DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN..."

Transcriptie

1 Personenbelasting 1. INLEIDING...7 A. WEZEN VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN HISTORIEK...7 B. GRONDSLAG Algemene theorieën Keuze Belgische wetgever Civielrechtelijk inkomensbegrip...7 C. VIER INKOMSTENBELASTINGEN VOOR VIER SOORTEN VAN BELASTINGENPLICHTINGEN Overzicht Principe...7 D. IMMORELE OF ILLEGALE INKOMSTEN DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...8 A. DEFINITIE...8 B. UITZONDERINGEN OVERZICHT VAN DE STRUCTUUR VAN DE PERSONENBELASTING...8 A. GRONDSLAG VAN DE PERSONENBELASTING...8 B. GEZINSSITUATIE...9 C. AFTREKKEN VAN ART WIB OP DE 2 INKOMENSMASSA S...9 D. BEREKENING VAN DE BELASTING DE GRONDSLAG VAN DE PERSONENBELASTING...9 A. INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN Stadia in de belastingheffing Het begrip kadastraal inkomen (1) Algemeen...10 (2) Definitie...10 (3) Vaststelling van het kadastraal inkomen (art. 472 e.v. WIB)...10 (4) Tijdstip van vastelling (art. 487 e.v. WIB)...10 (5) Geschillenprocedure De heffing van de onroerende voorheffing (1) Grondslag en tarief...11 (2) Wie is schuldenaar van de onroerende voorheffing? (art. 251 WIB)...11 (3) Het aanslagjaar en de heffing van de onroerende voorheffing Globale personenbelasting op inkomsten uit onroerend goed (heffing) (1) Algemene regels (art WIB)...11 (a) Omschrijving inkomen...11 (b) Niet in huur gegeven onroerende goederen...11 (i) In België gelegen (privé-gebruik)...11 (ii) In het buitenland gelegen (privé-gebruik)...11 (iii) Gebruik van een onroerend goed voor beroepsdoeleinden...12 (c) In huur gegeven onroerende goederen...12 (i) In België gelegen...12 (ii) In het buitenland gelegen...12 (iii) Bijzonder probleem: niet-betaalde huurprijs...12 (d) Erfpacht, opstal en gelijkaardige onroerende rechten...12 (2) Vrijstellingen en verminderingen...13 (a) Vrijstelling voor goederen zonder winstoogmerk besteed voor bepaalde liefdadigheidsdoeleiden (art. 12, 1 WIB)...13 (i) Algemeen...13 (ii) Toepassingsvoorwaarden...13 (b) Loopbaanpacht...13 (c) Proportionele vermindering wegens improductiviteit (art. 15 WIB)...13 (d) Vrijstelling eigen woning (art. 12, 3 WIB)...13 (i) Algemeen...13 Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 1

2 (ii) Eigen woning in België...13 (iii) Eigen woning in de EER...13 (e) Aftrek van interesten en van erfpacht- en opstalvergoedingen (art 14 WIB)...14 (i) Interesten...14 (ii) Erfpacht- en opstalvergoedingen...14 (iii) Gemeenschappelijke opmerkingen...14 B. INKOMSTEN EN OPBRENGSTEN UIT ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN Inleiding (1) Algemeen...14 (2) Het inkomensbegrip...15 (3) Inkomen in natura...15 (4) Heffing in twee stadia: complicatie Brutobedrag van de belastbare inkomsten (1) Algemene opmerkingen...15 (2) Dividenden (art. 17, 1 en 18 WIB)...15 (a) Begrip...15 (b) Belastbare inkomsten...15 (i) Het civielrechtelijke inkomen...15 (ii) Uitbreiding van het inkomensbegrip door fictie van de wet...15 (iii) Herkwalificatie van interesten in dividenden door fictie van de fiscale wet...16 (3) Interesten en daarmee samenhangende inkomsten (art. 17, 2 en 19 WIB)...16 (a) Algemeen...16 (b) Niet alle interesten zijn belastbaar...16 (c) Niet alleen interesten zijn belastbaar...17 (i) Civiel inkomensbegrip = ruimer...17 (ii) Indexeringsclausules...17 (iii) Sommige niet-periodieke opbrengsten...17 (iv) Sommige meerwaarden...17 (d) Tijdstip van belastbaarheid van interesten (art. 267 WIB)...18 (e) Vrijstellingen van interesten (art. 21 WIB)...18 (4) De opbrengsten van de verhuring van roerende goederen (art. 17, 3 WIB)...18 (5) Sommige renten (art. 17, 4 WIB)...18 (6) Auteursrechten De roerende voorheffing (1) Definitie en werking...19 (2) Schuldenaar van de roerende voorheffing: op welke inkomsten moet ze worden ingehouden?...19 (3) Grondslag van de roerende voorheffing...19 (4) Tarief van de roerende voorheffing (art. 269 en 518 WIB) Opname van de roerende inkomsten in de grondslag van de globale personenbelasting en nettobedrag (1) Stelsel : globalisatie...19 (a) Algemeen...19 (b) Toevoeging roerende voorheffing...19 (2) Bevrijdende roerende voorheffing Pro memorie: het forfaitair deel van de buitenlandse belasting De woonstaatheffing (art. 22, 1, lid 1 en art. 37, lid 1 WIB) C. BEROEPSINKOMSTEN Inleiding (1) Basisartikel: art. 23 WIB...20 (2) Het WIB geeft geen algemene definitie van beroepsinkomsten...20 (3) Gevolg...21 (4) Toepassingsveld...21 (5) Opmerking: beroepsvermogen Brutoberoepsinkomsten (1) Ondernemingswinst...22 (a) Begrip onderneming...22 (b) Begrip winst...22 (i) Inleiding...22 (ii) De klassieke conceptuele benadering, geïnspireerd door het vennootschapsrechtelijk begrip van de uitkeerbare winst...22 (iii) De dynamische benadering aan de hand van de winstbestanddelen...22 Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 2

3 (c) Bestanddelen van de winst volgens de wet...22 (i) inleiding...22 (ii) De exploitatiewinst of winsten...22 (iii) De meerwaarden (art. 24, lid 1, 2 WIB)...25 (iv) Verdoken reserve (art. 24, lid 1, 4 en art. 361 WIB)...27 (v) Recuperatiemeerwaarden (art. 24, lid 1, 3 WIB)...28 (2) Bezoldigingen (art. 30 WIB)...28 (a) De bezoldiging van werknemers (art. 30, 1 en art. 31 WIB)...28 (i) Bedoelde personen...28 (ii) Bedoelde inkomsten...28 (iii) Tijdstip van belastbaarheid...29 (b) Bezoldigingen van bedrijfsleiders...30 (i) Bedoelde personen: twee groepen...30 (ii) Belastbare inkomsten...30 (iii) Tijdstip van belastbaarheid...31 (c) Slotopmerking...31 (d) Bezoldigingen van medewerkende echtgenoten zonder eigen sociaal statuut (art. 33 WIB)...31 (i) Bedoelde personen...31 (ii) Bedoelde inkomsten...31 (iii) Opmerkingen...31 (3) Baten van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende activiteiten (art. 27 WIB)...32 (a) Bedoelde personen...32 (b) Bedoelde inkomsten...32 (4) Winsten en baten van een vroegere beroepswerkzaamheid (art. 23, 1, 3 en 28 WIB)...32 (a) Bedoelde personen...32 (b) Bedoelde inkomsten...32 (i) Stopzettingsmeerwaarden (art. 28, lid 1, 1 WIB)...32 (ii) Winsten en baten uit de vroegere uitoefening van de beroepswerkzaamheid (art. 29, lid 1, 2 WIB)..33 (iii) Vergoedingen verkregen na de stopzetting (art. 28, lid 2, 3 WIB)...33 (c) Gunststelsels voor stopzeggingsmeerwaarden...33 (i) Stopzetting met voorlopige vrijstelling...33 (ii) Stopzetting met belasting tegen verlaagd tarief...33 (5) Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen...34 (a) Bedoelde inkomsten...34 (i) Algemeen...34 (ii) Eerste categorie: art. 34, 1, 1 en 1 bis WIB...34 (iii) Tweede categorie: prestaties van levensverzekeringen (art. 34, 1, 2 en art WIB)...35 (iv) Derde categorie: aanvullende zelfstandigenpensioenen (art. 34, 1, 2 bis WIB)...35 (v) Vierde categorie: pensioensparen (art. 34, 1, 3 WIB)...35 (b) Belastingstelsel...35 (c) Geen verdeling onder echtgenoten Vrijstellingen van beroepsinkomsten (1) De meerwaarden (art WIB)...36 (2) De sociale en culturele vrijstellingen (art. 38 WIB)...36 (3) Pensioenen Nettoberoepsinkomsten (1) Inleiding...36 (2) Aftrek van beroepskosten (art. 49 e.v. WIB)...36 (a) Principe, bewijslast, toepassingsgevallen...36 (i) Algemeen...36 (ii) Principe...36 (iii) Bewijslast...38 (iv) Toepassingsgevallen van beroepskosten...38 (b) Afschrijvingen...38 (i) Principe...38 (ii) Methode...38 (iii) Vertrekpunt van de afschrijving...38 (iv) Voorwaarden voor afschrijving...38 (v) Grondslag voor afschrijvingen...39 (c) Stelsel van de kosten gedaan of gedragen na de stopzetting van de beroepswerkzaamjeid...39 (i) Voorbeelden...39 (ii) Oplossing...39 (iii) Visie Hof van Cassatie...39 Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 3

4 (iv) Visie Grondwettelijk Hof...40 (d) Forfaitaire beroepskosten (art. 51 WIB)...40 (i) Inleiding...40 (ii) Toepassingsgebied...40 (iii) Bedrag...40 (iv) Praktisch probleem: toepassing van het forfait bij gelijktijdige uitoefening van verschillende beroepen 41 (3) Economische vrijstellingen...41 (a) uitvoer en integrale kwaliteitszorg...41 (b) Beperkt loon...41 (c) Investeringsaftrek...41 (i) Inleiding...41 (ii) Toepassingsgebied...41 (iii) Methode en percentage...41 (iv) Gespreide investeringsaftrek...42 (v) Overdracht van de investeringsaftrek...42 (vi) Extra-comptabele aftrek...42 (4) Beroepsverliezen...42 (a) Aftrek van beroepsverliezen binnen één belastbaar tijdperk...42 (b) Aftrek van vroegere beroepsverliezen Toekenning en toerekening van een deel van de beroepsinkomsten aan de echtgenoot (1) Voorafgaande opmerking...42 (2) Toekenning aan de medehelpende echtgenoot met eigen sociaal statuut...42 (3) Toerekening aan de echtgenoot: huwelijksquotiënt...42 D. DIVERSE INKOMSTEN Inleiding Occasionele winsten en baten (art. 90, 1 WIB) (1) Bedoelde inkomsten...43 (a) Moeilijke omschrijving...43 (b) Bewijslast...43 (c) Voorbeelden...43 (2) Grondslag...44 (3) Tarief...44 (4) Tijdstip van belastbaarheid Prijzen en subsidies (art. 90, 3-4 WIB) (1) Bedoelde inkomsten...44 (2) Tarief...44 (3) Tijdstip van belastbaarheid Onderhoudsuitkeringen (1) Bedoelde inkomsten...44 (2) Belastbaar bedrag...44 (3) Belastingstelsel...44 (4) Tijdstip van belastbaarheid Opbrengst uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrecht (art. 90, 7 WIB) (1) Belastingstelsel...45 (2) Tijdstip van belastbaarheid Grondmeerwaarden (art. 90, 8 WIB) (1) Historische achtergrond...45 (2) Bedoelde inkomsten...45 (3) Tijdstip van belastbaarheid...45 (4) Tarief...45 (5) Samenhang met art. 90, 1 WIB Meerwaarden op aandelen buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid (art. 90, 9 WIB) (1) Historische achtergrond...45 (2) Meerwaarden op aandelen buiten normaal beheer van privémogen...46 (3) Aanmerkelijkbelangmeerwaarden Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen (art. 90, 10 WIB) Vergoedingen voor ontbrekende coupon (art. 90, 11 WIB) Vergoedingen voor uitvindingen (art. 90, 12 WIB) Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 4

5 11 Slotopmerking DE GLOBALISATIE...47 A. ALGEMEEN B. DE BRUTOGRONDSLAG VAN HET GLOBAAL BELASTBAAR INKOMEN Samentelling van de vier categorieën netto-inkomsten In aanmerking nemen van de gezinstoestand (1) Historiek...47 (2) Huidige regeling...47 (a) Principe...47 (b) Vaststelling inkomen van elke echtgenoot...47 (3) Niet erkenning van het huwelijk of de wettelijke samenwoning door fictie van de fiscale wet...47 (4) Verliesrekening tussen echtgenoten en samenwonenden...48 C. DE NETTOGRONDSLAG VAN HET GLOBAAL BELASTBAAR INKOMEN Overzicht (1) 80% van de onderhoudsuitkeringen (art. 104, 1 en 2 WIB)...48 (2) Mecanaats-, liefdadigheids- en ontwikkelingshulpgiften (art. 104, 3 en 5 WIB)...48 (3) Mecenaatsgiften die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gedaan aan musea in geld of in kunstvoorwerpen (art. 104, 5 WIB)...48 (4) Uitgaven voor huispersoneel (art. 104, 6 WIB)...48 (5) Kosten voor kinderoppas (art. 104, 7 WIB)...48 (6) Uitgaven om geklasseerde gebouwen of landschappen, toegankelijk voor het publiek, te onderhouden en te restaureren (art. 104, 8 WIB)...48 (7) Hypothecaire lening voor de enige eigen woning (art. 104, 9 WIB) Tijdstip van de in art. 104 WIB toegelaten aftrekken Toepassing van art. 104 WIB bij echtgenoten DE BEREKENING VAN DE PERSONENBELASTING...49 A. OVERZICHT B. HET GEWOON STELSEL VAN AANSLAG (ART WIB) Berekening van de basisbelasting (1) Tarief (art. 130 WIB)...49 (2) De belastingvrije som (art WIB) De verminderingen en de vermeerderingen (1) Algemeen...49 (a) Situering...49 (b) Algemene opmerking van technische aard...50 (2) Verminderingen...50 (a) Vermindering voor het langetermijnsparen (art. 145 (1)-(20) WIB)...50 (b) Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van PWA en voor prestaties betaald met dienstencheques (art. 145 (21)-(23))...50 (c) Vermindering voor energiebesparende uitgaven en voor passiefhuizen (art. 145 (24) WIB)...50 (d) Diverse verminderingen (art. 145 (25)-(31) WIB)...50 (e) Verminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten...50 (f) Verminderingen voor inkomsten uit het buitenland...50 (i) Regel voor buitenlandse inkomsten die bij bedrag zijn vrijgesteld (art. 155 WIB)...50 (ii) Regel voor buitenlandse inkomsten die niet bij verdrag zijn vrijgesteld (art. 156 WIB)...51 (3) Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan (art. 157 WIB)...51 (a) Inleiding...51 (b) Voor wie geldt de voorafbetalingsregeling?...51 (c) Stortingsschema om aan de vermeerdering te ontsnappen...52 (d) Wat is de grondslag van de vermeerdering? (art. 158 en 165 WIB)...52 (e) Berekening van de vermeerdering Belastingkrediet voor lage inkomens C. BIJZONDERE STELSEL VAN AANSLAG: OMZETTING VAN SOMMIGE VERGOEDINGEN, KAPITALEN EN AFKOOPWAARDEN IN EEN FICTIEVE RENTE (ART WIB) D. BONIFICATIE WEGENS VOORAFBETALING VAN DE BELASTINGEN (ART WIB) AANVULLENDE GEMEENTE- EN AGGLOMERATIEBELASTING...53 Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 5

6 8. VERREKENING VAN VOORHEFFINGEN EN CREDITS...53 A. ALGEMEEN B. ONROERENDE VOORHEFFING (ART. 277 WIB) C. ROERENDE VOORHEFFING (ART WIB) D. FORFAITAIR DEEL VAN DE BUITENLANDSE BELASTING E. BEDRIJFSVOORHEFFING F. VOORAFBETALINGEN G. BELASTINGSKREDIET H. WOONSTAATHEFFING KORTING VLAAMS GEWEST...54 Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 6

7 1. Inleiding A. Wezen van de Inkomstenbelastingen historiek Voor 1919: vermoed inkomen Na 1919: werkelijk inkomen o Doel: rechtvaardigheid (draagkrachtbeginsel) o Maar in feite: bracht vooral veel op B. Grondslag Wet: geen definitie Inkomen (dus RS+RL) 1 Algemene theorieën Bronnentheorie: alleen inkomsten stabiele bronnen belastbaar Vermogensvergelijkingstheorie: elke verrijking 2 Keuze Belgische wetgever Impliciet blijkt bronnentheorie o Drie categorieën vermogen belastbaar o Winst enkel uit arbeid, niet uit waardevermeerdering 3 Civielrechtelijk inkomensbegrip Rechtspraak definieert aan de hand van burgerlijk recht. Inkomen = alles wat als vrucht voortkomt uit zaal zonder zaak te veranderen o Problematisch; wat met meerwaarden en vermogensaangroei? o Praktisch: dit begrip, tenzij wet afwijkt C. Vier inkomstenbelastingen voor vier soorten van belastingenplichtingen 1 Overzicht Vier soorten (art. 1 WIB): Personenbelasting Vennootschapsbelasting Rechtspersonenbelasting Belasting van niet-inwoners. 2 Principe Eén belasting op globale inkomen Voorheffingen ( voorschot ) o Later afgetrokken o Maar in de praktijk vaak gewoon bijkomende belastingen. Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 7

8 D. Immorele of illegale inkomsten Immorele of illegale inkomsten: kunnen wel belast worden (vb. Loterijen, uitvoering nietige overeenkomst) 2. De personenbelasting in het algemeen A. Definitie Cf. Art. 3 WIB: rijksinwoners onderworpen aan personenbelasting =belasting op globale inkomen van de rijksinwoners o Rijksinwoners = natuurlijke personen met woonplaats/zetel van fortuin in België (art. 2, 1, a WIB). Woonplaats/zetel van fortuin = zelfde (één aantonen volstaat) Feitenkwestie o Cassatie: slechts gevolgtrekking uit feiten Vermoedens o Weerlegbaar: ingeschreven in rijksregister (art. 2, 1, lid 2 WIB) o Onweerlegbaar: gehuwden -> plaats gezin (art. 2, 1, lid 3 WIB) (tenzij gemeenschappelijke aanslag) Natuurlijke persoon: moet in leven zijn Erfenis = geen inkomsten meer Maar cf. ficties in aanhef art. 28 WIB, art. 31, 5 WIB, art. 32, al. 2, 2 WIB. o Art. 2, 1, b-d WIB: extraterritoriale werking (diplomaten e.d.) o Art. 5 WIB: globale inkomen = wereldinkomen <domiciliebeginsel inzake territorialiteit B. Uitzonderingen o Uitzonderingen: buitenlandse diplomaten (art. 4 WIB) 3. Overzicht van de structuur van de personenbelasting A. Grondslag van de personenbelasting Art. 6 WIB: globale netto-inkomsten belastbaar o Bestaat uit Onroerende inkomsten Roerende inkomsten Beroepsinkomsten Diverse inkomsten o Werkwijze (voor elk van de vier) (art WIB) Van bruto naar netto Allerlei vrijstellingen Daarna: vier categorieën optellen (in beginsel, in praktijk veel uitzonderingen) Dit gebeurt op jaarbasis (art. 360 WIB) o = belastbaar tijdperk (<-> aanslagjaar = jaar waarin administratie aanslag kan vestigen) Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 8

9 B. Gezinssituatie Volgende stap: gezinssituatie in aanmerking nemen o Historiek 1962: inkomsten gezinsleden samenstellen maar progressieve belasting: nadelig. Afgeschaft sinds 2005 o Wettelijke samenwonenden = gehuwden (art. 2, 2 WIB) Niet feitelijk! Principes: o Decumul (art WIB): inkomens echtgenoten apart belast. o Huwelijkquotiënt (art. 87 WIB): als maar één inkomen: 30 % (max 6700) naar andere echtgenoot en apart belast cf. progressiviteit C. Aftrekken van art WIB op de 2 inkomensmassa s Van totale netto-inkomen: bepaalde uitgaven mogen afgetrokken worden (bv. liefdadigheid) o Vroeger: na samenvoeging vermogens echtgenoten o Nu: bij afzonderlijke inkomens + overdraagbaarheid indien niet-afgetrokken D. Berekening van de belasting Ontstaan belasting o Voltrokken belastbaar feit Personenbelasting: belastbaar feit voltrokken op 31 december (cf. belastbaar tijperk vs. Aanslagjaar) o Organieke wet die dit feit omschrijft (bv. WIB) o Begrotings- of financiewet (die inning toestaat) Berekening o Gewoon stelsel basistarief toepassen op grondslag vermindering en ev. vermeerdering verekenen o Bijzonder stelsel Soms fictieve rente Afzonderlijke aanslagvoeten (voor occasionele feiten) Bonificatie wegens voorafbetalingen Voorheffing o Beginsel: aftrekken van definitieve belasting o Maar vele beperkingen en uitzonderingen 4. De grondslag van de personenbelasting A. Inkomsten uit onroerende goederen 1 Stadia in de belastingheffing Twee stadia o Onroerende voorheffing (art WIB) Traditioneel: verrekenbaar Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 9

10 2004: zelfstandige belasting Op alle in België gelegen onroerende goederen o Globale personenbelasting (art. 7-15) Op alle in België en in het buitenland gelegen goederen 2 Het begrip kadastraal inkomen (1) Algemeen Voor onroerende goederen: grondslag = kadastraal inkomen o Altijd voor onroerende voorheffing o Afwijkingen voor globale personenbelasting (2) Definitie KI = gemiddelde normale netto-inkomen van één jaar van één kadastraal perceel (art. 471, 2 WIB en art. 472 WIB) Vastgelegd door administratie van het kadaster. (3) Vaststelling van het kadastraal inkomen (art. 472 e.v. WIB) onroerende goederen o brutohuurwaarde gebouwde: individueel vaststellen nettohuurwaarde: brutohuurwaarde 40% ongebouwde: bij vergelijking nettohuurwaarde: brutohuurwaarde 10% materiaal en outillage o toepassing coëfficiënt op gebruikswaarde Op basis van referentietijdstip (1 januari 1975), maar indexatie vanaf 1991 (onroerende voorheffing)/1992 (globale personenbelasting) o 2000/2010: 54,61% Betekening bij aangetekende brief (art. 495 WIB) (4) Tijdstip van vastelling (art. 487 e.v. WIB) Administratie kan KI ambtshalve schatten, maar laatste dateert al van 1979 Daarnaast: buitengewone herziening / speciale herziening (één goed) Soms spontane aangifte belastingsplichtige (art. 473 en 494 WIB) (5) Geschillenprocedure Oneens met vastgestelde cijfer o Bezwaar binnen twee maanden (art. 497 e.v. WIB) o Onderhandelingen/arbitrage Legaliteit aangetast o Niet geregeld o Cassatie: art. 497 WIB n.v.t. o Jurisdictionele procedure Vroeger: Raad van State Nu: rechtbank van eerste aanleg Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 10

11 3 De heffing van de onroerende voorheffing (1) Grondslag en tarief Maximum grondslag: KI (art. 255, lid 1 WIB) (soms minder) Tarief: meestal 1,25% (art. 255 WIB), soms 0,8%. o Maar: opcentiemen van provincies, gemeenten, agglomeraties (art. 351, 1 WIB) (één opcentiem = per euro één cent voor lokale overheid) o Maar: regionale belasting! Vlaanderen: respectievelijk 2,5% en 1,6% (art. 60 decreet van 21 december 1990) Vrijstellingen/verminderen in art. 253 en 257 WIB en talrijke decreten (2) Wie is schuldenaar van de onroerende voorheffing? (art. 251 WIB) OV treft eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder van onroerend goed. Overdracht van goed: pas tegenwerpelijk aan fiscus na overschrijving in kadaster, tenzij tegenbewijs (art. 395 WIB) o Tot die tijd: aansprakelijkheid, met verhaal. o Art. 395 WIB+parlementaire voorbereiding: basis is kadastrale inschrijving, niet titel o Maar Cassatie (2008): OV wordt gevestigd op naam van houder van in art. 251 WIB bedoelde rechten (gemeen recht) Niet: OV kan slechts gevestigd worden op basis van kadaster Niet: definitief vast indien in kadaster, tenzij bezwaar (3) Het aanslagjaar en de heffing van de onroerende voorheffing Uitzondering op algemene regels (art. 254 WIB): aanslagjaar = belastbaar tijdperk o Reden: inkomsten = forfaitair en gekend op 1 januari vh belastbare tijdperk Heffing gebeurt ambtshalve 4 Globale personenbelasting op inkomsten uit onroerend goed (heffing) (1) Algemene regels (art WIB) (A) (B) (i) (ii) OMSCHRIJVING INKOMEN Cass.: inkomen = strikt o =alles wat goed opbrengt zonder substantie aan te tasten o Belang Voor omschrijving KI Wat zit forfaitair in KI? Verhuring goed voor beroepsdoeleinden: welk gedeelte is effectief inkomen? Vb. Exploitatie steengroeve: discussie: aantasting? NIET IN HUUR GEGEVEN ONROERENDE GOEDEREN IN BELGIË GELEGEN (PRIVÉ-GEBRUIK) Ongebouwde onroerende goederen en eigen woning: geïndexeerd KI (art. 12, 3 WIB) Andere goederen: geïndexeerd KI + 40% IN HET BUITENLAND GELEGEN (PRIVÉ-GEBRUIK) Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 11

12 (iii) (C) (i) (ii) (iii) (D) Nettohuurwaarde buitenlandse inkomstenbelasting. o Nettohuurwaarde = bruto-bedrag 10% (ongebouwde onroerende goederen) 40% (gebouwde onroerende goederen, maximum 2/3 van het gerevaloriseerd KI) (art. 13 WIB) =forfaitair voor onderhoudskosten o =fictie GEBRUIK VAN EEN ONROEREND GOED VOOR BEROEPSDOELEINDEN Geen onroerend inkomen aangeven, KI inbegrepen in beroepsinkomsten (art. 37 WIB) Wel OV IN HUUR GEGEVEN ONROERENDE GOEDEREN IN BELGIË GELEGEN Verhuur voor uitsluitend niet-professioneel gebruik (natuurlijk persoon) o Ongebouwd: geïndexeerd KI o Andere goederen: geïndexeerd KI+40% Verhuur voor (gedeeltelijk) professioneel gebruik (natuurlijke persoon/rechtspersoon/lichaam zonder rechtspersoonlijkheid): o Ongebouwde goederen: nettobedrag huurprijs (+ -voordelen) (minimum = geïndexeerd KI) o Andere goederen: idem, maar minimum KI + 40% Louter ter beschikking werknemer: idem dito (venn.) Tenzij rechtspersoon-niet-vennootschap en uitsluitend ter beschikking gesteld als woning : geïndexeerd KI + 40% (art. 7, 1, 2, b)bis WIB) o Goed bestemd voor verhuur voor wonen: geïndexeerd KI+40% Professioneel gebruik? o Huurkosten aftrekken als beroepskosten (door belastingsplichtige of door werkgever) o Natuurlijk persoon: ook als buiten weten eigenaar! Gemengde verhuring aan natuurlijk persoon: inkomsten gesplitst en apart belast (art. 8 WIB) Pacht: geïndexeerd KI Loopbaanpacht: vrijstelling IN HET BUITENLAND GELEGEN Nettobedrag huurprijs en voordelen buitenlandse inkomstenbelasting. BIJZONDER PROBLEEM: NIET-BETAALDE HUURPRIJS Principe: art. 586 BW: huur verkregen van dag tot dag: overeengekomen prijs belastbaar Praktijk: administratie belast op werkelijke betaalde prijs ERFPACHT, OPSTAL EN GELIJKAARDIGE ONROERENDE RECHTEN Vroeger: administratie probeerde erfpacht etc. Te belasten, RS wees dit af o <Inkomensbegrip/bronnentheorie: vestiging zakelijk recht= bron, niet inkomen 1979: art. 7, 1, 3 WIB: opbrengst vestiging zakelijke rechten is belastbaar o opstal = te duur o Uitz: onroerende leasing (art. 10, 2 WIB) (wel gedeelte = roerend inkomen (art. 19, 1, 2 WIB)) Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 12

13 (2) Vrijstellingen en verminderingen (A) VRIJSTELLING VOOR GOEDEREN ZONDER WINSTOOGMERK BESTEED VOOR BEPAALDE LIEFDADIGHEIDSDOELEIDEN (ART. 12, 1 WIB) (i) (ii) (B) (C) (D) (i) (ii) (iii) ALGEMEEN Veel jurisprudentie over definities Ook voor onroerende voorheffing (art 253, 1 WIB): moet aangevraagd en bewezen worden (vrijstelling onbepaalde duur) TOEPASSINGSVOORWAARDEN Afwezigheid van winstoogmerk bij belastingsplichtige of bewoner o of = cumulatief ( en ) o =afwezigheid vergoeding? Verhuring = winstoogmerk Vergoeding mag, maar slechts onderhoud/herstelling Mag (iets) meer zijn dan kostendekkend Maar doel: instandhouden doel Bestemming voor bepaalde doeleinden o Opgesoms n wet o Geen organisatie vereist LOOPBAANPACHT Art.12, 2 WIB PROPORTIONELE VERMINDERING WEGENS IMPRODUCTIVITEIT (ART. 15 WIB) Improductieve/vernielde goederen: proportionele vermindering KI o Als onvrijwillig (Cass) (1995: in wet, maar vernietigd door GwH) o Ook voor OV (art. 257, 1, 4 WIB) (maar wijzigingen gewesten) als aangevraagd Theorie: ambtshalve, maar administratie moet het weten Cf. art. 15, 1 WIB: meubilair 90 dagen niet gebruikt Cf. ook art. 15, 2-3 WIB VRIJSTELLING EIGEN WONING (ART. 12, 3 WIB) ALGEMEEN Doel = stimuleren eigen woning Ook voor woning in EER EIGEN WONING IN BELGIË Woning van belastingsplichtige = vrijgesteld (ongeacht zakelijk recht!) (lid 1 o Meerdere woningen: keuze) (lid 2) o Ook als niet persoonlijk door belastingsplichtige betrokken (lid 3) o Niet voor deel dat niet voor persoonlijk gebruik is (lid 4) o Gehuwden en wettelijk samenwonenden: één woning (lid 5) EIGEN WONING IN DE EER Ook als woning in EER, vrijstelling op huurprijs en voordelen/huurwaarde (lid 6) Lastig! Woning in EER = meestal geen rijksinwoner Wel: o Rijksinwoner heeft woning in EER maar betrekt die niet o Twee woningen en rijksinwoner kiest voor de EER-woning (nut?) Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 13

14 (E) (i) (ii) (iii) AFTREK VAN INTERESTEN EN VAN ERFPACHT- EN OPSTALVERGOEDINGEN (ART 14 WIB) INTERESTEN WIB 1962: aftrekbaar van belastbaar netto-inkomen Sinds 1988: vroeger o Interesten op schulden aangegaan om goederen te verweren/behouden kan voor één onroerend goed worden afgetrokken van inkomsten (lid 1, 1 ) Aangegane schulden? Cass o 1978: los van oorsprong, alle schulden aangegaan met bedoeling onroerende inkomsten te verkrijgen/behouden o 2007: nadruk op specifieke doel van aangegane leningen Niet: schulden aangegaan om uitwinning te voorkomen die het gevolg is van betalingsmoeilijkheden die niets met onroerend goed te zien hebben Administratie o Niet: lening om lening terug te betalen, tenzij overbruggingskrediet o Wel: herfinancieringslening (lening met als doel lagere interestvoet te genieten) o Beperkt tot onroerend inkomen (lid 2) (geen negatief saldo, dus niet overdraagbaar naar andere inkomsten) ERFPACHT- EN OPSTALVERGOEDINGEN Vergoedingen aftrekbaar van inkomsten (m.u.v. rechten vermeld in art. 10, 2 WIB) Geen negatief saldo (lid 2) Cf. belastbaarheid verpachter/opstalgever (art. 7, 1, 3 WIB) GEMEENSCHAPPELIJKE OPMERKINGEN Aftrekken worden evenredig afgetrokken van inkomsten (lid 3) (cf. goederen in buitenland) Sinds 2005: volledige decumul inkomsten echtgenoten o Interesten voor eigen roerend goed (=eigen inkomsten, cf. art. 127, 3 WIB) => aftrekbaar van eigen inkomsten o Interesten lening aangegaan door beide echtgenoten samen => verdeling over beide inkomsten, proportioneel volgens aandelen onroerend goed. o Maar: negatief saldo = overdraagbaar naar inkomsten andere echtgenoot (lid 4) B. Inkomsten en opbrengsten uit roerende goederen en kapitalen 1 Inleiding (1) Algemeen Art. 17 WIB: limitatieve opsomming belastbare inkomsten < roerende goederen/kapitalen Veschuldigd als toegekend/betaalbaarstelling (art. 267 WIB <-> art. 586 BW) Als beroepsactiva, = beroepsinkomsten (art. 37 WIB) Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 14

15 (2) Het inkomensbegrip Principe: inkomsten = periodieke opbrengsten / opbrengsten van roerende goederen, geen meerwaarden o Uitz. O.m. art. 19, 1, 1 WIB (premies obligaties) / terugbetalingen van kapitaal (art. 18, 1, 2 WIB) (3) Inkomen in natura Inkomen in natura => belastbaar bedrag = verkoopwaarde (4) Heffing in twee stadia: complicatie Eerst: RV = voorschot op globale PB o 1962: hybride stelsel o 1966: theoretisch perfect wijziging 1983/1988: ingewikkeld systeem met in theorie twee stadia: o RV op inkomsten vermeld in art WIB o Globale PB? In de praktijk zelden. Art. 313 WIB: heffing RV stelt inkomsten vrij van globale PB Vroeger: bijkomende heffing, maar afgeschaft na arrest GwH 2 Brutobedrag van de belastbare inkomsten (1) Algemene opmerkingen Twee zaken zijn belangrijk o Opsomming in art. 17 WIB = limitatief o Inkomen? in beginsel = civielrechtelijke begrip, maar wet voorziet uitbreidingen (2) Dividenden (art. 17, 1 en 18 WIB) (A) (B) (i) (ii) BEGRIP Dividenden = winstuitkeringen van vennootschappen (kapitaal-/persoons-) (art. 2, 1, 1 WIB) BELASTBARE INKOMSTEN HET CIVIELRECHTELIJKE INKOMEN Inkomsten = alles wat aandelen periodiek voortbrengen (=dividenden) o Vereist geen regelmatig o Ook als dient dit tot volstorting aandelen/kapitaalverhoging o Ook als genomen uit fictieve winst Dus niet: o Bonusaandelen (=nieuwe aandelen naar aanleiding van winstincorporatie of opneming reserves in kapitaal) <-> uitreiking bestaande aandelen! o verkoop voorkeurrecht (=kapitaal, geen opbrengst) UITBREIDING VAN HET INKOMENSBEGRIP DOOR FICTIE VAN DE WET Terugbetaling van kapitaal o Strikt genomen geen inkomen o Maar wel obv wet (art.2, 6, 184 en 188 WIB): gestort kapitaal Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 15

16 (iii) Inbrengen Opname van winsten waarop RV is ingehouden Niet: incorporatie van reserves Terugbetaling van uitgiftepremies en participatiecertificaten o Zijn ook dividenden voor de fiscale wet (art. 18, lid 1, 2 bis WIB): Terugbetalingen van uitgiftepremies Bedragen waarop ingeschreven is in ruil voor winstbewijzen Uitz: kapitaalsvermindering o Worden gelijkgesteld met kapitaal als ze dienen als waarborg voor derden (op geblokkeerde rekening geboekt) en worden uitbetaald na beslissing AV Opbrengsten uit de hele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen en uit de verkrijging van eigen aandelen o Vroeger Terugbetaling bij verdeling maatschappelijk vermogen/verkrijging eigen aandelen = geen inkomen, wel meerwaarde (Cass. 1956) o Wet 1989 Verschil tss uitgekeerde prijs/waarde en aandeel in gestorte kapitaal = dividend (art. 186 en art. 209 WIB) Maar: had moeten leiden tot verschuldigd zijn RV Evenwel: art. 264, 2 WIB stelt vrij van RV (1991) Hoeven niet meer te worden aangegeven (art. 313 RV) Gevolg: maat voor niets o 1998 art. 21, 2 WIB aangepast: behalve inkomsten vermeld in art. 19, 1, 4 WIB: inkomsten uit aandelen behoren niet tot belastbare inkomsten van roerende goederen en kapitalen o 2002 invoering RV van 10% aanvulling art. 18 WIB (lid 1, 2 ter WIB): dividenden is ook = uitkeringen bedoeld in art. 186, 187 en 209 WIB bij verdeling maatschappelijk vermogen of verkrijging eigen aandelen verwijzing art. 186, 187, 209 WIB => belastbare grondslag = verschil tss totale toegekende bedrag/waarde en het aandeel in gerevaloriseerde gestorte kapitaal Art. 21 WIB: opsomming van niet-belastbare roerende inkomsten Wet 2002: vrijstelling slechts voor inkomsten van aandelen, voor zover vermeld in art. 19, 1, 4 WIB (zie 2 ) (=vrijstelling voor BEVEK s/sivak s) HERKWALIFICATIE VAN INTERESTEN IN DIVIDENDEN DOOR FICTIE VAN DE FISCALE WET Zie Vennb. Nr en art. 18, lid 1, 4 en lid 2 WIB. (3) Interesten en daarmee samenhangende inkomsten (art. 17, 2 en 19 WIB) (A) (B) ALGEMEEN Eigenlijk gewoon civiel inkomstenbegrip, toch twee opmerkingen NIET ALLE INTERESTEN ZIJN BELASTBAAR Art WIB = limitatief o art WIB: alle opbrengsten van leningen en gelddeposito s, van leningen van aandelen, van zakelijkezekerheidsovereenkomsten en van schuldvorderingen belastbaar (art. 19, 1, 1 WIB) o Twee voorwaarden (Cass) Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 16

17 (C) (i) (ii) (iii) (iv) Inzet kapitaal Werkelijke verrijking Niet-belastbaar: o Moratoire en gerechtelijke interesten Niet voldaan aan voorwaarden: Geen echte verrijking, is compensatoir Geen inzet kapitaal Maar blijft feitenkwestie! (-> verkapte lening?) o Aanpassing prijs aan index = nominale interest/verhoging hoofdsom = belastbaar o Bedrag schuld wordt aan SA gelaten, mits interest = verkapte lening, dus interest belastbaar o Vergoeding voor inpandgeving van aandelen Deze periodieke vergoeding is geen roerend inkomen NIET ALLEEN INTERESTEN ZIJN BELASTBAAR CIVIEL INKOMENSBEGRIP = RUIMER Vergoeding voor beschikbaar maken krediet = roerend inkomen Art. 19, 1, 2 WIB: rentermijnen belastbaar n.a.v. onroerende leasing INDEXERINGSCLAUSULES Indexering hoofdsom = onroerend inkomen SOMMIGE NIET-PERIODIEKE OPBRENGSTEN Ook uitgifte- en terugbetalingspremies (art. 19, 1, 1 WIB), hoewel niet periodiek. SOMMIGE MEERWAARDEN Kapitalisatiebons en vastrentende effecten o Kapitalisatiebons = geen periodieke interest, wel gekapitaliseerde interest op vervaldag o In praktijk: emittent kocht bon terug net voor vervaldag Gevolg: hogere prijs = meerwaarde, geen inkomsten (dus niet belastbaar, Cass.) Zelfde gebeurde voor vastrentende effecten (jaarlijkse rente) o Wetgever voegt daarom art. 19, 2 WIB in: inkomsten = iedere som die boven uitgifteprijs wordt betaald. o Nog diverse andere maatregelen, want in praktijk veel creativiteit Cf. art. 19, 2, lid 2 WIB: inkomsten vastrentende effecten = belastbaar in verhouding tot bezitsduur effecten (absurd voor natuurlijke personen) Cf. art. 2, 4 WIB: ook voor bv. verzekeringsspaarproducten Swaps o Deviezenswap = contante valutaruilovereenkomst met tegengestelde verrichting op termijn Als tijdelijk vreemde valuta nodig Houdt risico in (koersdaling) o Vaak oneigenlijk gebruikt: kopen en terugkoop tegen hogere prijs Gevolg: meerwaarde, geen inkomst (economisch: bruto-interest!) o Art. 19, 3 WIB: meerwaarde door fictie toch belastbaar (als zekerheid omtrent meerwaarde bij sluiten contract) Sommige levensverzekeringscontracten Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 17

18 (D) (E) o Strikt genomen geen inkomen (slechts soms onder beroepsinkomsten, art. 34, 1, 2 WIB), als premies geen belastingvermindering op basis van art. 39 2, a en C WIB. o Oneigenlijk gebruikt: korte termijnen, hoge rente o Art. 19, 1, 3 en 4 WIB: verschil tss betaalde premies en uitkering = belastbaar Ingewikkelde omschrijving Uitz. Art. 21, 9 WIB TIJDSTIP VAN BELASTBAARHEID VAN INTERESTEN (ART. 267 WIB) Principe; Belastbaar vanaf toekenning (art. 586 BW?) Uitzondering: interesten van gelddeposito s = toegekend op laatste dag van tijdperk waarop ze betrekking hebben VRIJSTELLINGEN VAN INTERESTEN (ART. 21 WIB) Loten van effecten van leningen: slechts als diverse inkomsten (art. 90, 6 WIB) Eerste schijf van euro van spaardeposito s: niet belastbaar (aantal voorwaarden voor financiële instellingen, zie art. 2 KBWIB). Geïndexeerd, 2009: 1660 euro. (4) De opbrengsten van de verhuring van roerende goederen (art. 17, 3 WIB) Algemeen: royalty s zijn belastbaar o Verhuring e.d. van bv. meubels, tenten, intellectuele eigendomsrechten (ook als nog BTW) Bijzonderheden o Onderscheid tussen cessie en concessie: soms moeilijk Cessie = definitieve en onvoorwaardelijke overdracht o Modaliteiten en grootte van de opbrengst uit verhuring Zowel eenmalige als periodieke betaling (niet in strijd met inkomensbegrip) o Praktijk Soms bijkomende bijrage voor kosten laboratoria = ondernemingwinst (art. 24, 1 WIB) want opbrengst van licentie (5) Sommige renten (art. 17, 4 WIB) Principe: inkomsten begrepen in lijfrenten/renten die geen pensioenen zijn o Art. 17, 4 in fine WIB: overbodige bepaling o Niet als natuurlijke persoon goed niet in onderneming belegt Grondslag: belastbaar als koopprijs? o Art. 20 WIB rente aangelegd met niet-afgestaan kapitaal: volledig belast rente aangelegd na storting en afstand kapitaal: belast ten belope van 3% van het kapitaal kapitaal = onroerend goed => waarde bepaald zoals bij registratierechten (art. 47 W. Reg.) (6) Auteursrechten Art. 17, 1, 5 WIB: ook inkomsten uit cessie/concessie auteursrechten = roerend inkomen o Innovatie: daarvoor diverse inkomsten Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 18

19 o Ook wanneer in werkelijkheid beroepsmatig, maar niet hoger dan (art. 37, lid 2 WIB) 3 De roerende voorheffing (1) Definitie en werking =bronheffing die door SA inkomsten in schatkist wordt gestort o vanuit standpunt SA: zelfstandige belasting (zie art. 365 WIB) o vanuit standpunt genieter inkomsten: slechts wijze van heffing van inkomstenbelasting maar art. 313 WIB: meestal eindheffing (2) Schuldenaar van de roerende voorheffing: op welke inkomsten moet ze worden ingehouden? Art WIB (vgl. Art. 17 WIB): vnl. Royalty s die naar het buitenland worden betaald Art. 105 e.v. KBWIB: vrijstellingen, vb. Intersten van hypothecaire vorderingen (3) Grondslag van de roerende voorheffing Nergens expliciet in wet Inkomsten uit roerende kapitalen o A contrario art. 268 WIB: op het toegekende of het betaalbaargestelde brutobedrag Inkomsten van de verhuring van roerende goederen en auteursrechten o Art. 22, 3 WIB: brutobedrag inkomsten 15% (meestal) (art. 3 KBWIB) o Auteursrechten: aftrek van 50% eerste schijf euro, 25% tweede schijf (probleem als meerdere bronnen) (art. 4, 1 KBWIB) (4) Tarief van de roerende voorheffing (art. 269 en 518 WIB) Dividenden 25% Ander roerend inkome 15%. 4 Opname van de roerende inkomsten in de grondslag van de globale personenbelasting en nettobedrag (1) Stelsel : globalisatie (A) (B) ALGEMEEN 1962: personenbelasting = synthetische belasting (alle inkomsten opgenomen in grondslag personenbelasting, dus ook roerende inkomsten) roerende voorheffing: voorschot, dus aftrekbaar, eventueel terugbetaling TOEVOEGING ROERENDE VOORHEFFING Gevolg: niet louter alle inkomsten aangeven, daarbij ook roerende voorheffing tellen o forfaitair: bij RV van 25% -> gewoon ontvangen bedrage verhogen met 1/3 bij RV van 10% -> verhogen met 1/9 actueel: 15%, dus 15/85 Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 19

20 (2) Bevrijdende roerende voorheffing Leverde massale fraude op; er werden geen roerende inkomsten aangegeven (dus roerende voorheffing => de facto eindheffing) Gelegaliseerd in 1983 o Principe: geen aangifte roerende inkomsten, dus RV = eindheffing o Vrijwillige aangifte: toch toepassing oude stelsel Vaak gebruikt Voor wie belastingsvrij minimum niet bereikte Voor wie voldoende interesten kon aftrekken, en zo RV kon recupereren Zelfs al misrekening: art. 171 WIB -> aangegeven inkomsten apart belast (aan tarief dat toepasselijk zou zijn als niet aangegeven) = +/- nuloperatie o Toestand van de roerende inkomsten waarop geen RV is ingehouden Vb. Huurgelden betaald in buitenland Buiten grondslag, maar brutobedrag kosten wordt apart belast aan 25/15% (art. 171 WIB) Kosten: forfaitair bepaald, meestal 15% (art. 3-5 KBWIB) 5 Pro memorie: het forfaitair deel van de buitenlandse belasting Als dubbel belast: van de Belgische belasting mocht een forfaitair bedrag worden afgetrokken (art. 285 WIB) o 15/85 van het ontvangen bedrag opnieuw erbij rekenen voor bepaling belastbare basis o interesten: enkel aftrek werkelijk ingehouden buitenlandse belasting (1990) o afgeschaft voor niet-belegde roerende goederen/kapitalen (1988) en dividenden (1991) 6 De woonstaatheffing (art. 22, 1, lid 1 en art. 37, lid 1 WIB) Richtlijnen 3 juni 2003 o In kader van fiscale openheid tussen Europese lidstaten o Automatische informatie-uitwisseling over spaarrekening o Maar voor België, Luxemburg, Oostenrijk: overgangsmaatregelen Bronheffing, die geleidelijk stijgt tot 35% 75% doorstorten naar woonstaat spaarder, die wel moet verrekenen C. Beroepsinkomsten 1 Inleiding (1) Basisartikel: art. 23 WIB Inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit werkzaamheden van alle aard Aantal voorbeelden, waarvan art. 23, 1, 2 WIB: zeer extensief (<-> roerende inkomsten): alle baten van winstgevende bezigheden (2) Het WIB geeft geen algemene definitie van beroepsinkomsten Geen algemene definitie, dus gemeen recht o Maar werkzaamheden Academiejaar samenvatting syllabus fiscaal - Jeroen De Mets 20

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 Inkomstenbelasting Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 1. Inleiding A. Begrippen Definitie fiscaal recht 1 Algemeen begrip van de belasting Definitie Cassatie (+gemeenschappen/gewesten)

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie