zij toch als leasingschulden te worden verantwoord. Onder de schulden ten aanzien van kredietinstellingen worden onder meer opgenomen de orderbriefjes (promessen) die door de onderneming werden onderschreven op naam of aan toonder van de kredietinstellingen alsmede de schulden aan kredietinstellingen uit hoofde van bankaccepten die door de onderneming in omloop werden gebracht, ook al vinden zij hun oorsprong in de aankoop van goederen en diensten. De minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel van deze rubriek bestaat uit de volgende rekeningen : 30 schulden op rekening 31 promessen 32 acceptkredieten De leveranciersschulden met een contractuele looptijd van minder dan een jaar worden onder Handelsschulden - Leveranciers vermeld. De schulden vertegenwoordigd door een wissel worden onder de Handelsschulden Te betalen wissels opgenomen. Onder de te Ontvangen vooruitbetalingen worden de vooruitbetalingen van klanten of derden ter uitvoering van verbintenissen op meer dan een jaar opgenomen, inzonderheid de voorschotten in verband met bouwopdrachten die een looptijd van meer dan een jaar hebben. 293

3 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Onder de Overige Schulden worden alle schulden opgenomen welke niet kunnen worden ondergebracht in de voorgaande rubrieken (bijvoorbeeld schulden t.o.v. verbonden ondernemingen, bestuurders, enz. BESPREKING 1. Waarderingsgrondslagen De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met de voorschriften van art. 67 (interest begrepen in schulden of renteloze schulden). Voorbeelden Nominale waarde bv. een lening van à 12.75% op 5 jaar, met jaarlijkse aflossing van 1/5de van het kapitaal en jaarlijkse rentebetaling. Terugbetalingswaarde bv. een obligatielening met nominale waarde van 25. uitgegeven aan 99.25% en terugbetaalbaar aan 101,5% wordt aangeduid als een schuld van 25,38. Leasingschulden = schuld is de som van de kapitaalbestanddelen begrepen in de leasingtermijnen. Schulden in vreemde munten worden beschouwd als monetaire posten. In geval de schulden zijn ingedekt, geldt de koers van de dekkingsverrichting. 2. Bijzonderheden 2.1. SPECIFIEKE REGELS IN VERBAND MET DE SCHULDEN VOORTVLOEIEND UIT DE TOEPASSING VAN ART. 67 De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. In voorkomend geval wordt in de overlopende rekeningen van het actief geboekt en prorata temporis in resultaat genomen op grond van de samengestelde interesten : a) de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de schuld begrepen is; 294

4 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 b) het verschil tussen aanschaffingswaarde en nominale waarde van de schuld; c) het disconto op renteloze of abnormaal laag rentende schulden die : - terugbetaalbaar zijn na meer dan één jaar te rekenen vanaf het ogenblik waarop zij in het vermogen van de onderneming zijn opgenomen en; - betrekking hebben op hetzij als opbrengst geboekte bedragen in de resultatenrekening, hetzij op de prijs van de overdracht van vaste activa of van een activiteitsbranche. Het bedoelde disconto wordt berekend op basis van de voor dergelijke schulden geldende marktrente op het ogenblik waarop de schuld werd opgenomen in het vermogen van de onderneming. Voorbeeld (rente in de nominale waarde van de schuld opgenomen) Een onderneming A koopt bv. een torenkraan van onderneming B voor de prijs van te betalen binnen twee jaar op 31/5/1996. De contractueel overeengekomen rentevoet bedraagt 12 %. De actualisatievoet die gebruikt zal worden voor de berekening van de contante waarde (waarde per 1/6/1994) bedraagt (1 + 0,12) 2 = 1,2544. De contante waarde van de machine is = ,2544 Onderneming A sluit haar rekeningen af per 31/12 van elk jaar. Op welke wijze worden de verrichtingen die voortvloeien uit deze aankoop in de verschillende jaren geboekt. A) Boeking aankoop van de machine per 1/6/ Machines Aanschaffingswaarde Over te dragen kosten aan 50 Leveranciers

5 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN B) Boeking van de vervallen interesten Alhoewel de interest effectief slechts betaald wordt op de vervaldag van de schuld, dient het gedeelte van de interest dat betrekking heeft op elk boekjaar, voor dat boekjaar als een vervallen rente geboekt te worden. Om het bedrag van de vervallen interest per periode juist te berekenen zal men een verschillende interestvoet moeten toepassen voor de periode 1/6/ /5/1995 en voor de periode 1/6/ /5/1996. Dit vloeit voort uit het feit dat men bij de berekening van de contante waarde de actualisatie uitvoerde op basis van een samengestelde interest nl. (1 + 0,12) 2 = 1,2544 of 25,44 %. Voor de periode 1/6/ /5/1995 zal men een rentevoet toepassen van 12 % d.w.z. de basisrentevoet uit de overeenkomst. Hieruit blijkt dat voor het eerste jaar een enkelvoudige interest toegepast wordt. Voor de periode 1/6/ /5/1996 zal men een rentevoet toepassen van 25,44-12 = 13,44 %. Dit betekent dat men over de tweede periode een samengestelde interest toepast d.w.z. dat men eveneens interest berekent over de interest. Op grond van wat zo juist gezegd werd kan het percentage voor de tweede periode ook als volgt berekend worden. 0,12 + (0,12 x 0,12) = 0,12 + 0,0144 = 0,1344 = 13,44 %. Schematisch kan de toerekening van de interest aan de betreffende jaren als volgt voorgesteld worden : m 5m 7m 5m 12m 12% 12% 13,44% 13,44% 296

6 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Vervallen rente over 1994 (van 1/6/1994 tot 31/12/1994, dus 7 maanden) = x 0,12 x 7/12= 4 275,67 Vervallen rente over 1995 periode 1/1/ /5/1995 = x 0,12 x 5/12 = 3 054,05 periode 1/6/ /12/1995 = x 0,1344 x 7/12= 4 788,76 Totaal bedrag rente over 1995 : 3 054, ,76 = 7 842,81 Vervallen rente over 1996 = x 0,1344 x 5/12 = 3 420,53 De jaarlijkse boeking van de vervallen interesten gebeurt als volgt : per 31/12/1994 Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 4 275,67 aan 490 Over te dragen kosten 4 275,67 per 31/12/1995 Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 7 842,81 aan 490 Over te dragen kosten 7 842,81 297

7 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN per 31/12/1996 Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 3 420,53 aan 490 Over te dragen kosten 3 420,53 C) Boekingen in verband met de terugbetalingen Omdat de betreffende schuld een schuld op meer dan één jaar is, zal per 31/12/1995 deze schuld moeten overgeboekt worden naar de rubriek Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. 50 Leveranciers ,00 aan 4250 Leveranciers ,00 Bij de betaling van de schuld op 31/5/1996 boekt men volgende post : 4250 Leveranciers ,00 aan 550 Bank ,00 D) Schulden die in termijnen worden betaald met een vast lastenpercentage Bij schulden die in termijnen worden betaald of afbetaald en waarvan de rente of het lastenpercentage gedurende de gehele contractduur wordt toegepast op het oorspronkelijke bedrag van de financiering of van de lening, worden de respectieve bedragen van de gelopen rente en het lastenpercentage die in het resultaat moeten worden opgenomen en van de niet vervallen rente en het lastenpercentage die moeten worden overgedragen naar een volgend boekjaar bepaald door de toepassing van de reële rente op het bij het begin van elke Periode uitstaand saldo. 298 Deze reële rente wordt berekend met inachtneming van de spreiding en de periodiciteit van de betalingen. Een andere methode mag slechts worden toegestaan op voorwaarde dat zij, per boekjaar, een gelijkwaardig resultaat oplevert.

8 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Deze types van schulden komen in de praktijk veelvuldig voor onder meer bij de aankopen op afbetaling (financieringskredieten), en de financiering van de voorafbetalingen van de belasting. Aangezien de toepassing van deze regel vrij ingewikkelde berekeningen vergt is voorzien dat de methode niet moet worden toegepast indien het bedrag van de schuld gering is zodat de wijze van toerekening van de rente of het lastenpercentage slechts een te verwaarlozen bedrag vertegenwoordigt. Omdat er geen normen zijn om te bepalen wat een gering bedrag is, dient de onderneming dit bedrag zelf te bepalen in functie van de balans en het zakencijfer. METHODE TOE TE PASSEN WANNEER HET BEDRAG GERING IS Voorbeeld Een onderneming A koopt per 1/4/1994 een personenwagen aan voor Cataloguswaarde: BTW 25 % Contante betaling: BTW = Financiering: Lastenpercentage 0,68 % per maand Terugbetalingstermijn 40 maand Vervaldag maandelijkse aflossing telkens op 1ste dag van de maand en voor de eerste keer op 1/5/1994. a) Berekening totale kosten financiering - Totaal lastenpercentage 0,68 x 40 = 27,20 % - Nominaal bedrag schuld x 1,2720 = Bedrag interesten = Afrekening per maand /40 = waarvan kapitaalgedeelte /40 = waarvan interestgedeelte 2 720/40 =

9 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN b) Boeking aankoop per 1/4/ Rollend materieel Aanschaffingswaarde Aftrekbare BTW op aankopen Over te dragen kosten Opmerking aan 550 Bank Kredietinst. : schulden op rek Kredietinst. : schulden op rek De aanschaffingswaarde van de personenwagen bestaat uit a) de aankoopprijs ten belope van b) 50 % van de BTW op de cataloguswaarde _ Totaal c) Berekening van de vervallen interest per jaar 1ste methode : op basis van toepassing van het maandelijks lastenpercentage : x 0,68 x 9 m = : x 0,68 x 12 m = : x 0,68 x 12 m = : x 0,68 x 7 m =

10 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 2de methode : op basis van het rente-aandeel in maandelijkse afbetaling : 68 x 9 = : 68 x 12 = : 68 x 12 = : 68 x 7 = 476 d) Boeking van de jaarlijks vervallen rente - per 31/12/ Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 612 aan 490 Over te dragen kosten per 31/12/ Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 816 aan 490 Over te dragen kosten per 31/12/ Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 816 aan 490 Over te dragen kosten per 31/12/ Interesten ten laste van resultatenrekening Rente, commissie en kosten verbonden aan schulden 476 aan 490 Over te dragen kosten

11 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN e) Boeking van de maandelijks terugbetaalde schuld De maandelijkse aflossing van de schuld wordt als volgt geboekt Kredietinst. : schulden op rek. 318 aan 550 Bank 318 Daar het financieringskrediet een schuld op meer dan één jaar is zal per 31/12/1994, 31/12/1995 en 31/12/1996, het gedeelte van de schuld dat binnen het jaar vervalt moeten overgeboekt worden naar de betreffende rubriek. Dit geeft volgende posten - per 31/12/1994 = 318 x 12 = Kredietinst. : schulden op rek aan 4230 Kredietinst. : schulden op rek per 31/12/1995 = 318 x 12 = Kredietinst. : schulden op rek aan 4230 Kredietinst. : schulden op rek per 31/12/1996 = 318 x 7 = Kredietinst. : schulden op rek aan 4230 Kredietinst. : schulden op rek METHODE TOE TE PASSEN WANNEER HET BEDRAG BELANGRIJK IS In tegenstelling tot de methode toegepast bij een onbelangrijk bedrag moet de interest van het boekjaar hier berekend worden op het werkelijk nog verschuldigde bedrag, en niet meer op lineaire basis. 302

12 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Dit brengt mee dat voor de berekening van de werkelijke interest men gebruik zal moeten maken van de techniek van delging van de schulden door annuïteiten (jaarlijks) of mensualiteiten (maandelijks) zoals gebruikelijk is bij hypotheekleningen enz. Voorbeeld Onderneming A koopt een machine van per 1/5/1994 BTW 19 % Contante betaling : bedrag van BTW Lastenpercentage 0,68 % per maand. Financieringsovereenkomst over 60 maanden. Eerste mensualiteit te betalen op 31/5/1994. a) Berekening globale financiële last : nominale schuld - Aankoopbedrag inclusief BTW = x 1,19 = Contante betaling x 0,19 = Bedrag te financieren Financiële lasten : 0,68 x 60 = 40,80 % - Nominaal bedrag schuld : x 1,4080 = Maandelijkse aflossing schuld : = waarvan kapitaalgedeelte = waarvan interestgedeelte = b) Boeking bij aankoop van de machine 2310 Machines aanschaffingswaarde Aftrekbare BTW op aankopen Over te dragen kosten aan 550 Bank Kredietinst. : schulden op rek Kredietinst. : schulden op rek

13 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN c) Boeking maandelijkse terugbetaling 4230 Kredietinst. : schulden op rek aan 550 Bank d) Boeking op het einde van elk jaar van het binnen het jaar vervallende gedeelte van de schuld 30 Kredietinst. : schulden op rek aan 4230 Kredietinst. : schulden op rek voor respectievelijk per31/12/1994 : x 12 = /12/1995 : x 12 = /12/1996 : x 12 = /12/1997 : x 12 = /12/1998 : x 5 = Voor wat betreft deze boekingen is er geen verschil met de financieringen met een onbelangrijk bedrag. Het enige verschil ligt, zoals bij het begin van de beschrijving van deze methode is gezegd, in de berekening van de interestlast per boekjaar. e) Berekening van de werkelijke rentevoet op basis van samengestelde interest Uit de berekeningen onder punt a) kennen wij het maandelijks bedrag of anders gezegd de mensualiteit die aan de kredietinstelling moet betaald worden. 304 Een ander gegeven dat bij latere berekeningen nuttig zal blijken is dit van de werkelijke rentevoet waartegen het krediet verstrekt werd. Deze rentevoet kan berekend worden door de toepassing van volgende formule P x tm x 24 tm + 1 waarbij : p = maandelijks lastenpercentage tm = aantal maanden waarover terugbetaald moet worden 24 = 2 x 12 maanden omdat men bij de berekening van de rente is uitgegaan van het gemiddelde kapitaal

14 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Dit is gelijk aan : Ko + Ko tm 2 waarbij Ko = het kapitaal Men neemt voor het uitvoeren van de berekening het gemiddelde kapitaal omdat elke maand een gedeelte kapitaal vervat is in de mensualiteit. De werkelijke rentevoet in ons voorbeeld bedraagt 0,68 x 60 x 24 = 16,052 % Opmerking : Deze rentevoet is de werkelijke rentevoet bij lineaire berekening van de interesten. Om bij dergelijk probleem de werkelijke rentevoet op basis van samengestelde interest te berekenen wordt ervan uitgegaan dat het bedrag dat maandelijks moet terugbetaald worden aan de kredietinstelling, indien berekend op basis van samengestelde interest, hetzelfde is als dit berekend op basis van enkelvoudige interest. Stellen wij het maandelijks terug te betalen bedrag = A. Op basis van een jaarlijkse rentevoet worden volgende formules gebruikt voor de berekening van A. 1) bij enkelvoudige interest A = K x (1 + (i x n)) n 2) bij samengestelde interest A = K x ( i + i ) (1+i) n

15 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Uitgaande van de hierboven gemaakte stelling kan men zeggen dat A = K x (1 + (i x n)) = K x (i + i ) n (1+i) n -1 waarbij : i = jaarlijkse interestvoet n = aantal annuïteiten K = oorspronkelijk kapitaal In ons voorbeeld gaat het niet om een jaarlijkse annuïteit maar wel om een maandelijkse afbetaling. Dit noodzaakt ons bovenstaande formules om te bouwen om gebruik te kunnen maken van maandelijkse interestvoeten. bij enkelvoudige interest kan de maandelijkse interestvoet p bekomen worden uit i/ m waarbij m = 12 maand. bij samengestelde interest kan de maandelijkse interestvoet x bekomen worden uit volgende vergelijking Dit geeft ons voor x : (1 + x) k = 1 + i, waarbij k = 12 maand x = (1 + i) (1/k) - 1 Op basis van de berekening tegen enkelvoudige interest weten wij dat in ons voorbeeld K x (1 + (p x tm)) = n Op grond van de hiervoor beschreven stelling kan men ook schrijven : K x ( x + x ) = (1+x) nk

16 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Hieruit kan men afleiden dat : x + x = = = 0, (1+x) nk -1 K Dit bedrag geeft ons de mensualiteit die nodig is om een lening van 1 af te betalen gedurende 60 maand tegen een bepaalde interestvoet op basis van samengestelde interest. Indien men beschikt over tabellen waarbij de mensualiteiten gegeven zijn voor diverse maandelijkse interestvoeten, kan de werkelijk toegepaste interestvoet gemakkelijk terug worden gevonden door het opzoeken van de hierboven berekende mensualiteit. Is deze mensualiteit niet rechtstreeks vermeld in de tabellen dan kan men de werkelijke interestvoet berekenen door interpolatie tussen dichtstbij liggende lagere en hogere waarde. Beschikt men niet over de tabellen, maar wel over een wetenschappelijke rekenmachine dan kan men als volgt te werk gaan. 1ste stap : Men berekent de mensualiteit voor een lening van 1 op basis van de werkelijke rentevoet die hiervoor werd berekend. Uit de theorie op de samengestelde interest weten wij dat wanneer een annuïteit wordt betaald in maandelijkse gedeelten (1 + x) k = 1 + i waarbij x = maandelijkse interestvoet i = jaarlijkse interestvoet k = het aantal Op basis van de werkelijke enkelvoudige rentevoet van 16 % kan men stellen dat (1 + x) k = 1 + 0,16 - waarbij k = 12 maand 307

17 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Hieruit volgt dat : 2de stap : x = (1 + 0,16) = (1,16) 0, = 1, = 0,12445 Op basis van deze maandelijkse rentevoet gaat men nu door toepassing van de volgende formule de mensualiteit voor een lening van 1 berekenen. Men bekomt : x + x (1+x) nk -1 0, , (1,012445) , , , , , = 0, Men merkt onmiddellijk dat de aldus bekomen waarde hoger is en de toegepaste rentevoet van 16 % niet de gezochte samengestelde rentevoet is. 3de stap : Daar de rentevoet van 16 % niet het gewenste resultaat geeft gaan wij hierna dezelfde berekening uitvoeren op basis van een lagere rentevoet bv. 15 %. Dit geeft ons : 308 x = (1,15) (1/12) - 1 = 1, = 0,0114

18 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Past men deze maandelijkse rentevoet nu toe op de term x + dan bekomt men x (1+x) nk -1 0, ,0114 (1 + 0,0114) , ,0114 2, , ,0114 1, , , = 0, Men stelt onmiddellijk vast dat deze mensualiteit lager is dan degene die oorspronkelijk berekend werd. Dit betekent dat de gezochte rentevoet ergens tussen 15 % en 16 % ligt. Om de werkelijke rentevoet te bekomen dient men een interpolatie te voeren. a) Verschil tussen een mensualiteit berekend tegen 15 % en 16 % 0, (16 %) - 0, (15 %) = 0, b) Verschil tussen mensualiteit tegen 15 % en 0, , , = 0,

19 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN c) Interpolatie 0,0000 = 0 = 0,371 0, De werkelijke interestvoet waartegen de samengestelde interest berekend werd, bedraagt op jaarbasis ,371 = 15,371 % = 15,37 % Op basis van de formule (1+x) k = 1+i bekomt men tot : x = (1+i) (1/k) - 1 waarbij k = 12 maand x = (1+0,1537) 0, x = 0, x = maandelijkse percentage Hierna wordt de aflossingstabel gegeven berekend op basis van deze rentevoet. 310

20 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Voorbeeld aflossingstabel a = x = 0, Periode Uitstaande schuld bij begin periode Aandeel Kapitaal Aandeel Interest interesten per 31/12/94 = interesten per 31/12/95 = interesten per 31/12/96 =

21 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Periode Uitstaande schuld bij begin periode Aandeel Kapitaal Aandeel Interest interesten per 31/12/97 = interesten per 31/12/98 = interesten per 31/12/99 =

22 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 f) Boeking van de jaarlijkse vervallen rente De boeking van de rente gebeurt op het einde van elk jaar door middel van volgende post 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schuld aan 490 Over te dragen kosten respectievelijk voor : per 31/12/1994 = per 31/12/1995 = per 31/12/1996 = per 31/12/1997 = per 31/12/1998 = per 31/12/1999 = Leningen op lange termijn Dit betekent dat, zeker wanneer de rente berekend wordt in toepassing van 2 tweede lid volgens de techniek van de samengestelde interest, de kosten en provisies aangerekend door de kredietinstelling bovenop de interesten niet mogen overgedragen worden naar de jaren waarin de rente in bedrag kleiner wordt om op die wijze het resultaat te verbeteren. Ook voor de kosten en provisies geldt het algemene principe dat ze moeten gedragen worden door de boekjaren waarvan ze ten laste vallen. Het disconto op renteloze of abnormaal laag rentende schulden dient enkel geboekt te worden op de overlopende rekeningen van het actief in het geval dat deze schulden betrekking hebben op hetzij lasten in de resultatenrekening, hetzij de aanschaffing van vaste activa of van een activiteitsbranche. Hieruit volgt dat de renteloze of abnormaal laag rentende schulden die voortspruiten uit geleende bedragen, geen voorwerp uitmaken van een disconto. 313

23 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 2.2. SPECIFIEKE ACHTERGESTELDE LENING De post Achtergestelde leningen moet enkel gebruikt worden voor leningen met een achterstellingsclausule die voor alle schuldeisers geldt. Een specifiek achtergestelde lening, waarbij afstand van rang uitsluitend of beperkend toegestaan wordt ten voordele van één of meer schuldeisers, worden niet opgenomen in de passiefpost VIII.A.1. omdat de achterstelling niet geldt voor alle schuldeisers. Ze wordt in een passende passiefpost geboekt en de specifieke achterstellingsclausule wordt in de toelichting vermeld SCHULDEN VERTEGENWOORDIGD DOOR VASTRENTENDE EFFECTEN Schulden vertegenwoordigd door vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun uitgifteprijs (aanschaffingswaarde). Wanneer evenwel hun actuariële rentelast berekend bij uitgifte, met in achtneming van hun terugbetalingswaarde op de vervaldag verschilt van hun nominale rendement, wordt het verschil tussen uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde prorata temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat als bestanddeel van de interestlast van deze effecten en, naargelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de uitgifteprijs (aanschaffingswaarde) van de effecten. De in resultaatneming van dit verschil gebeurt op geactualiseerde basis, uitgaande van de actuariële interestlast. Wanneer echter de weerslag van de in resultaatneming van de actuariële interestlast ten opzicht van de nominale interestlast te verwaarlozen is, mag een keuze worden gemaakt tussen één van de twee methoden. Deze keuze is echter niet mogelijk voor effecten met een interestlast die uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde (b.v. zerobonds). 3. Obligatielening Wanneer een vennootschap nieuwe middelen moet aantrekken heeft zij doorgaans de keuze : ofwel een kapitaalverhoging doorvoeren - ofwel een lening aangaan

24 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN 1 Een lening biedt soepelheid, maar geeft aanleiding tot rentekosten. Ze kan zowel op korte als op lange termijn aangegaan worden. De belangrijkste vormen van lening zijn : - leningen toegestaan in R/C door vennoten - leningen toegestaan door kredietinstellingen - leningen toegestaan door derden Een speciaal geval van lening is de obligatielening die door naamloze vennootschappen kunnen uitgeschreven worden. De nodige gelden worden verzameld door een privé of een openbare plaatsing. De lening wordt vertegenwoordigd door een schuldbrief, obligatie genoemd. Er bestaan verschillende soorten obligaties : - obligaties op naam (register van obligatiehouders) - obligaties aan toonder - gemengde obligaties (obligatie op naam, coupon aan toonder) Obligaties kunnen ook ingedeeld worden als volgt : - gewone obligaties (zonder bijzondere waarborgen) - bevoorrechte obligaties (zekere activa vormen waarborg) - hypothecaire obligaties (waarborg = hypothecaire inschrijving) Verder kan men nog onderscheiden : - vastrentende obligaties (vaste rente bij uitgifte bepaald) - obligaties met veranderlijke rentevoet - winstdelende obligaties (benevens rente, winst deelgerechtigd) - obligaties met progressieve rente (stijgende rentevoet - scharnierleningen) - obligaties met gekapitaliseerde rente (rente wordt gevoegd bij hoofdsom) Zoals bij aandelen kunnen obligaties ook worden uitgegeven : - via een privé plaatsing (privé opname) - of via een openbare uitgifte 315

25 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN Obligaties kunnen worden uitgegeven : - a pari = uitgifteprijs is gelijk aan de nominale waarde - onder pari = uitgifteprijs lager dan nominale waarde (disagio) - boven pari = uitgifteprijs boven nominale waarde (premie) Tenslotte onderscheidt men nog : - converteerbare obligaties : deze kunnen worden omgezet in aandelen indien de obligatiehouder zulks verkiest. - obligaties met voorkeurrecht (warrants) : de obligatiehouder heeft voorkeurrecht om in te schrijven op kapitaalverhoging. - achtergestelde obligatieleningen : terugbetaling enkel nadat alle huidige en toekomstige schuldeisers van de emitterende vennootschap werden terugbetaald. Boekhoudkundige verwerking inzake uitgifte gewone lening : Dt. Kredietinstellingen... aan Ct. R/C Vennoot... (voorschot in Rekening Courant door vennoot) Dt. Kredietinstellingen... aan Ct. Lening... (toekenning lening door privé persoon of instelling) Dt. Kredietinstellingen... aan Ct. Schulden t.o.v. kredietinstellingen... (aangaan lening bij kredietinstelling) 316

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar Blz. 164 tot 189 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing samengestelde intrest) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde,

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Financieringsstromen

Financieringsstromen Financieringsstromen Handboek p. 180 tot 199 FINANIERINGSSTROMEN e onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen: - eigen vermogen - vreemd vermogen: -

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

3 FINANCIERINGSSTROMEN

3 FINANCIERINGSSTROMEN 268 Kosten: II.D. 63 425,00 = 53 425,00 (afschrijvingen) + 10 000,00 (waardevermindering) 3 FINANCIERINGSSTROMEN De onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs 4.3.3 De vermindering vh kapitaal 4.3.3.1 Algemene principes Soms aangewezen kapitaal te verminderen Door AV Verschillende soorten kapitaalvermindering SOORTEN Geleden verliezen wegwerken (= formeel) Afboeking

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden

Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden normen waarvan sprake in artikel 51, van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden Art. 56. De herwaarderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Boekingsfiche 5301 Overdracht onroerend goed van gemeente aan AGB met BTW-recuperatie.xlsx

Boekingsfiche 5301 Overdracht onroerend goed van gemeente aan AGB met BTW-recuperatie.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De gemeente bouwt een sporthal met een totale bouwkost van 6.050.000 euro, waarvan 1.050.000 BTW. Na voltooing van de bouwwerken

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Proefexamen Bank- en Financiewezen 2011-2012

Proefexamen Bank- en Financiewezen 2011-2012 Proefexamen Bank- en Financiewezen 2011-2012 MEERKEUZEVRAGEN Vraag 1 Onderwijzer Koen kocht op 1 december 2006 een obligatie met een looptijd van 10 jaar. De nominale waarde van de couponobligatie bedraagt

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 20/07/2016 BE 0891.741.388 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16339.00381 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BURO GINKGO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

Voer de nodige gegevens in en laat de aflossingstabel van dit krediet aanmaken.

Voer de nodige gegevens in en laat de aflossingstabel van dit krediet aanmaken. OPLOSSINGEN OEFENINGENBLOK 6 (p. 155) 3.4 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. de passivazijde 3.4.3 Schulden op lange termijn TOEPASSING 1 1 Surf naar http://www.aflossingstabel.be/bereken-aflossing.html Voer

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/4 - Leasing. Advies van 24 juni 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/4 - Leasing. Advies van 24 juni 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/4 - Leasing Advies van 24 juni 2015 1 Samenvatting Het doorslaggevende criterium om een leasing op boekhoudrechtelijk vlak te onderscheiden van gewone

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie