De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia."

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Op 24 april 2009 is de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van de NV Mensec afgetreden. Als aandeelhouder hebben wij daarop besloten de heer Visser aan te stellen als voorzitter en enig lid van de RvC. De afgelopen maanden zijn op basis van een profielschets nieuwe leden voor de RvC van de NV Mensec geworven. Uiteindelijk heeft dat deze voordracht opgeleverd. Het definitieve benoemingsbesluit kan worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. L120, Arjen Besselink, Datum ambtelijk voorstel 7 september 2010 Registratienummer De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia. Ter besluitvorming door het college 1. Als enig aandeelhouder van de NV Mensec de heer mr. A.W.F. Brits (geboren op 27 augustus 1954 te Helmond), de heer prof. mr. S.E. Bartels (geboren op 19 augustus 1971 te Rijswijk), mevrouw W.L. Broekhuijsen MA. (geboren op 31 maart 1960 te Deventer), de heer drs. S.G. Collignon (geboren op 10 november 1965 te Rotterdam) en mevrouw drs. B. De Jong MBA/MBI (geboren op 20 februari 1965 te Hellevoetsluis) conform bijgevoegd besluit per 1 november 2010 te benoemen tot commissarissen van de NV Mensec. 2. Als enig aandeelhouder van de NV Mensec de heer L. Pot (geboren op 2 februari 1946 te Groningen) conform bijgevoegd besluit per 1 juni 2011 te benoemen tot commissaris van de NV Mensec. 3. De brief aan de Raad vast te stellen. Adjunct-directeur DIW R. Leushuis Programmadirecteur A. Smit Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 oktober 2010) Besluit B&W d.d. 5 oktober 2010 nummer: 2.2 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder CV benoeming RvC NV Mensec

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Op 24 april 2009 is de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van de NV Mensec afgetreden. Als aandeelhouder hebben wij daarop besloten op 19 mei 2009 (datum collegebesluit) de heer Visser aan te stellen als voorzitter en enig lid van de RvC. Op 19 mei 2009 is de Raad hiervan op de hoogte gesteld. De afgelopen maanden zijn op basis van een profielschets (bijlage 1) nieuwe leden voor de RvC van de NV Mensec geworven. In de profielschets wordt een aantal functiegebonden en persoonsgebonden kwaliteiten benoemd. Van het hebben van sterke affiniteit met muziek en theater tot het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de stichting te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de RvC een aantal specifieke deskundigheden aanwezig is. Bijvoorbeeld kennis op financieel-economisch gebied, kennis van vastgoed, deskundigheid met betrekking tot de benodigde rapportages in het kader van de Code Cultural Governance en kennis van diverse aspecten van bedrijfsvoering (P&O, communicatie, ICT, etc.). Voor de wervingsprocedure is gebruik gemaakt van het Nationaal register van commissarissen en toezichthouders. Deze wervingsprocedure heeft uiteindelijk de aanbeveling/voordracht in bijlage 2 opgeleverd. Het definitieve benoemingsbesluit (bijlage 3) wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia. 2 Juridische aspecten Statutair is er een onderscheid tussen de gewone leden van de RvC en het lid dat namens de OR plaats neemt in de RvC. Voor de eerste groep geldt dat er een aanbeveling moet zijn van de RvC zelf. Het lid dat namens de OR plaatsneemt in de RvC wordt voorgedragen door de OR. Het benoemingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Nieuwe commissarissen krijgen een benoemingsbrief (bijlage 4). 3 Doelstelling Het benoemen van een voltallige RvC van de NV Mensec. 4 Argumenten 1.1 Het voor het interne toezicht binnen NV Mensec (en in de toekomst de stichting Keizer Karel Podia) goed is dat er een voltallige RvC is. De RvC heeft een aantal formele taken. De RvC houdt onder andere toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken, staat de directeur met raad en daad terzijde en levert een bijdrage aan de korte en lange termijn doelstellingen van de NV Mensec (en in de toekomst van de stichting KKP). Vanaf 19 mei 2009 bestaat de RvC uit één persoon. Nu er op basis van een gedegen profielschets nieuwe leden geworven zijn, is het in het belang van de NV Mensec om een voltallige RvC te benoemen. 1.2 en 2.1 De voorgedragen leden voldoen aan de functie- en persoonsgebonden kwaliteiten uit de profielschets. In de profielschets is een aantal aspecten van professioneel toezicht benadrukt. Leden van de RvC dienen actief toezicht te houden op de NV Mensec, maar wel met een zekere kritische distantie en onafhankelijkheid in de oordeelsvorming. Binnen dit kader van anticiperend toezicht geeft een commissaris zowel gevraagd als ongevraagd advies.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Om dit goed te kunnen doen is een aantal functie- en persoonsgebonden kwaliteiten concreet benoemd. Bij functiegebonden kwaliteiten kan gedacht worden aan het beschikken over kennis van en ervaring met professionele organisatie in de theaterwereld. Met betrekking tot persoonsgebonden kwaliteiten is onder andere aandacht besteed aan een goede verdeling van persoonlijke deskundigheden. Uiteindelijk heeft dit een functieprofiel opgeleverd, dat gebruikt is voor de selectieprocedure. Op basis van 15 gesprekken waarbij de voorzitter van de huidige RvC en de directeur/bestuurder van de NV Mensec aanwezig waren worden de volgende zes personen voorgedragen als commissaris van de NV Mensec. - De heer mr. A.W.F. (Ad) Brits (1954) De heer Brits is 56 jaar en is werkzaam in het bedrijfsleven (directeur van de Stichting Beheer SNS REAAL). Zijn specifieke deskundigheid ligt op financieel-economisch gebied, op het gebied van bedrijfsvoering en op het gebied van ondernemerschap/arbeidsmarktvraagstukken. Hij heeft ruime ervaring met fondsenwerving. Binnen de RvC zal zijn focus liggen op de financiën van de NV Mensec / stichting Keizer Karel Podia. De heer Brits zal zitting nemen in de auditcommissie als voorzitter. - De heer prof. mr. S.E. (Steven) Bartels (1971) De heer Bartels is 39 jaar en is werkzaam als hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft in het bijzonder expertise op het terrein van het goederenrecht, faillissementsrecht en onroerend goed. Binnen de Raad van Commissarissen zal zijn focus liggen op juridische zaken. Tevens zal hij plaats nemen in de remuneratiecommissie (de commissie die toezicht houdt op het bezoldigingsbeleid van de directie). - Mevrouw W.L. Broekhuijsen MA. (1960) Mevrouw Broekhuijsen is 50 jaar en werkzaam als directeur/bestuurder van de bibliotheek West-Achterhoek. Zij heeft onder andere inhoudelijke deskundigheid op het gebied van podiumkunsten en is op de hoogte van ontwikkelingen binnen de theaterwereld. Mevrouw Broekhuijsen wordt voorgedragen door de OR (bijlage 6) en is derhalve het lid dat namens de OR plaatsneemt in de RvC. Mevrouw Broekhuijsen zal zitting nemen in de remuneratiecommissie. - De heer drs. S.G. (Stef) Collignon (1965) De heer Collignon is 45 jaar en festivaldirecteur Festival Classique. Hij heeft in het bijzonder deskundigheid op het gebied van klassieke muziek en zal daarom als commissaris van de NV Mensec kennis inbrengen met betrekking tot de concertzaal. De heer Collignon zal zitting nemen in de cultuurprofielcommissie. - Mevrouw drs. B. (Berthe) De Jong MBA/MBI (1965) Mevrouw De Jong is 45 jaar en is lid van de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek. Ze heeft een goed netwerk in de zorg in Nijmegen. Mevrouw De Jong zal zitting nemen in de auditcommissie. - De heer L. Pot (1946) De heer Pot is 64 jaar en werkzaam in de theaterwereld. Hij is directeur/bestuurder van de Theaters Tilburg. Als bestuurder staat hij vol in de theaterwereld en hij heeft ervaring met het aansturen van een stichting met een cultureel profiel. De kennis en

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 expertise die hij in de sector heeft opgedaan, levert grote toegevoegde waarde voor de Raad van Commissarissen. Als commissaris brengt hij specifieke kennis over de theaterwereld in. De heer Pot zal zitting nemen in de cultuurprofielcommissie als voorzitter. De heer Pot wordt per 1 juni 2011 benoemd omdat hij eerst zijn functie als directeur/bestuurder van de Theaters Tilburg neerlegt. Tot die tijd zal hij de Raad van Commissarissen van de NV Mensec adviseren. In algemene zin voldoet de nieuwe RvC aan de profielschets. De achtergronden van de commissarissen loopt uiteen (zorg, universitaire wereld, theaterwereld, bedrijfsleven). Ook hebben de voorgedragen commissarissen ervaring met zaken die voor de NV Mensec van belang zijn (alternatieve catering/horeca modellen, alternatieve verdienmodellen (o.a. congresfunctie), de bestuurscultuur van de overheid, grootschalige verbouwingstrajecten, trends op het gebied van muziek, etc.). De voorzitter van de RvC blijft de heer Ir. L. Visser. Hij zal zitting nemen in de auditcommissie, de remuneratiecommissie (als voorzitter) en de cultuurprofielcommissie. Het installeren van een auditcommissie en een remuneratiecommissie is conform de eisen die wij aan de NV Mensec hebben opgelegd in de budgetsubsidieovereenkomst 2010, waarvan wij de Raad op 15 december 2009 op de hoogte hebben gesteld. Door de benoeming van deze zes personen, komt het totaal aantal commissarissen op zeven. Dit is conform artikel 8.1 van de nieuwe statuten van de stichting Keizer Karel Podia, waarin bepaald wordt dat het aantal leden van de Raad van Toezicht vijf of zeven bedraagt. Tussen 1 januari 2011 en 1 juni 2011 bestaat de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia uit zes personen. Deze situatie accepteren wij. Wij bekrachtigen de voordracht van de heer Pot gezien de grote toegevoegde waarde van de kennis en expertise die de heer Pot inbrengt en het brede draagvlak binnen de NV Mensec voor zijn benoeming. Op basis van artikel 8.1 van de nieuwe stichting behoudt een niet voltallige Raad van Toezicht zijn verantwoordelijkheden. De benoeming van zes leden in de raad van commissarissen van de NV Mensec vormt geen probleem. Op grond van artikel 19 lid 1a bestaat de RvC van de NV Mensec uit ten hoogste zeven personen. In artikel 8.9 van de statuten van de nieuwe stichting wordt een aantal categorieën van personen benoemd die geen lid mogen worden van de Raad van Toezicht, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. In brede zin is bepaald dat degenen die op een andere wijze een functie bekleden of relaties hebben, waardoor het onafhankelijk opereren van de Raad van Toezicht niet zeker gesteld is, geen lid kunnen zijn van de Raad van Toezicht. In dit geval is daar geen sprake van. Het profiel van de personen in de voordracht is openbaar. Tussen de personen werkzaam in de culturele sector of bij Nijmeegs instellingen en de NV Mensec zit voldoende distantie. Daarnaast is het erg belangrijk dat er commissarissen zijn die kennis en expertise hebben over de sector en/of sterk verbonden zijn met het Nijmeegse. Dit komt de kwaliteit van het toezicht en de advisering ten goede. 3.1 Wij informeren de Raad over het benoemingsbesluit. Met de directeur en de RvC van de NV Mensec is tijdens aandeelhoudersvergaderingen veelvuldig gesproken over de invulling van de RvC. Gezien de geschiedenis is een zorgvuldige selectieprocedure doorlopen. Bij het vaststellen van de subsidieovereenkomst

5 Collegevoorstel Vervolgvel is ook al aandacht besteed aan de invulling van de raad van commissarissen (werkwijze in commissies, als aanvulling op de Code Cultural Governance). Bij al deze stappen is de Raad geïnformeerd. Dat doen wij daarom ook bij het definitief invulling geven aan een voltallige RvC (raadsinformatiebrief, bijlage 5). 5 Financiën De bezoldiging van de commissarissen van de NV Mensec wordt evenals de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de toekomstige stichting jaarlijks vastgesteld (conform artikel 8.11 van de statuten van de stichting Keizer Karel Podia). Volgens de statuten van de stichting Keizer Karel Podia is de Raad van Toezicht de partij die deze in overleg met de directeur vaststelt. Onze uitgangspunt hierbij is dat, indien de RvT van mening is dat een bezoldiging gewenst is, de bezoldiging op eenzelfde niveau komt als bij vergelijkbare culturele instellingen. 6 Communicatie De Raad wordt geïnformeerd. De nieuwe commissarissen ontvangen een benoemingsbrief. 7 Uitvoering en evaluatie Na dit besluit vindt besluitvorming plaats in de AvA (buiten vergadering). Daarna worden de nieuwe commissarissen ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Na de omzetting worden de leden van de Raad van Commissarissen leden van de Raad van Toezicht. 8 Risico Geen Bijlage(n): 6 (CV s, benoemingsbrieven, voordracht OR, functieprofiel, raadsinformatiebrief en benoemingsbesluit)

6 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 5 oktober 2010 Ons kenmerk L120/ Contactpersoon A. Besselink Onderwerp Benoeming commissarissen NV Mensec Datum uw brief Nvt Doorkiesnummer Geachte leden van de Raad, Op 24 april 2009 is de voltallige Raad van Commissarissen van de NV Mensec afgetreden. Daarop besloten wij vanuit onze positie als enig aandeelhouder van de NV Mensec op 19 mei 2009 om de heer L. Visser te benoemen tot commissaris van de NV Mensec. Op 19 mei 2009 hebben wij uw Raad schriftelijk op de hoogte gesteld van dit aandeelhoudersbesluit. Als enig commissaris heeft de heer Visser veel tijd en energie gestoken in zijn werkzaamheden voor de NV Mensec. Eén van de belangrijkste projecten hierbij was het werven van nieuwe commissarissen met als doel te komen tot een voltallige raad van commissarissen. Deze commissarissen worden leden van de raad van toezicht wanneer de NV Mensec definitief wordt omgezet in de stichting Keizer Karel Podia. Met de heer Visser hebben wij veelvuldig contact gehad over het invulling geven aan een nieuwe raad van commissarissen. Dit heeft geleidt tot een profielschets (bijlage 1) met algemene profieleisen waaraan alle leden van de raad van toezicht moeten voldoen. Daarnaast zijn specifieke profieleisen opgesteld: deskundigheden en expertisegebieden die in ieder geval moeten zijn geborgd binnen de raad van commissarissen. Alle leden van de raad van toezicht moeten onder andere een sterke affiniteit hebben met muziek en theater, ruime ervaring hebben in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke rol, beschikking hebben over een actief bestuurlijk en/of maatschappelijk netwerk en voldoende inzicht hebben in de taken en rollen tussen raad van commissarissen en directeur (volgens de good governance codes). Gezien de aard van de organisatie én de vraagstukken waarvoor de NV Mensec en diens rechtsopvolger de komende jaren komen te staan, is in de selectieprocedure aandacht besteed aan het borgen van een aantal specifieke deskundigheden en expertisegebieden. Zo heeft de nieuwe raad van commissarissen leden die expertise hebben op het gebied van podiumkunsten, bijlage 5 raadsinformatiebrief.doc

7 Gemeente Nijmegen Vervolgvel 1 alternatieve verdienmodellen, commerciële verhuur, aan theater gerelateerde horeca, specifieke rapportages in het kader van governance codes en vastgoed. Deze profielschets is afgestemd met het Nationaal Register commissarissen en toezichthouders. Op basis van de profielschets zijn gesprekken gevoerd met in totaal vijftien personen. Deze gesprekken zijn gevoerd door de heer Visser en de directeur/bestuurder van de NV Mensec. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een voordracht en benoeming van zes commissarissen (bijlage 2). Zij voldoen allen aan de criteria uit het opgestelde functieprofiel. De man met financiële achtergrond binnen de nieuwe Raad van Commissarissen is de heer mr. A.W.F. Brits. Hij is directeur van de stichting Beheer SNS REAAL. De heer prof. mr. S.E. Bartels hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen zal zich binnen de Raad van Commissarissen onder andere met de juridische portefeuille bezighouden. Mevrouw W.L. Broekhuijsen MA. wordt voorgedragen namens de OR (bijlage 3) en is daarnaast werkzaam als directeur/bestuurder van de bibliotheek West-Achterhoek. De heer L. Pot is directeur/bestuurder van de Theaters Tilburg en zal als commissaris specifieke kennis met betrekking tot het theater inbrengen. Voor de concertzaal zal de heer drs. S.G. Collignon deze kennis inbrengen, als festivaldirecteur van Festival Classique heeft hij in het bijzonder deskundigheid op het gebied van klassieke muziek. Mevrouw drs. B. De Jong MBA/MBI heeft als lid van de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek een uitstekend netwerk in de zorg in Nijmegen. De heer Ir. L. Visser blijft voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Visser bezit een prima netwerk binnen het bedrijfsleven in Nijmegen. De heer L. Pot zal niet direct benoemd worden. Hij zal eerst zijn functie neerleggen bij de Theaters Tilburg, alvorens hij zitting neemt in de raad van toezicht van de nieuwe stichting. Dit zal medio 2011 gebeuren. Tot die tijd zal hij de raad van commissarissen adviseren. Bovenstaande geeft een indruk over de deskundigheid van de individuele leden van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft echter geen portefeuilleverdeling, ze is gezamenlijk verantwoordelijk voor haar functioneren. Conform artikel 8.1 van de statuten van de nieuwe stichting Keizer Karel Podia bestaat de Raad van Toezicht uit vijf of zeven personen. De raad van toezicht stelt zelf een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden. De benoeming van de heer Pot per 1 juni 2011 betekent dat de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia tussen 1 januari 2011 en 1 juni 2011 uit zes personen zal bestaan. Op basis van artikel 8.1 van de stichting Keizer Karel Podia behoudt een niet voltallige Raad van Toezicht zijn verantwoordelijkheden. Wij accepteren deze situatie, omdat wij de specifieke kennis en expertise die de heer Pot inbrengt als een grote toegevoegde waarde beschouwen en het draagvlak voor zijn benoeming binnen de NV Mensec groot is. De leden van de nieuwe raad van commissarissen hebben diverse achtergronden, waardoor vanuit verschillende perspectieven toezicht zal worden gehouden op de NV Mensec (en de stichting Keizer Karel Podia). Ook zal de nieuwe raad van commissarissen in staat zijn om de directeur van de NV Mensec op veel relevante gebieden met adviezen bij te staan bijlage 5 raadsinformatiebrief.doc

8 Gemeente Nijmegen Vervolgvel 2 De nieuwe raad van commissarissen zal conform de voorwaarden die wij hebben opgenomen in de budgetsubsidieovereenkomst 2010 gaan werken met een auditcommissie, een remuneratiecommissie (een commissie die specifiek toezicht houdt op het bezoldigingsbeleid van de directie) en een cultuurprofielcommissie. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de toekomstige stichting wordt jaarlijks vastgesteld. Statutair is in artikel 8.11 opgenomen dat deze vergoeding overeenkomt met het landelijk gangbare niveau voor vergelijkbare stichtingen/instellingen. In artikel 8.9 van de statuten van de nieuwe stichting wordt een aantal categorieën van personen benoemd die geen lid mogen worden van een raad van toezicht, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. In brede zin is bepaald dat degenen die op een andere wijze een functie bekleden of relaties hebben, waardoor het onafhankelijk opereren van de raad van toezicht niet zeker gesteld is, geen lid kunnen zijn van de raad van toezicht. Wij zijn van mening dat de voorgedragen commissarissen onafhankelijk kunnen opereren en dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Het profiel van de personen in de voordracht is openbaar. Tussen de personen werkzaam in de culturele sector of bij Nijmeegse instellingen en de NV Mensec zit voldoende distantie. Daarnaast vinden wij het juist erg belangrijk dat er commissarissen zijn die kennis en expertise hebben over de sector en sterk verbonden zijn met het Nijmeegse. Dit komt de kwaliteit van het toezicht en de advisering ten goede. Ten slotte willen wij u graag mededelen dat het besluit tot omzetting van de NV Mensec in de stichting Keizer Karel Podia inmiddels is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en dat deze deponering is aangekondigd in het landelijke dagblad Trouw. Indien er geen bezwaren worden ingediend tegen de transitie, zal deze plaatsvinden per 1 januari In verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij, Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Aantal Bijlagen: 3 (functieprofiel, voordracht OR en CV s) bijlage 5 raadsinformatiebrief.doc

9 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 1 Profielschets voor leden van de Raad van Toezicht i.o. van de Stichting Keizer Karel Podia (KKP) te Nijmegen (www.keizerkarelpodia.nl) DE ORGANISATIE De Keizer Karel Podia exploiteren twee unieke theateraccommodaties: De Vereeniging, een in 1915 gebouwd complex, met de status van rijksmonument, dat ruimte biedt aan een concertzaal (1400 zitplaatsen) met een akoestiek die, samen met het concertgebouw in Amsterdam en de concertzaal in Wenen, tot de top 3 van Europa behoort; aan een kleine zaal en aan diverse vergaderruimten, alsmede aan een restaurant en diverse horecavoorzieningen; en de Stadsschouwburg (900 zitplaatsen), geopend in 1961 als sluitstuk van de Nijmeegse wederopbouwperiode. Beide accommodaties zijn gelegen aan het Keizer Karel Plein, het kruispunt voor alle verkeersbewegingen in Nijmegen. KKP verzorgt circa 250 eigen theatervoorstellingen en bijna 50 voorstellingen voor derden (in totaal ruim bezoekers) en circa 600 niet culturele evenementen ( bezoekers). De KKP is een organisatie met 55 medewerkers en bevindt zich in een omzettingsproces van N. V. waarvan gemeente Nijmegen 100% aandeelhouder is naar een zelfstandige stichting. Besluitvorming hierover heeft inmiddels plaatsgevonden. Parallel hieraan vraagt de organisatie om een bijpassende doorontwikkeling waarbij structuur, sturing en cultuur de aandacht vragen om goed geëquipeerd zelfstandig te kunnen opereren. In de structuur gaat het om model waarbij de directeur leiding geeft aan drie of vier gelijkwaardige managers (Programmeren/Marketing; Techniek en Bedrijfsvoering en facilitaire zaken). De cultuur vraagt meer focus op klantomgevings en integrale resultaatgerichtheid en op bedrijfsbrede samenwerking. De accommodaties gaan belangrijke jubileumjaren tegemoet (De Vereeniging 100 jaar, Stadsschouwburg 50 jaar). Dit vraagt een verdere kwaliteitsimpuls gericht op "herstel in oude luister" waarvoor in samenspraak met gemeente Nijmegen en met andere stakeholders nog (aanvullende) middelen gevonden moeten worden. Specifieke aandacht gaat uit naar het functioneren van het UITburo, een dochteronderneming waarin KKP en Regionaal Buro voor Toerisme KAN (RBT KAN) gezamenlijk en gelijkwaardig participeren. In deze unit zijn kaartverkoop. culturele promotie en toeristische informatievoorziening en verkoop bijeengebracht. Over de toekomst van deze eenheid vindt een gezamenlijke evaluatie plaats en zal aansluitend met de andere culturele instellingen in Nijmegen worden gecommuniceerd. Profielschets leden RvT Mensec

10 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 2 Met het vertrek van de vorige directeur is een crisis in de bestuursorganen van de organisatie gepaard gegaan door onder andere het terugtreden van de vertegenwoordiger van de aandeelhouder en aansluitend van de voltallige Raad van Commissarissen. Het College van B & W van Nijmegen heeft aansluitend hierop vanuit de gemeentelijke organisatie een directeur aangesteld die op interim basis voorzag in de directie en bestuursverantwoordelijkheden. Per 1 april jl. is er een definitieve directeur/bestuurder benoemd. Ook is de voorzitter van de Raad van Commissarissen per 24 mei 2009 benoemd die invulling geeft aan de nieuwe RvC en daarnaast is vanuit het College van B&W een nieuwe vertegenwoordiger van de aandeelhouder aangetreden. Met de overgang van NV naar stichting gaat een omzetting van Raad van Commissarissen naar Raad van Toezicht gepaard en vervalt de aandeelhouderspositie. Na de omzetting is de financiering van de activiteiten van de KKP gebaseerd op de inkomsten die de KKP zelf genereert uit haar activiteiten. alsmede gebaseerd op de inkomsten uit de subsidieovereenkomst en een onderhoudscontract die KKP is aangegaan met de gemeente Nijmegen. De cultuur en organisatie van KKP De organisatie heeft een turbulente periode achter de rug die vraagt om consolidatie en versterking van het eigen functioneren als vertrekpunt voor het realiseren van nieuwe ambities op cultureel vlak. De interim directeur heeft de ingrediënten voor de toekomst aangedragen in de vorm van de contouren voor een nieuwe organisatieopzet en de perspectieven voor een nieuwe koers: primair gericht op versterken van samenwerking met andere culturele instellingen, secundair op verdiepen van het eigen culturele profiel. De nieuwe directeur/bestuurder heeft de nieuwe koers integraal overgenomen. De cultuur van de Keizer Karel Podia dient in de toekomst gebaseerd te zijn op de volgende waarden: Respect, Openheid, Teamgeest en Integriteit Op basis van het bovenstaande zal op korte termijn (binnen 2 jaar) een cultuur ontstaan die een uitdagend werkklimaat zekerstelt. De ambitie op langere termijn (binnen 5 jaar) is daarbij hoog: Profielschets leden RvT Mensec

11 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 3 o een programmering die past bij de unieke akoestische kwaliteit van De Vereeniging o KKP profileert zich als exploitant van de concertzaal van (Oost ) Nederland! o Topcultuur vraagt topaccommodatie(s): ook op dit vlak wordt een stevige inzet en bijdrage gevraagd. o De nieuwe RvC/RvT onderschrijft deze ambities en is in staat daar gestaag en voortvarend naar toe te werken. Met de gemeente Nijmegen zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de juridische structuur (de N.V. wordt een stichting), de statuten van de stichting en een pakket van financiële maatregelen die voorkomen en hebben voorkomen dat de boekjaren 2010 en 2009 met verlies eindigen. Daarmee wordt bewerkstelligd dat het Eigen Vermogen, aanwezig ult ad ook aanwezig zal zijn per 1 januari De subsidieovereenkomst loopt tot ultimo In de tweede helft van 2010 zullen de onderhandelingen starten over de subsidievoorwaarden voor de komende kunstenplan periode van vier jaar waarbij de hoogte van de subsidie min of meer al vaststaat. De voorwaarden waarop de subsidie zal worden verleend dienen nog nader te worden vastgesteld. Aan de uiteindelijke kandidaten zal nadere informatie worden verstrekt zoals gemeentelijke besluiten, jaarrekeningen en businessplan. GOVERNANCE Raad van Commissarissen De huidige voorzitter en enig lid van de Raad van Commissarissen zal ook de voorzitter van de Raad van Toezicht worden. De voorzitter is de heer Ir. Leo Visser (1953). De heer Visser is zelfstandig consulent. Tot 1 mei 2009 was hij lid Raad van Bestuur van de Koninklijke Haskoning Groep B.V. Hij is o.m. voorzitter departement Nijmegen Maatschappij voor Nijverheid en Handel, lid RvT Museum Het Valkhof, Nijmegen, voorzitter algemeen bestuur Stichting tot behoud van Kasteel De Doornenburg en voorzitter RvC Standvast Wonen. Profielschets leden RvT Mensec

12 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 4 Directeur bestuurder Per 1 april 2010 is de heer Benjamin Koolstra (1961) aangetreden als directeur/bestuurder. De heer Koolstra was hiervoor directeur van de Stadsgehoorzaal in Kampen. Hij werkte ook bij het Theater van het Oosten in Arnhem. Hij is voorzitter van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD). RAAD VAN TOEZICHT i.o. In het omzettingsproces van NV naar Stichting KKP zijn statuten opgesteld die (o.m.) positie en bevoegdheden van bestuur en toezichthoudend orgaan regelen en afbakenen. De Code Cultural Governance (www.culturalgovernance.nl) vormt hiervoor een belangrijk uitgangspunt. De nieuwe statuten zijn afgestemd met de gemeente en dienen als basis voor het functioneren van de nieuwe RvT (zie bijlage I). De omvang van de RvT zal zodanig dienen te zijn dat de raad in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij kan dragen. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande bestaat de Raad van Toezicht uit maximaal 7 personen. Alvorens de profieleisen voor toezichthouders nader in beeld te brengen is het belangrijk om vooraf te constateren dat de rol van het interne toezicht aan verandering onderhevig is. De discussie rondom Corporate Governance gaat ook de cultuursector niet voorbij. Formeel is de taak van de Raad als volgt te formuleren: De Raad van Toezicht heeft: tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht is in zijn geheel verantwoordelijk voor het totaal aan taken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad en daad terzijde. B ij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van alle stakeholders van de Keizer Karel Podia. Van de RvT wordt een stevige en actieve bijdrage verwacht om de korte en lange termijn doelstellingen van de KKP te kunnen realiseren. Profielschets leden RvT Mensec

13 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 5 De volgende aspecten van professioneel toezicht worden benadrukt: Beoordeling: de RvT dient een beoordeling te geven over de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van het bestuur. Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert beperking. Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een RvT naast de informatie van een bestuurder actief op zoek gaat naar en openstaat voor signalen van bijv. het management team, de accountant de ondernemingsraad en partijen in de maatschappelijke omgeving waarin de organisatie opereert. Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding wordt verwacht. Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft een Raad van Toezicht zowel gevraagd als ongevraagd advies. Voor het totale profiel van de Raad van Toezicht en de profielschets voor de leden zijn de volgende bouwstenen van belang: Identificatie met de doelstelling van de stichting. Functiegebonden kwaliteiten. Persoonsgebonden kwaliteiten. Teamaspecten. Identificatie De Raad wordt samengesteld uit leden die de doelstelling van de stichting onderschrijven. Zij zijn bereid als team en als individu daaraan een toegevoegde waarde te leveren. Dit wordt van alle afzonderlijke leden verwacht. Profielschets leden RvT Mensec

14 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 6 Functiegebonden kwaliteiten Hiermee wordt bedoeld aspecten als: ervaring als toezichthouder. voortbouwend op een ruime bestuurlijke ervaring; Kennis van en ervaring met professionele organisatie in de theater wereld. Ervaring met functioneren op beleidsmatig en strategisch niveau. Tijd ter beschikking hebben en tijd en energie willen besteden. Persoonsgebonden kwaliteiten Voor het functioneren van de Raad van Toezicht is een algemeen toezichthoudende instelling en vaardigheid van de leden de belangrijkste competentie. Het is belangrijk om bij de samenstelling van de Raad te zoeken naar een goede verdeling van een aantal persoonsgebonden aspecten. Hierbij valt te denken aan: Een evenwichtige diversiteit in samenstelling (man/vrouw, leeftijd, culturele achtergrond). Relevante netwerken. Een goede verdeling van persoonspecifieke deskundigheden. Team aspecten Een Raad van Toezicht is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken, individuele karakters mogen niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel. variatie levert dynamiek en creativiteit. Het betekent wel de goede instelling om als team te willen functioneren. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. Een Governance Code vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelement hierin is te komen tot een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur en te komen tot een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle stakeholders. De Raad van Toezicht is de verbinding tussen de organisatie en deze stakeholders en heeft daarin dus een belangrijke scharnierfunctie. Binnen de Raad van Toezicht bestaan geen vaste portefeuilles, wel zal er een aantal commissies worden ingericht. waaronder een audit commissie en een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht hecht aan een samenstelling waarbij sprake is van spreiding van maatschappelijke achtergronden, Profielschets leden RvT Mensec

15 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 7 deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel economische, juridische en politiek bestuurlijke achtergronden, maar ook deskundigheid vanuit de theater en concertzaalwereld. Voorzitter Raad van Toezicht Aan de functie van voorzitter is een aantal specifieke kwaliteitseisen te stellen. Profielkenmerken voorzitter: Leiding kunnen geven aan oordeelsvormende en besluitvormende processen. Teamleiderschap kunnen vormgeven: bindend vermogen. Representatie: de organisatie op passende niveaus kunnen vertegenwoordigen. Over voldoende tijd en energie beschikken. NB. De functie van voorzitter is voor de komende 4 jaar ingevuld. PROFIEL Alle leden van de Raad van Toezicht moeten aan de volgende profieleisen voldoen: Sterke affiniteit met muziek en theater. De toezichthouder heeft open oog voor de uitvoering van de ambitie van de stichting KKP. Onderschrijven van de grondslag en doelstelling van de Stichting. Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke/ bestuurlijke rol. Hierbij wordt gedacht aan kandidaten met een bestuurlijke toerusting in één of meer van de volgende sectoren: theater, bedrijfsleven, universiteit, zorg, openbaar bestuur. Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief Voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur/bestuurder; bekendheid met de issues van Corporate Governance. Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen. Profielschets leden RvT Mensec

16 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 8 Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de stichting te kunnen toetsen. Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur/bestuurder Voldoende beschikbaarheid. De Raad van Toezicht dient affiniteit te hebben met de samenstelling van het huidige en toekomstige publiek. SPECIFIEKE DESKUNDIGHEDEN/ERVARING/NETWERK De volgende deskundigheden/expertisegebieden moeten in ieder geval geborgd zijn binnen de Raad van Toezicht: Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van podiumkunsten, zoals toneel. cabaret muziek. dans; op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de theaterwereld. Deskundigheid en ervaring op financieel economisch gebied; kennis van planning en control. in staat om financiële informatie te kunnen beoordelen. trends zien en de sturing daarop kunnen beoordelen. Deskundigheid op het gebied van communicatie/ marketing ter ondersteuning van de ambitie van de stichting Keizer Karel Podia. Huisvesting; kennis van vastgoed; er staat veel te gebeuren op het gebied van huisvesting. Kennis van vastgoed en projectontwikkeling; in staat investeringsbegrotingen te kunnen toetsen op risico's en haalbaarheid. Juridische kennis; brede juridische achtergrond. kennis van relevante wet en regelgeving; kunnen beoordelen of juridische aspecten aan de orde zijn. Deskundigheid met betrekking tot de benodigde rapportages in het kader van de Governance Code. Kennis van bedrijfsvoering: personeel en organisatie, communicatie en ICT Ondernemerschap; ervaring in bedrijfsleven of met arbeidsmarktvraagstukken. Kennis van commercieel verhuur. Profielschets leden RvT Mensec

17 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 9 Kennis van aan theater gerelateerde horeca. VERGOEDING De leden van de RvT hebben recht op een vergoeding van de gemaakte kosten en genieten een vergoeding, welke jaarlijks wordt vastgesteld. De vergoeding zal overeenkomen met het landelijk gangbare niveau voor vergelijkbare stichtingen/ instellingen. (Gedacht wordt aan 5000, per jaar exclusief kostenvergoeding maar dit bedrag moet nog goedgekeurd worden door de gemeente ) Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar met eenmaal een mogelijkheid tot herbenoeming. Ten einde een vloeiend aan / aftreed rooster te verkrijgen zal bij de eerste verlenging de verlengingsperiode korter kunnen zijn dan 4 jaar. Procedure De geselecteerde kandidaten zullen een gesprek voeren met de voorzitter van de Raad van Commissarissen /Raad van Toezicht de heer Ir. L. Visser die ondersteund wordt door de directeur/bestuurder de heer B. Koolstra. De uiteindelijke kandidaat zal vervolgens kennismakingsgesprekken voeren met een vertegenwoordiging van de Ondernemersraad en een vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Indien de NV dan nog bestaat geschiedt de benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Is de stichting op dat moment juridisch de eigenaar dan zal de benoeming plaatsvinden via een stichtingsbesluit. De heer J. Keijzer, adviseur van het NationaalRegister, is belast met de uitvoering van de opdracht. Meer informatie Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders p/a Jan van Nassaustraat 93 Postbus GA Den Haag T F E Profielschets leden RvT Mensec

18 Jan van Nassaustraat 93, Postbus GA Den Haag T F E 10 Privé J. Keijzer, adviseur T F M E Profielschets leden RvT Mensec

19 De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht i.o. van de stichting Keizer Karel Podia (KKP) te Nijmegen is beschreven in het daartoe gemaakte document (zie bijlage 1). Een samenvatting van het desbetreffende document vindt u in het onderstaande. Daaronder staan de aanbevolen kandidaten en de voorgedragen kandidaat door de OR. PROFIEL Alle leden van de Raad van Toezicht moeten aan de volgende profieleisen voldoen: a) Sterke affiniteit met muziek en theater. De toezichthouder heeft open oog voor de uitvoering van de ambitie van de stichting KKP. b) Onderschrijven van de grondslag en doelstelling van de Stichting. c) Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke/ bestuurlijke rol. Hierbij wordt gedacht aan kandidaten met een bestuurlijke toerusting in één of meer van de volgende sectoren: theater, bedrijfsleven. Unversiteit, zorg, openbaar bestuur. d) Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief. e) Voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur/bestuurder; bekendheid met de issues van Corporate Governance. f) Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. g) Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen. h) Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de stichting te kunnen toetsen. i) Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur/bestuurder. j) Voldoende beschikbaarheid. k) De Raad van Toezicht dient affiniteit te hebben met de samenstelling van het huidige en toekomstige publiek. 1

20 SPECIFIEKE DESKUNDIGHEDEN/ERVARING/NETWERK De volgende deskundigheden/expertisegebieden moeten in ieder geval geborgd zijn binnen de Raad van Toezicht: 1) Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van podiumkunsten, zoals toneel. cabaret muziek. dans; op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de theaterwereld. 2) Deskundigheid en ervaring op financieel-economisch gebied; kennis van planning en control; in staat om financiële informatie te kunnen beoordelen; trends zien en de sturing daarop kunnen beoordelen. 3) Deskundigheid op het gebied van communicatie/ marketing ter ondersteuning van de ambitie van de stichting Keizer Karel Podia. 4) Huisvesting; kennis van vastgoed; er staat veel te gebeuren op het gebied van huisvesting. Kennis van vastgoed en projectontwikkeling; in staat investeringsbegrotingen te kunnen toetsen op risico's en haalbaarheid. 5) Juridische kennis; brede juridische achtergrond, kennis van relevante wet- en regelgeving; kunnen beoordelen of juridische aspecten aan de orde zijn. 6) Deskundigheid met betrekking tot de benodigde rapportages in het kader van de Governance Code. 7) Kennis van bedrijfsvoering: personeel en organisatie, communicatie en ICT. 8) Ondernemerschap; ervaring in bedrijfsleven of met arbeidsmarktvraagstukken. 9) Kennis van commercieel verhuur. 10) Kennis van aan theater gerelateerde horeca. 2

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

N261 TILBURG WAALWIJK HAITSMA BETON Robuust en betrouwbaar Voor de ombouw van de N261 (onderbouw) Tilburg-Waalwijk heeft Haitsma Beton voor BAM N261

N261 TILBURG WAALWIJK HAITSMA BETON Robuust en betrouwbaar Voor de ombouw van de N261 (onderbouw) Tilburg-Waalwijk heeft Haitsma Beton voor BAM N261 N261 TILBURG WAALWIJK HAITSMA BETON Robuust en betrouwbaar Voor de ombouw van de N261 (onderbouw) Tilburg-Waalwijk heeft Haitsma Beton voor BAM N261 NonStop pijlers en onderslagbalken geleverd en gemonteerd.

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s Certificaathouders Certificaathouders 2012 2011 2012 2011

Bedragen in miljoenen euro s Certificaathouders Certificaathouders 2012 2011 2012 2011 Corporate Governance Triodos Bank heeft een Corporate Governancestructuur die haar missie weerspiegelt en beschermt en die voldoet aan alle relevante wettelijke verplichtingen. Algemene informatie over

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN

FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN Definitief 24 juni 2011 Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni 2011 1 Partijen: Patriumoniums Woningstichting Delfshaven, gevestigd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

PGGM N.V. Jaarverslag 2012

PGGM N.V. Jaarverslag 2012 PGGM N.V. Jaarverslag 2012 Inhoud PGGM N.V. Jaarverslag 2012 5 PGGM in het kort 7 Bericht van de raad van commissarissen 9 Verslag van de raad van bestuur 14 Financieel resultaat 21 Risicomanagement en

Nadere informatie

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND OVERZICHT CORP ORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND 2003-2013 IN OPDRACHT VAN DE MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCEE CODE Prof.mr.dr. Barbaraa Bier Prof.dr. Paul Frentrop Prof.dr. Mijntje Lückerath- Rovers

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS RVC 1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN Delta Lloyd Groep De Vennootschap is een deskundige, betrouwbare en toegankelijke

Nadere informatie

1. Inleiding. NLFI Vestigingsadres: Lange Houtstraat 26 in Den Haag. Postadres: Postbus 45650, 2504 BB Den Haag Telefoonnummer: 070-20 50 600.

1. Inleiding. NLFI Vestigingsadres: Lange Houtstraat 26 in Den Haag. Postadres: Postbus 45650, 2504 BB Den Haag Telefoonnummer: 070-20 50 600. Jaarverslag 2013 1. Inleiding NLFI is een stichting met de statutaire zetel in de gemeente Den Haag. De volledige statutaire naam luidt: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen. NLFI

Nadere informatie