Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014"

Transcriptie

1 Feeding the Future Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

2 Agenda Agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de Vennootschap ) zal worden gehouden op donderdag 27 maart 2014, aanvang uur, in De Flint, Coninckstraat 60 te Amersfoort. 1. Opening en mededelingen 1.1 Opening 1.2 Mededelingen 2. Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn commissies over het boekjaar Algemeen verslag (informatie) 2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid (informatie zie toelichting) 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (informatie) 4. Jaarrekening 2013 en dividend 4.1 Vaststelling jaarrekening 2013 (besluit) 4.2 Uitkering van dividend (besluit zie toelichting) 5. Decharge (zie toelichting) 5.1 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur in 2013 (besluit) 5.2 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht in 2013 (besluit) 6. Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 6.1 Benoeming van een accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 (besluit zie toelichting) 6.2 Verandering van accountant wegens verplichte roulatie (informatie zie toelichting) 7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 7.1 Vrijwillig aftreden van de heer R.J. Frohn als Commissaris (informatie zie toelichting) 7.2 Benoeming van de heer P.S. Overmars als Commissaris (besluit zie toelichting) 7.3 Herbenoeming van mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen als Commissaris (besluit zie toelichting) 8. Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V. 8.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 8.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 9. Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V. Machtiging van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop door de Vennootschap van eigen gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 10. Rondvraag 11. Sluiting Amersfoort, 6 februari 2014 Raad van Bestuur Nutreco N.V. Postbus AG AMERSFOORT Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart

3 de agenda de agenda de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van Nutreco N.V. Te houden op donderdag 27 maart agendapunt 2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in het jaarverslag over 2013 op pagina agendapunt 4.2 Uitkering van dividend Het huidige dividendbeleid van Nutreco werd gewijzigd in 2006, toen het uitkeringspercentage werd verhoogd van 30-35% tot 35-45% van de nettowinst toekomend aan gewone aandeelhouders, met uitzondering van impairments en boekwinsten en verliezen op afgestoten bedrijfsonderdelen. Met deze bandbreedte streven wij naar een consistent en voorspelbaar dividendbeleid, waarbij een sterke financiële positie voor het uitvoeren van onze strategie Driving Sustainable Growth gehandhaafd blijft. Voorgesteld wordt voor 2013 een totaaldividend van EUR 1,00 (2012: EUR 1,03) per gewoon aandeel uit te keren aan de houders van gewone aandelen in Nutreco N.V. Het uitkeringspercentage bedraagt 45% (2012: 45%). Van dit totaaldividend van EUR 1,00 per gewoon aandeel heeft de Vennootschap reeds een bedrag van EUR 0,30 per gewoon aandeel als interim-dividend uitgekeerd in augustus 2013, derhalve bedraagt het slotdividend EUR 0,70 per gewoon aandeel. Het resterende deel van de winst zal worden toegevoegd aan de reserves. Als ex-dividenddatum is 31 maart 2014 vastgesteld en de recorddatum is, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, 2 april Conform artikel 30, lid 2, van de Statuten van de Vennootschap ( Statuten ) stelt de Raad van Bestuur voor, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het slotdividend van EUR 0,70 per gewoon aandeel. Dit dividend zal worden uitgekeerd, naar keuze van de aandeelhouders, in contanten of, indien geen keuze is gemaakt voor contanten, in de vorm van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (het Omgekeerd Optioneel Dividend in Aandelen ). Het totale aantal gewone aandelen dat zal worden uitgegeven op basis van het Omgekeerd Optioneel Dividend in Aandelen zal zodoende (een afrondingsverschil daargelaten) afhangen van het aantal gewone aandelen waarvan de houders er niet voor kiezen het dividend in contanten te ontvangen. De keuzeperiode voor dividend in contanten loopt van 31 maart 2014 tot en met 15 april Het dividend zal worden uitbetaald in aandelen tenzij de aandeelhouder gedurende de keuzeperiode expliciet heeft verzocht om uitkering in contanten. Goedkeuring van dit besluit door de Algemene Vergadering omvat tevens het besluit tot uitgifte van een aantal gewone aandelen om de vereiste omvang van het dividend in aandelen uit te keren en omvat ook het besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot deze aandelen. De uitvoering van het besluit zal worden gedelegeerd aan de Raad van Bestuur; de Raad van Bestuur kan besluiten (een deel van) de ingekochte aandelen te gebruiken voor uikering van dividend in aandelen. De omwisselverhouding zal door de Raad van Bestuur op 15 april 2014 na beurs worden vastgesteld op basis van het op volume gebaseerde gewogen gemiddelde van de aandelenkoers van de laatste drie handelsdagen van de keuzeperiode voor contanten, namelijk 11, 14 en 15 april Zowel het contante dividend als het stockdividend zullen, na verrekening van fracties in contanten, ter beschikking van de houders van gewone aandelen worden gesteld op 22 april De waarde van het stockdividend zal (nagenoeg) gelijk zijn aan die van het contante dividend. Deze (nieuwe) gewone aandelen zijn gerechtigd tot dividend over 2014 en volgende boekjaren. De aandelen die worden uitgegeven als stockdividend, worden zonder een prospectus toegelaten tot de handel overeenkomstig artikel 5:4 sub e van de Wet op het financieel toezicht. 2

4 de agenda agendapunt 5 agendapunt 6 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur in 2013 en van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht in 2013 Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan diegenen die in het boekjaar 2013 lid waren van de Raad van Bestuur, voor het door hen over het boekjaar 2013 gevoerde beleid, en aan diegenen die in het boekjaar 2013 lid waren van de Raad van Commissarissen, voor het door hen over het boekjaar 2013 uitgeoefende toezicht, voor zover dit beleid en dit toezicht blijken uit de boeken en als zodanig aan de Algemene Vergadering kenbaar is gemaakt. Het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur en het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Commissarissen worden afzonderlijk in stemming gebracht. Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 6.1 Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 Op grond van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek verleent de Algemene Vergadering een externe accountant opdracht tot de accountantscontrole van de jaarrekening. In de vergadering gehouden op 28 maart 2013 werd de opdracht tot de accountantscontrole van de jaarrekening 2014 door de Algemene Vergadering verleend aan KPMG Accountants N.V. in Amstelveen. De Raad van Bestuur en het Audit Committee hebben in 2013 de prestaties van de externe accountant beoordeeld met het oog op het rapporteren van hun bevindingen aan de Algemene Vergadering in De Raad van Bestuur en het Audit Committee hebben hierover ook gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. Het algemene oordeel is dat de accountant zijn taken tot volle tevredenheid uitvoert. In zoverre de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het Audit Committee de volgende punten hebben kunnen beoordelen, hebben zij vastgesteld dat: de accountantscontrole 2013 naar behoren uitgevoerd is; de communicatie tussen de externe accountant, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen correct geweest is; de onafhankelijkheid van de externe accountant niet ter discussie heeft gestaan; de accountant op onafhankelijke, professionele en kritische wijze zijn taken heeft uitgevoerd; de expertise en de samenstelling van het accountantsteam aan de gestelde eisen heeft voldaan; en het honorarium van de accountant was conform eerder gemaakte afspraken. Met het oog op het bovenstaande wordt voorgesteld KPMG Accountants N.V. in Amstelveen opdracht te verlenen tot de accountantscontrole van de jaarrekening voor het verslagjaar 2015, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring van het Audit Committee van het voorstel van KPMG Accountants N.V. met betrekking tot uitvoering en het honorarium. 6.2 Verandering van accountant wegens verplichte roulatie Overeenkomstig de nieuwe Wet op het accountantsberoep zal de Vennootschap in 2014 een grondige beoordeling uitvoeren van accountantsorganisaties die KPMG Accountants N.V. uiterlijk voor 1 januari 2016 kunnen vervangen. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart

5 de agenda agendapunt 7 Samenstelling van de Raad van Commissarissen 7.1 Vrijwillig aftreden van de heer R.J. Frohn als Commissaris De heer Frohn zal na de Algemene Vergadering van 27 maart 2014 vrijwillig aftreden als Commissaris. Hij heeft besloten zich terug te trekken als Commissaris in verband met andere nieuwe verantwoordelijkheden die het voor hem onmogelijk maken voldoende tijd te besteden aan zijn commissariaat. Hoewel de Raad van Commissarissen deze beslissing begrijpt, betreuren wij het vertrek van de heer Frohn en danken wij hem voor zijn waardevolle adviezen op het gebied van international business and finance, alsmede voor zijn betrokkenheid gedurende zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen wenst de heer Frohn succes met zijn andere activiteiten. We zijn verheugd dat de heer Overmars recentelijk heeft ingestemd met zijn nominatie voor lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en daarmee, onder voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Vergadering, de ontstane vacature te vervullen. De heer Overmars kwalificeert als financieel expert zoals gedefinieerd in de Nederlandse Corporate Governance Code (artikel III.3.2). Na benoeming zal de heer Overmars lid worden van de audit committee. De heer Overmars voldoet aan het profiel dat is opgesteld door de Raad van Commissarissen en aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet bestuur en toezicht. Het voorstel tot benoeming van de heer Overmars als Commissaris van de Vennootschap wordt door de Raad van Bestuur volledig gesteund. Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de voorgestelde benoeming, op grond van artikel 2:142, paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek: Naam P.S. Overmars (1964) Nationaliteit Voorgaande positie Nederlandse Lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. ( ) Als gevolg van het aftreden van de heer Frohn zal de samenstelling van de audit committee worden gewijzigd. De heer Vink zal de rol van voorzitter van het audit committee overnemen. Commissariaten Andere benoemingen Academisch Medisch Centrum (Amsterdam) Tetu Holding B.V. (Van Dijk Educatie) Aronsohn Holding B.V. Adviseur NautaDutilh N.V. Adviseur Randstad Beheer B.V. 7.2 Benoeming van de heer P.S. Overmars als Commissaris Teneinde de vacature die ontstaat vanwege het vrijwillig aftreden van de heer Frohn te vervullen, doet de Raad van Commissarissen, overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de Statuten van de Vennootschap, een niet-bindende voordracht aan de Algemene Vergadering om de heer P.S. Overmars te benoemen tot Commissaris voor een termijn van vier jaar, eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering van De heer Overmars is geboren in 1964 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na zijn MBA diploma te hebben behaald aan Nijenrode Business Chool (1987) is de heer Overmars in dienst getreden bij ABN AMRO Bank N.V. In verschillende managementposities in Nederland en Azië heeft hij zijn kennis op het gebied van finance and control kunnen verdiepen en heeft hij uitgebreide internationale ervaring opgedaan. Van 2006 tot 2008 maakte de heer Overmars deel uit van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. De heer Overmars is tevens lid van de Raad van Commissarissen / Toezicht van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, Tetu Holding B.V. (Van Dijk Educatie) en Aronsohn Holding B.V. Daarnaast is hij adviseur van NautaDutilh N.V. en Randstad Beheer B.V. Aandelen en/of opties Nutreco Geen 7.3 Herbenoeming van mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen als Commissaris Overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen zal mevrouw Verhagen na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 27 maart 2014 aftreden. Mevrouw Verhagen werd op 1 april 2010 benoemd tot Commissaris. Mevrouw Verhagen is verkiesbaar en beschikbaar voor herbenoeming. Overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de Statuten van de Vennootschap doet de Raad van Commissarissen een nietbindende voordracht aan de Algemene Vergadering om mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen als Commissaris te benoemen voor een nieuwe termijn van vier jaar, eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering in

6 de agenda Nadat zij haar rechtenstudie aan de Radboud Universiteit Nijmegen had afgerond, heeft mevrouw Mevrouw Verhagen een masterdiploma op het gebied van HR behaald aan de Universiteit van Tilburg, een diploma op het gebied van international management van INSEAD en een executive MBA van Stanford University. Mevrouw Verhagen begon haar carrière in 1993 bij TNT Post, waar ze verschillende sales, marketing en operationele functies heeft vervuld. In 2003 werd ze benoemd als lid van de Executive Committee van TNT Post. Van 2007 tot 2010 was ze managing director Group HR TNT. Na de demerger van TNT Post in 2011 werd Mevrouw Verhagen lid van de Raad van Bestuur van PostNL N.V. en sinds 2012 bekleedt ze de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur. Mevrouw Verhagen heeft haar taken binnen de Raad van Commissarissen en de Remuneration Committee op uitstekende wijze vervuld. De Raad van Commissarissen acht het daarom van groot belang een beroep te kunnen blijven doen op de ruime ervaring van mevrouw Verhagen als Commissaris en lid van het Remuneration Committee van de Vennootschap. Mevrouw Verhagen voldoet aan het profiel dat is opgesteld door de Raad van Commissarissen en aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet bestuur en toezicht. Het voorstel tot herbenoeming van de mevrouw Verhagen als Commissaris van de Vennootschap wordt door de Raad van Bestuur volledig gesteund. Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de voorgestelde herbenoeming, op grond van artikel 2:142, paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek: Naam H.W.P.M.A. Verhagen (1966) Nationaliteit Nederlandse agendapunt 8 Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V. 8.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden Overeenkomstig artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap wordt verzocht de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen ten tijde van deze machtiging, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in geval van fusies, acquisities of strategische samenwerkingen. De Algemene Vergadering zal bevoegd blijven voor het percentage dat niet is gedelegeerd aan de Raad van Bestuur. Deze aanwijzing wordt gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen om tijdig te reageren met betrekking tot de financiering van de Vennootschap. De uitgifte van aandelen kan worden bestemd voor het nakomen van verplichtingen welke voortvloeien uit aandelenplannen voor de Raad van Bestuur en het senior management en voor het uitkeren van stockdividenden, maar het kan ook een instrument zijn om (onderdelen van) overnames te financieren. De duur van de gevraagde aanwijzing is 18 maanden, conform de huidige Corporate Governance-praktijk, beginnend op 1 april De aanwijzing zoals verleend door de Algemene Vergadering op 28 maart 2013 komt na goedkeuring van dit voorstel per 1 april 2014 te vervallen. Huidige positie CEO van PostNL N.V. Commissariaten Rexel S.A. Andere benoemingen Lid Dagelijks Bestuur van VNO-NCW Aandelen en/of opties Nutreco Geen Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart

7 de agenda 8.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden Overeenkomstig artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte/verlening van rechten tot het nemen van gewone aandelen, conform artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek. In overeenstemming met het voorstel onder 8.1 is de aanwijzing beperkt tot een periode van 18 maanden, beginnend op 1 april De aanwijzing zoals verleend door de Algemene Vergadering op 28 maart 2013 komt na goedkeuring van dit voorgestelde besluit per 1 april 2014 te vervallen. agendapunt 9 Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V. Machtiging van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop door de Vennootschap van eigen gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden Overeenkomstig artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Geen voorkeursrecht bestaat op gewone aandelen die worden uitgegeven tegen storting anders dan in geld. Bij uitgifte van gewone aandelen tegen storting in geld hebben houders van gewone aandelen voorkeursrechten om zich in te schrijven voor deze nieuwe aandelen gedurende een periode van ten minste veertien dagen, zoals bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Met deze machtiging kan de Raad van Bestuur voorkeursrechten op aandelengerelateerde beloningsplannen uitsluiten of beperken. Verder kunnen de voorkeursrechten worden beperkt of uitgesloten voor maximaal 20% van het totale kapitaal aan uitgegeven gewone aandelen ten tijde van deze machtiging wanneer het wenselijk zou zijn een (deel van een) fusie, acquisitie of strategische samenwerking te betalen in de vorm van gewone aandelen Nutreco N.V. De Raad van Bestuur zal deze bevoegdheid alleen uitoefenen rekening houdend met de beperkingen die zijn vastgesteld in deze toelichting, en uitsluitend voor de in deze toelichting beschreven doelstellingen. De gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze of anderszins tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de gewone aandelen en 110% van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen op de door NYSE Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs, berekend over vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop. Deze machtiging tot inkoop geeft de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de benodigde flexibiliteit om verplichtingen na te komen betreffende aandelengerelateerde beloningsplannen, het stockdividend of anderszins. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, beginnend op 1 april De machtiging zoals verleend door de Algemene Vergadering op 28 maart 2013 komt na goedkeuring van dit voorgestelde besluit per 1 april 2014 te vervallen. Voor dit voorstel is een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de helft of meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meerderheid. 6

8 Registratie/Volmacht/Steminstructie Registratie/Volmacht/Steminstructie Registratiedatum Overeenkomstig het in de wet bepaalde hebben voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op 27 februari 2014 ( Registratiedatum ), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers: Houders van aandelen aan toonder De administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Houders van aandelen op naam Het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door Nutreco N.V. Aanmelding en toegang Stem- en vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder kunnen de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij zich vanaf 28 februari 2014 tot uiterlijk 21 maart 2014 vóór uur aan te melden bij ABN AMRO via of via hun intermediair. De betrokken intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt, alsmede de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen laten uitvoeren door ABN AMRO op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Houders van aandelen aan toonder die zich conform bovenstaande procedure hebben aangemeld ontvangen een registratiebewijs. Het registratiebewijs zal gelden als bewijs van toegang tot de vergadering. Indien de aandeelhouder niet tijdig in het bezit is van een registratiebewijs, dient de aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) zich voor aanvang van de vergadering bij de registratiebalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend. Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld. Volmacht/steminstructie Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen dienen een door hen ondertekende volmacht uiterlijk 21 maart 2014 in te leveren bij voornoemde bank en de gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht voor de vergadering bij de registratiebalie in te leveren. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Nutreco N.V. en via de website (www.nutreco.com). Onverminderd de aanmelding als hiervoor beschreven kan een aandeelhouder zich tevens laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij: SGG Netherlands N.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. Een steminstructie kan tot uiterlijk 21 maart 2014 elektronisch verleend worden via Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos bij SGG verkrijgbaar is en aldaar uiterlijk 21 maart 2014 ingevuld geretourneerd dient te zijn (per post, per of per fax: ). Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Gevolmachtigden, die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen, zodanig dat zij niet voor alle aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), worden verzocht uiterlijk op 26 maart 2014 contact op te nemen met het secretariaat van Nutreco N.V. (telefoon: ; teneinde een behoorlijke verwerking van die instructies mogelijk te maken. Webcast De vergadering zal live (audio) en integraal worden uitgezonden via de corporate website Raad van Bestuur Nutreco N.V. Amersfoort, 6 februari 2014 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart

9 Routebeschrijving naar Theater & Congrescentrum De Flint Routebeschrijving naar Theater & Congrescentrum De Flint De meest gemakkelijke weg naar De Flint. Met de Auto Vanuit de richting Utrecht De A28 volgen in de richting Amersfoort. Net voor het knooppunt Hoevelaken de afslag Hoevelaken/Amersfoort (afrit 8) nemen. Einde afrit links, onder het viaduct door. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting centrum. Na het passeren van de twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Gemeentelijke P-verwijzing Parkeergarage Flintplein volgen. Vanuit de richting Amsterdam en Apeldoorn De A1 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein Hoevelaken richting Utrecht aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit 8) nemen. Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting centrum. Na het passeren van de twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Gemeentelijke P-verwijzing Parkeergarage Flintplein volgen. Met openbaar vervoer De Flint is ook goed bereikbaar met openbaar vervoer. Bij aankomst per trein op station Amersfoort kiest u van de stadsdienst lijn 5 en stapt u uit bij de halte De Flint (de bus stopt direct voor het theater). Voor uw terugreis kunt u eveneens stadsdienst lijn 5 gebruiken. Ook is er een gratis pendelbus beschikbaar tussen station Amersfoort en De Flint van uur tot De pendelbus staat op het Pieter Mondriaanplein (noordzijde station Amersfoort). De pendelbus is ook beschikbaar tot 1 uur na afloop van de vergadering. De Flint Coninckstraat 60 Amersfoort Vanuit de richting Zwolle De A28 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein Hoevelaken richting Utrecht aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit 8) nemen. Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting centrum. Na het passeren van de twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Gemeentelijke P-verwijzing Parkeergarage Flintplein volgen. Parking Parkeergarage Flintplein biedt plaats aan 360 auto s en ligt direct achter De Flint. Gratis uitrijkaarten zijn verkrijgbaar bij de registratiebalie. 8

10 Nutreco is a global leader in animal nutrition and fish feed Our advanced feed solutions are at the origin of food for millions of consumers worldwide. Nutreco tel fax Prins Frederiklaan 4 Postbus AG Amersfoort

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 De Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) zal worden gehouden op maandag 9 februari 2015 om 14.30 in

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de Vennootschap ) zal worden gehouden op donderdag 26 maart 2015, aanvang 14.30 uur,

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NUTRECO N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NUTRECO N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NUTRECO N.V. 28 maart 2013 2 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NUTRECO N.V. AGENDA AGENDA De jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 20 april 2016 om 15.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243,

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ), gevestigd te Amsterdam, te houden op

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 19 april 2017 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 19 april 2017 om 15.00 uur in het Postillion Hotel, Kosterijland

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur Tjalling C. Koopmans zaal ten kantore van de vennootschap Radarweg 29, 1043 NX

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de ) te

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 15 april 2015 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 Convocatie Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 2 Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. Convocatie voor

Nadere informatie

6 Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (ter stemming)

6 Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V. wordt gehouden op vrijdag 29 april 2016 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering van NN Group N.V. (de Vennootschap ). De vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de ) te

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16. oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.00 uur, in het auditorium van de vanlanschottoren, leonardo

Nadere informatie

RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Dinsdag 26 september 2017 om uur

RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Dinsdag 26 september 2017 om uur De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie