Voortgangsrapportage december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage december 2014"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage december 2014 op basis an het erbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenatting erbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbeelingen op een rij

2 1. INLEIDING Voorwoord Voor u ligt de laatste oortgangsrapportage an dit jaar met releante informatie oor het bestuur en de deelnemers. Belastingsamenwerking Oost-Brabant beindt zich momenteel in een ontwikkeltraject, dat is gebaseerd op de beindingenrapportage en de erbeterpunten an de Taskforce, inclusief de meerjarenbegroting Met regelmaat wordt de oortgang an de taakuitoering an de BSOB gerapporteerd. Realisatie erbeterplan De organisatie is nu ruim een jaar op weg conform het erbeterplan en ordert gestaag. Ter ondersteuning an de sturing op de bedrijfsoering is een intern controleprogramma opgesteld. De resultaten zijn teens ten behoee an de komende accountantscontrole en als geolg an de ICT-nulmeting door de accountant, begin De begroting is ertaald naar de dierse taakgebieden, zodat betere inulling wordt gegeen aan integraal management. Intussen is het inkoop- en aanbestedingsbeleid astgesteld en is begonnen met het informatiebeleidsplan en backup- en recoery beleid oor automatiseringsondersteuning. De website wordt geactualiseerd en meer afgestemd op wensen an de klant. Daarnaast wordt gewerkt aan een erdere integratie met de digitale balie. De niet-reguliere taken worden projectmatig aangepakt en er indt centrale sturing op plaats. Door een ieder is hard gewerkt aan het erbeteren an de processen. Dit heeft geleid tot dierse conclusies en aanbeelingen. Ook gesterkt door de resultaten an een tussentijds onderzoek an de Waarderingskamer oer de beheersing an het waarderingsproces. Al deze resultaten zijn integraal afgestemd en zijn ertaald naar acties, erantwoordelijken en tijdsafspraken. De onderlinge samenwerking tussen deelnemers en BSOB is geïntensieerd en orderingen zijn gemaakt, zoals op het gebied an harmonisatie erordeningen en het regieoerders(oerleg). Tot slot is een eerste Kadernota (2016) opgesteld. Dit is een belangrijk instrument ter oorbereiding op het samenstellen an de begroting an het jaar daarop en an het inzichtelijk maken an een meerjarenperspectief. Jaarlijkse terug- en ooruitblik Momenteel worden de raden cq. besturen an de deelnemers direct geïnformeerd door middel an een jaarlijkse presentatie en ragenronde. Voorzichtig worden de eerste resultaten zichtbaar en spreken de deelnemers, met enige kritische ragen, hun waardering uit. De BSOB blijft zich de komende periode richten op het per 2016 dusdanig op orde te zijn, dat klanten (deelnemers en belastingplichtigen) tereden zijn oer een efficiënte en effectiee diensterlening an BSOB. Marieke Vrisou an Eck Directeur 2

3 2. Samenatting erbeterplan september 2013 De BSOB is een nog relatief jonge organisatie die oor het waterschap Aa en Maas en 6 gemeenten de belastingen uitoert. De organisatie was medio 2013 nog niet in control. Een groot aantal erbeteracties is noodzakelijk om uiteindelijk in control te komen. Daarbij zijn zeen prioriteiten bepaald die liggen op de olgende terreinen: 1. aansturing en strategie en beleid 2. processen 3. ICT/ applicaties 4. financiën & control 5. gegeensbeheer 6. ziekteerzuim 7. uitwerking kernwaarden in noodzakelijk gedrag Daarnaast is een groot aantal aanullende acties, maatregelen, projecten geduid die eeneens aandacht behoeen. Maar omdat niet elke actie een belangrijk is en omdat de organisatie ook niet alles tegelijkertijd kan oppakken is als actie geformuleerd om een 8. actiiteitenschema op te stellen waarin die acties geprioriteerd en gefaseerd worden. De uitoering an dit plan is gestart in september Op basis an de tussentijdse ealuatie in maart 2014 is nog een zeental punten toegeoegd. 3. Status per cluster enkele bijzonderheden Algemeen BSOB oert de taken uit door middel an een clusterindeling. Per cluster erzorgen de medewerkers een clusterplan. Deze dient als basis oor persoonlijke werk- en ontwikkelplannen. Heffen Nog steeds wordt (met inzet an externe ondersteuning) hard gewerkt aan het inlopen op de achterstanden an oude belastingjaren en de olledigheidscontrole. Dit geldt ooral oor de aanslagen watersysteemheffing ongebouwd en ingezetenen en zuieringsheffing bedrijen en woningen. Er wordt ooruitgang gemaakt met het opleggen an de definitiee aanslagen zuieringsheffing oer 2011, 2012 en Voor 2011 moeten nog ongeeer 600 definitiee aanslagen oor bedrijen worden opgelegd. Voor 2012 staat dit aantal op 950 en oor 2013 op De planning is om een laatste kohier in december 2014 op te leggen oor 2011 (bedrijen) en 2012 (woningen). Verwacht wordt dat deze kohieren de nodige reacties opleeren an belastingplichtigen. De aanslagen oor de bronneringen oor het waterschap oor 2011 zijn, oor zoer de BSOB oer de informatie beschikt, geheel opgelegd. Met het waterschap is gesproken oer een erbetering an de informatieoorziening. De indruk bestaat nu dat niet alle lozingen op het openbaar riool bij bouw- c.q. infrastructurele projecten in beeld zijn. BSOB wil in de loop an olgend jaar een olledigheidsonderzoek doen naar de zuieringsheffing bedrijen met als doel om de opbrengsten te maximaliseren. De ontankelijke bezwaarschiften tegen de waterschapsbelastingen worden, op ongeeer 60 uitspraken na, binnen de gestelde wettelijke termijn afgehandeld. Er zijn wel enkele ingebrekestellingen (erzoek om een dwangsom/ proceskostenergoeding) ontangen, deze zijn echter onterecht gebleken en er is geen proceskostenergoeding uitbetaald. De ontankelijke bezwaarschriften gemeentelijke belastingen moeten oor 31 december 2014 zijn afgewikkeld. Door prioritering in werkzaamheden (aanslagregeling 2011) komt deze wettelijke termijn in geaar. De termijn kan eenmalig erlengd worden met zes weken waardoor BSOB tot medio half februari 2015 de tijd heeft de laatste bezwaren af te handelen. Uiteraard wordt gestreefd naar nog zoeel mogelijk bezwaren oor 31 december 2014 af te wikkelen. Hierna zullen de 3

4 niet-ontankelijke bezwaarschriften ambtshale worden afgehandeld. Hieroor geldt geen wettelijke termijn. Het sericeleel oor het afhandelen an en brieen binnen 10 dagen wordt momenteel niet gehaald. De tijdsbesteding die moet worden geleerd oor het inlopen an de achterstanden oude jaren is hier de oorzaak an. Inorderen Het inningsproces komt steeds erder op orde. De aanmaningen en dwangbeelen worden maandelijks per post erzonden. De ooraankondiging loonordering erloopt olgens een handmatige procedure. Intussen wordt gewerkt aan procesautomatisering, zodat meer efficiency bereikt wordt. In de orige rapportage, an september, werd onjuist ermeld dat er geen aanmaningen en dwangbeelen zijn erstuurd. Dit jaar zijn tot op heden ruim aanmaningen per post erstuurd (in 2013 totaal ruim ). Het aantal erstuurde dwangbeelen is tot op heden ruim (in 2013 totaal ruim ). Het afhandelen an de kwijtscheldingserzoeken erloopt olgens de afgesproken prestatieafspraak, namelijk dat bijna 100% an de erzoeken binnen 8 weken wordt afgehandeld. De betalingserwerking wordt dagelijks bijgehouden. Een deel an de betalingen wordt nog handmatig erwerkt. Intussen wordt gewerkt aan erdergaande procesautomatisering. Door de aanpassing an de parameter instelling kan het percentage niet geautomatiseerd gekoppelde betalingen dalen naar 10%-20%. Met een andere klant (Waternet) wordt nauw samengewerkt aan afspraken met de gezamenlijke softwareleerancier, zodat meer efficiency bereikt kan worden. De prestatieafspraken oer de beantwoording an brieen en s worden gehaald. Met behulp an tijdelijke extra capaciteit wordt ingelopen op de werkoorraad en krijgen onze klanten binnen 10 werkdagen een antwoord. Er is extra aandacht oor het wegwerken an oude posten. Daarbij zal het aker oorkomen dat daadwerkelijk beslag moet worden gelegd op (on)roerende zaken. Dit is erg erelend oor betrokkenen, de burgers en/of bedrijen. Echter, om te oorkomen dat orderingen te lang open staan en daarom mogelijk oninbaar blijken te zijn, moeten dit soort inorderingsmaatregelen worden genomen. Wanneer het niet mogelijk blijkt om ordering te innen en erdere dwanginordering ergeefse moeite lijkt zal op indiiduele basis een oorstel worden gedaan om deze post oninbaar te erklaren. Waarderen De bezwaren an het belastingjaar 2014 welke zijn ingediend oor 1 noember 2014 zijn oor ruim 90% afgehandeld. Ondanks onderonden software problemen worden de bezwaren conform planning afgehandeld. Deze softwareproblemen hebben een achterstand in de controle an de herwaardering eroorzaakt. De erwachting is dat deze werkoorraad in januari is weggewerkt omdat dan, in tegenstelling tot orig jaar, nagenoeg geen bezwaren meer in behandeling zullen zijn. Momenteel is de controle an de herwaardering oor 40% afgerond. Daarnaast zijn oor de meeste gemeenten de mutaties an de erleende bouwergunningen tot en met oktober erwerkt. Door alle erbeteracties en inhaalslagen anuit de bouwergunningen zal in december as. oor ruim 200 objecten oor de WOZ een beschikking worden erstuurd. Nadat 90% an de objecten zijn gecontroleerd oor de herwaardering wordt begonnen met de werkzaamheden om in februari 2015 te mogen beschikken. Front-Office Het aantal beantwoorde gesprekken tot op heden en ten opzichte an orig jaar is in onderstaande tabel weergegeen. 4

5 Totaal 2013 Totaal 2014 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober Totaal De stijging an het aantal gesprekken in 2014 ten opzichte an 2013 komt door proces- en bestandserbeteringen. Er is in 2014 gestart met het continue ersturen an aanmaningen en dwangbeelen en met het ersturen an aankondigingen loonorderingen. Ook het opleggen an aanslagen oer oude jaren heeft als geolg dat het aantal gesprekken is toegenomen. De bemensing an de front-office wordt nauwkeurig afgestemd op de werkomang. Klanten kunnen ook contact zoeken ia of post. De mails die door de front-office afgehandeld kunnen worden, worden dagelijks beantwoord. De inhoudelijke mails die door deze eerste lijn niet beantwoord kunnen worden, worden dagelijks doorgezet naar de back-office. Verdere proceserbeteringen worden erwacht na de huidige inentarisatie an het telefoonerkeer, erkeer en de analoge post anuit de dierse werkprocessen. Er wordt toegewerkt naar professionele communicatie met de belastingbetaler door een erdergaand digitaal klantconcept met geleiding naar één loket, de website. De achterliggende processen zullen in de toekomst erder worden geautomatiseerd. Gegeensbeheer Aan de hand an een inentarisatie an werkzaamheden en projecten wordt het werk opnieuw geprioriteerd en intern afgestemd oer hoe de gegeenskwaliteit, de olledigheid en tijdigheid solide ingericht en ingeregeld kan worden. De Kadastererwerking oor de deelnemende gemeenten zijn, tot en met de maand september 2014, erwerkt. De Kadastrale erwerking oor de inliggende gemeenten, in aanulling op de Stuf- WOZ erwerking, wordt anaf december opgepakt. Tot op heden is met prioriteit gewerkt aan de complete gegeensleering ten behoee an de olledige aanslagoplegging oor waterschappen ongebouwd 2012 en De implementatie an een gegeensmagazijn inclusief datadistributie systeem raagt nog de nodige aandacht en inspanning. Met de leerancier zijn dierse expertsessies georganiseerd om de automatisering ook daadwerkelijk ondersteunend te kunnen laten zijn aan de processen. Het ontdubbelen an subjectgegeens, ter oorbereiding op de implementatie, gaat erder. Parallel hieraan worden de gegeens anuit de herindeling Geffen ook ooraf kwalitatief en kwantitatief beoordeeld of een toeoeging, wijziging of erwijdering an subject en/of object gegeens noodzakelijk is. Immers de gegeens heeft BSOB al in zijn gegeenshuishouding oor de waterschapsheffingen. Vanuit de Stuf-WOZ leering an de inliggende gemeenten, worden de gebruikersgegeens nog niet oergenomen. Deze gegeens worden nu handmatig erwerkt. BSOB is in afwachting an een olledig en correct werkende Stuf-WOZ functionaliteit. De eigenaar gegeens worden wel oergenomen anuit de Stuf-WOZ leering. Er zijn eelal afwijkingen in aanwijsbesluiten oor het bepalen an belastingplichtigen tussen BSOB en gemeente. ICT 5

6 Gegeensmagazijn Het project oor implementatie an een eerste set an basisregistraties en aansluiting op de Landelijke Voorziening GBA is on-hold gezet anwege een mismatch op gebied an techniek, functionaliteit en projectaanpak. Momenteel worden erschillende expertsessies per onderwerp gehouden oor kennisuitwisseling tussen interne deskundigen en de leerancier. Het resultaat an deze sessies zal een inentarisatie met acceptatiecriteria worden waarmee het plan an aanpak en de planning erder ingeuld kunnen worden. In het periodieke oerleg met de waterschappen De Dommel en Aa en Maas is aangegeen dat het oor waterschap De Dommel interessant lijkt om oor de korte termijn een aansluiting te inden bij de basisregistraties an BSOB. Oplossingen oor de lange termijn zullen onderzocht worden anuit een breder perspectief, hierin is ook waterschap Brabantse Delta betrokken. Aan de projectgroep is geraagd om te bekijken wat het plan an aanpak moet worden om te komen tot een mogelijke gezamenlijke implementatie an basisregistraties oor BSOB, Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Procesautomatisering oor WOZ en BAG/WOZ Vooruitlopend op het aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ in 2015 indt ook oor de BAG/WOZ koppeling al oerleg plaats met de softwareleerancier en worden hieroor ook expertsessies ingepland tussen BSOB en leerancier. De resultaten en acceptatiecriteria an deze BAG/WOZ sessies worden opgenomen in de projectplannen oor LV WOZ aansluiting. Hoofdgebruikers team Binnen BSOB is een team an hoofdgebruikers per applicatie of hoofdproces samengesteld. Er indt regelmatig oerleg plaats waarin kennis wordt gedeeld en documentatie, testplannen op elkaar afgestemd. De hoofdgebruikers treden op als eerste aanspreekpunt oor een applicatie (of module) en helpen hun collega s om goed met de software om te gaan. Zij zijn ook het aanspreekpunt oor ICT en accepteren erbeteringen en wijzigingen in software (releases). MijnOerheid Voor de aansluiting op MijnOerheid is in noember gestart met de oorbereidingen. In december zal de business case afgerond worden zodat beslist kan worden op welke termijn BSOB kan en zal aansluiten. Voordelen an MijnOerheid zijn dat de burger maar één berichtenbox heeft oor al zijn berichten an de hele oerheid. Ook kunnen oerheidsberichten makkelijker teruggezocht en gearchieerd worden. Voor BSOB is een besparing in de productie en distributie an documenten te realiseren doordat er minder materiaal en portokosten nodig zijn. Aangepaste website en kennisbank BSOB Voor de website an BSOB is gekozen oor een nieuwe opzet in combinatie met een kennisbank en een uitgebreid intelligent contactformulier waardoor de afhandeling en opolging an digitale erzoeken efficiënter kan erlopen. De kennisbank ondersteunt bij het direct en eenduidig beantwoorden an ragen. Daarnaast wordt de indeling an de website herzien en beter geschikt oor mobiele apparaten. Door gebruik te maken an al lopend beheer en hostingcontracten wordt een jaarlijkse kostenbesparing gerealiseerd en wordt het onderhouden an de informatie makkelijker oor BSOB. Het plan is om begin 2015 lie te gaan met de nieuwe website. Informatiesysteem oor doorgeen an meetgegeens In samenwerking met waterschap De Dommel is besloten tot aanschaf en gebruik an een (cloud) oplossing oor het doorgeen, monitoren en erwerken an zuieringsheffing informatie tot een heffing. Door het geautomatiseerd uitwisselen an data tussen laboratorium, de meetbedrijen en hun adiesbureaus zullen in 2015 efficiency oordelen worden gerealiseerd. Beeiligingsbeleid/DigiD audit In het najaar is het beeiligingsbeleid herzien en geactualiseerd en zijn de nodige oorbereidingen getroffen oor de jaarlijkse DigiD audit eind Ondersteuning ICT In het najaar is gestart met de inhoudelijke en financiële ealuatie an de oereenkomst met waterschap Aa en Maas, waaronder de ICT ondersteuning. De ealuatie is erop gericht om kwantitatiee en kwalitatiee informatie an BSOB te inentariseren en op basis daaran het programma an eisen oor een nieuwe oereenkomst te kunnen opstellen. Scannen an poststukken 6

7 In een ealuatie an de diensten an het huidige scanbedrijf is geconstateerd dat er (te) frequent stagnatie en problemen optreden. Daarnaast leert het erwerken an binnenkomende digitale post nu extra werk op door het beoordelen en erdelen naar de juiste afdeling. Om goed inzicht te krijgen in de oor- en nadelen en de kosten an erschillende scenario s is een projectteam gestart met een onderzoek en wordt eind 2014 een business case en erbeteroorstel opgesteld. Juridische (beleids-)ondersteuning De harmonisatie an de belastingerordeningen erloopt in twee fases. De eerste fase betreft harmonisatieoorstellen welke minder ingrijpend zijn, omdat ze slechts beperkt geolgen hebben oor de heffingssystematiek. In afstemming met de deelnemers zijn nieuwe erordeningen 2015 aangeleerd. De tweede fase, met meer ingrijpende onderwerpen (zoals tarief en maatstaf) is onlangs gestart. De doelstelling an de tweede fase is de eerder genoemde ingrijpende wijzigingen te oorzien an een financiële onderbouwing door middel an een kostenanalyse. Op grond hieran zal een concreet erbeter/harmonisatie oorstel worden gedaan. Gelet op de omang an het project is er oor gekozen niet alle erordeningen in één keer te behandelen. Als eerste zal de erdere harmonisatie an de erordeningen Afalstoffenheffing en Rioolheffing uitgewerkt worden. De reden hieroor is dat met harmonisatie an deze erordeningen naar schatting de meeste winst te behalen zal zijn. Alle gemeenten kennen deze belastingsoorten en de erordeningen lopen behoorlijk uiteen oor wat betreft de heffingsmaatstaen en tariefstelsels. De oerige erordeningen zullen dan aansluitend aan bod komen. In erband met de gemeentelijke herindeling (Geffen komt bij gemeente Oss), zijn de erschillen in beeld gebracht tussen de erordeningen an de Gemeente Maasdonk en de Gemeente Oss. Op basis an de uitkomsten kan BSOB bij het ersturen an de aanslagen 2015 gericht gaan communiceren met de belastingplichtigen. De beroepen an 2013 en 2014 zijn olop in behandeling. Eerder in 2014 is het door de grote aantallen die gelijktijdig binnen kwamen niet altijd mogelijk geweest om binnen ier weken alle stukken naar de rechtbank te sturen. Op dit moment worden de stukken weer tijdig naar de rechtbank erzonden. De essentiële termijnen waaronder het tijdig indienen an het erweerschrift worden wel gehaald. De klachten, ingebrekestellingen en de WOB-erzoeken zijn tijdig behandeld. 7

8 4. Financiën Uitoering begroting 2014 Er worden op dit moment geen wijzigingen oorgesteld. De prognose an de begrotingsuitoering is als olgt: BSOB prognose begrotingsuitoering 2014 per 6 no.2014 Lasten begroting erwachting jaar 1 rente en afschrijing personeelslasten acatures 3 inhuur personeel oerschrijdingen gecompenseerd door 2, 13 en 93 4 bedrijfs- en kantoorkosten huisesting accountant meerwerk en extra inzet interne controle 7 diensterlening ict porto- en erzendkosten kosten betalingserkeer incasso- en deurwaarderskosten gegeensaanleering derden controle en toezicht besloten t.b.. achterstanden ia inhuur 14 uitoeringskst kwijtscheldingen proceskstergoedingen nog geen wetswijz. Daardoor meerkosten 16 onoorzien Baten 91 bijdrage deelnemers excl. BTW 92 erolgingskosten geen 'gratis'herinneringen, meer inorderingsmaatr. 93 dierse baten ziekte-uitkeringen, extra werkzaamh Per saldo is de erwachting dat de lasten hoger zijn en de baten hoger uitallen. De bijdrage oor de deelnemers blijft in totaal hiermee op het bedrag dat begroot is. Per deelnemer kunnen er afwijkingen zijn afhankelijk an de definitiee productiecijfers. (aantal aanslagen, objecten e.d.) 8

9 Accountant en interne controle Tot op heden stelt de accountant an de 7 deelnemers controle eisen aan de accountant an BSOB. De bedoeling te komen tot één controleprotocol ontworpen erloopt moeizaam omdat niet alle betrokken accountantskantoren ooralsnog hieraan meewerken. BSOB heeft de laatste jaren eel problemen gehad met de interne controle en de daarop olgende accountantscontrole. Er is op dat punt eel erbetert zowel qua interne controle als de samenwerking met de accountant. In december zal de interim-controle door EY plaatsinden en in februari de eindcontrole oer

10 Bijlage: ALLE AANBEVELINGEN OP EEN RIJ Verbeterpunt afgedaan 1. Nu niet oergaan tot een mogelijke uitbreiding an de BSOB. Niet eerder dan medio 2014 oerwegen of uitbreiding an de BSOB opportuun is. 2. Thans geen structuurdiscussies oeren binnen de BSOB maar tot herijking an de structuur oergaan als de uitbreiding an BSOB opportuun wordt. 3. De rol an integrale manager an de afdelingshoofden goed astleggen in de mandaatregeling en budgethoudersregeling. Verolgens afdelingsmanagers ook in die rol gaan aanspreken. 4. De rol an coördinator formaliseren door dit als taak toe te kennen aan nader daaroor aan te wijzen medewerkers en de betreffende personen daarbij goed ondersteunen en coachen. 5. Stel de missie, isie en kernwaarden ast en ertaal dat in de samenwerkingsoereenkomst en begroting Stel de prestatie-indicatoren ast en neem deze op in de begroting Richt de managementinformatie in op de geformuleerde prestatie-indicatoren en gestelde doelen. 8. Draag zorg oor aststelling an de samenwerkingsoereenkomst waarin wordt astgelegd wat partijen oer en weer an elkaar kunnen erwachten. 9. Laat na uitoering an de erbeteracties oor 2015 een bedrijfsplan BSOB opstellen anuit de missie, isie en concrete doelen. 10. Neem initiatieen tot inoering an projectmatig werken. 11. Herijk de status, de positie en de rol an het regieoerdersoerleg in het bestuurlijke besluitormingstraject. 12. Neem initiatieen tot harmonisatie an beleid. 13. Stel een strategisch personeelsplan op. 14. Stel op de gedragskenmerken die allen onder de 4 kernwaarden ter bepaling an de gemeenschappelijke cultuur an de organisatie. 15. Formaliseer de HRM-cyclus en oer het opstellen an persoonlijke werkplannen en het houden an functionerings-, ontwikkel-, en beoordelingsgesprekken in. 16. Stel beleid op oer de mogelijkheden tot thuiswerken met als randoorwaarden de eisen met betrekking tot effectiiteit en efficiency. 17. Stel een wering en selectiebeleid op. 18. Stel een inwerkprogramma oor nieuwe medewerkers op. 19. Stel een plan an aanpak op om het ziekteerzuim terug te dringen en bereid de besluitorming oor om al dan niet het contract met Maetis als arbodienst te erlengen. 20. Kom tot een formele toewijzing an de formatie aan clusters c.q programma s. 21. Huur alleen planmatig externe ondersteuning in op basis an concrete resultaatafspraken. 22. Breng de organisatie an de Financiën en Control taken oor de duur an twee jaar met een tussentijdse ealuatie na één jaar- onder bij een tijdelijk team Financiën & Control. Dit met een tijdelijk aan te stellen leidinggeende die de controller, de interne controle/kwaliteitsfunctionaris en de nieuw aan te stellen medewerker financiële administratie gaat aansturen. 23. Herschrijf c.q. werk boengenoemde basisnota s nader uit. 24. Laat de Interne Controle door de eigen medewerker kwaliteit uitoeren en laat hem werkafspraken maken met de accountant ter oorkoming an meerwerk. 25. Herijk de planning & controlcyclus, zodat intern de betrokkenheid wordt ergroot en extern duidelijkheid wordt geschapen. 26. Ealueer periodiek de herziene opzet an de kostentoerekening en breid deze uit met een calculatiemodel oor nieuwe toetreders. 27. Geef het oerleg met de financiën en control medewerkers an de deelnemers erder orm. 28. Breid de financiële administratie uit met een ½ fte waardoor een betere informatieoorziening naar de deelnemers en budgethouders kan worden gerealiseerd en een contractadministratie kan worden opgezet. 29. Onderhoud contact met de proinciaal toezichthouder om uiteindelijk weer onder repressief toezicht te komen. 30. De afdelingsmanager gegeensbeheer en waarderen opdragen de dagelijkse aansturing an het cluster gegeensbeheer op zich te nemen, en een plan an aanpak op laten stellen om het gegeensbeheer op orde te krijgen. 31. Aanstellen an een coördinator ICT die alle actiiteiten/ projecten op ICT gebied in projectplannen opneemt en die de uitoering gaat regisseren. 32. Het laten opstellen an een informatiebeleidsplan onder regie an betreffende coördinator. 33. In oerleg met de gemeente Oss treden om te komen tot een adequatere huisesting. 34. Interne afspraken maken oer sericetijden en beschikbaarheid. 35. In 2014 de beide diensterleningsoereenkomsten zowel inhoudelijk als financieel ealueren. 36. Voer het projectplan dat in het MT an 25 juni 2013 is astgesteld uit. 37. Leid procescoördinatoren op met als doel sturing op procesuitoering peildatum 1 september 2014 Op basis an de tussentijdse ealuatie die we in maart 2014gehouden hebben komen daar de olgende punten bij: 1. kwaliteit an het gegeensbeheer 2. interne en externe communicatie 3. aanulling in managementinformatie 4. personele kwaliteitsborging en olledig instrumentarium (strategisch personeelsplan) 5. waarderingsmeting (medewerkers- en klantteredenheidsonderzoek) 6. herijking afstemming deelnemers (regieoering) 7. projectsturing inclusief deze ealuatiepunten. 10

Voortgangsrapportage juni 2014

Voortgangsrapportage juni 2014 Voortgangsrapportage juni 2014 Op basis verbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenvatting verbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbevelingen op een rij 1. INLEIDING

Nadere informatie

Voortgangsrapportage April 2014

Voortgangsrapportage April 2014 Voortgangsrapportage April 2014 Op basis verbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenvatting verbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbevelingen op een rij 1. INLEIDING

Nadere informatie

Voortgangsrapportage maart 2015

Voortgangsrapportage maart 2015 Voortgangsrapportage maart 2015 op basis van het verbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenvatting verbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbevelingen op een rij

Nadere informatie

Voortgangsrapportage maart 2016

Voortgangsrapportage maart 2016 Voortgangsrapportage maart 2016 op basis van het verbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenvatting verbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: resterende aanbevelingen op een

Nadere informatie

Voortgangsrapportage juni 2015

Voortgangsrapportage juni 2015 Voortgangsrapportage juni 2015 op basis van het verbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenvatting verbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: resterende aanbevelingen op een

Nadere informatie

Voortgangsrapportage september 2015

Voortgangsrapportage september 2015 Voortgangsrapportage september 2015 op basis van het verbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenvatting verbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: resterende aanbevelingen op

Nadere informatie

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht Richtlijn oor integer en transparant bestuur en toezicht herziene uitgae januari 2013 januari 2013 Commissie Goernance Kinderopang NVTK en bdko uitgae Nederlandse Vereniging oor Toezichthouders in de Kinderopang

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

BEVINDINGENRAPPORTAGE EN VERBETERPLAN Belastingsamenwerking Oost- Brabant

BEVINDINGENRAPPORTAGE EN VERBETERPLAN Belastingsamenwerking Oost- Brabant BEVINDINGENRAPPORTAGE EN VERBETERPLAN Belastingsamenwerking Oost- Brabant 05 SEPTEMBER 2013 Peter Nanning André t Hardt Marieke Vrisou van Eck BEVINDINGENRAPPORTAGE EN VERBETERPLAN BELASTINGSAMENWERKING

Nadere informatie

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht

Richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht Richtlijn oor integer en transparant bestuur en toezicht oktober 2009 Commissie Goernance Kinderopang NVTK en bdko uitgae Nederlandse Vereniging oor Toezichthouders in de Kinderopang (NVTK) www.ntk.nl

Nadere informatie

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006 De Organisatie mbo nederland: Examenerslag mbo 2005 2006 pagina 1 competent in examinering? ersie december 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 Inhoud examenerslag mbo 2005 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 pagina

Nadere informatie

KADERNOTA BELASTINGSAMENWERKING OOST- BRABANT

KADERNOTA BELASTINGSAMENWERKING OOST- BRABANT KADERNOTA BELASTINGSAMENWERKING OOST- BRABANT 2016 21 november 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1a Algemeen... 3 1b Doel van de kadernota... 3 1c Opbouw van de Kadernota... 3 1d De adoptieregeling... 4 2.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage december 2015

Voortgangsrapportage december 2015 Voortgangsrapportage december 2015 op basis van het verbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenvatting verbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: resterende aanbevelingen op

Nadere informatie

Initiële business case

Initiële business case -aanbod organisatie Initiële business case Waterschap Hollandse Delta Waterschap Riierenland Inter Access Datum: 27 maart 2013 Versie: 1.2 Versie: 1.2 1 Documenthistorie Goedkeuring De hieronder genoemde

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan

Samenvatting strategisch plan Samenatting strategisch plan 1. Inleiding Dit strategisch plan geeft op hoofdlijnen aan waar het Epilepsiefonds oer drie jaar wil staan. Leidend daarbij zijn de isie en de missie en de daaruit olgende

Nadere informatie

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren April 2010 Inhoud 1. Opname an kantoren 2. Aanbod an kantoren Stand an zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Ontwikkeling huurprijzen 4. De kantorenmarkt in 2010 Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif an

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf 0.1. 4-6-2015 Eerste concept

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

governance code kinderopvang uitwerkingen

governance code kinderopvang uitwerkingen goernance code kinderopang Raad an Toezicht-model 2 toezichthoudend bestuur-model 3 instruerend bestuur-model 4 BV zonder RC-model 5 BV met RC-model 6 eenmanszaak-model Commissie Goernance Kinderopang

Nadere informatie

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen Checklist Code Pensioenfondsen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds oor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Bpf Schilders) Datum checklist: 18 september 2014 (astgesteld) De pensioenfondsen mogen

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 30DU-0 HB-nummer: 3523382

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

september 2015 - A.M. van Essen, L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams bekeken: Leiderdorp - Tympaan Instituut - info@tympaan.

september 2015 - A.M. van Essen, L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams bekeken: Leiderdorp - Tympaan Instituut - info@tympaan. september 2015 - A.M. an Essen, L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 2 3 4 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak 1 1.4 Leeswijzer 2 Kenmerken werkgebied 2.1 Kenmerken werkgebied

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit LEADER provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit LEADER provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgae an proincie Groningen. Nr. 1006 26 februari 2015 Openstellingsbesluit LEADER proincie Groningen Besluit an Gedeputeerde Staten der proincie Groningen an 17 februari 2015,

Nadere informatie

Beschrijving Code Pensioenfondsen ACTIE TOT NALEVING VAN DE NORMEN PER 1-1-2014, OF MOTIVERING AFWIJKEND BELEID

Beschrijving Code Pensioenfondsen ACTIE TOT NALEVING VAN DE NORMEN PER 1-1-2014, OF MOTIVERING AFWIJKEND BELEID Beschrijing Code Pensioenfondsen Checklist Code Pensioenfondsen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds oor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Bpf SAG) Datum checklist: 30 maart 2016 (astgesteld)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Onderwijsgroep SPOENK. School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Onderwijsgroep SPOENK. School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer 0^2m. if o INSPECTIE an RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Onderwijsgroep SPOENK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Het Palet Kesteren 18HO-2 108243 Datum schoolbezoek Concept

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Algemeen Bestuur, 23 oktober 2014

Voortgangsrapportage Algemeen Bestuur, 23 oktober 2014 Voortgangsrapportage Algemeen Bestuur, 23 oktober 2014 BEDRIJFSVOERING Financiën Jaarstukken 2013 De jaarstukken 2013 zijn inmiddels gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring. Op 3 september

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 30BH-0 HB-nummer: 3526404 Onderzoek

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht

Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht Protocol Signaleren an problematisch gedrag Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht Dekkers training en adies Amersfoort, 12 oktober 2011 Protocol Signaleren an problematisch gedrag Inleiding Voor u ligt het protocol

Nadere informatie

DUURZAAM. Digitaal Archief

DUURZAAM. Digitaal Archief DUURZAAM Digitaal Archief Introductie Hans Mannaert Organisatie, commercie, financiën Frans Wessels Beheer, certificering Sybolt an der Schoot Techniek, ontwikkeling Agenda Inleiding Architectuur / Continuïteit

Nadere informatie

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =.

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. *Z002895EF2B* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. Aan de Raad No. ZA.10-4882/DV.10-121, afdeling Facilitaire Zaken. Sellingen, 24 juni 2010 Onderwerp: Uitbouw van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging. november 2015

Voorstel begrotingswijziging. november 2015 Voorstel swijziging 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten swijzigingen... 4 Samenvatting swijzigingen... 4 Indeling programma... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma 2: Invorderen... 8 Programma 3: Informatie

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014.

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014. Memo aan Dagelijks bestuur BSR t.a.v Vergadering 14 mei van G.M. Scholtus/B. van Oort datum 29 april onderwerp Marap 1 e kwartaal BeIastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurogel Helmond Typering an onze school Brede Basisschool De Vuurogel heeft zich ontwikkeld tot een school met 400 leerlingen en 35 personeelsleden. Brede

Nadere informatie

Procesimpactanalyse - Rapport

Procesimpactanalyse - Rapport Procesimpactanalyse - Rapport Rapport Oprichting Steunpunt Archiefdecreet Pilootproject in het kader an de studieopdracht afstemmen an beheerskosten, administratiee lasten, organisatiebeheersing en procesbeschrijing

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Bedrijfsvoering BghU

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Resultaten WOZbezwaarfase

Resultaten WOZbezwaarfase Resultaten WOZfase 2013 1 1. Inleiding De jaarlijkse verzending van de belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen kan worden gezien als één van de grootste communicatiemomenten van onze gemeente met de burgers.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Huur 1 e aanvragen Mutaties Zorg 1 e aanvragen Mutaties

Huur 1 e aanvragen Mutaties Zorg 1 e aanvragen Mutaties Directoraat-Generaal Belastingdienst De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 AA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 31 mei 2007 DGB 2007-02652 M Onderwerp Stand

Nadere informatie

Aan VWS, VNG, ZN en Per Saldo. Amstelveen, 6 februari Betreft: Rapportage invoering systeem van trekkingsrechten pgb

Aan VWS, VNG, ZN en Per Saldo. Amstelveen, 6 februari Betreft: Rapportage invoering systeem van trekkingsrechten pgb Aan VWS, VNG, ZN en Per Saldo Amstelveen, 6 februari 2015 Betreft: Rapportage invoering systeem van trekkingsrechten pgb Hierbij informeert de Raad van Bestuur van de SVB u over de voortgang van het invoeren

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede Dashboard GBKZ Haarlemmerliede I. Aantallen Activiteit Onderwerp 2008 2009 2010 % Norm/doel Toelichting/conclusie Heffen Biljetten Bezwaren Invordering Dwanginvordering Kwijtschelding Aantal biljetten

Nadere informatie

1. PKIO certificaat uploaden

1. PKIO certificaat uploaden 1. PKIO certificaat uploaden Wanneer u start met digitaal communiceren met uw rechtbanken, dan is een PKIO certificaat ereist. Hoe u deze kunt aanragen, indt u bij ons op de site onder het menu-item Support.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting AQUON 2015

Ontwerpbegroting AQUON 2015 Ontwerpbegroting AQUON 2015 Aan Van DB AQUON Theo Houterman Datum 14 mei 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Aangepaste Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel

Nadere informatie

De BsGW is in 2011 opgericht door de gemeente Venlo, samen met de twee Limburgse waterschappen. Doelstelling van de BSGW is:

De BsGW is in 2011 opgericht door de gemeente Venlo, samen met de twee Limburgse waterschappen. Doelstelling van de BSGW is: Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: Toetreding Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging d.d. maart 2014

Voorstel begrotingswijziging d.d. maart 2014 Voorstel begrotingswijziging d.d. 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 5 Programma 1: Heffen... 6 Programma

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK?

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? WHITEPAPER DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? DOOR M. HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONS ULTANT Risicomanagement is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Dagelijks wordt er aandacht

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-1

Bestuursrapportage 2014-1 Bestuursrapportage 2014-1 7 mei 2014 DB-versie berap 2014-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1 Programma s 4 Programma 1 Heffing en

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad an Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 19 januari 2016 Raadsinformatiebrief bestuursrapportage sociaal domein kwartalen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten:

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten: Even voorstellen.. Sjef Leenen - thans directeur / secretaris Het Gegevenshuis - voorheen algemeen manager Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst Parkstad Limburg - daarvoor facility manager

Nadere informatie

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld:

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld: Rapport 2 p class="c2">rapport De Belastingdienst/Toeslagen: Hoe definitief is definitief? Datum: 10 april 2012 Rapportnr.:2012/059 Aanleiding onderzoek De Nationale ombudsman ontving medio 2011 een aantal

Nadere informatie