2de bach TEW. Bedrijfsfiscaliteit. Samenvatting. uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2de bach TEW. Bedrijfsfiscaliteit. Samenvatting. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.00 EUR"

Transcriptie

1 2de bach TEW Bedrijfsfiscaliteit Samenvatting Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 BEDRIJFSFISCALITEIT Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Wat is een belasting?... 3 Soorten belastingen... 3 Voorbeelden... 3 Wie wordt waar belast?... 4 Functies van een belasting... 4 In de marge... 5 Probleem: internationale belastingregeling Fundamentele beginselen (= rechtsprincipes) Legaliteitsbeginsel Eénjarigheidsbeginsel Gelijkheidsbeginsel Openbare orde Beperkte interpretatie Geen retroactiviteit Beginselen van behoorlijk bestuur Wie is betrokken bij de belastingheffing? Inkomstenbelasting Drie categorieën van inwoners Drie categorieën van niet-inwoners Winsten en bezoldigingen, vrijstellingen en verrekeningen Invordering van (inkomsten)belastingen Roerende voorheffing Bedrijfsvoorheffing Onroerende voorheffing Personenbelasting Belastbare inkomsten ingedeeld in 4 categorieën Totale belastbare inkomsten Belastingschuld Onroerende inkomsten

4 7.1 Vrijstellingen Eigen woning Verminderingen Bepaling van netto inkomsten Roerende inkomsten Dividenden Interesten Royalties Auteursrechten Beroepsinkomsten In natura verkregen inkomsten Winst Afschrijvingen Welke winst voor welke periode? Wat is belastbare winst? Abnormale voordelen Vrijgestelde inkomsten Aftrekbare kosten Fiscaal resultaat Extra

5 BEDRIJFSFISCALITEIT 1. Inleiding Wat is een belasting? Een heffing eenzijdig opgelegd door de overheid, teneinde haar middelen te verschaffen om in haar uitgaven van alle aard te voorzien. Dwingend karakter (moet betaald worden) Geen tegenprestatie (het is niet: hoe meer je betaalt, hoe meer je krijgt) Algemeen financieel doel (geen specifieke doel -> algemene pot) Soorten belastingen Directe belastingen: o afhankelijk van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) o belasting op inkomen, winst Indirecte belastingen: o Afhankelijk van een feit (vb. aankoop) Voorbeelden Inkomensbelasting o % op het inkomen o Geheven op natuurlijke personen of rechtspersonen o 30 à 40% vd staatsbegroting betaald door natuurlijke personen rechtspersonen betalen amper belastingen o Directe belasting Winstbelasting BTW/ douanebelasting o % op de prijs van een handeling (een feit) o Geheven op de eindgebruiker o 35% vd staatsbegroting o Indirecte belasting Pestbelasting o Successierechten op een ergernis (n.a.v. een overlijden = feit) o Indirecte belasting Vermogensbelasting o Iemand belasten omdat die over goederen beschikt ( inkomen), ookal groeit het niet Onroerende voorheffing o belasting op uitgespaarde huurgelden: eigenaar van een huis spaart huurgelden uit belast via kadastraal inkomen o = inkomstenbelasting Registratierechten o Belasting op een dienst (registratie van een akte) o Indirecte belasting 3

6 Gemeenschapsbelasting o In België bijna onbestaande, door Brussel ( gemeenschappen) is het onduidelijk hoeveel welke gemeenschap kan belasten o Water wordt wel door gewesten belast = verbruiksbelasting Wie wordt waar belast? * Bronstaat: land waar de inkomsten verworven zijn * Woonstaat: land waar men inwoner is (max. één land) Dubbelbelastingverdragen = slechts een basisstructuur: onderlinge regeling tussen bronstaat en woonstaat van situatie tot situatie (zie verder) Functies van een belasting - Financiële functie - Economische functie - Sociale functie 1) Financiële functie Overgang nachtwakersstaat naar sociale welvaartstaat => toename van noodzakelijke middelen in principe in geld * Nachtwakersstaat = overheid speelt kleine rol, hoogstens veiligheid * Sociale welvaartsstaat = globaal netwerk van ondersteuning (RSZ, defensie, publieke goederen, infrastructuur ) Stabiele, eenvoudige, verzekerde inning van belastingen Bestrijding fiscale fraude: Fiscale fraude zorgt voor minder belastinginkomsten -> hogere belastingvoet = compensatie Stimulansen voor betere inning: voorafbetalingen op belastingen te laat betalen = belastingvoet * Onroerende voorheffing Voorheffing wordt op 1jan x1 betaald (bij start vh jaar), bedrag van onroerende inkomsten wordt pas op 31dec x1 berekend OH int op voorhand zodat het geld nog niet is uitgegeven * Roerende voorheffing 25% op dividenden en interesten (ook op voorhand te betalen dividendwaarde nog onbekend) Tax liberation day: 6 augustus 2014 = dag waarop een werknemer niet langer belastingen betaalt en dus voor eigen rekening begint te werken. België = EU-lidstaat met het hoogste belastingtarief 2) Economische functie * Beïnvloeding marktgedrag (loonlasten, belastingverminderingen ) o giften (vb. ICE bucket challenge: gift 40 is fiscaal aftrekbaar) (art.145/33 WIB 94) o belastingaftrek voor investeringen in beveiliging tegen inbraak of brand (art. 145/31 WIB 92) 4

7 o goedkoper maken van overwerk o 80% vd bedrijfsvoorheffing dient niet naar de OH doorgestort te worden indien deze geïnvesteerd wordt in onder vw en bepaalde investeringen (art 275/1 e.v. WIB 94) * Aantrekken investeerders vb. Notionele intrestaftrek voor vennootschappen (art. 205bis e.v. WIB 92) Aftrek voor risicokapitaal : vennootschappen kunnen een fictieve rente aftrekken van hun winst indien ze investeren met EV. Doel: discriminatie investeren met EV VV wegwerken * Spaarwezen vb. Vrijstelling intresten uit spaarboekjes (art. 21, 5 WIB 92) => Regering wil uitbreiden naar DIVIDENDEN/INTRESTEN 3) Sociale functie * Herverdeling van gelden vb. Progressiviteit van de personenbelasting => taxatie in functie van draagkracht (Cf. art. 130 WIB 92) * Sociale impulsen binnen belastingheffing vb. Vet- en suikertaks (De Standaard 22/23 dec 14) extra taxatie op suiker- en vetrijke producten In de marge Roelingdienst: dienst in de administratie waar je met vragen m.b.t. de fiscaliteit terechtkan (altijd vooraf!) BTW op EU vlak: * EU heeft geen binnengrenzen * EU heeft gemeenschappelijk buitentarief: belasting tss 15% en 25% + extra (klein) % van land tot land Parafiscaliteit: sociale zekerheid (RSZ) Retributies: Retributie-wet vs retributie-dienst vs overheid als gewone dienstverrichter * Retributie-wet: een gedwongen betaling aan de overheid voor een verleende dienst (vrij te kiezen wie deze dienst verricht) vb: jaarlijkse verplichte autokeuring * Keuring = verplicht bij wet * Waar je de keuring laat uitvoeren is vrij te kiezen * Autokeuring kost overal evenveel (uniforme prijs) * Retributie-dienst: niet-gedwongen, maar overheid heeft monopolie vb: abonnement op Belgisch Staatsblad (dienst), betaling voor parkeren op openbare weg ( privéparking) vb: treintransport van personen en goederen geen retributiedienst! OH heeft geen monopolie Retributie is een heffing opgelegd door de OH die niet onderworpen is aan complexe regelgeving belasting 5

8 Verhaalbelastingen: Verhalen op iemand = technische term om iets te kunnen invorderen collectieve voorziening waar een specifieke categorie een voordeel bij heeft vb: heffing voor aanleg infrastructuur in nieuwe verkaveling Woonbonus: bonus om te investeren in je eigen woning berekening: belastbaar inkomen jaar x1 wordt verminderd met de waarde vd woning in jaar x1 op dit verschil wordt de belasting berekend!! Reductie in de hoogste schijf! (BI wordt verminderd met een bedrag dat in de eerste schijf valt personen met het hoogste inkomen hebben het meeste voordeel) Privaat recht Publiek recht tss 2burgers tss burger en OH vb. huwelijk vb. fiscaliteit Probleem: internationale belastingregeling België hanteert andere belastingen dan andere EU-landen m.b.t. investeren in onroerend goed ongelijkheid België hanteert kadastraal inkomen = fictieve huurwaarde vd eigen woning * ligt lager dan de reële huurwaarde * wordt jaarlijks geïndexeerd In het buitenland wordt er niet naar het KI gekeken maar wel naar de reële huurwaarde. 2. Fundamentele beginselen (= rechtsprincipes) Fiscaliteit is de kern vd organisatie van een staatsbestel => cruciaal voor de werking van een staat enkele uitgangspunten (= rechtsbeginselen) opgenomen in Grondwet => Verhouding van burger ten opzichte vd OH aspect van publiek administratief recht (er worden enkele verplichtingen opgelegd aan de OH) FUNDAMENTELE BEGINSELEN VAN BELASTINGHEFFING: * 3 principes voortvloeiend uit de Grondwet * Legaliteitsbeginsel (170/172 Gw) = alle belastingen moeten geregeld worden bij wet (door het parlement gestemd) * Eénjarigheidsbeginsel (171Gw) = parlement moet elk jaar opnieuw alle wetten/ belastingen aanvaarden * Gelijkheidsbeginsel (172 Gw) = discriminatie in de fiscaliteit is niet toegestaan, uitzonderingen of afwijkingen dienen wel aanvaard te worden vb: niet: geslacht/ etniciteit wel: burgerlijke staat 6

9 * 4 principes voortvloeiend uit publiekrechtelijk karakter van de fiscaliteit * Openbare orde = geen afwijkingen bij publiek recht wel bij burgerlijk recht (vb. eigen invulling van huurcontract) * Beperkende interpretatie = wetgever moet de wetten opstellen, indien deze fout wordt gelezen owv onduidelijkheid is dit de fout van de wetgever, de wet wordt dan gevorderd in het voordeel vd burger vb: nieuwe wet dat stelt dat personeel van een vliegtuig nu ook taxatie dient te betalen, dit wil niet zeggen dat ook personeel van boten deze taxatie verschuldigd is algemene interpretatie * Geen terugwerkende kracht = enkel regels voor de toekomst, niet voor het verleden * Beginselen van behoorlijk bestuur = administratie dient correct te gebeuren vb. Aanslagbiljet wordt naar een fout adres gestuurd (fout vd administratie) * belasting wordt te laat betaald * belastingverhoging wordt verhaald op de overheid Als de rechtsbeginselen niet worden nageleefd kan er een schadevergoeding gevraagd worden. 2.1 Legaliteitsbeginsel DEMOCRATISCHE INSTEMMING MET ESSENTIËLE ASPECTEN VAN BELASTINGHEFFING (Art. 170 Gw) * Hoe? Procedure -> parlement moet de belasting goedkeuren en tot wet maken, niet enkel regering (art. 78 Gw) * Wie? Belastingsubject = belastingplichtige ( eenvoudig te bepalen) * Waarop? Belastinggrondslag = maatstaf waarop een belasting is gebaseerd (vb. omvang vh inkomen) * Hoeveel? * Aanslagvoet = % bij directe belasting * Tarief = % bij indirecte belasting Tarief = meestal BTW (6%, 12% of 21%), BTW wordt niet bij wet geregeld maar bij KB die door de regering gestemd wordt (zonder parlement) -> tijdbesparend (anders wordt de marktwerking verstoord) Vb. Stel dat het belasting% op een radio over 5maanden van 21% naar 6% zou dalen aankoop wordt uitgesteld marktwerking verstoord Verschil KB en Wet? KB: wordt door de regering beslist ( ganse procedure doorlopen) = wetbeginsel (dient later nog goed gekeurd te worden door senaat, parlement ) Wet: wordt door het parlement goed gekeurd (= ganse procedure doorlopen) * Nuances? Bij onmogelijkheden/moeilijkheden zijn nuances mogelijk (vb. belastingschuld spreiden) 7

10 VERPLICHTE UITVOERING DOOR ADMINISTRATIE (Art. 108 Gw) * Nuances aan verplichting via onbeperkt uitstel, kwijtschelding van intresten en/of fiscale boeten vb: Wet op continuïteit van ondernemingen -> gunstige fiscale akkoorden om ondernemingen ademruimte te geven indien er een faillissement dreigt * Administratieve onderrichtingen zijn niet bindend voor belastingplichtigen * Circulaires: onderrichtingen die uitleggen hoe de administratie bepaalde wetteksten leest * FAQ op de website vh ministerie van financiën HIËRARCHIE VAN DE NORMEN 1. Internationale verdragen/ overeenkomsten 2. Grondwet 3. Wet/ decreet/ ordonnantie 4. Ministerieel besluit (MB)/ Koninklijk besluit (KB) Internationale verdragen/ overeenkomsten * Gelden meteen, dienen niet omgezet te worden in nationale regels * Internationale principes: * Verdrag v Wenen (23/04/ 69) inzake verdragenrecht * Principes uit rechtspraak: * Belgisch monistisch stelsel (direct op internationale regels verhalen) dualistisch stelsel: internationale regels eerst omvormen naar nationale regels (VS) * Voorrang voor internationale normen (Cf. Cass 27/05/ 71) MAAR Gw. Hof 03/02/ 94 => controle op instemmingswet Grondwettelijk Hof heeft problemen met de verhouding verdrag grondwet GH gaat verdragen toetsen aan de grondwet Instemmingswet: parlement moet stemmen over het verdrag = een wet => GH kan deze vernietigen indien niet akkoord Instemmingswet bestaat wel maar wordt slechts zelden vernietigd, men wil internationale conflicten vermijden.!! GH is niet bevoegd om Europese verdragen te controleren Voorbeelden: * V.E.U. (Verdrag EU) en V.W.E.U. (Verdrag werking EU) primair gemeenschapsrecht => basisverdragen m.b.t. verkeer, belastingvrijstelling spaarboekjes * OESO-Modelverdrag overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting Art.6: Inkomsten van een onroerend goed in het buitenland mogen belast worden in het buitenland Art. 7: nationale wetgeving moet wijken * Europees verdrag tot bescherming vd rechten vd mens en de fundamentele vrijheden 8

11 Grondwet = primeert op gewone wetten fiscale wetgeving moet grondwettelijke principes respecteren controle door Grondwettelijk Hof * Toetsing van bevoegdheidsverdelende regels, grondrechten en: * 170, 172: gelijke behandeling van belastingplichtige * 191 * Vernietigingsberoep vs prejudiciële vraag * Vernietigingsberoep: vraag om een bepaalde wet te vernietigen * Objectief: vooraleer er zich voor u concrete problemen voordoen * Subjectief: nadat u concrete problemen ervaren hebt * Prejudiciële vraag: rechter kan aan het grondwettelijk hof vragen of een bepaalde regel in strijd is met de Grondwet Wet/ decreet/ ordonnantie Ministerieel besluit/ Koninklijk besluit = Uitvoering van wettelijke verplichtingen Algemene controle door rechterlijke macht (159 Gw) Betwisting? Besluiten toetsen aan wetten * Raad van State afdeling bestuursrechtspraak * objectief contentieux: beroep doen over een besluit vooraleer er zich concrete problemen voordoen Betwistingen * Rechtbank 1 e aanleg * subjectief contentieux: beroep doen over een besluit nadat er zich concrete problemen voordoen Zaken ivm Grondwet Grondwettelijk Hof MAAR: Art. 569, 32 Ger.W => geen geschillen meer inzake individuele betwisting van een belastingnorm MORELE UITVOERING VAN DE FISCALE WET Uitvoering van de fiscale wetten is in principe amoreel * Hogere belasting op luxegoederen * Progressieve inkomstenbelasting * MAAR: afwijkingen door administratie geen belasting indien: * Geschonken aan specifiek erkende, provinciale instelling * Goederen geschikt voor menselijke consumptie Voorbeeld: wegschenken van voedselproducten aan voedselbanken * supermarkt is geen eindgebruiker (zou btw die betaald werd bij initiële aankoop normaal moeten terugvorderen door verkoop) * schenking -> nog eens btw betalen => Supermarkt gooit eten nog liever weg dan ze te schenken want anders betaalt ze dubbel belasting. 9

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR 3de bach Rechten Fiscaal Recht Prof. Bruno Peeters Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be FISCAAL

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS

DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS Liesje Borremans Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2005-2006 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008?

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Nieuwsbrief december 2007 Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Vruchtgebruik Vrijstelling voor investeringen in de audiovisuele sector Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1. www.bnr.be 54 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I april 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Forfaitaire buitenlandse verblijfskosten 3. Goedkope lening / fiscaal voordeel

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie