JAARVERSLAG Bevolkingsonderzoek Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Bevolkingsonderzoek Zuid"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 213 Bevolkingsonderzoek Zuid 1

2 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR financiële ontwikkelingen ontwikkelingen raad van bestuur 21 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 23 JAARREKENING 213: balans per 31 december resultatenrekening over kasstroomoverzicht grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 32 toelichting op de balans per 31 december toelichting op de resultatenrekening totaal toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek borstkanker toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek darmkanker verloopoverzicht materiële vaste activa 68 specificatie investeringen OVERIGE GEGEVENS: controleverklaring accountant 72 BIJLAGEN: exploitatie 213 bevolkingsonderzoek borstkanker conform HHM 74 exploitatie 213 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker conform HHM 78 exploitatie 213 bevolkingsonderzoek darmkanker conform HHM 82 algemene gegevens 85 productiegegevens 86 personeelsgegevens 89 ziekteverzuimgegevens 92 2

3 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 3

4 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 213 Bevolkingsonderzoek borstkanker Exploitatieresultaat 213 (zie resultatenrekening pagina 39) Het boekjaar 213 sluit met een positief resultaat van ,=, terwijl in de begroting 213 is uitgegaan van een sluitend resultaat. In het resultaat is rekening gehouden met de mutaties van de voorzieningen ( 34.55,=). Daarnaast is de langlopende verplichting voor de opslagkosten van de analoge foto s voor de resterende wettelijke bewaartermijn met 5.981,= afgenomen. Dit betekent dat het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering ,= positief bedraagt. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: Uitkomst 213 Begroting 213 Uitkomst 212 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële lasten Resultaat Het positieve resultaat zal conform de richtlijn van het RIVM toegevoegd worden aan de reserve aanvaardbare kosten, die maximaal 1% mag bedragen van het totaal verleende subsidiebedrag voor de drie bevolkingsonderzoeken. Dit betekent dat in 213 in totaal ,= van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Het resterende exploitatieresultaat ad ,= is met toestemming van het RIVM toegevoegd aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur. Toelichting bedrijfsopbrengsten 213 (zie resultatenrekening pagina 65-68) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 213 Begroting 213 Bijdragen RIVM: regulier Incidentele baten

5 Door het RIVM is voor het boekjaar 213 een vergoeding per verricht onderzoek binnen de doelgroep toegekend van 62,15 (begroot: 61,35). Het totaal aantal in 213 verrichte onderzoeken bedraagt , waarmee de begrote productie van onderzoeken gehaald is. De met het gerealiseerd aantal onderzoeken samenhangende Bijdragen RIVM: regulier bedraagt ,=. Onder de post Incidentele baten is het resultaat opgenomen van de afwikkeling van enkele balansposten uit 212. De afrekening die van het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 211-mei 213 is in totaal 24.86,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 212 rekening gehouden is. In 213 is een nieuwe vergoedingsregeling reizen vastgesteld, waardoor de gereserveerde kosten voor de compensatieregeling herhuisvesting ad. 25.,= zijn vrijgevallen. Deze baten en de van de FSB ontvangen vergoeding voor de landelijke activiteiten van de webmaster ad ,=, alsmede de vrijval van in verleden gereserveerde kosten voor het opleiding van laboranten ad ,= zijn verantwoord onder de post incidentele baten. Toelichting bedrijfslasten 213 (zie resultatenrekening pagina 65-68) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfslasten. Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst In de posten lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies is rekening gehouden met de kosten van de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 117,65 fte (begroot 121,3 fte) bedraagt. De onderschrijding van 3,38 fte is grotendeels gerealiseerd binnen de formatie laborant en administratie en betreft de niet opgenomen vakantie- en plb-rechten. De waarde van deze vakantieen plb-rechten is opgenomen in de bovengenoemde kostenposten. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met: de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 213 met 2%; de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,83% naar 8,33%; de mutatie van de voorzieningen ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde pbl-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangrecht; de mutatie in het saldo van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantie- en plb-rechten in

6 De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post lonen en salarissen. De van de Belastingdienst, in het kader van het Belastingplan 214, verleende eenmalige teruggave van de basispremie WAO/WIA is in mindering gebracht op de post sociale lasten. De post andere personele kosten is in ,= hoger dan begroot. Binnen de post deskundigheidsbevordering zijn naast de kosten voor bij- en nascholing van medewerkers, ook de kosten opgenomen voor het 213 in eigen beheer opleiden van nieuwe MBB-ers in de screening. De kosten van de instructie- en stagelaboranten zijn verantwoord onder de posten salarissen en sociale lasten, terwijl de kosten van de apparatuur (afschrijvingen en onderhoud) en de huisvesting onder de desbetreffende kostenposten zijn verantwoord. Bij de reiskosten is rekening gehouden met de ophoging van de kilometervergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 213. De vrijval van de op de balans gereserveerde kosten voor de uitvoering van de compensatieregeling reiskosten herhuisvesting is verantwoord onder de post incidentele baten. Binnen de post personeelsadvieskosten zijn de advieskosten meegenomen voor het indelingstraject van de functie instructielaborant. Binnen de begrote overige personele kosten is rekening gehouden met een beëindigingsvergoeding voor een medewerker. In de praktijk is deze beëindigingsvergoeding opgenomen onder de post eenmalige uitkeringen/gratificaties. De kosten van personeel niet in loondienst bedragen ,= en kunnen als volgt worden toegelicht: Management: de kosten betaald aan ziekenhuizen voor het screenen van minder valide cliënten. Staf: de kosten van de inhuur van een medewerker facilitaire zaken ter vervanging van ziekte. Dit uitzendcontract is medio mei 213 beëindigd. De vergoeding voor de radiologen is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de met een viertal partijen afgesloten overeenkomsten. De begrote inzet van een coördinerend patholoog is in 213 niet gerealiseerd. De post auditor/instructeur heeft betrekking op de kosten van een per april 213 aangestelde radioloog die de kwaliteit van de radiologische beoordelingen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid gaat bewaken en, indien nodig, radiologen en MBB-ers in de screening zal bijscholen. Afschrijvingen materiële vaste activa De afschrijvingen materiële vaste activa laten een overschrijding zien van 8.8,=, veroorzaakt doordat een aantal investeringen voor de herhuisvesting van de diverse locaties in de begroting 213 niet als vaste activa meegenomen is. In de praktijk zijn deze kosten verantwoord onder de vaste activa en worden de geldende afschrijvingsregels toegepast. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

7 De directe kosten onderzoeken laten een onderschrijding zien van ,=. De kosten van de koppeling met de Nederlandse Kankerregistratie zijn in rekening gebracht bij de FSB en via de afgesproken verdeelsleutels doorbelast aan de screeningsorganisaties. Deze kosten zijn verantwoord onder de post bijdrage FSB binnen de algemene kosten. De koppeling met PALGA heeft in 213 niet plaatsgevonden. Onder de post afvoer afvalwater zijn, naast de kosten van de watervoorziening binnen de screeningseenheden, de kosten opgenomen voor de bestrijding van een legionellabesmetting. Deze laatste kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Op de post kosten IMS-systeem is de vrijval van de voorziening verlieslatende contracten IMS in mindering gebracht, terwijl de werkelijke opslagkosten van de in 213 gemaakte digitale beelden lager zijn dan begroot. De in de begroting 213 opgenomen opslagkosten van het analoge archief zijn niet gerealiseerd omdat hiervoor in 212 een voorziening getroffen is. De in 213 in rekening gebrachte opslagkosten zijn in mindering gebracht op deze voorziening. De huisvestingskosten zijn per saldo lager dan de in de begroting 213 opgenomen kosten. De dubbele huisvestingskosten van de locatie Maastricht over de periode januari-mei 213 zijn ten laste gebracht van de in 212 gevormde voorziening frictiekosten herhuisvesting. Het nieuwe huisvestingscontract voor de locatie Maastricht Airport is tegen gunstigere voorwaarden afgesloten dan het vorige contract, waardoor de totale huisvestingskosten per saldo lager zijn dan begroot. De post energie en water betreft het energieverbruik binnen de screeningseenheden, die via Systolé in rekening worden gebracht. De post algemene kosten laat een onderschrijding zien van ,=. De abonnementskosten van de surfnetverbindingen en de extra verbinding die aangesloten is voor de locatie Maastricht Airport zijn opgenomen onder de post telefoon en datacommunicatie. Doordat een aantal contracten op het gebied van telefonie en datacommunicatie in 213 is geactualiseerd, zijn de gerealiseerde kosten lager dan de begrote kosten. De in 213 landelijk geplande verspreiding van een informatieblad voor cliënten die voor de eerste keer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker ontvangen (magazine 5-jarigen) is niet gerealiseerd. Onder de post accountants- en advieskosten zijn naast de kosten van de controle van de jaarrekening 213, de kosten van een advocatenbureau opgenomen ingehuurd voor de beëindiging van een dienstverband en de afhandeling van een door een cliënt ingediende claim. Het uitvoeren en begeleiden van de verplaatsingen van screeningseenheden naar de standplaatsen is uitbesteed aan derden. In de begroting 213 is geen rekening gehouden met de kosten van verplaatsingen in verband met onderhoud aan de screeningseenheden. Hierdoor laat de post verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie een overschrijding zien. De door de FSB in rekening gebrachte kosten voor huisvesting, personele kosten Landelijke Beheer Organisatie en enkele projecten, zijn hoger dan vooraf door de FSB begroot. Het contract met Surfnet is met ingang van 1 januari 214 beëindigd. In 213 is hiertoe op landelijk niveau een aanbestedingstraject uitgevoerd. De eenmalige aansluitkosten van de vier beoordelingslocaties op de nieuwe provider (Unet) zijn verantwoord onder de post algemene kosten en zijn aanzienlijk lager dan het bedrag waarmee in de begroting 213 rekening gehouden was. De herhuisvestingskosten hebben betrekking op de resterende kosten van de verhuizing naar de locatie Maastricht Airport, waarmee in de jaarrekening 212 geen rekening is gehouden. De onder de post onderhoud en aanvulling inventaris opgenomen kosten voor onderhoud screeningseenheden en medische apparatuur zijn nagenoeg gelijk aan de in de begroting 213 opgenomen kosten. De kosten van de in 213 afgesloten onderhoudscontracten voor de couverteermachine en diverse koffie-apparaten zijn verantwoord onder de post onderhoud overige inventaris. Door een uitbreiding van de bestaande onderhoudspakketten zijn deze kosten hoger dan begroot. Bij de locatie Eindhoven is de bewegwijzering aangepast omdat in de praktijk gebleken is dat voor cliënten en bezoekers van Bevolkingsonderzoek Zuid de bestaande bewegwijzering onvoldoende was. 7

8 Toelichting financiële baten en lasten Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. De aanschaf van de 15 e screeningseenheid is met eigen middelen gefinancierd. Er is een bedrag van 4.81.,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale screeningseenheden en de ombouw van een analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 2 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad ,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 1 jaar. Deze leningen zullen in 1 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De rentebaten hebben betrekking op ontvangen rente over rekening-courant tegoeden. Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven: totale kosten aantal onderzoeken kostprijs/digitaal onderzoek 58,77 6,9 63,6 6,11 56,21 kostprijs/analoog onderzoek n.v.t. n.v.t. 58,83 5,99 52,71 tarief analoog onderzoek n.v.t. n.v.t. 55,6 53,59 52,94 tarief digitaal onderzoek 62,15 61,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Met ingang van 1 januari 21 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid de regio West-Brabant overgenomen van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Hierdoor laat het aantal onderzoeken vanaf 21 een stijging zien ten opzichte van voorgaande boekjaren De kostprijs per onderzoek 213 is inclusief de mutaties die in 213 hebben plaatsgevonden aan bestaande en nieuwe voorzieningen ad ,=. Deze mutaties kunnen als volgt gespecificeerd worden: 8

9 Voorziening: Toevoeging Onttrekking Voorziening verlieslatende contracten IMS-systeem Voorziening verlieslatende contracten herhuisvesting 9. Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening overgangsregeling PLB 4.2 Voorziening groot onderhoud screeningseenheden 12. Voorziening onderhoud medische apparatuur Voorziening ziekteverzuim Voorziening jubilea 1.8 Voorziening MammoXL Voorziening huurkosten gebouw Totaal mutaties Per saldo Verder is in de kostprijs rekening gehouden met de onttrekking 213 ad ,= aan de in 212 gevormde langlopende verplichting voor de opslag- en vernietigingskosten van het analoge archief voor de wettelijke bewaartermijn. 9

10 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Exploitatieresultaat 213 (zie resultatenrekening pagina 39) Het boekjaar 212 sluit met een positief resultaat van ,=. In dit resultaat is rekening gehouden met de mutaties van de in voorgaande jaren gevormde voorzieningen ( ,=). Rekening houdend met de voorgenoemde voorzieningen bedraagt het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering ,= positief. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: Uitkomst 213 Begroting 213 Uitkomst 212 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële baten Resultaat Het positieve resultaat zal conform de richtlijn van het RIVM toegevoegd worden aan de reserve aanvaardbare kosten, die maximaal 1% mag bedragen van het totaal verleende subsidiebedrag voor de drie bevolkingsonderzoeken. Dit betekent dat in 213 in totaal ,= van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Het resterende exploitatieresultaat ad ,= is met toestemming van het RIVM toegevoegd aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur. Toelichting bedrijfsopbrengsten 213 (zie resultatenrekening pagina 69-72) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 213 Begroting 213 Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren Incidentele baten Door het RIVM is voor het boekjaar 213 een vergoeding per verricht onderzoek eerste oproep toegekend van 56,25, terwijl voor een herhalingsonderzoek een vergoeding van 37,53 wordt verstrekt. In 213 zijn onderzoeken ( eerste oproep en herhalingsonderzoeken) verricht, terwijl in de begroting 213 rekening is gehouden met een aantal te verrichten onderzoeken van 11.. De totaal van het RIVM te ontvangen Bijdragen RIVM: regulier is voor het boekjaar 213 berekend op ,=. 1

11 De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 212 is ,= hoger vastgesteld dan het subsidiebedrag waarmee in de jaarrekening 212 rekening gehouden is. De correctie voorgaande jaren heeft betrekking op een aanpassing van het honorarium deel van het laboratoriumtarief, welk door het RIVM met terugwerkende kracht tot 1 januari 212 is doorgevoerd. Het tarief is bij de definitieve subsidie-afrekening 212 door het RIVM vastgesteld op 6,53, terwijl in de jaarrekening 212 rekening is gehouden met een tarief van 5,87. Het bedrag van de gecorrigeerde afrekening is verantwoord onder de post Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren en is in 213 alsnog aan de laboratoria uitbetaald, waardoor de invloed op het resultaat 213 nihil is. De incidentele baten hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit 212. De afrekening die door het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 211-mei 213 is in totaal 4.2,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 212 rekening gehouden is. De herhuisvestingskosten voor de locatie Maastricht Airport zijn 36.37,= lager dan voorzien. Toelichting bedrijfslasten 213 (zie resultatenrekening pagina 69-72) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten. Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst In de posten lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 12,52 fte (begroot 13,9 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met: de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 213 met 2%; de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,83% naar 8,33%; de mutatie van de voorziening ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht; de mutatie in het saldo van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantie- en plb-rechten in

12 De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post lonen en salarissen. De van de Belastingdienst verleende eenmalige teruggave van de basispremie WAO/WIA is in mindering gebracht op de post sociale lasten. Bij de post reiskosten opgenomen onder de andere personele kosten is rekening gehouden met de ophoging van de kilometervergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 213. Vanwege het geringe personeelsverloop binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker laten de posten wervingskosten en deskundigheidsbevordering een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting 213. De post personeel niet in loondienst laat een overschrijding zien van ,= en kan als volgt verklaard worden: De huisartsen ontvangen een vergoeding van 12,4 per verricht onderzoek, terwijl in de begroting rekening gehouden is met een tarief van 12,9. De werkelijke productie is echter hoger dan de begrote productie, waardoor de aan de huisartsen betaalde vergoedingen voor het verrichten van het onderzoek een overschrijding laten zien. De vergoeding voor de laboratoria is begroot op 25,5 en definitief vastgesteld op 25,49. In dit tarief is zowel het honorarium van de patholoog als de laboratoriumvergoeding opgenomen. Vanwege een hoger tarief en een hogere productie, laat deze post een overschrijding zijn. Daarnaast is in 213 een nabetaling gedaan aan de laboratoria vanwege een nagekomen correctie over het boekjaar 212. Ook deze posten zijn verantwoord onder de post Pathologie. Zelfuitnodigende huisartsen ontvangen een vergoeding voor het versturen van de uitnodiging aan de cliënt ( 4,32 per uitnodiging). De post vergoeding coördinerend patholoog heeft betrekking op de vergoeding die met de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) is overeengekomen. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en de indexatie 213 is hoger dan begroot. De post administratief personeel heeft betrekking op de inzet van een uitzendkracht voor het matchen en versturen van de uitnodigingen ten behoeve van de zelfuitnodigende huisartsen. Afschrijvingen materiële vaste activa De afschrijvingen materiële vaste activa laat een overschrijding zien van 4.856,=, doordat binnen het herhuisvestingstraject een aantal investeringen is gedaan, die in de begroting 212 meegenomen waren onder de herhuisvestingskosten. In de praktijk zijn de kosten verantwoord onder de vaste activa en worden de geldende afschrijvingsregels toegepast. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

13 De onder de directe kosten onderzoeken opgenomen kosten transport door derden betreft de kosten voor het transport van uitstrijkmaterialen naar de laboratoria in Zuid- en Midden-Limburg. In verband met de uniformering van de werkprocessen binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is deze activiteit komen te vervallen en zijn de begrote kosten niet gerealiseerd. De kosten GBA hebben betrekking op het beheer en het onderhoud van de programmatuur om gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie te verwerken. De huisvestingskosten zijn nagenoeg gelijk aan de in de begroting opgenomen kosten. De post algemene kosten laat een onderschrijding zien van ,=. De onder de post kosten voorlichting en communicatie begrote kosten voor de uitvoering van opkomstbevorderende maatregelen zijn in 213 niet gerealiseerd. In 213 is een landelijk uniform informatiepakket voor huisartsen over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ontwikkeld en verspreid onder huisartsen. De aanschaf van de mappen om deze informatie te bundelen is opgenomen onder de post kantoormiddelen. Doordat de accountantskosten met ingang van het boekjaar 213 over de drie bevolkingsonderzoeken verdeeld worden, laat de post accountants- en advieskosten een onderschrijding zien. De begrote inzet van derden op het gebied van diverse automatiseringsprojecten is lager gebleken dan begroot omdat deze projecten reeds in eind 212 zijn gerealiseerd. Hierdoor is de post automatiseringskosten lager dan begroot. De onder de post onderhoud en aanvulling inventaris opgenomen kosten onderhoud overige inventaris betreffen de kosten van de in 213 afgesloten onderhoudscontracten voor de couverteermachine en diverse koffie-apparaten. Door een uitbreiding van de bestaande onderhoudspakketten zijn deze kosten hoger dan begroot. Bij de locatie Eindhoven is de bewegwijzering aangepast omdat in de praktijk gebleken is dat voor cliënten en bezoekers van Bevolkingsonderzoek Zuid de bestaande bewegwijzering onvoldoende was. Toelichting financiële baten Onder deze post is verantwoord de ontvangen interest over rekening-courant tegoeden. Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven: totale kosten aantal onderzoeken kostprijs per onderzoek 53,4 56,33 55,98 51,45 5,99 tarief: 56,25 54,12 55,3 jan-aug 55,16 sept-dec. 54,1 54,83 13

14 In de volgende tabel zijn de aan huisartsen en laboratoria betaalde vergoedingen uit de totale kosten en de kostprijs per onderzoek gehaald en is alleen rekening gehouden met de organisatiekosten en de kosten uitnodigingen totale kosten aantal onderzoeken kostprijs per onderzoek 15,61 2,4 12,7 14,23 12,97 tarief: 18,72 17,83 2,93 2,33 2, In het tarief 212 is rekening gehouden met de kosten van de herhuisvesting van de locatie Maastricht (ad ,=). Worden deze kosten buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de kostprijs per onderzoek in ,6. De vermelde kostprijzen per onderzoek zijn inclusief de mutaties die in het betreffende boekjaar hebben plaatsgevonden binnen de voorzieningen. De mutaties binnen de voorzieningen 213 kunnen als volgt gespecificeerd worden: Voorziening: Toevoeging Onttrekking Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening jubilea 7.1 Totaal mutaties 213: Per saldo: In verband met de vergrijzing is er sprake van een daling van de doelgroep bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Verder is de gemeente Tholen overgedragen aan een andere screeningsorganisatie. In 213 is tevens een duidelijke daling van de opkomst waarneembaar in met name Zuid- en Midden-Limburg. 14

15 Bevolkingsonderzoek darmkanker Exploitatieresultaat 213 (zie resultatenrekening pagina 39) Het bevolkingsonderzoek darmkanker bevindt zich in 213 nog in de implementatiefase. Dit betekent dat de subsidie van het RVIM nog niet gerelateerd kan worden aan het aantal verstuurde uitnodigingen of onderzoeken. De subsidie 213 wordt afgerekend op basis van de werkelijk gerealiseerde kosten. In verband hiermee zijn in de exploitatie 213 de opbrengsten gelijk gesteld aan de gerealiseerde kosten. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: Uitkomst 213 Begroting 213 Uitkomst 212 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële baten Resultaat Toelichting bedrijfsopbrengsten 213 (zie resultatenrekening pagina 73-76) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 213 Bijdragen RIVM: regulier Begroting Het subsidiebedrag voor het boekjaar 213 is begroot aan de hand van het landelijk financieringsmodel darmkankerscreening, gebaseerd op de bekende gegevens en grondslagen eind 212. Het totale subsidiebedrag voor Bevolkingsonderzoek Zuid is berekend op basis van het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid ten opzichte van het totaal landelijk aantal uit te nodigen cliënten. In de loop van het boekjaar is dit landelijke financieringsmodel, door voortschrijdend inzicht en de latere startdatum van het bevolkingsonderzoek, regelmatig bijgesteld en dit heeft geleid tot een correctie van het verleende subsidiebedrag 213. Het niet aangewende deel van de oorspronkelijk verleende subsidie is, middels een kasschuif, door het RIVM doorgeschoven naar het boekjaar 214. Op deze wijze blijft het niet aangewende deel van het implementatiebudget gehandhaafd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. De begroting 213 van Bevolkingsonderzoek Zuid is tussentijds niet aangepast aan de gevolgen van de kasschuif. Het door Bevolkingsonderzoek Zuid te ontvangen subsidiebedrag is gelijk gesteld aan de werkelijke exploitatiekosten 213. Dit bedrag is verantwoord op de post Bijdragen RIVM: regulier en bedraagt ,=. 15

16 Toelichting bedrijfslasten 213 (zie resultatenrekening pagina 73-76) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten. Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 213 Begroting 213 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst In de posten lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 4,57 fte (begroot 8,7 fte) bedraagt. De onderschrijding vindt met name plaats binnen de formatie administratie. Vanwege het uitstellen van de start van het bevolkingsonderzoek naar januari 214 is de formatie administratie op een later tijdstip ingevuld dan begroot. Vanwege het feit dat de administratieve werkzaamheden voor het nieuwe bevolkingsonderzoek lastig in te schatten zijn, is eind 213 besloten de administratie van het bevolkingsonderzoek darmkanker voorlopig onder te brengen bij de administratie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met: de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 213 met 2%; de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,83% naar 8,33%; de mutatie van de voorziening ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht; de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantie- en PLB-rechten in 213. De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post lonen en salarissen. De van de Belastingdienst verleende eenmalige teruggave van de basispremie WAO/WIA is in mindering gebracht op de post sociale lasten. De post andere personele kosten laat een onderschrijding zien van ,=. De posten deskundigheidsbevordering, reiskosten en overige reis- en representatiekosten laten een onderschrijding zien omdat een deel van de begrote personele formatie in 213 niet gerealiseerd is. Onder de post personeel niet in loondienst zijn de kosten opgenomen van de activiteiten verricht door de coördinerend patholoog en de ingehuurde MDL-artsen. 16

17 Afschrijving materiële vaste activa De afschrijvingen materiële vaste activa laten een onderschrijding zien van ,=. De laboratoriumapparatuur is landelijk aangeschaft en zal bij de FSB geactiveerd en afgeschreven worden. Het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de afschrijvingskosten wordt als onderdeel van de aan de FSB te betalen bijdrage doorbelast en is verantwoord bij de algemene kosten onder de post Kosten FSB. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 213 Begroting 213 Directe kosten onderzoeken 14.1 Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris Vanwege de vertraging die ontstaan is binnen het implementatietraject en de latere start van het bevolkingsonderzoek darmkanker is een deel van de voor 213 begrote overige bedrijfskosten niet gerealiseerd. De huisvestingskosten zijn toegerekend aan het bevolkingsonderzoek darmkanker op basis van een vooraf afgesproken verdeelsleutel en zijn nagenoeg gelijk aan het in de begroting 213 opgenomen bedrag. Onder de post algemene kosten zijn naast de door de eigen regio gemaakte kosten, verantwoord het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten voor het onderhoud en beheer van ColonIS, de afschrijvingskosten laboratoriumapparatuur en de vaste kosten van het laboratorium. Deze kosten worden doorbelast door de FSB en zijn verantwoord onder de post kosten FSB. 17

18 ONTWIKKELINGEN 214 In het beleidsplan wordt op hoofdlijnen aangegeven waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 214 wil staan en op welke wijze deze doelstellingen bereikt zullen worden. Het beleidsplan zal als leidraad dienen voor de activiteitenplannen voor de komende jaren. In het centraal activiteitenplan 214 zijn de activiteiten omschreven die nodig zijn om de doelen, beschreven in het beleidsplan, te realiseren. Daarnaast bevat dit activiteitenplan de afdelingsoverstijgende activiteiten. Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores Het uitvoeren van het cliënttevredenheidsonderzoek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Onderzoek verrichten naar de implementatie van SMS notificatie service. Het oprichten van een cliëntenpanel. Uitvoeren pilot verruiming openingstijden units. 2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief imago Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is voor 214 verleend voor een bedrag van ,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt vrouwen (5-75 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van onderzoeken. Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is voor 214 berekend op ,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt vrouwen (3-6 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van 112. onderzoeken (19.9 reguliere onderzoeken en 2.1 herhalingsonderzoeken). Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor 214 berekend op ,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt personen (55-75 jaar); - het aantal herinneringen bij geen reactie bedraagt 86.4 (4%); - 6% van de verstuurde tests zal retour ontvangen worden ( tests); - 6,4% van deze tests zal een afwijkende ifobt laten zien (8.3 tests); - het aantal coloscopiën bedraagt 85% van de tests met een afwijkende ifobt (7.5 coloscopiën). Uitvoeren van het project ketenpartneronderzoek met als doel het evalueren hoe ketenpartners de samenwerking met Bevolkingsonderzoek Zuid ervaren. 3. Opkomstbevordering Het initiëren van opkomstbevorderende interventies bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in de Oostelijke Mijnstreek door het aanschrijven van cliënten van Duitse afkomst en door aansluiting te vinden met regionale initiatieven ten aanzien van doelgroepen met een lage opkomst (allochtonen en lage SES). Opkomstbevorderende maatregelen treffen om in 214 een opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker na te streven van 85%. 18

19 4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject Het in kaart brengen van de intervallers bevolkingsonderzoek borstkanker verbeteren. De relatie onderhouden met coloscopiecentra en PA-laboratoria in het kader van de darmkankerscreening. Publicatie van het informatieblad Coloscoop handhaven en de organisatie van bijeenkomsten voor de ketenpartners van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het in kaart brengen van de kwaliteit en de ondersteuning aan huisartsen door het bezoeken van 4-6 huisartspraktijken. Het ontwikkelen van een procedurebeschrijving praktijkbezoek en het opstellen van een landelijke vragenlijst. Het realiseren van minimaal 1 cursussen BSM voor huisartsassistenten. Het realiseren van 2 vernieuwde pilot opfriscursussen BSM voor huisartsassistenten. De organisatie van de jaarlijkse bijscholing voor laboratoria. Het monitoren van en het uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot de capaciteit van de laboratoria bevolkingsonderzoek darmkanker. De uitwisseling tussen röntgenlaboranten uit ziekenhuizen met screeningslaboranten bevolkingsonderzoek borstkanker. Afronding uitrol project MammoXL. Ontwikkeling van een visitiatiesysteem bevolkingsonderzoek borstkanker voor de ziekenhuizen. Medewerkers 5. Medewerkers beschouwen Bevolkingsonderzoek Zuid als een aantrekkelijke werkgever Organisatie van een viertal medewerkersbijeenkomsten ter voorbereiding van het beleidsplan Invulling geven aan het leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het ontwikkelen van een landelijk agressieprotocol bevolkingsonderzoek borstkanker. 6. Voldoende en bekwaam personeel Opleiding en ontwikkeling: de implementatie van het POP-beleid binnen de organisatie. Onderzoeken of een zelftest onder de laboranten haalbaar is en kwaliteitsverhogend kan werken. Het implementatieplan van het opleidingsplan bevolkingsonderzoek borstkanker in de organisatie uitvoeren. Continu verbeteren 7. In bezit van vereiste keurmerken Het implementeren van de nieuwe documentstructuur binnen de organisatie. Het opzetten van een Management Informatie Portal. Het virtualiseren van de telefooncentrale. Het upgraden van de Unified Communicator. Het implementeren van systeemmonitoring software en het Contact Center Solution. Het voorbereiden van de overgang naar de NEN 15224, de certificering van de drie bevolkingsonderzoeken en het uitzetten en beoordelen van verbeteracties. Het beoordelen van de resultaten van verbeterpunten naar aanleiding van interne en externe audits, managementinformatie, directie- en leveranciersbeoordelingen, evaluatie van ketenpartners, cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Uitvoeren van het aanbestedingstraject voor het drukwerk. Vanaf de start het bevolkingsonderzoek darmkanker verbeteren op processen en uitkomsten. Het auditen van coloscopiecentra en PA-laboratoria in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Uitvoeren visitaties baarmoederhalskanker binnen de laboratoria Tilburg, Eindhoven, Venlo en Breda. 19

20 8. Voldoen aan de geldende standaard bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren Voldoen aan de landellijk gestelde eisen ten aanzien van darmkanker en waar mogelijk hierin verbeteringen doorvoeren op basis van vastgestelde parameters darmkanker. Bijdragen aan de ontwikkeling en monitoring van de kwaliteitsindicatoren darmkanker. 9. Optimaliseren van de organisatiestructuur en de processen Het implementeren van nieuwe landelijke systemen zoals het privacyreglement en het beleidskader. Het optimaliseren van de fasen 1 en 2 van het project servicedesk : beschrijven en optimaliseren van processen en het opzetten van een producten en dienstencatalogus. Het opnieuw inrichten van het team facilitair, waarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw vastgelegd worden. Contractbeheer: het in kaart brengen en invoeren van de bestaande contracten in Topdesk, zodat er een beter inzicht mogelijk is in (af)lopende contracten en opzegtermijnen. Inkoopbeleid: het optimaliseren van het inkoopbeleid binnen de eigen organisatie, onderzoek naar de mogelijkheden en het opzetten van een plan van aanpak voor een landelijk inkoopbeleid. Het in kaart brengen en optimaliseren van de postprocessen. Uitvoeren van het onderzoek voorscreenen door MBB-ers in de screening. In kaart brengen van de de gevolgen van de implementatie van de uitvoeringstoets HPV screening voor de medewerkers en de werkprocessen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid. Opzetten en implementeren van het project uitnodigen per . De implementatie van het cultuurtraject. Voorbereiden en implementeren van de werkkostenregeling per 1 januari 215. Implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem en een update van de salarisadministratie. 1. Professionele ict-omgeving binnen de organisatie en invloed op landelijk ict-beleid in kankerscreening Afstemming op overlegstructuur landelijke beheerorganisatie (LBO). 11. Inzicht in het effect van de bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte Uitvoeren regionaal effectonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker. 12. Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van (wetenschappelijk) onderzoek en bijdragen aan innovaties Optioneel meewerken aan onderzoek ifobt-test bevolkingsonderzoek darmkanker. 13. Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken Voorbereiding van de implementatie HPV screening (landelijke werkgroep) en de communicatie rondom vernieuwingen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Inbedding bevolkingsonderzoek darmkanker en de voorbereiding van het certificeringstraject bevolkingsonderzoek darmkanker. Het implementeren en integreren van de administratie darmkanker bij de administratie baarmoederhalskanker. Voorbereiden en opzetten van een geautomatiseerd landelijk klachtenregistratiesysteem. 2

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2012. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 212 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 212 4 financiële ontwikkelingen 212 1 ontwikkelingen 213 23 raad van bestuur 26 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n Inhoud Jaarrekening: 1 Balans per 31 december 2014 2 2 Rekening van baten en lasten over 2014 3 3 Algemene toelichting 4 4 Toelichting op de balans 6 5 Overigens gegevens 12 bladzijde 1 1. Balans per 31

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde & Omgeving Zwolseweg AD Wenum Wiesel. Betreft Jaarrekening 2015

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde & Omgeving Zwolseweg AD Wenum Wiesel. Betreft Jaarrekening 2015 1 Het bestuur van de Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde & Omgeving Zwolseweg 371 7345 AD Wenum Wiesel Betreft Datum, 15-12-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Informatie over de stichting 3

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF Balans per 31 december 2015 ACTIEF Toelichting 31 december 2015 31 december 2014 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 671.149 656.749 671.149 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017 JAARREKENING 2016 Stichting CGN Usselo Enschede, juni 2017 Postadres: IBAN: NL20 RABO 0129 6936 42 Postbus 369 BIC: RABONL2U 7500 AJ Enschede KvK Enschede: 41027732 Bezoekadres: Fiscaal nummer: 8066.29.708

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie