Bestuur van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus BJ Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuur van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid."

Transcriptie

1 cëi > Retouradres Postbus BJ Den Haag Bestuur van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus BJ Den Haag Contactpersoon J.A.W. de Goede T IPC 2100 Datum o 5 DEC Betreft Aanvulling regeling bekwaamheid management en professionalisering onderwijspersoneel in het middelbaar beroepsonderwijs Onze referentie Bijlagen Addendum bestuursakkoord Geacht bestuur, Op 22 november 2011 sloten OCW en de MBO Raad namens de leden het bestuursakkoord over een verdere professionalisering van de medewerkers in het mbo. Recent zijn de MBO Raad en de vorige staatssecretaris overeengekomen om de impuls van het bestuursakkoord te versterken. Met deze brief informeer ik u over deze versterking, die erop neerkomt dat u vanaf dit jaar al over meer middelen voor professionalisering beschikt. Daarnaast informeer ik u over de stand van zaken rond het lerarenregister in het mbo. Invulling professionaliseringsmiddelen. In het bestuursakkoord van 2011 Is In vijf stappen vastgelegd hoe de professionalisering in de periode wordt gerealiseerd. U heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld dat beoordeeld is door MB015. De sectorale eindrapportage over alle betrokken instellingen geeft een positief totaalbeeld. Op basis van dit beeld stel ik voor de sector in 2012 een aanvullend budget van 7 min. beschikbaar. Daarnaast wordt op basis van het Begrotingsakkoord (voorjaar 2012) vanaf 2013 structureel een aanvullend budget van 14 min. beschikbaar gesteld. Met deze middelen wordt de gezamenlijk ingezette koers rond professionalisering geïntensiveerd en verbreed, bijvoorbeeld waar het gaat om de professionalisering van het bestuur. De MBO Raad en OCW hebben hiervoor een aanvulling op het bestuursakkoord gesloten, in de vorm van een ambitiekader (zie bijlage). In lijn met het bestuursakkoord geldt dat er aanvullende afspraken worden gemaakt, gericht op maatwerk per instelling, waarin u aangeeft welke activiteiten en resultaten u binnen onderstaand ambitiekader zult realiseren in de periode Pagina 1 van 2

2 Ambitiekader: 1. Professionalisering bestuur en vergroten professionele cultuur Vanaf 2012 nemen alle instellingen in hun aanvulling op het plan van aanpak op hoe en met welk resultaat het bestuur zich in de periode verder professionaliseert. Alle instellingen leggen vast hoe zij op het niveau van de instelling, de onderwijsteams en de individuele medewerker de professionele cultuur verbeteren. Alle instellingen leggen vast wat de resultaten van de investeringen in professionalisering over de periode ten opzichte van de nulmeting in 2011 zullen zijn en hoe zij sturen op het realiseren van de doelen. Vergroten kwaliteitsontwikkeling onderwijsteams, met aandacht voor instructeurs De kennis en vaardigheden van onderwijsteams worden integraal verbeterd, waarbij de rol van het onderwijsondersteunend personeel expliciet aan bod komt. In het kader van peer review of teamontwikkeling wordt transparantie over het functioneren van onderwijsteams (docenten en onderwijsondersteunend personeel) gestimuleerd om zo van elkaar te kunnen leren. 2. Versterking onderwijskundig leiderschap management Alle managers zijn in 2015 in staat om op onderwijskundig vlak leiding en ondersteuning te geven aan het onderwijspersoneel. Alle managers zijn in 2015 in staat om hun onderwijsteams te faciliteren in het met en van elkaar leren. Ik verzoek u het eerder opgestelde plan van aanpak aan de hand van bovenstaand ambitiekader verder aan te vullen, te concretiseren en opnieuw beschikbaar te stellen aan MB015. De aangescherpte doelstellingen zullen onderwerp van gesprek zijn bij de voortgangsgesprekken die MB015 in de periode eind begin 2013 met alle instellingen voert. In aanvulling daarop voert MB015 in mei/juni 2013 een gesprek over de progressie die geboekt is t.a.v. professionalisering binnen uw instelling, mede ter voorbereiding op de opname van de professionaliseringsmiddelen in de prestatiebox vanaf Voor het overige blijven de afspraken zoals vastgelegd in het bestuursakkoord van kracht. Registerleraar Op woensdag 15 februari jl. heeft de Onderwijscooperatie gelanceerd. Een register van, voor en door leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. Alle bevoegde leraren in Nederland kunnen zich nu op basis van vrijwilligheid inschrijven in het lerarenregister. Hiermee laten leraren zien actief met hun professionele ontwikkeling bezig te zijn en welke activiteiten zij daarvoor ondernemen. Pagina 2 van 3

3 In het bestuursakkoord professionalisering is afgesproken dat instellingen deelnemen aan een registerpilot om tot een betekenisvolle inrichting van Registerleraar.nl voor de mbo-sector te kunnen komen. Een aantal instellingen heeft zich aangemeld om vanaf schooljaar 2012/2013 deel te nemen aan de pilot. Ook voor de start van pilots in het schooljaar 2013/2014 kunnen instellingen zich aanmelden! Voor deelname is een impulsbudget beschikbaar. Voor meer informatie over deelname aan de pilot kunt u contact op nemen met Sonja Prenen werkzaam bij de MBO raad en lid van de pilotcommissie. Tot slot wil ik nog opmerken dat ik me, naast de gezamenlijke inzet op de professionalisering van het zittende personeel, ook hard maak voor de kwaliteitsversterking van aankomende docenten in het mbo. Ik zal de Tweede Kamer en de mbo-sector op korte termijn nader informeren over de concrete plannen. Ik wens u veel succes toe met de verdere professionalisering van uw instelling en het daarin werkzame personeel. Met vriendelijke groet, de minister van Onderwijscultuur en Wetenschap, Pagina 3 van 3

4 / ] /! F-i ISSMI Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ft a a d Addendum bij het Bestuursakkoord tussen de werkgevers in het mbo, verenigd in de MBO Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Versterking impuls voor verdere professionalisering van bestuur, management en onderwijspersoneel in het mbo Op 22 november 2011 ondertekenden de staatssecretaris van OCW en de voorzitter van de MBO Raad (namens de leden van de MBO Raad) het bestuursakkoord voor verdere professionalisering van de medewerkers in het mbo. Voortbouwend op het Professioneel Statuut, het actieplan Focus op Vakmanschap en het actieplan Leraar een krachtig beroep! is in vijf stappen vastgelegd hoe deze professionalisering in de periode wordt gerealiseerd. De instellingen hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld, dat Is beoordeeld door MBOIS-Kwaliteit. Op basis van de beoordeling stelt het ministerie van OCW In 2012 eenmalig een aanvullend budget van 7 min. beschikbaar voor een versnelling van de startfase van professionalisering in het schooljaar Daarnaast worden met het Begrotingsakkoord vanaf 2013 structurele middelen (bijlage I) voor een addendum bij het bestuursakkoord beschikbaar gesteld. In dit addendum leggen het ministerie van OCW en de MBO Raad, namens de leden van de MBO Raad, aanvullende stappen voor professionalisering vast. In lijn met het bestuursakkoord geldt dat deze afspraken zijn gericht op maatwerk per instelling. Er zal dus ook op instellingsniveau worden bekeken of instellingen voldoende en concreet invulling geven aan deze afspraken ter verantwoording van de aanvullende middelen. Instellingen geven daartoe in een aanvullend plan van aanpak aan welke activiteiten en resultaten zij binnen onderstaand ambitiekader zullen realiseren in de periode Ambitiekader: 1) Professionalisering bestuur en vergroten professionele cultuur Vanaf 2012 nemen alle instellingen in hun aanvulling op het plan van aanpak op hoe en met welk resultaat het bestuur zich in de periode verder professionaliseert. Alle instellingen leggen vast hoe zij op het niveau van de instelling, de onderwijsteams en de individuele medewerker de professionele cultuur vergroten. Alle instellingen leggen vast wat de resultaten van de investeringen in professionalisering over de periode ten opzichte van de nulmeting in 2011 zullen zijn en hoe zij sturen op het realiseren van de doelen. 2) Vergroten kwaliteitsontwikkeling onderwijsteams, met aandacht voor instructeurs De kennis en vaardigheden van onderwijsteams worden integraal verbeterd, waarbij de rol van het onderwijsondersteunend personeel expliciet aan bod komt. In het kader van peer review of teamontwikkeling wordt transparantie over het functioneren van onderwijsteams (docenten en onderwijsondersteunend personeel) gestimuleerd om zo van elkaar te kunnen leren. 3) Versterking onderwijskundig leiderschap management Alle managers zijn in 2015 in staat om op onderwijskundig vlak leiding en ondersteuning te geven aan het onderwijspersoneel. Alle managers zijn in 2015 in staat om hun onderwijsteams te faciliteren in het met en van elkaar leren.

5 Monitoring aanvulling plannen van aanpak MBOIS-Kwaliteit beoordeelt de aanvulling op de plannen en stuurt zo nodig aan op bijstelling en aanvulling en rapporteert daarover aan het ministerie van OCW. De aanvulling op de plannen van aanpak loopt vervolgens mee in de bestaande monitoring van het bestuursakkoord. elden de afspraken zoals vastgelegd in het bestuursakkoord. derwijs, Cultuur en Wetenschap, taris Halbe Zijlstra ^an Zijl

6 Bijlage I Bijgesteld financieel overzicht bij Bestuursakkoord en addendum MBO Raad en Ministerie van OCW Bestemming professionaliseringsmiddelen voor docenten, bestuur, management, onderwijsondersteunend personeel en registerpilots (incl AOC's) Registerpilot Professionalisering Waarvan onderwijs(ondersteunend)personeel (2/3) Waarvan bestuur en management (1/3) Ondersteuning MBO-diensten Totaal uitputting

7 CciAsCje ^OTN toestuur ROC Instelling Achternaam voorzitter Dhr./Mw. Titel en Adres Postcode Woonplaats CvB voorletters 1 Horizon College van de Langenberg de heer mr. J.H.G. Postbus AA Alkmaar 2 AOC Clusius College Tilburc de heer M.H. Voltastraat DD Alkmaar 3 ROC Flevoland Wilcke de heer R. Postbus AC Almere 4 Hoornbeeck College Blonk de heer A.G. Postbus AW Amersfoort 5 Amarantis Onderwijsgroep Molenkamp MPA de heer L.J. Postbus AW Amsterdam 6 ROC van Amsterdam de Jaeger de heer E.C.M. Postbus CN Amsterdam 7 Mediacollege Amsterdam de Haas MBA de heer J.A. Postbus JA Amsterdam 8 ROC Aventus alewijnse de heer G Postbus AJ Apeldoorn 9 Rijn IJssel Geerdink de heer drs. B.G.M. Postbus ED Arnhem 10 IPC Groene Ruimte Jansen de heer M.W.M. Postbus AJ Arnhem 1 Sint Lucas Tibosch MPM de heer G J WC M Postbus AC Boxtel 1 12 AOC Helicon opleidingen Hoeks de heer drs. Ing. F.M. Postbus AB Boxtel 13 Koning Willem I College Free de heer drs. C.J.M. Postbus AC Den Bosch ROC Mondriaan Leenhouts mevrouw drs J.C. Leeghwaterplein 2521 DB Den Haag ROC Kop van Noord-Holland de Wit de heer A.J.M. POStbUS AG Den Helder _16 Graafschap College van Gils de heer drs. M.J.A M. Slingelaan EA Doetinchem ~> 17 Da Vinei College Vrancken de heer P Postbus BD Dordrecht 18 ROC A 12 Postbus BB Ede 19 AOC Groenhorst College Verweij de heer HE. Postbus BE EDE (gld) ROC Eindhoven Wintels de heer A H P M. Postbus HC Eindhoven De Eindhovense school Tibosch MPM de heer G.J.W.C.M. Postbus AW Eindhoven Drenthe College Donkervoort mevrouw I. Postbus AD Emmen ROC West Brabant Franken de heer R.Ch. Postbus AR Etten-Leur 24 AOC Edudelta Onderwijsgroep Barendregt de heer N. Postbus AW Goes 25 ID College Jelsma de heer 0. Postbus AB GOUDA Alfa College Antonides de heer E. Postbus AE Groningen 26 Noorderpoort Schuur de heer R. Postbus AM Groningen ROC Menso Alting Boersma de heer G. Postbus Ak Groningen

8 AOC Terra/Onderwijsgroep Noord Schilt de heer R. Postbus AA Groningen 29 Nova College Snijders de heer H. Postbus CC Haarlem SOMA College van Bodegom mevrouw drs. A.M. Postbus o AH Harderwijk 32 Arcus College Theunissen de heer drs. T.A.E.M. Postbus AE Heerlen 33 ROC Ter AA Knoet-Michels mevrouw A.J.H. Postbus AL Helmond 34 ROC Twente Schutte de heer H. Postbus AP Hengelo 35 SVO Noltes de heer R.J.W. Postbus GH Houten 36 Stichting Wellantcollege Postbus DD Houten 37 Friese Poort Tuinier de heer Sj. Postbus AC Leeuwarden 38 Friesland College Vos mevrouw E. Postbus AA Leeuwarden 39 AOC Nordwin College Stierhout de heer drs. A.J.H.M. Postbus BL Leeuwarden 40 ROC Leiden Knigge de heer drs. J.Th.M Postbus GD Leiden 41 Leidse Instrumentmakersschool Harms de heer ing. D.W. Einsteinweg CC Leiden 42 AOC Oost College van Bestuur Postbus AD Lochem 43 Leeuwenborgh opleidingen Langen mevrouw C.H.W. Postbus BV Maastricht 44 ROC Zeeland van Meerkerk mevrouw H. Postbus GA Middelburg ROC NIJMEGEN Berben mevrouw drs. J.C.J.M. Postbus BA Nijmegen Gilde Opleidingen Scholl de heer mr. L.L.G.H. Postbus KB Roermond 47 AOC Citaverde College Janssen de heer ' J.P.M. Postbus AN Roermond 48 Albeda College van Gorsel mevrouw A. Postbus AL Rotterdam 49 ROC Zadkine College Verburgh de heer dr. D.L. Postbus CA Rotterdam 50 Grafisch Lyceum Rotterdam van Vliet de heer F.J. Postbus BR Rotterdam 51 Hout- en Meubileringscollege Veringa de heer F. Postbus GD Rotterdam 52 Scheepvaart en Transport College Hietbrink MFc de heer E. Postbus JC Rotterdam 53 Koninklijke Kentalis Bakker M HA de heer H. Postbus BA St Michielsgeste ROC Westerschelde van der Brugge de heer G. Postbus AC Terneuzen ROC Rivor van den Berg de heer J.P.A. Postbus AJ Tiel ROC Tilburg Braam de heer V. Postbus BH Tilburg 56 Scholengemeenschap De Rooi Pheninckx de heer T. Postbus BL Tilburg 57 Pannen 58 Berechja College Postbus AA Urk

9 59 ROC Midden Nederland Geluk de heer L. Amerikalaan VD Utrecht 60 Grafisch Lyceum Utrecht Heimans mevrouw B. Postbus JB Utrecht 61 Nimeto Verschoor MBA de heer J.A. Postbus LA Utrecht 62 ROC De leijgraaf van Summeren de heer P. Postbus AK Veghel 63 Holland Accent onderwijsgroep Postbus CA Vlaardingen 64 AOC Lentiz onderwijsgroep Kant de heer G. Postbus CA Vlaardingen Regio College Zaanstreek Amersfoort de heer P.W. Cypressehout EK Zaandam 65 Waterland 66 Deltion College Peters de heer A.J. Postbus AN Zwolle 67 Onderwijsgroep De Landstede van Kessel de heer R. Postbus AA Zwolle 68 Cl BAP vakschool voor verbeelding Zandbergen mevrouw C. Zwartewaterallee DX Zwolle 69 AOC De Groene Welle Hengeveld mevrouw drs. F.W. Postbus AN Zwolle OPNEMEN IN BESTAND??? neen, dit is een AOC!!!! Wellantcollege Randhoeve 2, 3992 XH HOUTEN/POSTBUS 177/3990 DD HOUTEN TELEFOON: INFO WELLANT. NL GEEN VOORZITTER BEKE Menso alting altijd 2 mailings!!!!

10 adres Telefoonnummer a.d.i.woudsma cvfcxéöclusius.nl mhvantilburqoclusius.nl bakkert(a)rocflevoland.nl secretariaatcvbohc-vic.nl contact(a)amarantis.nl ecm.dejaeaeroirocva.nl i.dehaas(a)ma-web.nl w.kosteroaventus.nl cvb(a)riiniissel.nl Dost(a)ipcqroen.nl t.voetsojsintlucas.nl f.hoeks(5)helicon.nl infoohelicon.nl c.free(a)kw1c.nl i.leenhoutsoimonsaan.nl Dost(a)rockopnh.nl cvbolqraafschapcolleqe.nl wpn(a)roc.a12.nl h.e.verweii(a)aeres.nl infoöïaeres.nl ahpm.wintelsoroceindhoven.nl i.donkervoort (5)drenthecolleqe nl r.franken(5)rocwb.nl n.barendreqt(a)edudelta.nl dotter(a)idcolleqe.nl infooüdcolleqe.nl e.antonidesoalfa-colleqe.nl Iw.idemaOalfa-collee.nl: ms.qerdsoalfa-colleqe.nl cvb( noorderpoort.nl of r.schuuronoorderpoort.nl Gecontrol eerd Directeur bestuurder, Vzt. CvB. Zie Wellant college de heer Verburg

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I

Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Hoe meer het verandert, des te meer blijft hetzelfde (Jean-Baptiste

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen DG Wonen, Wijken en Integratie Programmadirectie Wijken College van Burgemeester en Wethouders Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC285 Telefoon 070-3391073 / 06-52595536 www.vrom.nl

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Bedrijfstakgroep T&L Transport en logistiek Titel : Activiteitenplan Btg T&L Auteur(s) : Noor Freericks en Jonna van Accooij MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus 196 3730 AD De

Nadere informatie

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen NT2 is in 1992 ingesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen als landelijk erkend examen. Het examen is afgestemd op het taalgebruik

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Inspiratie voor taal en rekenen

Inspiratie voor taal en rekenen Inspiratie voor taal en rekenen Geachte lezer, Taal en rekenen zijn de zuurstof van ons onderwijs. Taal is niet alleen de expressie, maar ook de essentie van begrip. Er is zoveel meer mogelijk als je je

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers. Inventarisatie van vraag en aanbod

Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers. Inventarisatie van vraag en aanbod Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers Inventarisatie van vraag en aanbod Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers Inventarisatie van vraag en aanbod Colofon Kenniscentrum

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers. Inventarisatie van vraag en aanbod

Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers. Inventarisatie van vraag en aanbod Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers Inventarisatie van vraag en aanbod Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers Inventarisatie van vraag en aanbod Colofon Kenniscentrum

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 adressenoverzicht 2013-2014 Staatsexamens Nederlands als tweede taal CURSUSSEN EN EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMENS NT2 2 ADRESSENOVERZICHT 2013-2014 3 Inhoud

Nadere informatie

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen ICT monitor mbo 2013 Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Onderwijs Netwerk Ondernemen projecten 2009

Onderwijs Netwerk Ondernemen projecten 2009 Onderwijs Netwerk Ondernemen projecten 2009 www.onderwijsonderneemt.nl Voorwoord Namens het team Onderwijs en Ondernemen ben ik blij dat ik u dit boekje kan aanbieden. Een boekje met daarin 28 Onderwijs

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de ALV december 2013 Inhoudsopgave Jaarplan 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

de MBO krant Geef docenten de ruimte Voortijdig schoolverlaten Innovatiehuis geopend nummer 19 maart 2012 Pas verschenen: de Handreiking

de MBO krant Geef docenten de ruimte Voortijdig schoolverlaten Innovatiehuis geopend nummer 19 maart 2012 Pas verschenen: de Handreiking de MBO krant nummer 19 maart 2012 Ik vind dat scholen de inspectie soms te belangrijk maken. Aan het woord is hoofdinspecteur Rick Steur. Een interview over het nieuwe toezichtkader bve en de gevolgen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

De school als professionele organisatie

De school als professionele organisatie H2 De school als professionele organisatie PAGINA 23 De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog en daarmee de prestaties van leerlingen. Dat is de ambitie van dit kabinet. Daarvoor zijn goed opgeleide

Nadere informatie

Monitor Laaggeletterdheid G52

Monitor Laaggeletterdheid G52 Monitor Laaggeletterdheid G52 Stand van zaken bij de aanpak van laaggeletterdheid in de G52 gemeenten CINOP, s Hertogenbosch Anna Geertsma met medewerking van Maarten Ooms, Ieteke Bos en Jan Jongeneelen

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie