Een onderzoek naar de invloed van de besturingsvorm van een MFA op het exploitatieresultaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een onderzoek naar de invloed van de besturingsvorm van een MFA op het exploitatieresultaat"

Transcriptie

1 Een onderzoek naar de invloed van de besturingsvorm van een MFA op het exploitatieresultaat Masterclass Bedrijfskundig Management Module Business Project Docent: Sieuwke de Vries Studenten: Ans Keij, Paul de Raad, Henk Smeulders en Tanja Vos April 2011

2 Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding Inleiding 1.2 Aanleiding 1.3 Korte inleiding over de organisatie 1.4 Projectkader 1.5 Probleem-, vraag-, en doelstelling 2 Het onderzoekskader Onderzoeksmodel 2.2 Onderzoeksmethodiek 2.3 Beperkingen van het onderzoek 3 Literatuurverkenning Maatschappelijke meerwaarde 3.2 Beheer 3.3 Exploitatie 3.4 Inhoudelijke samenwerking 3.5 Internationale vergelijking 4 Resultaten interviews Interviews experts 4.2 Interviews participanten 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen 5.2 Inhoudelijke samenwerking en beheer Blz. 6 Bronvermelding Bronvermelding en literatuurlijst 7 Bijlagen 25 Pagina 2

3 Voorwoord Dit onderzoek is verricht in het kader van het business project in Masterclass Bedrijfskundig Management van de opleiding MBA Executive Management aan Avans+. In Nederland verrijzen de multifunctionele accommodaties (MFA) als paddenstoelen uit de grond. Veelal worden deze accommodaties gezien als een goed middel om de samenwerking tussen organisaties uit onderwijs, welzijn, kinderopvang en zorg te versterken. Hoewel er veel aandacht en begeleiding is bij het ontwikkelen van deze MFA is er minder aandacht en begeleiding voor de instandhouding. Pas na de start blijken de exploitatiekosten hoger te zijn dan in het standalone gebouw. Dit vormde de aanleiding om onderzoek te verrichten naar de relatie tussen de besturing van een MFA en de exploitatie hiervan. Wat ons opviel was de ongelofelijke hoeveelheid rapporten over MFA s. Echter geen van de rapporten gaf heldere informatie over de relatie tussen de besturing van een MFA en de exploitatie. Toch hopen wij met dit rapport handvatten aan te reiken, die kunnen bijdragen aan de succesvoorwaarden van de MFA s in Tilburg. We willen de volgende personen bedanken voor hun medewerking: de sponsoren Tom Daelman van de Gemeente Tilburg en Wil Broos van Tangent en de begeleidster van de opleiding: Sieuwke de Vries. Daarnaast willen we de geïnterviewden, de leden van de projectgroepen en alle anderen die medewerking hebben verleend aan dit onderzoek danken voor tijd en hulpvaardigheid. We wensen u veel plezier met het lezen van de resultaten van ons onderzoek. Ans Keij Paul de Raad Henk Smeulders Tanja Vos Tilburg, April 2011 Pagina 3

4 Samenvatting Aanleiding en relevantie Na het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA), wordt er onvoldoende prioriteit gegeven aan de besturing van een MFA, dit kan een negatief effect hebben op de (inhoudelijke) samenwerking en daarmee op de exploitatie van een MFA. Doelstelling en onderzoekvragen De doelstelling van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan het bestuur van de Brede School Tilburg en de afdeling onderwijs en jeugd van de Gemeente Tilburg voor een duurzame en een optimale exploitatie van de MFA s door een beoordeling te maken van de effectiviteit van de besturing van de MFA s Zuiderkwartier en de Symfonie en deze te vergelijken met de succesfactoren uit de literatuur en een MFA met een sluitende exploitatie. De vragen die centraal staan zijn: Wat is de omvang van de exploitatie? Op welke wijze kan de mate van de inhoudelijke samenwerking een positieve invloed hebben op de exploitatie? Aan welke voorwaarden moet de besturing van een MFA minimaal voldoen om een positieve invloed te hebben op de exploitatie van een MFA? Aanpak Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben we deskresearch gedaan en zijn er interviews afgenomen met samenwerkende organisaties van twee MFA s in Tilburg en landelijke adviseurs op het gebied van procesbegeleiding van een MFA. Er is geen onderzoek verricht naar een MFA met een sluitende exploitatie, omdat de landelijke adviseurs aangaven dat deze MFA s er niet zijn, tenzij de gemeente de exploitatie sluitend maakt. Eindconclusies en aanbevelingen besturing MFA Op basis van de literatuurstudie en de resultaten van de interviews kunnen we concluderen dat de besturing van een MFA overeenkomt met de besturing van een netwerkorganisatie. Om een netwerkorganisatie succesvol te laten zijn, vormt de samenwerking in de MFA s de basis van dit succes niet alleen qua inhoudelijke diensten, maar ook qua beheer en een optimale exploitatie. Uit de literatuur blijkt dat een samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid het meest effectief is om het netwerkbelang (is MFA-belang) te dienen. Belangrijk voor een goede samenwerking zowel voor beheer als inhoudelijk is het creëren van een juiste cultuur, structuur, integratie en eenduidige doelstellingen en de realisatie hiervan. Dit is een veranderingsproces dat tijd nodig heeft. Belangrijk is dat er een erkende neutrale spelleider is, die samen met de partners de randvoorwaarden en de spelregels bepaalt en zorgt dat er volgens de spelregels wordt gespeeld. In de onderzochte MFA s is deze eenduidige doelstelling vormgegeven in een gezamenlijke missie en visie en een neutrale spelleider niet of beperkt aanwezig. Pagina 4

5 Eindconclusies en aanbevelingen exploitatie MFA Ten aanzien van de exploitatie kunnen we concluderen dat de exploitatiekosten in een MFA hoger zijn dan in een stand-alone gebouw. Een belangrijke oorzaak is dat de organisaties meer m 2 bruto vloeroppervlak hebben dan in de oude situatie (stand-alone). In de onderzochte MFA s geldt dit in ieder geval voor de Twern en de scholen. Uit de interviews bleek dat er weinig inzicht is in de kosten van een MFA of de daarbij behorende kengetallen bij het merendeel van de participanten. Om het inzicht hierin te vergroten zijn op basis van een model van Deloitte en de bekostiging programma van eisen van het primair onderwijs (OC&W) kengetallen weergegeven die de partners in een MFA inzicht geven in de omvang van de verschillende exploitatiekosten. Door de kosten transparant te maken en te bespreken in het gebruikersoverleg kunnen de partners de kosten beheersbaar maken. Quick-wins hierbij zijn de beperking van de energiekosten (15%-20%). Daarnaast kan er onderzocht worden of er gezamenlijk ingekocht kan worden op het gebied van schoonmaak, verzekeringen etc. door de stedelijke organisaties Kinderstad, de Twern, onderwijs en de gemeente. Indien de partners van de MFA s eenduidig communiceren welke diensten zij aanbieden aan de bewoners in hun wijk, kunnen zij het kloppend hart in de wijk worden. Door actief naar nieuwe huurders te zoeken die passen in de gezamenlijke doelstelling, zijn er mogelijkheden om de bezettingsgraad te verhogen. Door het verhuur- en prijsbeleid te verruimen ontstaan er mogelijkheden om uit de profit sector nieuwe huurders aan te trekken. Een goed voorbeeld hiervan is de Machinist in Delfshaven in Rotterdam. 1 Inleiding Pagina 5

6 1.1 Aanleiding van het onderzoek MFA s worden veelvuldig ontwikkeld en fysiek gerealiseerd zowel in bestaande gebouwen als nieuwbouw. We gaan van een stand-alone gebouw, naar een multifunctioneel gebouw, waarbij er voor alle partijen nieuwe vraagstukken ontstaan. In dit onderzoek komt vooral het vraagstuk exploitatie in relatie tot beheer en de inhoudelijke samenwerking aan bod. Beheer en exploitatie vergen een andere aanpak in de MFA s, dan in stand-alone gebouwen. 1.2 Korte inleiding over de netwerkorganisatie In de gemeente Tilburg is in 1998 de eerste brede school gestart. Elk initiatief voor de start van een brede school door onderwijs, welzijn of kinderopvang in een achterstandwijk werd door de gemeente gefaciliteerd met financiële middelen voor de netwerkorganisatie van de brede school. Op deze wijze zijn er in Tilburg 10 brede scholen ontstaan. In 2006 is op verzoek van de gemeente Tilburg aan de partners in het onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang gevraagd een advies uit te brengen voor de vormgeving en structurering van de, met als uitgangspunt meer centrale aansturing. Dit heeft er toe geleid dat met ingang van 1 januari 2008 een stedelijke stichting is ontstaan: de. Partners uit onderwijs (T-Primair), welzijn (de Twern), kinderopvang (Kinderstad) en zorg (Thebe) vormen gezamenlijk het bestuur van de BST. 1.3 Missie De levert een bijdrage aan het optimaliseren van de randvoorwaarden waarbinnen kinderen hun sociaal-emotionele, motorische, culturele en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen en ontplooien. De brede school is een samenwerkingsverband in de wijk, dat verbindingen legt tussen de drie leefwerelden waarbinnen kinderen opgroeien en zich ontwikkelen: thuis, school en de vrije tijd. Het biedt kinderen en hun ouders een programma in de directe leef- en schoolomgeving voor ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie. Randvoorwaarden voor succes van de brede school zijn de inzet en de mate van samenwerking tussen de partners in de wijk. 1.4 Multifunctionele accommodatie (MFA) In 2002 heeft de gemeente Tilburg het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Uitgangspunt van het IHP is de integratie van diverse functies in één gebouw: diverse instellingen / gebruikers vinden een plek in het gebouw, zoals, onderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, jeugdhulpverlening, maatschappelijke dienstverlening, wijkwerk, sociaal culturele instellingen en sportverenigingen. Binnen de werkgebieden van de brede scholen zijn recentelijk 4 MFA s opgeleverd en zal in het voorjaar 2011 de oplevering van de vijfde MFA plaatsvinden. De coördinatoren van de brede scholen hebben in 2009 in opdracht van de gemeente Tilburg het inhoudelijke samenwerkingsproces met de partners van de MFA s gefaciliteerd en gecoördineerd. 1.5 Projectkader De brede scholen c.q. MFA s zijn allen gelokaliseerd in wijken met bewoners met een lage SES-factor (sociaaleconomische status). In de praktijk blijkt dat de exploitatie van de MFA s vaak problemen oplevert door hogere beheer- en exploitatiekosten ten opzichte van de oude situatie Tijdens de Pagina 6

7 ontwikkelfase van de MFA s zijn de kosten van beheer en exploitatie niet of nauwelijks doorberekend. Nadat het centrum operationeel is, blijken deze kosten hoger van verwacht. Ook voor de Tilburgse MFA s is de verwachting dat de exploitatie een probleem gaat worden, zeker nu een aantal organisaties de komende jaren met bezuinigingen geconfronteerd worden. Als het beheer niet goed is geregeld zal dit van invloed zijn op de inhoudelijke samenwerking en de exploitatie. Andersom als de inhoudelijke samenwerking goed is, zullen de gebruikers ook makkelijker afspraken kunnen maken over het beheer, dat weer invloed heeft op het exploitatieresultaat. In dit onderzoek zal daarom gekeken worden wat de effecten van de aansturing van een MFA uitgesplitst in beheer en inhoudelijke samenwerking kunnen zijn op het exploitatieresultaat Probleemstelling Welke voorwaarden moeten aanwezig zijn inzake de aansturing van een MFA om een stabiele en sluitende exploitatie van de MFA s te realiseren, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de exploitatiekosten zijn in de MFA t.o.v. de oude situatie en rekening wordt gehouden met de bezuinigingen Doelstelling Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan het bestuur van de Brede School Tilburg en de afdeling onderwijs en jeugd van de Gemeente Tilburg voor een duurzame en sluitende exploitatie van de MFA s door een beoordeling te maken van de effectiviteit van de besturing (bestaande uit beheer en inhoudelijke samenwerking) van de Zuiderkwartier en de Symfonie door deze te vergelijken met de succesfactoren uit de literatuur en één MFA met een sluitende exploitatie. Pagina 7

8 Vraagstelling Er zijn 3 onderzoeksvragen gedefinieerd met een aantal deelvragen. De onderzoeksvragen zijn als volgt: 1. Wat is de omvang van de exploitatie? a. Wat is hoogte van de exploitatie per hoofdgebruiker (Kinderopvang, welzijn, onderwijs) in de nieuwe (MFA) en in de oude situatie (stand-alone)? b. In welke mate is deze omvang problematisch voor de partners in de MFA in relatie tot de meerwaarde van een MFA? c. Welke mogelijkheden zien de partners om de exploitatie positief te beïnvloeden? 2. Op welke wijze kan de mate van inhoudelijke samenwerking een positieve invloed hebben op de exploitatie van de MFA? a. Op welke wijze is de inhoudelijke samenwerking tussen de partners geregeld? b. Wie is verantwoordelijk voor de regie op de inhoudelijke samenwerking? c. Op welke wijze vindt inhoudelijke samenwerking plaats? d. Op welke wijze is de inhoudelijke samenwerking georganiseerd? e. Op welke wijze is er samenwerking met beheer f. Op welke wijze kan de inhoudelijke samenwerking worden verbeterd? 3. Aan welke voorwaarden moet het beheer van een MFA minimaal voldoen om een positieve invloed te hebben op de exploitatie van een MFA? a. Op welke wijze is het strategisch, tactisch en operationeel beheer geregeld? b. Wie heeft de regie op beheer? c. Wie heeft de regie op verhuur- en prijsbeleid? d. Op welke wijze is er samenwerking met inhoud? e. Op welke wijze kan de beheer worden verbeterd? Pagina 8

9 2 Onderzoekskader 2.1 Onderzoeksopzet Een bestudering van literatuur over de relatie besturing (beheer en inhoudelijke samenwerking) en exploitatie van een MFA, waaronder de overwegingen vanuit de overheid en gebruikers inzake de meerwaarde van een MFA door interviews met betrokkenen, experts en bestudering van beleidsnotities. Hierbij is geïnventariseerd wat de omvang is van de exploitatie in de twee MFA s en de eventuele gevolgen van de bezuinigingen bij de overheid en de betrokken organisaties op de exploitatie van de MFA s afgezet tegen de toegevoegde waarde van een MFA ten opzichte van een stand-alone gebouw voor de gebruikers. Deze resultaten worden vergeleken met 1 MFA met een sluitende exploitatie. Op basis van deze resultaten zullen er aanbevelingen worden gedaan aan het bestuur van de en de afdeling onderwijs en jeugd van de Gemeente Tilburg met betrekking tot het gewenste besturingsmodel van de MFA s en de exploitatie (zie voor het onderzoekmodel bijlage 1) Onderzoeksmethodiek Er zijn twee methoden gebruikt voor het verkrijgen van data. Dit zijn literatuuronderzoek en interviews. Daarnaast is er een workshop georganiseerd onder leiding van Laagland advies voor vertegenwoordigers van Kinderstad, Tangent, gemeenten Tilburg en Oisterwijk, de Twern, Brede School Tilburg en Atrivé (zie bijlage 2) Beperkingen van het onderzoek In dit onderzoek is onderzocht wat de effecten van de aansturing van een MFA uitgesplitst in beheer en inhoudelijke samenwerking kunnen zijn op het exploitatieresultaat. Een beperking is dat onze onderzoeksobjecten (MFA s) nog niet zo lang operationeel zijn. MFA Zuiderkwartier is operationeel vanaf oktober 2009 en MFA de Symfonie is operationeel vanaf augustus Om deze reden was niet alle data inzake exploitatiekosten beschikbaar. De landelijke adviseurs gaven aan dat er geen vergelijkbare MFA s in het land zijn, die zonder overheidssteun kostendekkend geëxploiteerd kunnen worden. Om deze reden hebben we niet meer gezocht naar een vergelijkbare MFA, die zonder overheidssteun geëxploiteerd wordt. Pagina 9

10 3 Literatuurverkenning 3.1 Maatschappelijke meerwaarde De gemeente Tilburg 1 heeft om efficiency redenen en ter vergroting van de sociale cohesie op wijkniveau de ontwikkeling van MFA s op zich genomen. Zij zien een rol voor de MFA s als ontmoetingsplaats op wijkniveau met een nadrukkelijke plaats bij het maatschappelijk functioneren, multifunctioneel gebruik door voorzieningen die in een directe relatie tot elkaar staan. Zij heeft haar rol in de ontwikkeling van MFA s als volgt gedefinieerd: de gemeente de regie voert bij het proces van totstandkoming van inhoudelijke samenwerkende partijen in een MFA. De gemeente zal de kaders vastleggen en samenwerking stimuleren, waarna de partners zelf de organisatie van deze samenwerking moeten invullen. Deze partijen zullen via een raamovereenkomst aan moeten tonen op welke wijze te gaan samenwerken, waarna de gemeente dit kan faciliteren inclusief huisvesting Over het resultaat van maatschappelijk rendement is nog weinig bekend. Het ontbreekt nog aan een eenduidige beoordelingsmethodiek. Doelstellingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de maatschappelijke meerwaarde zijn vaak niet goed vooraf vastgelegd. Het MFA lab heeft een een audit ontwikkeld 2 die inzicht geeft in wat een MFA heeft toegevoegd aan de leefbaarheid in de wijk in vergelijking met andere spelers die ook hebben geïnvesteerd in de wijk. Deze audit wordt momenteel als pilot getoetst in Nijmegen en Enschede. Daarnaast is er door Berenschot, stichting Atlas en Oberon 3 een model ontwikkeld om een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA)-model) uit te voeren. Deze analyse leert dat investeringen in de brede school over het algemeen maatschappelijk rendabel zijn. Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit 4 werkt middels voorhoedescholen aan een onderzoek om aantoonbaar te maken hoe maatschappelijk ondernemerschap maatschappelijke meerwaarde oplevert en hoe wenselijk de combinatie is tussen maatschappelijk relevant onderwijs en taakoverstijgende samenwerking. Tussentijdse conclusie: Relatie tussen beheer, exploitatie en inhoudelijke ambities draagt bij aan het realiseren van de inhoudelijke ambities. Samenwerken levert maatschappelijke meerwaarde op. Het is van belang om reële en toetsbare doelen te formuleren. Er is op dit moment geen zicht op de al dan niet gerealiseerde meerwaarde op wijkniveau Beheer 1 Ambitie en Beleid Onderwijshuisvesting gemeente Tilburg (2002) 2 Uitgangspunten en opzet MFA Audit (MFA Lab) 3 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Brede School (onderzoek in opdracht ministerie van OCW door Berenschot, stichting Atlas voor gemeenten, Oberon) 4 Afwachten of ondernemen (Kim van Eijck, Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit) Pagina 10

11 Uit het businessplan Brede Scholen in een MFA 5 blijkt dat partijen die binnen een MFA een nieuwe huisvesting betrekken het gezamenlijke beheer als kritieke succesfactor bestempelen. Het beheer van gebouwen kent 3 beheersaspecten: 1.Huisvesting: Staat voor het gebouw met de gebouwgebonden installaties en het groot onderhoud van het gebouw en terrein + belastingen, heffingen en verzekeringen. 2.Diensten: Hieronder vallen voorzieningen die verbonden zijn met het gebruik van de huisvesting, zoals klein onderhoud, ruimtebeheer, schoonmaak, afval, postverzorging, catering, bewaking, telefonie, energie&water, interne diensten en risicobeheer. 3.Middelen: Deze worden gevormd door de voorzieningen die nodig zijn voor directe uitvoering werkzaamheden in de organisatie zoals inventaris, bekabeling, kantoorartikelen en ICT. van de Belangrijk voor goed beheer is o.a. hoe de eigendomsverhouding is bepaald. Een eigendomsverhouding legt de relatie vast tussen partijen binnen een MFA en vormt een belangrijk onderdeel van een definitief beheerplan. Multifunctionele accommodaties zijn gevestigd in kostbare gebouwen. Om dit goed te beheren is het belangrijk de vraag te stellen op welke manier de beschikbare ruimten binnen een MFA optimaal benut (bezettingsgraad) worden en welke afspraken over het beheer worden gemaakt. De MFA's in ons onderzoek hebben allebei een uitgebreid beheerplan opgesteld. Wat nog ontbreekt is de concrete vertaalslag om dit plan gezamenlijk inhoud te gaan geven. Tussentijdse conclusies: Het blijkt noodzakelijk om in een vroegtijdig stadium beheer en exploitatie te integreren. Bevorderen van (inhoudelijke) samenwerking binnen een MFA voor beheer Exploitatie 5 Businessplan Deloitte voor Brede Scholen in MFA (2003) Pagina 11

12 In diverse onderzoeken 6 worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de procesmatige kant van het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties. Uit de eerdergenoemde onderzoeken blijkt dat vooral in de eerste jaren het niet eenvoudig is de exploitatiekosten van MFA's juist in te schatten en dekkend te krijgen. De omvang en aard van beheer en exploitatie wordt vaak onderschat; bovendien wordt veelal gedacht vanuit eigen financiële motieven (eigen belang) waardoor de kans bestaat dat het stuk loopt en dat er wrijving ontstaat tussen betrokken partijen. Uit het onderzoeksrapport van Nicole Huisman 7 kan het deelnemende partijen helpen om een instrument (exploitatiemodel) aan te bieden dat de kosten van beheer en exploitatie van een MFA inzichtelijk te maken. Onderstaand een exploitatiemodel vanuit het businessplan van Deloitte met bedragen uit Dit model kan deelnemende partijen helpen om op basis van bruto vloeroppervlak per m 2 de servicelasten in beeld te brengen en deze te vergelijken met de werkelijke kosten in een MFA en een stand- alone accommodatie in de oude situatie. Figuur 1. Overzicht exploitatiekosten 2010 op basis van bekostiging Primair Onderwijs TERREINONDERHOUD PER M 2 BVO 0,50 GEBOUWONDERHOUD PER M 2 BVO 15,00 SCHOONMAAKKOSTEN PER M 2 BVO 18,00 KOSTEN VOOR ENERGIE- EN WATERVERBRUIK PER M 2 BVO 15,00* PUBLIEKE HEFFINGEN PER M 2 BVO 1,22 VERZEKERINGEN PER M 2 BVO 0,30 OZB GEBRUIKERSDEEL PER M 2 BVO 3,50 BEHEERORGANISATIE (BEHEERDER) PER M 2 BVO 1,00 ALARMINSTALLATIE PER M 2 BVO 0,30 *prijs is met 50% verhoogd, zie hoofdstuk 5.1 In het businessplan van Deloitte wordt o.a. het advies gegeven om geldstromen binnen een MFA transparant te maken onder de deelnemende partijen. De praktijk leert dat gemeenten vaak verborgen subsidies verstrekken aan huurders en gebruikers. Dit wordt doorgaans gekenmerkt als het "rondpompen van de houten euro's". Als deze geldstromen in beeld zijn, zijn ook de kosten beter beheersbaar. 3.4 Bezuinigingen 6 Businessplan Deloitte voor Brede Scholen in MFA (2003) 7 Beheer en exploitatie van MFA s, Nicole Huisman (2009) Pagina 12

13 De gebruikers geven in de interviews aan dat zij verwachten dat de aangekondigde bezuinigingen van de gemeente Tilburg een negatieve effect zullen hebben voor de begroting van elke deelnemende partner 8 : De gemeente Tilburg wil 24,5 miljoen bezuinigen op onderstaande relevante domeinen: *Arbeidsmarktbeleid: 12,4 miljoen *Integratie: 3,7 miljoen *Onderwijs en jeugd: 2,2 miljoen *Zorg en Welzijn: 5,1 miljoen *Armoedebeleid: 1,1 miljoen Tussentijdse conclusies: Aan de hand van exploitatiemodel (zie bijlage 3 en 4) bepalen welke kosten acceptabel zijn. Transparantie in presenteren van complete kostencijfers richting gebruikers MFA. Quick win: gezamenlijk afspraken maken over energie en water. Gevolgen bezuinigingen gemeente Tilburg doorberekenen in exploitatie en bespreekbaar maken met deelnemende partijen binnen MFA. 3.5 Inhoudelijke samenwerking in een netwerkorganisatie 8 Tilburg bezuinigt Thema Sociale stijging Pagina 13

14 De samenwerking tussen verschillende organisaties wordt veelal vormgegeven via netwerkorganisaties. Van Aaken 9, onderscheidt drie soorten netwerkorganisaties: knikkerzak, netwerk en monoliet. Knikkerzak Netwerkorganisatie Monolith. organisatie autonomie Naar cohesie Van De Caluwe 10 beschrijft deze verschillende types als volgt: De monolithische organisatie: de organisatie waar sprake is van eenheid van eigendom, sturing en identiteit. Het netwerk karakter van deze organisatie is minimaal. Een organisatienetwerk: de organisaties werken als partners nauw samen op diverse vlakken. Voorwaarde is een grote overlap in de missies van de partijen. De samenwerking wordt bewust ontworpen, geformaliseerd en is niet tijdelijk. Een knikkerzak: dit zijn losse organisaties die bij elkaar verkopen of inkopen Waarom kiezen organisaties voor samenwerking? Dumay 11, beschrijft in zijn artikel Succesvol opzetten van een netwerkorganisatie dat netwerkorganisaties een sleutel zijn om vaste concurrentiestellingen te doorbreken en gehoor te geven aan de roep van de markt om klantgedefinieerde producten of diensten te leveren. Pieterjan van Delden geeft in Sterke Netwerken 12 aan dat de samenhang in het publieke domein noodzakelijk is vanwege de problemen waar burgers mee te maken kunnen hebben. Deze grijpen vaak op elkaar in, dus ook de organisaties in het publieke domein (onderwijs, zorg, politie, woningcorporaties, welzijn, kinderopvang, overheid) raken hierdoor met elkaar vervlochten Verschillende vormen van samenwerking 9 Van Aken (1997/1998) 10 L. de Caluwé / Hans Vermaak, Leren veranderen 11 A. Dumay, Over opzetten van een netwerkorganisatie, TNO 12 Pieter jan van Delden, Sterke Netwerken Pagina 14

15 Het belangrijkste succes van netwerkorganisaties is het hebben van een gemeenschappelijk doel en vertrouwen in elkaar (Dumay). De relationele aspecten in het netwerk vormen hiervoor een belangrijk onderdeel. Samenwerkingsrelaties bewegen zich in de range van een ongelijk speelveld (macht en afhankelijkheid) tot een gelijkwaardige verhouding in het realiseren van een gezamenlijke dienst of product. De Kirkman Company 13 heeft de verschillende vormen van samenwerking als volgt weergegeven: Figuur 2. Vier typische vormen van samenwerking (Kirkman Company) Type A - controleren, kenmerkt zich door het inkopen van producten of diensten. Samenwerking bestaat b.v. uit preferred suppliersrelaties, traditionele uitbestedingsrelaties en franchising. Type B - coördineren: gecontroleerd vernieuwen van producten en diensten voor een gedefinieerd vraagstuk. De relatie is niet gelijkwaardig: een partij is dominant. Type C - coöpereren: partners zoeken elkaar op om de lasten te minimaliseren, risico s te tackelen en de stabiliteit en productiviteit te vergroten. Zij zijn gelijkwaardig aan elkaar. Type D - co- creëren: meest vernieuwende vorm van samenwerken, waarin partijen vertrouwen in elkaars competenties hebben en op zoek gaan naar nieuwe toegevoegde waarde. Hoewel bovenstaand model ontwikkeld is voor de profitsector is het ook te gebruiken voor de non-profit en zo ook voor de partners in een MFA. Tussentijdse conclusies 13 De Kirkman Company, de samenwerkingsverbeteraar Pagina 15

16 Indien de partners van de MFA de onderlinge relaties gebruiken om het netwerkbelang (=MFA-belang) te dienen, dan dienen zij te kiezen voor een gelijkwaardige samenwerking gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid (type D of C). Indien de partners van de MFA de relaties gebruiken om het eigen (organisatie) belang te dienen, dan kiezen zij voor een samenwerking die gebaseerd is op macht en afhankelijkheid. 3.6 Internationale vergelijking Er is onderzoek gedaan naar een internationale component. Een één op één vergelijkbare situatie tussen een buitenlandse MFA en een Nederlands MFA is niet gevonden. Er is in België in Koekelange een MFA gevonden, bestaande uit verschillende voorzieningen onder één dak waarbij geen exploitatie inzicht kon worden verkregen. In Zweden hebben we onderzoek gedaan via Serv Vinder 14. De Zweden zetten het schoolsysteem centraal waarin zij alle kosten in kaart brengen vanaf de pre-school tot aan adult education. Alle kosten die hieraan gerelateerd zijn worden bij elkaar geplaatst. Hierbij kun je de denken aan taxivervoer, lunches, na schoolse opvang, maar ook studie boeken, salaris van onderwijzers, huur kosten van gebouwen 15. De gemeente is verantwoordelijk voor de totale financiering exclusief de kosten die ouders of burgers zelf moeten betalen voor afgenomen diensten. Kortom in Zweden is sprake van één financieringssysteem. De conclusie is dat er geen vergelijk en referentie kan worden gemaakt tussen een Nederlandse MFA met zijn specifieke eigenschappen en een buitenlands MFA, omdat die er niet zijn. 14 Serv Vinder is bekend om zijn internationale kennis over de kinderopvang 15 Costs Nationale Level, Of.ficial statistics on preschool activities, school age children and adult education (2009) Pagina 16

17 4 Resultaten interviews 4.1 Interviews met landelijke adviseurs MFA De belangrijkste tussentijdse conclusies, gebaseerd op de resultaten van de interviews met de landelijke adviseurs (zie bijlage 5 en 6), die veel ervaring hebben in de procesbegeleiding van MFA s zijn puntsgewijs weergegeven. Exploitatie Beheer Gezamenlijke inkoopafspraken zijn kostenverlagend. Probleem is vaak dat de stedelijke koepelorganisaties van de organisaties in een MFA ook al centrale inkoopcontracten hebben afgesloten. Bezettingsgraad van te verhuren ruimtes verhogen. Voorwaarden voor een sluitende exploitatie zijn: een realistisch budget, maatschappelijk ondernemerschap en verzakelijking. Samenwerking Goed beheer begint bij de wil van onderaf. Vaak is de komst van een MFA door de politiek geïndiceerd. Zorg voor een goed activiteitenprogramma, afgestemd op de klanten. Hiervoor is inzicht in behoeften en wensen van de bewoners in de buurt noodzakelijk. Zelfbeheer door bewoners kan de exploitatiekosten drukken en de verbinding met de wijk vergroten. Samenwerking in een MFA is meer van bovenaf (door de politiek) geïndiceerd. Er is geen eenduidig aanspreekpunt bij de gemeenten, omdat meerdere afdelingen van een gemeente betrokken zijn bij de ontwikkeling en in stand houding van een MFA. Gezamenlijke MFA-doelen en individuele organisatiedoelen dienen helder te zijn. Hiervoor is een gezamenlijke missie en visie voorwaarde. Er is chemie en vertrouwen tussen de betrokken organisaties in de MFA nodig. Maatschappelijke meerwaarde MFA s zullen moeten gaan bewijzen dat ze een meerwaarde hebben en dat het verantwoord is om hiervoor budget vrij te maken. 4.2 Interviews participanten Pagina 17

18 Voor dit onderzoek zijn participanten van MFA Symfonie en Zuiderkwartier geïnterviewd (zie bijlage 5 en 6). Waar een substantieel verschil was tussen MFA Zuiderkwartier en de Symfonie is dat weergegeven. De kerngegevens van de twee MFA s vindt u in bijlage 7. Exploitatie Participanten zijn niet goed op de hoogte van de eigendomsverhoudingen en het huurbeleid. Voor het merendeel van de partners zijn de exploitatiekosten gestegen ten opzichte van de situatie voor deelname aan de MFA of wordt verwacht dat de exploitatiekosten zullen stijgen. Volgens enkelen zijn er onverwacht hogere kosten omdat er sprake is van meer m² in de MFA dan in het stand-alone gebouw. Hetzelfde aanbod van meerdere organisaties in één MFA betekent ook (indirecte) concurrentie. Commercieel mogen exploiteren van ruimte heeft een positief effect op de exploitatie. Optimaliseren van gezamenlijk gebruik van faciliteiten en besparen op energie lijken reële mogelijkheden om de exploitatie positief te beïnvloeden. Beheer Serviceniveau van beheer optimaliseren, gastheerschap professionaliseren en diensten goed regelen. Beide MFA s beschikken over concrete beheerplannen. Afspraken over beheer vinden plaats in een gezamenlijk gebruikersoverleg dat tweewekelijks plaatsvindt. Pagina 18

19 Samenwerking Merendeel ervaart de huidige MFA s nu als voorzieningen onder een dak, maar alle respondenten spreken de wens uit naar een verdergaande samenwerking. Er is geen eenduidige gezamenlijke missie en visie. De partners in MFA de Symfonie hebben de visie samen wat kan en alleen wat moet geformuleerd (zie bijlage 8). Alle partners geven aan dat samenwerking een ontwikkelingsproces is. De respondenten van MFA de Symfonie beoordelen de samenwerking van matig tot goed. De respondenten van MFA Zuiderkwartier van slecht tot matig. Alle respondenten geven aan dat voor de regie op de inhoud een sterk neutraal persoon met mandaat nodig is. Alle partners geven aan dat er sprake is van een betere afstemming van diensten; dit kan nog verder worden ontwikkeld. Er is nog geen sprake van integratie van diensten. Er is geen gezamenlijk activiteitenboek van alle diensten van de MFA voor de bewoners; er wordt niet gecommuniceerd met bewoners via één gemeen- schappelijke huisstijl of website. MFA de Symfonie geeft regelmatig een nieuwsbrief uit voor de professionals in de MFA (zie bijlage 10). MFA Zuiderkwartier heeft in 2010 een gezamenlijke brochure uitgegeven waarin alle organisaties van de MFA zich voorstellen. Alle respondenten geven aan dat hun voorkeur uitgaat naar gelijkwaardig partnerschap. Afspraken over inhoudelijke samenwerking vond eerst plaats in een gezamenlijk overleg inhoud. Sinds februari 2011 is het tweewekelijks gebruikersoverleg opgedeeld in een deel beheer en een deel inhoud. De samenwerking in MFA de Symfonie lijkt verder ontwikkeld te zijn dan in het Zuiderkwartier. Met name bij het Zuiderkwartier is er veel onduidelijkheid bij de partners gezien de verschillende antwoorden van de respondenten. 5 Conclusies en aanbevelingen Pagina 19

20 In dit hoofdstuk vindt u de conclusies en aanbevelingen per deelgebied van ons onderzoek om de MFA s in Tilburg meer succesvol te laten zijn, zowel op samenwerking als beheer met als gevolg een beter exploitatieresultaat. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor de partners in het bestuur van de en de gemeente Tilburg. 5.1 Exploitatie Conclusies De exploitatiekosten van de MFA s zijn hoger dan in de oude situatie. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de m² bruto vloeroppervlak (BVO) voor de Twern en de scholen hoger is dan in de oude situatie. De scholen worden voor de exploitatie bekostigd op basis van het genormeerde m² BVO. De drie betrokken scholen hebben gezamenlijk 1178 m² meer bruto vloeroppervlak dan de norm waarop zij worden bekostigd. Daarnaast is de verhouding direct en indirect BVO in een MFA aanzienlijk hoger (1,5 MFA ten opzichte van 1,2 voor stand-alone gebouwen). De leidinggevenden van de organisaties in de MFA s hebben nog weinig inzicht in de verschillende exploitatiekosten van de MFA t.o.v. de kosten in een stand alone gebouw. Om de kosten beheersbaar te maken is het belangrijk om de geldstromen van de deelnemende partijen binnen een MFA inzichtelijk te maken. Hiervoor hebben wij op basis van een bestaand exploitatiemodel van Deloitte de kosten per m² in beeld gebracht (zie bijlage 3 en 4). Deze kosten zijn gebaseerd op het bekostigingsstelsel primair onderwijs De PO-raad 16 verwacht dat de kosten voor energie in een MFA 50% hoger zijn dan de huidige bekostiging voor energie. Belangrijkste oorzaken zijn: toename gebruik digitale schoolborden en pc s en langere openingstijden door gebruik kinderopvang. Om deze reden hebben wij de kosten voor energie met 50% verhoogd. Een ander aandachtspunt vormt het prijsbeleid van de horecagelegenheid en het verhuurbeleid binnen beide MFA's. Uit interviews met gebruikers is gebleken dat de Twern weinig speelruimte heeft om hiermee het exploitatieresultaat positief te beïnvloeden vanwege de afspraken hierover met de gemeente. Naast de Twern verhuurt ook de gemeente Tilburg (afdeling vastgoed en de afdeling Onderwijs & Jeugd) ruimtes aan organisaties. Aanbevelingen 16 In mei 2011 wordt het eindrapport van de eindevaluatie gepubliceerd. Het betreft een evaluatie over de toereikendheid van de bekostiging van het reguliere basisonderwijs. Pagina 20

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie N.S.L. (Nicole) Huisman Master Vastgoedkunde Rijksuniversiteit Groningen November 2009 Multifunctionele accommodaties

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer Openbaar Ankie Verspeek Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool Eindhoven Management Economie en Recht Mei 2010 Begeleiders: Dhr. C.J.W. Bosmans (Fontys Hogeschool Eindhoven MER Vastgoed en Makelaardij)

Nadere informatie

De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren

De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren Masterthesis De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren Januari 2010 Masterthesis Planologie, Faculteit der Managementwetenschappen,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

Beheer, exploitatie en programmering

Beheer, exploitatie en programmering Beheer, exploitatie en programmering 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Opstartfase en uitgangspunten... 3 2. Programmering van t Plein... 4 3. Organisatie en Beheer... 5 4. Exploitatie... 6 4.1. Horeca... 7 4.2.

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES EEN ONDERZOEK NAAR DE OVERWEGINGEN VAN CORPORATIES BIJ PARTICIPATIE AAN BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING Ir. F.T.J. van der Zee Thesis MRE (2010-2012)

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Audit Kulturhus Olst-Wijhe Februari 2011

Audit Kulturhus Olst-Wijhe Februari 2011 Audit Kulturhus Olst-Wijhe Februari 2011 De MFA Audit is ontwikkeld door Hospitality Consultants en de Wijkplaats in samenwerking met het MFA Lab 1. Inleiding In Nederland zijn de afgelopen jaren veel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking 0 Voorwoord Samen werken aan weerbare wijken, is de inzet van

Nadere informatie