Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

2 Colofon Werkgeversvereniging WENb Utrechtseweg 310 Postbus DL Arnhem T F E I

3 Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Arbeidsvoorwaardenbeleid 9 Energie 13 Afval & Milieu 17 Kabel & Telecom 21 WENb algemeen 25 Bestuursleden 30 Aangesloten bedrijven per 31 december Balans per 31 december Rekening van baten en lasten 35 Algemene toelichting 36 Accountantsverklaring 37

6 Voorwoord was een jaar van uitersten. Het jaar begon in een sfeer van hoogconjunctuur en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen, groei van de werkgelegenheid en krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe verder het jaar vorderde, hoe duidelijker de gevolgen van de kredietcrisis zichtbaar werden. Op het moment van schrijven van dit voorwoord verslechteren de economische vooruitzichten verder en zit ook Nederland in een diepe economische recessie. Wat het meest opvalt is de snelheid waarmee dit allemaal gaat. Ook de ernst van de crisis is veel groter dan wie ook had kunnen voorspellen. De gevolgen van de recessie zullen niet voorbijgaan aan de bedrijven die lid zijn van de WENb. De bedrijven zullen niet allemaal in gelijke mate worden geraakt door de crisis en de terugval in omzet bijvoorbeeld laat zich nog moeilijk voorspellen. Onzekerheid is dan ook het sleutelwoord. Aan de andere kant is er vertrouwen dat onze bedrijven en hun medewerkers er alles aan zullen doen om zo goed mogelijk uit deze moeilijke periode te komen. Een van de wetmatigheden van een laagconjunctuur is dat de concurrentie toeneemt. Van de bedrijven en hun medewerkers vraagt dit ondernemerschap en aanpassingsvermogen. Arbeidsmarkt Ondanks de stijgende werkloosheid blijven - zeker op langere termijn bepaalde vacatures moeilijk te vervullen. Het zou niet verstandig zijn hiervoor nu de ogen te sluiten. De komende jaren zullen immers alleen al door de vergrijzing veel werknemers onze bedrijven verlaten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat te weinig jongeren het beroepsonderwijs afsluiten met een technische opleiding waaraan in onze bedrijven behoefte is. Daarom heeft de WENb samen met het O&O-fonds ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan scholing en opleiding. In dit jaarverslag worden hiervan diverse concrete voorbeelden genoemd. Personeelsbeleid De WENb heeft in 2008 opnieuw veel aandacht besteed aan ondersteuning van de leden bij het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van een goed personeelsbeleid. Op het druk bezochte symposium op 21 mei werden de resultaten gepresenteerd van de Masterclass Levensfasebewust Personeelsbeleid (LBPB) en de tool voor strategische personeelsplanning (SPP). Ook de komende jaren zal de WENb de bedrijven ondersteunen bij de toepassing van dit SPP-instrument. Op basis van de ervaring die er in de praktijk mee wordt opgedaan, zal het instrument verder worden ontwikkeld en geactualiseerd. Diverse bedrijven zijn al aan de slag gegaan met levensfasebewust personeelsbeleid. Ook op het gebied van gezondheidsbeleid was de WENb het afgelopen jaar actief. In dit jaarverslag wordt een aantal projecten beschreven, zoals integraal gezondheidsmanagement en wordt het levensfasebewust personeelsbeleid met foto s geïllustreerd.

7 CAO In de collectieve arbeidsvoorwaarden heeft de WENb in 2008 een aantal belangrijke stappen gezet. In de eerste plaats kwam de raam-cao te vervallen en kwamen er aparte CAO s voor iedere sector van de WENb. Hierdoor vindt het CAO-overleg nu per sector plaats. De ontwikkelingen gaan echter snel. Door de splitsing van de energiebedrijven in productie- en leveringsbedrijven en netwerkbedrijven, komt de vraag op of verdere differentiatie nodig is. Die vraag zal in 2009 door de sector Energie onderzocht en beantwoord worden. In juli 2008 werd een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor de Kabel & Telecombedrijven. Dit is in meerdere opzichten een zeer vernieuwende CAO. In de eerste plaats is door de invoering van het Benefit Budget bereikt dat werknemers zelf kunnen kiezen uit een breed scala aan arbeidsvoorwaarden. Werknemers kunnen in principe iedere maand kiezen waar zij hun Benefit Budget van ruim 14% aan willen besteden. Hiermee kan het levensfasebewust personeelsbeleid echt concreet worden gemaakt en krijgen werknemers meer verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken. Dit past binnen een visie op werken waarbij van werknemers gevraagd wordt zich als ondernemers te gedragen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden te nemen. Een tweede grote verandering van de nieuwe Kabel & Telecom-CAO betreft de vormgeving. De tekst van de CAO is herschreven in begrijpelijke taal en de onderwerpen zijn logisch gegroepeerd. Een lezerspanel buigt zich begin 2009 over de teksten en komt met verbetervoorstellen. Het resultaat mag er zijn. De sleutel voor dit succes was de manier waarop werknemers, OR-leden, lijnmanagers en vertegenwoordigers van de vakorganisaties bij het hele overlegtraject betrokken zijn. De WENb gaat met de bedrijven na wat wij hiervan kunnen leren voor de andere sectoren. het onafhankelijk bureau InterMaction. Uit het LTO 2008 blijkt dat de algemene tevredenheid ten opzichte van de toch al goede score sterk is toegenomen: van 77% over 2007 naar 90% over 2008(+ 13%). Uitgedrukt in een cijfer steeg de algemene tevredenheid van een 7,1 in 2007 naar een 7,4 in Uiteraard zijn wij blij met deze mooie scores, maar uit het LTO 2008 komen ook een aantal verbeterpunten naar voren. Zoals gebruikelijk zullen de directie en het WENb bestuur aan de hand van de uitkomsten van het LTO 2008 afspraken maken over concrete verbeteracties. Wij zullen opnieuw meten of u verbeteringen heeft gemerkt. Om de dienstverlening door het WENb bureau beter te kunnen beoordelen werden in 2008 ook afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen daarvan. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het WENb Service Level Agreement (SLA). Op basis van dit SLA zal de directie eens per half de dienstverlening bespreken met de voorzitters van de sectoren. Ook hiermee willen we bereiken dat de WENb snel en goed inspeelt op de wensen van de sectoren. De komende jaren gaat er in de sectoren Energie, Afval & Milieu en Kabel & Telecom het nodige veranderen. De WENb zal als professionele dienstverlener op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen de bedrijven daarin ondersteunen. Inbreng vanuit de bedrijven is van doorslaggevend belang bij het bereiken van de gezamenlijke werkgeversvisie. WENb wil graag het platform zijn om die werkgeversvisie te formuleren en uit te dragen. 7 Ledentevredenheid De WENb hecht veel waarde aan de mening van de leden over onze dienstverlening. Daarom laat WENb jaarlijks een Leden Tevredenheid Onderzoek (LTO) uitvoeren. Dit gebeurt door Peter van der Vlugt Directeur WENb Doede Vierstra Voorzitter WENb

8

9 Arbeidsvoorwaardenbeleid 9 Sterke en aantrekkelijke bedrijven om in te werken. Dat is de titel van de arbeidsvoorwaardennota 2007/2008, waarin de WENb in 2007 haar visie gaf op het arbeidsvoorwaardenbeleid. Deze nota licht de inzet van de werkgevers voor de CAO-onderhandelingen toe. Doel van de nota was om draagvlak te creëren voor de visie van de werkgevers. Centrale thema s van de nota zijn: aantrekkelijk werkgeverschap en aanpassingsvermogen van de ondernemingen. Ondersteuning bij cultuurverandering CAO-afspraken kunnen helpen een noodzakelijke cultuurverandering te bereiken. Bij zo n veranderingsproces moeten het lijnmanagement en de werknemers intensief worden betrokken. In 2008 heeft de WENb de bedrijven hierbij op diverse manieren ondersteund. Zo werd in de Algemene Ledenvergadering van 28 maart ingegaan op het thema Arbeidsvoorwaarden, ondernemerschap en marktwaarde. Aan de hand van een aantal stellingen gingen leden over dit thema met elkaar in gesprek. De inleidingen werden gehouden door Wilna Wind, CAOcoördinator en lid van het FNV-hoofdbestuur en Ronald de Leij, hoofd strategische beleidsontwikkeling van AWVN. Voor bedrijven in de sectoren Afval & Milieu en Energie organiseerde de WENb in januari een tweedaagse training Invoering resultaatgericht belonen over de RAB, de nieuwe regeling voor resultaatafhankelijk belonen. Aan deze training namen zowel directeuren als P&O-ers en OR-leden deel. Alle bedrijven in beide sectoren hebben een samenvatting van de uitkomsten ontvangen. Een derde voorbeeld is de manier waarop de WENb de CAO-onderhandelingen van de sector Kabel en Telecom heeft neergezet, namelijk door een startbijeenkomst te organiseren en de kaderleden actief bij het proces te betrekken. CAO-onderhandelingen In 2008 werd alleen onderhandeld over de CAO voor de sector Kabel & Telecom. In deze CAO werd grote vooruitgang geboekt op beide genoemde thema s aantrekkelijk werkgeverschap en aanpassingsvermogen van de ondernemingen. Het resultaat is een moderne, aantrekkelijke CAO, zowel voor de werknemers als voor de bedrijven. De totstandkoming van de nieuwe CAO heeft aangetoond dat het mogelijk is om ingrijpende veranderingen in collectieve arbeidsvoorwaarden aan te brengen die voordelen bieden voor zowel werknemers als werkgevers. Het instrument Benefit Budget en het thema meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers waren hierbij van doorslaggevend belang. In het hoofdstuk Kabel & Telecom kunt u meer lezen over de inhoud van de CAO.

10 10 Arbeidsvoorwaardennota Begin 2009 presenteert de WENb de herijkte versie van de arbeidsvoorwaardennota. Om de goede input te krijgen vanuit de bedrijven in de sectoren van de WENb, is in het laatste kwartaal een groot aantal interviews gehouden met directeuren, hoofden P&O en arbeidsvoorwaardenspecialisten van de bedrijven die bij de WENb zijn aangesloten. In de nota geeft de WENb haar langetermijnvisie op arbeidsvoorwaarden, bezien vanuit de sectoren Energie, Afval & Milieu en Kabel & Telecom. De Arbeidsvoorwaardennota 2009/2010 gaat natuurlijk niet voorbij aan de gevolgen van de snel verslechterde economische situatie. Vereniging WENb Bestuur In de Algemene Ledenvergadering van 28 maart is het nieuwe WENb-bestuur aangetreden. Het aantal bestuursleden is teruggebracht van 7 naar 3. Hiermee is het nieuwe verenigingsmodel (bij de statutenwijziging van december 2007) een feit. Het bestuur richt zich voortaan vooral op de algemene gang van zaken van de vereniging en het functioneren van het WENb-bureau. In mei 2008 zijn de bestuursdossiers overgedragen. In het nieuwe verenigingsmodel hebben de sectoren meer ruimte om hun eigen branchespecifieke arbeidsvoorwaardenbeleid vorm te geven. WENb-bureau Het WENb-bureau heeft een dienstverlenende rol voor de leden van de WENb en ondersteunt de sectoren. In 2008 werden in overleg met de sectorvoorzitters en het WENb-bestuur afspraken gemaakt over het niveau van de dienstverlening van het bureau. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). De kwaliteit van onze dienstverlening zal tweemaal per jaar worden getoetst aan deze Service Level Agreement. In 2008 werd voor de derde keer een Ledentevredenheidonderzoek (LTO) uitgevoerd onder alle leden van de WENb. De WENb en het O&O-fonds ENb scoren al jaren goed op de algemene tevredenheid van de leden, ondanks de vele personeelsmutaties bij de aangesloten bedrijven. Het onderzoek geeft ook zicht op mogelijke verbeterpunten. Met het bestuur worden afspraken gemaakt over concrete verbeteracties in 2009.De leden van de WENb zullen worden geïnformeerd over de uitkomsten van het Ledentevredenheidonderzoek en de afgesproken verbeteracties. Sterkere posities van sectoren Sinds 1 januari 2008 is er geen gemeenschappelijke raam- CAO meer. In het nieuwe verenigingsmodel hebben de sectoren meer zelfstandigheid: de besluitvorming over de CAO s vindt nu per sector plaats. Daarmee heeft het directeurenoverleg van de afzonderlijke sectoren een belangrijkere rol gekregen. De sectoren hebben inmiddels hun eigen onderhandelingsdelegaties en de voorzitters daarvan gekozen. De voorzitter van de onderhandelingsdelegatie is ook voorzitter van het directeurenoverleg van de sector. In november vergaderde het bestuur van de WENb met de sectorvoorzitters om de CAO-onderhandelingen 2009 voor te bereiden.

11 11

12 12

13 Energie In 2008 werd voor de sector Energie niet onderhandeld over een nieuwe CAO. De huidige 13 in 2007 afgesloten CAO loopt nog tot juli In 2008 werd veel aandacht besteed aan implementatie van in de CAO 2007 gemaakte afspraken. Zo werd er een uitvoeringsrichtlijn ploegendienst opgesteld, werden bedrijven ondersteund bij de invoering van de nieuwe regeling voor resultaat afhankelijk belonen (RAB) en werd er intensief overleg gevoerd om te komen tot de met de bonden afgesproken algemeen verbindendverklaring (avv) van de sector CAO Energie. De avv heeft nog niet plaatsgevonden omdat nog geen overeenstemming kon worden bereikt over de afbakening van de werkingssfeer van de CAO Energie ten opzichte van de CAO Kleinmetaal (de installatie branche). Hierover loopt nog overleg tussen de WENb, Uneto-VNI en de vakorganisaties. Arbocatalogi voor de sector Energie Wat is een arbocatalogus? In 2007 is de nieuwe Arbowet ingevoerd. Met de komst van deze wet is een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden verschoven van het publieke naar het private domein. De nieuwe Arbowet beperkt zich zoveel mogelijk tot het vastleggen van doelvoorschriften. Vervolgens is het per sector aan sociale partners, werkgevers(vereniging) en vakbonden om samen afspraken te maken hoe zij aan de arbodoelen kunnen voldoen. Deze afspraken leggen zij vast in een zogeheten arbocatalogus. Projectaanpak De WENb en de branchevereniging EnergieNed hebben het initiatief genomen om een arbocatalogus te ontwikkelen voor de sector Energie. Hiervoor heeft de WENb een projectorganisatie opgezet en een projectleider aangesteld. De projectleider heeft alle energiebedrijven bezocht om hen te informeren over het project. Het initiatief wordt van harte ondersteund door de sector. De energiebedrijven hebben samen het benodigde budget beschikbaar gesteld. Ook waren de bedrijven bereid om informatie (RI&E s en (bijna) ongevalrapportages) ter beschikking te stellen. De inhoudelijke inbreng wordt gegeven door arbodeskundigen uit de energiebedrijven. Aan de werkgroepen met deskundigen nemen ook medewerkers uit de lijn en OR- en kaderleden deel. Ook de vakbonden steunen de ontwikkeling van een arbocatalogus. De resultaten uit het project worden gerapporteerd aan een Stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers en vakbonden. Groeimodel Bij de start van het project is besloten om twee arbocatalogi voor de sector Energie te ontwikkelen: één

14 14 voor de netwerkbedrijven en één voor de productie- en leveringsbedrijven. In beide catalogi worden eerst de drie risico s met de hoogste prioriteit beschreven met de bijbehorende maatregelen. Na goedkeuring door de Arbeidsinspectie worden de volgende risico s uitgewerkt en in de arbocatalogi opgenomen. Het zijn dus in feite groeidocumenten. Ze zullen digitaal beschikbaar worden gesteld, om ze optimaal toegankelijk te maken voor werknemers, lijnmanagers, aannemers en anderen uit de doelgroep. De noodzaak tot profilering heeft geleid tot lancering van de Watt?-campagne. In het najaar van 2006 startte deze campagne met een promotiestand op de landelijke Studiebeurs. In 2008 is voortgebouwd op de campagne Volgens planning worden de arbocatalogi in juli 2009 aan de Arbeidsinspectie ter toetsing voorgelegd. Als een arbocatalogus is goedgekeurd, zal de Arbeidsinspectie in de sector minder intensieve inspecties houden. De arbocatalogus vormt de leidraad bij inspecties. van de voorgaande jaren. Het O&O-fonds verspreidde ook dit jaar het reeds ontwikkelde promotie- en lesmateriaal onder leerlingen, docenten en decanen in het beroepsonderwijs. Ook nam het Watt?-team deel aan Studiebeurs 2008, studiedagen en conferenties voor het onderwijs. Veiligheidsscholing Veiligheid heeft binnen de energiebedrijven een hoge prioriteit. In 2008 heeft een groot aantal monteurs de veiligheidsinstructie gekregen om veilig te kunnen werken in de distributienetten voor elektriciteit, gas en warmte. Met de e-learningpakketten uit het O&O-fonds hebben inmiddels grote aantallen werknemers de veiligheidsscholing gevolgd. Deze werknemers sloten hun scholing af met een online toets. De inbreng en de betrokkenheid van de energiebedrijven bij de campagne groeiden sterk in Daarmee kan de Watt?-campagne een nog beter beeld geven van de beroepen, die de energiebedrijven jongeren te bieden hebben. Uit de effectmeting bleek dat een groot deel van de leerlingen, docenten en decanen uit het (v)mbo de sector kennen. Bovendien waren de docenten en decanen positief over de promotionele middelen van de Watt?- campagne. Uit het grote bereik en de positieve ontvangst blijken deze e-learningpakketten duidelijk in een behoefte te voorzien. Voor het O&O-fonds was dit voldoende reden om in 2008 extra budget te reserveren om aan de vraag naar de pakketten te kunnen voldoen. Promotiecampagne Watt? In 2006 heeft het bureau Dessan een imagometing uitgevoerd. Conclusie van dit onderzoek was dat de sector zich moet profileren in het onderwijs om jongeren te interesseren voor een baan in de sector Energie. Het onderzoek bevestigde het vermoeden van diverse HRM-functionarissen die zich bezighouden met werving en selectie. Subsidieregeling Stimulering EVC en ontwikkelingsgerichte scholing In het najaar van 2008 heeft het bestuur van het O&Ofonds een nieuwe subsidieregeling ingevoerd, die EVC en daarop aansluitende scholing stimuleert. De combinatie van het EVC-instrument en scholing leidt tot een sterke verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers. Deze subsidieregeling past binnen de CAO-afspraak van de sector Energie om de werknemers via scholing toe te rusten voor de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt. De regeling wordt gefinancierd uit de extra 0,2% contributie van de energiebedrijven. Vanaf 19 januari 2009 is het loket voor deze subsidieregeling opengesteld.

15 15

16 16

17 Afval & Milieu 17 In onze samenleving is er een groeiende aandacht voor duurzaamheid. Zo is er een toenemende belangstelling voor het cradle-to-cradle principe. Dit C2C-principe inspireert mensen en maakt hen meer bewust van de manier waarop we consumeren en omgaan met afval. De aandacht voor duurzaamheid werkt door in de organisatie van de markt van Afval & Milieu en de ontwikkeling van de techniek. Duurzaamheid is ook een uitdaging voor de sector op de arbeidsmarkt en op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Marktontwikkelingen Gemeenten brengen meer uitvoerende taken voor een schone openbare ruimte onder bij afvalinzamelingbedrijven. Bedrijven verbreden hun dienstverlening: behalve het inzamelen en verbranden van afval leveren zij ook afval als grondstof en beheren zij de openbare ruimte. De technologische ontwikkelingen op het gebied van verwerkingsinstallaties, zoals vergassen, vergisting en bio-energiecentrales vragen om diversiteit in het verwerkingsproces. Nieuwe technieken, zoals ondergronds inzamelen en zijbelading, veroorzaken een verschuiving van een arbeidsintensief naar een kapitaalintensief proces. Arbeidsmarkt Ondanks de verslechterende economische situatie is er sprake van structurele krapte op de arbeidsmarkt. De bedrijven in de sector zullen zich moeten blijven richten op instroombevordering enerzijds en behoud van hun werknemers anderzijds. Door bovengenoemde ontwikkelingen wordt een op maat gesneden HR-beleid nog belangrijker. De uitdagingen voor de komende jaren liggen in het blijven opleiden van het personeel en het stimuleren van werknemers om langer door te werken. Door internationalisering en schaalvergroting is het noodzakelijke platform voor groei gerealiseerd. Mede hierdoor dreigt overcapaciteit te ontstaan, zowel bij afvalinzameling als bij afvalverbranding. De verslechterende economische situatie kan dit effect op korte termijn versterken. Bij het verkrijgen van opdrachten is sprake van een toenemende concurrentie.

18 18 Promotiecampagne Werken met Afval De afvalinzamelbranche heeft in het algemeen een niet al te positief imago. Hierdoor kunnen de bedrijven moeizaam aan gekwalificeerd personeel komen. Met behulp van de middelen uit het O&O-fonds is een campagne ontwikkeld om het imago van de sector te verbeteren en de instroom van nieuwe werknemers bij de inzamelingsbedrijven te bevorderen. In samenwerking met de bedrijven heeft het O&O-fonds het magazine Werken met afval ontwikkeld. Er komt ook een website: Beide instrumenten bieden de mogelijkheid voor een bedrijfsspecifieke invulling. Deze instrumenten worden in het eerste kwartaal van 2009 ter beschikking gesteld aan de WENb-bedrijven, met een voorbeeldexemplaar en bestelgegevens. Het project wordt in 2009 voortgezet, waarbij ook nieuwe instrumenten zullen worden ontwikkeld. afspraken vormen een goede basis om de afspraken over de resultaatafhankelijke uitkering verder vorm te geven. Arbocatalogus Met de komst van de nieuwe Arbowet hebben de brancheverenigingen in de sector Afval & Milieu (VA, NVRD, BRBS en WENb) samen met de vakorganisaties afgesproken om een arbocatalogus voor de sector te ontwikkelen. TNO Arbeid voert dit project uit. Een belangrijk onderdeel is het plan van aanpak Dieselmotoremissies voor omsloten ruimten afvalsector. Het is gelukt om dit onderdeel af te stemmen met het BGZ wegvervoer en de vakorganisaties die in die sector actief zijn. Alle partijen willen daarmee voorkomen dat de bedrijven op dit onderdeel te maken krijgen met twee verschillende arbocatalogi. CAO De in 2007 afgesloten CAO heeft een looptijd tot 1 juni Twee afspraken uit die CAO zijn in 2008 ingevoerd: uitbetaling van de compensatie van overwerk in geld en de invoering van de resultaatafhankelijke uitkering. Vanaf 1 mei 2008 krijgen de werknemers die overwerk hebben verricht de gewerkte uren niet meer gecompenseerd in tijd, maar in geld. In de loop der jaren zijn stuwmeren aan verlof ontstaan, die met deze afspraak in omvang moesten worden beperkt. Deze maatregel gecombineerd met een strakkere planning van werkzaamheden heeft het beoogde effect gehad. De afname van de verlofstuwmeren verschilt per bedrijf en ligt tussen de 2 en 20%. De WENb heeft twee trainingsdagen georganiseerd om de bedrijven en de ondernemingsraden te ondersteunen bij het invoeren van de resultaatafhankelijke uitkering. Bijna alle bedrijven hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De goede betrokkenheid van zowel directieleden als OR-leden en de aard van de gemaakte

19 19

20 20

21 Kabel & Telecom De ontwikkelingen in de sector Kabel & Telecom volgen elkaar nog altijd in hoog tempo op. 21 Niet alleen de techniek ontwikkelt zich snel, maar ook de vraag naar en het aanbod van steeds nieuwe produkten en diensten. Daarnaast is er sprake van een toenemend aantal aanbieders, die ook gebruik willen maken van de infrastructuur van de bedrijven uit onze sector. Deze ontwikkelingen hebben de WENb er toe gebracht om met de bonden een nieuwe CAO te schrijven die zowel de bedrijven als de werknemers ondersteunen om in de komende jaren een zo sterk mogelijke positie op de (arbeids-)markt te verkrijgen en te behouden. Concurrentie In 2008 kwam de concurrentiepositie van de kabelsector verder onder druk te staan door een stijging van het - toch al grote - aantal aanbieders, vooral op het gebied van internet en telefonie. De kabelsector reageerde hierop door innovatie in de productportfolio tot speerpunt te verklaren en alert te blijven op marktontwikkelingen. Actuele kwesties waren (en blijven): De wens van andere marktpartijen om toegang tot kabelinfrastructuren te krijgen. De marktbrede verhoging van internetsnelheden. De toename van het marktaandeel van digitale televisie. goed zichtbaar en zal in 2009 nog sterker doorzetten. CAO In 2007 hebben de WENb en de vakorganisaties afgesproken om de inhoud en vorm van de CAO grondig te herzien. In april 2008 is een startbijeenkomst gehouden. Werkgevers en vakorganisaties hebben eerst met ongeveer 50 medewerkers van de bedrijven uit de sector aan de hand van een aantal stellingen de contouren van de nieuwe CAO verkend. Daarna zijn in een startdocument de gemeenschappelijke uitgangspunten vastgelegd. Technologie Op technologisch vlak hebben de bedrijven in 2008 veel aandacht besteed aan de voorbereiding van hogere internetsnelheden (upstream en downstream) en de ontwikkeling van Video on Demand. De consument krijgt een steeds grotere invloed op de inhoud, randvoorwaarden en timing van zijn mediaconsumptie. Deze trend was in 2008

22 22 Startdocument: belangrijkste gemeenschappelijke uitgangspunten: De CAO ondersteunt bedrijven en medewerkers om een zo sterk mogelijke positie op de markt en arbeidsmarkt te behouden. De CAO biedt ruimte voor differentiatie en individuele keuzes. De CAO biedt een basis om werk te maken van de work-life balance. Naast het basispakket biedt de CAO een individueel Benefit Budget. De medewerker kan dit budget invullen binnen de kaders die daarvoor in de CAO zijn vastgesteld. De CAO moet geschreven zijn in voor medewerkers heldere en begrijpelijke taal. De CAO moet toegankelijk zijn, zo mogelijk web-based. Op 15 juli is een akkoord bereikt over de nieuwe CAO. Werkgevers en vakorganisaties hebben ingezet op maximale flexibiliteit en transparantie met behoud van het goede. De kern van de nieuwe CAO is dat de werknemer ruime mogelijkheden krijgt om invulling te geven aan zijn eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Benefit Budget Het Benefit Budget stelt de medewerker in staat om zelf invulling te geven aan een deel van zijn arbeidsvoorwaarden. Het Benefit Budget biedt de medewerker: Meer keuzevrijheid: de medewerker kan zelf beslissen hoe hij het Benefit Budget besteedt. Meer keuzemomenten: de medewerker kan maandelijks aanpassingen doen in zijn arbeidsvoorwaarden. Meer keuzemogelijkheden: de medewerker heeft een ruime keuze aan producten, die in een aantal gevallen ook fiscaal voordeel opleveren. Een geheel herschreven CAO De WENb en de vakorganisaties hebben veel aandacht besteed aan het leesbaar en toegankelijk maken van de CAO. De tekst is herschreven in begrijpelijke taal. Onderwerpen zijn logisch gegroepeerd. De nieuwe teksten zijn op 1 januari 2009 van kracht geworden. Een lezerspanel buigt zich over de teksten en zal waar nodig in het eerste kwartaal van 2009 met verbetervoorstellen komen. De volgende stap in het verbeteren van de toegankelijkheid van de CAO is deze web-based te maken en aan te vullen met handige links naar nuttige websites. Op bedrijfsniveau kan dit worden aangevuld met koppelingen naar de bedrijfseigen regelingen. UPC en Ziggo hebben hierin al de nodige stappen gezet. Belangrijkste CAO-afspraken: Looptijd 12 maanden (van 1 april 2008 tot 1 april 2009). Aanpassing van het salarisgebouw. Salarisverhoging van 3% met ingang van 1 april Enkele oude regelingen zijn vervangen door een Benefit Budget van 14%. Invoering van een verlofbudget. Inbedding van opleiding en employability in de HR-cyclus. Herschrijven van de CAO tekst. Certificeringsregeling Kabel & Telecom De technologische en organisatorische ontwikkelingen in de sector Kabel & Telecom stellen steeds hogere eisen aan de medewerkers die de kabelinfrastructuren ontwerpen, installeren en onderhouden. Om de vereiste vakbekwaamheid van deze medewerkers te borgen, hebben het O&Ofonds ENb en het Opleidingsfonds voor de Technische Installatiebranche (OTIB) in 2008 besloten om de ontwikkeling van een certificeringsregeling te financieren. Volgens planning kunnen bedrijven vanaf halverwege 2009 gebruik maken van deze certificering.

23 23

24 24

25 WENb algemeen Nieuwe mantelovereenkomst collectieve zorgverzekering Tender De Werkgeversverenigingen WENb en WWb hebben drie jaar geleden met Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten voor hun leden. Omdat de contractstermijn van drie jaar per 1 januari 2009 afliep, hebben de WENb en WWb met hun adviseur, Aon Consulting, de mogelijkheden voor een nieuwe mantelovereenkomst voor de komende drie jaar in kaart gebracht. De Tendercommissie Zorg, gevormd door een aantal deskundigen van de lidbedrijven, heeft een tender uitgeschreven en de grote landelijk werkende zorgverzekeraars de gelegenheid geboden hieraan deel te nemen. Uitkomst van de tender was dat Zilveren Kruis Achmea ook voor de komende periode de beste aanbieding heeft gedaan. De mantelovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea is dan ook voor een termijn van drie jaar verlengd. Argumenten voor Zilveren Kruis Achmea Belangrijke argumenten voor de keuze van Zilveren Kruis Achmea zijn: Ook voor de komende drie jaren biedt Zilveren Kruis Achmea de (wettelijke) maximale korting van 10% op de basisverzekering en 15% op de aanvullende verzekeringen. De netto premies behoren tot de laagste in de markt; Er is een ruime keuze uit kwalitatief goede aanvullende verzekeringen. Het Beter Af Extra Pakket met extra aanvullende dekking voor alternatieve geneeswijzen, geneesmiddelen en therapieën, spoedeisende zorg in het buitenland, kinderopvang en orthodontie is gratis. De non-selectieve acceptatie voor de aanvullende verzekeringen wordt voorgezet (met uitzondering van de Beter Af Tandartspolis 4 Sterren). Per 1 januari 2009 is er opnieuw onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie in de Beter Af Plus Polissen 3 en 4 Sterren. Onderzoek laat zien dat de verzekerde werknemers en hun gezinsleden zeer tevreden zijn over de prijs, het product en de dienstverlening. Daarnaast biedt Zilveren Kruis Achmea alle werknemers ook de komende drie jaar het Present-pakket gratis aan, als hun werkgever de collectieve zorgverzekering binnen dit contract bij Zilveren Kruis Achmea heeft ondergebracht. Het Present-pakket biedt diensten, trainingen en cursussen aan die zijn gericht op het gezond houden van werknemers en het voorkomen en terugdringen van verzuim. Dit aanbod geldt voor alle werknemers, ongeacht bij welke zorgverzekeraar zij zijn verzekerd. P&O themadagen 2008 Dominante trends in de samenleving stonden centraal bij de P&O themadagen op 18 en 19 september in Deurne. Op de eerste dag gaf Hans van der Heijden, manager compensation & benefits van Rabobank Nederland een boeiende presentatie over de zeven megatrends die HRM op z n kop zetten. De 40 deelnemers hadden unaniem een hoge waardering voor deze tot de verbeelding sprekende presentatie. Zij kregen het boek De werkelijkheid van morgen, zeven megatrends die HRM op z n kop zetten van Hans van der Heijden en Saliha Bochhah als lees- en naslagwerk mee naar huis. 25

Verslag WENb symposium

Verslag WENb symposium Verslag WENb symposium 21 mei 2008 IJskoud de beste! Naar een duurzaam personeelsbeleid. WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Op 21 mei jl. heeft het WENb symposium IJskoud

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR K&T VAN DE WENb STARTDOCUMENT inclusief bevindingen startbijeenkomst 17 april 2008 Arnhem, 26 mei 2008 Inleiding In 2007 hebben de vakorganisaties gezamenlijk met

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Jaarrekening 2012 Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Arnhem, 2 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 2. Rekening van baten en lasten over het jaar 2012 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

Jaarverslag 2007 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Jaarverslag 2007 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Colofon Werkgeversvereniging WENb Utrechtseweg 310 Postbus 9009 6800 DL Arnhem T 026 356 95 69 F 026 356 95 60 E info@wenb.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Sectoren in beweging WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

Jaarverslag. Sectoren in beweging WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU 2009 Jaarverslag Sectoren in beweging WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU 2009 Jaarverslag Sectoren in beweging Colofon Werkgeversvereniging WENb Utrechtseweg 310 Postbus

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887 Sociaal Bulletin UITGAANDE VAN HET SOCIAAL COMITÉ VOOR DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN, ZOETWAREN, TABAK EN/OF TABAKSPRODUCTEN P/A FEDERATIE VAN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN Postbus 262-2260 AG Leidschendam

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht in te trekken bezwaren en beroepen

Bijlage 2: Overzicht in te trekken bezwaren en beroepen Bijlage 2: Overzicht in te trekken bezwaren en beroepen Splitsingsbesluiten In bezwaar 100224/12 Eneco Edelnet Delfland 100225/19 N.V. Eneco/ Eneco Energiehandelsbedrijf Eneco Netbeheer. 100232/13 Eneco

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009

Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009 Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009 Op d.d. 17 september 2007 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de sector-cao

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief)

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Partijen betrokken bij de CAO Afval & Milieu hebben op 31 oktober 2007 een akkoord bereikt over de CAO voor de periode van 1 mei 2007 tot en met 1 juni

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2012 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2012 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2012 4 Staat van baten en lasten over 2011 en 2012 en begroting 2013 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 CAO communiqué Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 De Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N zijn het eens geworden over

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven STICHTING WERKWIJS JAAR STICHTING WERKWIJS Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven telefoon: 040-2140404 telefax: 040-2116739 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

arbeidsvoorwaardennota 2007/2008

arbeidsvoorwaardennota 2007/2008 arbeidsvoorwaardennota 2007/2008 Sterke en aantrekkelijke bedrijven om in te werken! WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL&TELECOM, AFVAL&MILIEU 46061_Nota_WENb2.indd 1 12-01-2007 13:57:38 ARBEIDSVOORWAARDENNOTA

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonlastenverzekering Wagenparkmanagement Wonen zonder zorgen Uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek waar u helemaal uzelf kunt

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN CONTAINER- EN PAS MANAGEMENT

CONVENANT OPEN STANDAARDEN CONTAINER- EN PAS MANAGEMENT CONVENANT OPEN STANDAARDEN CONTAINER- EN PAS MANAGEMENT De ondergetekenden; 1. De branche vereniging Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsmanagement gevestigd aan Kroonpark 2, Arnhem, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Postbus 560 5201 AN 's-hertogenbosch WEGENS AFSLUITING

Postbus 560 5201 AN 's-hertogenbosch WEGENS AFSLUITING Postbus 560 5201 AN 's-hertogenbosch WEGENS AFSLUITING Toelichting Afsluiting vanwege Einde Levering -essenr ".. Geachte heer/mevrouw, Voor uw energielevering zijn twee bedrijven betrokken: verantwoordelijk

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Jaarrekening Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Jaarrekening 2014 Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Colofon drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel mw. drs. C.T. Leliveld Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 22 april 2015

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Jaarrekening Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Jaarrekening 2015 Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Colofon drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel mw. drs. C.T. Leliveld Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 20 april 2016

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer TOETREDINGSPROTOCOL NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever en ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer hierna te noemen de werknemersvereniging Overwegende dat De werkgever

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Partijen zijn het volgende overeengekomen in een principe-onderhandelaarsakkoord:

Partijen zijn het volgende overeengekomen in een principe-onderhandelaarsakkoord: Principe-onderhandelaarsakkoord CAO AMBULANCEZORG 3 november 2015 Inleiding De zorg ondergaat de laatste jaren ingrijpende veranderingen. Zorg dichtbij is een hierbij passend etiket, waarbij de eerste

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

PARTICULIERE WOONZORGKAART

PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART Cushman & Wakefield* onderzoekt sinds 2006 de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Een actuele en relevante trend is de opkomst van particuliere

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2015

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2013 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Opdrachtgever: WENb Opdrachtnemer: BIMBIM Nieuwe Media bv. Auteurs: Mevrouw C. (Cindy) van Hunen communicatieadviseur en de heer P. (Pim) Mulder Directeur

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Postbus AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2012 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

Stichting video power JAARREKENING 2015

Stichting video power JAARREKENING 2015 Stichting video power JAARREKENING 2015 DATUM: 20 mei 2016 Stichting Video Power Fiscaalnummer:8530 77 903 per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers per 31 december 2014 ACTIVA 2015 2014 Vaste Activa

Nadere informatie

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014 Vincentius Vereniging Haarlem Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave: Pagina Verslag van het bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4/5 Staat van baten en lasten over 2014 4/5 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Employee benefits én de diverse oplossingen

Employee benefits én de diverse oplossingen Ieder nadeel heb z n voordeel, een gevleugelde uitspraak die z n doel niet mist Werkgevers- en werknemersvoorzieningen en Employee Benefits vragen de aandacht. Als werkgever en coach van een actief team

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Vooruitgang door vernieuwend werkgeven AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Programma: Over AWVN Externe trends Cao s 2015 leden AWVN aan de slag in groepen Pauze Trends interventies Cao s 2015

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie