Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Nieuwsbrief Altius-Tiberghien Onderwerp BTW Overheidsconcessies vrijgesteld van BTW Datum november 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2005 M&D CONSULT BVBA ARTHUR VERHAEGENSTRAAT GENT TEL 09/ FAX 09/

2 ! Nieuwsbrief November Vrijstelling roerende voorheffing voor interesten uitbetaald aan buitenlandse kredietinstellingen 2. Inwerkingtreding van de spaarrichtlijn voorbij 3. Nieuw beleid voor behandeling van dossiers m.b.t tot openbare aanbiedingen 4. Artikel 4, 3 W. Succ. interpretatie door de Administratie brengt redelijkheid 5. Waals excessief successierecht vernietigd planning blijft toch nodig 6. Ruling over afsplitsing onroerend goed 7. BTW Beheer van instellingen voor collectieve belegging 8. BTW Infrastructuurwerken die gratis worden overgedragen aan een gemeente 9. BTW Overheidsconcessies vrijgesteld van BTW Tiberghien Kantoor Brussel Havenlaan 86C / Brussel Tel Fax Kantoor Antwerpen Wouwstraat Mortsel Tel Fax Wil u meer weten, stuur ons dan een op Vrijstelling roerende voorheffing voor interesten uitbetaald aan buitenlandse kredietinstellingen Wij wensen u een nieuwe ontwikkeling inzake de regels van de Belgische roerende voorheffing mee te delen. Probleemstelling Op interesten van leningen die door Belgische ondernemingen worden uitbetaald aan buitenlandse banken is in principe 15% roerende voorheffing verschuldigd. In de praktijk wordt deze fiscale kost door de buitenlandse banken doorgerekend aan hun cliënten (bijvoorbeeld via gross up - clausule). Dit is nadelig voor het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen. Voorheen bestond er al een vrijstelling van roerende voorheffing voor interesten van leningen die door Belgische banken betaald werden aan buitenlandse kredietinstellingen Ondernemingen die interest uitbetaalden aan buitenlandse banken genoten in een aantal gevallen wel al een vrijstelling op grond van het dubbelbelastingverdrag. Dit was het geval voor interest uitbetaald aan banken gevestigd in Duitsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Voor interesten uitbetaald door Belgische ondernemingen aan Britse, Franse en Amerikaanse banken daarentegen gold tot voor kort geen vrijstelling van roerende voorheffing (behoudens eventuele vrijstelling van de interest- en royalty richtlijn). K.B. van 3 juli 2005 Bij Koninklijk Besluit van 3 juli 2005 werd een nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd. De toepassing van deze vrijstelling veronderstelt dat voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: De interesten houden verband met schuldvorderingen of leningen. De interesten worden uitbetaald door beroepsbeleggers. Dit zijn Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van niet inwoners, andere dan deze vermeld in artikel 105, 1 KB/WIB. De interesten worden uitbetaald aan kredietinstellingen die gevestigd zijn in een land van de Europese Economische Ruimte dan wel in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. O.i. is het voldoende dat de lening wordt toegekend via een vaste inrichting gevestigd in een E.E.R.- of verdragsstaat. De vrijstelling is echter niet van toepassing op een aantal vennootschappen, waaronder verzekeringsmaatschappijen. Inwerkingtreding De nieuwe verzaking geldt voor interestbetalingen verricht vanaf 5 juni Relevantie voor de praktijk Belgische ondernemingen kunnen in de toekomst voor hun financiering (bijvoorbeeld bij overnames) terecht bij buitenlandse banken in landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en de V.S.A., waar dit voorheen moeilijker lag (omwille van de fiscale meerkost). De roerende voorheffing die in het verleden op deze interestbetalingen werd ingehouden kan worden teruggevorderd.

3 Christophe Coudron Tiberghien Advocaten PG Bank & Insurance De inwerkingtreding van de spaarrichtlijn voorbij Sedert 1 juli 2005 is de Spaarrichtlijn in werking getreden en wordt in Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk 15% woonstaatheffing ingehouden op rente zoals gedefinieerd in die richtlijn. Zoals ondertussen genoegzaam bekend, is het mogelijk om de inhouding te vermijden. Er zijn twee procedures. 1. Zowel in Zwitserland als in Luxemburg is voorzien in een procedure die de uiteindelijk gerechtigde de mogelijkheid biedt de inhouding van de woonstaatheffing te vermijden door de bank expliciet te machtigen de rentebetalingen ter kennis te brengen van de fiscus. De minimale gegevens die alsdan door de bank aan de fiscus worden verstrekt zijn: de identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde; de naam en het adres van de uitbetalende instantie; het rekeningnummer van de uiteindelijk gerechtigde of, indien dit niet bestaat, de identificatie van de schuldvordering die aanleiding geeft tot de rente, en; het bedrag van de rentebetaling. De Zwitserse respectievelijk Luxemburgse fiscus brengt vervolgens deze gegevens ter kennis van de Belgische fiscus, en dit automatisch en tenminste éénmaal per jaar, uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de rentebetalingen hebben plaatsgehad. 2. In Luxemburg bestaat bovendien de mogelijkheid om de woonstaatheffing te vermijden via het voorleggen van een attest geviseerd door de plaatselijke (Belgische) belastingcontrole. Dit attest dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: naam, adres en fiscaal identificatienummer (= repertoriumnummer) of, bij ontstentenis daarvan de geboorteplaats en -datum van de uiteindelijk gerechtigde; naam en adres van de uitbetalende instantie; rekeningnummer van de uiteindelijk gerechtigde of, indien dat niet bestaat een eenduidige omschrijving van het betreffende schuldinstrument. Voor diegenen die één van beide procedures kiezen dan wel opteren voor de procedure van vrijwillige informatieuitwisseling, is de spaarrichtlijn dus niet noodzakelijke bezwaarlijk. Het venijn kan evenwel schuilen in het feit dat de bedragen die worden meegedeeld niet steeds overeenstemmen met de in België belastbare inkomsten, zoals dat bvb bij het rentebestanddeel van kapitalisatiesicav's het geval is. Dat de regering aan deze hapklare brok niet kon weerstaan is gebleken uit het recentste begrotingsconclaaf, waarbij de Sicav's vanaf 1 januari 2006 wél belastbaar zullen worden gesteld, en met uitzondering van de meerwaarden over de obligatiekoersen over een identieke belastbare grondslag zoals gedefinieerd in de spaarrichtlijn. Gerd D. Goyvaerts Tiberghien Advocaten PG Bank & Insurance Mededeling van de CBFA over het nieuw beleid dat gevolgd moet worden vanaf 1 juli 2005 voor de behandeling van dossiers met betrekking tot openbare aanbiedingen en toelatingen tot de verhandeling op een gereguleerde markt Een bedrijf of financiële tussenpersoon die aandelen of andere financiële instrumenten wil aanbieden aan het Belgische publiek moet een prospectus verspreiden die goedgekeurd is door de CBFA. Alleen wanneer er sprake is van een privaat aanbod geldt de verplichting van een dergelijke prospectus niet. Gezien de heel brede definitie van een aanbieding aan het publiek, is het niet eenvoudig om binnen de definitie van een privaat aanbod te vallen. De Richtlijn 2003/71/EG over het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot

4 de handel worden toegelaten en tot wijziging van de Richtlijn 2001/34/EG ("de Richtlijn") heeft enkele vrijstellingen bepaald op de algemene verplichting om een prospectus te verspreiden voorafgaand aan een openbare aanbieding. De Richtlijn moest door de Lidstaten in de nationale wet geïmplementeerd zijn vóór 1 juli Ondanks het feit dat de huidige Belgische wet op de meeste punten al overeenkomt met de Richtlijn (vb., de optie om het prospectus op te stellen in het Engels), heeft de Belgische staat nog niet de nodige stappen ondernomen om de Richtlijn te implementeren. In het licht van de Europese regel die zegt dat een richtlijn directe werking heeft, heeft de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) een nieuw beleid aangenomen vanaf 1 juli 2005 voor de behandeling van dossiers over openbare aanbiedingen en toelatingen tot de verhandeling op een gereguleerde markt. Volgens dit beleid zal de CBFA de meeste bepalingen van de Richtlijn toepassen die nog niet zijn omgezet in de Belgische wet. Deze bepalingen kennen de uitgevende instellingen rechten toe, zonder nog meer strikte verplichtingen op te leggen. De relevante bepalingen gaan hier vooral over de vrijstellingen van de verplichting om een prospectus te publiceren en de periode waarin een prospectus goedgekeurd moet worden. Bovendien zullen potentiële uitgevende instellingen van de CBFA de toepassing kunnen eisen van de meeste andere bepalingen van de Richtlijn die hierboven niet worden vermeld en die nog geen equivalent hebben in de Belgische wet. Dit betreft vooral de bepalingen van de Richtlijn met betrekking tot het Europese paspoort voor het prospectus (of de "Europese reikwijdte van goedkeuringen van prospectussen"), opname door middel van verwijzing en, ook al wordt de verrichting niet uitgevoerd in België, de goedkeuring van de prospectussen door de CBFA op grond van het feit dat België de thuislidstaat is. De Richtlijn wordt aangevuld door Verordening Nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 ( de Verordening ). Deze Verordening "tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft, werd van kracht op 1 juli Deze Verordening is rechtstreeks toepasbaar in de Lidstaten en moet niet afzonderlijk worden geïmplementeerd. Johan De Bruycker & Tim Verdickt Altius Advocaten PG Banking & Finance Heet van de naald: artikel 4, 3 W. Succ. interpretatie door de Administratie brengt redelijkheid U bent getrouwd (met scheiding van goederen) en woont in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk gewest. U heeft twee schatten van dochters en heeft een belangrijk eigen vermogen. Eén van uw bekommernissen is de overdracht van dit vermogen aan de volgende generatie zonder dat de langstlevende van u beiden in de kou komt te staan. Bijgevolge doet u een schenking aan uw dochters in blote eigendom waarbij u zich het vruchtgebruik voorbehoudt. Tegelijk voorziet u dat het vruchtgebruik na uw overlijden zal toekomen aan uw langstlevende echtgenoot (opvolgend of successief vruchtgebruik). Sinds 1 januari 2005 zal de toekenning van dit successief vruchtgebruik aan successierechten onderworpen worden. Ingevolge artikel 4,3 Vl. W. Succ. is een schenking van roerende goederen onder een opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker, belast inzake successierechten. Tegen dit artikel werd inmiddels een beroep tot nietigverklaring ingediend bij het Arbitragehof. Dit beroep is nog steeds hangende. Echter, sedert korte tijd is er enige positieve ommekeer in de problematiek gekomen.

5 Volgens een recente administratieve beslissing (Vl. Gewest) en circulaire (Br. Hfdst. Gew.) zou artikel 4,3 W. Succ. enkel gelden voor (in België) geregistreerde schenkingen: niet geregistreerde schenkingen (zoals in casu voor bijvoorbeeld Zwitsers notaris) zouden dus buiten het toepassingsgebied van het artikel vallen. De tekst van art. 4,3 W. Succ die een algemene draagwijdte heeft (vermits het een wettelijke bepaling betreft), voorziet deze beperking evenwel niet. Wat betekent deze beslissing nu in de praktijk? 1. Indien u in het verleden een schenking hebt gedaan onder opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker én de schenking werd geregistreerd, dan zullen in principe successierechten verschuldigd zijn. U kan hopen op een vernietiging door het Arbitragehof of u kan eventueel maatregelen nemen om aan de toepassing van artikel 4,3 W. Succ. te ontsnappen (gedacht kan worden aan een herroeping van schenking tussen echtgenoten of afstand opschortende voorwaarde). 2. Indien dezelfde schenking echter niet werd geregistreerd, kan u zich baseren op het nieuwe standpunt van de administratie in verband met het toepassingsgebied van artikel 4,3 Vl. en Br. W. Succ. Dit moet alleszins met de nodige voorzichtigheid moet worden behandeld. Overeenkomstig het legaliteitsbeginsel moet de wet primeren en kan de fiscale administratie een richtlijn in strijd met de wet niet toepassen. Het feit dat de administratie in haar praktische toepassing afwijkt van een wettelijke bepaling, betekent geenszins dat de aldus door haar genomen (administratieve) beslissing definitief is en niet meer voor betwisting vatbaar is. Bovendien is het niet uitgesloten dat de fiscale administratie haar standpunt wijzigt in de toekomst. U kan natuurlijk ook hopen op de vernietiging door het Arbitragehof. Wenst u echter meer zekerheid dan dringen de hiervoor vernoemde maatregelen zich op. 3. Indien u nog geen schenking heeft gedaan, maar dit wel van plan bent te doen, heeft u de keuze: a. ofwel vertrouwt u op het recente administratief standpunt en gaat over tot schenking die evenwel niet zal worden geregistreerd; b. ofwel geeft u de voorkeur aan alternatieve oplossingen om aan uw partner voldoende garanties voor een rustige oude dag te verschaffen. Adm. Beslissing van 26 april 2005 (nr. E.E./L 144) Nathalie Labeeuw Tiberghien Advocaten PG Estate Waals excessief successierecht vernietigd planning blijft toch nodig Bij Decreet van 22 oktober 2003 was in Wallonië een tarief van 90% ingevoerd schenkingen en erfenissen tussen vreemden. In zijn arrest van 22 juni 2005 oordeelde het Arbitragehof dat het Waalse tarief van 90% successierechten voor erfenissen tussen derden onverantwoord hoog is, en heeft het Hof dit tarief aldus vernietigd. Door de vernietiging van dit tarief wordt in Wallonië het oude tarief van 80% opnieuw van toepassing op het deel van de erfenissen "tussen alle andere personen" dat euro overschrijdt. Erfgenamen die onder dit tarief van 90% vielen, kunnen aldus een teruggave vorderen van de teveel betaalde successierechten. Dit tarief, alsook de andere successietarieven die gelden in het Waalse Gewest, blijven echter zeer hoog, zodat in de meeste gevallen een actieve successieplanning nuttig of misschien zelfs noodzakelijk blijft.

6 Robby Ackermans Tiberghien Advocaten PG Estate Ruling over afsplitsing onroerend goed Sedert enkele jaren is de fiscale neutraliteit van partiële splitsingen (of afsplitsingen ) uitdrukkelijk wettelijk geregeld (Wet van 16 juli 2001). De figuur van de partiële splitsing is in de praktijk een bijzonder nuttige herstructureringstechniek, o.m. voor pre-acquisitie herstructureringen. Bij verrichtingen waarbij onroerend goed wordt afgesplitst rijst echter het probleem dat de wetgever voor partiële splitsingen niet in een specifieke vrijstelling van evenredige registratierechten heeft voorzien. Een dergelijke vrijstelling bestaat wél voor (fusies en) volledige splitsingen. De fiscale neutraliteit waarvan hoger sprake betreft dan ook uitsluitend de inkomstenbelastingen. Op het vlak van de registratierechten daarentegen kan een partiële splitsing aanleiding geven tot de heffing van het mutatierecht van 10% of 12,5%, nl. indien samen met het onroerend goed ook de schulden worden afgesplitst. In deze hypothese is er immers sprake van een gemengde inbreng (art. 120 W. Reg.). Dit mutatierecht is echter niet verschuldigd indien het afgesplitste vermogen kan worden aangemerkt als een afzonderlijke bedrijfstak. Voor de toepassing van de registratierechten wordt een bedrijfstak omschreven als het geheel van de goederen die door de inbrengende vennootschap worden aangewend tot één of meer afdelingen van haar onderneming welke, uit technisch oogpunt, ieder een onafhankelijk uitbatingsgeheel vormen. Het is dan ook niet evident dat een onroerend goed hiervoor in aanmerking komt. Uit een beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen ( rulingcommissie ) over een partiële splitsing blijkt echter dat onder omstandigheden een onroerend goed wel een afzonderlijke bedrijfstak kan uitmaken en dus het voorwerp kan zijn van een vrijgestelde verrichting voor de heffing van de registratierechten (Beslissing nr van 12 juli 2004). Als motivering verwijst de rulingcommissie o.m. naar de belangrijke waarde van het goed, de geografische scheiding van de rest van het patrimonium, het verschillend karakter van de rest van de goederen en het op operationeel vlak los staan van het beheer van de rest van de vastgoedportefeuille. Uit deze motivering zou kunnen worden afgeleid dat de rulingcommissie het noodzakelijk acht dat het afgesplitste onroerend goed reeds binnen de inbrengende vennootschap (dus vóór de verrichting) autonoom functioneerde. Op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie (arrest H.v.J. 13 oktober 1992 inzake Commerz-Credit-Bank AG-Partner) kan echter worden verdedigd dat dit autonoom functioneren dient te worden beoordeeld vanuit het standpunt van de inbrenggenietende vennootschap (dus na de verrichting). De recente beslissing van de rulingcommissie is hoe dan ook van groot belang voor bepaalde afsplitsingsverrichtingen waarbij onroerend goed wordt verzelfstandigd van de operationele activiteit. Ivo Vande Velde Tiberghien Advocaten PG Mergers & Acquisitions BTW Beheer van instellingen voor collectieve belegging Het is in de praktijk niet altijd makkelijk om precies te bepalen hoe ver de BTW-vrijstelling voor beheersprestaties voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) reikt. Dit gegeven is onder meer te wijten aan de kloof die bestaat tussen het begrip beheer in financieel recht en het fiscale begrip van beheer. Deze kloof lijkt des te groter sedert de inwerkingtreding van Richtlijn UCITS III, daar deze uiterst precies en gedetailleerd de taken omschrijft die vervuld moeten worden door de beheersmaatschappijen.

7 In de Abbey National zaak voor het Hof van Justitie tracht de Advocaat-Generaal in zijn conclusies, uitgesproken op 8 september jl., op een uiterst systematische en precieze wijze deze problematiek van antwoord te dienen Wat dient men te onthouden van deze besluiten? Eén, het begrip beheer is een autonoom concept van communautair recht en is geen concept van nationaal recht. Twee, in de beoordeling van het fiscale begrip van beheer is het gebruik van concepten uit het financieel recht een belangrijk element. Drie, als het beheer wordt uitbesteed, moet dit een autonoom, specifiek en essentieel karakter inhouden voor het beheer van het fonds om van de BTW-vrijstelling te kunnen genieten. Van geen belang is de invloed van deze prestaties op het beleggingsbeleid. De Advocaat-Generaal verduidelijkt ten slotte dat het fiscale begrip van beheer ruimer is dan dat van het financieel recht aangezien het ook de prestaties van bewaarder omvat, een begrip dat ontbreekt in de Richtlijn UCITS I. Indien het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de besluiten van de Advocaat-Generaal finaal volgt, dan zal dit een heel belangrijke ontwikkeling zijn voor de draagwijdte van de BTW-vrijstelling voor beheersprestaties van ICBE's. De weerhouden criteria inzake uitbestede diensten lijken overigens sowieso de huidige reikwijdte van de vrijstelling te verruimen én kunnen de juridische zekerheid bieden die vereist is om maximaal te genieten van de BTW-vrijstelling voor uitbestede diensten. Charles-Albert Helleputte & Danny Stas Tiberghien Advocaten PG VAT PG Bank & Insurance H.v.J., zaak C-169/04, Abbey National plc en Inscape Investment Fund t/ Commissioners of Customs & Excise, conclusies van 8 september 2005 door Advocaat Generaal Kokott BTW Infrastructuurwerken die gratis worden overgedragen aan een gemeente De ontwikkeling van bedrijfszones of woongebieden houdt vaak aanzienlijke infrastructuurwerken in. In de praktijk is de aanleg van wegen als verbinding tussen het openbare wegennet en de ondernemingen of woningen, opgericht in deze zones, ten laste van de projectbeheerder. Na de aanleg worden deze wegen bovendien meestal gratis of voor een symbolisch bedrag afgestaan aan de gemeente. Gezien de vooropgestelde overdracht van de wegen stelt zich de vraag naar de aftrekbaarheid van de BTW die verschuldigd is over de aanlegwerkzaamheden. Deze vraag is nog actueler sinds de wijziging van de BTW-definitie van gebouwen. In een recent antwoord op een parlementaire vraag heeft de Minister van Financiën de gelegenheid gehad om zich uit te spreken over de aftrekbaarheid van de BTW over dit soort werken. In eerste instantie herinnert de Minister aan het volgende: voor een BTW-plichtige die een economische activiteit ontwikkelt waarvoor een recht op aftrek ontstaat, is de BTW opgelopen voor de aanleg van een toegangsweg die onmisbaar is om zijn onderneming te bereiken, aftrekbaar volgens de normale regels. De Minister verduidelijkt evenwel dat als na de bouw de toegangsweg gratis of voor een symbolisch bedrag wordt afgestaan aan een gemeente, de BTW-plichtige een herziening moet verrichten van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte BTW. De Minister preciseert bovendien dat als de intentie van overdracht ab initio aanwezig is, de BTW-aftrek reeds van bij de aanvang niet kan worden uitgeoefend. Het antwoord van de Minister is verrassend aangezien het niet geheel in de lijn ligt van de huidige trend, die steeds meer belang hecht aan de economische realiteit. Het lijkt namelijk onbetwistbaar dat de kost, gedragen door de onderneming bij de aanleg van de weg, een algemene uitgave is, verricht in het raam van zijn economische activiteit. Als de infrastructuurkost niet vergoed wordt door de gemeente, zal deze sowieso een onderdeel uitmaken van de prijs die de onderneming zal factureren aan haar klanten. In dat kader kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de kost van de gratis interventie van een architect in het raam van de tienjarige garantie, waarvan aangenomen wordt dat deze gebudgetteerd is in de beginprijs. Voormeld standpunt van de Minister zal in de toekomst dan ook het voorwerp uitmaken van discussie. Charles-Albert Helleputte & Danny Stas Tiberghien Advocaten PG VAT

8 Parl.Vr. nr. 778 volksvertegenw. FOURNAUX, 4 mei 2005 Antw. Minister van Financiën van 8 juli 2005 (QRVA , 11 juli 2005, DO , p ) BTW Overheidsconcessies vrijgesteld van BTW Het BTW-statuut van transacties gerealiseerd door overheidsinstanties maakt de laatste tijd het voorwerp uit van discussie. De huidige tekst van artikel 6 van het BTW-wetboek en van Koninklijk Besluit nr. 26 maakt het soms sowieso moeilijk om het BTW-regime te bepalen voor bepaalde transacties. Deze onzekerheid is recent nog toegenomen nadat het Arbitragehof heeft gesteld dat artikel 6 van het Wetboek, waarbij de Koning gemachtigd is om te bepalen voor welke transacties de gemeenten fiscale bevoegdheid hebben, het zgn. legaliteitsbeginsel van artikel 170 van de Grondwet schendt. Eén van de weinige zekerheden die in het BTW-landschap tot voor kort gold was dat concessies op onroerende goederen, verleend door overheidsinstanties, gezien hun precair karakter niet beschouwd konden worden als vrijgestelde onroerende verhuringen en bijgevolg onderhevig zijn aan de BTW. Naar aanleiding van het Temco-arrest, geveld op 18 november 2004 door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, werd de Minister van Financiën er, naar aanleiding van een interpellatie in de Kamer, toe gebracht op om het BTW-regime voor overheidsconcessies in vraag te stellen. Nadat de Minister erkent dat het begrip onroerende verhuur een autonoom begrip van communautair recht is, stelt hij vervolgens dat de overheidsconcessies beantwoorden aan de communautaire definitie van onroerende verhuur en dus voortaan vrijgesteld moeten zijn van de BTW op basis van artikel 44, 3, 2 van het BTW-wetboek. Dit antwoord van de Minister impliceert een complete omkering van het oude standpunt. De vraag stelt zich dan ook welke impact deze koerswijziging heeft op de transacties die werden gerealiseerd in het verleden en op toekomstige handelingen? Met betrekking tot de in het verleden gestelde handelingen lijkt uit het antwoord van de Minister geconcludeerd te kunnen worden dat de administratie niet zal terugkomen op het verleden. Wat de situatie vanaf 8 juli 2005 betreft lijkt de grootste waakzaamheid geboden voor concessiehouders: indien zij BTW betalen over de verschuldigde concessievergoedingen riskeren zij de BTW niet in aftrek te kunnen brengen wegens het onverschuldigd karakter. Charles-Albert Helleputte & Danny Stas Tiberghien Advocaten PG VAT Parl. Vr. nr. 773 volksvertegenw. FOURNAUX, 4 mei 2005 Antw. Minister van Financiën van 8 juli 2005 (QRVA , 11 juli 2005, DO , p ) > Wil u meer weten, stuur ons dan een op

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Cazimir. Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum.

Instelling. Cazimir.  Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum. Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding Datum 17 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Greenille Onderwerp Nieuwe fictiebepaling veroorzaakt "collateral damage" Enkele voorbeelden Datum 10 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Successierechten Dwaling in de aangifte Datum 13 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Eubelius Client Alert www.eubelius.com Onderwerp Nieuwe Programmawet gericht op betere inning van belastingen en fraudebestrijding. Nieuwe fiscale maatregelen in 2009 Datum 12 januari 2009 Copyright

Nadere informatie

Verzelfstandiging en de fiscus Manuela Vervoort 8 maart 2007 Programma Inleiding: belang van de rechtsvorm Btw: Heden Problemen Oplossingen Btw: Toekomst Andere belastingen: inkomstenbelastingen, registratierechten

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp BTW bedrijfsmiddel - overdracht naakte eigendom vruchtgebruik herziening van de in aftrek gebrachte BTW Datum 11 oktober 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Schenkbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Instelling. GD & A Nieuwsbrief. Onderwerp. Datum. 31 januari 2017

Instelling. GD & A Nieuwsbrief.  Onderwerp. Datum. 31 januari 2017 Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp De omgevingsvergunning in zicht: De Raad voor Vergunningsbetwistingen zet zich schrap! Datum 31 januari 2017 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016 Instelling Peeters Advocaten-Avocats Onderwerp Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum 24 oktober 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bezwaarindienende derden hebben het recht om gehoord worden bij een stedenbouwkundig administratief beroep Datum 10 november 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenkingen. Doorslaggevende beweegreden. Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Dwaling. Grond tot nietigheid Datum 14 januari 2013 Copyright

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten Onderwerp: - vrijstelling van successierechten (SR) voor bossen - vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het VEN 1. Rechtsgrond Decreet van 9 mei 2003 (B.S.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Fictielegaat niet ongrondwettelijk

Fictielegaat niet ongrondwettelijk Fictielegaat niet ongrondwettelijk Alain Nijs Anton van Zantbeek Alain Verbeke 1 259. Op 26 april heeft het Arbitragehof zijn arrest gewezen met betrekking tot een beroep tot vernietiging ingesteld tegen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie