Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

2 Colofon Werkgeversvereniging WENb Utrechtseweg 310 Postbus DL Arnhem T F E I

3 Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Arbeidsvoorwaardenbeleid 9 Energie 13 Afval & Milieu 17 Kabel & Telecom 21 WENb algemeen 25 Bestuursleden 30 Aangesloten bedrijven per 31 december Balans per 31 december Rekening van baten en lasten 35 Algemene toelichting 36 Accountantsverklaring 37

6 Voorwoord was een jaar van uitersten. Het jaar begon in een sfeer van hoogconjunctuur en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen, groei van de werkgelegenheid en krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe verder het jaar vorderde, hoe duidelijker de gevolgen van de kredietcrisis zichtbaar werden. Op het moment van schrijven van dit voorwoord verslechteren de economische vooruitzichten verder en zit ook Nederland in een diepe economische recessie. Wat het meest opvalt is de snelheid waarmee dit allemaal gaat. Ook de ernst van de crisis is veel groter dan wie ook had kunnen voorspellen. De gevolgen van de recessie zullen niet voorbijgaan aan de bedrijven die lid zijn van de WENb. De bedrijven zullen niet allemaal in gelijke mate worden geraakt door de crisis en de terugval in omzet bijvoorbeeld laat zich nog moeilijk voorspellen. Onzekerheid is dan ook het sleutelwoord. Aan de andere kant is er vertrouwen dat onze bedrijven en hun medewerkers er alles aan zullen doen om zo goed mogelijk uit deze moeilijke periode te komen. Een van de wetmatigheden van een laagconjunctuur is dat de concurrentie toeneemt. Van de bedrijven en hun medewerkers vraagt dit ondernemerschap en aanpassingsvermogen. Arbeidsmarkt Ondanks de stijgende werkloosheid blijven - zeker op langere termijn bepaalde vacatures moeilijk te vervullen. Het zou niet verstandig zijn hiervoor nu de ogen te sluiten. De komende jaren zullen immers alleen al door de vergrijzing veel werknemers onze bedrijven verlaten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat te weinig jongeren het beroepsonderwijs afsluiten met een technische opleiding waaraan in onze bedrijven behoefte is. Daarom heeft de WENb samen met het O&O-fonds ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan scholing en opleiding. In dit jaarverslag worden hiervan diverse concrete voorbeelden genoemd. Personeelsbeleid De WENb heeft in 2008 opnieuw veel aandacht besteed aan ondersteuning van de leden bij het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van een goed personeelsbeleid. Op het druk bezochte symposium op 21 mei werden de resultaten gepresenteerd van de Masterclass Levensfasebewust Personeelsbeleid (LBPB) en de tool voor strategische personeelsplanning (SPP). Ook de komende jaren zal de WENb de bedrijven ondersteunen bij de toepassing van dit SPP-instrument. Op basis van de ervaring die er in de praktijk mee wordt opgedaan, zal het instrument verder worden ontwikkeld en geactualiseerd. Diverse bedrijven zijn al aan de slag gegaan met levensfasebewust personeelsbeleid. Ook op het gebied van gezondheidsbeleid was de WENb het afgelopen jaar actief. In dit jaarverslag wordt een aantal projecten beschreven, zoals integraal gezondheidsmanagement en wordt het levensfasebewust personeelsbeleid met foto s geïllustreerd.

7 CAO In de collectieve arbeidsvoorwaarden heeft de WENb in 2008 een aantal belangrijke stappen gezet. In de eerste plaats kwam de raam-cao te vervallen en kwamen er aparte CAO s voor iedere sector van de WENb. Hierdoor vindt het CAO-overleg nu per sector plaats. De ontwikkelingen gaan echter snel. Door de splitsing van de energiebedrijven in productie- en leveringsbedrijven en netwerkbedrijven, komt de vraag op of verdere differentiatie nodig is. Die vraag zal in 2009 door de sector Energie onderzocht en beantwoord worden. In juli 2008 werd een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor de Kabel & Telecombedrijven. Dit is in meerdere opzichten een zeer vernieuwende CAO. In de eerste plaats is door de invoering van het Benefit Budget bereikt dat werknemers zelf kunnen kiezen uit een breed scala aan arbeidsvoorwaarden. Werknemers kunnen in principe iedere maand kiezen waar zij hun Benefit Budget van ruim 14% aan willen besteden. Hiermee kan het levensfasebewust personeelsbeleid echt concreet worden gemaakt en krijgen werknemers meer verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken. Dit past binnen een visie op werken waarbij van werknemers gevraagd wordt zich als ondernemers te gedragen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden te nemen. Een tweede grote verandering van de nieuwe Kabel & Telecom-CAO betreft de vormgeving. De tekst van de CAO is herschreven in begrijpelijke taal en de onderwerpen zijn logisch gegroepeerd. Een lezerspanel buigt zich begin 2009 over de teksten en komt met verbetervoorstellen. Het resultaat mag er zijn. De sleutel voor dit succes was de manier waarop werknemers, OR-leden, lijnmanagers en vertegenwoordigers van de vakorganisaties bij het hele overlegtraject betrokken zijn. De WENb gaat met de bedrijven na wat wij hiervan kunnen leren voor de andere sectoren. het onafhankelijk bureau InterMaction. Uit het LTO 2008 blijkt dat de algemene tevredenheid ten opzichte van de toch al goede score sterk is toegenomen: van 77% over 2007 naar 90% over 2008(+ 13%). Uitgedrukt in een cijfer steeg de algemene tevredenheid van een 7,1 in 2007 naar een 7,4 in Uiteraard zijn wij blij met deze mooie scores, maar uit het LTO 2008 komen ook een aantal verbeterpunten naar voren. Zoals gebruikelijk zullen de directie en het WENb bestuur aan de hand van de uitkomsten van het LTO 2008 afspraken maken over concrete verbeteracties. Wij zullen opnieuw meten of u verbeteringen heeft gemerkt. Om de dienstverlening door het WENb bureau beter te kunnen beoordelen werden in 2008 ook afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen daarvan. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het WENb Service Level Agreement (SLA). Op basis van dit SLA zal de directie eens per half de dienstverlening bespreken met de voorzitters van de sectoren. Ook hiermee willen we bereiken dat de WENb snel en goed inspeelt op de wensen van de sectoren. De komende jaren gaat er in de sectoren Energie, Afval & Milieu en Kabel & Telecom het nodige veranderen. De WENb zal als professionele dienstverlener op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen de bedrijven daarin ondersteunen. Inbreng vanuit de bedrijven is van doorslaggevend belang bij het bereiken van de gezamenlijke werkgeversvisie. WENb wil graag het platform zijn om die werkgeversvisie te formuleren en uit te dragen. 7 Ledentevredenheid De WENb hecht veel waarde aan de mening van de leden over onze dienstverlening. Daarom laat WENb jaarlijks een Leden Tevredenheid Onderzoek (LTO) uitvoeren. Dit gebeurt door Peter van der Vlugt Directeur WENb Doede Vierstra Voorzitter WENb

8

9 Arbeidsvoorwaardenbeleid 9 Sterke en aantrekkelijke bedrijven om in te werken. Dat is de titel van de arbeidsvoorwaardennota 2007/2008, waarin de WENb in 2007 haar visie gaf op het arbeidsvoorwaardenbeleid. Deze nota licht de inzet van de werkgevers voor de CAO-onderhandelingen toe. Doel van de nota was om draagvlak te creëren voor de visie van de werkgevers. Centrale thema s van de nota zijn: aantrekkelijk werkgeverschap en aanpassingsvermogen van de ondernemingen. Ondersteuning bij cultuurverandering CAO-afspraken kunnen helpen een noodzakelijke cultuurverandering te bereiken. Bij zo n veranderingsproces moeten het lijnmanagement en de werknemers intensief worden betrokken. In 2008 heeft de WENb de bedrijven hierbij op diverse manieren ondersteund. Zo werd in de Algemene Ledenvergadering van 28 maart ingegaan op het thema Arbeidsvoorwaarden, ondernemerschap en marktwaarde. Aan de hand van een aantal stellingen gingen leden over dit thema met elkaar in gesprek. De inleidingen werden gehouden door Wilna Wind, CAOcoördinator en lid van het FNV-hoofdbestuur en Ronald de Leij, hoofd strategische beleidsontwikkeling van AWVN. Voor bedrijven in de sectoren Afval & Milieu en Energie organiseerde de WENb in januari een tweedaagse training Invoering resultaatgericht belonen over de RAB, de nieuwe regeling voor resultaatafhankelijk belonen. Aan deze training namen zowel directeuren als P&O-ers en OR-leden deel. Alle bedrijven in beide sectoren hebben een samenvatting van de uitkomsten ontvangen. Een derde voorbeeld is de manier waarop de WENb de CAO-onderhandelingen van de sector Kabel en Telecom heeft neergezet, namelijk door een startbijeenkomst te organiseren en de kaderleden actief bij het proces te betrekken. CAO-onderhandelingen In 2008 werd alleen onderhandeld over de CAO voor de sector Kabel & Telecom. In deze CAO werd grote vooruitgang geboekt op beide genoemde thema s aantrekkelijk werkgeverschap en aanpassingsvermogen van de ondernemingen. Het resultaat is een moderne, aantrekkelijke CAO, zowel voor de werknemers als voor de bedrijven. De totstandkoming van de nieuwe CAO heeft aangetoond dat het mogelijk is om ingrijpende veranderingen in collectieve arbeidsvoorwaarden aan te brengen die voordelen bieden voor zowel werknemers als werkgevers. Het instrument Benefit Budget en het thema meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers waren hierbij van doorslaggevend belang. In het hoofdstuk Kabel & Telecom kunt u meer lezen over de inhoud van de CAO.

10 10 Arbeidsvoorwaardennota Begin 2009 presenteert de WENb de herijkte versie van de arbeidsvoorwaardennota. Om de goede input te krijgen vanuit de bedrijven in de sectoren van de WENb, is in het laatste kwartaal een groot aantal interviews gehouden met directeuren, hoofden P&O en arbeidsvoorwaardenspecialisten van de bedrijven die bij de WENb zijn aangesloten. In de nota geeft de WENb haar langetermijnvisie op arbeidsvoorwaarden, bezien vanuit de sectoren Energie, Afval & Milieu en Kabel & Telecom. De Arbeidsvoorwaardennota 2009/2010 gaat natuurlijk niet voorbij aan de gevolgen van de snel verslechterde economische situatie. Vereniging WENb Bestuur In de Algemene Ledenvergadering van 28 maart is het nieuwe WENb-bestuur aangetreden. Het aantal bestuursleden is teruggebracht van 7 naar 3. Hiermee is het nieuwe verenigingsmodel (bij de statutenwijziging van december 2007) een feit. Het bestuur richt zich voortaan vooral op de algemene gang van zaken van de vereniging en het functioneren van het WENb-bureau. In mei 2008 zijn de bestuursdossiers overgedragen. In het nieuwe verenigingsmodel hebben de sectoren meer ruimte om hun eigen branchespecifieke arbeidsvoorwaardenbeleid vorm te geven. WENb-bureau Het WENb-bureau heeft een dienstverlenende rol voor de leden van de WENb en ondersteunt de sectoren. In 2008 werden in overleg met de sectorvoorzitters en het WENb-bestuur afspraken gemaakt over het niveau van de dienstverlening van het bureau. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). De kwaliteit van onze dienstverlening zal tweemaal per jaar worden getoetst aan deze Service Level Agreement. In 2008 werd voor de derde keer een Ledentevredenheidonderzoek (LTO) uitgevoerd onder alle leden van de WENb. De WENb en het O&O-fonds ENb scoren al jaren goed op de algemene tevredenheid van de leden, ondanks de vele personeelsmutaties bij de aangesloten bedrijven. Het onderzoek geeft ook zicht op mogelijke verbeterpunten. Met het bestuur worden afspraken gemaakt over concrete verbeteracties in 2009.De leden van de WENb zullen worden geïnformeerd over de uitkomsten van het Ledentevredenheidonderzoek en de afgesproken verbeteracties. Sterkere posities van sectoren Sinds 1 januari 2008 is er geen gemeenschappelijke raam- CAO meer. In het nieuwe verenigingsmodel hebben de sectoren meer zelfstandigheid: de besluitvorming over de CAO s vindt nu per sector plaats. Daarmee heeft het directeurenoverleg van de afzonderlijke sectoren een belangrijkere rol gekregen. De sectoren hebben inmiddels hun eigen onderhandelingsdelegaties en de voorzitters daarvan gekozen. De voorzitter van de onderhandelingsdelegatie is ook voorzitter van het directeurenoverleg van de sector. In november vergaderde het bestuur van de WENb met de sectorvoorzitters om de CAO-onderhandelingen 2009 voor te bereiden.

11 11

12 12

13 Energie In 2008 werd voor de sector Energie niet onderhandeld over een nieuwe CAO. De huidige 13 in 2007 afgesloten CAO loopt nog tot juli In 2008 werd veel aandacht besteed aan implementatie van in de CAO 2007 gemaakte afspraken. Zo werd er een uitvoeringsrichtlijn ploegendienst opgesteld, werden bedrijven ondersteund bij de invoering van de nieuwe regeling voor resultaat afhankelijk belonen (RAB) en werd er intensief overleg gevoerd om te komen tot de met de bonden afgesproken algemeen verbindendverklaring (avv) van de sector CAO Energie. De avv heeft nog niet plaatsgevonden omdat nog geen overeenstemming kon worden bereikt over de afbakening van de werkingssfeer van de CAO Energie ten opzichte van de CAO Kleinmetaal (de installatie branche). Hierover loopt nog overleg tussen de WENb, Uneto-VNI en de vakorganisaties. Arbocatalogi voor de sector Energie Wat is een arbocatalogus? In 2007 is de nieuwe Arbowet ingevoerd. Met de komst van deze wet is een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden verschoven van het publieke naar het private domein. De nieuwe Arbowet beperkt zich zoveel mogelijk tot het vastleggen van doelvoorschriften. Vervolgens is het per sector aan sociale partners, werkgevers(vereniging) en vakbonden om samen afspraken te maken hoe zij aan de arbodoelen kunnen voldoen. Deze afspraken leggen zij vast in een zogeheten arbocatalogus. Projectaanpak De WENb en de branchevereniging EnergieNed hebben het initiatief genomen om een arbocatalogus te ontwikkelen voor de sector Energie. Hiervoor heeft de WENb een projectorganisatie opgezet en een projectleider aangesteld. De projectleider heeft alle energiebedrijven bezocht om hen te informeren over het project. Het initiatief wordt van harte ondersteund door de sector. De energiebedrijven hebben samen het benodigde budget beschikbaar gesteld. Ook waren de bedrijven bereid om informatie (RI&E s en (bijna) ongevalrapportages) ter beschikking te stellen. De inhoudelijke inbreng wordt gegeven door arbodeskundigen uit de energiebedrijven. Aan de werkgroepen met deskundigen nemen ook medewerkers uit de lijn en OR- en kaderleden deel. Ook de vakbonden steunen de ontwikkeling van een arbocatalogus. De resultaten uit het project worden gerapporteerd aan een Stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers en vakbonden. Groeimodel Bij de start van het project is besloten om twee arbocatalogi voor de sector Energie te ontwikkelen: één

14 14 voor de netwerkbedrijven en één voor de productie- en leveringsbedrijven. In beide catalogi worden eerst de drie risico s met de hoogste prioriteit beschreven met de bijbehorende maatregelen. Na goedkeuring door de Arbeidsinspectie worden de volgende risico s uitgewerkt en in de arbocatalogi opgenomen. Het zijn dus in feite groeidocumenten. Ze zullen digitaal beschikbaar worden gesteld, om ze optimaal toegankelijk te maken voor werknemers, lijnmanagers, aannemers en anderen uit de doelgroep. De noodzaak tot profilering heeft geleid tot lancering van de Watt?-campagne. In het najaar van 2006 startte deze campagne met een promotiestand op de landelijke Studiebeurs. In 2008 is voortgebouwd op de campagne Volgens planning worden de arbocatalogi in juli 2009 aan de Arbeidsinspectie ter toetsing voorgelegd. Als een arbocatalogus is goedgekeurd, zal de Arbeidsinspectie in de sector minder intensieve inspecties houden. De arbocatalogus vormt de leidraad bij inspecties. van de voorgaande jaren. Het O&O-fonds verspreidde ook dit jaar het reeds ontwikkelde promotie- en lesmateriaal onder leerlingen, docenten en decanen in het beroepsonderwijs. Ook nam het Watt?-team deel aan Studiebeurs 2008, studiedagen en conferenties voor het onderwijs. Veiligheidsscholing Veiligheid heeft binnen de energiebedrijven een hoge prioriteit. In 2008 heeft een groot aantal monteurs de veiligheidsinstructie gekregen om veilig te kunnen werken in de distributienetten voor elektriciteit, gas en warmte. Met de e-learningpakketten uit het O&O-fonds hebben inmiddels grote aantallen werknemers de veiligheidsscholing gevolgd. Deze werknemers sloten hun scholing af met een online toets. De inbreng en de betrokkenheid van de energiebedrijven bij de campagne groeiden sterk in Daarmee kan de Watt?-campagne een nog beter beeld geven van de beroepen, die de energiebedrijven jongeren te bieden hebben. Uit de effectmeting bleek dat een groot deel van de leerlingen, docenten en decanen uit het (v)mbo de sector kennen. Bovendien waren de docenten en decanen positief over de promotionele middelen van de Watt?- campagne. Uit het grote bereik en de positieve ontvangst blijken deze e-learningpakketten duidelijk in een behoefte te voorzien. Voor het O&O-fonds was dit voldoende reden om in 2008 extra budget te reserveren om aan de vraag naar de pakketten te kunnen voldoen. Promotiecampagne Watt? In 2006 heeft het bureau Dessan een imagometing uitgevoerd. Conclusie van dit onderzoek was dat de sector zich moet profileren in het onderwijs om jongeren te interesseren voor een baan in de sector Energie. Het onderzoek bevestigde het vermoeden van diverse HRM-functionarissen die zich bezighouden met werving en selectie. Subsidieregeling Stimulering EVC en ontwikkelingsgerichte scholing In het najaar van 2008 heeft het bestuur van het O&Ofonds een nieuwe subsidieregeling ingevoerd, die EVC en daarop aansluitende scholing stimuleert. De combinatie van het EVC-instrument en scholing leidt tot een sterke verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers. Deze subsidieregeling past binnen de CAO-afspraak van de sector Energie om de werknemers via scholing toe te rusten voor de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt. De regeling wordt gefinancierd uit de extra 0,2% contributie van de energiebedrijven. Vanaf 19 januari 2009 is het loket voor deze subsidieregeling opengesteld.

15 15

16 16

17 Afval & Milieu 17 In onze samenleving is er een groeiende aandacht voor duurzaamheid. Zo is er een toenemende belangstelling voor het cradle-to-cradle principe. Dit C2C-principe inspireert mensen en maakt hen meer bewust van de manier waarop we consumeren en omgaan met afval. De aandacht voor duurzaamheid werkt door in de organisatie van de markt van Afval & Milieu en de ontwikkeling van de techniek. Duurzaamheid is ook een uitdaging voor de sector op de arbeidsmarkt en op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Marktontwikkelingen Gemeenten brengen meer uitvoerende taken voor een schone openbare ruimte onder bij afvalinzamelingbedrijven. Bedrijven verbreden hun dienstverlening: behalve het inzamelen en verbranden van afval leveren zij ook afval als grondstof en beheren zij de openbare ruimte. De technologische ontwikkelingen op het gebied van verwerkingsinstallaties, zoals vergassen, vergisting en bio-energiecentrales vragen om diversiteit in het verwerkingsproces. Nieuwe technieken, zoals ondergronds inzamelen en zijbelading, veroorzaken een verschuiving van een arbeidsintensief naar een kapitaalintensief proces. Arbeidsmarkt Ondanks de verslechterende economische situatie is er sprake van structurele krapte op de arbeidsmarkt. De bedrijven in de sector zullen zich moeten blijven richten op instroombevordering enerzijds en behoud van hun werknemers anderzijds. Door bovengenoemde ontwikkelingen wordt een op maat gesneden HR-beleid nog belangrijker. De uitdagingen voor de komende jaren liggen in het blijven opleiden van het personeel en het stimuleren van werknemers om langer door te werken. Door internationalisering en schaalvergroting is het noodzakelijke platform voor groei gerealiseerd. Mede hierdoor dreigt overcapaciteit te ontstaan, zowel bij afvalinzameling als bij afvalverbranding. De verslechterende economische situatie kan dit effect op korte termijn versterken. Bij het verkrijgen van opdrachten is sprake van een toenemende concurrentie.

18 18 Promotiecampagne Werken met Afval De afvalinzamelbranche heeft in het algemeen een niet al te positief imago. Hierdoor kunnen de bedrijven moeizaam aan gekwalificeerd personeel komen. Met behulp van de middelen uit het O&O-fonds is een campagne ontwikkeld om het imago van de sector te verbeteren en de instroom van nieuwe werknemers bij de inzamelingsbedrijven te bevorderen. In samenwerking met de bedrijven heeft het O&O-fonds het magazine Werken met afval ontwikkeld. Er komt ook een website: Beide instrumenten bieden de mogelijkheid voor een bedrijfsspecifieke invulling. Deze instrumenten worden in het eerste kwartaal van 2009 ter beschikking gesteld aan de WENb-bedrijven, met een voorbeeldexemplaar en bestelgegevens. Het project wordt in 2009 voortgezet, waarbij ook nieuwe instrumenten zullen worden ontwikkeld. afspraken vormen een goede basis om de afspraken over de resultaatafhankelijke uitkering verder vorm te geven. Arbocatalogus Met de komst van de nieuwe Arbowet hebben de brancheverenigingen in de sector Afval & Milieu (VA, NVRD, BRBS en WENb) samen met de vakorganisaties afgesproken om een arbocatalogus voor de sector te ontwikkelen. TNO Arbeid voert dit project uit. Een belangrijk onderdeel is het plan van aanpak Dieselmotoremissies voor omsloten ruimten afvalsector. Het is gelukt om dit onderdeel af te stemmen met het BGZ wegvervoer en de vakorganisaties die in die sector actief zijn. Alle partijen willen daarmee voorkomen dat de bedrijven op dit onderdeel te maken krijgen met twee verschillende arbocatalogi. CAO De in 2007 afgesloten CAO heeft een looptijd tot 1 juni Twee afspraken uit die CAO zijn in 2008 ingevoerd: uitbetaling van de compensatie van overwerk in geld en de invoering van de resultaatafhankelijke uitkering. Vanaf 1 mei 2008 krijgen de werknemers die overwerk hebben verricht de gewerkte uren niet meer gecompenseerd in tijd, maar in geld. In de loop der jaren zijn stuwmeren aan verlof ontstaan, die met deze afspraak in omvang moesten worden beperkt. Deze maatregel gecombineerd met een strakkere planning van werkzaamheden heeft het beoogde effect gehad. De afname van de verlofstuwmeren verschilt per bedrijf en ligt tussen de 2 en 20%. De WENb heeft twee trainingsdagen georganiseerd om de bedrijven en de ondernemingsraden te ondersteunen bij het invoeren van de resultaatafhankelijke uitkering. Bijna alle bedrijven hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De goede betrokkenheid van zowel directieleden als OR-leden en de aard van de gemaakte

19 19

20 20

21 Kabel & Telecom De ontwikkelingen in de sector Kabel & Telecom volgen elkaar nog altijd in hoog tempo op. 21 Niet alleen de techniek ontwikkelt zich snel, maar ook de vraag naar en het aanbod van steeds nieuwe produkten en diensten. Daarnaast is er sprake van een toenemend aantal aanbieders, die ook gebruik willen maken van de infrastructuur van de bedrijven uit onze sector. Deze ontwikkelingen hebben de WENb er toe gebracht om met de bonden een nieuwe CAO te schrijven die zowel de bedrijven als de werknemers ondersteunen om in de komende jaren een zo sterk mogelijke positie op de (arbeids-)markt te verkrijgen en te behouden. Concurrentie In 2008 kwam de concurrentiepositie van de kabelsector verder onder druk te staan door een stijging van het - toch al grote - aantal aanbieders, vooral op het gebied van internet en telefonie. De kabelsector reageerde hierop door innovatie in de productportfolio tot speerpunt te verklaren en alert te blijven op marktontwikkelingen. Actuele kwesties waren (en blijven): De wens van andere marktpartijen om toegang tot kabelinfrastructuren te krijgen. De marktbrede verhoging van internetsnelheden. De toename van het marktaandeel van digitale televisie. goed zichtbaar en zal in 2009 nog sterker doorzetten. CAO In 2007 hebben de WENb en de vakorganisaties afgesproken om de inhoud en vorm van de CAO grondig te herzien. In april 2008 is een startbijeenkomst gehouden. Werkgevers en vakorganisaties hebben eerst met ongeveer 50 medewerkers van de bedrijven uit de sector aan de hand van een aantal stellingen de contouren van de nieuwe CAO verkend. Daarna zijn in een startdocument de gemeenschappelijke uitgangspunten vastgelegd. Technologie Op technologisch vlak hebben de bedrijven in 2008 veel aandacht besteed aan de voorbereiding van hogere internetsnelheden (upstream en downstream) en de ontwikkeling van Video on Demand. De consument krijgt een steeds grotere invloed op de inhoud, randvoorwaarden en timing van zijn mediaconsumptie. Deze trend was in 2008

22 22 Startdocument: belangrijkste gemeenschappelijke uitgangspunten: De CAO ondersteunt bedrijven en medewerkers om een zo sterk mogelijke positie op de markt en arbeidsmarkt te behouden. De CAO biedt ruimte voor differentiatie en individuele keuzes. De CAO biedt een basis om werk te maken van de work-life balance. Naast het basispakket biedt de CAO een individueel Benefit Budget. De medewerker kan dit budget invullen binnen de kaders die daarvoor in de CAO zijn vastgesteld. De CAO moet geschreven zijn in voor medewerkers heldere en begrijpelijke taal. De CAO moet toegankelijk zijn, zo mogelijk web-based. Op 15 juli is een akkoord bereikt over de nieuwe CAO. Werkgevers en vakorganisaties hebben ingezet op maximale flexibiliteit en transparantie met behoud van het goede. De kern van de nieuwe CAO is dat de werknemer ruime mogelijkheden krijgt om invulling te geven aan zijn eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Benefit Budget Het Benefit Budget stelt de medewerker in staat om zelf invulling te geven aan een deel van zijn arbeidsvoorwaarden. Het Benefit Budget biedt de medewerker: Meer keuzevrijheid: de medewerker kan zelf beslissen hoe hij het Benefit Budget besteedt. Meer keuzemomenten: de medewerker kan maandelijks aanpassingen doen in zijn arbeidsvoorwaarden. Meer keuzemogelijkheden: de medewerker heeft een ruime keuze aan producten, die in een aantal gevallen ook fiscaal voordeel opleveren. Een geheel herschreven CAO De WENb en de vakorganisaties hebben veel aandacht besteed aan het leesbaar en toegankelijk maken van de CAO. De tekst is herschreven in begrijpelijke taal. Onderwerpen zijn logisch gegroepeerd. De nieuwe teksten zijn op 1 januari 2009 van kracht geworden. Een lezerspanel buigt zich over de teksten en zal waar nodig in het eerste kwartaal van 2009 met verbetervoorstellen komen. De volgende stap in het verbeteren van de toegankelijkheid van de CAO is deze web-based te maken en aan te vullen met handige links naar nuttige websites. Op bedrijfsniveau kan dit worden aangevuld met koppelingen naar de bedrijfseigen regelingen. UPC en Ziggo hebben hierin al de nodige stappen gezet. Belangrijkste CAO-afspraken: Looptijd 12 maanden (van 1 april 2008 tot 1 april 2009). Aanpassing van het salarisgebouw. Salarisverhoging van 3% met ingang van 1 april Enkele oude regelingen zijn vervangen door een Benefit Budget van 14%. Invoering van een verlofbudget. Inbedding van opleiding en employability in de HR-cyclus. Herschrijven van de CAO tekst. Certificeringsregeling Kabel & Telecom De technologische en organisatorische ontwikkelingen in de sector Kabel & Telecom stellen steeds hogere eisen aan de medewerkers die de kabelinfrastructuren ontwerpen, installeren en onderhouden. Om de vereiste vakbekwaamheid van deze medewerkers te borgen, hebben het O&Ofonds ENb en het Opleidingsfonds voor de Technische Installatiebranche (OTIB) in 2008 besloten om de ontwikkeling van een certificeringsregeling te financieren. Volgens planning kunnen bedrijven vanaf halverwege 2009 gebruik maken van deze certificering.

23 23

24 24

25 WENb algemeen Nieuwe mantelovereenkomst collectieve zorgverzekering Tender De Werkgeversverenigingen WENb en WWb hebben drie jaar geleden met Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten voor hun leden. Omdat de contractstermijn van drie jaar per 1 januari 2009 afliep, hebben de WENb en WWb met hun adviseur, Aon Consulting, de mogelijkheden voor een nieuwe mantelovereenkomst voor de komende drie jaar in kaart gebracht. De Tendercommissie Zorg, gevormd door een aantal deskundigen van de lidbedrijven, heeft een tender uitgeschreven en de grote landelijk werkende zorgverzekeraars de gelegenheid geboden hieraan deel te nemen. Uitkomst van de tender was dat Zilveren Kruis Achmea ook voor de komende periode de beste aanbieding heeft gedaan. De mantelovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea is dan ook voor een termijn van drie jaar verlengd. Argumenten voor Zilveren Kruis Achmea Belangrijke argumenten voor de keuze van Zilveren Kruis Achmea zijn: Ook voor de komende drie jaren biedt Zilveren Kruis Achmea de (wettelijke) maximale korting van 10% op de basisverzekering en 15% op de aanvullende verzekeringen. De netto premies behoren tot de laagste in de markt; Er is een ruime keuze uit kwalitatief goede aanvullende verzekeringen. Het Beter Af Extra Pakket met extra aanvullende dekking voor alternatieve geneeswijzen, geneesmiddelen en therapieën, spoedeisende zorg in het buitenland, kinderopvang en orthodontie is gratis. De non-selectieve acceptatie voor de aanvullende verzekeringen wordt voorgezet (met uitzondering van de Beter Af Tandartspolis 4 Sterren). Per 1 januari 2009 is er opnieuw onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie in de Beter Af Plus Polissen 3 en 4 Sterren. Onderzoek laat zien dat de verzekerde werknemers en hun gezinsleden zeer tevreden zijn over de prijs, het product en de dienstverlening. Daarnaast biedt Zilveren Kruis Achmea alle werknemers ook de komende drie jaar het Present-pakket gratis aan, als hun werkgever de collectieve zorgverzekering binnen dit contract bij Zilveren Kruis Achmea heeft ondergebracht. Het Present-pakket biedt diensten, trainingen en cursussen aan die zijn gericht op het gezond houden van werknemers en het voorkomen en terugdringen van verzuim. Dit aanbod geldt voor alle werknemers, ongeacht bij welke zorgverzekeraar zij zijn verzekerd. P&O themadagen 2008 Dominante trends in de samenleving stonden centraal bij de P&O themadagen op 18 en 19 september in Deurne. Op de eerste dag gaf Hans van der Heijden, manager compensation & benefits van Rabobank Nederland een boeiende presentatie over de zeven megatrends die HRM op z n kop zetten. De 40 deelnemers hadden unaniem een hoge waardering voor deze tot de verbeelding sprekende presentatie. Zij kregen het boek De werkelijkheid van morgen, zeven megatrends die HRM op z n kop zetten van Hans van der Heijden en Saliha Bochhah als lees- en naslagwerk mee naar huis. 25

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

Langdurige stages effectief en zinvol. In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk. Veel animo vakopleidingen. Hibin Borg op TV

Langdurige stages effectief en zinvol. In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk. Veel animo vakopleidingen. Hibin Borg op TV Jaargang 7, September 2007 nr. 4 In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk Veel animo vakopleidingen Hibin Borg op TV Rob Floris Langdurige stages effectief en zinvol Jubilarissen Arbeidsmarkt centraal

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

CNV Overheid&Publieke Diensten. Beleid 2015

CNV Overheid&Publieke Diensten. Beleid 2015 AV 2014-029 Verzonden 6 november 2014 CNV Overheid&Publieke Diensten Beleid 2015 Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding. 3 2. Sectoraal arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 5 3. Beschrijving overheid en publieke diensten

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie