LANDGOED HAARENDAEL HAAREN (NBr.) DUURZAME PROEFTUIN voor KENNIS, INNOVATIE en CREATIVITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LANDGOED HAARENDAEL HAAREN (NBr.) DUURZAME PROEFTUIN voor KENNIS, INNOVATIE en CREATIVITEIT"

Transcriptie

1 LANDGOED HAARENDAEL HAAREN (NBr.) DUURZAME PROEFTUIN voor KENNIS, INNOVATIE en CREATIVITEIT 1

2 LANDGOED HAARENDAEL HAAREN (NBr.) DUURZAME PROEFTUIN voor KENNIS, INNOVATIE en CREATIVITEIT Landgoed Haarendael, gelegen tussen Tilburg en Den Bosch, is een uniek complex met een rijke historie. Vanaf de oplevering (1839) tot 1967 (met uitzondering van de oorlogsjaren) is dit Landgoed in gebruik geweest als Grootseminarie. Van 1941 tot 1945 heeft het dienst gedaan als gevangen- en gijzelaarskamp. Aan het eind van de oorlog hebben Canadese troepen het gebouw gebruikt als hoofdkwartier. Sinds 1967 is het Landgoed door zorginstelling Cello in gebruik als woon- en werklocatie voor mensen met een verstandelijke en fysieke beperking. Geruime tijd al voldoen de gebouwen niet meer aan de hedendaagse eisen en wensen voor een goed functionerende zorginstelling; het complex zal in de loop van 2012 worden verkocht. Aan die verkoop ligt een (concept)structuurvisie ten grondslag. Nieuw leven voor Landgoed Haarendael Een bezinning op de toekomst ligt dus voor de hand. Om andere functies en ontwikkelingen mogelijk te maken is voor het Landgoed een herziening van het bestemmingsplan voorzien. Stichting Behoud Landgoed Haarendael i.o. doet onderzoek naar de functie(s) die het Landgoed in de toekomst zou kunnen gaan vervullen. Daarbij valt te denken aan een centrum t.b.v. de nationale en internationale kenniseconomie; een intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en wetenschap zou tot de mogelijkheden kunnen behoren (Triple Helix). 2 Huidige en toekomstige waarden Het Landgoed Haarendael vertegenwoordigt een maatschappelijke waarde die uitgaat boven haar waarde als onroerend goed. Deze (immateriële) meerwaarde zit in het (voormalige) religieuze en historische karakter, de soberheid, authenticiteit, rust, stilte en afstand die zij uitstraalt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft (delen van) het Landgoed aangewezen als Rijksmonument. Deze toekomstige TTI zou kunnen worden ingebed in een hoogwaardig internationaal kennisnetwerk dat erkende wetenschappers en topstudenten aantrekt. Landgoed Haarendael heeft potentie Het is onze overtuiging dat Landgoed Haarendael in potentie alles in zich heeft om een duurzame Brabantse Proeftuin voor kennis, innovatie en creativiteit te worden. Het Landgoed beschikt over een zeer groot terrein (34 ha) dat -ten dele- herontwikkeld kan worden. Een hoofdgebouw van meer dan m2 kan ruimte bieden aan semipermanente verblijven, college- en vergaderzalen en laboratoria. De aanwezige kapel kan verbouwd tot auditorium of theaterzaal en het grote, lommerrijke park biedt gelegenheid voor ontspanning, rust en reflectie. Ook facilitaire voorzieningen als een restaurant en sport- en fitnessfaciliteiten behoren tot de mogelijkheden. Gesprekken met financiers, instituten en bedrijfsleven staan op de rol. Aanbod aan Cello De Stichting biedt de huidige eigenaar, Cello, aan om drie opties voor een nieuwe, toekomstvaste bestemming uit te werken, met als leidraad de eerder verschenen (concept-)structuurvisie (KuiperCompagnons). Nadat deze opties door Cello zijn geaccordeerd, gaan wij op zoek naar een nieuwe, geschikte eigenaar (want éérder, zo verwachten wij, zal die zich niet aandienen, gelet op de crisis in de vastgoedmarkt). Daarbij bedienen wij ons van een gedegen en betrouwbaar netwerk van succesvolle ondernemers, beleggers en investeerders.

3 De juridisch, bedrijfseconomisch en bedrijfskundig geschoolde en zeer ervaren bestuursleden van de Stichting i.o. werken met een model dat een spiegelbeeld is van dat van een projectontwikkelaar, d.w.z. met een fundamenteel andere rangorde van waarden. Zo hebben wij niet alleen oog voor de economische waarde en rentabiliteit van een object (i.c. Landgoed Haarendael) maar de cultuur-historische en de sociaalmaatschappelijke waarden worden minstens zo goed behartigd. Kortom, niet alleen de financiën zijn leidend, maar zeer zeker ook de immateriële waarden. Tot besluit Ons startpunt is de verkenning van een drietal opties voor een nieuwe bestemming van het Landgoed -het zgn. streefbeeld- waarmee eigenaar Cello een kompas in handen heeft om de bestemming op een verantwoorde, duurzame en passende wijze in te vullen en daarbij de juiste koper(s) en partners te engageren. Het spreekt vanzelf dat wij ons bij het uitwerken van de opties laten adviseren door bestuursleden van Stichting Gedenkplaats Haaren enerzijds en Stichting Heemkundekring De Kleine Meijerij anderzijds. Met beide Stichtingen bestaat reeds een hechte samenwerking; onderlinge afspraken zijn gemaakt. De vraag is wie het voortouw gaat nemen m.b.t. de herontwikkeling van Landgoed Haarendael en wie ons initiatief steunt. namens Stichting Behoud Landgoed Haarendael i.o. Mr Drs. Frank Evers Rob Evers MBA Niels Hinse 3 Bunnik, 27 maart 2012

4 Bijlage: Aanbod aan Cello In bovenstaande hebben wij aangeboden om een drietal opties uit te werken, opties die richting moeten geven aan een Nieuw Leven voor Landgoed Haarendael. Daarmee krijgt Cello een kompas in handen om de bestemming op een verantwoorde, duurzame en passende wijze in te vullen en daarbij de juiste koper(s) en partners te engageren. 1. Uit te voeren werkzaamheden In het hiernavolgende zullen wij uit de doeken doen op welke wijze wij tot een visieontwikkeling willen komen. Dit doen wij door krachten te bundelen, de strategie te bepalen en een stevige projectstructuur te formuleren: 1. Verkenning toekomstige exploitatie, deelfase 1 Middels een zeer beperkt aantal vraaggesprekken met relevante partijen (natuurbeschermers, bouwkundigen, architecten, financiers, andere geïnteresseerden (bv toekomstige gebruikers)) enerzijds en een beperkt litteratuuronderzoek anderzijds zullen wij een visie ontwikkelen op de functies die voor Landgoed Haarendael haalbaar zouden kúnnen zijn. Aan het einde van deze fase (1.1) krijgt de opdrachtgever een zgn. Plan van Aanpak in handen. Dit rapport wordt eigendom van de opdrachtgever. Dit Plan van Aanpak zal aandacht besteden aan o.m. de volgende aspecten: o situatiebeschrijving (heden en verleden van Landgoed Haarendael) 4 o onze marktvisie, op hoofdlijnen o eerste inventarisatie van doelgroepen (d.w.z. gebruikers) enerzijds en mogelijke exploitanten anderzijds o onze visie op de marktpositionering van Landgoed Haarendael o onze ruimtelijke visie (d.w.z. landschapsvisie), op hoofdlijnen o harmonie tussen "groen", "blauw" en "rood" o inventarisatie van te betrekken belanghebbenden enerzijds en beoogde ondernemers, beleggers en investeerders anderzijds o onze visie op de nieuwe identiteit van Landgoed Haarendael Voor dit door de St. Behoud Landgoed Haarendael uit te voeren onderzoek denken wij 120 uur nodig te hebben; geschatte doorlooptijd: 60 dagen. 2. Verkenning toekomstige exploitatie, deelfase 2 Middels een groot aantal vraaggesprekken met relevante partijen (natuurbeschermers, bouwkundigen, architecten, financiers, andere geïnteresseerden (bv toekomstige gebruikers)) enerzijds en diepgaand litteratuuronderzoek anderzijds zullen wij de eerder ontwikkelde visie verder uitdiepen. De doelgroepen die mogelijk in Landgoed Haarendael interesse hebben, worden nader geïdentificeerd. Al naar gelang van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij potentiële gebruikers / kopers op voorhand sonderen naar hun intenties, bedoelingen en hun interesse in een eventuele verwerving van het Landgoed. Aan het einde van deze fase (1.2) krijgt de opdrachtgever een zgn. Planconcept in handen. Dit rapport wordt eigendom van de opdrachtgever.

5 Het Planconcept zal aandacht besteden aan o.m. de volgende aspecten: o haalbaarheid van het Plan van Aanpak: o ontwikkeling van missie en strategie m.b.t. Landgoed Haarendael (voortvloeiend uit de eerder geformuleerde identiteit van het Landgoed) o onderzoek naar het economisch draagvlak bij investeerders en beleggers, mede gelet op regelingen van het Rijk (denk bv. aan Brim) o onderzoek naar de vigerende RO-regels en wetten (wat mág en kán ontwikkeld worden op het Landgoed?) o onderzoek naar ontsluiting van het Landgoed (autoverkeer, OVvoorzieningen en parkeervoorzieningen) o onderzoek naar fasering van de renovatie van het gebouw enerzijds en de tuinen anderzijds o welke fasescenario's zijn denkbaar? o toepasbaarheid van het Plan van Aanpak: o zijn de te ontwikkelen activiteiten dusdanig op elkaar afgestemd dat er een schone en kwalitatieve hoogwaardige omgeving ontstaat, met voorzieningen die op de doelgroepen zijn toegesneden? o werkgelegenheid voor de regio Tilburg / Den Bosch eerste inschatting van de directe tijdelijke (d.w.z. gedurende bouw en renovatie) en directe permanente werkgelegenheid (d.w.z. vanaf moment aanvang exploitatie) eerste inschatting van de indirecte tijdelijke (d.w.z. gedurende bouw en renovatie) en indirecte permanente werkgelegenheid (d.w.z. vanaf moment aanvang exploitatie) 5 o risico-analyse Voor dit door de St. Behoud Landgoed Haarendael i.o. uit te voeren onderzoek denken wij 360 uur nodig te hebben; geschatte doorlooptijd: 120 dagen.

6 2. Samenwerking met danwel raadpleging van andere, relevante partijen Het spreekt vanzelf dat wij ons bij de uitwerking van ons Plan van Aanpak en Planconcept laten inspireren en adviseren door talloze regionale en locale partijen; hierna volgt een opsomming. Locale inbedding Niet alleen de Gemeente en Provincie zullen worden geraadpleegd (dat spreekt nogal voor zich) maar zeker ook relevante partijen uit de Haarense gemeenschap zelf: St. Gedenkplaats Haaren en St. Heemkundekring De Kleine Meijerij, immers de historische en landschappelijke context zijn medebepalend voor de herontwikkeling van het Landgoed. Landgoed Haarendael maakt deel uit van het Groene Woud. Daarom dat het voor de hand ligt om de Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap bij de plannen te betrekken; beide instanties zullen om advies worden gevraagd. Dit vragen-om-advies is conform de duurzaamheidsgedachte die St. Behoud Landgoed Haarendael i.o. voorstaat. Renovatie en restauratie Het oud-seminarie en de omliggende tuinen (Brevierpark en de twee Voortuinen) heeft een monumentale status. Vandaar dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd zal worden hun zienswijze op de renovatie, restauratie en behoud van het Landgoed kenbaar te maken. Deze dienst zal ook worden geraadpleegd inzake de mogelijkheden omtrent financiering vanuit overheidsbudgetten, de zgn. Brim-regeling. Ook: Monumentenfonds Brabant. 6 Brabantse maakindustrie Landgoed Haarendael ligt centraal in de driehoek Amsterdam-Brussel-Düsseldorf. Functies als een internationaal HQ, DC (distribution centre), call center, datacenter of R&D-locatie zouden voor de hand kunnen liggen. Vandaar dat niet alleen de Brabantse maakindustrie (denk bv aan DAF Trucks, Van Der Leegte Groep, Inalfa Roof Systems) zal worden geraadpleegd maar ook partijen zoals NFIA, een instituut dat zich inspant contacten tot stand te brengen tussen buitenlandse bedrijven enerzijds en de huidige (of nieuwe) eigenaar van Landgoed H'dael anderzijds en SER Brabant of BOM. Wetenschappelijke instellingen Zoals boven gezegd: Brabant is een van de grotere economische kurken waarop Nederland drijft: zij neemt ongeveer 1/3 van de Nederlandse export voor haar rekening en meer dan de helft van alle in Nederland aangevraagde patenten en octrooien komen uit deze Provincie. R&D-investeringen (producten, diensten en technologieën) nemen een hoge vlucht. Omdat Brabant onderdeel is van de grensoverschrijdende TopTechnologieregio Eindhoven-Leuven-Aken Triangle (TTR ELAt) zullen ook die wetenschappelijke instellingen en individuele wetenschappers naar hun mening worden gevraagd als het gaat om het toekomstig gebruik van Landgoed Haarendael, naast natuurlijk de instellingen die in de directe omgeving liggen (Radboud Nijmegen en KUB Tilburg). Hotellerie In het oostelijk deel van Brabant is geen *****-hotel te vinden. Dat is een gemis, zeker met het oog op de kandidatuur van Eindhoven als Culturele Hoofdstad van Europa (2018). Een hotelfunctie ligt daarom in de rede. Het spreekt vanzelf dat een hotelfunctie voor Haarendael ook ondersteunend kan zijn aan cursisten (zij die zich gedurende een aantal dagen mentaal komen "opladen"), tijdelijke bewoners (de medewerkers van Topinstituut) maar ook aan permanente bewoners (d.w.z. zij die een appartement huren of kopen). Kortom, Landgoed Haarendael als Bron voor Kwaliteit van Leven.

7 7 Openbaar vervoer Last but not least: Landgoed Haarendael ligt centraal, óók in de Provincie Noord-Brabant. En bij een centrale ligging behoort een goede bereikbaarheid. OV-specialisten zullen worden benaderd welke visie zij hebben op het vervoer, toekomstige vervoersstromen én toekomstige, mogelijke vervoersmodaliteiten over de as Tilburg-Haaren enerzijds en Den Bosch-Haaren anderzijds.

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Een eerste integrale verkenning, naar kansrijke herbestemming... auteur(s): werkatelier EH 2 atelier voor haalbare herbestemming van erfgoed Reünie klas 1964 Bijsterveld.

Nadere informatie

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp.

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5217 12bst02169 Dossiernummer 12.51.251 1 februari 2013 Commissienotitie Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud

Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud sprogramma Het Groene Woud 1. Inleiding...in Het Groene Woud Vastgesteld in AB stichting Het Groene Woud op 13 maart 2014 1.1 Karakter van dit uitvoeringsprogramma Dit uitvoeringsprogramma is de invulling

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie WFC

Haalbaarheidsstudie WFC Haalbaarheidsstudie WFC Stuurgroep WFC 18 september 2014 (openbare versie ten behoeve besluitvorming gemeenteraad) 1 0. Managementsamenvatting Stichting WFC, WFC Development en gemeente Ede hebben onderzoek

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase. Een conceptuele verkenning naar uniformiteit in strategie

Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase. Een conceptuele verkenning naar uniformiteit in strategie Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase Een conceptuele verkenning naar uniformiteit in strategie Concept, 14 december 2009 Concept Kenmerk R001-4675216BGE-evp-V01

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie