Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Haarlem Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek, MBA. Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Retouradres; Stadhuis, Postbus PB Haarlem Aan de leden van de commissie Ontwikkeling I I Datum 15 juni 15 Onskenmerk 15/43007 Contactpersoon E. van der Vossen / P. Vlegels Doorkiesnummer / / Bijlage 1 Onderwerp Stand van zaken huisvesting Popschool Hart en oefenruimten Geachte leden, In de vergadering van de commissie Ontwikkeling van 4 juni jl. heb ik u toegezegd een stand van zaken te geven over de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de Popschool van Stichting Hart. De gemeente heeft hier een inspanningsverplichting. Het ultieme doel van deze zoektocht is de keten van muziekonderwijs in Haarlem te versterken door de Popschool in combinatie met oefenruimten te faciliteren. Dit draagt bij aan het behoud van de bloeiende muziekscene in Haarlem. Deze stand van zaken is tevens een reactie op de aangenomen motie 32BIS 'Kom (P)op (school) & Maak (oefen)ruimte!' (d.d. november 14). Hart (diverse leslokalen Popschool) en Patronaat (1 oefenruimte in het voormalige mortuarium) zijn huurders in De Egelantier. Over de aanleiding en de consequenties van de verkoop van De Egelantier voor alle huurders stuur ik u separaat een brief. Hart is inmiddels grotendeels gehuisvest op de Kleine Houtweg 1 en 24. Voor hun Popschool zoekt zij een aantal geschikte lesruimten, ongeveer m 2 in totaal. In combinatie met oefenruimten is de ruimtewens ca. 1.1 OOm. Hart en Patronaat hebben in 14 hiervoor een gezamenlijk plan opgesteld. In dit plan vragen zij de gemeente eenmalig te investeren in het geschikt maken van een pand voor de activiteiten (geluiddicht maken e.d.), mits er een pand gevonden wordt binnen een door Hart en Patronaat aangegeven gelimiteerde maximale huurprijs per jaar. Het plan heb ik ter informatie bijgevoegd bij deze brief. Met betrekking tot de genoemde eenmalige investering, is het belangrijk u te melden dat er voor deze nodige kosten geen middelen door de raad zijn aangewezen bij de besluitvorming over de opdracht tot verkoop van De Egelantier. En ook niet bij het aannemen van de bovenvermelde moties. Binnen ons cultuurbudget en het investeringsplan is daar op voorhand geen vrije ruimte voor. Hart en Patronaat kunnen wel de huurbijdrage die zij nu betalen voor De Egelantier inbrengen voor de huur van de nieuwe locatie(s). De benodigde te maken kosten zijn sterk afhankelijk van de uiteindelijke locatie die voor de Popschool gevonden wordt en is bepalend voor de huursom. Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon

2 Haarlem Er zijn de afgelopen maanden diverse concrete stappen in de zoektocht naar nieuwe ruimten gezet. Zo is er door Bureau Linkeroever een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de Popschool en oefenruimten in te huizen op het Slachthuisterrein. Dit heeft geleid tot diverse scenario's, waaronder een zogenoemd 'muziekscenario'. Dit scenario kost veel geld en uit het onderzoek blijkt dat er geen (markt)partij op dit moment is, die (een deel van) de benodigde investering voor haar rekening wil nemen. Ook andere scenario's zijn onderzocht. Het college kiest om een mix uit deze scenario's te realiseren via een groeiscenario (collegebesluit Functiescenario's Slachthuisterrein; kenmerk 15/1994). Op korte termijn kunnen de Popschool en oefenruimten niet gerealiseerd worden op het Slachthuisterrein. Daarom wordt inmiddels ook gekeken naar tijdelijke oplossingen voor Popschool en de oefenruimten, zowel in de combinatie als afzonderlijk van elkaar (alleen de leslokalen van Hart of alleen de oefenruimten). Diverse locaties in Haarlem zijn of worden onderzocht, waarbij de voor- en nadelen in kaart worden gebracht. Gezien de aard van de activiteiten, de daarbij horende gewenste faciliteiten, en de financiële beperkingen qua huur, is het aantal geschikte en ook op korte termijn beschikbare panden niet heel groot. Dit betekent dat we de komende tijd gebruiken om door te zoeken naar mogelijke locaties voor de Popschool. Hart heeft ook een eigen verantwoordelijkheid in de zoektocht naar een geschikt pand. Zij neemt deze, maar geeft bij ons aan dat uitstel van hun vertrek uit De Egelantier erg welkom is, zodat er meer tijd is voor deze zoektocht. De Popschool kan niet gehuisvest worden op Klein Heiligland 4 en een alternatief pand is nog niet direct voorhanden. Bij een geschikt pand is er tijd nodig om dit geschikt te maken voor de activiteiten van de Popschool. Om deze redenen vind ik het een overweging om, als dat nodig mocht blijken te zijn, de verhuisdatum van de Popschool van Hart uit te stellen en de ruimten van de Popschool in De Egelantier te laten gebruiken tot de zomer van 1. Te meer omdat Hart daarbij in staat is om het beheer in die situatie zeifin handen te nemen en vanuit de afdeling vastgoed er geen grote verkoop-belemmerende gevolgen in worden gezien. Over de wens om meer oefenruimten in Haarlem te realiseren meld ik u het volgende. De gemeente heeft hier geen directe verplichting. Wel neem ik deze wens nadrukkelijk mee in de zoektocht, want ik zie zeker het belang van oefenruimten voor onze Haarlemse bands. Binnenkort zijn er afspraken met commerciële partijen die interesse hebben getoond voor locaties in Haarlem. Mogelijk kunnen private partijen de gewenste oefenruimten samen met Patronaat en de Haarlemse muziekscene realiseren, met een geringe bemoeienis vanuit de gemeente. Uiteraard informeer ik u zodra er zicht is op een geschikte locatie, danwel geschikte locaties, en de kosten. Met vriendelijke groet. Jack Chr. van der Hoek, MBA.

3 POPCENTRUM HAARLEM oefenruimtes en popschool onder één dak 'Het popklimaat in Haarlem bruist en artiesten en nieuwe ontwikkelingen krijgen veel positieve aandacht van media, zoals bij De Wereld Draait Door. Maar tegelijkertijd hebben muzikanten weinig oefenruimte, omdat de populaire oefenruimte Daisy Bell is verdwenen. Met een eenmalige investering kan de gemeente in die leemte voorzien en daarmee de popcultuur in Haarlem borgen, van jonge talenten bij Hart tot gearriveerde artiesten op professionele poppodia en festivals' (Cultuurnota gemeente Haarlem 13-) Een Popcentrum in Haarlem Hart is in het voorjaar van 14 met zijn kernactiviteiten verhuisd van de Egelantier naar de Kleine Houtweg 1 en 24. Bij die verhuizing is de keuze gemaakt om het cursusaanbod popmuziek niet mee te verhuizen naar de nieuwe locatie. Dit had deels te maken met de hoge kosten wat betreft geluidsisolatie die huisvesting van dit deel van het aanbod in dat gebouw met zich meebrengt. Aan de andere kant past het onderbrengen van de cluster popmuziek in een dependance ook in de nieuwe filosofie van Hart. Hart is in vroegtijdig stadium in gesprek gegaan met het Patronaat om de mogelijkheid van een combinatie van het cursusaanbod popmuziek van Hart en het aanbieden van repetitieruimten aan beginnende en (semi-) professionele bands in één Popcentrum te onderzoeken. Al snel ontdekten Hart en Patronaat dat een combinatie van genoemde activiteiten vele voordelen kent. Immers, waar jonge talenten bij Hart een instrument ontdekken en leren bespelen, vervolgens door Hart naar een beginnende popband worden geleid en voor het eerst op het cafépodium staan van het Patronaat, kan nu worden doorgestroomd naar de repetitieruimten en contact worden gelegd met popmusici die al vele stappen verder zijn. Wat is er meer stimulerend dan popmuziek te (leren) spelen in een omgeving die al bruist van de popactiviteiten! Met de komst van Popcentrum Haarlem biedt Haarlem in één klap structureel onderdak aan de hele keten van ontdekken-leren-creëren-presenteren op het terrein van de popmuziek. Voor de huisvesting van dit initiatief denken wij aan één van de leegstaande panden van de gemeente Haarlem. Voorwaarden die daarvoor gelden zijn: centrale ligging in de nabijheid van het centrum en het permanente karakter van deze huisvesting. We zijn niet op zoek naar een tijdelijke invulling van een pand met een andere bestemming dan Popcentrum Haarlem. In het hierna volgende gaan we in op de wensen en ideeën van Hart en Patronaat over het Popcentrum dat wij graag voor Haarlem willen realiseren. Wij vragen de gemeente Haarlem om Hart en Patronaat te ondersteunen in de realisatie van het Popcentrum. Maurits Haenen - directeur Hart Jeroen Blijleve - directeur Patronaat Haarlem, 24 november 14

4 Inhoud 1. De waarde van Pop 2. Haarlem Popstad 3. Talent ontwikkeling 4. Hart en Patronaat: de meerwaarde 5. Uitgangspunten en Plan van Eisen. Exploitatie 7. Financieringsmodel 1. De waarde van Pop Ongeveer een half miljoen Nederlanders van alle leeftijden speelt en zingt popmuziek. De popsector in zijn geheel is een sterke en fijnmazige sector waar eigen initiatief, creativiteit en ondernemerschap voorop staan. Maatschappelijk is de popsector van grote waarde. Deze waarde komt tot stand samen met bezoekers, musici, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, opleidingen, bedrijven en natuurlijk ook met de overheid. Popmuziek is ook op andere terreinen van grote betekenis. Het bevordert sociale integratie, stimuleert jongeren om zich cultureel te ontplooien, vergroot de participatie, jaagt economische innovatie aan en vergroot de leefbaarheid. Gemeenten spelen vaak een grote rol in de groei en bloei van de maatschappelijke waarde van de popsector. Kort samengevat komt deze maatschappelijke waarde neer op de volgende vier kernpunten: a. Culturele waarde - Een levendige popcultuur is essentieel voor het culturele klimaat van de stad. Popmuziek zorgt voor beleving en identiteit. b. Participatie - Popmuziek trekt mensen van alle leeftijden, culturen en sociale klassen aan. Organisaties in de popsector werken bovendien met veel vrijwilligers. c. Talent ontwikkeling - Poporganisaties faciliteren en ondersteunen talenten in alle fasen van hun ontwikkeling. Van kennismaken met popmuziek tot zelf leren spelen, optreden en - voor sommigen - een professionele muziek carrière. d. Economie - Van het bezoeken van concerten en horeca tot werkgelegenheid in de sector en lokaal bedrijfsleven, het moge duidelijk zijn dat de popsector een belangrijke bijdrage levert aan een florerende lokale economie. 2. Haarlem popstad Geen stad is zo onlosmakelijk verbonden met popmuziek als Haarlem. Muzikanten vermelden trots in interviews dat zij uit de Spaarnestad komen en laten de media verwonderen waarom het popklimaat zo uniek is in onze stad. City Marketing ten top. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 14 tot het jaar van de pop is uitgeroepen in Haarlem. De komst van 'Serious Request', dat naar verwachting het grootste evenement in de historie van de stad zal worden, heeft dit getriggerd. Maar nog belangrijker zijn de vaste popwaardes in de stad die zorgen voor een gedegen popklimaat in Haarlem, in eerste instantie poppodium Patronaat dat zich sinds 194 ontwikkelde tot de top 5 van de belangrijkste poppodia in Nederland; tussen grote broers Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg en Eindhoven. De lange termijn visie, de structurele investering in (ver)nieuwende popmuziek en de nieuwbouw verstevigde haar positie meer en meer en stimuleert en daagt uit. Daarnaast bestaan de grootste evenementen in Haarlem uit popevenementen zoals Bevrijdingspop en Haarlem Jazz & More; maar ook 023 uur Cultuur (voorheen: Stad Als Podium) en het Houtfestival hebben grote culturele waarde. Nieuwkomers Edit en Parksessies beloven tevens een gouden toekomst. Samen met het Patronaat zijn deze evenementen goed voor bezoekers! Bioscoopbezoek buiten beschouwing gelaten is popmuziek daarmee de grootste winnaar binnen het gehele culturele veld in Haarlem. Dit nog afgezien van het grote aantal popmuziek hobbyisten: de grootste en meest groeiende groep in Haarlem. Het wemelt van de organisaties,

5 initiatieven en evenementen in Haarlem, de grote (Haarlemse) artiesten spelen veelvuldig en trekken als ware ambassadeurs door het land. Nog wel. Want waar ontstaan deze bands eigenlijk, hoe hebben ze elkaar leren kennen? Waar kunnen ze kilometers maken en zo een live reputatie opbouwen? 3. Talent ontwikkeling Belangrijk voor het ontwikkelen van talenten is de nabijheid van een levendig live-circuit waar muzikanten kunnen optreden en waar organisaties zijn die de muzikanten kunnen begeleiden op zakelijk en artistiek vlak. Het ontwikkelen van talent verloopt volgens een aantal logische stappen: van kennismaking naar zelf leren, repeteren, optreden, uitbrengen van een cd en voor sommigen een professionele muziekcarrière. Het Popcentrum Haarlem speelt hierin een sleutelrol. Immers Hart laat kinderen in het basisonderwijs kennismaken met muziek en muziekinstrumenten met programma's als Muzieklab. Deze eerste kennismaking geven wij een vervolg met een muziekaanbod in de naschoolse omgeving, daarmee slaat Hart een brug naar het muziekaanbod van de Popschool van Hart. Belangrijke doelstelling van Hart is om kinderen, jongeren en jong volwassenen te begeleiden naar een popband. Popmuziek speel je immers niet in je eentje! Voor optredens van deze beginnende bandjes onderhoudt Hart een warme relatie met de diverse podia van het Patronaat: café, kleine zaal en grote zaal. Voor het leren spelen en repeteren zijn oefenruimten van essentieel belang. Zonder oefenruimte geen bandvorming, geen ontwikkeling en geen uitzicht op enig optreden. Het is dan ook logisch dat het Patronaat het ontbreken van oefenruimten in Haarlem als een gevaar ziet voor de toekomst van haar podium. Als jong talent niet kan gedijen in de omgeving van het lokale podium leidt dat tot een vlucht van jong talent uit de stad en 'talent drain' voor Haarlem en het Patronaat. Voor een professionele ontwikkeling van jong talent is de nabijheid van de Music Academy van In Holland eveneens van belang. Daar worden jongeren verder opgeleid tot professioneel popmuzikant en worden de toekomstige docenten van Hart gevormd. Stagiaires van deze opleiding lopen al stage bij muziekprojecten van Hart. 4. Hart en Patronaat: de Meerwaarde Hart en Patronaat zien tal van praktische, synergetische en kostenbesparende redenen waarom gecombineerde huisvesting In hetzelfde pand de voorkeur heeft. We zetten de belangrijkste nog even op een rijtje: Beide partijen zien goede mogelijkheden tot een vruchtbare wisselwerking. Denk daarbij aan coaching van bandjes door docenten van Hart (basis zanglessen, cursus songwriting, etc.) Andersom kan het incidenteel repeteren in bandvorm in één van de oefenruimten voor de wat oudere leerlingen van Hart er toe leiden dat verschillende muzikanten van Hart elkaar opzoeken en een eigen band beginnen. In het gezamenlijk beheer van het Popcentrum (oefenruimten en popschool) kan een belangrijke efficiency-winst worden behaald. Gedacht wordt aan een opzet met 1 (betaalde) hoofd beheerder ondersteund door (eventueel vrijwillige) assistenten. De samenstelling van het beheer team, en de aansturing daarvan, zal een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van Patronaat en Hart.. Een aantal faciliteiten kunnen, zoals In het plan van eisen uitgelicht, gedeeld worden tussen beide partijen. Denk daarbij aan sanitaire voorzieningen, administratieruimte en opslag- en installatie ruimten.. Het plan voorziet in een ontmoetings-, tevens presentatie-ruimte waar cursisten en popmusici elkaar kunnen ontmoeten. De ontmoetingsruimte kan door beide partijen gebruikt worden voor presentaties aan ouders, vrienden en bekenden. Bovendien kan bij het gebruik van deze ruimte gedacht worden aan lezingen, workshops etc. op het terrein van de popmuziek.. Wij verwachten dat de wisselwerking tussen cursisten en (pop)muzikanten in een eigen 'huis' met goede voorzieningen na verloop van tijd een groei in beide groepen gebruikers oplevert.

6 5. Uitgangspunten en Plan van eisen voor Popcentrum Haarlem 1. Uitgangspunten a. Popschool. Primaire doelstelling: het verzorgen van muzlekcursussen en opleidingen, in het bijzonder op het gebied van pop en jazz muziek.. Gebruikers: cursisten (ca. 5), docenten (ca. ), ouders van cursisten en geïnteresseerde bezoekers.. Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 15:30 t/m 22:00 uur, en incidenteel en tijdens vakanties van uur.. Open, lichte, sociaal veilige, vriendelijke en uitnodigende uitstraling.. Centrale ligging in de stad en goede bereikbaarheid voor de gebruikers. b. Repetitieruimten. Primaire doelstelling: het bieden van repetitieruimten aan groepen van zelfstandige muzikanten (bands). Deze ruimten zijn standaard ingericht met een backline.. Gebruikers: muzikanten ( beginnend, gevorderd en professioneel). Openingstijden: 7 dagen per week. Doordeweeks van 1:00 t/m 00:00 uur in het weekend van 12:00 t/m 00:00 uur.. Bezettingsgraad in piekuren (19:00-23:00): muzikanten.. Een (enigszins) donkere, knusse, kleinschalige, vrijzinnige, inspirerende en vooral niet-steriele uitstraling. 2. Wensen a. Algemeen. Aparte entrees voor Popschool- en repetitieruimte gedeelte.. Een centrale ontmoetingsruimte met een horeca en kleine presentatie functie.. Voldoende geluidsisolerende maatregelen per oefenruimte, bij voorkeur middels een zogenaamde doos-in-doosconstructie. Een groot deel van het contactgeluid wordt hiermee vermeden.. Bij de indeling en vormgeving van de ruimten moet rekening worden gehouden met akoestische maatregelen zoals: schuin geplaatste wanden; voldoende hoogte (min. 3,5m) en galmdemping.. Tenminste wed punten per ruimte.. Goede laad-en los faciliteiten.. Indien sprake van verdiepingen: een lift met 5m2 oppervlakte en 7 KG laadvermogen.. Horizontale verkeersruimten: ten minste 1,5m breed.. Het pand is voorzien van Wifi. b. Specifiek Popschool. Daglicht toetreding per lesruimte, het betreft hier een lesgevende functie (ARBO voorschriften).. Inkijk in de lesruimten van "buitenaf" door bijvoorbeeld een raamwerk in de toegangsdeur. Repetitieruimten. Minimale oppervlakte van m2 per ruimte.. Daglichttoetreding en zicht op andere delen in het pand is niet wenselijk (voor de oefenruimtes zelf).. Ruimten dienen enkel toegankelijk te zijn voor diegene die de specifieke ruimte huren en afsluitbaar zijn.. De intensiteit van het kunstlicht dient door gebruikers te kunnen worden aangepast.

7 3. Plan van Eisen voor Popschool en Repetitieruimten Popschool Publieksruimten ontmoetingsruimte toiletten Opmerkingen podium, bar, zitjes Capaciteit ml (netto) 100 Cursusruimten drums drums toetsen zang zang saxofoon gitaar gitaar/basgitaar multifunctioneel grote oefenruimte Beheer/administratie opslagruimte docenten/kopieer ruimte kantoor werkplaats schoonmaakkast instrumenten, apparatuur beheer klein onderhoud 5 Totaal Popschool Repetitieruimten Publieksruimten ontmoetings-zrelaxruimte toiletten Oefenruimten grote ruimte standaardruimte 1 standaardruimte 2 standaardruimte 3 standaardruimte 4 standaardruimte 5 standaardruimte standaardruimte 7 15 Beheer/administratie opslagruimten kantoor werkplaats instrumenten, apparatuur beheer klein onderhoud 15 Totaal repetitieruimten 330

8 . Exploitatie Popschool Repetitieruimten OPBRENGSTEN OPBRENGSTEN huuropbrengst lokalen losse verhuur vaste verhuur bijdrage Hart horeca-omzet.0 Totaal opbrengsten Totaal opbrengsten 71.0 KOSTEN KOSTEN personeelskosten (beheer).000 personeelskosten (beheer) huisvestingskosten (huur) 37.0 gasaelektra, schoonmaak, enz 1.0 onderhoud en afschrijving huisvestingskosten (huur).000 gas&elektra, schoonmaak, enz onderhoud en afschrijving onvoorzien 2.0 onvoorzien Totaal kosten 12.0 Totaal kosten SALDO 0 SALDO 0 7. Financieringsmodel Voor de uitvoering van het plan van eisen voor Popschool en Repetitieruimten zijn minimaal ca m2 bruto nodig. Hart neemt vanuit zijn huidige huursituatie in de Egelantier een huurbudget mee van 37.0,- huur en 7.0,- voor gas en elektra. Dit komt neer op een huurprijs van 54,- per m2 per jaar bij een totaaloppervlak van 700 m2 voor de Popschool. Binnen de exploitatie van de oefenruimten begroten wij een huurprijs van.000,- en een bedrag voor gas en elektra van.0,-. Dit komt neer op een huurprijs van,- per m2 per jaar bij een totaal oppervlak van 400 m2 voor de oefenruimten. Conclusie: De gecombineerde huisvesting van Popschool en Repetitieruimten in een bestaand gebouw met een oppervlak van ca. 1100m2 kan worden gerealiseerd tegen een maximale huurprijs van 5.000,- per jaar (incl. BTW).

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Haarlem Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek, MBA. Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de raadscommissie

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling Gemeente Haarlem College van Burgemeester en Wethouders Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Opinievorming rond popschool Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/375517) STZ/EC Collegebesluit 1. Het college besluit de opinienota 'Popschool en oefenruimten in Haarlem'

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER Inhoud Kerngebied Veemarktkwartier door Rob Crul / Van de Ven Architectuur door Ed Bergers & Elisabeth Boersma / BBE Gedachten over ideale werkplek door Joost Beelenkamp

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Oplegvel Informatienota Onderwerp Financiële haalbaarheid nieuwbouw multifunctionele sporthal Duinwijck Portefeuille J. van der Hoek Auteur Dhr. JPR Braakman Indiener Dhr. A. Kuiper Telefoon 0235113907

Nadere informatie

I Aan de leden van de Participatieraad

I Aan de leden van de Participatieraad Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 26 mei 2015 Ons kenmerk 2015/191059 Contactpersoon M. van der Tas Doorkiesnummer 023-5114827

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals:

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals: WELCOME Cultuurpodium Sugarfactory is een eigenzinnige en intieme eventlocatie bij uitstek geschikt voor onder andere borrels, bedrijfsevenementen, congressen, vergaderingen, live muziek, theater en dansfeesten.

Nadere informatie

zaalverhuur Prinsenkwartier

zaalverhuur Prinsenkwartier zaalverhuur Prinsenkwartier Het Prinsenkwartier Het Prinsenkwartier is dé natuurlijke plek waar kunst, kennis, design, technologie, innovatie en cultuurgeschiedenis op uiteenlopende en onorthodoxe wijze

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

Onderzoek versterken popcultuur Apeldoorn

Onderzoek versterken popcultuur Apeldoorn Onderzoek versterken popcultuur Apeldoorn In opdracht van Stichting Poppunt Apeldoorn, mede mogelijk gemaakt door Gemeente Apeldoorn Annemieke Ruijgrok Maart 2016 1 Onderzoek versterken popcultuur Apeldoorn

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Schotersingel 117 - Parterre Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 800,- p/m. www.kokmakelaars.nl

Schotersingel 117 - Parterre Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 800,- p/m. www.kokmakelaars.nl www.kokmakelaars.nl Schotersingel 117 - Parterre Haarlem 800,- p/m KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Merijn Snoek Wethouder Jeugd, onderwijs, sport en vastgoed

Merijn Snoek Wethouder Jeugd, onderwijs, sport en vastgoed Haarlem Gemeente Haarlem Merijn Snoek Wethouder Jeugd, onderwijs, sport en vastgoed Retouradres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Ontwikkeling Datum 18 december 2014 Onskenmerk

Nadere informatie

Goudsmid 7 9 11 2461 TR, Ter Aar

Goudsmid 7 9 11 2461 TR, Ter Aar 9 11 2461 TR, Algemeen: Wij bieden 3 bedrijfshallen te koop aan met 67 m² opslagruimte op de begane grond en 67 m² opslag/ kantoor op de eerste verdieping. Gelegen op Bedrijvenpark Leidsche Vaart in, deel

Nadere informatie

Iconenset 2011 CMD - 5 Groep 2

Iconenset 2011 CMD - 5 Groep 2 Iconenset 2011 CMD - 5 Groep 2 Groep 2 Studenten Studentnummer Michiel van Heijningen Shelly Hereman Sanne Hofstede Rashid Mohamed Sander Nap Shazia Shameen Max van de Ven 09045023 09015663 09080007 07064225

Nadere informatie

HUURINFORMATIE. Dokter Holtropstraat 152 en 152-B Ermelo. Huurprijs vanaf 650,-- per maand

HUURINFORMATIE. Dokter Holtropstraat 152 en 152-B Ermelo. Huurprijs vanaf 650,-- per maand HUURINFORMATIE Dokter Holtropstraat 152 en 152-B Ermelo Huurprijs vanaf 650,-- per maand Hogeweg 2 3841 KV Harderwijk Postbus 103 3840 AC Harderwijk Tel. 0341-412241 info@vanderhoekmakelaardij.nl www.vanderhoekmakelaardij.nl

Nadere informatie

Debat Haarlem Popstad 01 10 2014

Debat Haarlem Popstad 01 10 2014 Debat Haarlem Popstad 01 10 2014 Onderwerp: Debat Haarlem Popstad Debatleider Richard Stekelenburg Sprekers: Jeroen Blijleve- directeur Patronaat, Joost Verhagen- Haarlemse Popscene, Michael Struis- voorzitter

Nadere informatie

Actieplan Popmuziek. Den Haag

Actieplan Popmuziek. Den Haag Actieplan Popmuziek Den Haag Actieplan Popmuziek Den Haag Birgül Özmen Raadslid D66 Den Haag Inleiding Den Haag heeft al tientallen jaren de reputatie als dé popstad van Nederland. Sinds het succes van

Nadere informatie

BURGER WEESHUIS VERHUUR

BURGER WEESHUIS VERHUUR BURGER WEESHUIS VERHUUR burger weeshuis Het Poppodium van Deventer Burgerweeshuis is al meer dan 30 jaar dè plek in Deventer voor popmuziek met veel verschillende concerten en dancefeesten op een pracht

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet,

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet, Voorwoord 2014 was een goed jaar voor de Kargadoor. Het bezoekersaantal van ons cultureel podium nam toe, mede doordat de vrijdagavond met live muziek een iets andere opzet kreeg en de comedy avonden een

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE AGATHA DEKENSTRAAT 4-6 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE AGATHA DEKENSTRAAT 4-6 AMSTERDAM TE HUUR MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR LEVENDIGE OMGEVING HUURPRIJS 125,- PER M² PER JAAR CIRCA 173 M² PROJECTINFORMATIE AGATHA DEKENSTRAAT 4-6 AMSTERDAM Agatha Dekenstraat 4-6 te

Nadere informatie

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE Thema Tijdelijke toekomst Sharing economy verovert vastgoed Interview met Bianca Seekles Nieuwe leaseaccounting: klaar voor de toekomst? Inhoud 6 4 Lectori Salutem

Nadere informatie

Geachte lezer, augustus 2016

Geachte lezer, augustus 2016 Geachte lezer, augustus 2016 Hierbij doen wij U geheel vrijblijvend de basisinformatie inzake het turn-key kantoorverzamelgebouw-concept Bemij-Entrada te Tilburg toekomen. Algemene informatie Het kantoorverzamelgebouw

Nadere informatie

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting.

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting. THT BANQUETINGMAP Welkom bij THT, de Tolhuistuin, hier wachtten vroeger de passagiers op de boot, om over te steken naar het centrum. In de jaren 70 bouwde Shell er zijn complex, met in de tuin een paviljoen,

Nadere informatie

TE HUUR BIJZONDERE RUIMTE LEUKE OMGEVING SPLIT LEVEL INDELING HUURPRIJS 1.290,- PER MAAND CIRCA 75 M² VERHUURINFORMATIE

TE HUUR BIJZONDERE RUIMTE LEUKE OMGEVING SPLIT LEVEL INDELING HUURPRIJS 1.290,- PER MAAND CIRCA 75 M² VERHUURINFORMATIE TE HUUR BIJZONDERE RUIMTE LEUKE OMGEVING SPLIT LEVEL INDELING HUURPRIJS 1.290,- PER MAAND CIRCA 75 M² VERHUURINFORMATIE KORTE ZOUTKEETSGRACHT 6 AMSTERDAM Korte Zoutkeetsgracht 6 te Amsterdam ALGEMEEN Op

Nadere informatie

Referentiemodellen Onderwijs & Kinderopvang

Referentiemodellen Onderwijs & Kinderopvang Referentiemodellen Onderwijs & Kinderopvang 20 juni 2013 Programma kennismaking rekenen aan samenwerking met Marc van Leent pauze tekenen aan samenwerking met Rob Janssen Bouwmeester Concepten Netwerk

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling

Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Gemeente Haarlem Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Datum

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

Te huur: monumentaal kantoorpand. Ceintuurbaan 2, Harderwijk - Gebouw 100

Te huur: monumentaal kantoorpand. Ceintuurbaan 2, Harderwijk - Gebouw 100 Te huur: monumentaal kantoorpand Ceintuurbaan 2, Harderwijk - Gebouw 100 Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2, Harderwijk Het Bouw & Infra Park in Harderwijk is dé bedrijvencampus en hét congrescentrum voor

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0094 Rv. nr.: 09.0094 B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: 09.0979 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsbouwhuis

Nadere informatie

Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen

Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen Gehele keten centraal gehele keten in samenhang benaderen met perspectief op sluitende exploitatie (voor elke rol) eigenaar > 0 exploitant > 0 gebruiker

Nadere informatie

URBAN SHOPPER. De locatie. Plattegrond. De unit. Aantrekkelijke voorwaarden. Wij zoeken. Planning. Contact

URBAN SHOPPER. De locatie. Plattegrond. De unit. Aantrekkelijke voorwaarden. Wij zoeken. Planning. Contact versie 25 januari 2013 URBAN SHOPPER De locatie Plattegrond De unit Aantrekkelijke voorwaarden Wij zoeken Planning Contact 3 4 5 5 6 6 7 URBAN SHOPPER Strijp-S is het nieuwe creatieve en culturele hart

Nadere informatie

Projectinformatie DROEVIGELUIDJE. Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs

Projectinformatie DROEVIGELUIDJE. Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs Projectinformatie DROEVIGELUIDJE Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Droevigeluidje waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document

Nadere informatie

Het object is gelegen aan Oude Oostrumseweg te Venray, een straat aan de rand van het centrum van Venray.

Het object is gelegen aan Oude Oostrumseweg te Venray, een straat aan de rand van het centrum van Venray. TE HUUR Oude Oostrumseweg 19A 19B 19C 5802 CA VENRAY Kantoorruiimtes en bedriijjfshall aan de rand van het centrum van Venray! Huurprijs : 19A 225,- per maand excl. BTW 19B 300,- per maand excl. BTW 19C

Nadere informatie

ROC-lounge. de school als social hub

ROC-lounge. de school als social hub ROC-lounge de school als social hub ROC lounge Het vervlechten van onderwijs en bedrijfsleven biedt kansen om de passie en talenten van studenten en professionals bij elkaar te brengen. Wederzijds profijt

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Antareslaan 65 te Hoofddorp 325 per maand

Huur kantoorruimte op Antareslaan 65 te Hoofddorp 325 per maand Huur kantoorruimte op Antareslaan 65 te Hoofddorp 325 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Walt Disney, Thomas Cook, L'Oréal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen,

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen, Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie SP t.a.v. Frits Garretsen en Jolande van Ketel Datum 27 mei 2014 Onskenmerk 2014/182999 Contactpersoon S.A.D. Leensen Doorkiesnummer

Nadere informatie

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV Adviescommissie 28 oktober 2009 Dagelijks bestuur 4 november 2009 Algemeen bestuur 25 november 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 14 Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

Schweitzerlaan 80 Amstelveen PROJECTINFORMATIE

Schweitzerlaan 80 Amstelveen PROJECTINFORMATIE Schweitzerlaan 80 Amstelveen PROJECTINFORMATIE Schweitzerlaan 80 Op unieke zichtlocatie in Amstelveen, in directe nabijheid van de Legmeerdijk en Beneluxbaan, wordt momenteel te huur aangeboden een speels,

Nadere informatie

Lammermarkt 57 Leiden

Lammermarkt 57 Leiden Objectinformatie Lammermarkt 57 Leiden Objectinformatie: Kantoorunits Lammermarkt 57 Leiden Betreft: In dit historische gebouw aan de Lammermarkt worden 3 zéér representatieve kantoorunits gerealiseerd.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef).

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01698 Dossiernummer 29 oktober 2013 Commissienotitie Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). 1 Inleiding

Nadere informatie

HARTJE CENTRUM ZEER STIJLVOL EN LUXE INGERICHT VOLLEDIG TURN-KEY : GEMEUBILEERD EN

HARTJE CENTRUM ZEER STIJLVOL EN LUXE INGERICHT VOLLEDIG TURN-KEY : GEMEUBILEERD EN HARTJE CENTRUM ZEER STIJLVOL EN LUXE INGERICHT VOLLEDIG TURN-KEY : GEMEUBILEERD EN PLUG & PLAY UNIT GESCHIKT VOOR 6 TOT 7 WERKPLEKKEN 2.400,- PER MAAND ALL-IN PROJECTINFORMATIE KONINGSPLEIN 1 AMSTERDAM

Nadere informatie

de muziekvleugel in het klokgebouw eindhoven

de muziekvleugel in het klokgebouw eindhoven de muziekvleugel in het klokgebouw eindhoven Hergebruik Philips fabriek voor poppodium met oefenruimtes en units voor muziek-gerelateerde bedrijven en opleidingen Opdrachtgever Trudo / Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad,

Geachte leden van de gemeenteraad, Ruimte en Economie Vastgoed bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Ontwikkelpraktijk vraagt paradigmashift. beheren = ondernemen

Ontwikkelpraktijk vraagt paradigmashift. beheren = ondernemen Ontwikkelpraktijk vraagt paradigmashift beheren = ondernemen 12 augustuis 2013 Agenda 2013 Wat is probleem Multifunctionaliteit staat onverminderd centraal, maar hoge bouwkosten langdurige en complexe

Nadere informatie

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven TE HUUR Hurksestraat 19 Eindhoven Hurksestraat 19 te Eindhoven Beatrixcomplex Locatie : Op bedrijventerrein De Hurk langs de snelweg ligt het Beatrix complex. Dit BE gebouw zal herontwikkeld worden

Nadere informatie

The voice of Holland workshops

The voice of Holland workshops Presenteert The voice of Holland workshops Wie zijn wij? Babette Labeij is de bekendste zangcoach van Nederland. Zij is als zangcoach te zien bij televisieprogramma s als The voice of Holland en The Voice

Nadere informatie

**nog 2 kantoorkamers beschikbaar!**

**nog 2 kantoorkamers beschikbaar!** Het label voor bedrijfs onroerend goed van NVM Makelaar.nl Adres: Poppenbouwing 26 c, 4191 NZ Geldermalsen **nog 2 kantoorkamers beschikbaar!** Huurprijs v.a. 535,- per maand excl. BTW en incl. servicekosten

Nadere informatie

Veteranenlaan 1 Amstelveen PROJECTINFORMATIE

Veteranenlaan 1 Amstelveen PROJECTINFORMATIE Veteranenlaan 1 Amstelveen PROJECTINFORMATIE Veteranenlaan 1 In een kleinschalig, vrijstaand en modern kantoorgebouw bieden wij momenteel ca. 299 m² kantoorruimte op de 2 e verdieping te huur aan. Het

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

TE HUUR. Europaweg 95 Helmond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0)

TE HUUR. Europaweg 95 Helmond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0) TE HUUR Europaweg 95 Helmond 1 Object : Oppervlakte : Het te huur aangeboden object betreft een winkelruimte, prominent gelegen aan de Europaweg te Helmond. De winkelruimte was meer dan 20 jaar en tot

Nadere informatie

Julianaplein 11 te Zetten

Julianaplein 11 te Zetten Te huur Multifunctionele Winkel-/kantoor-/praktijkruimte Julianaplein 11 te Zetten Julianaplein 11 te Zetten Algemeen: In het hart van Zetten aan het Julianaplein gelegen multifunctioneel winkel-/ kantoor-/praktijkpand.

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Wijk bij Duurstede, 23 november 2015 Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Memo Van: het college van B&W Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Raadscommissie gemeente Reusel - De Mierden 8 september 2015 Laride Vastgoedstrategie Procesmanagement Projectmanagement Beheer en

Nadere informatie

Ambitiedocument Bensdorp

Ambitiedocument Bensdorp Ambitiedocument Bensdorp september 2013 Voorwoord Bensdorp, verleden en toekomst verbonden De cacao- en chocoladefabriek Bensdorp en Bussum zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al bijna 150 jaar maakt

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

Bocholt (DLD) Schwanenstrasse 32 Huursom 1.375,- per maand

Bocholt (DLD) Schwanenstrasse 32 Huursom 1.375,- per maand Makelaars, Taxateurs en Adviseurs, rijnlandhaven.nl Bocholt (DLD) Schwanenstrasse 32 Huursom 1.375,- per maand TE HUUR voormalig horecagelegenheid Zum Taubenschlag aan invalsweg op ca. 800 m1 vanaf het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

Voor een magische familiedag of een spetterend feest

Voor een magische familiedag of een spetterend feest Voor een magische familiedag of een spetterend feest Welkom in Attractiepark Toverland U heeft vast wel eens met vrienden of familie Toverland bezocht. Maar wist u al dat Toverland ook diverse aantrekkelijke

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.0422., d.d. 19-4-2011 Onderwerp Afdoening motie M100113/35, uitbreiding zaterdagse warenmarkt. Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de

Nadere informatie

Boeingavenue 201-207 Schiphol-Rijk PROJECTINFORMATIE

Boeingavenue 201-207 Schiphol-Rijk PROJECTINFORMATIE Boeingavenue 201-207 Schiphol-Rijk PROJECTINFORMATIE Boeingavenue 201-207 Op het groenrijke en dynamische businesspark Parkrijk te Schiphol-Rijk wordt op de begane grond en 1 e verdieping ca. 1.580 m²

Nadere informatie

TE HUUR. Kempweg 1a - Henseniusplein Venray. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0)

TE HUUR. Kempweg 1a - Henseniusplein Venray. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0) TE HUUR Kempweg 1a - Henseniusplein Venray 1 Object : Oppervlakte : Het te huur aangeboden object betreft een pal in het centrum op de hoek van de Kempweg 1a- Henseniusplein te Venray gelegen winkelruimte.

Nadere informatie

TE HUUR. Ameidewal 1 Helmond

TE HUUR. Ameidewal 1 Helmond TE HUUR Ameidewal 1 Helmond 1 Object : Oppervlakte: Het te huur aangeboden object betreft een kantoor/winkelruimte gelegen aan de Ameidewal 1 te Helmond. De kantoorruimte maakt deel uit van een gebouw

Nadere informatie

Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK. Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f

Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK. Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f Inhoud - Algemene / technische omschrijving appartementen 2, 3 - Plattegrond appartementen 4, 5,

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Amsterdamseweg Amstelveen PROJECTINFORMATIE

Amsterdamseweg Amstelveen PROJECTINFORMATIE Amsterdamseweg 108 110 Amstelveen PROJECTINFORMATIE Amsterdamseweg 108-110 Op schitterende locatie, gelegen aan één van de belangrijkste verkeersaders van Amstelveen en in directe nabijheid van het Stadshart,

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE MERCATORPLEIN 19 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE MERCATORPLEIN 19 AMSTERDAM TE HUUR MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 880 PER MAAND CIRCA 55,5 M² PROJECTINFORMATIE MERCATORPLEIN 19 AMSTERDAM Mercatorplein 19 te Amsterdam ALGEMEEN Deze

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht NOTITIE Rechtbank Maastricht Aan: T.a.v. Gemeente Maastricht Fred Sijben Van: Aeisso Boelman en Iris van Donselaar Datum: 29 september 2015 Onderwerp: Second opinion business case rechtbank Maastricht

Nadere informatie

Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer...

Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer... Stichting Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer... Hoofdstuk van het Deventer Verhaal 1 Presentatie Sesem 23 april 2015 Vertrekpunt Als Sesem (Stichting Eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en meer)

Nadere informatie

Geef ons slagkracht! Versterk het culturele hart van Hengelo. HEIM&CREA - Muziekschool Hengelo - Warmtenet

Geef ons slagkracht! Versterk het culturele hart van Hengelo. HEIM&CREA - Muziekschool Hengelo - Warmtenet Geef ons slagkracht! Versterk het culturele hart van Hengelo HEIM&CREA - Muziekschool Hengelo - Warmtenet Creatieve innovatie Techniekmuseum Techniekeducatie Kunsteducatie Muziekeducatie Kunstpodium Ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom!

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom! Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014 Hartelijk welkom! Onze visie Mensen met een beperking hebben recht op onderwijs, werk en woonruimte en doen zo zelfstandig

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

TE HUUR: - Moderne showroom- en businessunits -

TE HUUR: - Moderne showroom- en businessunits - TE HUUR: - Moderne showroom- en businessunits - "Ruime showrooms, perfecte bereikbaarheid en een plek waar de consument graag zal komen" "Architectonisch hoogstaand en hoogwaardige materialen" Inleiding

Nadere informatie