De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia."

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Op 24 april 2009 is de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van de NV Mensec afgetreden. Als aandeelhouder hebben wij daarop besloten de heer Visser aan te stellen als voorzitter en enig lid van de RvC. De afgelopen maanden zijn op basis van een profielschets nieuwe leden voor de RvC van de NV Mensec geworven. Uiteindelijk heeft dat deze voordracht opgeleverd. Het definitieve benoemingsbesluit kan worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. L120, Arjen Besselink, Datum ambtelijk voorstel 7 september 2010 Registratienummer De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia. Ter besluitvorming door het college 1. Als enig aandeelhouder van de NV Mensec de heer mr. A.W.F. Brits (geboren op 27 augustus 1954 te Helmond), de heer prof. mr. S.E. Bartels (geboren op 19 augustus 1971 te Rijswijk), mevrouw W.L. Broekhuijsen MA. (geboren op 31 maart 1960 te Deventer), de heer drs. S.G. Collignon (geboren op 10 november 1965 te Rotterdam) en mevrouw drs. B. De Jong MBA/MBI (geboren op 20 februari 1965 te Hellevoetsluis) conform bijgevoegd besluit per 1 november 2010 te benoemen tot commissarissen van de NV Mensec. 2. Als enig aandeelhouder van de NV Mensec de heer L. Pot (geboren op 2 februari 1946 te Groningen) conform bijgevoegd besluit per 1 juni 2011 te benoemen tot commissaris van de NV Mensec. 3. De brief aan de Raad vast te stellen. Adjunct-directeur DIW R. Leushuis Programmadirecteur A. Smit Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 oktober 2010) Besluit B&W d.d. 5 oktober 2010 nummer: 2.2 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder CV benoeming RvC NV Mensec

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Op 24 april 2009 is de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van de NV Mensec afgetreden. Als aandeelhouder hebben wij daarop besloten op 19 mei 2009 (datum collegebesluit) de heer Visser aan te stellen als voorzitter en enig lid van de RvC. Op 19 mei 2009 is de Raad hiervan op de hoogte gesteld. De afgelopen maanden zijn op basis van een profielschets (bijlage 1) nieuwe leden voor de RvC van de NV Mensec geworven. In de profielschets wordt een aantal functiegebonden en persoonsgebonden kwaliteiten benoemd. Van het hebben van sterke affiniteit met muziek en theater tot het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de stichting te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de RvC een aantal specifieke deskundigheden aanwezig is. Bijvoorbeeld kennis op financieel-economisch gebied, kennis van vastgoed, deskundigheid met betrekking tot de benodigde rapportages in het kader van de Code Cultural Governance en kennis van diverse aspecten van bedrijfsvoering (P&O, communicatie, ICT, etc.). Voor de wervingsprocedure is gebruik gemaakt van het Nationaal register van commissarissen en toezichthouders. Deze wervingsprocedure heeft uiteindelijk de aanbeveling/voordracht in bijlage 2 opgeleverd. Het definitieve benoemingsbesluit (bijlage 3) wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia. 2 Juridische aspecten Statutair is er een onderscheid tussen de gewone leden van de RvC en het lid dat namens de OR plaats neemt in de RvC. Voor de eerste groep geldt dat er een aanbeveling moet zijn van de RvC zelf. Het lid dat namens de OR plaatsneemt in de RvC wordt voorgedragen door de OR. Het benoemingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Nieuwe commissarissen krijgen een benoemingsbrief (bijlage 4). 3 Doelstelling Het benoemen van een voltallige RvC van de NV Mensec. 4 Argumenten 1.1 Het voor het interne toezicht binnen NV Mensec (en in de toekomst de stichting Keizer Karel Podia) goed is dat er een voltallige RvC is. De RvC heeft een aantal formele taken. De RvC houdt onder andere toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken, staat de directeur met raad en daad terzijde en levert een bijdrage aan de korte en lange termijn doelstellingen van de NV Mensec (en in de toekomst van de stichting KKP). Vanaf 19 mei 2009 bestaat de RvC uit één persoon. Nu er op basis van een gedegen profielschets nieuwe leden geworven zijn, is het in het belang van de NV Mensec om een voltallige RvC te benoemen. 1.2 en 2.1 De voorgedragen leden voldoen aan de functie- en persoonsgebonden kwaliteiten uit de profielschets. In de profielschets is een aantal aspecten van professioneel toezicht benadrukt. Leden van de RvC dienen actief toezicht te houden op de NV Mensec, maar wel met een zekere kritische distantie en onafhankelijkheid in de oordeelsvorming. Binnen dit kader van anticiperend toezicht geeft een commissaris zowel gevraagd als ongevraagd advies.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Om dit goed te kunnen doen is een aantal functie- en persoonsgebonden kwaliteiten concreet benoemd. Bij functiegebonden kwaliteiten kan gedacht worden aan het beschikken over kennis van en ervaring met professionele organisatie in de theaterwereld. Met betrekking tot persoonsgebonden kwaliteiten is onder andere aandacht besteed aan een goede verdeling van persoonlijke deskundigheden. Uiteindelijk heeft dit een functieprofiel opgeleverd, dat gebruikt is voor de selectieprocedure. Op basis van 15 gesprekken waarbij de voorzitter van de huidige RvC en de directeur/bestuurder van de NV Mensec aanwezig waren worden de volgende zes personen voorgedragen als commissaris van de NV Mensec. - De heer mr. A.W.F. (Ad) Brits (1954) De heer Brits is 56 jaar en is werkzaam in het bedrijfsleven (directeur van de Stichting Beheer SNS REAAL). Zijn specifieke deskundigheid ligt op financieel-economisch gebied, op het gebied van bedrijfsvoering en op het gebied van ondernemerschap/arbeidsmarktvraagstukken. Hij heeft ruime ervaring met fondsenwerving. Binnen de RvC zal zijn focus liggen op de financiën van de NV Mensec / stichting Keizer Karel Podia. De heer Brits zal zitting nemen in de auditcommissie als voorzitter. - De heer prof. mr. S.E. (Steven) Bartels (1971) De heer Bartels is 39 jaar en is werkzaam als hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft in het bijzonder expertise op het terrein van het goederenrecht, faillissementsrecht en onroerend goed. Binnen de Raad van Commissarissen zal zijn focus liggen op juridische zaken. Tevens zal hij plaats nemen in de remuneratiecommissie (de commissie die toezicht houdt op het bezoldigingsbeleid van de directie). - Mevrouw W.L. Broekhuijsen MA. (1960) Mevrouw Broekhuijsen is 50 jaar en werkzaam als directeur/bestuurder van de bibliotheek West-Achterhoek. Zij heeft onder andere inhoudelijke deskundigheid op het gebied van podiumkunsten en is op de hoogte van ontwikkelingen binnen de theaterwereld. Mevrouw Broekhuijsen wordt voorgedragen door de OR (bijlage 6) en is derhalve het lid dat namens de OR plaatsneemt in de RvC. Mevrouw Broekhuijsen zal zitting nemen in de remuneratiecommissie. - De heer drs. S.G. (Stef) Collignon (1965) De heer Collignon is 45 jaar en festivaldirecteur Festival Classique. Hij heeft in het bijzonder deskundigheid op het gebied van klassieke muziek en zal daarom als commissaris van de NV Mensec kennis inbrengen met betrekking tot de concertzaal. De heer Collignon zal zitting nemen in de cultuurprofielcommissie. - Mevrouw drs. B. (Berthe) De Jong MBA/MBI (1965) Mevrouw De Jong is 45 jaar en is lid van de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek. Ze heeft een goed netwerk in de zorg in Nijmegen. Mevrouw De Jong zal zitting nemen in de auditcommissie. - De heer L. Pot (1946) De heer Pot is 64 jaar en werkzaam in de theaterwereld. Hij is directeur/bestuurder van de Theaters Tilburg. Als bestuurder staat hij vol in de theaterwereld en hij heeft ervaring met het aansturen van een stichting met een cultureel profiel. De kennis en

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 expertise die hij in de sector heeft opgedaan, levert grote toegevoegde waarde voor de Raad van Commissarissen. Als commissaris brengt hij specifieke kennis over de theaterwereld in. De heer Pot zal zitting nemen in de cultuurprofielcommissie als voorzitter. De heer Pot wordt per 1 juni 2011 benoemd omdat hij eerst zijn functie als directeur/bestuurder van de Theaters Tilburg neerlegt. Tot die tijd zal hij de Raad van Commissarissen van de NV Mensec adviseren. In algemene zin voldoet de nieuwe RvC aan de profielschets. De achtergronden van de commissarissen loopt uiteen (zorg, universitaire wereld, theaterwereld, bedrijfsleven). Ook hebben de voorgedragen commissarissen ervaring met zaken die voor de NV Mensec van belang zijn (alternatieve catering/horeca modellen, alternatieve verdienmodellen (o.a. congresfunctie), de bestuurscultuur van de overheid, grootschalige verbouwingstrajecten, trends op het gebied van muziek, etc.). De voorzitter van de RvC blijft de heer Ir. L. Visser. Hij zal zitting nemen in de auditcommissie, de remuneratiecommissie (als voorzitter) en de cultuurprofielcommissie. Het installeren van een auditcommissie en een remuneratiecommissie is conform de eisen die wij aan de NV Mensec hebben opgelegd in de budgetsubsidieovereenkomst 2010, waarvan wij de Raad op 15 december 2009 op de hoogte hebben gesteld. Door de benoeming van deze zes personen, komt het totaal aantal commissarissen op zeven. Dit is conform artikel 8.1 van de nieuwe statuten van de stichting Keizer Karel Podia, waarin bepaald wordt dat het aantal leden van de Raad van Toezicht vijf of zeven bedraagt. Tussen 1 januari 2011 en 1 juni 2011 bestaat de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia uit zes personen. Deze situatie accepteren wij. Wij bekrachtigen de voordracht van de heer Pot gezien de grote toegevoegde waarde van de kennis en expertise die de heer Pot inbrengt en het brede draagvlak binnen de NV Mensec voor zijn benoeming. Op basis van artikel 8.1 van de nieuwe stichting behoudt een niet voltallige Raad van Toezicht zijn verantwoordelijkheden. De benoeming van zes leden in de raad van commissarissen van de NV Mensec vormt geen probleem. Op grond van artikel 19 lid 1a bestaat de RvC van de NV Mensec uit ten hoogste zeven personen. In artikel 8.9 van de statuten van de nieuwe stichting wordt een aantal categorieën van personen benoemd die geen lid mogen worden van de Raad van Toezicht, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. In brede zin is bepaald dat degenen die op een andere wijze een functie bekleden of relaties hebben, waardoor het onafhankelijk opereren van de Raad van Toezicht niet zeker gesteld is, geen lid kunnen zijn van de Raad van Toezicht. In dit geval is daar geen sprake van. Het profiel van de personen in de voordracht is openbaar. Tussen de personen werkzaam in de culturele sector of bij Nijmeegs instellingen en de NV Mensec zit voldoende distantie. Daarnaast is het erg belangrijk dat er commissarissen zijn die kennis en expertise hebben over de sector en/of sterk verbonden zijn met het Nijmeegse. Dit komt de kwaliteit van het toezicht en de advisering ten goede. 3.1 Wij informeren de Raad over het benoemingsbesluit. Met de directeur en de RvC van de NV Mensec is tijdens aandeelhoudersvergaderingen veelvuldig gesproken over de invulling van de RvC. Gezien de geschiedenis is een zorgvuldige selectieprocedure doorlopen. Bij het vaststellen van de subsidieovereenkomst

5 Collegevoorstel Vervolgvel is ook al aandacht besteed aan de invulling van de raad van commissarissen (werkwijze in commissies, als aanvulling op de Code Cultural Governance). Bij al deze stappen is de Raad geïnformeerd. Dat doen wij daarom ook bij het definitief invulling geven aan een voltallige RvC (raadsinformatiebrief, bijlage 5). 5 Financiën De bezoldiging van de commissarissen van de NV Mensec wordt evenals de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de toekomstige stichting jaarlijks vastgesteld (conform artikel 8.11 van de statuten van de stichting Keizer Karel Podia). Volgens de statuten van de stichting Keizer Karel Podia is de Raad van Toezicht de partij die deze in overleg met de directeur vaststelt. Onze uitgangspunt hierbij is dat, indien de RvT van mening is dat een bezoldiging gewenst is, de bezoldiging op eenzelfde niveau komt als bij vergelijkbare culturele instellingen. 6 Communicatie De Raad wordt geïnformeerd. De nieuwe commissarissen ontvangen een benoemingsbrief. 7 Uitvoering en evaluatie Na dit besluit vindt besluitvorming plaats in de AvA (buiten vergadering). Daarna worden de nieuwe commissarissen ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Na de omzetting worden de leden van de Raad van Commissarissen leden van de Raad van Toezicht. 8 Risico Geen Bijlage(n): 6 (CV s, benoemingsbrieven, voordracht OR, functieprofiel, raadsinformatiebrief en benoemingsbesluit)

6 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 5 oktober 2010 Ons kenmerk L120/ Contactpersoon A. Besselink Onderwerp Benoeming commissarissen NV Mensec Datum uw brief Nvt Doorkiesnummer Geachte leden van de Raad, Op 24 april 2009 is de voltallige Raad van Commissarissen van de NV Mensec afgetreden. Daarop besloten wij vanuit onze positie als enig aandeelhouder van de NV Mensec op 19 mei 2009 om de heer L. Visser te benoemen tot commissaris van de NV Mensec. Op 19 mei 2009 hebben wij uw Raad schriftelijk op de hoogte gesteld van dit aandeelhoudersbesluit. Als enig commissaris heeft de heer Visser veel tijd en energie gestoken in zijn werkzaamheden voor de NV Mensec. Eén van de belangrijkste projecten hierbij was het werven van nieuwe commissarissen met als doel te komen tot een voltallige raad van commissarissen. Deze commissarissen worden leden van de raad van toezicht wanneer de NV Mensec definitief wordt omgezet in de stichting Keizer Karel Podia. Met de heer Visser hebben wij veelvuldig contact gehad over het invulling geven aan een nieuwe raad van commissarissen. Dit heeft geleidt tot een profielschets (bijlage 1) met algemene profieleisen waaraan alle leden van de raad van toezicht moeten voldoen. Daarnaast zijn specifieke profieleisen opgesteld: deskundigheden en expertisegebieden die in ieder geval moeten zijn geborgd binnen de raad van commissarissen. Alle leden van de raad van toezicht moeten onder andere een sterke affiniteit hebben met muziek en theater, ruime ervaring hebben in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke rol, beschikking hebben over een actief bestuurlijk en/of maatschappelijk netwerk en voldoende inzicht hebben in de taken en rollen tussen raad van commissarissen en directeur (volgens de good governance codes). Gezien de aard van de organisatie én de vraagstukken waarvoor de NV Mensec en diens rechtsopvolger de komende jaren komen te staan, is in de selectieprocedure aandacht besteed aan het borgen van een aantal specifieke deskundigheden en expertisegebieden. Zo heeft de nieuwe raad van commissarissen leden die expertise hebben op het gebied van podiumkunsten, bijlage 5 raadsinformatiebrief.doc

7 Gemeente Nijmegen Vervolgvel 1 alternatieve verdienmodellen, commerciële verhuur, aan theater gerelateerde horeca, specifieke rapportages in het kader van governance codes en vastgoed. Deze profielschets is afgestemd met het Nationaal Register commissarissen en toezichthouders. Op basis van de profielschets zijn gesprekken gevoerd met in totaal vijftien personen. Deze gesprekken zijn gevoerd door de heer Visser en de directeur/bestuurder van de NV Mensec. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een voordracht en benoeming van zes commissarissen (bijlage 2). Zij voldoen allen aan de criteria uit het opgestelde functieprofiel. De man met financiële achtergrond binnen de nieuwe Raad van Commissarissen is de heer mr. A.W.F. Brits. Hij is directeur van de stichting Beheer SNS REAAL. De heer prof. mr. S.E. Bartels hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen zal zich binnen de Raad van Commissarissen onder andere met de juridische portefeuille bezighouden. Mevrouw W.L. Broekhuijsen MA. wordt voorgedragen namens de OR (bijlage 3) en is daarnaast werkzaam als directeur/bestuurder van de bibliotheek West-Achterhoek. De heer L. Pot is directeur/bestuurder van de Theaters Tilburg en zal als commissaris specifieke kennis met betrekking tot het theater inbrengen. Voor de concertzaal zal de heer drs. S.G. Collignon deze kennis inbrengen, als festivaldirecteur van Festival Classique heeft hij in het bijzonder deskundigheid op het gebied van klassieke muziek. Mevrouw drs. B. De Jong MBA/MBI heeft als lid van de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek een uitstekend netwerk in de zorg in Nijmegen. De heer Ir. L. Visser blijft voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Visser bezit een prima netwerk binnen het bedrijfsleven in Nijmegen. De heer L. Pot zal niet direct benoemd worden. Hij zal eerst zijn functie neerleggen bij de Theaters Tilburg, alvorens hij zitting neemt in de raad van toezicht van de nieuwe stichting. Dit zal medio 2011 gebeuren. Tot die tijd zal hij de raad van commissarissen adviseren. Bovenstaande geeft een indruk over de deskundigheid van de individuele leden van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft echter geen portefeuilleverdeling, ze is gezamenlijk verantwoordelijk voor haar functioneren. Conform artikel 8.1 van de statuten van de nieuwe stichting Keizer Karel Podia bestaat de Raad van Toezicht uit vijf of zeven personen. De raad van toezicht stelt zelf een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden. De benoeming van de heer Pot per 1 juni 2011 betekent dat de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia tussen 1 januari 2011 en 1 juni 2011 uit zes personen zal bestaan. Op basis van artikel 8.1 van de stichting Keizer Karel Podia behoudt een niet voltallige Raad van Toezicht zijn verantwoordelijkheden. Wij accepteren deze situatie, omdat wij de specifieke kennis en expertise die de heer Pot inbrengt als een grote toegevoegde waarde beschouwen en het draagvlak voor zijn benoeming binnen de NV Mensec groot is. De leden van de nieuwe raad van commissarissen hebben diverse achtergronden, waardoor vanuit verschillende perspectieven toezicht zal worden gehouden op de NV Mensec (en de stichting Keizer Karel Podia). Ook zal de nieuwe raad van commissarissen in staat zijn om de directeur van de NV Mensec op veel relevante gebieden met adviezen bij te staan bijlage 5 raadsinformatiebrief.doc

8 Gemeente Nijmegen Vervolgvel 2 De nieuwe raad van commissarissen zal conform de voorwaarden die wij hebben opgenomen in de budgetsubsidieovereenkomst 2010 gaan werken met een auditcommissie, een remuneratiecommissie (een commissie die specifiek toezicht houdt op het bezoldigingsbeleid van de directie) en een cultuurprofielcommissie. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de toekomstige stichting wordt jaarlijks vastgesteld. Statutair is in artikel 8.11 opgenomen dat deze vergoeding overeenkomt met het landelijk gangbare niveau voor vergelijkbare stichtingen/instellingen. In artikel 8.9 van de statuten van de nieuwe stichting wordt een aantal categorieën van personen benoemd die geen lid mogen worden van een raad van toezicht, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. In brede zin is bepaald dat degenen die op een andere wijze een functie bekleden of relaties hebben, waardoor het onafhankelijk opereren van de raad van toezicht niet zeker gesteld is, geen lid kunnen zijn van de raad van toezicht. Wij zijn van mening dat de voorgedragen commissarissen onafhankelijk kunnen opereren en dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Het profiel van de personen in de voordracht is openbaar. Tussen de personen werkzaam in de culturele sector of bij Nijmeegse instellingen en de NV Mensec zit voldoende distantie. Daarnaast vinden wij het juist erg belangrijk dat er commissarissen zijn die kennis en expertise hebben over de sector en sterk verbonden zijn met het Nijmeegse. Dit komt de kwaliteit van het toezicht en de advisering ten goede. Ten slotte willen wij u graag mededelen dat het besluit tot omzetting van de NV Mensec in de stichting Keizer Karel Podia inmiddels is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en dat deze deponering is aangekondigd in het landelijke dagblad Trouw. Indien er geen bezwaren worden ingediend tegen de transitie, zal deze plaatsvinden per 1 januari In verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij, Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Aantal Bijlagen: 3 (functieprofiel, voordracht OR en CV s) bijlage 5 raadsinformatiebrief.doc

9 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 1 Profielschets voor leden van de Raad van Toezicht i.o. van de Stichting Keizer Karel Podia (KKP) te Nijmegen (www.keizerkarelpodia.nl) DE ORGANISATIE De Keizer Karel Podia exploiteren twee unieke theateraccommodaties: De Vereeniging, een in 1915 gebouwd complex, met de status van rijksmonument, dat ruimte biedt aan een concertzaal (1400 zitplaatsen) met een akoestiek die, samen met het concertgebouw in Amsterdam en de concertzaal in Wenen, tot de top 3 van Europa behoort; aan een kleine zaal en aan diverse vergaderruimten, alsmede aan een restaurant en diverse horecavoorzieningen; en de Stadsschouwburg (900 zitplaatsen), geopend in 1961 als sluitstuk van de Nijmeegse wederopbouwperiode. Beide accommodaties zijn gelegen aan het Keizer Karel Plein, het kruispunt voor alle verkeersbewegingen in Nijmegen. KKP verzorgt circa 250 eigen theatervoorstellingen en bijna 50 voorstellingen voor derden (in totaal ruim bezoekers) en circa 600 niet culturele evenementen ( bezoekers). De KKP is een organisatie met 55 medewerkers en bevindt zich in een omzettingsproces van N. V. waarvan gemeente Nijmegen 100% aandeelhouder is naar een zelfstandige stichting. Besluitvorming hierover heeft inmiddels plaatsgevonden. Parallel hieraan vraagt de organisatie om een bijpassende doorontwikkeling waarbij structuur, sturing en cultuur de aandacht vragen om goed geëquipeerd zelfstandig te kunnen opereren. In de structuur gaat het om model waarbij de directeur leiding geeft aan drie of vier gelijkwaardige managers (Programmeren/Marketing; Techniek en Bedrijfsvoering en facilitaire zaken). De cultuur vraagt meer focus op klantomgevings en integrale resultaatgerichtheid en op bedrijfsbrede samenwerking. De accommodaties gaan belangrijke jubileumjaren tegemoet (De Vereeniging 100 jaar, Stadsschouwburg 50 jaar). Dit vraagt een verdere kwaliteitsimpuls gericht op "herstel in oude luister" waarvoor in samenspraak met gemeente Nijmegen en met andere stakeholders nog (aanvullende) middelen gevonden moeten worden. Specifieke aandacht gaat uit naar het functioneren van het UITburo, een dochteronderneming waarin KKP en Regionaal Buro voor Toerisme KAN (RBT KAN) gezamenlijk en gelijkwaardig participeren. In deze unit zijn kaartverkoop. culturele promotie en toeristische informatievoorziening en verkoop bijeengebracht. Over de toekomst van deze eenheid vindt een gezamenlijke evaluatie plaats en zal aansluitend met de andere culturele instellingen in Nijmegen worden gecommuniceerd. Profielschets leden RvT Mensec

10 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 2 Met het vertrek van de vorige directeur is een crisis in de bestuursorganen van de organisatie gepaard gegaan door onder andere het terugtreden van de vertegenwoordiger van de aandeelhouder en aansluitend van de voltallige Raad van Commissarissen. Het College van B & W van Nijmegen heeft aansluitend hierop vanuit de gemeentelijke organisatie een directeur aangesteld die op interim basis voorzag in de directie en bestuursverantwoordelijkheden. Per 1 april jl. is er een definitieve directeur/bestuurder benoemd. Ook is de voorzitter van de Raad van Commissarissen per 24 mei 2009 benoemd die invulling geeft aan de nieuwe RvC en daarnaast is vanuit het College van B&W een nieuwe vertegenwoordiger van de aandeelhouder aangetreden. Met de overgang van NV naar stichting gaat een omzetting van Raad van Commissarissen naar Raad van Toezicht gepaard en vervalt de aandeelhouderspositie. Na de omzetting is de financiering van de activiteiten van de KKP gebaseerd op de inkomsten die de KKP zelf genereert uit haar activiteiten. alsmede gebaseerd op de inkomsten uit de subsidieovereenkomst en een onderhoudscontract die KKP is aangegaan met de gemeente Nijmegen. De cultuur en organisatie van KKP De organisatie heeft een turbulente periode achter de rug die vraagt om consolidatie en versterking van het eigen functioneren als vertrekpunt voor het realiseren van nieuwe ambities op cultureel vlak. De interim directeur heeft de ingrediënten voor de toekomst aangedragen in de vorm van de contouren voor een nieuwe organisatieopzet en de perspectieven voor een nieuwe koers: primair gericht op versterken van samenwerking met andere culturele instellingen, secundair op verdiepen van het eigen culturele profiel. De nieuwe directeur/bestuurder heeft de nieuwe koers integraal overgenomen. De cultuur van de Keizer Karel Podia dient in de toekomst gebaseerd te zijn op de volgende waarden: Respect, Openheid, Teamgeest en Integriteit Op basis van het bovenstaande zal op korte termijn (binnen 2 jaar) een cultuur ontstaan die een uitdagend werkklimaat zekerstelt. De ambitie op langere termijn (binnen 5 jaar) is daarbij hoog: Profielschets leden RvT Mensec

11 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 3 o een programmering die past bij de unieke akoestische kwaliteit van De Vereeniging o KKP profileert zich als exploitant van de concertzaal van (Oost ) Nederland! o Topcultuur vraagt topaccommodatie(s): ook op dit vlak wordt een stevige inzet en bijdrage gevraagd. o De nieuwe RvC/RvT onderschrijft deze ambities en is in staat daar gestaag en voortvarend naar toe te werken. Met de gemeente Nijmegen zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de juridische structuur (de N.V. wordt een stichting), de statuten van de stichting en een pakket van financiële maatregelen die voorkomen en hebben voorkomen dat de boekjaren 2010 en 2009 met verlies eindigen. Daarmee wordt bewerkstelligd dat het Eigen Vermogen, aanwezig ult ad ook aanwezig zal zijn per 1 januari De subsidieovereenkomst loopt tot ultimo In de tweede helft van 2010 zullen de onderhandelingen starten over de subsidievoorwaarden voor de komende kunstenplan periode van vier jaar waarbij de hoogte van de subsidie min of meer al vaststaat. De voorwaarden waarop de subsidie zal worden verleend dienen nog nader te worden vastgesteld. Aan de uiteindelijke kandidaten zal nadere informatie worden verstrekt zoals gemeentelijke besluiten, jaarrekeningen en businessplan. GOVERNANCE Raad van Commissarissen De huidige voorzitter en enig lid van de Raad van Commissarissen zal ook de voorzitter van de Raad van Toezicht worden. De voorzitter is de heer Ir. Leo Visser (1953). De heer Visser is zelfstandig consulent. Tot 1 mei 2009 was hij lid Raad van Bestuur van de Koninklijke Haskoning Groep B.V. Hij is o.m. voorzitter departement Nijmegen Maatschappij voor Nijverheid en Handel, lid RvT Museum Het Valkhof, Nijmegen, voorzitter algemeen bestuur Stichting tot behoud van Kasteel De Doornenburg en voorzitter RvC Standvast Wonen. Profielschets leden RvT Mensec

12 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 4 Directeur bestuurder Per 1 april 2010 is de heer Benjamin Koolstra (1961) aangetreden als directeur/bestuurder. De heer Koolstra was hiervoor directeur van de Stadsgehoorzaal in Kampen. Hij werkte ook bij het Theater van het Oosten in Arnhem. Hij is voorzitter van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD). RAAD VAN TOEZICHT i.o. In het omzettingsproces van NV naar Stichting KKP zijn statuten opgesteld die (o.m.) positie en bevoegdheden van bestuur en toezichthoudend orgaan regelen en afbakenen. De Code Cultural Governance (www.culturalgovernance.nl) vormt hiervoor een belangrijk uitgangspunt. De nieuwe statuten zijn afgestemd met de gemeente en dienen als basis voor het functioneren van de nieuwe RvT (zie bijlage I). De omvang van de RvT zal zodanig dienen te zijn dat de raad in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij kan dragen. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande bestaat de Raad van Toezicht uit maximaal 7 personen. Alvorens de profieleisen voor toezichthouders nader in beeld te brengen is het belangrijk om vooraf te constateren dat de rol van het interne toezicht aan verandering onderhevig is. De discussie rondom Corporate Governance gaat ook de cultuursector niet voorbij. Formeel is de taak van de Raad als volgt te formuleren: De Raad van Toezicht heeft: tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht is in zijn geheel verantwoordelijk voor het totaal aan taken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad en daad terzijde. B ij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van alle stakeholders van de Keizer Karel Podia. Van de RvT wordt een stevige en actieve bijdrage verwacht om de korte en lange termijn doelstellingen van de KKP te kunnen realiseren. Profielschets leden RvT Mensec

13 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 5 De volgende aspecten van professioneel toezicht worden benadrukt: Beoordeling: de RvT dient een beoordeling te geven over de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van het bestuur. Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert beperking. Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een RvT naast de informatie van een bestuurder actief op zoek gaat naar en openstaat voor signalen van bijv. het management team, de accountant de ondernemingsraad en partijen in de maatschappelijke omgeving waarin de organisatie opereert. Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding wordt verwacht. Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft een Raad van Toezicht zowel gevraagd als ongevraagd advies. Voor het totale profiel van de Raad van Toezicht en de profielschets voor de leden zijn de volgende bouwstenen van belang: Identificatie met de doelstelling van de stichting. Functiegebonden kwaliteiten. Persoonsgebonden kwaliteiten. Teamaspecten. Identificatie De Raad wordt samengesteld uit leden die de doelstelling van de stichting onderschrijven. Zij zijn bereid als team en als individu daaraan een toegevoegde waarde te leveren. Dit wordt van alle afzonderlijke leden verwacht. Profielschets leden RvT Mensec

14 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 6 Functiegebonden kwaliteiten Hiermee wordt bedoeld aspecten als: ervaring als toezichthouder. voortbouwend op een ruime bestuurlijke ervaring; Kennis van en ervaring met professionele organisatie in de theater wereld. Ervaring met functioneren op beleidsmatig en strategisch niveau. Tijd ter beschikking hebben en tijd en energie willen besteden. Persoonsgebonden kwaliteiten Voor het functioneren van de Raad van Toezicht is een algemeen toezichthoudende instelling en vaardigheid van de leden de belangrijkste competentie. Het is belangrijk om bij de samenstelling van de Raad te zoeken naar een goede verdeling van een aantal persoonsgebonden aspecten. Hierbij valt te denken aan: Een evenwichtige diversiteit in samenstelling (man/vrouw, leeftijd, culturele achtergrond). Relevante netwerken. Een goede verdeling van persoonspecifieke deskundigheden. Team aspecten Een Raad van Toezicht is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken, individuele karakters mogen niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel. variatie levert dynamiek en creativiteit. Het betekent wel de goede instelling om als team te willen functioneren. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. Een Governance Code vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelement hierin is te komen tot een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur en te komen tot een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle stakeholders. De Raad van Toezicht is de verbinding tussen de organisatie en deze stakeholders en heeft daarin dus een belangrijke scharnierfunctie. Binnen de Raad van Toezicht bestaan geen vaste portefeuilles, wel zal er een aantal commissies worden ingericht. waaronder een audit commissie en een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht hecht aan een samenstelling waarbij sprake is van spreiding van maatschappelijke achtergronden, Profielschets leden RvT Mensec

15 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 7 deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel economische, juridische en politiek bestuurlijke achtergronden, maar ook deskundigheid vanuit de theater en concertzaalwereld. Voorzitter Raad van Toezicht Aan de functie van voorzitter is een aantal specifieke kwaliteitseisen te stellen. Profielkenmerken voorzitter: Leiding kunnen geven aan oordeelsvormende en besluitvormende processen. Teamleiderschap kunnen vormgeven: bindend vermogen. Representatie: de organisatie op passende niveaus kunnen vertegenwoordigen. Over voldoende tijd en energie beschikken. NB. De functie van voorzitter is voor de komende 4 jaar ingevuld. PROFIEL Alle leden van de Raad van Toezicht moeten aan de volgende profieleisen voldoen: Sterke affiniteit met muziek en theater. De toezichthouder heeft open oog voor de uitvoering van de ambitie van de stichting KKP. Onderschrijven van de grondslag en doelstelling van de Stichting. Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke/ bestuurlijke rol. Hierbij wordt gedacht aan kandidaten met een bestuurlijke toerusting in één of meer van de volgende sectoren: theater, bedrijfsleven, universiteit, zorg, openbaar bestuur. Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief Voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur/bestuurder; bekendheid met de issues van Corporate Governance. Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen. Profielschets leden RvT Mensec

16 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 8 Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de stichting te kunnen toetsen. Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur/bestuurder Voldoende beschikbaarheid. De Raad van Toezicht dient affiniteit te hebben met de samenstelling van het huidige en toekomstige publiek. SPECIFIEKE DESKUNDIGHEDEN/ERVARING/NETWERK De volgende deskundigheden/expertisegebieden moeten in ieder geval geborgd zijn binnen de Raad van Toezicht: Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van podiumkunsten, zoals toneel. cabaret muziek. dans; op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de theaterwereld. Deskundigheid en ervaring op financieel economisch gebied; kennis van planning en control. in staat om financiële informatie te kunnen beoordelen. trends zien en de sturing daarop kunnen beoordelen. Deskundigheid op het gebied van communicatie/ marketing ter ondersteuning van de ambitie van de stichting Keizer Karel Podia. Huisvesting; kennis van vastgoed; er staat veel te gebeuren op het gebied van huisvesting. Kennis van vastgoed en projectontwikkeling; in staat investeringsbegrotingen te kunnen toetsen op risico's en haalbaarheid. Juridische kennis; brede juridische achtergrond. kennis van relevante wet en regelgeving; kunnen beoordelen of juridische aspecten aan de orde zijn. Deskundigheid met betrekking tot de benodigde rapportages in het kader van de Governance Code. Kennis van bedrijfsvoering: personeel en organisatie, communicatie en ICT Ondernemerschap; ervaring in bedrijfsleven of met arbeidsmarktvraagstukken. Kennis van commercieel verhuur. Profielschets leden RvT Mensec

17 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 9 Kennis van aan theater gerelateerde horeca. VERGOEDING De leden van de RvT hebben recht op een vergoeding van de gemaakte kosten en genieten een vergoeding, welke jaarlijks wordt vastgesteld. De vergoeding zal overeenkomen met het landelijk gangbare niveau voor vergelijkbare stichtingen/ instellingen. (Gedacht wordt aan 5000, per jaar exclusief kostenvergoeding maar dit bedrag moet nog goedgekeurd worden door de gemeente ) Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar met eenmaal een mogelijkheid tot herbenoeming. Ten einde een vloeiend aan / aftreed rooster te verkrijgen zal bij de eerste verlenging de verlengingsperiode korter kunnen zijn dan 4 jaar. Procedure De geselecteerde kandidaten zullen een gesprek voeren met de voorzitter van de Raad van Commissarissen /Raad van Toezicht de heer Ir. L. Visser die ondersteund wordt door de directeur/bestuurder de heer B. Koolstra. De uiteindelijke kandidaat zal vervolgens kennismakingsgesprekken voeren met een vertegenwoordiging van de Ondernemersraad en een vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Indien de NV dan nog bestaat geschiedt de benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Is de stichting op dat moment juridisch de eigenaar dan zal de benoeming plaatsvinden via een stichtingsbesluit. De heer J. Keijzer, adviseur van het NationaalRegister, is belast met de uitvoering van de opdracht. Meer informatie Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders p/a Jan van Nassaustraat 93 Postbus GA Den Haag T F E Profielschets leden RvT Mensec

18 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 10 Privé J. Keijzer, adviseur T F M E Profielschets leden RvT Mensec

19 De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht i.o. van de stichting Keizer Karel Podia (KKP) te Nijmegen is beschreven in het daartoe gemaakte document (zie bijlage 1). Een samenvatting van het desbetreffende document vindt u in het onderstaande. Daaronder staan de aanbevolen kandidaten en de voorgedragen kandidaat door de OR. PROFIEL Alle leden van de Raad van Toezicht moeten aan de volgende profieleisen voldoen: a) Sterke affiniteit met muziek en theater. De toezichthouder heeft open oog voor de uitvoering van de ambitie van de stichting KKP. b) Onderschrijven van de grondslag en doelstelling van de Stichting. c) Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke/ bestuurlijke rol. Hierbij wordt gedacht aan kandidaten met een bestuurlijke toerusting in één of meer van de volgende sectoren: theater, bedrijfsleven. Unversiteit, zorg, openbaar bestuur. d) Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief. e) Voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur/bestuurder; bekendheid met de issues van Corporate Governance. f) Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. g) Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen. h) Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de stichting te kunnen toetsen. i) Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur/bestuurder. j) Voldoende beschikbaarheid. k) De Raad van Toezicht dient affiniteit te hebben met de samenstelling van het huidige en toekomstige publiek. 1

20 SPECIFIEKE DESKUNDIGHEDEN/ERVARING/NETWERK De volgende deskundigheden/expertisegebieden moeten in ieder geval geborgd zijn binnen de Raad van Toezicht: 1) Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van podiumkunsten, zoals toneel. cabaret muziek. dans; op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de theaterwereld. 2) Deskundigheid en ervaring op financieel-economisch gebied; kennis van planning en control; in staat om financiële informatie te kunnen beoordelen; trends zien en de sturing daarop kunnen beoordelen. 3) Deskundigheid op het gebied van communicatie/ marketing ter ondersteuning van de ambitie van de stichting Keizer Karel Podia. 4) Huisvesting; kennis van vastgoed; er staat veel te gebeuren op het gebied van huisvesting. Kennis van vastgoed en projectontwikkeling; in staat investeringsbegrotingen te kunnen toetsen op risico's en haalbaarheid. 5) Juridische kennis; brede juridische achtergrond, kennis van relevante wet- en regelgeving; kunnen beoordelen of juridische aspecten aan de orde zijn. 6) Deskundigheid met betrekking tot de benodigde rapportages in het kader van de Governance Code. 7) Kennis van bedrijfsvoering: personeel en organisatie, communicatie en ICT. 8) Ondernemerschap; ervaring in bedrijfsleven of met arbeidsmarktvraagstukken. 9) Kennis van commercieel verhuur. 10) Kennis van aan theater gerelateerde horeca. 2

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Benoeming Raad van Commissarissen Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging De Raad van Toezicht van de Stadsschouwburg en De Vereeniging is op zoek naar een nieuw lid per 01-01-2017 met ervaring op gebied van financiën, ondernemerschap en de daarbij horende risico s (zie profielschets).

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In de

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen verbonden partijen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn.

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn. Openbaar Onderwerp Advies over de bestuursoverdracht van Kristallis aan Pluryn Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Stichting Kristallis, met scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de raad over toezegging onderzoek naar benchmark Representatie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 19 oktober 2017

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

2. De brief aan de Raad vast te stellen.

2. De brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Doorontwikkelen organisatie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Analyse van de organisatie heeft duidelijk gemaakt

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Benoeming Nijmeegse Stadsdichter. Programma / Programmanummer Kunst en Cultuur / 6310.

Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Benoeming Nijmeegse Stadsdichter. Programma / Programmanummer Kunst en Cultuur / 6310. Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Benoeming Nijmeegse Stadsdichter Programma / Programmanummer Kunst en Cultuur / 6310 Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Op initiatief van de gemeenteraad

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Collegevoorstel Openbaar Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de brief van april 2014 dient de Adviescommissie

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Raad van Toezicht... 2 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie