veiligheid door samenwerken trend signalement 2011 Ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "veiligheid door samenwerken trend signalement 2011 Ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid"

Transcriptie

1 veiligheid door samenwerken trend signalement 2011 Ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid

2

3 Leeswijzer Hier is sprake van een negatieve trend. De problematiek verslechtert of roept nieuwe vraagstukken op. Hier is sprake van een positieve trend. Er wordt aantoonbaar vooruitgang geboekt in de aanpak van de problematiek. Hier is sprake van een hardnekkige problematiek. Er zijn op deelterreinen verbeteringen zichtbaar, terwijl problemen en knelpunten aanhouden. Hier is sprake van een kansrijke ontwikkeling. Het gaat om kersverse signalen uit onderzoek of praktijk die nieuwe kansen voor de aanpak van de problematiek kunnen bieden. Hier is sprake van een trendoverstijgende probleembenadering. Want veiligheidsaanpakken houden zich niet altijd aan de kaders van het criminaliteitsbeleid, maar hebben betrekking op verschillende problemen en thema s.

4

5 trend signalement 2011 vijfentwintig eigentijdse veiligheidsvragen Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2011

6 inhoudsopgave Trendbeeld 6 Geweld tegen werknemers met een publieke taak 17 Geweld op scholen 20 Jeugdcriminaliteit 23 Criminaliteit onder allochtone jongeren 27 Sporten voor de veiligheid 30 Sociale onrust 39 Overlast en verloedering 41 Alcoholgerelateerde overlast 44 Burgerparticipatie 46 Brand 55 Woonfraude 58 Woninginbraken en -overvallen 60 Cameratoezicht 62

7 Winkelovervallen 71 Winkeldiefstal 73 Internetcriminaliteit 76 Politie-innovatie 79 Drugscriminaliteit 87 Illegale prostitutie 90 Veiligheidsrisico s bij evenementen 92 Burgemeestersbevoegdheden 95 Recidive 103 Onveiligheidsgevoelens 106 Krimpgebieden 109 Recessiegerelateerde criminaliteit 111 Nabeschouwing 119 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 123 Colofon 124

8 6 trendsignalement 2011 Trendbeeld De toekomst is het echte speelveld van de macht. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in de toekomstverkenning Uit zicht. 1 Want waar handelingen uit het verleden niet ongedaan gemaakt kunnen worden, kunnen we de toekomst nog voor een belangrijk deel beïnvloeden. De vergrijzing, bevolkingskrimp en klimaatpro blemen zijn populaire onderwerpen onder toekomstverkenners, blijkt uit de inventarisatie van meer dan 200 studies die de WRR maakte. Veiligheid, dat van oudsher hoog in het prioriteitenlijstje van burgers en overheden staat, mag in dit rijtje zeker niet ontbreken. Dat wil niet zeggen dat criminaliteit zich makkelijk laat voorspellen. Om vooruit te blikken op de veiligheidssituatie is het nodig om zicht te krijgen op maatschappelijke veranderingen die daarop van invloed zijn, zoals de ontwikkeling van werkgelegenheid en de integratie van etnische minderheden. Hierover zijn lang niet altijd gegevens beschikbaar en als de informatie er wél is, blijkt het lastig er concrete trends uit af te leiden. 1 M.B.A. van Asselt, A. Faas, F. van der Molen en S.A. Veerman (red.), Uit zicht. Toekomstverkennen met beleid, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Den Haag, Toch zijn er goede redenen om vanuit veiligheidsperspectief vooruit te blikken op de decennia die voor ons liggen. Op die manier kunnen opgaven voor de komende periode in kaart gebracht worden, zodat bijtijds accenten in criminaliteitsbestrijding en veiligheidsbeleid kunnen worden gelegd. Zo blijkt uit een toekomstverkenning in Almere dat de veiligheidsontwikkelingen die daar de komende 25 jaar waarschijnlijk zullen plaatsvinden, geen fundamenteel andere accenten in beleidsvorming en beleidsuitvoering vergen. 2 Wel benadrukken de onderzoekers de noodzaak van een scherpere inhoudelijke focus om zo een voortdurende projectencarrousel te voorkomen. Een toekomstverkenning bestaat doorgaans uit een systematische studie van wat de toekomst in petto zou kunnen hebben, waarbij gebruikgemaakt wordt van wetenschappelijke kennis en van de expertise van verschillende stakeholders. 3 2 Hans Moors, Ben Rovers, Monique Bruinsma en Cyrille Fijnaut, Criminaliteit en veiligheid in Almere, Ontwikkelingen en opgaven, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, M.B.A. van Asselt, A. Faas, F. van der Molen en S.A. Veerman (red.), Uit zicht. Toekomstverkennen met beleid, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Den Haag, 2010.

9 trendsignalement Scenario s zijn een van de instrumenten die toekomstverkenners ter beschikking staan. De methode stelt ons in staat om verschillende mogelijke toekomstverwachtingen te doordenken, waarop vervolgens proactief kan worden ingespeeld. In tegenstelling tot voorspellingen (forecasts), waarin de toekomst benaderd wordt als de logische uitkomst van het verleden, presenteren scenario s ( foresights) dus meerdere waarschijnlijke toekomstbeelden. Een goed scenario is tegelijkertijd relevant, plausibel en verrassend. Met behulp van scenariomethodes kunnen verschillende toekomstbeelden worden ontwikkeld. Het proces start bijvoorbeeld met een brainstorm over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen en mondt uit in het bepalen van kernonzekerheden en het ontwikkelen van een framework. Door vanuit het framework verhalen over de toekomst te beschrijven, ontstaat een scenario met toekomstige maatschappijbeelden. Het CCV bekeek in 2010 een aantal toekomstverkenningen om te inventariseren welke veiligheidsontwikkelingen ons in de toekomst te wachten zouden kunnen staan. In de afgelopen jaren zijn scenariostudies verschenen van onder andere het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, de Raad voor de Rechtspraak, de Brandweer en de Politieacademie met het Nederlands Politie Instituut. 4 Dankzij dit soort scenariostudies kunnen we een beeld krijgen van de toekomstige ontwikkelingen rond veiligheid, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. In de vier toekomstbeelden uit Justitie over morgen, de scenariostudie waarmee het ministerie in 2007 vooruitblikte naar 2015, staan twee kernonzekerheden centraal. 5 Aan de ene kant staat de maatschappelijke behoefte aan sociale veiligheid centraal, die tot uiting komt in de mate waarin prioriteit wordt gegeven aan veiligheid. Aan de andere kant spelen internationale ontwikkelingen een rol: de mate waarin draagvlak bestaat voor Europa betekent dat nationale en internationale wet- en regelgeving kunnen botsen. Het assenkruis levert vier verschillende toekomstsituaties op. 4 P.A. van der Hauw, P.M. de Jong - t Hart, J.M.J. Telussa en W.H.J. Verhoeven, Scenariostudie voor de vraag naar capaciteit van justitiële inrichtingen. Een exploratief onderzoek voor de periode , EIM Groep in opdracht van WODC, Zoetermeer/Den Haag, augustus 2005; Visie op de rechtspraak, Raad voor de Rechtspraak, Den Haag, 2010; De Brandweer over morgen. Strategische reis als basis voor vernieuwing, 25 maart 2010; Stoffel Heijsman, Toekomst van de opsporing: ontwikkelingen en scenario s, in: Nicolien Kop en Peter Tops (red.), Toestand en toekomst van de opsporing, Politieacademie, Apeldoorn, 2010, p Justitie over morgen. Scenario s en strategieën voor 2015, ministerie van Justitie, 2007.

10 8 trendsignalement 2011 Zo bestaat in het scenario Forza Europa een grote vraag naar sociale veiligheid, met een sterke claimcultuur, overvloedige Europese regelgeving en een repressief strafklimaat als gevolg. In Bang Nederland overheerst juist de macht van Den Haag en wordt de veiligheidssituatie gekenmerkt door onveiligheidsgevoelens, segregatie en polarisatie. The European Way beschrijft een maatschappij waarin brede steun bestaat voor de Europese Unie, onveiligheidsgevoelens en segregatie substantieel zijn gedaald, en spanningen in de samenleving zeldzaam zijn. Ook in Samen.nl is sprake van harmonieuze verhoudingen, waarbinnen publiekprivate samenwerking en burgerparticipatie tot bloei komen. Het ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorzag in 2006 vergelijkbare toekomsten, maar schetste die aan de hand van visies op economische ontwikkelingen, sociale samenhang tussen bevolkingsgroepen, het gebruik van informatie- en communicatietechnologie en de rol van veiligheidsgevoelens. 6 Dat bijvoorbeeld leidt tot het scenario Pimp my ride, dat in het teken staat van economische stagnatie en schaarste. In dit scenario neemt terreurdreiging af, maar exploderen andere vormen van criminaliteit, zoals eigendoms- en vermogensdelicten. Ook een groei van private beveiliging, toenemende eigenrichting, en een afnemende bereidheid tot vrijwilligerswerk passen in dit scenario. 6 Veiligheidsscenario's DG Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, The Matrix schetst een beeld van een informatiemaatschappij waarin privacybescherming, cybercrime, technische recherche en digitale handhaving de belangrijkste uitdagingen vormen. Bij het scenario André Hazes zijn we beland in een emotiemaatschappij waarin hypes elkaar snel opvolgen en de veiligheidsbeleving voorop staat. De discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid groeit en burgers worden in hoge mate geregeerd door angst en onzekerheid. En in het scenario Fear Factor, dat overeenkomsten vertoont met Bang Nederland, staan angstgevoelens, maatschappelijke verdeeldheid en radicalisering onder jongeren centraal. Voor de veiligheidspraktijk liggen in dit geval overigens volop kansen, want veiligheid is voor burgers topprioriteit nummer één en de roep om repressief overheidsoptreden is alom aanwezig. Vanuit het oogpunt van criminaliteitspreventie is het interessant dat de uiteenlopende scenario s een beeld schetsen van de aard en omvang van veiligheidsproblemen die ons in de toekomst te wachten zouden kunnen staan. Het nadeel van deze vooruitblik is dat die kan leiden tot een gevoel van somberte of zelfs defaitisme over de mogelijkheden om onze veiligheid in de toekomst te kunnen waarborgen het veiligheids niveau in de westerse wereld lijkt nu namelijk hoger dan ooit. Uit een onderzoek over toekomstverwachtingen van burgers, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2004 publiceerde, kwamen al de nodige

11 trendsignalement sombere vooruitzichten naar voren. 7 Bijna driekwart van de ondervraagden is van mening dat problemen rond veiligheid en criminaliteit in 2020 groter of veel groter zullen zijn. Ook de verwachtingen over naleving van wetten en regels zijn weinig rooskleurig: meer dan driekwart van de ondervraagden is het niet eens met de stelling dat wetten en regels in het jaar 2020 beter zullen worden nageleefd. Trendwatcher Adjiedj Bakas voorspelde in 2010 ook dat adequate handhaving van wet- en regelgeving in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn, omdat er te weinig ambtenaren zullen zijn. 8 De overheid zal dan van alles moeten gaan gedogen, of deeltaken afstoten. Het voordeel van de ruime beschikbaarheid van veiligheidsscenario s is dat er inzichten op tafel komen die bijdragen aan vroegtijdige probleemsignalering en geslaagde preventie. Er is in dit Trendbeeld geen ruimte om stil te staan bij de uitkomsten van álle relevante toekomstverkenningen en scenariostudies. Maar de uiteenlopende publicaties overziend, kan worden geconcludeerd dat een aantal ontwikkelingen steeds terugkeert. Er mag dan ook worden aangenomen dat deze toekomstverwachtingen zo robuust zijn, dat het zinnig is er op te anticiperen. Het gaat om trends zoals de toename van cybercrime, de verharding van zichtbare 7 Cora Maas-De Waal, Veiligheid, politie en justitie, in: In het zicht van de toekomst. Sociaal en cultureel rapport 2004, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2004, p Sandra Olsthoorn, Tegen humorloosheid en lamlendigheid van burgers, Binnenlands Bestuur, 24 december 2010, p vormen van criminaliteit, de kansen en risico s van burgerparticipatie, en de uitbreiding van de particuliere beveiligingssector. Ook het groeiende belang van subjectieve veiligheid speelt een rol in vrijwel elk van de onderzochte toekomstbeelden. Daarnaast wordt meer dan eens melding gemaakt van internationale ontwikkelingen (die hun invloed uitoefenen op nationale contexten, bijvoorbeeld in de vorm van terroristische aanslagen), economische crises (die kunnen leiden tot sociale onrust en een explosie van de vermogenscriminaliteit), kennisinfrastructuren (die kansen bieden voor snelle kennisuitwisseling en tegelijkertijd kwetsbaar zijn voor dreigingen van buitenaf) en prioriteringsvraagstukken (want een toename van criminaliteit en een grotere behoefte aan handhaving nopen tot keuzes in opsporing en vervolging). In de scenariostudie die het CCV in 2010 startte, is een aantal van deze trends terug te vinden. De scenario s zijn gebaseerd op twee kernonzekerheden: de verantwoordelijkheden van burgers en bedrijven voor onze samenleving en de houding van burgers tegenover maatschappelijke diversiteit. Op basis van deze factoren zijn vier verschillende toekomstbeelden te onderscheiden, die elk specifieke kansen en risico s op het gebied van veiligheid en regelnaleving met zich meebrengen. Zo is voor 2020 een Nederland voorstelbaar dat open staat voor mensen van verschillende achtergronden en dat burgers en bedrijven met minimale steun vanuit de overheid hun steentje laat bijdragen aan de veiligheidzorg.

12 10 trendsignalement 2011 Aan de andere kant van het spectrum staat een land dat de multicultisamenleving heeft afgezworen en in het teken staat van eigenrichting, naming & shaming, gettovorming en juridisering van geschillen. Los van deze extremen is een toekomst denkbaar waarin de overheid haar verantwoordelijkheden neemt bij het verbinden van bevolkingsgroepen en het oplossen van problemen. En we kunnen ons ook een toekomst voorstellen waarin juist particuliere initiatieven floreren en collectieve voorzieningen worden getroffen voor bijvoorbeeld een veilige woon- en werkomgeving. Het is moeilijk vast te stellen of deze maatschappijbeelden voor 2020 direct gerelateerd kunnen worden aan de vijfentwintig trends die beschreven worden in de volgende hoofdstukken. Ook is het verre van zeker dat de veiligheidsproblemen van het hier en nu zonder meer kunnen worden geëxtrapoleerd naar de toekomst. Het ligt in ieder geval voor de hand dat klassieke veiligheidskwesties zoals jeugdcriminaliteit, geweld, buurtoverlast, verloedering van woonwijken, brand, inbraak, diefstal en drugscriminaliteit niet op korte termijn uit ons blikveld verdwijnen. Het nauwgezet volgen van trends kan ons iets vertellen over de wereld waarin we nu en straks leven. Tegelijkertijd is het ook nodig om ons te verzoenen met een bepaalde mate van onzekerheid over de toekomst. Alleen als die acceptatie er is, wordt het mogelijk om ons te oriënteren op verschillende plausibele, verrassende toekomsten. 9 En dat is nuttig, en misschien zelfs noodzakelijk, met het oog op het werken aan toekomstbestendig veiligheidsbeleid. Natuurlijk is onze toekomst verre van zeker: zelfs experts kunnen niet voorspellen wat de toekomst gaat brengen en geen enkel onderzoek kan gegevens over de toekomst verifiëren. De onzekerheid die inherent is aan toekomstvoorspellingen is echter geen reden om langetermijnontwikkelingen uit beeld te houden. Studies zoals die van de WRR maken duidelijk dat wie proactief wil inspelen op veranderende omstandigheden maar beter zicht kan proberen te krijgen op de toekomst. Toekomstverkenningen, scenariostudies en trendanalyses helpen daar bij net als het overzicht van actualiteiten dat zich in de volgende pagina s ontvouwt. 9 Marjolein van Asselt, Dromen van maakbaarheid. Tijd om wakker te worden, Verwey Jonker/SER-lezing 2009.

13 trend >> drugscriminaliteit 11 lees meer over deze ontwikkeling op pagina 87

14 12 trend >> recidive lees meer over deze ontwikkeling op pagina 103

15 13

16 14 trend >> onveiligheidsgevoelens lees meer over deze ontwikkeling op pagina 106

17 trend >> overlast en verloedering lees meer over deze ontwikkeling op pagina 41 15

18 16

19 trendsignalement Geweld tegen werknemers met een publieke taak helpers krijgen stank voor dank Vrijwillige brandweerlieden sloegen in 2010 alarm. Geweld en agressie tegen de beroepsgroep zijn flink toegenomen, bleek uit onderzoek van de NOS en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 10 Van de 6500 respondenten zei bijna 60 procent te maken te hebben met bedreiging, mishandeling of scheldpartijen. Volgens driekwart van de ondervraagde brandweervrijwilligers is sprake van een toename van de problematiek. In Nederland zijn zo n vrijwillige brandweerlieden actief, tegen 5000 beroepskrachten. Of de daling van het aantal brandweervrijwilligers die zich in de afgelopen tien jaar heeft voorgedaan het gevolg is van de toenemende agressie, is niet duidelijk. De Vakvereniging Brandweer pleit in ieder geval voor betere preventiemaatregelen, zoals politiebegeleiding bij uitrukken naar risicovolle wijken en op risicovolle tijdstippen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten benadrukt in reactie op de zorgwekkende cijfers dat het beleid van het overheidsprogramma Veilige Publieke Taak onverkort van toepassing is op het personeel bij de vrijwillige brandweer. 11 Veilige Publieke Taak, dat zich richt op onder andere politie- en brandweerpersoneel, stadswachten, medewerkers van gemeentelijke diensten, ambulance- en ziekenhuispersoneel, buschauffeurs en conducteurs, moet het aantal voorvallen van agressie en geweld in 2011 met 15 procent hebben verminderd ten opzichte van Tot nu toe is die doelstelling nog niet behaald. Het percentage werknemers met een publieke taak dat ongewenst gedrag door externen ervaart, is de laatste jaren nauwelijks gedaald. Slachtofferschap van verbaal geweld, intimidatie, fysiek geweld, discriminatie of seksuele intimidatie is nog altijd voor ongeveer 65 procent van onze helpers een feit. 10 nl/forum.php/list_messages/ nl/smartsite.dws?id=98477.

20 18 trendsignalement 2011 Bij sommige beroepsgroepen lijkt de situatie zelfs ernstiger. Volgens onderzoek van de Arbeidsinspectie bij dertien regiokorpsen is bijna 95 procent van de politieagenten wel eens geconfronteerd met uitschelden, schoppen, steken met een mes of schieten met een vuurwapen. 12 Tussen 2007 en 2009 daalde het aantal politiefunctionarissen dat te maken kreeg met agressie of geweld met niet meer dan 4 procent. 13 Daarnaast zou ongewenst gedrag tegen burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden in de periode 2007 tot en met 2009 zijn toegenomen. 14 Anno 2010 heeft ongeveer de helft van de bestuurders en een kwart van de raadsleden te maken met agressie of geweld. 15 Positiever nieuws is er over de situatie van Haagse politici. Volgens het Openbaar Ministerie in Den Haag zijn er in 2009 in de regio significant minder politici bedreigd dan in het jaar ervoor. Het aantal meldingen bij het Team Bedreigde Politici van de politie Haaglanden daalde van 424 naar 386. Mogelijk hebben de resultaten van Veilige Publieke Taak te maken met het beperkte aantal organisaties dat preventieve maatregelen heeft doorgevoerd. De bekendheid met een geweldsprotocol bij personeel met een publieke taak is weliswaar gestegen (van 50 naar ruim 60 procent), maar volgens de betrokken ministeries nog altijd onvoldoende. 16 Aan de beschikbaarheid van handreikingen kan het niet liggen. Zo helpt het Agressie en Weerbaarheidsonderzoek, een scaninstrument dat in 2010 is gepubliceerd, organisaties inzicht te krijgen in de mate waarin werknemers agressie, geweld en onveiligheidsgevoelens ervaren. Onderzoek naar de persoonskenmerken van geweldplegers biedt aanknopingspunten voor vroegsignalering en een dadergerichte aanpak nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/19/brief-aan-detweede-kamer-met-reactie-op-inspectierapport-politiekorpsen-2010-door-arbeidsinspectie.html. 13 Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Een vervolgonderzoek, IVA Beleidsonderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tilburg, TK nr 184, 4 maart Staat van het bestuur 2010, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, augustus Kamervragen 2626, 26 april Inge Bakker, Lisanne Drost en Wouter Roeleveld, Wat hebben geweldplegers gemeen? Een typologie van plegers van geweld tegen de publieke taak en van publiek geweld, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht, juli 2010.

21 trendsignalement De maatregelen die vanuit de rijksoverheid worden gepromoot om de problematiek te verminderen, omvatten onder andere reclamespotjes op tv, een onlinemeldpunt voor personeel in zorginstellingen, een landelijk protocol voor aangifte en vervolging Op lokaal niveau worden ook gedurfde stappen genomen om invulling te geven aan de leus handen af van onze helpers. Zo worden interactieve billboards op straat opgehangen om jongeren bewust te maken van geweld tegen ambulancepersoneel. En om daders van geweld tegen stadswachten lik op stuk te geven, nemen gemeenten gerust hun eigendommen in beslag. van geweld tegen politiepersoneel, en een vertrouwelijke hulplijn voor bedreigde bestuurders. Vooralsnog is er onder juristen weinig enthousiasme over de nieuwe mogelijkheden voor geweldsslachtoffers om anoniem aangifte te doen. Vanuit de rijksoverheid zijn hiervoor voorstellen gedaan, die bijvoorbeeld inhouden dat slachtoffers het adres van het politiebureau of van de werkgever als domicilie kiezen. 18 Via een stappenplan om aangiftebereidheid onder werkgevers te verhogen en een handreiking over de bestrijding van agressie en geweld wordt de verruimde domiciliekeuze gepromoot. Sommige praktijkprofessionals noemen deze maatregelen lastig met het oog op het waarborgen van voldoende recherchecapaciteit, overbodig, een katalysator voor angst, of zelfs in strijd met het recht op een eerlijk proces. 19 Minder omstreden is de website Maakhetveilig.nl, waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties oplossingen verzamelt die door de beroepsgroepen zelf zijn aangedragen en door actieve werkgevers kunnen worden geadopteerd. Ook op de spuugkits waarmee de NS sinds 2010 experimenteert valt weinig af te dingen. Van de DNA-pakketjes waarmee personeel dat bespuugd wordt een speekselmonster kan afnemen, zou zelfs een preventieve werking uitgaan. 18 TK nr 266, 25 februari nl/binnenland/449610/anonieme-aangifte-voedt-angst.html.

22 20 trendsignalement 2011 Geweld op scholen sodom en gomorra op scholen? School shootings zijn een zeldzaam fenomeen, zeker in Nederland. Een overzicht van spraakmakende geweldsincidenten in de periode 2004 tot en met 2010, dat dagblad Trouw in 2010 publiceerde, telt niet meer dan acht zaken. 20 In één geval is sprake van een schietpartij: in 2004 schoot de toen 17-jarige Murat D. de onderdirecteur van het Haagse Terra College dood. Of de laatste jaren werkelijk sprake is van een zorgwekkende ontwikkeling in geweld op scholen, blijft vanwege het ontbreken van een landelijk registratiesysteem onduidelijk. Uit de vrijwillige IRIS-incidentenregistraties zijn de laatste schooljaren geen significante trendwisselingen zichtbaar. 21 Sowieso is uit bestaande monitoren geen eenduidig beeld af te leiden over de ontwikkeling van geweld in Nederlandse samenleving. 22 Met ingang van 2011 zijn scholen in het basisen voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs wel verplicht om geweldsincidenten te registeren via één landelijk registratiesysteem. De cijfers worden elke twee jaar verwerkt in een landelijke rapportage. De bedoeling is dat hiermee inzicht in de achtergronden van geweld op scholen wordt vergroot en gerichte aanpakken kunnen worden ingezet. Aan aanpakken tegen geweld en onveiligheid is in het onderwijs in ieder geval geen gebrek. Zo zijn in 2010 twee nieuwe veiligheidsinstrumenten gelanceerd: de Risicomonitor van Consument en Veiligheid voor kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs, en het stappenplan Veiligheid rond en in school (VRIS) voor het voortgezet onderwijs. VRIS is nadrukkelijk gebaseerd op samenwerking tussen scholen en lokale partijen zoals politie, gemeente en jeugdzorg. Scholen die hun omgeving gestructureerd beveiligen, kunnen na een onafhankelijke toetsing beschikken over een VRIS-certificaat dat drie jaar geldig is. 20 nl/nieuws/article ece/overzicht_geweldsincidenten_op_scholen.html. 21 Paul van Soomeren, Sjoerd Boersma, Femke Beijerbergen en Marieke de Groot, Tijd voor incidentenregistratie. Rapportage pilots verplichte registratie van incidenten in het primair-, voortgezet-, speciaal- en middelbaar beroepsonderwijs, DSP-groep, Amsterdam, april M. Witvliet, M. Timmermans en G.H.J. Homburg, Geweldcijfers: een inventarisatie van monitoren en weergave van trends in geweld, Regioplan, Amsterdam, mei 2010.

23 trendsignalement Met het oog op de veiligheid van docenten en ander onderwijspersoneel zijn in 2010 in de Arbocatalogus voor het voortgezet onderwijs zes nieuwe normen opgenomen op het gebied van agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. De normen, die voortvloeien uit het programma Veilige Publieke Taak, maken deel uit van de cao voor het voortgezet onderwijs en gaan over onderwerpen zoals registratie, nazorg, training en voorlichting. Daarnaast signaleert het Nederlands Jeugdinstituut een toename van het aantal scholen in het voortgezet en middelbaar onderwijs dat beschikt over een zorg- en adviesteam. 23 Volgens het onderzoek is bij scholen veel tevredenheid over zo n multidisciplinair samenwerkingsverband van professionals uit onderwijs, welzijnswerk, jeugdzorg, gezondheidszorg en politie die (potentiële) probleemleerlingen helpen. De rijksoverheid stimuleert een landelijk dekkend netwerk van zorg- en adviesteams. Een landelijk dekkend netwerk van Veilige Honken is er nog niet, maar het aantal gemeenten dat routes van en naar scholen voorziet van zo n veilige haven neemt wel toe. In deze huizen, die sinds 2001 bestaan en zijn uitgevonden in het Brabantse Halderberge, bieden gescreende vrijwilligers hulp bij allerlei problemen, van fietspech tot pesten of verwondingen. Tegelijkertijd is er groei zichtbaar in het aantal scholen met projecten leerlingbemiddeling en worden er pilots gedraaid met agressieregulatietraining. Er zijn inmiddels ook deskundigen die pleiten voor het terugdringen van bureaucratie en regelgeving rond een veilig leer- en leefklimaat op onderwijsinstellingen. 24 Scholen zouden bijvoorbeeld meer armslag nodig hebben om zeer agressieve of criminele scholieren, als ze een bedreiging vormen voor docenten en medeleerlingen, snel van school te verwijderen. 23 Paul van den Steenhoven en Dolf van Veen, Zorg- en adviesteams in het onderwijs hoofdbevindingen in kort bestek. Factsheet monitor 2009, Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht, april nl/opinie/podium/article ece.

24 22 trendsignalement 2011 Ondertussen lijkt het erop dat steeds meer scholen grijpen naar speeksel- en urinetests om scholieren te controleren op het gebruik van drugs en alcohol. Dat zeggen althans de fabrikanten van de tests, die vermoeden dat scholen met name het mogelijke preventieve effect van het middel waarderen. 26 Landelijk zou een op de tien scholieren drugs gebruiken. Uit onderzoek onder Rotterdamse ROC s kwam in 2010 inderdaad naar voren dat gemiddeld 10 procent van de leerlingen wel eens harddrugs gebruikt. 27 Onder studenten zou dit percentage zelfs 12 procent zijn. 28 De noodzaak van dit soort harde maatregelen wordt onderstreept door evaluaties van het onderwijsprogramma Behave. 25 Het programma, waarin leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs gezamenlijk gedragscodes opstellen om ongewenst gedrag in en buiten school te voorkomen, zou bijdragen aan de ontwikkeling van sociale competenties, prosociaal gedrag en een veilige leeromgeving. Onderzoekers kunnen niet vaststellen dat het klassen- of schoolklimaat is verbeterd: de sociale opvattingen van de leerlingen hebben zich niet ontwikkeld, ongewenste gedragingen zijn niet verminderd en een toename van gewenst gedrag is uitgebleven. De teleurstellende resultaten zijn volgens de onderzoekers in belangrijke mate te wijten aan de manier waarop het programma in de praktijk is uitgevoerd. Behave is op een groot deel van de onderzochte scholen niet uitgevoerd zoals de bedoeling is, bijvoorbeeld omdat de opgestelde code niet over concreet gedrag gaat en er weinig aandacht wordt besteed aan het creëren van draagvlak voor de regels. 25 To behave or not to behave? Een evaluatieonderzoek naar het gedragscodeprogramma Zo gaat dat hier: Behave! voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs, PLATO, Leiden, mei nl/binnenland/504893/we-spugen-met-zn-allen-in-de-drugskit.html. 27 nl/nieuws/blowboete-bij-rocs-in-rotterdam-992.html. 28 nl/nieuws/twaalf_procent_studenten_gebruikt_regelmatig_harddrugs.

25 trendsignalement Jeugdcriminaliteit crimineeltjes worden jonger Bendevorming onder jonge Marokkaanse Nederlanders neemt toe. Meisjes zijn bezig met een inhaalslag als het gaat om het plegen van criminaliteit. En zeer jonge crimineeltjes, de zogenoemde 12-minners, hangen strengere straffen boven het hoofd. Het zijn voorbeelden van actuele ontwikkelingen in de Nederlandse jeugdcriminaliteit. Het aantal jongeren dat verdacht wordt van criminaliteit is de laatste jaren toegenomen, blijkt uit de politiecijfers van de Monitor Jeugdcriminaliteit Vooral wat betreft jeugdige verdachten en meer- en veelplegers tekenen zich negatieve trends af. Bedreiging, mishandeling en overtredingen van de openbare orde maken onder 12- tot en met 24-jarigen een opmars, terwijl vermogensmisdrijven minder vaak voorkomen. Ook meisjes laten zich niet onbetuigd als het gaat om criminaliteit. Over de periode 2002 tot en met 2008 is een significante groei zichtbaar in het aantal meiden dat in contact komt met de politie. Voor de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar gaat het om een toename van ruim 50 procent. Of het groeiende aantal jonge verdachten in groepsverband opereert, is moeilijk te zeggen. Enquêtecijfers laten zien dat het aantal mensen dat van mening is dat overlast door groepen jongeren veel voorkomt sinds 2002 niet meer is gestegen, maar eerder is gedaald: tot 10% in Bovendien is het totale aantal problematische jeugdgroepen in Nederland in 2010 met 13 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor A.M. van der Laan, M. Blom, N. Tollenaar en R. Kea, Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode Bevindingen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2009, WODC, Den Haag, Lonneke van Noije, De jeugd van tegenwoordig, in: Andries van den Broek, Ria Bronneman- Helmers, Vic Veldheer, Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, december 2010, p Henk Ferwerda en Tom van Ham, Problematische jeugdgroepen in Nederland. Omvang, aard en politieproces beschreven, Bureau Beke, Arnhem, januari 2010; Henk Ferwerda en Tom van Ham, Problematische jeugdgroepen in Nederland. Omvang en aard in het najaar van 2010, Bureau Beke, Arnhem, november 2010.

Ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid

Ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid Ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid trendsignalement 2013 veiligheid door samenwerken Leeswijzer Hier is sprake van een negatieve trend. De problematiek verslechtert of roept nieuwe vraagstukken

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016 KADERNOTA Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Assen 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 VISIE...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEIDSANALYSE...5 2.1 DE VEILIGHEIDS- EN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Nadere informatie

Veiligheid begint bij Voorkomen. Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voortgangsrapportage. Oktober 2009

Veiligheid begint bij Voorkomen. Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voortgangsrapportage. Oktober 2009 Veiligheid begint bij Voorkomen Voortbouwen aan een veiliger samenleving Tweede voortgangsrapportage Oktober 2009 30 0ktober 2009 1. INLEIDING... 3 2. REALISATIE DOELSTELLINGEN... 4 2.1 METING INTEGRALE

Nadere informatie

SECONDANT#2. Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid mei 2012 26e jaargang www.hetccv.nl

SECONDANT#2. Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid mei 2012 26e jaargang www.hetccv.nl SECONDANT#2 Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid mei 2012 26e jaargang www.hetccv.nl VERKEERSDELINQUENTEN CRIMINOLOOG JAN VAN DIJK OVER VEILIGHEIDSBELEID EN RETORIEK CRIMINALITEIT

Nadere informatie

SECONDANT#6. Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid december 2009 23e jaargang www.hetccv.nl

SECONDANT#6. Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid december 2009 23e jaargang www.hetccv.nl SECONDANT#6 Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid december 2009 23e jaargang www.hetccv.nl Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Directeur Jaap Smit over 25 jaar Slachtofferhulp

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Veiligheidsatlas 2006. Regio Brabant-Noord

Veiligheidsatlas 2006. Regio Brabant-Noord Veiligheidsatlas Regio BrabantNoord Veiligheidsatlas Regio BrabantNoord ISBN: 98. Uitgever: IVA Warandelaan, Postbus 9, LE Tilburg Telefoonnummer: 8, telefax: 8 Website: www.iva.nl. Hans Moors Monique

Nadere informatie

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015 2018 Gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie Eenheid Noord-Holland Werkgroep Integrale Samenwerking NH 95%

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Nationaal investeren Verkorte versie in lokaal veiligheidsbeleid Februari 2010 Bijdrage aan de strategische agenda voor lokale veiligheid Rob

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 INITIATIEFVOORSTEL Titel: Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. Geachte voorzitter, college, raadsleden en burgercommissieleden, De veiligheidsproblematiek vraagt om zowel

Nadere informatie

Zeg me wie je vrienden zijn

Zeg me wie je vrienden zijn Zeg me wie je vrienden zijn Leden Redactieraad Programma Politie en Wetenschap Voorzitter: Leden: prof.dr. P.B. Boorsma Hoogleraar Openbare Financiën Universiteit Twente prof.dr. H. G. van de Bunt Hoogleraar

Nadere informatie

Monitor Rassendiscriminatie 2009

Monitor Rassendiscriminatie 2009 Monitor Rassendiscriminatie 2009 Monitor Rassendiscriminatie 2009 Redactie Igor Boog (landelijk expertisecentrum van Art.1) Wies Dinsbach (landelijk expertisecentrum van Art.1) Jaap van Donselaar (Universiteit

Nadere informatie

Advies veiligheidsprioriteiten gemeente Eindhoven. Voor het beleidskader Integrale Veiligheid 2014-2017. Paul van Egmond Sander Flight RAPPORT

Advies veiligheidsprioriteiten gemeente Eindhoven. Voor het beleidskader Integrale Veiligheid 2014-2017. Paul van Egmond Sander Flight RAPPORT Advies veiligheidsprioriteiten gemeente Eindhoven Voor het beleidskader Integrale Veiligheid 2014-2017 Paul van Egmond Sander Flight RAPPORT Advies veiligheidsprioriteiten gemeente Eindhoven Voor het beleidskader

Nadere informatie

SEC. Wie let op de beveiliging? XTC in de houdgreep. Effectieve aanpak van probleemjeugd. Werken aan veilige steden. Mishandeling van ouderen

SEC. Wie let op de beveiliging? XTC in de houdgreep. Effectieve aanpak van probleemjeugd. Werken aan veilige steden. Mishandeling van ouderen SEC Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie juni 2004 18e jaargang nummer 3 XTC in de houdgreep Wie let op de beveiliging? Effectieve aanpak van probleemjeugd Werken aan veilige steden

Nadere informatie

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat Samenvatting Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat De veiligheidsaanpak van Rotterdam werkt. Het veiligheidsniveau in de stad is gemiddeld naar een 7+ gegaan. Dat resultaat is het gevolg

Nadere informatie

SEC. Voetbalwet stuit hooligans. Nazorg van delinquenten. Freeriders onderzocht. Instrument voor veilige wijken. Politiekeurmerk verhuist

SEC. Voetbalwet stuit hooligans. Nazorg van delinquenten. Freeriders onderzocht. Instrument voor veilige wijken. Politiekeurmerk verhuist SEC Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie december 2004 18e jaargang nummer 6 Nazorg van delinquenten Freeriders onderzocht Voetbalwet stuit hooligans Instrument voor veilige wijken Politiekeurmerk

Nadere informatie

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Colofon ACB Kenniscentrum, november 2010 Auteurs: Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 10 dec. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beschermd en weerbaar,

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Effectieve aanpak van risicojongeren. Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

Effectieve aanpak van risicojongeren. Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament Effectieve aanpak van risicojongeren Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament Nicis institute - 2011 Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010 Polarisatie en Radicalisering December 2009 Inhoudsopgave INLEIDING 1. NIEUWE ACCENTEN 2. VOORTGANG 2009 en NIEUWE ACTIES 2010 SPOOR 1: De lokale

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

60 Veiligheid, stabiliteit en respect

60 Veiligheid, stabiliteit en respect 60 Veiligheid, stabiliteit en respect Samen werken, samen leven 61 5 Veiligheid, stabiliteit en respect MISSIE We willen een samenleving waarin mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen.

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Eenheid Den Haag Conceptversie 1.4 Ter consultatie aan de gemeenteraden in de eenheid Den Haag Regionaal Samenwerkingsverband Integrale

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie