Management accounting: FINANCIËLE PRESTATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management accounting: FINANCIËLE PRESTATIES"

Transcriptie

1 Management accounting: DE RELATIE TUSSEN KLANTTEVREDENHEID EN FINANCIËLE PRESTATIES 32 MCA: juli 2009, nummer 5 Amy Johansson: beeld

2 In de afgelopen jaren is er in de management accountingliteratuur veel aandacht geweest voor de relatie tussen een aantal niet-financiële indicatoren (zoals kwaliteit, medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid) en de financiële prestaties van een bedrijf. Veel van deze niet-financiële indicatoren worden geacht om leading indicators te zijn; met andere woorden, zij kunnen iets zeggen over de toekomstige financiële prestaties van het bedrijf of de businessunit. Het opnemen van deze leading indicators in bijvoorbeeld een balanced scorecard en/of een bonuscontract kan helpen om managers ook aandacht te laten besteden aan de langetermijnaspecten binnen de organisatie. Van deze niet-financiële indicatoren heeft klanttevredenheid waarschijnlijk de meeste aandacht gekregen, zowel van managers en controllers als van academici. Dr. F.H.M. Verbeeten MBA: Naast de management accountingliteratuur heeft ook de marketingliteratuur veel aandacht besteed aan de relatie tussen klanttevredenheid en (toekomstige) financiële prestaties. Voorheen was het zo dat marketeers zich vooral richtten op de relatie tussen klanthouding en klantgedrag. Marketeers worden vandaag de dag (door controllers?) steeds meer aangesproken om de financiële consequenties van marketingactiviteiten inzichtelijk te maken. Dat betekent dat ook marketeers steeds meer inzichtelijk moeten maken in hoeverre klanttevredenheid doorwerkt in bijvoorbeeld (toekomstige) omzet(groei), winst(marges) en (marketing)kosten. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de recente literatuur waarin de relatie tussen klanttevredenheid en de financiële prestaties van een bedrijf worden besproken. Daartoe wordt in de volgende paragraaf eerst gedefinieerd wat klanttevredenheid is en hoe die gemeten kan worden. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen klanttevredenheid en de beurskoers van een bedrijf, respectievelijk de klanttevredenheid en de toekomstige financiële prestaties van een bedrijf. Ten slotte wordt ingegaan op de mate waarin klanttevredenheid terugkomt in het beloningssysteem van managers, waarna de conclusies van dit artikel worden gepresenteerd. Meting klanttevredenheid Klanttevredenheid kan worden gedefinieerd als de mate waarin een klant aangeeft dat een product of dienst voldoet aan zijn of haar verwachtingen (Gupta & Zeithaml, 2006). Een impliciete veronderstelling is dat de klant een afgenomen product of dienst vergelijkt met een preconsumptie standaard ; met andere woorden, klanttevredenheid geeft aan in hoeverre het product of de dienst voldoet aan de verwachtingen van de klant. Klanttevredenheid wordt over het algemeen gezien als een belangrijke indicator voor een van de externe immateriële activa van de onderneming. Klanttevre- MCA: juli 2009, nummer 5 33

3 denheid zou zorgen voor lagere marketingkosten, verminderde prijselasticiteit, hogere merktrouw en positieve mond-tot-mondreclame. Aan de andere kant kan het verbeteren van klanttevredenheid leiden tot hogere (marketing)kosten; het afwegen van de kosten en baten van het verhogen van klanttevredenheid is dan ook van belang. Klantmaatstaven zijn in te delen in waarneembare en niet-waarneembare maatstaven (Gupta & Zeithaml, 2006). Waarneembare maatstaven hebben betrekking op het gedrag van klanten dat zich vertaalt in het kopen van een product of dienst. Maatstaven die vanuit een bedrijf gezien hieronder vallen betreffen customer acquisition (hoeveel nieuwe klanten zijn in de afgelopen periode verworven), customer retention (hoeveel van de bestaande klanten zijn behouden) en marktaandeel. Nietwaarneembare maatstaven hebben betrekking op de klantpercepties (ervaren kwaliteit van de dienstverlening), -houding (tevredenheid over de dienstverlening) of gedragsintenties (de waarschijnlijkheid dat in de toekomst een product of dienst wordt afgenomen bij het desbetreffende bedrijf). De nietwaarneembare maatstaven geven de gecommuniceerde klantpreferenties, de waarneembare maatstaven geven de gerealiseerde klantpreferenties van de klant richting het bedrijf weer. Normaal gesproken zijn de niet-waarneembare maatstaven (houding, preferenties) te relateren aan de waarneembare maatstaven (gedrag), die vervolgens weer een verklaring bieden voor de financiële prestaties van het bedrijf. Klanttevredenheid wordt over het algemeen gezien als een niet-waarneembare maatstaf; het betreft de perceptie van de klant, niet het daaropvolgend gedrag. In de marketingliteratuur bestaat nog onderscheid naar transactiegerelateerde en algemene klanttevredenheid (Terpstra, 2008; Gupta & Zeithaml, 2006). Transactiegerelateerde klanttevredenheid betreft de klantevaluatie direct na het afronden van een specifieke transactie. Daarbij wordt de klant, direct na het afnemen van een product of dienst, gevraagd om aan te geven hoe tevreden hij is over het product/de dienst. Algemene klanttevredenheid heeft betrekking op de algemene ervaringen met een bedrijf. Daarbij wordt gevraagd naar de perceptie van de klant over het bedrijf; deze perceptie is losgekoppeld van een individuele transactie. De meest recente literatuur gaat in op de algemene klanttevredenheid. Maatstaven voor klanttevredenheid In de praktijk worden diverse maatstaven gebruikt voor het meten van klanttevredenheid. Terpstra (2008) geeft aan dat deze maatstaven verschillen met betrekking tot de specificaties (welke zaken worden gemeten; cognitie of affectie van de klant, satisfactie of dissatisfactie) en de mate van detail (hoeveel vragen worden gebruikt om klanttevredenheid te meten). Morgan & Rego (2006) geven een overzicht van een aantal veel gebruikte maatstaven: ~ gemiddelde klanttevredenheid (het gemiddelde van 3 vragen: algemene tevredenheid, verschil ten opzichte van verwachtingen en prestaties ten opzichte van het ideale product/de ideale dienst); ~ top 2 box customer satisfaction score: het percentage respondenten dat (op een 5-puntsschaal) aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn; ~ percentage klachten ten opzichte van het totaal aantal klanten; ~ net promoters: percentage klanten dat een positieve aanbeveling doet, minus degenen die een negatieve aanbeveling doen (Reichheld, 2003). ~ waarschijnlijkheid van herhalingsaankopen: de mate waarin een klant aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat hij nogmaals een product of dienst zal afnemen van het bedrijf; ~ aantal aanbevelingen: het aantal mensen aan wie klanten het product of de dienst van het bedrijf hebben aanbevolen. In de marketingliteratuur is een uitgebreide discussie gaande over wat nu de beste maatstaf is om de toekomstige financiële prestaties (in het bijzonder omzetgroei) te verklaren. Volgens Reichheld (2003) is een antwoord op de vraag Hoe waarschijnlijk is het dat je ons bedrijf aanbeveelt bij een vriend of collega? het enige wat je nodig hebt. Naar deze benadering wordt verwezen als de net promotor score (NPS). NPS definieert klanttevredenheid als de mate waarin een klant een emotionele investering of een persoonlijk offer wil brengen voor de leverancier. Alleen de meest loyale klanten willen hun eigen reputatie koppelen aan de relatie van de leverancier; dat betekent dat zij ervan uitgaan dat het desbetreffende bedrijf de beste producten of diensten levert. NPS wordt berekend door het verschil tussen het percentage klanten dat een bedrijf promoot ( promoters, score 9 of 10, waarbij een 10 staat voor zeer waarschijnlijk ) en het percentage klanten dat het bedrijf in diskrediet brengt ( detractors, score 0-34 MCA: juli 2009, nummer 5

4 De meetmethode en de timing van de meting zijn van belang voor de mate van voorspelbaarheid 6, waarbij een 0 staat voor zeer onwaarschijnlijk ). Het verschil tussen beide is de net promotor score; volgens Reichheld (2003) is dit de beste voorspeller voor de toekomstige omzetgroei van de onderneming. Inmiddels maakt een groot aantal (Nederlandse) ondernemingen gebruik van NPS-scores (onder meer KPN, ING en Philips). Op het NPS-concept is nogal wat kritiek gekomen, onder meer van Keiningham e.a. (2007). Allereerst stellen zij dat Reichheld (2003) aangeeft dat de NPS gevalideerd zou zijn. Keiningham e.a. (2007) geven echter aan dat die validatie maar zeer beperkt is; na eigen onderzoek concluderen zij (evenals Morgan & Rego, 2006) dat de NPS geen betere voorspeller is voor de toekomstige omzetgroei dan bijvoorbeeld de gemiddelde klanttevredenheid. Reichheld (2003) geeft ook aan dat de schaal (een 11-puntsschaal, van 0-10) cruciaal is; Keiningham e.a. (2007) en Pingitore e.a. (2007) geven echter aan dat de meetschaal niet cruciaal is, omdat een meetschaal boven 7 punten weinig extra informatie per extra meetschaal oplevert (met andere woorden, een 7-puntsmeetschaal is bijna net zo goed als een 11-puntsmeetschaal). Een derde punt is dat er conceptuele problemen zijn. Bij het creëren van de NPS vindt geen weging plaats; met andere woorden, bij de detractors wordt geen onderscheid gemaakt tussen een 0 en een 6 en iedere promotor telt net zo zwaar als iedere detractor. Daarnaast wordt ook de verdeling binnen de schaal (de spreiding van de antwoorden) irrelevant; door deze herberekeningen wordt informatie weggegooid en minder krachtig (Pingitore e.a., 2007). Ten slotte zouden er culturele verschillen kunnen zijn: Nederlanders (Europeanen) kunnen anders scoren dan bijvoorbeeld (Zuid-)Amerikanen, wat betekent dat de schaal wellicht niet universeel toepasbaar is (Keiningham e.a., 2007). Ten slotte geven Pingitore e.a. (2007) aan dat meerdere maatstaven te prefereren zijn boven 1 enkele maatstaf; 1 maatstaf is vaak slechts een deel van de puzzel. Kortom, vanuit de (marketing)literatuur is er geen eenduidigheid over de vraag hoe klanttevredenheid nu het beste kan worden gemeten. Value relevance onderzoek Ondanks de discussie over de beste maatstaf voor het meten van klanttevredenheid is er een aantal onderzoeken gedaan naar de relatie tussen klanttevredenheid en beurskoersen. Zo hebben Morgan & Rego (2006) onder meer onderzoek verricht naar de relatie tussen klanttevredenheid en total shareholder return (TSR); daaruit blijkt dat klanttevredenheid (specifiek: gemiddelde klanttevredenheid, percentage top 2 box en aantal aanbevelingen) positief van invloed is op TSR. Opvallend daarbij is dat NPS niet significant samenhangt met de TSR. Aksoy e.a. (2008) hebben gevonden dat klanttevredenheid positief samenhangt met het langetermijnrendement op de beurs. Zij hebben gekeken in hoeverre vier verschillende portefeuilles (combinaties van hoge en lage klanttevredenheid en positieve en negatieve verandering in klanttevredenheid) presteren op de beurs. Uit hun resultaten blijkt dat een portefeuille met hoge en toenemende klanttevredenheid superieur presteert ten opzichte van de andere drie portefeuilles en ook beter presteert dan de S&P500 (de benchmark ). Voorgaande studies houden echter geen rekening met de netto winst en het eigen vermogen van een bedrijf. Met andere woorden, de onderzoekers vinden een relatie tussen marketingmaatstaven en beurskoersen maar houden daarbij geen rekening met accounting performancemaatstaven. De vraag is dan ook in hoeverre klanttevredenheid andere ( incrementele ) informatie biedt bovenop de accountingmaatstaven die we uit het door accountants gecontroleerde jaarverslag kunnen halen. Jacobson & Mizik (2009) doen dat wel en onderzoeken in hoeverre veranderingen in klanttevredenheid (gemeten als gemiddelde klanttevredenheid) geassocieerd zijn met veranderingen in aandelenrendementen alsmede in hoeverre klanttevredenheid incrementele informatie biedt ten opzichte van accountingmaatstaven. Uit hun onderzoek blijkt dat klanttevredenheid value relevant is: een verandering in klanttevredenheid is gerelateerd aan het rendement van een aandeel. Klanttevredenheid biedt echter alleen incrementele informatie bovenop de beschikbare accountinginformatie in de computer/internetindustrie. In andere sectoren is er geen relatie tussen veranderingen in klanttevredenheid en aandelenrendementen wanneer er rekening wordt gehouden met accounting prestatiemaatstaven. Volgens de onder- MCA: juli 2009, nummer 5 35

5 zoekers suggereert dat dat de financiële implicaties van klanttevredenheid al weergegeven worden in de huidige winstmarges. Predictive ability onderzoek Een derde onderzoeksstroming kijkt naar de vraag in hoeverre klanttevredenheid een voorspeller is van toekomstige omzet, operationele kasstromen, winst of rendement. Uit het onderzoek van Morgan & Rego (2006) blijkt dat klanttevredenheid positief samenhangt met de toekomstige operationele kasstromen, omzetgroei, bruto marge en het marktaandeel van de onderneming. Vooral de gemiddelde klanttevredenheid en de top 2 box blijken goede voorspellers; de andere maatstaven voor klanttevredenheid verschillen nogal in hun voorspellend vermogen. Opnieuw wordt daar echter geen aandacht besteed aan de accounting prestatiemaatstaven (met name winst). Uit onderzoek van Banker & Mashruwala (2007) blijkt dat klanttevredenheid in algemene zin geen invloed heeft op de toekomstige financiële prestaties van verschillende vestigingen binnen een handelsonderneming. Naast de historische financiële prestaties is verder alleen medewerkerstevredenheid van invloed op de toekomstige financiële prestaties. Wanneer de totale dataset echter opgesplitst wordt, blijkt dat de mate van concurrentie veel invloed heeft. In een omgeving met weinig concurrentie heeft klanttevredenheid geen relatie met de financiële prestaties van een vestiging. In een omgeving met een hoge mate van concurrentie blijkt echter dat klanttevredenheid een positief effect heeft op de toekomstige prestaties van de vestiging. Uit deze resultaten leiden de onderzoekers af dat contextuele factoren de relatie tussen klanttevredenheid en de toekomstige financiële prestaties beïnvloeden. Chen e.a. (2008b) hebben eveneens onderzoek gedaan naar de relatie tussen verschillende klanttevredenheidsmaatstaven en de toekomstige financiële prestaties van een bouwbedrijf. Het bouwbedrijf maakt gebruik van twee verschillende klanttevredenheidsmaatstaven: een landelijke maatstaf die in diverse bedrijfstakken wordt gemeten en een speciaal ontwikkelde klanttevredenheidsmaatstaf voor bouwbedrijven. De resultaten van hun onderzoek geven aan dat een aantal (maar niet alle) maatstaven voor klanttevredenheid positief samenhangt met aanbevelingsgedrag van Het is mogelijk om te veel te investeren in klanttevredenheid klanten, omzet, winst en/of lagere garantiekosten. Het onderzoek van Chen e.a. (2008b) laat eveneens zien dat de meetmethode en de timing van de meting van belang zijn voor de mate van voorspelbaarheid. Daarnaast blijkt dat, ondanks de lange tijd die er voor individuele consumenten tussen verschillende aankopen in de bouwindustrie zit, er een relatief korte tijd zit tussen klanttevredenheid en de financiële prestaties. Dit suggereert dat klanttevredenheid een positief verwijseffect tot gevolg heeft. Ten slotte gaat verhoging van de klanttevredenheid gepaard met afnemende rendementen; met andere woorden, het is mogelijk om te veel te investeren in klanttevredenheid. Ook Chen e.a. (2008b) concluderen dat klanttevredenheidsmaatstaven moeten worden afgestemd op de omgeving waarin wordt geopereerd. Besluitvormings- en beloningsonderzoek Een laatste onderzoekscategorie kijkt naar hoe klanttevredenheid wordt gebruikt door managers. Een maatstaf voor klanttevredenheid kan in principe worden gebruikt voor twee doeleinden: voor besluitvorming en voor beloning. Banker & Mashruwala (2007) hebben gekeken in hoeverre klanttevredenheid in een handelsonderneming voor beide doeleinden wordt gebruikt. Uit hun resultaten blijkt dat informatie over zowel klanttevredenheid als medewerkertevredenheid samenhangt met beslissingen om een vestiging al dan niet te sluiten: vestigingen met een hoge klant- en medewerkertevredenheid lopen minder kans om gesloten te worden, zelfs als de financiële prestaties beneden peil zijn. Daarnaast blijkt dat klanttevredenheid in een competitieve omgeving meegenomen wordt in de evaluatie van managers (in aanvulling op de financiële prestaties). Ten slotte hebben Chen e.a. (2008a) gekeken naar de mate waarin klanttevredenheid terugkomt in de beloningscontracten van Chief Executive Officers (CEO s) van Amerikaanse ondernemingen. Uit hun onderzoek blijkt dat de mate waarin klanttevredenheid als beloningsinstrument (met name de variabele bonuscomponent) wordt gebruikt, toeneemt naarmate de concurrentie in een bedrijfstak 36 MCA: juli 2009, nummer 5

6 toeneemt. Specifiek blijkt dat concurrentie ertoe leidt dat de relatieve klanttevredenheidsscore (dat wil zeggen, ten opzichte van concurrenten in de bedrijfstak) vaker gebruikt wordt voor het bepalen van jaarlijkse salarisstijgingen en bonusbetalingen. Deze resultaten suggereren dat de mate van concurrentie bepalend is voor de mate waarin klanttevredenheidsmaatstaven bruikbaar zijn voor het beoordelen en belonen van managers. Daarbij gaat het klaarblijkelijk vooral om de relatieve klanttevredenheidsmaatstaf (ten opzichte van concurrenten), niet zozeer om de absolute score. Conclusies In dit artikel is een overzicht gegeven van een aantal studies uit verschillende onderzoeksstromen die hebben gekeken naar de relatie tussen klanttevredenheid en de (toekomstige) financiële prestaties van een bedrijf. Uit de literatuur blijkt dat klanttevredenheid een niet-waarneembare maatstaf is, die voorloopt op waarneembare maatstaven als omzet, marktaandeel en klantenbehoud. Tevens blijkt dat er (academische) discussies zijn over de vraag wat nu eigenlijk de beste klanttevredenheidsmaatstaf is. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan een vrij recent ontwikkelde klanttevredenheidsmaatstaf, in casu de net promotor score (NPS; Reichheld, 2003). Diverse auteurs zetten vraagtekens bij de claim dat dit de enige maatstaf is die je nodig zou hebben. Klanttevredenheid blijkt samen te hangen met beurskoersen; daarbij moet echter wel aangetekend worden dat de incrementele waarde (de extra informatie ) relatief beperkt is ten opzichte van de accountingmaatstaven. Klanttevredenheid blijkt een voorspeller te zijn van toekomstige omzet, winst en rendement, vooral in meer competitieve omgevingen. Ten slotte blijkt ook dat klanttevredenheid door managers gebruikt wordt voor besluitvorming en beloningsdoeleinden. Het voorgaande suggereert dat klanttevredenheid een belangrijke indicator is die iets zegt over de (toekomstige) financiële prestaties van een bedrijf en die door managers voor besluitvorming en beloning wordt gebruikt. Daarmee is deze maatstaf ook voor controllers van belang: als maatstafexpert moet de controller iets kunnen zeggen over het nut van een bepaalde maatstaf, en over de kosten van het verzamelen van die maatstaf. Tevens moet de controller tegenwicht kunnen bieden aan een (marketing)manager die wil overgaan tot het sturen op één maatstaf: één maatstaf is maar een deel van de puzzel en de controller als bedrijfseconomisch geweten moet in staat zijn om de hele puzzel te kunnen overzien. Ten slotte is er bij (marketing)managers wel eens een overconcentratie op omzetgroei; groei van de omzet leidt echter niet altijd tot rendement en/of hogere beurskoersen. Gegeven de financiële consequenties van klanttevredenheid en de beoogde rol van de controller (business partner) is klanttevredenheid een te belangrijke parameter om (geheel) over te laten aan marketingmanagers. Literatuur ~ Aksoy, L., B. Cooil, C. Groening, T.L. Keiningham & A. Yalcin, The long-term stock market valuation of customer satisfaction. Journal of Marketing, vol. 72, July 2008, p ~ Banker, R.D., & R. Mashruwala, The moderating role of competition in the relationship between nonfinancial measures and future financial performance. Contemporary Accounting Research, vol. 24, no. 3, p ~ Chen, C.X., E.M. Matsumura & J.Y. Shin, 2008a. The effect of competition on the contracting use of customer satisfaction: evidence from the American Customer Satisfaction Index (ACSI). Working paper, University of Illinois at Urbana-Champaign. ~ Chen, C.X., M. Martin & K.A. Merchant, 2008b. The effects of measurement alternatives on the forward-looking properties of customer satisfaction measures. Working paper, University of Illinois at Urbana-Champaign. ~ Gupta, S., & V. Zeithaml, Customer metrics and their impact on financial performance. Marketing Science, vol. 25, no. 6, p ~ Jacobson, R. & N. Mizik, Assessing the value-relevance of customer satisfaction. Working paper, University of Washington. ~ Keiningham, T.L., B. Cooil, T. Wallin Andreassen & L. Aksoy, A longitudinal examination of net promoter and firm revenue growth. Journal of Marketing, vol. 71, July 2007, p ~ Morgan, N.A., & L.L. Rego, The value of different customer satisfaction and loyalty metrics in predicting business performance. Marketing Science, vol. 25, no. 5, p ~ Pingitore, G., N.A. Morgan, L.L. Rego, A. Gigliotti & J. Meyers, The Single-Question Trap. Marketing Research, Summer 2007, p ~ Reichheld, F.F., The one number you need to grow. Harvard Business Review, December 2003, p ~ Terpstra, M., On the meaning of customer satisfaction: a study in the context of retail banking. Proefschrift Universiteit van Tilburg. Dr. F.H.M. Verbeeten is verbonden aan RSM Erasmus University. MCA: juli 2009, nummer 5 37

Customer Lifetime Value: een overzicht van de literatuur

Customer Lifetime Value: een overzicht van de literatuur Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLIX, 1, 2004 Customer Lifetime Value: een overzicht van de literatuur door P. C. VERHOEF * Verhoef Peter C. Erasmus Universiteit Rotterdam, FEW Departement

Nadere informatie

Het wijzigen van management accounting & control-systemen

Het wijzigen van management accounting & control-systemen Het wijzigen van management accounting & control-systemen De invloed van change managementstrategieën Frank Verbeeten, Gregory Mehciz en Harry Huizing SAMENVATTING In de afgelopen jaren hebben diverse

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

De Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Bachelorscriptie Opleiding : Bedrijfswetenschappen Afdeling : Accounting De Balanced Scorecard Heeft het effect op prestaties van bedrijven? Auteur

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Productiviteit! Onderzoek naar de afstemming tussen management en techniek in het Nederlandse bedrijfsleven

Productiviteit! Onderzoek naar de afstemming tussen management en techniek in het Nederlandse bedrijfsleven Productiviteit! Onderzoek naar de afstemming tussen management en techniek in het Nederlandse bedrijfsleven Prof. Dr. Jan Bouwens Universiteit Nyenrode Prof. Dr. Frank Hartmann RC Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Sjors van leeuwen Indora Managementadvies

Sjors van leeuwen Indora Managementadvies Sjors van leeuwen Indora Managementadvies Inleiding In dit E-book leest u meer over klantloyaliteit en het creëren van loyale klanten. Trouwe klanten worden steeds belangrijker. De concurrentie is in de

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

STRATEGISCHE MANAGEMENT ACCOUNTING: WAT DOEN NEDERLANDSE ORGANISATIES?

STRATEGISCHE MANAGEMENT ACCOUNTING: WAT DOEN NEDERLANDSE ORGANISATIES? Management accounting & control: STRATEGISCHE MANAGEMENT ACCOUNTING: WAT DOEN NEDERLANDSE ORGANISATIES? In de voorgaande decennia is veel kritiek geuit op conventionele management accounting praktijken

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Inaugural Address. Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen: Ontwikkeling in Management Accounting & Control. Erasmus Research Institute of Management

Inaugural Address. Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen: Ontwikkeling in Management Accounting & Control. Erasmus Research Institute of Management Inaugural Address Inaugural Address Erasmus Research Institute of Management Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen: Ontwikkeling in Management Accounting & Control A.N.A.M. Boons Erasmus University Rotterdam RSM

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

LOYALE STUDENTEN IN BEELD

LOYALE STUDENTEN IN BEELD LOYALE STUDENTEN IN BEELD Een onderzoek naar factoren die loyaliteit van HBO-studenten beïnvloeden Ingrid Snijders LOYALE STUDENTEN IN BEELD Een onderzoek naar factoren die loyaliteit van HBO-studenten

Nadere informatie

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 1 VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 Voorwoord 3 VOORWOORD Tot ons genoegen zien wij elk

Nadere informatie

Relatiemanagement en klantentevredenheid in B2B. 1. Introductie. 2. Wat is nu echt belangrijk in relatiebeheer?

Relatiemanagement en klantentevredenheid in B2B. 1. Introductie. 2. Wat is nu echt belangrijk in relatiebeheer? Relatiemanagement en klantentevredenheid in B2B. Wat doen wij ermee? Wat hebben wij er aan? Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Wat is nu echt belangrijk in relatiebeheer? 3. Meten met twee maten 4. De relatie

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Marktonderzoek Eastern Enterprise

Marktonderzoek Eastern Enterprise Marktonderzoek Eastern Enterprise E.B.Heupers mei 2009 1 Marktonderzoek Eastern Enterprise Welke markt moeten we in? Bachelor thesis Enschede, mei 2009 E.B.Heupers Begeleider Eastern Enterprise: Dhr. M.Freriksen

Nadere informatie

Masterproof. De toegevoegde waarde van alternatief vastgoed in de beleggingsportefeuille. Bas Tiemstra. september 2006

Masterproof. De toegevoegde waarde van alternatief vastgoed in de beleggingsportefeuille. Bas Tiemstra. september 2006 Masterproof De toegevoegde waarde van alternatief vastgoed in de beleggingsportefeuille Bas Tiemstra september 2006 1 e corrector: D. Brounen, RSM Erasmus University 2 e corrector en interne begeleider:

Nadere informatie

De rol van de controller in Nederland Drs. V.S. Maas Assistant Professor of Management Accounting and Management Control aan de UvA Business School

De rol van de controller in Nederland Drs. V.S. Maas Assistant Professor of Management Accounting and Management Control aan de UvA Business School De rol van de controller in Nederland Drs. V.S. Maas Assistant Professor of Management Accounting and Management Control aan de UvA Business School De wijze waarop organisaties hun management accounting

Nadere informatie

Magische beleggingsformule?

Magische beleggingsformule? Magische beleggingsformule? Een test van Joel Greenblatt s formule op Nederlandse aandelen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Capaciteitsgroep Bedrijfseconomie Sectie Finance Dhr.

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Professional Learning & Development Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Bachelorverslag J.K. Kol s0138452 Begeleiders Universiteit Twente Ir. J.W.L. van Benthem N.D.G. den

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

I m a Chief Experience Officer

I m a Chief Experience Officer user experience I m a Chief Experience Officer In het verleden maakten innovaties als de PC en mobiele telefoon eerst hun entree in de zakelijke markt. Pas veel later en na sterke prijsdalingen werden

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie