Voortgangsrapportage december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage december 2014"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage december 2014 op basis an het erbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenatting erbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbeelingen op een rij

2 1. INLEIDING Voorwoord Voor u ligt de laatste oortgangsrapportage an dit jaar met releante informatie oor het bestuur en de deelnemers. Belastingsamenwerking Oost-Brabant beindt zich momenteel in een ontwikkeltraject, dat is gebaseerd op de beindingenrapportage en de erbeterpunten an de Taskforce, inclusief de meerjarenbegroting Met regelmaat wordt de oortgang an de taakuitoering an de BSOB gerapporteerd. Realisatie erbeterplan De organisatie is nu ruim een jaar op weg conform het erbeterplan en ordert gestaag. Ter ondersteuning an de sturing op de bedrijfsoering is een intern controleprogramma opgesteld. De resultaten zijn teens ten behoee an de komende accountantscontrole en als geolg an de ICT-nulmeting door de accountant, begin De begroting is ertaald naar de dierse taakgebieden, zodat betere inulling wordt gegeen aan integraal management. Intussen is het inkoop- en aanbestedingsbeleid astgesteld en is begonnen met het informatiebeleidsplan en backup- en recoery beleid oor automatiseringsondersteuning. De website wordt geactualiseerd en meer afgestemd op wensen an de klant. Daarnaast wordt gewerkt aan een erdere integratie met de digitale balie. De niet-reguliere taken worden projectmatig aangepakt en er indt centrale sturing op plaats. Door een ieder is hard gewerkt aan het erbeteren an de processen. Dit heeft geleid tot dierse conclusies en aanbeelingen. Ook gesterkt door de resultaten an een tussentijds onderzoek an de Waarderingskamer oer de beheersing an het waarderingsproces. Al deze resultaten zijn integraal afgestemd en zijn ertaald naar acties, erantwoordelijken en tijdsafspraken. De onderlinge samenwerking tussen deelnemers en BSOB is geïntensieerd en orderingen zijn gemaakt, zoals op het gebied an harmonisatie erordeningen en het regieoerders(oerleg). Tot slot is een eerste Kadernota (2016) opgesteld. Dit is een belangrijk instrument ter oorbereiding op het samenstellen an de begroting an het jaar daarop en an het inzichtelijk maken an een meerjarenperspectief. Jaarlijkse terug- en ooruitblik Momenteel worden de raden cq. besturen an de deelnemers direct geïnformeerd door middel an een jaarlijkse presentatie en ragenronde. Voorzichtig worden de eerste resultaten zichtbaar en spreken de deelnemers, met enige kritische ragen, hun waardering uit. De BSOB blijft zich de komende periode richten op het per 2016 dusdanig op orde te zijn, dat klanten (deelnemers en belastingplichtigen) tereden zijn oer een efficiënte en effectiee diensterlening an BSOB. Marieke Vrisou an Eck Directeur 2

3 2. Samenatting erbeterplan september 2013 De BSOB is een nog relatief jonge organisatie die oor het waterschap Aa en Maas en 6 gemeenten de belastingen uitoert. De organisatie was medio 2013 nog niet in control. Een groot aantal erbeteracties is noodzakelijk om uiteindelijk in control te komen. Daarbij zijn zeen prioriteiten bepaald die liggen op de olgende terreinen: 1. aansturing en strategie en beleid 2. processen 3. ICT/ applicaties 4. financiën & control 5. gegeensbeheer 6. ziekteerzuim 7. uitwerking kernwaarden in noodzakelijk gedrag Daarnaast is een groot aantal aanullende acties, maatregelen, projecten geduid die eeneens aandacht behoeen. Maar omdat niet elke actie een belangrijk is en omdat de organisatie ook niet alles tegelijkertijd kan oppakken is als actie geformuleerd om een 8. actiiteitenschema op te stellen waarin die acties geprioriteerd en gefaseerd worden. De uitoering an dit plan is gestart in september Op basis an de tussentijdse ealuatie in maart 2014 is nog een zeental punten toegeoegd. 3. Status per cluster enkele bijzonderheden Algemeen BSOB oert de taken uit door middel an een clusterindeling. Per cluster erzorgen de medewerkers een clusterplan. Deze dient als basis oor persoonlijke werk- en ontwikkelplannen. Heffen Nog steeds wordt (met inzet an externe ondersteuning) hard gewerkt aan het inlopen op de achterstanden an oude belastingjaren en de olledigheidscontrole. Dit geldt ooral oor de aanslagen watersysteemheffing ongebouwd en ingezetenen en zuieringsheffing bedrijen en woningen. Er wordt ooruitgang gemaakt met het opleggen an de definitiee aanslagen zuieringsheffing oer 2011, 2012 en Voor 2011 moeten nog ongeeer 600 definitiee aanslagen oor bedrijen worden opgelegd. Voor 2012 staat dit aantal op 950 en oor 2013 op De planning is om een laatste kohier in december 2014 op te leggen oor 2011 (bedrijen) en 2012 (woningen). Verwacht wordt dat deze kohieren de nodige reacties opleeren an belastingplichtigen. De aanslagen oor de bronneringen oor het waterschap oor 2011 zijn, oor zoer de BSOB oer de informatie beschikt, geheel opgelegd. Met het waterschap is gesproken oer een erbetering an de informatieoorziening. De indruk bestaat nu dat niet alle lozingen op het openbaar riool bij bouw- c.q. infrastructurele projecten in beeld zijn. BSOB wil in de loop an olgend jaar een olledigheidsonderzoek doen naar de zuieringsheffing bedrijen met als doel om de opbrengsten te maximaliseren. De ontankelijke bezwaarschiften tegen de waterschapsbelastingen worden, op ongeeer 60 uitspraken na, binnen de gestelde wettelijke termijn afgehandeld. Er zijn wel enkele ingebrekestellingen (erzoek om een dwangsom/ proceskostenergoeding) ontangen, deze zijn echter onterecht gebleken en er is geen proceskostenergoeding uitbetaald. De ontankelijke bezwaarschriften gemeentelijke belastingen moeten oor 31 december 2014 zijn afgewikkeld. Door prioritering in werkzaamheden (aanslagregeling 2011) komt deze wettelijke termijn in geaar. De termijn kan eenmalig erlengd worden met zes weken waardoor BSOB tot medio half februari 2015 de tijd heeft de laatste bezwaren af te handelen. Uiteraard wordt gestreefd naar nog zoeel mogelijk bezwaren oor 31 december 2014 af te wikkelen. Hierna zullen de 3

4 niet-ontankelijke bezwaarschriften ambtshale worden afgehandeld. Hieroor geldt geen wettelijke termijn. Het sericeleel oor het afhandelen an en brieen binnen 10 dagen wordt momenteel niet gehaald. De tijdsbesteding die moet worden geleerd oor het inlopen an de achterstanden oude jaren is hier de oorzaak an. Inorderen Het inningsproces komt steeds erder op orde. De aanmaningen en dwangbeelen worden maandelijks per post erzonden. De ooraankondiging loonordering erloopt olgens een handmatige procedure. Intussen wordt gewerkt aan procesautomatisering, zodat meer efficiency bereikt wordt. In de orige rapportage, an september, werd onjuist ermeld dat er geen aanmaningen en dwangbeelen zijn erstuurd. Dit jaar zijn tot op heden ruim aanmaningen per post erstuurd (in 2013 totaal ruim ). Het aantal erstuurde dwangbeelen is tot op heden ruim (in 2013 totaal ruim ). Het afhandelen an de kwijtscheldingserzoeken erloopt olgens de afgesproken prestatieafspraak, namelijk dat bijna 100% an de erzoeken binnen 8 weken wordt afgehandeld. De betalingserwerking wordt dagelijks bijgehouden. Een deel an de betalingen wordt nog handmatig erwerkt. Intussen wordt gewerkt aan erdergaande procesautomatisering. Door de aanpassing an de parameter instelling kan het percentage niet geautomatiseerd gekoppelde betalingen dalen naar 10%-20%. Met een andere klant (Waternet) wordt nauw samengewerkt aan afspraken met de gezamenlijke softwareleerancier, zodat meer efficiency bereikt kan worden. De prestatieafspraken oer de beantwoording an brieen en s worden gehaald. Met behulp an tijdelijke extra capaciteit wordt ingelopen op de werkoorraad en krijgen onze klanten binnen 10 werkdagen een antwoord. Er is extra aandacht oor het wegwerken an oude posten. Daarbij zal het aker oorkomen dat daadwerkelijk beslag moet worden gelegd op (on)roerende zaken. Dit is erg erelend oor betrokkenen, de burgers en/of bedrijen. Echter, om te oorkomen dat orderingen te lang open staan en daarom mogelijk oninbaar blijken te zijn, moeten dit soort inorderingsmaatregelen worden genomen. Wanneer het niet mogelijk blijkt om ordering te innen en erdere dwanginordering ergeefse moeite lijkt zal op indiiduele basis een oorstel worden gedaan om deze post oninbaar te erklaren. Waarderen De bezwaren an het belastingjaar 2014 welke zijn ingediend oor 1 noember 2014 zijn oor ruim 90% afgehandeld. Ondanks onderonden software problemen worden de bezwaren conform planning afgehandeld. Deze softwareproblemen hebben een achterstand in de controle an de herwaardering eroorzaakt. De erwachting is dat deze werkoorraad in januari is weggewerkt omdat dan, in tegenstelling tot orig jaar, nagenoeg geen bezwaren meer in behandeling zullen zijn. Momenteel is de controle an de herwaardering oor 40% afgerond. Daarnaast zijn oor de meeste gemeenten de mutaties an de erleende bouwergunningen tot en met oktober erwerkt. Door alle erbeteracties en inhaalslagen anuit de bouwergunningen zal in december as. oor ruim 200 objecten oor de WOZ een beschikking worden erstuurd. Nadat 90% an de objecten zijn gecontroleerd oor de herwaardering wordt begonnen met de werkzaamheden om in februari 2015 te mogen beschikken. Front-Office Het aantal beantwoorde gesprekken tot op heden en ten opzichte an orig jaar is in onderstaande tabel weergegeen. 4

5 Totaal 2013 Totaal 2014 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober Totaal De stijging an het aantal gesprekken in 2014 ten opzichte an 2013 komt door proces- en bestandserbeteringen. Er is in 2014 gestart met het continue ersturen an aanmaningen en dwangbeelen en met het ersturen an aankondigingen loonorderingen. Ook het opleggen an aanslagen oer oude jaren heeft als geolg dat het aantal gesprekken is toegenomen. De bemensing an de front-office wordt nauwkeurig afgestemd op de werkomang. Klanten kunnen ook contact zoeken ia of post. De mails die door de front-office afgehandeld kunnen worden, worden dagelijks beantwoord. De inhoudelijke mails die door deze eerste lijn niet beantwoord kunnen worden, worden dagelijks doorgezet naar de back-office. Verdere proceserbeteringen worden erwacht na de huidige inentarisatie an het telefoonerkeer, erkeer en de analoge post anuit de dierse werkprocessen. Er wordt toegewerkt naar professionele communicatie met de belastingbetaler door een erdergaand digitaal klantconcept met geleiding naar één loket, de website. De achterliggende processen zullen in de toekomst erder worden geautomatiseerd. Gegeensbeheer Aan de hand an een inentarisatie an werkzaamheden en projecten wordt het werk opnieuw geprioriteerd en intern afgestemd oer hoe de gegeenskwaliteit, de olledigheid en tijdigheid solide ingericht en ingeregeld kan worden. De Kadastererwerking oor de deelnemende gemeenten zijn, tot en met de maand september 2014, erwerkt. De Kadastrale erwerking oor de inliggende gemeenten, in aanulling op de Stuf- WOZ erwerking, wordt anaf december opgepakt. Tot op heden is met prioriteit gewerkt aan de complete gegeensleering ten behoee an de olledige aanslagoplegging oor waterschappen ongebouwd 2012 en De implementatie an een gegeensmagazijn inclusief datadistributie systeem raagt nog de nodige aandacht en inspanning. Met de leerancier zijn dierse expertsessies georganiseerd om de automatisering ook daadwerkelijk ondersteunend te kunnen laten zijn aan de processen. Het ontdubbelen an subjectgegeens, ter oorbereiding op de implementatie, gaat erder. Parallel hieraan worden de gegeens anuit de herindeling Geffen ook ooraf kwalitatief en kwantitatief beoordeeld of een toeoeging, wijziging of erwijdering an subject en/of object gegeens noodzakelijk is. Immers de gegeens heeft BSOB al in zijn gegeenshuishouding oor de waterschapsheffingen. Vanuit de Stuf-WOZ leering an de inliggende gemeenten, worden de gebruikersgegeens nog niet oergenomen. Deze gegeens worden nu handmatig erwerkt. BSOB is in afwachting an een olledig en correct werkende Stuf-WOZ functionaliteit. De eigenaar gegeens worden wel oergenomen anuit de Stuf-WOZ leering. Er zijn eelal afwijkingen in aanwijsbesluiten oor het bepalen an belastingplichtigen tussen BSOB en gemeente. ICT 5

6 Gegeensmagazijn Het project oor implementatie an een eerste set an basisregistraties en aansluiting op de Landelijke Voorziening GBA is on-hold gezet anwege een mismatch op gebied an techniek, functionaliteit en projectaanpak. Momenteel worden erschillende expertsessies per onderwerp gehouden oor kennisuitwisseling tussen interne deskundigen en de leerancier. Het resultaat an deze sessies zal een inentarisatie met acceptatiecriteria worden waarmee het plan an aanpak en de planning erder ingeuld kunnen worden. In het periodieke oerleg met de waterschappen De Dommel en Aa en Maas is aangegeen dat het oor waterschap De Dommel interessant lijkt om oor de korte termijn een aansluiting te inden bij de basisregistraties an BSOB. Oplossingen oor de lange termijn zullen onderzocht worden anuit een breder perspectief, hierin is ook waterschap Brabantse Delta betrokken. Aan de projectgroep is geraagd om te bekijken wat het plan an aanpak moet worden om te komen tot een mogelijke gezamenlijke implementatie an basisregistraties oor BSOB, Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Procesautomatisering oor WOZ en BAG/WOZ Vooruitlopend op het aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ in 2015 indt ook oor de BAG/WOZ koppeling al oerleg plaats met de softwareleerancier en worden hieroor ook expertsessies ingepland tussen BSOB en leerancier. De resultaten en acceptatiecriteria an deze BAG/WOZ sessies worden opgenomen in de projectplannen oor LV WOZ aansluiting. Hoofdgebruikers team Binnen BSOB is een team an hoofdgebruikers per applicatie of hoofdproces samengesteld. Er indt regelmatig oerleg plaats waarin kennis wordt gedeeld en documentatie, testplannen op elkaar afgestemd. De hoofdgebruikers treden op als eerste aanspreekpunt oor een applicatie (of module) en helpen hun collega s om goed met de software om te gaan. Zij zijn ook het aanspreekpunt oor ICT en accepteren erbeteringen en wijzigingen in software (releases). MijnOerheid Voor de aansluiting op MijnOerheid is in noember gestart met de oorbereidingen. In december zal de business case afgerond worden zodat beslist kan worden op welke termijn BSOB kan en zal aansluiten. Voordelen an MijnOerheid zijn dat de burger maar één berichtenbox heeft oor al zijn berichten an de hele oerheid. Ook kunnen oerheidsberichten makkelijker teruggezocht en gearchieerd worden. Voor BSOB is een besparing in de productie en distributie an documenten te realiseren doordat er minder materiaal en portokosten nodig zijn. Aangepaste website en kennisbank BSOB Voor de website an BSOB is gekozen oor een nieuwe opzet in combinatie met een kennisbank en een uitgebreid intelligent contactformulier waardoor de afhandeling en opolging an digitale erzoeken efficiënter kan erlopen. De kennisbank ondersteunt bij het direct en eenduidig beantwoorden an ragen. Daarnaast wordt de indeling an de website herzien en beter geschikt oor mobiele apparaten. Door gebruik te maken an al lopend beheer en hostingcontracten wordt een jaarlijkse kostenbesparing gerealiseerd en wordt het onderhouden an de informatie makkelijker oor BSOB. Het plan is om begin 2015 lie te gaan met de nieuwe website. Informatiesysteem oor doorgeen an meetgegeens In samenwerking met waterschap De Dommel is besloten tot aanschaf en gebruik an een (cloud) oplossing oor het doorgeen, monitoren en erwerken an zuieringsheffing informatie tot een heffing. Door het geautomatiseerd uitwisselen an data tussen laboratorium, de meetbedrijen en hun adiesbureaus zullen in 2015 efficiency oordelen worden gerealiseerd. Beeiligingsbeleid/DigiD audit In het najaar is het beeiligingsbeleid herzien en geactualiseerd en zijn de nodige oorbereidingen getroffen oor de jaarlijkse DigiD audit eind Ondersteuning ICT In het najaar is gestart met de inhoudelijke en financiële ealuatie an de oereenkomst met waterschap Aa en Maas, waaronder de ICT ondersteuning. De ealuatie is erop gericht om kwantitatiee en kwalitatiee informatie an BSOB te inentariseren en op basis daaran het programma an eisen oor een nieuwe oereenkomst te kunnen opstellen. Scannen an poststukken 6

7 In een ealuatie an de diensten an het huidige scanbedrijf is geconstateerd dat er (te) frequent stagnatie en problemen optreden. Daarnaast leert het erwerken an binnenkomende digitale post nu extra werk op door het beoordelen en erdelen naar de juiste afdeling. Om goed inzicht te krijgen in de oor- en nadelen en de kosten an erschillende scenario s is een projectteam gestart met een onderzoek en wordt eind 2014 een business case en erbeteroorstel opgesteld. Juridische (beleids-)ondersteuning De harmonisatie an de belastingerordeningen erloopt in twee fases. De eerste fase betreft harmonisatieoorstellen welke minder ingrijpend zijn, omdat ze slechts beperkt geolgen hebben oor de heffingssystematiek. In afstemming met de deelnemers zijn nieuwe erordeningen 2015 aangeleerd. De tweede fase, met meer ingrijpende onderwerpen (zoals tarief en maatstaf) is onlangs gestart. De doelstelling an de tweede fase is de eerder genoemde ingrijpende wijzigingen te oorzien an een financiële onderbouwing door middel an een kostenanalyse. Op grond hieran zal een concreet erbeter/harmonisatie oorstel worden gedaan. Gelet op de omang an het project is er oor gekozen niet alle erordeningen in één keer te behandelen. Als eerste zal de erdere harmonisatie an de erordeningen Afalstoffenheffing en Rioolheffing uitgewerkt worden. De reden hieroor is dat met harmonisatie an deze erordeningen naar schatting de meeste winst te behalen zal zijn. Alle gemeenten kennen deze belastingsoorten en de erordeningen lopen behoorlijk uiteen oor wat betreft de heffingsmaatstaen en tariefstelsels. De oerige erordeningen zullen dan aansluitend aan bod komen. In erband met de gemeentelijke herindeling (Geffen komt bij gemeente Oss), zijn de erschillen in beeld gebracht tussen de erordeningen an de Gemeente Maasdonk en de Gemeente Oss. Op basis an de uitkomsten kan BSOB bij het ersturen an de aanslagen 2015 gericht gaan communiceren met de belastingplichtigen. De beroepen an 2013 en 2014 zijn olop in behandeling. Eerder in 2014 is het door de grote aantallen die gelijktijdig binnen kwamen niet altijd mogelijk geweest om binnen ier weken alle stukken naar de rechtbank te sturen. Op dit moment worden de stukken weer tijdig naar de rechtbank erzonden. De essentiële termijnen waaronder het tijdig indienen an het erweerschrift worden wel gehaald. De klachten, ingebrekestellingen en de WOB-erzoeken zijn tijdig behandeld. 7

8 4. Financiën Uitoering begroting 2014 Er worden op dit moment geen wijzigingen oorgesteld. De prognose an de begrotingsuitoering is als olgt: BSOB prognose begrotingsuitoering 2014 per 6 no.2014 Lasten begroting erwachting jaar 1 rente en afschrijing personeelslasten acatures 3 inhuur personeel oerschrijdingen gecompenseerd door 2, 13 en 93 4 bedrijfs- en kantoorkosten huisesting accountant meerwerk en extra inzet interne controle 7 diensterlening ict porto- en erzendkosten kosten betalingserkeer incasso- en deurwaarderskosten gegeensaanleering derden controle en toezicht besloten t.b.. achterstanden ia inhuur 14 uitoeringskst kwijtscheldingen proceskstergoedingen nog geen wetswijz. Daardoor meerkosten 16 onoorzien Baten 91 bijdrage deelnemers excl. BTW 92 erolgingskosten geen 'gratis'herinneringen, meer inorderingsmaatr. 93 dierse baten ziekte-uitkeringen, extra werkzaamh Per saldo is de erwachting dat de lasten hoger zijn en de baten hoger uitallen. De bijdrage oor de deelnemers blijft in totaal hiermee op het bedrag dat begroot is. Per deelnemer kunnen er afwijkingen zijn afhankelijk an de definitiee productiecijfers. (aantal aanslagen, objecten e.d.) 8

9 Accountant en interne controle Tot op heden stelt de accountant an de 7 deelnemers controle eisen aan de accountant an BSOB. De bedoeling te komen tot één controleprotocol ontworpen erloopt moeizaam omdat niet alle betrokken accountantskantoren ooralsnog hieraan meewerken. BSOB heeft de laatste jaren eel problemen gehad met de interne controle en de daarop olgende accountantscontrole. Er is op dat punt eel erbetert zowel qua interne controle als de samenwerking met de accountant. In december zal de interim-controle door EY plaatsinden en in februari de eindcontrole oer

10 Bijlage: ALLE AANBEVELINGEN OP EEN RIJ Verbeterpunt afgedaan 1. Nu niet oergaan tot een mogelijke uitbreiding an de BSOB. Niet eerder dan medio 2014 oerwegen of uitbreiding an de BSOB opportuun is. 2. Thans geen structuurdiscussies oeren binnen de BSOB maar tot herijking an de structuur oergaan als de uitbreiding an BSOB opportuun wordt. 3. De rol an integrale manager an de afdelingshoofden goed astleggen in de mandaatregeling en budgethoudersregeling. Verolgens afdelingsmanagers ook in die rol gaan aanspreken. 4. De rol an coördinator formaliseren door dit als taak toe te kennen aan nader daaroor aan te wijzen medewerkers en de betreffende personen daarbij goed ondersteunen en coachen. 5. Stel de missie, isie en kernwaarden ast en ertaal dat in de samenwerkingsoereenkomst en begroting Stel de prestatie-indicatoren ast en neem deze op in de begroting Richt de managementinformatie in op de geformuleerde prestatie-indicatoren en gestelde doelen. 8. Draag zorg oor aststelling an de samenwerkingsoereenkomst waarin wordt astgelegd wat partijen oer en weer an elkaar kunnen erwachten. 9. Laat na uitoering an de erbeteracties oor 2015 een bedrijfsplan BSOB opstellen anuit de missie, isie en concrete doelen. 10. Neem initiatieen tot inoering an projectmatig werken. 11. Herijk de status, de positie en de rol an het regieoerdersoerleg in het bestuurlijke besluitormingstraject. 12. Neem initiatieen tot harmonisatie an beleid. 13. Stel een strategisch personeelsplan op. 14. Stel op de gedragskenmerken die allen onder de 4 kernwaarden ter bepaling an de gemeenschappelijke cultuur an de organisatie. 15. Formaliseer de HRM-cyclus en oer het opstellen an persoonlijke werkplannen en het houden an functionerings-, ontwikkel-, en beoordelingsgesprekken in. 16. Stel beleid op oer de mogelijkheden tot thuiswerken met als randoorwaarden de eisen met betrekking tot effectiiteit en efficiency. 17. Stel een wering en selectiebeleid op. 18. Stel een inwerkprogramma oor nieuwe medewerkers op. 19. Stel een plan an aanpak op om het ziekteerzuim terug te dringen en bereid de besluitorming oor om al dan niet het contract met Maetis als arbodienst te erlengen. 20. Kom tot een formele toewijzing an de formatie aan clusters c.q programma s. 21. Huur alleen planmatig externe ondersteuning in op basis an concrete resultaatafspraken. 22. Breng de organisatie an de Financiën en Control taken oor de duur an twee jaar met een tussentijdse ealuatie na één jaar- onder bij een tijdelijk team Financiën & Control. Dit met een tijdelijk aan te stellen leidinggeende die de controller, de interne controle/kwaliteitsfunctionaris en de nieuw aan te stellen medewerker financiële administratie gaat aansturen. 23. Herschrijf c.q. werk boengenoemde basisnota s nader uit. 24. Laat de Interne Controle door de eigen medewerker kwaliteit uitoeren en laat hem werkafspraken maken met de accountant ter oorkoming an meerwerk. 25. Herijk de planning & controlcyclus, zodat intern de betrokkenheid wordt ergroot en extern duidelijkheid wordt geschapen. 26. Ealueer periodiek de herziene opzet an de kostentoerekening en breid deze uit met een calculatiemodel oor nieuwe toetreders. 27. Geef het oerleg met de financiën en control medewerkers an de deelnemers erder orm. 28. Breid de financiële administratie uit met een ½ fte waardoor een betere informatieoorziening naar de deelnemers en budgethouders kan worden gerealiseerd en een contractadministratie kan worden opgezet. 29. Onderhoud contact met de proinciaal toezichthouder om uiteindelijk weer onder repressief toezicht te komen. 30. De afdelingsmanager gegeensbeheer en waarderen opdragen de dagelijkse aansturing an het cluster gegeensbeheer op zich te nemen, en een plan an aanpak op laten stellen om het gegeensbeheer op orde te krijgen. 31. Aanstellen an een coördinator ICT die alle actiiteiten/ projecten op ICT gebied in projectplannen opneemt en die de uitoering gaat regisseren. 32. Het laten opstellen an een informatiebeleidsplan onder regie an betreffende coördinator. 33. In oerleg met de gemeente Oss treden om te komen tot een adequatere huisesting. 34. Interne afspraken maken oer sericetijden en beschikbaarheid. 35. In 2014 de beide diensterleningsoereenkomsten zowel inhoudelijk als financieel ealueren. 36. Voer het projectplan dat in het MT an 25 juni 2013 is astgesteld uit. 37. Leid procescoördinatoren op met als doel sturing op procesuitoering peildatum 1 september 2014 Op basis an de tussentijdse ealuatie die we in maart 2014gehouden hebben komen daar de olgende punten bij: 1. kwaliteit an het gegeensbeheer 2. interne en externe communicatie 3. aanulling in managementinformatie 4. personele kwaliteitsborging en olledig instrumentarium (strategisch personeelsplan) 5. waarderingsmeting (medewerkers- en klantteredenheidsonderzoek) 6. herijking afstemming deelnemers (regieoering) 7. projectsturing inclusief deze ealuatiepunten. 10

Initiële business case

Initiële business case -aanbod organisatie Initiële business case Waterschap Hollandse Delta Waterschap Riierenland Inter Access Datum: 27 maart 2013 Versie: 1.2 Versie: 1.2 1 Documenthistorie Goedkeuring De hieronder genoemde

Nadere informatie

Voor u ligt de Kadernota 2015 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Voor u ligt de Kadernota 2015 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Kadernota 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene ontwikkelingen... 4 2.1 Strategie... 4 2.2 Schaalvergroting... 4 2.3 Management informatie & ISAE... 5 2.4 DigiD beveiligingsassessment... 5 2.5 Aanbestedingen...

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-1 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-1 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019. Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht

Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019. Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019 Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding en voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Kaderstelling...

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2015 BghU, zienswijzeprocedure

Ontwerpbegroting 2015 BghU, zienswijzeprocedure m Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht Documentengegevens liriefnutnmei l!it}.-fkoir.en r 5MEI 2014 ft^sibehartd nde gagwnj Aan het Algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap de

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN JAARSTUKKEN Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs De visie en werkwijze van nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend Blz. 03 Hoofdstuk 2 Doelgericht

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

.. Bestuur per 1-2-2012... 12.. Rechtsvorm... 13.. Bestuur per 1-1-2013... 14.. Kostenverdeling... 15.. Strategische doelstellingen...

.. Bestuur per 1-2-2012... 12.. Rechtsvorm... 13.. Bestuur per 1-1-2013... 14.. Kostenverdeling... 15.. Strategische doelstellingen... Jaarverslag 2013 ! Jos Teeuwen Voorzitter bestuur Kantooradres Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond Inhoudsopgave Postadres Postbus 1275, 6040 KG Roermond (zakelijk, niet voor belastingzaken) Telefoon

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN 2012 JAARSTUKKEN 2012 Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie