Over verwachtingen gesproken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over verwachtingen gesproken"

Transcriptie

1 Over verwachtingen gesproken De arbeidsrelatie in het midden Van Wijk & Co Dr. K.P. van Wijk Mei 2012 Van Wijk & Co Pagina

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding: aanleiding en doelstelling Het inzicht van het psychologische contract: wat gebeurt er onder water Verwachtingen en de organisatiepraktijk: een organisatiefoto Aanbevelingen Literatuur Bijlagen Van Wijk & Co Pagina

3 1. Inleiding: aanleiding en doelstelling De NVBR kijkt vooruit. Zij wil op de toekomst zijn voorbereid want maatschappelijke ontwikkelingen gaan sneller dan vroeger het geval was. De arbeidsmarkt verandert bijvoorbeeld. We zitten in de eerste fase van de vergrijzing door de uittreding van grote aantallen babyboomers. Een demografisch feit is dat er momenteel te weinig jonge mensen zijn om op termijn deze arbeidsplaatsen op te vullen. Een ontwikkeling die meespeelt, is dat mensen zich tegenwoordig individualistischer en assertiever opstellen ten aanzien van werk. Zij willen bijvoorbeeld een evenwichtige combinatie van werk en privé. De Brandweer bemerkt deze ontwikkelingen en vreest op de korte termijn een krapte aan vooral vrijwilligers. Het vinden, binden en boeien van capabele mensen wordt steeds urgenter. Ook verschuivende behoeften van burgers en politieke eisen zorgen voor dynamiek. Was voorheen brand en crisisbestrijding een primaire taak, tegenwoordig is de roep om voorlichting over hoe brand en ongelukken te voorkomen sterker dan voorheen en wil de Brandweer meer aandacht schenken aan preventietaken. Dat wil zij doen in samenwerking met gemeenten, bedrijven, scholen en verenigingen. Een uitbreiding van de partijen met wie men de nieuwe primaire taken invulling wil geven. De vraag is hoe men van de huidige situatie toe kan werken naar de toekomst. Meer concreter: een antwoord heeft gevonden op het vraagstuk om bereidwillige en gemotiveerde mensen te behouden of te vinden om de oude en nieuwe taakgebieden met verve inhoud te geven in een nieuwe tijd. Het zogenaamde psychologische contract geeft inzicht in de dynamiek van de arbeidsrelatie. Met dit concept kan men een antwoord zoeken op de vraag hoe medewerkers de arbeidsrelatie beleven en hoe hun motivatie en bereidwilligheid om mee te bewegen, kan worden beïnvloed. De organisatie schept verwachtingen bij haar medewerkers. Dat gebeurt bewust en onbewust. Medewerkers slaan deze verwachtingen op. Zij reageren met hun werkgedrag op schendingen hiervan. Als de werkgever hun verwachtingen waar maakt, zullen zij dit honoreren met arbeidsmotivatie en trouw. Deze wisselwerking kleurt de arbeidsrelatie met de werkgever en zorgt ervoor of zij bijvoorbeeld een stapje extra voor de baas willen zetten of niet. Het is voor een werkgever belangrijk om te weten welke verwachtingen zij (ongewild) heeft geschapen bij haar werknemers en in welk gedrag dit resulteert. Het is met name op dit punt dat de Wetenschappelijke raad voor de Brandweer de opdracht tot een literatuurstudie gaf om de werking van het psychologische contract in hun organisatie in beeld Van Wijk & Co Pagina

4 te krijgen. En om te beoordelen of en in welke vorm, verder onderzoek nodig is. Dat is gedaan in combinatie met een literatuurstudie van de beleidsliteratuur van de Brandweer en onderzoeksverslagen op het onderwerp van Human Resource Management. Het is de bedoeling om een organisatiefoto te maken van de huidige stand van zaken op dit punt. Dit rapport doet hiervan verslag en geeft een richting aan om de arbeidsverwachtingen van werkgever en werknemers dichter bij elkaar te brengen. Het bespreekt als eerste in het kort de werking van het psychologische contract. Dan volgt een beschrijving van de stand van zaken in de Brandweer over relevante personele aangelegenheden in relatie tot het psychologische contract en de deelvragen. Aanbevelingen sluiten het rapport af. Dr. Kees van Wijk Van Wijk & Co Houten, mei 2012 Van Wijk & Co Pagina

5 2. Het inzicht van het psychologische contract: wat gebeurt er onder water ; een korte theoretische impressie Werkgever en werknemer onderhouden een relatie waarin arbeid de verbindende factor is. Medewerkers worden aangetrokken mede op basis van beloften van de werkgever. Eenmaal aan het werk kan de realiteit afwijken van deze beloften. Dit kan betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden, - verhoudingen, - inhoud en -omstandigheden. De uitvoering van deze zaken en de manier waarop men ze heeft ingekleed kunnen het stilzwijgende contract tussen werkgever en werknemer schenden. Hoe kleiner het verschil tussen de beloften die ooit gemaakt zijn en de verwachtingen die daarmee stilzwijgend zijn geschapen én de arbeidsrealiteit, des te groter de kans is dat medewerkers zich gemotiveerd inzetten om hun werk te doen. Als het psychologische contract weinig wordt geschonden schept dat zowel voor de medewerker als de organisatie voordelen. Medewerkers zullen het bedrijf meer waarderen en tevreden zijn met hun werk. Dit heeft meestal een positieve uitwerking op bijvoorbeeld de kwaliteit van het werk en vaak ook de prestaties. Het psychologische contract veronderstelt een ruilrelatie waarin wederkerigheid een belangrijk onderliggend principe is: wie goed doet, goed ontmoet, kun je zeggen. Deze wederkerigheid moet wel in balans zijn. Als een werknemer zich onevenredig voor de organisatie in (moet) spannen komt de ruilrelatie onder druk te staan. Of als de werkgever de inspanningen van medewerkers overwaardeert, kan het uitmonden in veeleisende werknemers (zie wat er is gebeurd in de bancaire sector). Het is van belang dat zowel de werkgever als de werknemer zich inspannen voor een evenwichtige arbeidsruilrelatie. Dit levert op de lange termijn de beste resultaten voor bedrijf en personeel op en bovendien voor hun omgeving (klanten bijvoorbeeld). Omdat omstandigheden van bedrijven veranderen en zij daarop reageren, zullen verwachtingen die in het verleden zijn geschapen en mogelijk zelfs zijn waargemaakt oud worden en onvoldoende aansluiten bij de realiteit van het moment. Dat is onvermijdelijk. Eenmaal bewust van de werking van het psychologische contract kan de werkgever zich inspannen om met deze dynamiek rekening te houden door zo open en eerlijk mogelijk veranderingen die op stapel staan te vertellen aan medewerkers. Er zijn diverse maatregelen waarmee vervolgens het verschil tussen de verandering en de postgevatte verwachtingen uit het verleden zo klein mogelijk gehouden kunnen worden. Participatie is er één van. Door medewerkers in hun werksituatie te betrekken bij het vertalen en invoeren van de veranderingen vergroot men de kans dat het verschil niet te groot wordt. Participatie maakt dat Van Wijk & Co Pagina

6 medewerkers onbewust hun verwachtingen bij kunnen stellen. De andere kant van de beweging is dat participatie ervoor zorgt dat de veranderingen handzaam blijven en op een bruikbare manier worden ingevoerd. 1 De rol van het middenkader in de vorm van de direct leidinggevenden is hierin van doorslaggevend belang. Zij kennen hun personeel en zijn idealiter in staat hen correct te informeren, en te betrekken bij veranderingen op een manier die medewerkers en organisatie het meeste voordeel opleveren. Zij zijn ook de aangewezen partij om medewerkers te verleiden tot gepast organisatie gedrag of dit zelfs met lichte dwang te bewerkstelligen. Te grote schendingen van het psychologische contract moeten vermeden worden. Daarmee kan men bij veel medewerkers de arbeidsmotivatie en tevredenheid aantasten en dus ook het commitment van medewerkers met hun werk. Het gevolg kan een toename van het ziekteverzuim zijn of slechtere individuele en team prestaties. Ook kunnen medewerkers zich vaker voornemen om een andere baan te zoeken (vertrekintentie neemt toe) of andere vormen van terugtrek gedrag laten zien, zoals een verminderde inzet. Het bestaan van het psychologische contract bewijst het bestaan van een arbeidsrelatie in de echte betekenis van het woord. Het veronderstelt dat werkgever en werknemers voortdurend met elkaar in gesprek moeten zijn om de betrekking goed te houden. Niet op institutioneel niveau van de O.R. alleen, maar op alle niveaus van de organisatie. Maar vooral op de werkvloer waar de veranderingen daadwerkelijk plaatsvinden en waar gewerkt moet worden onder bepaalde omstandigheden, waar de verhoudingen tussen mensen tellen en de inhoud van het werk er toe doet. Dat is de kern van de aanpak om een psychologisch contract na te streven met een balans als eindresultaat tussen verwachtingen en de realiteit zoals men die dagelijks ervaart. 1 Grote en dramatische organisatieveranderingen lenen zich hier niet voor de participatie die hier wordt besproken. Van Wijk & Co Pagina

7 3. Verwachtingen en de organisatiepraktijk: een organisatiefoto Voor zover mogelijk schetsen we een beeld van de organisatie, de arbeidsrelatie en het psychologische contract aan de hand van sommige deelvragen die zijn benoemd in het document Opzet voor de onderzoeksaanpak over arbeidsbeleving, -motivatie en participatie van medewerkers bij de Brandweer. De strategische koers van de Brandweer is duidelijk uiteengezet in het visiedocument De Brandweer over morgen. De richting die men op wil gaan levert aanwijzingen op voor het HR beleid. De nota Visie op HRM en leiderschap gaat hier op in. Het is belangrijk door te redeneren welke effecten er zijn of zijn te verwachten op het commitment en de arbeidssatisfactie en motivatie bij medewerkers. Dat gebeurt hieronder. Welke verwachtingen hebben vrijwilligers en vaste kracht brandweermensen over hun taakuitvoering, inclusief de ervaren regeldruk en belasting en mogelijke taakverbreding? (Deelvragen 2.1 en 2.2) De meeste brandweermensen zijn tevreden met hun huidige primaire taken. Zij vinden voldoening in hun werk waarvoor zij bij de Brandweer zijn gegaan. Dat motiveert hen. De inhoud van hun werk vinden zij afwisselend (genoeg). Op veranderingen in hun takenpakket zitten zij eigenlijk niet te wachten. Mogelijke uitbreiding met preventie en voorlichtingstaken bezien zij met enige scepsis. Liever heeft men geen nieuwe taken voor de koude kant. Die laat men graag aan anderen over. Leidinggevenden zeggen overigens ook dat niet iedereen bekwaam is voor nieuwe taken en het onderhouden van netwerkcontacten met andere partijen. Wat vaak in de bestudeerde documenten terug keert is het thema werkdruk. Veel brandweermensen ervaren (hoge) werkdruk. Werkdrukregulering is een belangrijk aandachtspunt. Laat men na dit op lokaal niveau aan te pakken dan beïnvloed het niet alleen de arbeidsvoldoening, maar zal het de kans op verzuim vergroten. In een situatie van komende arbeidsschaarste is dat het laatste waarop men zit te wachten. In termen van het psychologische contract kan het betekenen dat te grote afwijkingen op deze punten bij de huidige cohorten brandweermensen de arbeidsvoldoening en motivatie er onder te leiden krijgt. Het lijkt een oplossing om lokale medewerkers te vinden die geen bezwaar maken tegen de nieuwe Van Wijk & Co Pagina

8 taken. Tegelijk kan men in de werving van nieuwe medewerkers op de nieuwe taakverbreding selecteren. Het verdient aanbeveling de typen vrijwilligers uit de Visie vrijwilligheid Amsterdam Amstelland te gebruiken om de taakdifferentiatie te kunnen organiseren. 2 Het is verstandig om op lokaalniveau werkdrukregulering structureel te agenderen. Als de medewerkers merken dat er naar hun wordt geluisterd en als leidinggevenden met hun hierover in gesprek gaan zal het een positieve uitwerking hebben op de arbeidsrelatie. Welke verwachtingen hebben vrijwilligers en vaste kracht brandweermensen over hoe zij leiding willen ontvangen? (Deelvraag 2.3) Er komt duidelijk uit de stukken naar voren dat medewerkers meer op een coachende manier leiding willen ontvangen. Vanuit hun deskundigheid willen zij mee praten (en soms mee beslissen). Kennis vanuit het primaire proces is immers nodig om uiteindelijk tot goede en breed gedragen veranderingen te komen. Het stoort hun echter hoe de communicatie over veranderingen in de organisatie verloopt. Regelmatig van boven naar beneden. Dit wordt als redelijk dwingend ervaren. Vooral landelijk afgegeven beleidsmaatregelen komen vaak niet goed aan. Men typeert die als een ver van mijn bed show. Wanneer het gaat over formele feedback vindt men in het algemeen dat het gebruik van de functioneringsgesprekken beter kan. De feitelijke uitwerking van de afspraken over de loopbaan die men daar maakt laten vaak lang op zich wachten. Dit laat bovendien zien dat het 2 e loopbaanbeleid eigenlijk moeizaam van de grond komt. Deze klacht is regelmatig in de documenten terug te vinden. Wil men het verschil tussen de verwachtingen van medewerkers met de praktijk kleiner maken, dan verdient het aanbeveling op lokaalniveau leidinggevenden te instrueren en te trainen om constructief aan de slag te gaan met de bovenstaande punten, samen met hun medewerkers. De nieuwe visie over HRM en leiderschap is hiervoor een goede leidraad de vrijwillige brandweer ofwel de basisvrijwilliger/parttimer; 2. de specialistische vrijwilliger/bronmedewerker; 3. de burgerparticipant; 4. de jeugdvrijwilliger Van Wijk & Co Pagina

9 Welke verwachtingen hebben vrijwilligers en vaste kracht brandweermensen over hoe zij gemotiveerd en aangestuurd (gedisciplineerd) willen worden? (Deelvragen 2.4, 2.5) Er zijn enkele gebieden waarvan medewerkers aangeven dat verbeteringen hen zullen motiveren in het werk. Het zijn het geven van leiding, communicatie, waardering krijgen, oefenen en opleiden en tenslotte een meer levensfase bewuste aanpak in het omgaan met het personeel. Zonder uitzondering zijn dit HR componenten en passen zij in de koers van de nieuwe visie op HRM en leiderschap. Eerder kwam de invoering van coachend leiderschap als wens van medewerkers naar voren. Het geven van leiding gaat dan meer in samenspraak en met ruimte voor elkaars taakuitvoering. Deze samenwerking kan gestalte krijgen in vormen van situationeel leiderschap, waarbij men leiding krijgt om verder te groeien en uitdaging in het werk te behouden. Wat betreft de communicatie verwachten medewerkers minder afstandelijke manieren zoals via de post en louter top down informatie. De behoefte bestaat om op lokaal niveau landelijk beleid gezamenlijk invulling te geven binnen het bestek van de taakuitvoering van de medewerkers (dat wil zeggen als het direct is gerelateerd aan het primaire proces). In de omgang met leidinggevenden zou men meer op een sociale manier gewaardeerd willen worden. Die waardering kan ook tot uiting komen in goede huisvesting en de beschikbaarheid van voertuigen. Medewerkers geven bovendien aan dat het oefenen en opleiden beter kan. Men zou het toe juichen als er meer samen met beroeps en vrijwilligers geoefend zou kunnen worden (of met 24 uurdiensten, dagdiensten, korpsen in de regio of zelfs met andere regio s). Vrijwilligers geven aan dat zij het op prijs stellen als er in het opstellen van de oefen- en opleidingsroosters meer met hun andere maatschappelijke taken rekening werd gehouden. Als leidinggevenden bovendien meer rekening houden met de leeftijd of levensfase van medewerkers zou het een stap in de goede richting zijn. In HRM termen wensen medewerkers een op hun situatie afgestemd HR beleid (op lokaal niveau). Het gaat over de de juiste samenstelling van de HR componenten afgestemd op de behoeften van medewerkers. Echter wel op een manier die tegelijkertijd de organisatie doelstellingen meehelpt te realiseren. Als dit succesvol verloopt, zal dit een positieve werking hebben op allerlei HR uitkomsten zoals arbeidsvoldoening en motivatie en zelfs op de neiging om een stapje extra te zetten zonder dat daar wat tegenover staat. Om zover te komen is de rol van de leidinggevenden van een niet te onderschatten betekenis. Zij zijn degenen die het HR beleid handen en voeten geven omdat zij het dichtste bij de medewerkers staan. Bovendien heeft de korpscultuur voor hen geen geheimen en kunnen zij er als geen ander rekening mee houden bij het uitvoeren van het HRM. Van Wijk & Co Pagina

10 Welke verwachtingen hebben vrijwilligers en vaste kracht brandweermensen over de manier waarop zij in hun beroepsuitoefening ondersteund willen worden, inclusief vormen van samenwerking? (Deelvragen 2.7, 2.8) Ook bij deze vraag komen er enkele onderwerpen boven drijven. Het oefenen en opleiden zou best wat meer op maat kunnen zijn voor de individuele behoeften en teamvragen. Zoals hierboven is gesteld kan samenwerking op dit punt met andere functiegroepen (beroeps), andere teams of korpsen hun beroepsuitoefening ondersteunen. Men kan dan leren van elkaar. Dat is de gedachte die er uit te lezen valt. Het zou ook plezierig zijn als medewerkers meer inspraak krijgen bij de inzet en zelfs aanschaf van materieel (vormen van uitvoerende medezeggenschap). Variabele voertuigbezetting is hiervan een voorbeeld. Ook de beschikbaarheid van voertuigen is een onderwerp van goede ondersteuning en goede huisvesting. Tenslotte noemt men coachend leiderschap als een ondersteunende factor van belang. Ook hier worden vooral HR componenten genoemd: opleiden, leren, samenwerken, participatie en opnieuw leiderschap. In de literatuur blijkt dat ondersteuning ook een HR component is. Goede ondersteuning van personeel maakt succesvolle dienstverlening mogelijk. Door al deze HR componenten samen te laten werken (op lokaal/regionaal niveau) zal blijken dat de arbeidsverwachtingen van werkgever en nemer beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Welke verwachtingen hebben vrijwilligers en vaste kracht brandweermensen over de manier hoe zij het liefst in de (nabije) toekomst willen worden ingezet bij de brandweer? (deelvraag 2.9) Het antwoord op deze vraag is kort: het blijkt uit de bestudeerde stukken dat de medewerkers die nu bij de Brandweer werken vooral hun huidige takenpakket willen blijven uitvoeren. Zij tonen een spanning tussen het landelijke beleid om voorlichtings- en preventietaken aan dat pakket toe te voegen en de wens van het zittende personeel. Brandbestrijding en hulp bij ongevallen en crises zijn belangrijke redenen waarom men bij de Brandweer is gaan werken. Dat is de kern van de arbeidsmotivatie. Daar haalt men vooral de arbeidsvoldoening uit, naast het functioneren als team. Van Wijk & Co Pagina

11 Gezien het beleid dat men in De brandweer over morgen beschrijft, roept dit de vraag op hoe men het huidige contingent medewerkers wil binden en boeien wanneer hun horizon zich vergroot naar andere taakgebieden, zonder dat zij daarin zijn gekend. Deze uitbreiding staat haaks op hun arbeidsverwachtingen waarmee zij bij de Brandweer zijn gegaan. Wat is wijs om te doen? Het is in ieder geval wijs om op lokaal niveau medewerkers te zoeken die het wel een zinvolle aanvulling vinden op hun werk. Het lijkt in een krappe markt van vrijwilligers niet verstandig anderen die het pertinent niet willen, te dwingen voorlichting en preventie te gaan uitvoeren. Afgezien van het feit dat sommige leidinggevenden zeggen dat niet iedereen daarvoor capabel is. Werving van de nieuwe vrijwilliger kan soelaas bieden, maar onder de voorwaarde dat er een gedegen werving- en selectieplan aan ten grondslag ligt. Hoe werken de verwachtingen van medewerkers in op hun commitment met de organisatie, het werk zelf, de omgang met collega s en het team? En hoe werken zij in op hun arbeidstevredenheid? (Deelvragen 5 en 6) Brandweermensen zijn zeer gecommitteerd aan hun werk; dat wil zeggen aan de traditionele brandweertaken als brandbestrijding en hulp bij ongevallen. Er is minder betrokkenheid bij de brandweerorganisatie als geheel. (Er is overigens geen onderscheid in soorten commitment in de stukken terug te vinden 3 ). Men is gematigd enthousiast over het strategische beleid van De Brandweer over morgen. Vrijwilligers geven aan dat de voorlichting hierover onvoldoende was om te snappen hoe het op lokaal niveau uit kan pakken. Uit de bestudeerde documenten komt het beeld naar voren dat velen het als een ver van mijn bed show ervaren. Met collega s en teams op lokaal niveau is er daarentegen sprake van een ruime betrokkenheid. Deze uitkomsten zijn redelijk consistent met andere bevindingen in de literatuur: professionals in dienstverlenende organisaties tonen een hoge mate van commitment met hun werk en collega s en relatief minder met de (grote) organisatie, waarvan menig professional vindt dat die organisatie hun werk zo goed mogelijk moet faciliteren. Zoals het bovenstaande al veronderstelt verschaffen de uitvoering van de kerntaken brandweermensen veelal grote arbeidstevredenheid (brandbestrijding meer dan hulp bij verkeersongevallen overigens). De communicatie over het nieuwe strategische beleid dempt de arbeidsvoldoening. Dat valt ook te constateren over het beleid om het takenpakket van medewerkers met voorlichting- en preventieve 3 Affectieve, continuerende en normatieve betrokkenheid (Meyer en Herscovith, 2001). Van Wijk & Co Pagina

12 taken uit te breiden. Soms is dat ook het geval over de stijl van leidinggeven. Wanneer het aankomt op inspraak en autonomie in de taakuitvoering ervaren medewerkers soms te weinig ruimte en vertrouwen, met een nadelige invloed op de arbeidssatisfactie. Ook hier geldt dat de organisatie kan werken aan het verkleinen van het verschil tussen verwachtingen en de ervaren werkelijkheid. Doe dit bijvoorbeeld op onderwerpen die zijn te beïnvloeden, zoals leiderschap en het faciliteren van het werk op allerlei manieren. Afgepaste inspraak én autonomie in de primaire taakuitoefening zullen indirect effect hebben op de commitment van medewerkers zich blijvend in te spannen voor het werk van de organisatie. Probeer niet het commitment voor de organisatie op te schroeven, want dan zullen de inspanningen niet in verhouding staan tot de opbrengsten. Op welke manier is het personeelsbeleid in te richten om de talenten van het personeel optimaal te benutten voor de organisatiedoeleinden en -ontwikkelingen, ook in relatie tot de komende veranderingen die op de Brandweer afkomen? (Deelvraag 7) Het rapport Visie op HRM en leiderschap is bedoeld als uitgangspunt voor het HRM beleid van de brandweer binnen de veiligheidsregio s (Visie op HRM en leiderschap, 2012, 3). Het oogmerk van dit beleid is dat er in de regio s beslissingen worden genomen om gemotiveerd en professioneel personeel te vinden, dat te binden en te blijven boeien, zodat het zich enthousiast en met passie blijft inzetten in de vernieuwde brandweer (ibid). Accenten in de HRM aanpak zijn uit te drukken met de steekwoorden: samenwerking en leren; innoveren en ontwikkeling; communicatie; intern ondernemerschap; bottum up en top down gaan samen op (cascade model); flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden en verhoudingen; levensfase bewust personeelsbeleid; coachend en situationeel leiderschap (het moet het personeel tot betere prestaties brengen (ibid, 7); men onderscheidt het operationele niveau van leiderschap, het tactische en het strategische niveau (ibid, 12-13). Van Wijk & Co Pagina

13 Er zijn drie speerpunten aangewezen: in verbinding dat de band uitdrukt met de maatschappij, de organisatie, leidinggevenden en met elkaar, is het eerste. Het tweede speerpunt is in beweging. Het HRM is gericht op het bewerkstelligen van duurzaam werkgeverschap. De Brandweer dient aantrekkelijk te blijven als werkgever met interessante banen en rekening houdend met individuele wensen. Het derde speerpunt is veilig, dat staat voor veiligheid voor de burger maar ook voor de werknemer. Het HRM is bij het verwezenlijken van deze speerpunten nadrukkelijk een partner. De regio s en de lokale korpsen zullen dit beleid verder uit moeten werken. In samenspraak en in samenwerking met de medewerkers. Als er tegelijkertijd oog is voor de verschillen tussen de verwachtingen zoals die hebben postgevat bij de werknemers en hun ervaringen met het handelen van de organisatie, kan men werken aan een verbetering van het psychologische contract. Over het loopbaanperspectief is al gezegd dat men over het 2 e loopbaan beleid van mening is dat het onvoldoende van de grond komt. Er zijn bovendien te grote verschillen tussen regio s en korpsen. Over werving is in de bestudeerde documenten geschreven om aan gerichte arbeidsmarktcommunicatie te doen wil men specifieke doelgroepen vinden, zoals allochtonen, jongeren of vrouwen. Bij vrijwilligers blijft er spanning bestaan tussen het hoofdberoep en de vrijwillige brandweertaken. Daar zal aandacht voor moeten zijn. Daarnaast kan men vanuit de community literatuur waarschijnlijk aanknopingspunten vinden om de nieuwe vrijwilliger te werven die ook voorlichting- en preventietaken op zich wil nemen. Men kan daarin onderzoeken waaraan banen voor deze nieuwe vrijwilliger zou moeten voldoen, zonder de eigen organisatie doelstellingen uit het oog te verliezen. Het VBV laat onderzoek hierover uitvoeren vanuit het community perspectief. Op het punt van werving en arbeidsmarktcommunicatie is het verstandig daarin samen op te trekken. Voor het huidige contingent medewerkers verdient het aanbeveling hen zoveel mogelijk mee proberen te krijgen met de strategische weg naar een moderne Brandweer. Op het moment dat individuele medewerkers aanhikken tegen de taakuitbreiding, kunnen opleiding en uitprobeerstages en eventueel functioneringsgesprekken uitkomst bieden. De functietypering van de regio Amsterdam Amstelland biedt houvast taken toe te wijzen aan de verschillende functietypen. Het lijkt mogelijk voorlichting- en preventietaken onder te brengen bij de functietypering van burgerparticipant. Lokaal onderzoek onder het personeel kan aan het licht brengen welke medewerkers interesse voor deze functie hebben. In het belang van het behouden van commitment bij het werk, voldoende arbeidssatisfactie en motivatie bij een steeds krappere arbeidsmarkt, lijkt het verplicht oppakken van voorlichting- en preventietaken geen Van Wijk & Co Pagina

14 wijs besluit. Het is dan verstandiger intensief te zoeken naar nieuw personeel voor de uitvoering van deze (deel)taken. In de bestudeerde documenten is geen informatie gevonden over hoe leidinggevenden tegen belangrijke HR-zaken aankijken (deelvraag 3). Het verschil tussen beroeps en vrijwilligers op de HRonderwerpen van de deelvragen is nauwelijks te maken omdat veel onderzoeksrapporten over vrijwilligers gaan en niet over beroeps (deelvraag 4). Het lijkt op dit punt dat beroepskrachten een vergeten groep dreigen te worden. Dit moet men ook in vervolgonderzoek zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Het verdient aanbeveling in vervolgonderzoek aan de 3 e en 4 e deelvraag aandacht te schenken (deelvragen over hoe leidinggevende tegen HR zaken aankijken en de verschillen tussen vrijwilligers en beroeps op allerlei onderwerpen). Over de deelvragen 2, 5 en 6 is voldoende informatie aanwezig die eigenlijk allemaal in dezelfde richting wijzen (zoals hierboven is beschreven) 4. Verder onderzoek zal dit beeld vooral bevestigen. 4 In de bijlagen is het overzicht van de deelvragen opgenomen. Van Wijk & Co Pagina

15 4. Aanbevelingen In het algemeen De literatuurstudie toont zowel vanuit de wetenschappelijke kennis als vanuit de beleidsdocumenten het belang van het psychologische contract in deze periode van verandering. De Brandweer dient in zijn communicatie over wat zij medewerkers te bieden heeft een zo realistisch mogelijke voorstelling van zaken te geven. Schep geen te hoge verwachtingen die niet (geheel) waargemaakt kunnen worden. Verander verwachtingen ook niet te dramatisch, want dit schendt de verwachting waarmee medewerkers bij de Brandweer zijn gegaan. Zij ervaren deze schending echter bij het nieuwe beleid De Brandweer over morgen vooral waar het de taakuitbreiding met voorlichting- en preventietaken betreft. Hiervoor hebben zij destijds niet getekend en ervaren nu nauwelijks medezeggenschap, terwijl het wel over hun taakuitvoering gaat. De manier waarop de informatie door de organisatie zijn weg vindt, sluit te weinig aan bij de verwachtingen die hierover bestaan. Men zou meer op een persoonlijke manier willen worden geïnformeerd. Men dicht hier de leidinggevenden een belangrijke rol toe. Als deze rol wordt opgepakt sluit zij echter niet altijd even goed aan bij wat men ervan verlangt. Dit zelfde valt te zeggen over de manier van leidinggeven. Er is een grotere behoefte naar coachend leiderschap met ruimte voor de eigen inbreng van het personeel, dan dat er momenteel wordt waargemaakt. Kort en goed valt te concluderen dat op de gebieden van communicatie, nieuw beleid over taakuitbreiding, participatie en leiderschap verwachtingen van brandweerlieden niet volledig in overeenstemming is met de ervaren praktijk. Er zijn twee bewegingen mogelijk om de praktijk en de verwachtingen dichter bij elkaar te brengen. De eerste luidt de praktijk te bewegen in de richting van de verwachtingen van medewerkers. Dit zou kunnen op de thema s informatieverstrekking (communicatie), werkdrukregulering, de uitvoering van functioneringsgesprekken als een vorm van feedback, oefenen en opleiden (inclusief het samenwerken in grotere verbanden), het geven van waardering, levensfase/loopbaanbeleid en leiderschap. Zo kan men de algemene informatieverstrekking bijvoorbeeld dichter bij de mensen brengen door dit in de kazernes meer op een persoonlijke leest te schoeien. Ook is het mogelijk medewerkers over veranderingen die hun werksituatie raken meer inspraak te geven. Meedenken op dit niveau kan ideeën Van Wijk & Co Pagina

16 opleveren voor bijvoorbeeld de invoering ergens van (bijvoorbeeld hoe men precies geïnformeerd wilt worden als het gaat om grote veranderingen die op stapel staan). De tweede beweging waarmee de verwachtingen en de praktijk beter op elkaar af zijn te stemmen is de beïnvloeding van de verwachtingen die medewerkers hebben. Het dossier van de taakuitbreiding met voorlichting- en preventietaken kan zich hiervoor lenen. Er is immers geconstateerd dat voorlichting en preventie noodzakelijk zijn om aansluiting te houden met maatschappelijke behoeften. Zij zijn in zekere zin onoverkomelijk. De vraag is hoe de bestaande verwachtingen om te buigen naar het tegenwoordige beleid. Van het zittende personeel zal niet iedereen daar gevoelig voor zijn. Toch is het mogelijk sommigen mee te krijgen. Men zal het in de korpsen bespreekbaar moet maken hoe belangrijk deze taakuitbreiding is. Coachend leiderschap dat ruimte geeft voor een plaatselijke invulling van het beleid vergroot de kans dat een deel van het personeel mee gaat doen. Training voor de mensen die in aanleg gevoel voor voorlichting hebben, maar dat verder moeten ontwikkelen, kan sommigen over de streep trekken. Nadere taakdifferentiatie van de preventie en voorlichtingstaken kan ook soelaas bieden, door niet het gehele voorlichting- en preventie takenpakket bij één medewerker onder te brengen, maar onderdelen ervan onder teams in samenspraak te verdelen. Nieuw te werven personeel kan men precies informeren dat het werken bij de brandweer ook betekent dat men voorlichting geeft en preventietaken op zich neemt. Kortom het psychologische contract biedt aangrijpingspunten om veranderingen op twee manieren aan te pakken. Aan de ene kant door de organisatiepraktijk meer af te stemmen op de legitieme verwachtingen van medewerkers. Naar wat de literatuur beschrijft, is dan een positief effect op de arbeidsmotivatie en tevredenheid van medewerkers waarschijnlijk. Een uitkomst kan zelfs een verhoging van de veranderingsbereidheid zijn wanneer medewerkers merken dat het management hen serieus neemt en streeft naar een partnerschip in deze tijd van grote veranderingen. Dit betekent dat zij een samenwerkingsrelatie opbouwen en bestendigen om de doelstellingen van de Brandweer én van groepen medewerkers te bewerkstelligen. Aan de andere kant zullen soms medewerkers hun verwachtingen moeten bijstellen op grond van onvermijdelijk beleid. Dit zal overigens de nodige inspanning van henzelf en het management vergen. Het samen zoeken naar oplossingen is een mogelijkheid, maar soms zullen medewerkers vervelende ontwikkelingen moeten leren accepteren. Van Wijk & Co Pagina

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers Inleiding De NVBR is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een Visie op HRM en

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

De winst van duurzame inzetbaarheid

De winst van duurzame inzetbaarheid De winst van duurzame inzetbaarheid Vincent Wolters MMC, drs. Daphne van den Broek, Loeke Salemans & Tim Beusen Duurzame inzetbaarheid is een brede term die nog vragen oproept. Wat verstaan we eronder,

Nadere informatie

Het Ultieme Doel van personeelsmanagement

Het Ultieme Doel van personeelsmanagement Over dialoog en derde contracten in volwassen arbeidsrelaties Het Ultieme Doel van personeelsmanagement Rien Huiskamp, Beatrice van der Heijden, Willem de Lange en Aukje Nauta Binnen het vakgebied van

Nadere informatie

Containers in de hal COMMENTAAR. Begripsbepaling: wat wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid?

Containers in de hal COMMENTAAR. Begripsbepaling: wat wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid? Tijdschrift voor HRM 2 2013 COMMENTAAR In deze bijdrage reflecteert Mark de Lat op het artikel Vitaliteitsmanagement; HR-activiteiten ter versterking van iemands duurzame inzetbaarheid. Containers in de

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE Een werkzaam en integrerend model op basis van de volwassen en dynamische arbeidsrelatie Visies, modellen, handvatten en vooral: concrete

Nadere informatie

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 3 DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs Mei

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit -

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - mr R.A. de Vries en mw drs. T. Zeid - van Driel Dit artikel betreft een hoofdstuk uit Waarborging van Waarden, red. Annette Sillje, (april

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Wat werkt in innovatieve scholen?

Wat werkt in innovatieve scholen? Wat werkt in innovatieve scholen? Thema s en instrumenten CPS: Linda Odenthal APS: Teja van der Meer KPC Groep: Nora Booij M.m.v.: Aafke Bouwman, Jan Dickers, Iko Doeland, Guido van Hoek, Ady Hoitink,

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Master of Crisis and Disaster Management drs Otto Visscher april 2007 Samenvatting Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar Human Resource

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie