Wankele kennis Rapport over de cultuurdeelname van etnische minderheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wankele kennis Rapport over de cultuurdeelname van etnische minderheden"

Transcriptie

1 Wankele kennis Rapport over de cultuurdeelname van etnische minderheden Opgesteld in opdracht van de Raad voor Cultuur Dr. George Muskens, Drs. Bart van Melik Met medewerking van Dr. Gerhard Mark van der Waal Linda Raymond MBA, MALD DOCA Bureaus Kerkstraat 27 Lepelstraat Februari 2003

2 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT KENNISCENTRA ALGEMENE KENNISCENTRA Boekmanstichting Steunfuncties, werkgroepen en consultants Verdere samenwerking en netwerken Netwerk CS Web-portaal Cultuurnet Web-portaal Multicultureel Plein KENNISPRODUCTIE VANUIT HET ACTIEPLAN CULTUURBEREIK Onderzoek Phenix Foundation, consultants, andere kenniscentra KENNISPRODUCTIE VANUIT DE WERKGROEP CULTUREEL ERFGOED MINDERHEDEN KENNISPRODUCTIE DOOR CULTURELE ORGANISATOREN EN ORGANISATIES Podia, festivals en musea Mundial Producties en Festival Mundial RASA El Hizjra Volksbuurtmuseum Den Haag Wereldmuseum en de Stichting Islamitische Kunst en Cultuur Theater Zuidplein Dunya Festival Tropentheater van het Koninklijk Instituut voor de Tropen Zomerfestival (Zomercarnaval) Organisatiebureaus, belangenorganisaties ATANA Stichting Loeder Events Nederlands Popinstituut NPI MiraMedia (voorheen Stichting Omroep en Allochtonen Stichting Marmoucha Stimuleringsfondsen Mondriaan Stichting VSB Fonds ONDERZOEKSBUREAUS Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuur Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit van Tilburg, vrijetijdswetenschappen Bureau Letty Ranshuysen, Rotterdam Motivaction Centrum voor Onderzoek en Statistiek COS DOCA Bureaus Andere onderzoeksbureaus KENNIS GEGRONDE THEORIEËN LAGE CULTUURDEELNAME IN DE GESUBSIDIEERDE CIRCUITS Actieve cultuurdeelname als cultuurproducent Passieve cultuurdeelname als bezoeker Non-participatie in kunst en cultuur Bijzondere cultuurdeelname INTERESSANTSTE ALLOCHTONE DEELNEMERS Opkomend talent Good practices De allochtone voorhoede...22 I

3 4 EEN SCHAT AAN KENNIS EN IDEEËN PUBLIEKSPROJECTEN IN DE VS BELGIË, VLAANDEREN GROOT-BRITTANNIË MET HET OOG OP MEER EN MET HET OOG OP BETER VERLENGING EN UITBREIDING VAN DE HUIDIGE OPDRACHT SECUNDAIRE ANALYSES RCO PSYCHOLOGISCH CULTUURDEELNAMEONDERZOEK ONDERZOEK NAAR GOOD PRACTICES BIJ GEVESTIGDE INSTELLINGEN SPECIFIEKE GEVALSTUDIES NAAR GROTE CULTUURFESTIVALS (FESTIVAL MUNDIAL, ZOMERCARNAVAL) CROSSING BORDERS OVER DE GRENS EN TRANSNATIONALE CULTUURVERBANDEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN...32 BIJLAGE 1. GEVOERDE GESPREKKEN...35 BIJLAGE 2. LITERATUUR...36 II

4 1 Opdracht Het ministerie van OC&W, directie algemeen cultuurbeleid, heeft in november 2002 DOCA Bureaus opdracht gegeven om een quick scan uit te voeren naar de actieve en passieve cultuurdeelname van etnische minderheden. Het ministerie gaf met deze opdracht uitvoering aan een wens van de Raad voor de Cultuur naar een dergelijk onderzoek. De Raad had behoefte aan zo veel mogelijk empirische kennis op dat gebied. De empirische kennis moest helpen bij de opstelling van een sectorprofiel over intercultureel cultuurbeleid en deze laatste moet op zijn beurt bijdragen tot de opstelling van een conceptadvies over de Cultuurnota voor de jaren Conceptadvies en sectorprofielen stonden geagendeerd voor de maanden februari en maart Daarom was er eigenlijk te weinig tijd voor een gedegen onderzoek en hebben we voorshands moeten volstaan met een quick scan. Deze quick scan betreft de kennisinfrastructuur inzake de actieve en passieve cultuurdeelname van etnische groepen en personen in Nederland en een snelle blik op beschikbaar materiaal en rapporten. Deze aanpak kan natuurlijk geen optimaal resultaat opleveren. Daarom omvat dit rapport tevens de aanduiding van verdere onderzoeksopties die in de loop van het komende jaar kunnen leiden tot de eigenlijk gewenste empirische kennis (hoofdstuk 5 van het onderhavige rapport). Eerder had de Raad een essay besproken van Ton Guiking over culturele diversiteit (Guiking 2002). Dit essay betrof een kritische inleiding op de verschillende begrippen en posities die in het debat over etnische cultuurdeelname een rol spelen. In die zin was het essay voor de Raad een belangrijke eerste leidraad inzake intercultureel cultuurbeleid. In aanvulling erop had de Raad behoefte aan een empirische georiënteerde studie, dus een studie die kon laten zien wat de actieve en de passieve cultuurdeelname feitelijk inhouden en hoe deze verlopen en vorm krijgen. Tevens wilde de Raad weten over welke bronnen ze in dezen kunnen beschikken. Uit deze behoefte is de onderhavige opdracht voortgevloeid. Voor DOCA Bureaus hebben Dr. George Muskens en Drs. Bart van Melik de opdracht in december 2002 en januari 2003 uitgevoerd. We hebben in die tijd een beperkt aantal personen en instellingen kunnen consulteren (zie bijlage 1). We zijn hen zeer erkentelijk voor hun medewerking, veelal op zeer korte termijn. Verder hebben we ons vooral gericht op openbaar en via internet toegankelijke bronnen en kenniscentra. Het onderhavig rapport geeft een samenvatting van wat we hebben gevonden inzake kennis centra (hoofdstuk 2) en kennis (hoofdstuk 3). Datgene wat we gevonden hebben, hebben we wankele kennis genoemd. Het is dus kennis die nadere en betere fundering nodig heeft. De kennis is wankel omdat ze er wel is tot op zekere hoogte, zij het zeer onvolledig en gefragmenteerd. Het is kennis van sleutelpersonen en deskundigen omtrent velerlei specifieke onderdelen en initiatieven. Deze personen kunnen echter na verloop van tijd komen en gaan, waarna veel van hun kennis verloren blijkt te gaan. Het betreft ook kennis op het niveau van instellingen die er nog te weinig in investeren of er te weinig mee doen, bijvoorbeeld in termen van kennismanagement en systematische ontsluiting. Hiervoor zijn vele redenen aan te wijzen die overwegend verband houden met het nieuwe en onbekende van etnische cultuurdeelname in 1

5 Nederland. De beleidsverandering, die ingezet is met de beleidsnota Cultuur als confrontatie is pas vier jaar oud en bevindt zich nog in een eerste, overwegend exploratieve en experimentele beleidsfase. Als onderdeel van ons onderzoeksplan hadden wij voorgesteld om een geïnteresseerde blik over de Nederlandse grens te werpen, mede omdat de cultuurdeelname van immigranten en minderheden ook daar op problemen stuit en dus object van beleid is. De blik over de grens heeft interessante voorbeelden opgeleverd van hoe men de problemen kan aanpakken. Op ons verzoek heeft Linda Raymond MBA MALD, free-lance medewerker van DOCA Bureaus te Brussel, een super-quick scan uitgevoerd in België. Dr. Gerhard Mark van der Waal, directeur van Heritage Solutions en eveneens free-lance medewerker van DOCA Bureaus, heeft een dito super-quick scan uitgevoerd over de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Binnen de beperkingen van de tijd waren dit de landen die de meeste en de beste informatie konden opleveren en was de super-quick scan vrijwel de enig haalbare methode. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdragen die meer hebben opgeleverd dan we mochten verwachten (zie hoofdstuk 4, alsmede de twee afzonderlijke bijlagen voor België, respectievelijk het Verenigd Koninkrijk). Onze voorstellen voor verder onderzoek omvatten echter ook nadere voorstellen voor internationale studies, waarbij we kunnen voortbouwen op hun voorwerk (zie hoofdstuk 5). 2

6 2 Kenniscentra 2.1 Algemene kenniscentra Boekmanstichting De Boekmanstichting (www.boekmanstichting.nl) te Amsterdam is het algemene kenniscentrum voor de sector kunst en cultuur in Nederland. De stichting is een onafhankelijk intermediair tussen belangstellenden en belanghebbenden uit het openbaar bestuur, het wetenschapsbedrijf en het culturele veld. Hierdoor is ze een uniek centrum voor beleidsadviseurs, bestuurders, politici en managers, voor onderzoekers, docenten en studenten uit diverse disciplines, en voor medewerkers van kunstinstellingen, kunstenaars en journalisten. De stichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst en cultuur in beleid en praktijk. Ze onderhoudt hiertoe onder andere een bibliotheek en een documentatiecentrum, dat onder andere via internet gemakkelijk toegankelijk is. Naar onze ervaring gaat het om een complete of vrijwel complete collectie. De Boekmanstichting stimuleert verder onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. Ze organiseert daarbij het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk. De Boekmanstichting voert zelf geen grootschalig onderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats op universiteiten en hun instituten voor kunst- en cultuurwetenschappen, alsook op hieronder te vermelden specialistische onderzoeksbureaus. Ook gespecialiseerde kenniscentra voor bijvoorbeeld de cultuurdeelname van etnische groepen zijn niet in de Boekmanstichting geïncorporeerd. Hierom spitst het belang van de Boekmanstichting voor deze cultuurdeelname zich toe op de bibliothecaire en documentaire functies. Dit komt onder meer tot uiting in de uitgave van de Boekmancahiers. Door middel van dit tijdschrift geeft de Boekmanstichting meestal in themavorm een overzicht van de laatste ontwikkelingen, visies en evaluaties binnen de wereld van kunst en cultuur. Boekmancahier 53 (september 2002) staat geheel in het teken van de actieve en passieve cultuurdeelname van etnische minderheden, met aandacht voor belangwekkende visies en belangrijke ontwikkelingen (zie 3.1) Steunfuncties, werkgroepen en consultants Bart van Rosmalen van het Walter Maas Huis is een van de door velen erkende consultants voor instellingen en instanties die zich bezighouden met culturele diversiteit in de praktijk. Ook Neil van der Linden, Han Bakker, mevrouw F. van Diepen-Oost of ook andere oud-gedeputeerden en oud-wethouders komen in de documentatie naar voren als geïnteresseerde en enthousiasmerende consultants, gespreksleiders, etc. Neil van der Linden is verbonden aan Paradiso en oud medewerker van de Raad. Hij heeft verschillende projecten georganiseerd op het terrein van Arabische muziek. Han Bakker was verantwoordelijk voor het rapport aan de Raad Neder-Turken, kunst en cultuur (Bakker 2002). Momenteel visiteert hij als voorzitter van de visitatiecommissie voor de lokale en provinciale actieplannen cultuurbereik verschillende steden en provincies. Mevrouw F. van 3

7 Diepen-Oost, oud-gedeputeerde cultuur van de provincie Noord-Holland, is vooral deskundig in zaken betreffende de toegankelijkheid van archieven. Leden van de werkgroepen voor het cultureel erfgoed van minderheden functioneren eveneens als consultant voor culturele instellingen. De traditionele tweede- en derdelijns steunfuncties van het minderhedenbeleid (Forum Palet Osmose etc.) konden en kunnen vanuit hun kennis over, en ervaring met, minderheden ondersteuning geven aan landelijke en plaatselijke initiatieven toen daaraan meer en meer behoefte bleek te bestaan. In Eindhoven had de gemeente reeds ten tijde van de pilots voor het actieplan de Noord- Brabantse steunfunctie-instelling Palet gevraagd de haalbaarheid van een plaatselijk kenniscentrum culturele diversiteit te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een positief advies (Muskens en Van der Louw 2001). De implementatie kan binnenkort na een desbetreffende besluit van de gemeenteraad van start gaan Verdere samenwerking en netwerken Netwerk CS Het Netwerk CS (www.netwerkcs.nl) is een landelijke netwerkorganisatie met als doel het informeren en professionaliseren van culturele organisaties en belanghebbenden met betrekking tot diversiteit. Netwerk CS richt zich daarbij op het vergroten van de culturele diversiteit op de gebieden personeel, programma en publiek onder meer door het aanbieden van een virtueel platform voor discussies en essays. Een belangrijk medium voor Netwerk CS en zijn beschikbare documentatie en uittreksels vormt internet, waarbij zeer hedendaagse eisen aan de gebruikers worden gesteld met het oog op flashy applications en toegangscodes Web-portaal Cultuurnet Cultuurnet (www.cultuurnet.nl) is de digitale wegwijzer voor Kunst, Cultuur, Geschiedenis en Wetenschap. Via een groot aanbod aan links richt het zich op de beherende instellingen zoals musea, bibliotheken en archieven, stichtingen, leveranciers, restauratoren en conservatoren, handelaren, verzamelaars en particulieren. Op de site van Cultuurnet kunnen tegen betaling reclame uitingen geplaatst worden Web-portaal Multicultureel Plein Het Multicultureel Plein (www.multicultureelplein.nl)wijst op internet de weg in de multiculturele samenleving. Men vindt er een who's who van de belangrijkste organisaties en instellingen, van media, werving en selectieburo's, ondernemingen en multiculturele podia, gelinkt in rubrieken naar thema. Het Multicultureel Plein is in 1997 opgericht door Stoa (Stichting Omroep en Allochtonen, nu Mira Media) en De Digitale Stad. De belangrijkste reden om dit plein op te zetten was om te voorkomen dat de multiculturele samenleving op internet, gelijk in veel andere media, onzichtbaar en gefragmenteerd blijft of eenzijdig belicht wordt. 4

8 2.2 Kennisproductie vanuit het actieplan cultuurbereik Onderzoek Voor de cultuurplanperiode hebben het Rijk en de lagere overheden speciale middelen gereserveerd voor de verbreding van de cultuurdeelname van etnische minderheden en andere groepen, zoals jeugdigen. Uit deze middelen financieren ze het actieplan cultuurbereik. In de direct eraan voorafgaande periode heeft het Rijk in zeven gemeenten pilots voor het actieplan laten uitvoeren. Mede vanwege het experimentele karakter van de pilots en het gehele actieplan hebben de verschillende partners in het actieplan ervoor gezorgd dat er systematische kennis over het verloop, de succesfactoren en de resultaten van de concrete pilots en lokale projecten verzameld wordt en beschikbaar komt. De verzameling, de verwerking en de rapportage van de informatie hebben de partners opgedragen aan gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Dergelijke onderzoeken zijn reeds uitgevoerd door: 1. DOCA Bureaus inventarisatie van de pilots (Muskens 2000), 2. Bureau Driessen inventarisatie pilots (Bureau Driessen 2000), 3. Erasmuscentrum voor Kunst en Cultuurwetenschappen opzet van onderzoek naar het actieplan, met name van gevalstudies in gemeenten en provincies (IJdens & Hitters 2001), 4. Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek RCO, zijnde een instrument voor de meting van plaatselijke cultuurdeelname van (onder andere) etnische groepen (Rijpma & Roques 2001), alsmede de eerste rapportage van de gemeente Rotterdam (Rijpma & De Vries 2002). De kwantitatieve gemeentelijke RCO-gegevens zullen vanaf medio 2003 op een speciale web-site van Motivaction (www.motivaction.nl) geplaatst worden, waardoor intergemeentelijke en interprovinciale vergelijkingen kunnen worden gemaakt. 5. Bureau Art heeft inventarisaties gemaakt van de provinciale en de gemeentelijke plannen (Van der Zant 2002). Er is tevens voorzien in een visitatieschema voor het maken van een tussenbalans in Hiertoe is het volgende bepaald: 'Ten behoeve van deze tussenbalans wordt in de eerste helft van 2003 een vorm van visitatie toegepast waarbij onder meer wordt beoordeeld in hoeverre de culturele kwaliteit van de activiteiten is gerealiseerd. Zo kunnen knelpunten worden gesignaleerd, maar ook goede voorbeelden. Zo'n visitatie kan uitgevoerd worden door een ad hoc commissie, bijvoorbeeld bestaande uit een extern voorzitter, een deelnemer van de Raad voor Cultuur, aangevuld met andere inhoudelijke deskundigen en personen die hun achtergrond hebben in het lokaal en provinciaal bestuur. De Raad voor Cultuur zal om advies worden gevraagd mede op basis van de visitatierapporten (Tussenbalans Visitatiecommissie Actieplan Cultuurbereik 2002). De visitaties waren gepland voor de tweede helft van Ze zullen uitmonden in onafhankelijke beoordelingen van de kwaliteit en de voortgang van de projecten. Bij overleg in de ambtelijke Regiegroep Actieplan Cultuurbereik is vervolgens naar voren gekomen dat de tussenbalans en de daarbij behorende visitatie een rol zouden kunnen c.q. moeten spelen bij de politiek-bestuurlijke prioriteiten voor de komende Cultuurnota

9 De gemakkelijkste toegang tot rapporten als de bovenstaande wordt geboden door de web-site van het actieplan cultuurbereik Daarnaast vindt men ze ook via de bibliotheek van Boekmanstichting. Verdieping van de inzichten en verheldering van de concepten, verbanden en succesfactoren wordt nagestreefd via werkconferenties van betrokkenen en deskundigen. De verslagen komen eveneens op de web-site van het actieplan cultuurbereik, zoals die over zichtbaar maken van cultureel vermogen (Breda 28 november 2002) of versterking van de programmering (Zaanstad 4 april 2002) Phenix Foundation, consultants, andere kenniscentra Consultants, onderzoeksbureaus en de andere kenniscentra die we hierboven hebben genoemd kunnen eveneens een belangrijke rol spelen als vraagbaken en kenniscentra voor het actieplan cultuurbereik. In het bijzonder geldt dit voor de Phenix Foundation (www.phenix.nl), die speciaal is opgericht ter ondersteuning van lokale initiatiefnemers en kunstenaars van allochtone afkomst. Phenix ondersteunt en begeleidt kunstenaars bij het maken van plannen en het opstellen van subsidieaanvragen. Phenix is geen subsidieloket. Voor financiering zijn allochtone kunstenaars aangewezen op de bestaande overheids- en particuliere fondsen. Wel probeert Phenix invloed uit te oefenen op deze fondsen, zodat ook zij zich meer zullen richten op kunstenaars met een dubbele culturele achtergrond. Phenix richt zich op het hele spectrum van beeldende kunst, podiumkunsten, literatuur, muziek, film, design, mode en nieuwe media. 2.3 Kennisproductie vanuit de werkgroep cultureel erfgoed minderheden Het ministerie van OC&W heeft in 2001 een werkgroep cultureel erfgoed van minderheden ingesteld. Deze werkgroep heeft in de persoon van René Kistemaker de beschikking over een professionele secretaris, die is ondergebracht bij de Nederlandse Museum Vereniging. De werkgroep vormt een parapluie voor drie specifieke werkgroepen voor de drie belangrijkste deelterreinen van het cultureel erfgoed van minderheden in Nederland. Dit zijn de deelterreinen migratiegeschiedenis, slavernijverleden en islamitisch erfgoed in Nederland. De werkgroep(en) zijn te zien als denk-tanks op hun gebieden. In de werkgroep(en) is een vermeldenswaardige hoeveelheid kennis bijeen gebracht over de culturele interesses en belangen van de betreffende groepen en over het cultureel erfgoed van minderheden, onder andere in termen van collecties, vindbaarheid, toegankelijkheid, presentatie, etc. Eerste ideeën voor de beleidsvorming sloten aan op ervaringen opgedaan met instellingen die een mengvorm zijn van erfgoedinstelling en kenniscentrum. Een dergelijke instelling was het Moluks Museum, dat zowel een verzameling is van belangrijke Moluks-Nederlandse artefacten als een centrum voor educatie en onderzoek. De landelijke organisaties van Turken, Marokkanen en Tunesiërs, Surinamers, Caraïbische Nederlanders en Zuid-Europeanen hebben in 1997 uitdrukkelijk gepleit voor de oprichting van dergelijke centra. Dit pleidooi is mede aanleiding geweest voor onderzoek naar de vindbaarheid van materieel en immaterieel etnisch erfgoed, alsmede naar de haalbaarheid van verschillende institutionele vormen die het gevonden erfgoed toegankelijk zouden kunnen maken (Muskens & Maas 1999). In het verlengde van het onderzoek 6

10 is de subsidieregeling Interculturele Projecten (als opvolger van Interculturele Museum Projecten) ontworpen waarbij de Mondriaan Stichting (www.mondriaanfoundation.nl) de subsidies aan projecten toekent en waarover de web-site van de Nederlandse Museum Vereniging (www.museumvereniging.nl) voorlichting geeft. Tevens zijn een drietal werkgroepen in het leven geroepen, die (gezamenlijke) initiatieven ondersteunen en nader onderzoek hebben laten doen naar vindbaar erfgoed van minderheden in hun sectoren, zijnde slavernijverleden, migratiegeschiedenis en islam in Nederland. Deze onderzoeken zijn recentelijk gepubliceerd (Bijnaar, Smeulders, Heilbron & Van Stipriaan 2002; Bouhkim 2002; Mousavi 2002; Canatan 2002A; Canatan 2002B; Bier 2002). De voorzitter van de overkoepelende werkgroep, René Kistemaker, heeft een geïntegreerde samenvatting op basis van deze rapporten geschreven (Kistemaker 2003). Derapporten en de samenvatting zullen op werkconferenties met en door betrokkenen worden besproken. Bij de discussie speelt de mogelijkheid van digitaal zoeken belangrijke rol. Een kennisgenerende functie heeft in dit verband DIVA (www.divakoepel.nl). DIVA heeft in 2001 en 2002 werkconferenties gehouden over cultureel erfgoed, archieven en minderheden. De verslagen en bijdragen van deze conferenties heeft DIVA vervolgens breed verspreid via zijn web-site. Ook andere instellingen willen de kennisfunctie van bepaalde werkgroepen dragen. We denken daarbij aan Imagine I&C voor beeldmateriaal in Amsterdam (www.imagineic.nl), het Wereldmuseum in Rotterdam voor islamitisch erfgoed in Nederland (www.wereldmuseum.rotterdam.nl) en het op te richten centrum inzake het slavernijverleden. 2.4 Kennisproductie door culturele organisatoren en organisaties Velerlei culturele organisatoren en organisaties geven aan hun eigen programmering een multicultureel karakter en bevorderen zo, direct of indirect, de cultuurdeelname van etnische minderheden. Hun web-sites en overige documentatie levert een schat aan kennis op binnen dit gebied. Echter, het gaat hier om nogal gefragmenteerde informatie van alle organisatoren en organisaties afzonderlijk. Vele zijn echter ook te vinden via links en portalen die in de eerste paragraaf zijn genoemd. Zonder te pretenderen volledig te zijn, willen wij een aantal referenties naar de betreffende organisatoren en organisaties geven Podia, festivals en musea Mundial Producties en Festival Mundial Mundial Productions (www.festivalmundial.nl) is een organisatie die organiseert, programmeert, coördineert en adviseert. Een kleurrijke club die uitblinkt in originaliteit en pluriformiteit en zich laat kenmerken door een duidelijke filosofie. Wederzijds respect en de combinatie van cultuur en ontwikkeling zijn daarin speerpunten. Bovendien wil Mundial Productions het draagvlak voor internationale samenwerking, de zorg voor het milieu en het respect voor de mensenrechten bevorderen. Festival Mundial (www.festivalmundial.nl ), dat een onderdeel is van Mundial Producties is een groot openlucht muziek-, informatie- en cultuurevenement. Mundial Productions 7

11 organiseert dit twee weken durende festijn jaarlijks in Tilburg. Het hoogtepunt van Festival Mundial is het Slotweekend. Het Tilburgse Leijpark staat dan bol van de muziekvoorstellingen, exotische eettentjes, mondiale informatie, dans- en theatervoorstellingen en kleurrijke wereldmarkten. Ruim zeventig bands uit alle windstreken laten van zich horen middels allerhande muziekstromingen; van Braziliaanse percussie tot Portugese fado en van opzwepende hip hop beats tot ruige rock. Dit grootse festijn trekt ieder jaar meer dan bezoekers. Festival Mundial is niet alleen een muziekpodium, Festival Mundial is ook platform voor ontwikkelingssamenwerking. Meer dan 100 organisaties op het gebied van duurzame ontwikkeling, milieu en mensenrechten tonen hun gezicht op dit culturele festijn RASA RASA (www.rasa.nl) is een wereldculturencentrum in Utrecht, dat kunst en cultuur uit alle werelddelen presenteert. Er vinden per seizoen ruim honderd concerten, theater- en dansvoorstellingen, literaire evenementen, lezingen en festivals plaats. Tevens is er een maandelijks wisselende expositie en zijn er regelmatig cursussen en workshops te volgen El Hizjra El Hizjra (www.elhizjra.nl) is een instituut dat zich sterk maakt voor Arabische en vooral Marokkaanse schrijvers door o.a. het organiseren van de El Hizjra literatuurprijs Volksbuurtmuseum Den Haag Het Volksbuurtmuseum (wordt maar nog geen bereikbare site) neemt een vooraanstaande plaats in het Haagse culturele leven. Het positioneert zich uitdrukkelijk als een culturele baanbreker, die de culturele rijkdom van onze samenleving zichtbaar wil maken. Het wil tevens de wegbereider zijn in de uitwisseling tussen de kunst en cultuur van gevestigden en nieuwkomers in de overtuiging dat dit, naast vernieuwing van de Nederlandse cultuur, een bijdrage levert aan sociale cohesie en tolerantie. De grondslag van deze missie ligt in de buurt van het Volksbuurtmuseum, zijnde de Haagse Schilderswijk met zijn continue geschiedenis van binnen- en buitenlandse migratie. Het is een wijk waarin het aantal verschillende culturele groepen het totale ledental van de Verenigde Naties nadert. Het Volksbuurtmuseum staat een integrale aanpak voor. Het integreert en combineert daarom de museale functie met podiumkunsten en podiumproducties. De ambities moeten echter in belangrijke mate worden gerealiseerd via incidentele projecten waarvoor per project de financiering verworven wordt. Vandaar dat uitermate actief werd en wordt ingespeeld op de mogelijkheden die er zijn: incidentele gemeentelijke subsidies, incidentele rijkssubsidies zoals die van de pilot-projecten Actieplan Cultuurbereik, het Fonds voor de Podiumkunsten en het Fonds voor de Amateurkunst, of particuliere fondsen zoals het VSB-fonds voor Den Haag en omgeving, het Haagse Van Bylandtfonds, en andere, naast de inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop. 8

12 Wereldmuseum en de Stichting Islamitische Kunst en Cultuur De Stichting Islamitische Kunst en Cultuur stelt zich ten doel islamitische kunst te verzamelen om daarmee collecties en tentoonstellingen in Nederland en daarbuiten te versterken. De stichting bevordert de culturele uitwisseling tussen Nederland en de islamitische wereld. Hiertoe realiseert en stimuleert zij in binnen- en buitenland interculturele projecten, zoals tentoonstellingen, cursussen en evenementen. De Stichting Islamitische Kunst en Cultuur werkt nauw samen met het Wereldmuseum Rotterdam (www.wereldmuseum.rotterdam.nl) Theater Zuidplein Theater Zuidplein (www.theaterzuidplein.nl) programmeert jaarlijks in twee zalen ruim 300 voorstellingen op het gebied van toneel, muziek, cabaret, dans en evenementen voor circa bezoekers. Het theater heeft de specifieke taak de bevolkingssamenstelling van Rotterdam te weerspiegelen in haar programmering. De organisatie telt ongeveer 35 vaste medewerkers en wordt gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam en het Ministerie van OC&W. Hoewel er op de site van Theater Zuidplein geen expliciete melding wordt gedaan van het aandeel nieuwe Nederlanders als consument of producent bij de voorstellingen, wordt er wel aandacht besteed aan de programmering van multiculturele voorstellingen en festivals. Recent voorbeeld was het Köpru Turkije Festival dat van 1 t/m 28 februari 2003 plaatsvond in Rotterdam, Utrecht en Den Haag. In dit festival sloegen Turkse theatermakers een brug (köprü) tussen hun eigen cultuur en de westerse cultuur. De nadruk lag op theater, muziek, dans, stand-up comedy en literatuur. Dit festival was de eerste uiting van een meerjarige samenwerking tussen Theater Zuidplein in Rotterdam, de Stadsschouwburg Utrecht en het Volksbuurtmuseum in Den Haag Dunya Festival Stichting Dunya (www.dunya.nl) organiseert activiteiten gericht op allochtone kunstenaars en op een multicultureel publiek. Het inmiddels bijna 25 jaar oude Western Union Dunya Festival is de bekendste activiteit. Het is het grootste (bijna bezoekers in 2002) en oudste wereldculturenfestival van Nederland en het publiek is uit alle bevolkingsgroepen van vooral de Rijnmond afkomstig. Naast dit buitenfestival organiseert de Stichting Dunya in samenwerking met het Wereldmuseum het binnenfestival Windows to the World. Bezoekers wordt een multidisciplinair totaalprogramma aangeboden, waarin cultuurhistorische dwarsverbanden worden gelegd tussen heden en verleden. De Dunya Letteren Activiteiten, georganiseerd i.s.m. Stichting Schrijven, richten zich op dichters uit verschillende culturen woonachtig in Nederland. Met de Letteren Activiteiten streeft Stichting Dunya ernaar een goed beeld te geven van het potentieel aan (beginnende) dichters uit verschillende culturen die actief zijn in Nederland en hoe de kwaliteit van hun werk is. Hiernaast worden auteurs uitgedaagd tot een verdere ontwikkeling van hun schrijverschap en een bredere kennismaking met het Nederlandse literaire landschap, om daarin een eigen weg te kunnen vinden, onder andere via voordrachtsessies in een literair café. 9

13 Het Dunya Wereldprogramma werd drie jaar geleden opgericht in opdracht van de deelgemeente Delfshaven en wil een podium zijn waarop podiumkunsten uit zoveel mogelijke van de in Nederland aanwezige culturen kunnen bloeien. Het hele jaar door vinden er maandelijks 6 tot 8 programma's plaats: concerten, toneel, literaire avonden, maar ook activiteiten voor kinderen. Veel programma's komen tot stand in samenwerking met culturele organisaties van allochtonen Tropentheater van het Koninklijk Instituut voor de Tropen KIT Tropentheater (www.kit.nl/tropentheater) is in ruim 25 jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal podium voor de presentatie van niet-westerse podiumkunsten. Door middel van inspirerende concerten, dans- en theatervoorstellingen, debatten, lezingen en films informeert KIT Tropentheater het Nederlandse publiek over niet-westerse culturen en hun achtergronden. Bij het programmeren en produceren van de voorstellingen wordt veelal samengewerkt met niet-westerse theatermakers, culturele instellingen in binnen- en buitenland en migrantenorganisaties. Jaarlijks presenteert KIT Tropentheater zo'n 180 producties Zomerfestival (Zomercarnaval) Het Zomercarnaval in Rotterdam (www.zomercarnaval.nl) is een giga-spectakel waaraan in mensen deelnamen. Het grootste deel van de wagens en performers is zwart (Caraïbische Nederlanders). De feestelijke deelname is, vergeleken met de doorsnee cultuurdeelname, zeer multi-etnisch. De site is gericht op interactieve promotie van deelname aan het carnaval en andere daarmee verband houdende activiteiten en warming up parties. Site-deelnemers zijn jong en van alle nieuwkomersgroepen in Rotterdam Organisatiebureaus, belangenorganisaties ATANA ATANA (www.atana.nl) is een scoutingorganisatie voor vrijwilligers uit etnische minderheden binnen de sector cultuur. De stichting is gericht op bestuurlijke vernieuwing van culturele instellingen. De zoektocht van ATANA gaat vooral uit naar potentiële bestuurders die goed thuis zijn in de huidige multiculturele Nederlandse samenleving. Aan de toelating tot het trainingprogramma gaat een intensieve en persoonlijke selectie vooraf. Het trainingsprogramma omvat onder andere een collegecyclus Feiten en Achtergronden in samenwerking met de HKU, casusseminars onder leiding van ervaren bestuurders en directeuren uit de cultuursector, een individueel programma van werkbezoeken aan de Tweede Kamer, Raad voor Cultuur, OCen W en relevante culturele instellingen, en deelname aan het (besloten) virtuele parlement op de eigen website. ATANA fungeert ook als een matchmaker tussen potentiële bestuurders en instellingen door Nederlandse culturele instellingen actief te benaderen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de Verkenners. Zij zijn goed thuis in het culturele bestuurslandschap van hun sector en kennen de kwaliteiten van de deelnemers aan het ATANA programma. 10

14 De deelnemers aan het ATANA- programma vormen een actief en levend bestuurdersplatform. Deelnemers, verkenners, bestuursleden en tal van geïnteresseerden uit de cultuursector ontmoeten elkaar maandelijks op de Amsterdamse kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae Stichting Loeder Events Loeder Events (www.loederevents.nl) blijkt een graag geziene gast wanneer het gaat om culturele diversiteit. Op eigen initiatief of op verzoek van anderen ontwikkelt en realiseert Loeder Events steeds nieuwe activiteiten. Met cultuureducatie, evenementen en onderzoeksopdrachten timmert Loeder Events aan de weg om subculturen voor het voetlicht te brengen, artiesten te ondersteunen en organisatoren en overheden van advies te voorzien. Ook voor het bedrijfsleven biedt Loeder Events een interessant pakket aan diensten Nederlands Popinstituut NPI Diverse ontwikkelingen in de popwereld zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de live popmuziek in Nederland. Het Nederlands Pop Instituut NPI (www.popinistituut.nl) zal hierop in moeten spelen. Het gaat onder andere om de volgende punten: 1. Poppodia moeten steeds meer concurreren met andere uitgaansmogelijkheden. De eisen die de consument stelt aan de voorzieningen worden steeds hoger. 2. Er is een structurele verschuiving te zien richting multidisciplinaire producties, waarin popmuziek deel uit maakt van een groter geheel. 3. In andere landen is de markt voor live popmuziek aanzienlijk gegroeid waardoor internationale acts minder vanzelfsprekend de keuze maken ook in Nederland op te treden. 4. Het belang van festivals en kleine poppodia (muziekcafés, jongerensociëteiten) als kweekbak van nieuw Nederlands talent is toegenomen. 5. De demografische samenstelling van Nederland verandert, met een steeds groter wordende groep jongeren van allochtone afkomst. Het NPI zal daarom, naast een bijstelling van de huidige Podiumplan-regeling, sterker dan ooit ijveren voor een aanzienlijke budgetverhoging die vooral bedoeld is voor een uitbreiding naar de onderkant : de kleine podia en lokale initiatieven in het land. Dit is het circuit waar nieuw talent de kans krijgt zich te ontwikkelen en waar - vaak onzichtbaar voor de buitenwereld - de zgn. nieuwe doelgroepen al volop worden bediend. Tenslotte zal, mede ingegeven door bovengenoemde ontwikkelingen, een consultancy-structuur worden opgezet om naast financiële, ook expertise gerichte ondersteuning te kunnen bieden. Met het Unsigned-project zoekt het NPI actief naar jong talent dat middels een professioneel verzorgde en gepromote verzamel-cd aan het publiek wordt gepresenteerd. Bij dit project is er veel aandacht voor allochtone muziek (o.a. rap, R&B, reggae, kaseko en raï) MiraMedia (voorheen Stichting Omroep en Allochtonen Mira Media (www.miramedia.nl), opgericht in 1986, is een projectorganisatie met landelijke en Europese activiteiten. Mira Media streeft naar gelijkwaardige deelname van al- 11

15 lochtonen in de audiovisuele media op alle functieniveaus en zet zich in voor een kleurrijke programmering. Een programmering die zich enerzijds uit in een multicultureel aanbod voor een breed, autochtoon én allochtoon publiek, anderzijds een doelgroepprogrammering voor specifieke allochtone groepen Stichting Marmoucha Marmoucha (www.marmoucha.nl) organiseert sinds 1998 samen met de Stichting Paradiso (www.paradiso.nl) het Marmoucha Festival. Het festival heeft als doel: meer Marokkaanse muziek op de Nederlandse podia. Het festival vindt ongeveer 8 keer per jaar plaats in Paradiso met bekende Marokkaanse en Algerijnse artiesten. Sinds 1999 organiseert Marmoucha ook de Club Marmoucha Danceparties De festivals en dance-events vinden ook op andere podia plaats zoals het Patronaat in Haarlem, de Melkweg in Amsterdam en de Vloer in Utrecht. Vanaf 2002 krijgt Marmoucha financiële ondersteuning van Stichting Doen en VSB Fonds. Hiermee worden de activiteiten uitgebreid van Marmoucha naar meer ondersteuning voor muziekgroepen en DJ s in Nederland op het gebied van Noord-Afrikaanse muziek. Dit wordt gedaan door educatie (workshops en masterclasses), bandcoaching, management en boekingen. Daarnaast staat Marmoucha festivalorganisatoren, programmeurs van poppodia en theaters, programmamakers van radio en televisie en filmmakers bij in de programmering van Noord-Afrikaanse muziek, van klassiek tot modern Stimuleringsfondsen Alle fondsen van de overheid alsook alle particuliere cultuurfondsen staan open voor cultuurdeelname van etnische minderheden en projecten of initiatieven die dit beogen te realiseren. De meeste fondsen rekenen dit tot hun normale taakstelling en geven er in hun (elektronische) voorlichting geen bijzondere aandacht aan. Ze verwijzen niet naar speciale deelprogramma s. Enkele fondsen hebben wel een speciaal programma waaraan bijvoorbeeld op hun web-sites aandacht wordt besteed. Dit geldt onder andere voor de Mondriaan Stichting die rijksmiddelen voor museale projecten toewijst en het particuliere VSB-fonds. Wij geven hier een korte verwijzing naar hun speciale programma s op het gebied van minderheden en cultuur Mondriaan Stichting Met ingang van de nieuwe cultuurperiode 2001 tot 2004 is het werkveld van de Interculturele Museum Projecten IMP verbreed tot de gehele erfgoedsector. Niet alleen musea, maar ook archieven, monumenten en archeologische instellingen gaan 'interculturaliseren'. Zodoende werd IMP omgedoopt tot IP: Interculturele Projecten. Deze verbreding betekent voor IP een intensieve samenwerking met de Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en de vier erfgoedkoepels. Deze erfgoedkoepels zijn de Nederlandse Museumvereniging (NMV), de Vereniging voor de Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen (DIVA), de Stichting Nationaal Contact Monumenten (NCM) en de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA). 12

16 Subsidies worden toegekend via de Mondriaan Stichting (www.mondriaanfoundation.nl). Voorlichting geschiedt vooral via de Nederlandse Museum Vereniging (www.musemvereniging.nl) en de werkgroepen cultureel erfgoed van minderheden (zie boven) VSB Fonds Begin 1998 heeft het VSB Fonds (www.vsbfonds.nl) moeten constateren dat het weinig donatieaanvragen ontving van nieuwe Nederlanders. Besloten werd om hierin verandering aan te brengen, te beginnen met het aandachtsgebied kunst en cultuur. In maart 1998 werd de Werkgroep (Amateur)kunstbeoefening door allochtone Nederlanders opgericht. In september 1998 bracht deze werkgroep een beleidsadvies uit, getiteld "Alle bladeren kleuren het water". Dit beleidsadvies leidde in februari 1999 tot de start van het project Culturele Diversiteit in de Kunsten. Het project is sindsdien een langlopende en voortdurende prioriteit geweest van het VSB Fonds. 2.5 Onderzoeksbureaus Ook bepaalde onderzoeksbureaus, universitaire instituten en hun publicaties vervullen een onmiskenbare kennisfuncties inzake de cultuurdeelname van etnische minderheden. In de publicaties verhelderen ze, soms met meer en soms met minder overtuigende argumenten, de begrippen en verbanden, terwijl ze tevens het empirisch materiaal opleveren waarop een studie als deze is gebaseerd. Ook wat de onderzoeksbureaus betreft gaat het om veelal gefragmenteerde kennis, mede omdat ieder bureau een eigen set onderzoeken en onderzoeksopdrachten heeft uitgevoerd of een eigen richting of paradigma vertegenwoordigt. Opdrachten als de onderhavige geven wel de mogelijkheid om een (tijdelijke) overzichtspositie te verwerven. Zonder volledigheid te kunnen pretenderen willen wij hier kort verwijzen naar een aantal onderzoeksbureaus en hun inbreng inzake de cultuurdeelname van etnische minderheden Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuur Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam Het ECKCW (www.fhk.eur.nl/onderzoek/instituten/institututen.html) is één van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. Onder de vlag van het ECKCW doen medewerkers van de onderzoeksgroep Kunst- en Cultuurwetenschappen onderzoek in opdracht van ministeries en andere publieke en private opdrachtgevers. Het bureau heeft een plan ontwikkeld voor onderzoek naar het actieplan cultuurbereik. Dit onderzoek dient inzicht te verschaffen in de uitvoering en effectiviteit van het Actieplan Cultuurbereik op landelijk en op gemeentelijk en provinciaal niveau. Het onderzoek dient mede in samenhang met de visitatie die in 2003 plaatsvindt bij te dragen tot een realistische beoordeling van de uitvoering en effecten van het Actieplan Cultuurbereik. Het onderzoek kan tevens een indirecte bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Actieplan Cultuurbereik door tussentijdse rapportages en de bespreking daarvan in diverse verbanden (Brochure landelijk onderzoek 2001; IJdens & Hitters 2001) 13

17 2.5.2 Universiteit van Tilburg, vrijetijdswetenschappen Prof. Hans Mommaas, hoogleraar vrijetijdswetenschappen (www.uvt.nl) heeft op verschillende momenten belangrijke partijen die betrokken zijn bij het actieplan cultuurbereik geadviseerd over begrippen, verbanden en methodologie. Hij heeft onder andere de Commissie Intercultureel Cultuurbeleid van de Raad geadviseerd. Bij hem bereidt Sandra Trienekens een proefschrift voor over cultuurbeleid en minderheden in het Verenigd Koninkrijk (Birmingham) en Nederland (Rotterdam) Bureau Letty Ranshuysen, Rotterdam Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen (www.lettyranshuysen.nl) is ruim 10 jaar actief binnen de cultuursector en richt zich op: 1. onderzoek onder publiek èn potentieel publiek voor kunst en cultuur, 2. evaluatie van marketingbeleid van cultuurinstellingen, 3. prétesten van tentoonstellings- en publiciteitsmiddelen, 4. evaluatie van cultuureducatieprojecten, 5. evaluatie van cultuurbeleid van overheden en semi-overheidsinstellingen, 6. advisering op het gebied van onderzoek, cultuurmarketing en cultuureducatie. Van het begin af aan heeft daarbij de problematiek van de deelname vanuit etnische minderheden een belangrijk accent gekregen Motivaction Motivaction (www.motivaction.nl) gaat de web-site beheren waarop de gemeentelijke metingen inzake de cultuurdeelname van etnische minderheden geplaatst gaan worden vanaf het voorjaar Tevens heeft het bureau panels van allochtonen in opbouw. De panels lenen zich voor psychologisch georiënteerd onderzoek naar hun culturele voorkeuren en deelname Centrum voor Onderzoek en Statistiek COS COS (www.cos.nl) heeft, op basis van eerdere ervaringen met het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, een instrument ontwikkeld waarmee per gemeente betrouwbare gegevens verzameld kunnen worden over de cultuurdeelname van etnische en andere groepen. Dit instrument heeft als naam Richtlijn Cultuur Onderzoek RCO. Het is in Rotterdam toegepast en gerapporteerd (zie hoofdstuk 3), en het is in uitvoering in een aantal andere gemeenten. De resultaten worden vanaf voorjaar 2003 door Motivaction op een web-site beschikbaar gemaakt (zie boven) DOCA Bureaus DOCA Bureaus (www.docabureaus.nl) is een kleine onafhankelijke onderzoekseenheid. Mede vanwege een sterke internationale oriëntatie heeft DOCA in Bergen op Zoom een vestigingsplaats gevonden halverwege de Nederlandse hoofdrandstad en het Europese Brussel. Het is direct betrokken bij de kennisinfrastructuur inzake etnische cultuurdeelname in Nederland via verschillende recente onderzoeksprojecten. De onderhavige studie is er daar een van, naast een inventarisatie van de proefprojecten en proefgemeenten van 14

18 het actieplan cultuurbereik in 1999, een vooronderzoek naar cultureel erfgoed van minderheden (eveneens in 1999) en een haalbaarheidstudie betreffende een stedelijk en regionaal kenniscentrum culturele diversiteit in Eindhoven (Muskens en Van der Louw 2001). De daadwerkelijke voorbereidingen voor dit centrum zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De gemeente wil een dergelijk kenniscentrum op korte termijn gaan inrichten bij het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven. De deskundigheid van DOCA Bureaus op het onderhavige terrein berust op drie pijlers, zijnde (1) internationaal sociaal-wetenschappelijk onderzoek en onderzoekscoördinatie, (2) onderzoek van cultuur, kunsten en media, en (3) onderzoek naar de sociale integratie en culturele diversiteit van verschillende maatschappelijke groepen Andere onderzoeksbureaus Elders in deze rapportage is verwezen naar rapporten van onder andere Bureau ART, Scarabes (dat voor zover wij konden nagaan niet meer bestaat), Bureau Driessen, Meijers Research, het Walter Maas Huis, het IVA (waar IJdens als co-auteur van het onderzoeksplan voor het actieplan cultuurbereik sinds 1 januari 2003 is gaan werken), Stichting Studia Interetnica, IMES, Regioplan, Research voor Beleid en wellicht nog andere. Wij zijn in het kader van de onderhavige quick scan niet toegekomen aan hun bureau scan. 15

19 3 Kennis 3.1 Gegronde theorieën In de nota s Cultuur als confrontatie en Ruim baan voor culturele diversiteit (Ministerie van OC&W 1999, 2000) staat dat er gegronde redenen zijn om de cultuurdeelname in Nederland te verbreden en dat het Rijk middelen zal inzetten om dat te bereiken. De gewenste verbreding betrof onder andere de cultuurdeelname van etnische minderheden in Nederland. In te zetten middelen waren onder andere een minimaal percentage (3%) van een toe te kennen rijkssubsidie die voor dit doel zou moeten worden gebruikt en gezamenlijke actieprogramma s met lagere overheden en erfgoedinstellingen. De actieprogramma s van de lagere overheden konden alle gebieden van gemeentelijk en provinciaal cultuurbeleid omvatten, zij het onder de voorwaarde dat actieve en/of passieve cultuurparticipatie van etnische minderheden (en andere vergeten groepen) het belangrijkste actiedoel moest zijn. Het actieprogramma voor de erfgoedinstellingen sloot aan op eerdere projecten van de Nederlandse Museum Vereniging gericht op interculturalisatie van de museumpraktijk (Van der Linden 2001), op het door de inspraakorganen van de minderheden gevoerde debat over aandacht en erkenning van het cultureel erfgoed van minderheden (LOM-organisaties 1998, Muskens en Maas 1999) en het door nabestaande van slaven in voormalig Nederlands West-Indië gewenste monument. Het middel van het minimale percentage is na beleidsdiscussies veranderd in een premie die rijksgesubsidieerde instellingen kunnen krijgen voor acties gericht op de gewenste publieksverbreding. In een notendop was dit de beleidstheorie inzake de cultuurdeelname van etnische minderheden. Actieplannen en aanwending van subsidiedelen moesten de geëigende en voldoende middelen zijn om een bredere cultuurdeelname (actief en passief) van etnische minderheden en andere vergeten groepen (met name jongeren) te bevorderen. De bevordering betrof dat gedeelte van de cultuurwereld dat in aanmerking kwam voor een landelijke overheidssubsidies. Criteria daarvoor zijn nationaal belang en uitzonderlijke kwaliteit volgens het oordeel van deskundigen. Voor 1998 zijn er slechts enkele essays of andere bijdragen uit wetenschappelijke hoek te vinden die de wenselijkheid van een nieuw cultuurbeleid beargumenteerden. Er waren niet veel gegronde, naar empirische analyses verwijzende publicaties en theorieën over de noodzaak en de wenselijkheid van een bredere cultuurdeelname in de gesubsidieerde sector. Dit debat was al in het begin van de jaren tachtig opgevlamd naar aanleiding van de SCP-publicatie over profijt van de overheid (Ruitenberg, De Kam en Pommer 1983). Het onevenredige gebruik van culturele voorzieningen werd door De Haan en Knulst op basis van het aanvullend voorzieningenonderzoek van 1998 in hun rapport het bereik van de kunsten bevestigd. Uit de gegevens blijkt tevens dat de onevenredige deelname niet samenhing met opleiding, maar ook met etniciteit. Mensen met een Turske, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond bezochten minder culturele instellingen dan Nederlanders (De Haan en Knulst 2000). Publicaties hebben weliswaar aangetoond dat cultuursubsidies vrijwel geheel ten goede gekomen zijn aan een welvarende en hoogopgeleide bovenlaag in de samenleving en hun passieve cultuurdeelname. Ze hebben 16

20 echter niet geleid tot daadwerkelijke beleidsveranderingen. Het politieke en theoretische debat verstomde zelfs vrijwel geheel of kreeg geen vervolg, mede omdat de consequentie zou moeten zijn dat er in het geheel geen rijksmiddelen zouden mogen gaan naar de actuele kwetsbare kwaliteitskunst. In de marge waarschuwde Letty Ranshuysen voor de vergrijzing van het museale elitepubliek, wat op termijn een uitstervend publiek zou kunnen blijken te zijn (Ranshuysen 1998). Zij heeft later ook laten weten dat negatieve reacties op het bepleite nieuwe beleid voorbarig waren, omdat publieksanalyses aantoonden dat het nieuwe beleid wel nodig was (Ranshuysen 1999). In het verlengde van de beleidsnota s zijn er verschillende publicaties verschenen die een beargumenteerde bijdrage aan het beleidsdebat kunnen geven. Wij rekenen dergelijke beargumenteerde publicaties tot de kennisinfrastructuur van (in dit geval) de culturele sector. Het is veelal een belangrijke, zo niet de belangrijkste bijdrage die leden van de Academia kunnen leveren bij maatschappelijk relevante ontwikkelingen. De opbrengst is in de Nederlandse culturele sector weliswaar niet even rijk als in die van bijvoorbeeld de Europese strijd tegen sociale uitsluiting (zie Muskens en Van Melik in voorbereiding), maar wat er is, is van belang. De Boekmanstichting heeft een speciaal nummer van Boekmancahier gewijd aan herkomstlanden (Boekmancahier 53, 2002) met een verhelderende uiteenzetting van Gölpinar over etnische cultuur en culturele diversiteit (Gölpinar 2002), alsmede een artikel van Sidiqui over internationaal cultuurbeleid van onderop en in het verlengde van migratie (Siddiqui 2002). In hetzelfde Cahier geeft Baeker een verhelderende uiteenzetting van het Canadese cultuurbeleid in multi-etnisch Canada. Het beleid is erop gericht zowel etnisch-culturele diversiteit te erkennen als sociale samenhang in land, stad en wijk te bevorderen (Baeker 2002, zie ook en de subsite inzake research met tientallen titels van onderzoekspublicaties). Dit perspectief sluit nauw aan op onze indrukken vanuit het Verenigd Koninkrijk en Brussel (zie hoofdstuk 4). De Raad heeft zelf ook een rol in het theoretische debat willen spelen. Daarom heeft de Commissie Intercultureel Cultuurbeleid Tom Guiking gevraagd om een essay over dit onderwerp (Guiking 2002, zie inleiding). DIVA heeft in samenwerking met andere erfgoedinstellingen eveneens het theoretische debat gestimuleerd, alsmede bruggen gezocht tussen theorie en praktijk. Het heeft conferenties over erfgoed en minderheden georganiseerd in 2001 en 2002, waar wetenschappers en praktijkmensen met elkaar in debat zijn gegaan en conclusies hebben getrokken uit geopperde ideeën en naar voren gebrachte feiten (DIVA 2001, 2002). In alle discussies in Nederland zijn daarbij publicaties van Ria Lavrijsen een centrale rol gaan spelen (Lavrijsen 1992, 1999, 2002). Zij bespreekt in haar publicaties de veranderbaarheid van de museumpraktijk, de mechanismen die vernieuwingsprocessen in musea bevorderen of kunnen bevorderen en de competenties die met name actieve cultuurdeelnemers daarvoor nodig hebben. 17

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen Museale strategie bewaren om teweeg te brengen Inhoud pagina 1 pagina 3 pagina 7 pagina 9 pagina 13 pagina 17 Museale strategie [1] Analyse [2] Inhoudelijke visie: bewaren en teweegbrengen [3] Continuïteit

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

State of the ART Het Noorden van Nederland

State of the ART Het Noorden van Nederland State of the ART Het Noorden van Nederland 17 december 2002 Luchiena Lanjouw Nicolette Klein Bleumink 1 Inhoudsopgave State of the Art Het Noorden van Nederland Inleiding 3 1. Korte demografische en sociaal

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. Culturele diversiteit in de Amsterdamse cultuursector

Kunst en Cultuur. Culturele diversiteit in de Amsterdamse cultuursector Kunst en Cultuur Culturele diversiteit in de Amsterdamse cultuursector Auteur: Annemoon van Hemel In opdracht van DMO/Kunst en Cultuur Augustus 2009 Inhoud INHOUD 1. Introductie 4 2. Het Amsterdam van

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Geachte mevrouw Verdonk,

Geachte mevrouw Verdonk, Mevrouw Drs. R. Verdonk Minister van Vreemdelingenzake en Integratiebeleid Ministerie van Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum/date vrijdag, juli 8, 2005 nummer/number 2005-016.doc/aagem/Verdonk

Nadere informatie

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr.

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. 15 17 Op welke wijze worden in het mediabeleid voorwaarden

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten ondersteunde projecten samenwerking werkwijze aanvragers organisatie financiën

mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten ondersteunde projecten samenwerking werkwijze aanvragers organisatie financiën mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze jaar verslag 2009 mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze jaar verslag 2009 voorwoord 2009 was

Nadere informatie

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen 2014 2014 Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 5 Deel A Algemene rapportage 10 1 Opdracht en werkwijze visitatiecommissie 9 1.1 Opdracht en doel 9 1.2 Werkwijze 9 1.3 Zelfevaluatie en visitatieprotocol 10

Nadere informatie

Filmtheaters en Cultuurbeleid. Handreiking voor bestuurders van. provincies en gemeenten. ultuurbeleid

Filmtheaters en Cultuurbeleid. Handreiking voor bestuurders van. provincies en gemeenten. ultuurbeleid e Filmtheaters en Cultuurbeleid Handreiking voor bestuurders van ultuurbeleid provincies en gemeenten Vooraf Filmtheaters en Cultuurbeleid Handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten 3 Handreiking

Nadere informatie

N ederlands. letterenfonds dutch foundation for literature. Beleids

N ederlands. letterenfonds dutch foundation for literature. Beleids N ederlands letterenfonds dutch foundation for literature Beleids plan 2013 2016 Het boek is nog niet uit Lucebert Inleiding 3 Hoofdstuk 1 7 Auteursbeleid Nieuw beleid: zichtbaarheid auteurs 7 Regelingen

Nadere informatie

Publicaties Moskeeën Kennis gewaardeerd. Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van moskeeën in Nederland

Publicaties Moskeeën Kennis gewaardeerd. Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van moskeeën in Nederland Publicaties Moskeeën Kennis gewaardeerd Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van moskeeën in Nederland Moskeeën gewaardeerd Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van moskeeën in

Nadere informatie

Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007

Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007 Mondriaan Stichting 1 2 3 4 567 200 Jaarverslag 2007 8 9 Mondriaan Stichting Jaarverslag 2007 Voorwoord In 2007 ondersteunde de Mondriaan Stichting met 24.140.522 meer dan 670 projecten in Nederland en

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Voorstudie sectormonitor beeldende kunst. Eindrapport. Teunis IJdens. Tilburg, januari 2009. IVA Beleidsonderzoek en Advies

Voorstudie sectormonitor beeldende kunst. Eindrapport. Teunis IJdens. Tilburg, januari 2009. IVA Beleidsonderzoek en Advies Voorstudie sectormonitor beeldende kunst Eindrapport Teunis IJdens Tilburg, januari 2009 IVA Beleidsonderzoek en Advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel en aanpak 3 1.2 Afbakening en terminologie 3

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR GEMEENTEN

HANDREIKING VOOR GEMEENTEN POP MET BELEID HANDREIKING VOOR GEMEENTEN AUTEURS Eric Lagendijk & Rento Zoutman, DSP-groep 2006 POP met beleid, handreiking voor gemeenten HANDREIKING VOOR GEMEENTEN UITGAVE POP MET BELEID HANDREIKING

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR GEMEENTEN

HANDREIKING VOOR GEMEENTEN POP MET BELEID HANDREIKING VOOR GEMEENTEN AUTEURS Eric Lagendijk & Rento Zoutman, DSP-groep HANDREIKING VOOR GEMEENTEN UITGAVE 2006 POP met beleid, handreiking voor gemeenten POP MET BELEID HANDREIKING

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Publieke diensten op internet Cases

Publieke diensten op internet Cases Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl TNO-rapport bijlage STB-01-28 Publieke diensten op internet Cases T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Datum 17 juli 2001

Nadere informatie

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek Kim Joostens Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden

Nadere informatie

Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor

Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie