Informatie Memorandum. Duurzaam investeren = Direct profiteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Memorandum. Duurzaam investeren = Direct profiteren"

Transcriptie

1 Sigarenmakerstraat BK s-hertogenbosch I E T Duurzaam investeren = Direct profiteren Informatie Memorandum 2013

2 2

3 Informatie Memorandum 2013 Duurzaam investeren = Direct profiteren Investeren in een zeer milieuvriendelijke MVI. Belangrijk Dit Informatie Memorandum is bedoeld voor Nederlands belastingplichtige personen die inkomsten hebben die behoren tot Box 1 van de Wet IB Indien het feitelijk gemiddeld belastbaar inkomen in 2013 en de 5 voorgaande jaren gemiddeld ,- of hoger per jaar bedraagt is het mogelijk dat uw participatie van (de minimale participatie in de Maatschap) geheel in het 52% tarief kan worden afgetrokken door optimaal gebruik te maken van bestaande fiscale regelingen. De maximale belastingteruggave is de inleg plus 35% met een latente belastingclaim van 27%. Indien het feitelijk gemiddeld belastbaar inkomen over deze 6 jaren lager is dan per jaar kunt u bij participatie een negatief fiscaal resultaat realiseren. Participanten adviseren wij om - waar zij dat nodig achten - een eigen fiscaal en/of financieel adviseur in te schakelen om hun persoonlijke situatie in kaart te brengen. Naast het fiscale resultaat is er uit de mestverwerking waarin u investeert een dividendprognose van oplopend tot ruim 90% over 12 jaar exploitatie. Dividend zal pas worden uitgekeerd nadat de financiering grotendeels is afgelost. De fiscale structuur van deze uitgifte is bevestigd door de Belastingdienst door middel van een landelijk geldende vaststellingsovereenkomst (een zogenaamde ruling ). De genoemde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van het Informatie Memorandum. Iedere beslissing van een Participant om deel te nemen in de Maatschap moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum. s-hertogenbosch, 1 november

4 4

5 Voorwoord De definities zoals opgenomen in Hoofdstuk 9 Definities van dit Informatie Memorandum gelden onverkort ten aanzien van dit Voorwoord en de rest van het Informatie Memorandum. Indien begrippen zijn gedefinieerd zijn deze in de tekst met een hoofdletter opgenomen. Met veel genoegen presenteren wij dit Informatie Memorandum ten behoeve van de uitgifte van Participaties door de maatschappen MestPartners maatschap 140 e.v. Als alle participaties van MestPartners maatschap 140 zijn uitgegeven, zal MestPartners Maatschap 141 overgaan tot uitgifte etc.. MestPartners maatschap 140, 141, 142 e.v. zijn uitgevende instellingen van ieder 124 participaties à 5.000, ieder totaal Het onderscheid tussen de maatschappen is vanuit administratief en fiscaal oogpunt ingegeven; voor een Participant maakt het in feite niet uit in welke Maatschap wordt deelgenomen. De resultaten zijn voor Participanten van 4 afzonderlijke maatschappen gelijk omdat er tussen 4 maatschappen een poolingovereenkomst wordt afgesloten waarbij alle resultaten worden gedeeld tussen de Participanten. Voordat een Participant zich definitief inschrijft is duidelijk in welke van de maatschappen wordt deelgenomen. De maatschappen zijn uitsluitend opgericht ten behoeve van het doen realiseren en exploiteren van de in het Informatie Memorandum beschreven mestverwerkingsinstallatie (hierna MVI ) op locatie van varkenshouderijen. Daarbij zal iedere maatschap 1 MVI aankopen en exploiteren. De maatschappen zijn opgericht door MestPartners Beheer B.V. (hierna Mestpartners), de initiatiefnemer Sustainable Growth Capital B.V. (hierna SGC ) en Ecogroei B.V. die als vertegenwoordiger van partijen naar buiten treedt. Door de initiatiefnemer SGC is deze investeringsstructuur rond waterzuiveringspecialist AquaPurga International B.V. opgezet om investeringen in MVI s middels gedeeltelijke financiering met eigen vermogen van particulieren te faciliteren. De maatschappen zullen de MVI s van AquaPurga Nederland B.V. (dochtermaatschappij van AquaPurga International B.V.) aankopen met het bijeengebrachte eigen vermogen van Participanten en het aangetrokken vreemde vermogen. SGC zal het vreemde vermogen verschaffen, welk op haart beurt dit kapitaal bij een bank en/of andere financier zal aantrekken. MestPartners heeft een vergelijkbare investeringsstructuur in de jaren 2010 tot en met 2012 in de markt aangeboden, waardoor er tot op heden 30 MVI s bij AquaPurga Nederland B.V. zijn afgenomen. Op het moment van drukken van deze Informatie Memorandum waren er 6 MVI s operationeel en meerdere MVI s in aanbouw. AquaPurga Nederland B.V. is de leverancier van de MVI, welke bijdraagt aan duurzaamheid in de agrarische sector. Toen de beslissing tot oprichting van AquaPurga Nederland B.V. werd genomen, was duidelijk dat het op markt brengen van de installatie slechts mogelijk was als aan twee randvoorwaarden werd voldaan»» Het moest een technische oplossing zijn, die een positieve uitwerking op het milieu zou hebben. Hiervoor was een integraal keten denken noodzakelijk. Een optimale benutting van de reststoffen zou een technische uitdaging zijn;»» Er moest een financieringsmethode komen, die geen beroep zou doen op de financieringscapaciteit van de boeren, die veelal gelimiteerd is. Zowel de technische oplossing als de financieringsmethode staan in dit Informatie Memorandum beschreven. Investeren in de Maatschap, welke wordt beheerd door MestPartners, kan bij een gemiddeld belastbaar inkomen van minimaal ,- (gerealiseerd in 2013 en de 5 voorgaande jaren) een teruggave opleveren die hoger is dan de hoogte van de investering. Een investering waarbij u uw fiscale rendement binnen enkele maanden kunt ontvangen, afhankelijk van het moment van investeren. Om dit te realiseren zal in bepaalde situaties gebruik moeten worden gemaakt van bestaande fiscale regelingen zoals de regeling middeling en Carry back/ Carry forward. Deze regelingen zijn beschreven in hoofdstuk 3.4. van dit Informatie Memorandum maar (potentiële) Participanten wordt geadviseerd hun fiscaal en/of financieel adviseer te raadplegen voor hun persoonlijke situatie. Naast dit fiscale rendement is er een exploitatierekening geprognosticeerd waaruit een (cumulatief) dividendpercentage van ruim 90% gerealiseerd kan worden. Bovendien draagt het bij aan de oplossing van een groot milieuprobleem; het afvalproduct mest is met uw hulp verworden tot een waardevolle grondstof. SGC is initiatiefnemer op het gebied van innovatieve technologie en is gevestigd in Krimpen aan den IJssel. SGC ondersteunt marktintroducties van duurzame bedrijfsmiddelen en/of initiatieven. Wij nodigen u graag uit tot het grondig bestuderen van dit Informatie Memorandum en hopen u als Participant te mogen begroeten. Managing Director Sustainable Growth Capital 5

6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Samenvatting Beschrijving uitgevende instelling Maatschap 10 MestPartners Naam uitgevende instelling Vestigingsplaats/ Rechtsvorm/ Wetgeving/ Land van Oprichting Beschrijving activiteiten Bekende trends Beschrijving groep Rechten Stemrecht Winstprognose Historische beoordeling Vermeldingen betreffende het effect Type effect Valuta Verbonden rechten Beperkingen overdraagbaarheid Dividendbeleid De risico s samengevat Belangrijkste risico s uitgevende entiteit Effect specifieke risico s Netto opbrengsten Redenen van aanbieding Beschrijving van de voorwaarden Inschrijfperiode en procedure Geraamde kosten 13 Hoofdstuk 2 Risicofactoren en 15 risicobeperking 2.1 Aansprakelijkheidsrisico tijdens maatschapperiode Fiscaal risico ten aanzien van de hoogte van het 16 fiscale rendement 2.3 Beschikbaarheid MIA en Vamil Risico van vertraagde oplevering Risico s in verband met oplevering MVI Inkomstenrisico Risico ten aanzien van de inzetbaarheid Crediteuren risico Kostenoverschrijdingrisico Levensduur Belangenconflict 18 Hoofdstuk 3 Uitgevende instelling 21 Inleiding De initiatiefnemers Het bestuur van de Maatschap Sustainable Growth Capital BV MestPartners Beheer BV Drs. H.J.H. Sweering RA (Bèr) J.J.M. Swart MBA (Jos) Betrokken groepsmaatschappijen en derden Groepsmaatschappijen van MestPartners AquaPurga International BV AquaPurga Nederland BV AquaPurga Services BV AquaPurga Engineering GmbH Betrokken derde partijen Stichting MestPartners Trust Belangenconflicten De aankoopprijs van de MVI Service en onderhoud MVI Afname van de reststoffen Financiële positie Mededelingen door het bestuur/ directie 26 Hoofdstuk 4 Fiscale aspecten Uitgangspunten Vaststellingsovereenkomst Stimuleringsmaatregelen Fiscaliteit tijdens de maatschapperiode Voorlopige teruggave Carry back Middeling Fiscale Partners Overige fiscale aspecten tijdens maatschapperiode Belastingclaim (AB-claim) Berekening AB-claim Voortijdig afrekenen AB-claim Fiscaliteit tijdens de BV-periode Vennootschapsbelasting Dividendbelasting Voortijdig verkopen MVI Inkomsten Participanten Voortijdig vervreemden van de certificaten Einde MVI 36 6

7 Hoofdstuk 5 Rendement en 39 prognoses 5.1 Belastingadvies en notariskosten Emissievergoeding Geen extra (emissie)kosten Vermogensstructuur Eigen Vermogen (EV) Werkkapitaal faciliteit Maatschap Vreemd Vermogen Aflossing vreemd vermogen en 41 winstbestemming 5.4 Exploitatie van de installatie Prognose Winst en Verliesrekening 42 en Kasstroom Operationele kosten (eerste volle productiejaar, 2014) Beheervergoedingen Service en Onderhoud Verzekeringskosten Mineralenboekhouding Variabele kosten Rentelasten, rentebaten en aflossingen van de lening Afschrijvingen Prognose rendement per Participant Fiscale voordelen Verkoop van de MVI Vennootschapsbelasting en boekwinst bij 45 verkoop van de installatie Hoofdstuk 6 Markt Mestmarkt Varkensmestoverschot De varkenssector Duurzaam mestbeleid vanaf Toekomstig mestbeleid Mestverwerking door AquaPurga Voordelen voor het milieu Kansrijk door ketenmodel 52 Hoofdstuk 7 Juridische structuur Algemeen Betaling Documenten opgenomen door middel van verwijzing De maatschapperiode De BV-periode Einde BV 60 Hoofdstuk 8 Deelname Inschrijfprocedure Wet bescherming persoonsgegevens Praktische informatie 66 Hoofdstuk 9 Definities en 69 afkortingen Hoofdstuk 10 Contactgegevens 72 betrokken partijen Bijlagen 74 Bijlage A1 model overeenkomst maatschap 74 Bijlage A2 model overeenkomst tot toetreding maatschap 94 Bijlage D1 model 003-A oprichting Mestpartners -- BV 98 Bijlage Deelnameformulier t.b.v. participatie in MestPartners Maatschap... 7

8 8

9 Samenvatting Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Informatie Memorandum. Iedere beslissing om in de Maatschap te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum door de belegger. Tevens dient u te realiseren dat wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Informatie Memorandum bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, de belegger die als eiser optreedt volgens de nationale wetgeving van de lidstaten de kosten voor de vertaling van het Informatie Memorandum eventueel moet dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. 1 Alleen de personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld indien de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Informatie Memorandum wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Informatie Memorandum wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te investeren. Begrippen in het Informatie Memorandum die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan gegeven is in Hoofdstuk 9. 9

10 1 Samenvatting 1.1 Beschrijving uitgevende instelling Maatschap MestPartners Naam uitgevende instelling De Maatschap bestaat uit de afzonderlijke maatschappen met de namen MestPartners Maatschap 140 tot en met MestPartners Maatschap XXX. Daarbij is XXX een volgnummer beginnend met 140 De maatschappen staan ingeschreven in het handelsregister. De maatschappen worden naar buiten vertegenwoordigd door de Beheerder, MestPartners Beheer BV, tevens maat in de Maatschap Vestigingsplaats/ Rechtsvorm/ Wetgeving/ Land van Oprichting De uitgevende instellingen MestPartners maatschap 140 e.v. zijn in aanvang gestructureerd als Maatschap. De maatschappen zijn opgericht op 1 juli 2013 onder Nederlands recht en gevestigd op de Sigarenmakerstraat 4, 5232 BK s-hertogenbosch (Nederland) Beschrijving activiteiten De werkzaamheden die de maatschappen door haar Beheerder laat verrichten bestaan uit het aangaan van overeenkomsten benodigd voor de aanschaf en de exploitatie van een MVI. De MVI scheidt de varkensmest in schoon loosbaar water, een droge vaste massa en een mineralenconcentraat Bekende trends De mogelijkheid om mest te verwerken op locatie, sluit aan op het nieuwe duurzame mestbeleid: vanaf 2013 zouden varkenshouders middels contracten hebben moeten aantonen dat zij een voorgeschreven percentage van de geproduceerde mest verwerken. Door gebrek aan mestverwerkingscapaciteit is de wet vooralsnog niet in de praktijk ingevoerd. Met de oplossing van MestPartners kan de varkenshouder hier aan gaan voldoen en is hij zelfs voorbereid op de nog scherpere Europese Nitraatrichtlijnen na 2015 (zoals nu bekend). De 12 miljoen varkens in Nederland produceren jaarlijks zo n 12 miljoen ton mest. Varkenshouders kunnen een deel over eigen land uitrijden. Maar om bodem en grondwater niet te zwaar te belasten met nitraat en fosfaat moet de rest (het overschot) worden afgevoerd naar andere (akkerbouw)gebieden. Dit vergt jaarlijks zo n vrachtritten, vaak over langere afstand. De transportkosten hiervoor kunnen oplopen tot ruim 18,= per ton en vormen een onevenredig zware belasting voor de varkenshouder. Nederlandse landbouwgronden zijn ondertussen verzadigd. De export van mest naar het buitenland is gezien de kosten slechts binnen een bepaalde actieradius een optie. Gevolg is dat de mestproblematiek (en oneigenlijk gebruik met nadelige gevolgen voor het milieu) toeneemt. 1.2 Beschrijving groep De maatschappen behoren niet tot een groep. Iedere maatschap is een autonome juridische entiteit. Er ontstaat wel een overeenkomst tussen maximaal 4 maatschappen onderling, waarmee een poolovereenkomst is aangegaan waarbij alle resultaten worden gedeeld tussen deze 4 maatschappen. Ook na de geruisloze inbreng in de 4 BV s blijft de poolovereenkomst in tact. MestPartners is als beheerder aangesteld. Contractspartijen doen zaken met de Beheerder die voor rekening en risico van de Maatschap handelt. MestPartners is een 100% dochter van de AquaPurga International B.V. AquaPurga Services B.V., verzorgt de service en het onderhoud van de MVI s en is een 100% dochter van AquaPurga International B.V. AquaPurga Nederland B.V. is leverancier van de MVI en is tevens een 100% dochter van AquaPurga International B.V. 1.3 Rechten Stemrecht Voor elke Participatie worden 100 stemmen verkregen. De Participanten hebben daarmee naar rato van hun inleg stemrecht gedurende de maatschapperiode. De oprichters van de Maatschap te weten SGC en MestPartners. hebben ieder één stem verkregen. Elke stem heeft gelijke rechten. 10

11 Samenvatting Na de geruisloze inbreng in de BV zullen Participanten certificaten van aandelen ontvangen. Het stemrecht op de aandelen in de BV komt hiermee bij het bestuur van de Stichting Mestpartners Trust te liggen. Vanaf de geruisloze inbreng in de BV vervalt het stemrecht van de Participanten Historische beoordeling De Maatschap is op 1 juli 2013 opgericht, waardoor er geen historische financiële gegevens of beoordelingen van de accountant op historische cijfers beschikbaar zijn Winstprognose De exploitatie van de maatschappen is financieel zo gestructureerd dat in de periode dat de rechtsvorm een maatschap is verlies wordt geleden door afschrijving en na oplevering van de MVI s de participaties worden ingebracht in de BV waarbij uit exploitatie positieve resultaten zullen worden behaald. De te behalen winsten worden allereerst gebruikt om het Vreemd vermogen in te lossen. De winsten zullen derhalve toenemen in de tijd door de afnemende rentelasten. Naar verwachting worden de volgende resultaten per jaar behaald voor iedere afzonderlijke maatschap/ BV omdat alle resultaten gedurende de maatschapperiode en de BV-periode zullen worden gepoold (resultaat na belasting): (Q1/Q2) (Q3/Q4) ( dividend) ( dividend) ( dividend) ( dividend) ( dividend) ( dividend) 2025Q1/Q ( dividend) 1.4 Vermeldingen betreffende het effect Type effect Iedere afzonderlijke maatschap geeft 124 Participaties uit met een nominale waarde van ieder Na de geruisloze inbreng in de BV zullen certificaten van aandelen worden uitgegeven die pro rato worden verdeeld onder de bestaande Participanten Valuta De Participaties in de Maatschap en de certificaten van aandelen in de BV worden uitgegeven in euro s Verbonden rechten Gedurende de maatschapperiode geeft iedere Participatie van recht op 100 stemmen. Er bestaan geen verschillende stemrechten binnen de maatschappen. Na de geruisloze inbreng in de BV s vervalt het stemrecht van de Participanten. De Participanten zijn de enige economisch gerechtigden tot de resultaten van de maatschappen/bv s gedurende de maatschapperiode/ de BV periode Beperkingen overdraagbaarheid Tijdens de maatschapperiode is een Participatie pas verhandelbaar na toestemming van alle maten. Na inbreng van de Participaties in de BV ontvangen Participanten naar rato van hun inleg certificaten van aandelen. De certificaten van aandelen zijn vrij verhandelbaar. De certificaten mogen echter niet binnen 3 jaar worden verhandeld op straffe van verval van de geruisloze inbrengfaciliteit Dividendbeleid De winst is ter beschikking van de vergadering van Participanten, met dien verstande dat het vreemd vermogen eerst wordt afgelost totdat deze minder is dan , waarna 30% van de winst als dividend wordt uitgekeerd aan de Participanten. Zodra 11

12 het vreemd vermogen volledig is afgelost, komt de winst geheel ten goede aan de participanten in de vorm van dividend. 1.5 De risico s samengevat Belangrijkste risico s uitgevende entiteit Aan investeren in duurzame bedrijfsmiddelen en specifiek de MVI s zijn risico s verbonden. Hoewel deze zo goed mogelijk worden beheerst kunnen ze tot gevolg hebben dat de maatschappen of haar rechtsopvolgers (de BV s) haar verplichtingen niet na kan komen. In hoofdstuk 2 van dit Informatie Memorandum zijn alle risico s opgenomen. De voornaamste risico s zijn: Het aansprakelijkheidsrisico tijdens de maatschapperiode, het bouwrisico, het fiscale rendement risico, het risico met betrekking tot de inzetbaarheid en kostenoverschrijving en het inkomstenrisico Effect specifieke risico s De Participanten in de Maatschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de Maatschap en claims van derden op de Maatschap. Na de geruisloze inbreng in de BV s zijn de Participanten voor maximaal hun inleg aansprakelijk voor de verplichtingen en claims van derden op de BV s Netto opbrengsten Indien Participanten de minimale afname van 4 Participaties (in totaal) investeren en waarbij volledig gebruik kan worden gemaakt van de aftrek in het 52% belastingtarief benutten zij maximaal de bestaande fiscale regelingen De maximale fiscale teruggave bedraagt 137% van de investering (zijnde bij een minimale inleg van en 3% emissiekosten). De prognose van het dividend tijdens de BV-periode bedraagt 91% (na belasting) van de investering. Aan het einde van het project of bij eerdere verkoop van de certificaten van aandelen, zal er een claim ter hoogte van 5.567,- (27% van de investering) aan de belastingdienst moeten worden betaald. Zonder rekening te houden geldontwaarding en contante waarden, komen de netto opbrengsten hiermee op 199% over de totale projectduur Redenen van aanbieding De reden van de aanbieding dient ter medefinanciering van de realisatie en exploitatie van meerdere MVI s. De opbrengsten worden uitsluitend aangewend om MVI s aan te schaffen bij AquaPurga Nederland BV. AquaPurga Nederland BV kan met voldoende groei schaalvoordelen realiseren, alsmede de agrarische sector een helpende hand bieden bij het oplossen van de mestproblematiek. Verplichte mestverwerking in Nederland vraagt om mestverwerkingscapaciteit, welke nog niet in voldoende mate aanwezig is. De aanschaf en exploitatie worden deels gefinancierd door de met de uitgifte aangetrokken gelden en deels door de geldlening die wordt afgesloten met SGC, welk op haart beurt dit kapitaal bij een bank en/of andere financier zal aantrekken. Door te participeren in een maatschap kunnen Participanten een bijdrage leveren aan de oplossing van de mestproblematiek waarbij ze een positief rendement tegemoet kunnen zien dankzij de van toepassing zijnde fiscaliteit (mits voldoende ruimte beschikbaar in de 52% schaal) Beschrijving van de voorwaarden Deelname in een van de 4 maatschappen geschiedt met participaties van 5.000,= met een minimum van vier participaties ( ,=). Voor inschrijving maakt u gebruik van bijgevoegd inschrijvingsformulier welke als bijlage H is opgenomen in dit Informatie Memorandum. Dit is een voorlopige inschrijving die nog moet worden bekrachtigd door de ondertekening van het deelnameformulier Inschrijfperiode en procedure Inschrijving geschiedt bij de Beheerder van de Maatschap. De inschrijfperiode loopt vanaf het verschijnen van dit Informatie Memorandum en sluit op vrijdag 13 december 2013 of zoveel eerder wanneer: 12

13 Samenvatting - alle Participaties van de maatschappen waarvoor dit Informatie Memorandum van toepassing is zijn toegewezen OF - een van de fiscale regelingen Vamil of MIA niet meer benut kan worden. SGC en Mestpartners behouden zich het recht voor de inschrijving eerder te sluiten. Mestpartners geeft in dit Informatie Memorandum aan welke 4 maatschappen zullen worden gevormd, genoemd bij naam. Indien een Participant op basis van het goedgekeurde Informatie Memorandum wil inschrijven zal hij inschrijven op een maatschapaandeel van een van de maatschappen. Dit is een voorlopige inschrijving (inschrijfformulier) die nog moet worden bekrachtigd door de ondertekening van het deelnameformulier. Bij binnenkomst van de inschrijfformulieren wordt door Mestpartners bepaald in welke Maatschap zal worden belegd. Omdat alle kosten en opbrengsten van alle 4 maatschappen worden gepoold maakt het voor de investeerder niets uit in welke hij/zij zal gaan deelnemen. Alle belangrijke persoonlijke informatie wordt vermeld in het deelnameformulier waarin tevens de naam van de Maatschap is opgenomen. Dit deelnameformulier wordt aan de investeerder gezonden met het verzoek deze te tekenen voor akkoord. Pas nadat hij zijn handtekening heeft gezet (en de storting heeft gedaan) is de deelname definitief. Hiermee wordt er voor gezorgd dat iedere investeerder precies weet in welke Maatschap hij/ zij deelneemt voordat hij/zij akkoord geeft, daarover kan geen onduidelijk bestaan. De procedure voor deelname verloopt verder als volgt: 1) Het volledig ingevulde, ondertekende inschrijvingsformulier (Bijlage H) dient uiterlijk 13 december 2013 in het bezit van de Beheerder te zijn; 2) U stuurt het volledig ingevuld inschrijvingsformulier op naar het op het inschrijvingsformulier vermelde postadres of mailadres; geldt dit deelnameformulier als volmacht aan de Beheerder; Legalisatie deelname en identificatie door notaris: 4) De Participant maakt een kopie van een geldig paspoort/ identiteitskaart/rijbewijs en laat deze waarmerken door een notaris volgens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme; 5) Uw handtekening onder het deelnameformulier dient gelegaliseerd te worden door een notaris. 6) U stuurt het ondertekende deelnameformulier en kopie identificatiebewijs op naar het op het deelnameformulier vermelde postadres, waarmee uw deelname definitief is mits u binnen 5 werkdagen maar uiterlijk op 30 december 2013 uw deelnamebedrag en de 3% emissiekosten heeft bijgeschreven op het op het deelnameformulier vermelde rekeningnummer. Na ontvangst van de storting ontvangt u een schriftelijke bevestiging. 7) Zodra alle Participaties in een specifieke maatschap zijn uitgegeven wordt namens alle deelnemende maten de toetredingsakte tot de maatschap ondertekend. Hiervan ontvangt iedere maat een afschrift. 8) De Beheerder zorgt er vervolgens voor dat de benodigde contracten met betrekking tot de aankoop en exploitatie van de MVI en de pooling met de andere maatschappen. Inschrijvingsformulieren worden behandeld op volgorde van binnenkomst Geraamde kosten Er zijn kosten geraamd die door de uitgevende instelling aan de belegger worden aangerekend. Deze emissie kosten bedragen 3% van de inleg en dienen bij deelname te worden voldaan. Deze kosten zijn aftrekbaar op uw inkomen in Box 1. Er zijn geen andere kosten verschuldigd. 3) Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd middels een deelnameformulier. In dit deelnameformulier zijn uw persoonlijke gegevens opgenomen en is aangegeven in welke specifieke maatschap u zal gaan deelnemen. Tevens 13

14 14

15 Hoofdstuktitel Risicofactoren & risicobeperking Deelname in de Maatschap/BV betekent dat u belegt. Elke belegging heeft te maken met risico s. Bij deelnemen in de Maatschap van MestPartners kunt u fiscale regelingen toepassen waardoor een positief fiscaal rendement kan worden behaald afhankelijk van uw persoonlijke inkomsten en situatie. De tijdens de exploitatie geprognosticeerde opbrengsten zijn mede afhankelijk van de markt waarin de Maatschap opereert. Dit hoofdstuk beschrijft de risicofactoren die verband houden met de deelname in de maatschap/bv. Participanten en hun adviseurs dienen de genoemde risicofactoren zelf zorgvuldig in overweging te nemen bij een investeringsbeslissing inzake de Maatschap/BV. Als één of meer risico s zich voordoen zal dit een negatieve uitwerking hebben op uw rendement. 2 15

16 2 Risicofactoren 2.1 Aansprakelijkheidsrisico tijdens maatschapperiode De investering wordt gedaan in een onderneming die in aanvang gestructureerd is als een Maatschap. Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen verschillende maten. MestPartners neemt deel in de Maatschap en treedt voor rekening en risico van de Maatschap op naar buiten, waarbij zij tevens handelt voor rekening en risico van de maten in de Maatschap. Participanten in de Maatschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen van de maatschap en claims van derden op de maatschap waarin men participeert. Op grond van de poolingovereenkomst worden alle resultaten gedeeld tussen de Participanten; dit betekent ook dat de kosten van een eventueel faillissement van een maatschap voor rekening van alle Participanten komt. Dit betekent niet dat Participanten van de ene maatschap kunnen worden aangesproken door schuldeisers van een andere maatschap; Participanten zijn immers alleen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen en claims van de maatschap waarin wordt geparticipeerd. 2.2 Fiscaal risico ten aanzien van de hoogte van het fiscale rendement Doordat de investering een fiscale component heeft, wordt het fiscale rendement grotendeels door toepassing van fiscale regelingen bepaald. Omdat de investering als particulier wordt gedaan en iedere persoonlijke situatie anders is, en voor MestPartners maar gedeeltelijk bekend is, bestaat het risico dat het maximale rendement niet wordt gehaald. Dit doet zich voor als de inleg niet in de juiste verhouding staat tot uw inkomsten en fiscale ruimte. Om het maximale rendement te halen moet er voldoende belastbaar inkomen in de 52%-schaal van Box 1 zijn, zodat de volledige afschrijving en investeringsaftrek hierop in mindering gebracht wordt, welke anders tegen 52% belast zou zijn. Vooraf dient men goed het optimale investeringsbedrag laten voorrekenen. Daarnaast kunnen bij individuele investeerders wijzigingen optreden in de hoogte en toepassing van bepaalde heffingskortingen en toeslagen. Dit kan zowel gunstig (in geval van toeslagen) als ongunstig (in geval van verloren gaande heffingskortingen) voor de investeerder kunnen uitpakken. We adviseren u door uw eigen financieel en/of fiscaal adviseur te laten begeleiden. 2.3 Beschikbaarheid MIA en Vamil De juiste toepassing van de milieusteunmaatregelen MIA en Vamil in de maatschapperiode is in belangrijke mate bepalend voor het initiële rendement van dit project. De MIA en de Vamil worden toegepast volgens de regels voor het tijdvak waarin de investering heeft plaatsgevonden en zijn budgetregelingen. Aanvragen worden op een First-come, First-serve basis gehonoreerd. Er is een risico dat er geen MIA en/of Vamil budget meer beschikbaar is op het moment van aanvragen. Het niet meer beschikbaar zijn van MIA/Vamil wordt gepubliceerd op de website van AgentschapNL en zal tot gevolg hebben dat de mogelijkheid tot inschrijving wordt gestopt. Ook indien MIA en/of Vamil regelingen in een algemene wetswijziging worden beëindigd, heeft dit tot gevolg dat de MIA en/of Vamil niet meer beschikbaar is. Indien een van beide situaties zich voordoet wordt de uitgifte van die betreffende Participaties waarvoor de MIA/Vamil nog niet toegekend is, teruggedraaid en ontvangt de Participant zijn inleg geheel terug van de Beheerder. 2.4 Risico van vertraagde oplevering Hoewel er al MVI s zijn uitgeleverd en operationeel zijn, bestaat het risico dat een MVI door onvoorziene omstandigheden later wordt opgeleverd door problemen in de bouwfase van de MVI s. Vertraagde oplevering leidt tot latere start van de exploitatie. Als gevolg van een groter verlies door rentekosten en beheervergoeding, die in de maatschapperiode fiscaal aftrekbaar zijn, heeft dit echter een positief effect op het fiscale rendement, maar een negatief effect op de uiteindelijke dividendstroom. Indien de MVI 6 maanden later wordt opgeleverd, zal het fiscaal rendement toenemen met 3,5%, de AB-claim toenemen met 1,8% en dividendpercentage afnemen met 6,5%, een netto rendementsafname over de totale projectduur van 4,8%. Zie hoofdstuk 4: rendement en prognoses. 2.5 Risico s in verband met oplevering MVI Een oplevering van de MVI na 31 december 2015 kan de toepassing van de MIA in gevaar brengen. Wanneer de MVI niet op 31 december 2015 is geleverd, zal de controlerende instantie moeten worden geïnformeerd en overlegd of met een latere oplevering de MIA gehandhaafd mag blijven. 16

17 Risicofactoren & risicobeperking Wanneer de MVI helemaal niet wordt gebouwd en dus ook niet geleverd, kan de koopovereenkomst ontbonden worden door de Beheerder. Als de vergadering van maten besluit de maatschap te ontbinden zal de maatschap uit de Pool treden en zal de initiële investering minus de door de maatschap gemaakte kosten aan de maten worden uitgekeerd. De geschatte uitkering per 4 participaties (totaal ) bedraagt voor het laatstgenoemde geval op basis van de geprognosticeerde projectkosten. De gemaakte kosten kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in Box 1 van de Participant. De MIA/Vamil die geclaimd is in het investeringsjaar, zal als desinvesteringsbijtelling op uw inkomsten in Box 1 worden genomen in het jaar van constateren van desinvesteren. 2.6 Inkomstenrisico De vraag- en aanbodsituatie voor mestverwerking is onderhevig aan verandering. Als gevolg van technologische ontwikkelingen en prijzen voor reststoffen kunnen de tarieven voor mestverwerking wijzigen doordat derden afwijkende tarieven mestverwerking aanbieden. Hierdoor is het mogelijk dat na afloop van de eerste mestverwerkingcontracten de prijzen veranderen. Dit beïnvloedt de uiteindelijke winst- en dividendstroom. Een strenger beleid met betrekking tot de reststromen kan, in het bijzonder als dit het lozen van het restwater (65% van de mest) bemoeilijkt of onmogelijk maakt, voor kostenstijgingen zorgen. Onder invloed van de publieke opinie kan de intensieve veehouderij dusdanig onder druk komen te staan dat de varkensstapel in omvang daalt. Daardoor zal eveneens het mestoverschot dalen en de toegevoegde waarde van de mestverwerking afnemen, ondanks de strengere milieu eisen. Hierdoor is het mogelijk dat na afloop van de eerste mestverwerkingcontracten de prijzen dalen, waardoor de inkomsten lager uitvallen.»» Ziektes van varkens»» Brand, diefstal, schade aan de MVI Voor iedere MVI wordt een machinebreukrisicoverzekering afgesloten, evenals een verzekering tegen diefstal en aansprakelijkheid. Dit ter dekking van het risico dat de exploitatie van de MVI aan derden schade berokkent. Als een verzekering niet afdoende blijkt, is het meerdere van de schade uiteindelijk verhaalbaar op de BV (exploitatie van de MVI vindt pas plaats in de BV-periode). Bij de verzekeringen is sprake van een eigen risico. Dit houdt in dat een bepaald bedrag aan schade niet is gedekt en zodoende ten laste komt van de BV en daardoor uiteindelijk ook van de inkomstenpool. Het risico bestaat dus dat er door brand, diefstal of schade meer kosten zijn en daardoor een lager dividend. Dit kan een negatiefeffect hebben op de winst- en dividendstroom. De poolovereenkomst kan een dempende werking hebben op dit eventuele negatieve resultaat. 2.8 Crediteuren risico»» Financiële positie varkenshouder Indien de varkenshouder niet meer kan voldoen aan zijn financiële verplichting zal de MVI elders worden ingezet. Dit betekent minder inkomsten voor de Pool van BV s waarin deze betreffende MVI wordt geëxploiteerd en daarmee minder inkomsten voor alle Participanten (door de poolovereenkomst worden alle resultaten gedeeld onder alle Participanten). Lagere inkomsten worden veroorzaakt doordat er tijd is gemoeid om een nieuwe varkenshouder te selecteren en de MVI enige tijd niet operationeel kan zijn in verband met verplaatsing MVI van ene varkenshouder naar een andere varkenshouder. Bij ziektes van de varkens, bestaat het risico dat de varkenshouder niet kan voldoen aan zijn verplichting tot levering van mest, waardoor de inkomsten lager uitvallen. 2.7 Risico ten aanzien van de inzetbaarheid Gedurende de exploitatie van de MVI kunnen er omstandigheden zijn die de inzet van de MVI beïnvloeden, te denken valt aan: 17

18 2.9 Kostenoverschrijdingrisico De exploitatiekosten van een MVI zijn onderhevig aan macroeconomische ontwikkelingen. Dit kunnen algemene stijgingen zijn van het prijspeil. Verder kunnen kosten hoger uitvallen indien een hoger verbruik van grondstoffen benodigd blijkt voor de exploitatie van de MVI. Indien de kosten meer stijgen of hoger uitvallen dan waarmee rekening is gehouden in het prognose dan heeft dit een negatief effect op de exploitatieresultaten van de BV s en daarmee op het rendement van de Participant. In zowel de contracten met AquaPurga Services BV als met de klanten is afgesproken de prijzen ieder jaar met 2% te laten stijgen, (deels) ter dekking van de inflatie. Het contract met AquaPurga Services BV wordt afgesloten voor 6 jaar en kan daarna verlengd worden tegen vergelijkbare marktconforme condities Dit brengt een risico met zich mee dat er hogere tarieven gaan gelden en de winst hierdoor lager wordt. De Maatschap is een overeenkomst aangegaan met de groepsmaatschappij AquaPurga Nederland BV in verband met de aankoop van de MVI, is voor de service en onderhoud van de MVI s een servicecontract overgekomen met AquaPurga Services BV, zal de externe financiering worden aangetrokken van SGC en zal de geproduceerde reststoffen van de MVI s tegen nihil verkopen aan AquaPurga Services. Doordat deze werkmaatschappijen allen onder de holding AquaPurga International BV vallen is sprake van een mogelijk belangenconflict. Om belangenconflicten tijdens de exploitatie te vermijden, zijn langdurige contracten afgesproken, waarop de bestuurder verder geen invloed meer kan uitoefenen Levensduur De technische levensduur van de MVI is volgens de leverancier geprognosticeerd op 12 jaar. Met AquaPurga Services BV is een contract afgesloten waarin het technisch functioneren gegarandeerd wordt over een periode van 6 jaar en kan daarna verlengd worden tegen vergelijkbare marktconforme condities. Aan het einde van de levensduur wordt ervan uitgegaan dat de netto restwaarde nihil is, ofwel dat restwaarde en sloopkosten elkaar in evenwicht houden. Het risico bestaat dat er een kortere technische levensduur is, waardoor het kasstroom genererend potentieel van de MVI vermindert Belangenconflict Eén bestuurder van SGC is onder andere ook de bestuurder van AquaPurga International BV en van Mestpartners. MestPartners treedt op als beheerder namens de Maatschap. Er zou hierdoor een belangenconflict kunnen ontstaan. Daarnaast is een aantal overeenkomsten met groepsmaatschappijen van AquaPurga International BV afgesloten dan wel zullen tijdens de looptijd van de Maatschap/ BV worden afgesloten met groepsmaatschappijen van MestPartners. 18

19 Risicofactoren & risicobeperking 19

20 20

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners MestPartners Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren wegens succes 2010 herhaald 149% van inleg retour 100% dividend over 12 jaar

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV

INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV Indien een natuurlijk persoon als commanditaire vennoot wenst deel te nemen, gelieve dan het onderstaande volledig invullen: De ondergetekende 1 : De heer / mevrouw Titel(s)

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

Q&A voor participanten

Q&A voor participanten Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Dit Stappenplan is onder artikel 10.2 van de Symbid Coöperatie UA Algemene Voorwaarden Investeerders en Ondernemers een integraal onderdeel

Nadere informatie

Filmproject De Donor

Filmproject De Donor Filmproject De Donor Script geschreven door Mario Grooters Bijlage 3 (Maatschapscontract) behorende bij prospectus maatschap Filmproject De Donor van 8 december 2014 8 december 2014 Pagina 1 van 8 pagina

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014 WindShareFund Beknopte toelichting op de op te zetten structuur Arnhem, maart 2014 Voorbehouden De hierna weergegeven toelichting op de gekozen structuur is zeer globaal van aard en derhalve niet op te

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN:

OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN: OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCnet BeNeLux b.v. gevestigd te Hardenberg (7771 CH) en kantoorhoudend

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie