JAARVERSLAG Bevolkingsonderzoek Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Bevolkingsonderzoek Zuid"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 213 Bevolkingsonderzoek Zuid 1

2 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR financiële ontwikkelingen ontwikkelingen raad van bestuur 21 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 23 JAARREKENING 213: balans per 31 december resultatenrekening over kasstroomoverzicht grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 32 toelichting op de balans per 31 december toelichting op de resultatenrekening totaal toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek borstkanker toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek darmkanker verloopoverzicht materiële vaste activa 68 specificatie investeringen OVERIGE GEGEVENS: controleverklaring accountant 72 BIJLAGEN: exploitatie 213 bevolkingsonderzoek borstkanker conform HHM 74 exploitatie 213 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker conform HHM 78 exploitatie 213 bevolkingsonderzoek darmkanker conform HHM 82 algemene gegevens 85 productiegegevens 86 personeelsgegevens 89 ziekteverzuimgegevens 92 2

3 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 3

4 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 213 Bevolkingsonderzoek borstkanker Exploitatieresultaat 213 (zie resultatenrekening pagina 39) Het boekjaar 213 sluit met een positief resultaat van ,=, terwijl in de begroting 213 is uitgegaan van een sluitend resultaat. In het resultaat is rekening gehouden met de mutaties van de voorzieningen ( 34.55,=). Daarnaast is de langlopende verplichting voor de opslagkosten van de analoge foto s voor de resterende wettelijke bewaartermijn met 5.981,= afgenomen. Dit betekent dat het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering ,= positief bedraagt. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: Uitkomst 213 Begroting 213 Uitkomst 212 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële lasten Resultaat Het positieve resultaat zal conform de richtlijn van het RIVM toegevoegd worden aan de reserve aanvaardbare kosten, die maximaal 1% mag bedragen van het totaal verleende subsidiebedrag voor de drie bevolkingsonderzoeken. Dit betekent dat in 213 in totaal ,= van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Het resterende exploitatieresultaat ad ,= is met toestemming van het RIVM toegevoegd aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur. Toelichting bedrijfsopbrengsten 213 (zie resultatenrekening pagina 65-68) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 213 Begroting 213 Bijdragen RIVM: regulier Incidentele baten

5 Door het RIVM is voor het boekjaar 213 een vergoeding per verricht onderzoek binnen de doelgroep toegekend van 62,15 (begroot: 61,35). Het totaal aantal in 213 verrichte onderzoeken bedraagt , waarmee de begrote productie van onderzoeken gehaald is. De met het gerealiseerd aantal onderzoeken samenhangende Bijdragen RIVM: regulier bedraagt ,=. Onder de post Incidentele baten is het resultaat opgenomen van de afwikkeling van enkele balansposten uit 212. De afrekening die van het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 211-mei 213 is in totaal 24.86,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 212 rekening gehouden is. In 213 is een nieuwe vergoedingsregeling reizen vastgesteld, waardoor de gereserveerde kosten voor de compensatieregeling herhuisvesting ad. 25.,= zijn vrijgevallen. Deze baten en de van de FSB ontvangen vergoeding voor de landelijke activiteiten van de webmaster ad ,=, alsmede de vrijval van in verleden gereserveerde kosten voor het opleiding van laboranten ad ,= zijn verantwoord onder de post incidentele baten. Toelichting bedrijfslasten 213 (zie resultatenrekening pagina 65-68) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfslasten. Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst In de posten lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies is rekening gehouden met de kosten van de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 117,65 fte (begroot 121,3 fte) bedraagt. De onderschrijding van 3,38 fte is grotendeels gerealiseerd binnen de formatie laborant en administratie en betreft de niet opgenomen vakantie- en plb-rechten. De waarde van deze vakantieen plb-rechten is opgenomen in de bovengenoemde kostenposten. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met: de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 213 met 2%; de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,83% naar 8,33%; de mutatie van de voorzieningen ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde pbl-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangrecht; de mutatie in het saldo van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantie- en plb-rechten in

6 De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post lonen en salarissen. De van de Belastingdienst, in het kader van het Belastingplan 214, verleende eenmalige teruggave van de basispremie WAO/WIA is in mindering gebracht op de post sociale lasten. De post andere personele kosten is in ,= hoger dan begroot. Binnen de post deskundigheidsbevordering zijn naast de kosten voor bij- en nascholing van medewerkers, ook de kosten opgenomen voor het 213 in eigen beheer opleiden van nieuwe MBB-ers in de screening. De kosten van de instructie- en stagelaboranten zijn verantwoord onder de posten salarissen en sociale lasten, terwijl de kosten van de apparatuur (afschrijvingen en onderhoud) en de huisvesting onder de desbetreffende kostenposten zijn verantwoord. Bij de reiskosten is rekening gehouden met de ophoging van de kilometervergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 213. De vrijval van de op de balans gereserveerde kosten voor de uitvoering van de compensatieregeling reiskosten herhuisvesting is verantwoord onder de post incidentele baten. Binnen de post personeelsadvieskosten zijn de advieskosten meegenomen voor het indelingstraject van de functie instructielaborant. Binnen de begrote overige personele kosten is rekening gehouden met een beëindigingsvergoeding voor een medewerker. In de praktijk is deze beëindigingsvergoeding opgenomen onder de post eenmalige uitkeringen/gratificaties. De kosten van personeel niet in loondienst bedragen ,= en kunnen als volgt worden toegelicht: Management: de kosten betaald aan ziekenhuizen voor het screenen van minder valide cliënten. Staf: de kosten van de inhuur van een medewerker facilitaire zaken ter vervanging van ziekte. Dit uitzendcontract is medio mei 213 beëindigd. De vergoeding voor de radiologen is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de met een viertal partijen afgesloten overeenkomsten. De begrote inzet van een coördinerend patholoog is in 213 niet gerealiseerd. De post auditor/instructeur heeft betrekking op de kosten van een per april 213 aangestelde radioloog die de kwaliteit van de radiologische beoordelingen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid gaat bewaken en, indien nodig, radiologen en MBB-ers in de screening zal bijscholen. Afschrijvingen materiële vaste activa De afschrijvingen materiële vaste activa laten een overschrijding zien van 8.8,=, veroorzaakt doordat een aantal investeringen voor de herhuisvesting van de diverse locaties in de begroting 213 niet als vaste activa meegenomen is. In de praktijk zijn deze kosten verantwoord onder de vaste activa en worden de geldende afschrijvingsregels toegepast. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

7 De directe kosten onderzoeken laten een onderschrijding zien van ,=. De kosten van de koppeling met de Nederlandse Kankerregistratie zijn in rekening gebracht bij de FSB en via de afgesproken verdeelsleutels doorbelast aan de screeningsorganisaties. Deze kosten zijn verantwoord onder de post bijdrage FSB binnen de algemene kosten. De koppeling met PALGA heeft in 213 niet plaatsgevonden. Onder de post afvoer afvalwater zijn, naast de kosten van de watervoorziening binnen de screeningseenheden, de kosten opgenomen voor de bestrijding van een legionellabesmetting. Deze laatste kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Op de post kosten IMS-systeem is de vrijval van de voorziening verlieslatende contracten IMS in mindering gebracht, terwijl de werkelijke opslagkosten van de in 213 gemaakte digitale beelden lager zijn dan begroot. De in de begroting 213 opgenomen opslagkosten van het analoge archief zijn niet gerealiseerd omdat hiervoor in 212 een voorziening getroffen is. De in 213 in rekening gebrachte opslagkosten zijn in mindering gebracht op deze voorziening. De huisvestingskosten zijn per saldo lager dan de in de begroting 213 opgenomen kosten. De dubbele huisvestingskosten van de locatie Maastricht over de periode januari-mei 213 zijn ten laste gebracht van de in 212 gevormde voorziening frictiekosten herhuisvesting. Het nieuwe huisvestingscontract voor de locatie Maastricht Airport is tegen gunstigere voorwaarden afgesloten dan het vorige contract, waardoor de totale huisvestingskosten per saldo lager zijn dan begroot. De post energie en water betreft het energieverbruik binnen de screeningseenheden, die via Systolé in rekening worden gebracht. De post algemene kosten laat een onderschrijding zien van ,=. De abonnementskosten van de surfnetverbindingen en de extra verbinding die aangesloten is voor de locatie Maastricht Airport zijn opgenomen onder de post telefoon en datacommunicatie. Doordat een aantal contracten op het gebied van telefonie en datacommunicatie in 213 is geactualiseerd, zijn de gerealiseerde kosten lager dan de begrote kosten. De in 213 landelijk geplande verspreiding van een informatieblad voor cliënten die voor de eerste keer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker ontvangen (magazine 5-jarigen) is niet gerealiseerd. Onder de post accountants- en advieskosten zijn naast de kosten van de controle van de jaarrekening 213, de kosten van een advocatenbureau opgenomen ingehuurd voor de beëindiging van een dienstverband en de afhandeling van een door een cliënt ingediende claim. Het uitvoeren en begeleiden van de verplaatsingen van screeningseenheden naar de standplaatsen is uitbesteed aan derden. In de begroting 213 is geen rekening gehouden met de kosten van verplaatsingen in verband met onderhoud aan de screeningseenheden. Hierdoor laat de post verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie een overschrijding zien. De door de FSB in rekening gebrachte kosten voor huisvesting, personele kosten Landelijke Beheer Organisatie en enkele projecten, zijn hoger dan vooraf door de FSB begroot. Het contract met Surfnet is met ingang van 1 januari 214 beëindigd. In 213 is hiertoe op landelijk niveau een aanbestedingstraject uitgevoerd. De eenmalige aansluitkosten van de vier beoordelingslocaties op de nieuwe provider (Unet) zijn verantwoord onder de post algemene kosten en zijn aanzienlijk lager dan het bedrag waarmee in de begroting 213 rekening gehouden was. De herhuisvestingskosten hebben betrekking op de resterende kosten van de verhuizing naar de locatie Maastricht Airport, waarmee in de jaarrekening 212 geen rekening is gehouden. De onder de post onderhoud en aanvulling inventaris opgenomen kosten voor onderhoud screeningseenheden en medische apparatuur zijn nagenoeg gelijk aan de in de begroting 213 opgenomen kosten. De kosten van de in 213 afgesloten onderhoudscontracten voor de couverteermachine en diverse koffie-apparaten zijn verantwoord onder de post onderhoud overige inventaris. Door een uitbreiding van de bestaande onderhoudspakketten zijn deze kosten hoger dan begroot. Bij de locatie Eindhoven is de bewegwijzering aangepast omdat in de praktijk gebleken is dat voor cliënten en bezoekers van Bevolkingsonderzoek Zuid de bestaande bewegwijzering onvoldoende was. 7

8 Toelichting financiële baten en lasten Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. De aanschaf van de 15 e screeningseenheid is met eigen middelen gefinancierd. Er is een bedrag van 4.81.,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale screeningseenheden en de ombouw van een analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 2 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad ,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 1 jaar. Deze leningen zullen in 1 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De rentebaten hebben betrekking op ontvangen rente over rekening-courant tegoeden. Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven: totale kosten aantal onderzoeken kostprijs/digitaal onderzoek 58,77 6,9 63,6 6,11 56,21 kostprijs/analoog onderzoek n.v.t. n.v.t. 58,83 5,99 52,71 tarief analoog onderzoek n.v.t. n.v.t. 55,6 53,59 52,94 tarief digitaal onderzoek 62,15 61,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Met ingang van 1 januari 21 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid de regio West-Brabant overgenomen van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Hierdoor laat het aantal onderzoeken vanaf 21 een stijging zien ten opzichte van voorgaande boekjaren De kostprijs per onderzoek 213 is inclusief de mutaties die in 213 hebben plaatsgevonden aan bestaande en nieuwe voorzieningen ad ,=. Deze mutaties kunnen als volgt gespecificeerd worden: 8

9 Voorziening: Toevoeging Onttrekking Voorziening verlieslatende contracten IMS-systeem Voorziening verlieslatende contracten herhuisvesting 9. Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening overgangsregeling PLB 4.2 Voorziening groot onderhoud screeningseenheden 12. Voorziening onderhoud medische apparatuur Voorziening ziekteverzuim Voorziening jubilea 1.8 Voorziening MammoXL Voorziening huurkosten gebouw Totaal mutaties Per saldo Verder is in de kostprijs rekening gehouden met de onttrekking 213 ad ,= aan de in 212 gevormde langlopende verplichting voor de opslag- en vernietigingskosten van het analoge archief voor de wettelijke bewaartermijn. 9

10 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Exploitatieresultaat 213 (zie resultatenrekening pagina 39) Het boekjaar 212 sluit met een positief resultaat van ,=. In dit resultaat is rekening gehouden met de mutaties van de in voorgaande jaren gevormde voorzieningen ( ,=). Rekening houdend met de voorgenoemde voorzieningen bedraagt het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering ,= positief. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: Uitkomst 213 Begroting 213 Uitkomst 212 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële baten Resultaat Het positieve resultaat zal conform de richtlijn van het RIVM toegevoegd worden aan de reserve aanvaardbare kosten, die maximaal 1% mag bedragen van het totaal verleende subsidiebedrag voor de drie bevolkingsonderzoeken. Dit betekent dat in 213 in totaal ,= van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Het resterende exploitatieresultaat ad ,= is met toestemming van het RIVM toegevoegd aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur. Toelichting bedrijfsopbrengsten 213 (zie resultatenrekening pagina 69-72) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 213 Begroting 213 Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren Incidentele baten Door het RIVM is voor het boekjaar 213 een vergoeding per verricht onderzoek eerste oproep toegekend van 56,25, terwijl voor een herhalingsonderzoek een vergoeding van 37,53 wordt verstrekt. In 213 zijn onderzoeken ( eerste oproep en herhalingsonderzoeken) verricht, terwijl in de begroting 213 rekening is gehouden met een aantal te verrichten onderzoeken van 11.. De totaal van het RIVM te ontvangen Bijdragen RIVM: regulier is voor het boekjaar 213 berekend op ,=. 1

11 De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 212 is ,= hoger vastgesteld dan het subsidiebedrag waarmee in de jaarrekening 212 rekening gehouden is. De correctie voorgaande jaren heeft betrekking op een aanpassing van het honorarium deel van het laboratoriumtarief, welk door het RIVM met terugwerkende kracht tot 1 januari 212 is doorgevoerd. Het tarief is bij de definitieve subsidie-afrekening 212 door het RIVM vastgesteld op 6,53, terwijl in de jaarrekening 212 rekening is gehouden met een tarief van 5,87. Het bedrag van de gecorrigeerde afrekening is verantwoord onder de post Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren en is in 213 alsnog aan de laboratoria uitbetaald, waardoor de invloed op het resultaat 213 nihil is. De incidentele baten hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit 212. De afrekening die door het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 211-mei 213 is in totaal 4.2,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 212 rekening gehouden is. De herhuisvestingskosten voor de locatie Maastricht Airport zijn 36.37,= lager dan voorzien. Toelichting bedrijfslasten 213 (zie resultatenrekening pagina 69-72) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten. Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst In de posten lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 12,52 fte (begroot 13,9 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met: de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 213 met 2%; de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,83% naar 8,33%; de mutatie van de voorziening ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht; de mutatie in het saldo van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantie- en plb-rechten in

12 De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post lonen en salarissen. De van de Belastingdienst verleende eenmalige teruggave van de basispremie WAO/WIA is in mindering gebracht op de post sociale lasten. Bij de post reiskosten opgenomen onder de andere personele kosten is rekening gehouden met de ophoging van de kilometervergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 213. Vanwege het geringe personeelsverloop binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker laten de posten wervingskosten en deskundigheidsbevordering een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting 213. De post personeel niet in loondienst laat een overschrijding zien van ,= en kan als volgt verklaard worden: De huisartsen ontvangen een vergoeding van 12,4 per verricht onderzoek, terwijl in de begroting rekening gehouden is met een tarief van 12,9. De werkelijke productie is echter hoger dan de begrote productie, waardoor de aan de huisartsen betaalde vergoedingen voor het verrichten van het onderzoek een overschrijding laten zien. De vergoeding voor de laboratoria is begroot op 25,5 en definitief vastgesteld op 25,49. In dit tarief is zowel het honorarium van de patholoog als de laboratoriumvergoeding opgenomen. Vanwege een hoger tarief en een hogere productie, laat deze post een overschrijding zijn. Daarnaast is in 213 een nabetaling gedaan aan de laboratoria vanwege een nagekomen correctie over het boekjaar 212. Ook deze posten zijn verantwoord onder de post Pathologie. Zelfuitnodigende huisartsen ontvangen een vergoeding voor het versturen van de uitnodiging aan de cliënt ( 4,32 per uitnodiging). De post vergoeding coördinerend patholoog heeft betrekking op de vergoeding die met de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) is overeengekomen. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en de indexatie 213 is hoger dan begroot. De post administratief personeel heeft betrekking op de inzet van een uitzendkracht voor het matchen en versturen van de uitnodigingen ten behoeve van de zelfuitnodigende huisartsen. Afschrijvingen materiële vaste activa De afschrijvingen materiële vaste activa laat een overschrijding zien van 4.856,=, doordat binnen het herhuisvestingstraject een aantal investeringen is gedaan, die in de begroting 212 meegenomen waren onder de herhuisvestingskosten. In de praktijk zijn de kosten verantwoord onder de vaste activa en worden de geldende afschrijvingsregels toegepast. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

13 De onder de directe kosten onderzoeken opgenomen kosten transport door derden betreft de kosten voor het transport van uitstrijkmaterialen naar de laboratoria in Zuid- en Midden-Limburg. In verband met de uniformering van de werkprocessen binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is deze activiteit komen te vervallen en zijn de begrote kosten niet gerealiseerd. De kosten GBA hebben betrekking op het beheer en het onderhoud van de programmatuur om gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie te verwerken. De huisvestingskosten zijn nagenoeg gelijk aan de in de begroting opgenomen kosten. De post algemene kosten laat een onderschrijding zien van ,=. De onder de post kosten voorlichting en communicatie begrote kosten voor de uitvoering van opkomstbevorderende maatregelen zijn in 213 niet gerealiseerd. In 213 is een landelijk uniform informatiepakket voor huisartsen over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ontwikkeld en verspreid onder huisartsen. De aanschaf van de mappen om deze informatie te bundelen is opgenomen onder de post kantoormiddelen. Doordat de accountantskosten met ingang van het boekjaar 213 over de drie bevolkingsonderzoeken verdeeld worden, laat de post accountants- en advieskosten een onderschrijding zien. De begrote inzet van derden op het gebied van diverse automatiseringsprojecten is lager gebleken dan begroot omdat deze projecten reeds in eind 212 zijn gerealiseerd. Hierdoor is de post automatiseringskosten lager dan begroot. De onder de post onderhoud en aanvulling inventaris opgenomen kosten onderhoud overige inventaris betreffen de kosten van de in 213 afgesloten onderhoudscontracten voor de couverteermachine en diverse koffie-apparaten. Door een uitbreiding van de bestaande onderhoudspakketten zijn deze kosten hoger dan begroot. Bij de locatie Eindhoven is de bewegwijzering aangepast omdat in de praktijk gebleken is dat voor cliënten en bezoekers van Bevolkingsonderzoek Zuid de bestaande bewegwijzering onvoldoende was. Toelichting financiële baten Onder deze post is verantwoord de ontvangen interest over rekening-courant tegoeden. Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven: totale kosten aantal onderzoeken kostprijs per onderzoek 53,4 56,33 55,98 51,45 5,99 tarief: 56,25 54,12 55,3 jan-aug 55,16 sept-dec. 54,1 54,83 13

14 In de volgende tabel zijn de aan huisartsen en laboratoria betaalde vergoedingen uit de totale kosten en de kostprijs per onderzoek gehaald en is alleen rekening gehouden met de organisatiekosten en de kosten uitnodigingen totale kosten aantal onderzoeken kostprijs per onderzoek 15,61 2,4 12,7 14,23 12,97 tarief: 18,72 17,83 2,93 2,33 2, In het tarief 212 is rekening gehouden met de kosten van de herhuisvesting van de locatie Maastricht (ad ,=). Worden deze kosten buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de kostprijs per onderzoek in ,6. De vermelde kostprijzen per onderzoek zijn inclusief de mutaties die in het betreffende boekjaar hebben plaatsgevonden binnen de voorzieningen. De mutaties binnen de voorzieningen 213 kunnen als volgt gespecificeerd worden: Voorziening: Toevoeging Onttrekking Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening jubilea 7.1 Totaal mutaties 213: Per saldo: In verband met de vergrijzing is er sprake van een daling van de doelgroep bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Verder is de gemeente Tholen overgedragen aan een andere screeningsorganisatie. In 213 is tevens een duidelijke daling van de opkomst waarneembaar in met name Zuid- en Midden-Limburg. 14

15 Bevolkingsonderzoek darmkanker Exploitatieresultaat 213 (zie resultatenrekening pagina 39) Het bevolkingsonderzoek darmkanker bevindt zich in 213 nog in de implementatiefase. Dit betekent dat de subsidie van het RVIM nog niet gerelateerd kan worden aan het aantal verstuurde uitnodigingen of onderzoeken. De subsidie 213 wordt afgerekend op basis van de werkelijk gerealiseerde kosten. In verband hiermee zijn in de exploitatie 213 de opbrengsten gelijk gesteld aan de gerealiseerde kosten. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: Uitkomst 213 Begroting 213 Uitkomst 212 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële baten Resultaat Toelichting bedrijfsopbrengsten 213 (zie resultatenrekening pagina 73-76) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 213 Bijdragen RIVM: regulier Begroting Het subsidiebedrag voor het boekjaar 213 is begroot aan de hand van het landelijk financieringsmodel darmkankerscreening, gebaseerd op de bekende gegevens en grondslagen eind 212. Het totale subsidiebedrag voor Bevolkingsonderzoek Zuid is berekend op basis van het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid ten opzichte van het totaal landelijk aantal uit te nodigen cliënten. In de loop van het boekjaar is dit landelijke financieringsmodel, door voortschrijdend inzicht en de latere startdatum van het bevolkingsonderzoek, regelmatig bijgesteld en dit heeft geleid tot een correctie van het verleende subsidiebedrag 213. Het niet aangewende deel van de oorspronkelijk verleende subsidie is, middels een kasschuif, door het RIVM doorgeschoven naar het boekjaar 214. Op deze wijze blijft het niet aangewende deel van het implementatiebudget gehandhaafd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. De begroting 213 van Bevolkingsonderzoek Zuid is tussentijds niet aangepast aan de gevolgen van de kasschuif. Het door Bevolkingsonderzoek Zuid te ontvangen subsidiebedrag is gelijk gesteld aan de werkelijke exploitatiekosten 213. Dit bedrag is verantwoord op de post Bijdragen RIVM: regulier en bedraagt ,=. 15

16 Toelichting bedrijfslasten 213 (zie resultatenrekening pagina 73-76) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten. Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst In de posten lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 4,57 fte (begroot 8,7 fte) bedraagt. De onderschrijding vindt met name plaats binnen de formatie administratie. Vanwege het uitstellen van de start van het bevolkingsonderzoek naar januari 214 is de formatie administratie op een later tijdstip ingevuld dan begroot. Vanwege het feit dat de administratieve werkzaamheden voor het nieuwe bevolkingsonderzoek lastig in te schatten zijn, is eind 213 besloten de administratie van het bevolkingsonderzoek darmkanker voorlopig onder te brengen bij de administratie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met: de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 213 met 2%; de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,83% naar 8,33%; de mutatie van de voorziening ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht; de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantie- en PLB-rechten in 213. De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post lonen en salarissen. De van de Belastingdienst verleende eenmalige teruggave van de basispremie WAO/WIA is in mindering gebracht op de post sociale lasten. De post andere personele kosten laat een onderschrijding zien van ,=. De posten deskundigheidsbevordering, reiskosten en overige reis- en representatiekosten laten een onderschrijding zien omdat een deel van de begrote personele formatie in 213 niet gerealiseerd is. Onder de post personeel niet in loondienst zijn de kosten opgenomen van de activiteiten verricht door de coördinerend patholoog en de ingehuurde MDL-artsen. 16

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum Jaarrekening 2010 Stichting Zaans Medisch Centrum 27-05-2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

27 maart 2014. Jaarverslag 2013

27 maart 2014. Jaarverslag 2013 27 maart 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 2 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012

Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012 Beter Veiliger Vriendelijker Directieverslag en Jaarrekening 2012 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 27 mei 2013 Naam Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Adres Jan Tooropstraat 164 Postcode & Plaats 1061

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond: L.A. Pannekeet Postbus 325

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie