Barnworks. Een betrouwbare partner in effectieve weboplossingen. Ondernemingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barnworks. Een betrouwbare partner in effectieve weboplossingen. Ondernemingsplan"

Transcriptie

1 Barnworks Eenbetrouwbarepartnerineffectieveweboplossingen Ondernemingsplan 1

2 Inhoud Inleiding 3 1 WatwilBarnworksbetekenen? 4 1.1Missie&doelstellingen 5 1.2Visie 5 1.3Waarden 5 1.4Producten 7 2 Achterhetidee:deondernemers 8 2.1Ontstaan 9 2.2Samenwerking 9 2.3Deondernemers 10 3 DewereldwaarinBarnworkswerkt Demarktop Bedrijfsgegevens Concurrentie Marketingmix 14 4 Deklantvoorop Doelgroep Positiefomgaanmetdeklant 18 5 Eengezondbedrijf:debasisoporde Financiëlestabiliteit 6 Eenblikvooruit Kortetermijn Langetermijn Vruchtenafwerpen 23 Totslot 24 2

3 Inleiding DeITiseengereedschapvandevakman.Zoiseenzaaghetgereedschap vaneentimmermanenhetboekhoudprogrammahetgereedschapvande boekhouder.eentimmermanwilgraagdatdezaagscherpis,efficiënt zaagtenlekkerindehandligt.eenboekhouderwilookdatzijn programmalekkerloopt.deitmoetvooralleukzijnengemakkelijkin gebruikvooranderen. Barnworksiseenbetrouwbarepartnerineffectieveweboplossingen.Bij hetbedrijfstaanderelatiemetdeklantendeexcellentewerkzaamheden hoogaangeschreven.hetiseenbedrijfvoldynamiek,gezelligheiden uniekewaarden.daardooronderscheidtbarnworkszichvanandere bedrijvenindezelfdesector. BijBarnworkswordenklanteneerlijktewoordgestaan.Deondernemers luisterenaandachtigendenkengoednaovereenpassendadvies,dat aansluitbijdewensenvandeklant.zoblijftbarnworksgestructureerd, gefocustenbijzonder. InditbedrijfsplanleestumeeroverdemissieenvisievanBarnworks.Ook leertudeondernemerskennen,wordterstilgestaanbijdemarkt, financiënénkrijgtueenbeeldvantoekomstigeplannen. 3

4 1 WatwilBarnworksbetekenen? Bedrijvenproberenvaakborenteverkopen,maardeklantwil lievergaten.klantenzijneigenlijkhelemaalnietopzoeknaar productenendiensten.tochisdatwelwatvaakgedachtwordt. Barnworksheeftzichverdieptindeklantenzijnwensen.Deklant heeftjuistbehoefteaanoplossingen. Borenzijn,indezemetafoorvanmarketingexpertJosBurgers,de productenendienstendieeenbedrijflevert.degatenstaanvoorde wensenvandeklant. Barnworksdoetniethaarbestomhetproductzosnelmogelijkte verkopen.deondernemingrichtzichjuistopdebehoeftenen wensenvandeklant.barnworksisdaaromeenbetrouwbare partnerineffectieveweboplossingen. 4

5 1.1 Missie&doelstellingen Kwalitatiefduurzameweboplossingen,volgensanderewaardendan gemiddeld,totstandbrengen.barnworksdenktingaten;nietinboren. Dedoelstellingenvandeondernemingondersteunendemissie: Kostenbesparenvoordeklantdooreffectieveapplicatiestebedenken,te ontwikkelenenintezetten; Partnervoordelangetermijnworden; Netwerkvantussenleveranciersuitbreiden; Geenhalfwerktenbatevandeeigenonderneming,maargroeiendoor principesalszaaienenoogsten; Aangeradenwordendoorpartijenvanwegedegetoondeloyaliteiten betrouwbaarheid; Hetniveauvanhetbedrijfvandeklantomhoogtillen; Bijdragenaanhetefficiëntereneffectieverwordenvanprocessenbinnen eenbedrijf,waardoorkostenbesparingenwinstgevendheidworden gerealiseerdofverspillingwordttegengegaan; Deeigenonderneminginrichtenbinnenhetgesteldekader,zodater optimaalgepresteerdwordtenkwaliteitwordtgeleverd. 1.2 Visie Barnworksstreeftnaareengezondengroeiendbedrijf,meteencommercieel belang,dateentoegevoegdewaardeheeftindemarktenzoverschilmaakt. Barnworksmaakteenpositiefverschildoordeuniekewaarden,dienageleefd worden.hetverschilisopzakelijkvlak,waardooranderebedrijvenbeter wordendoordehulpvanbarnworks.daarnaastisdeonderneming maatschappelijkbetrokkenbijdesamenleving. Deondernemersgelovenmeerinwaardetoevoegingdanindewetvanvraagen aanbod.vandaardatzegraagdenkenvanuitwaardevermeerderingen waardetoevoeging.hetgaatdanomwaardealsinfinancieel. 1.3 Waarden Barnworksonderscheidtzichvananderesoortgelijkebedrijvendoordeunieke waarden,diegehanteerdworden.zostreeftdeondernemingnaar uitmuntendheid,trouwzijn,eigenaarwordeneneenpartnerzijn. Uitmuntendheid/Excellence Eenstapverdergaandanwordtverwacht.DatmaaktBarnworkseenunieke organisatie.hetprimairedoelisomgoedcontacttehebbenmetdeklant. Vandaardatproductenendienstenopuitmuntendniveauwordengehouden. Hetpersoneelgeeftmeerdannodigis,waardoorhetresultaatoptimaalis. 5

6 6 Trouw/Loyalty HetnakomenvanafsprakenisbijBarnworksvanessentieelbelang.Watgezegd wordttijdensgesprekken,dientookwaargemaaktteworden.bijbarnworkszal hetpersoneelnooitonderafsprakenuitproberentekomen.endaarmogende medewerkersaangehoudenwordendoordeklant. Eigenaarworden/Ownership Barnworksheefthetbestevoormetdeklant.Dathoudtindathetpersoneel medeverantwoordelijkisvoordeuitkomstvanprojecten.iederpersoneelslidis eigenaarvanhetprojectindefasewaarinhetzichbevindt. Dathoudtconcreetindathetprojectsamenwordtgedragen.Endatdeklantmet zijnprobleemernooitalleenvoorstaat.barnworksluistertnaardeklant,neemt hetprobleemoverendenktnaoverpassendeoplossingen.hetwerktuitstekend. Partnerzijn/Partnership OphetmomentdateenklantdehulpvanBarnworksinschakelt,denkthet personeelmetdeklantmee.inplaatsvanhuneigenproductzosnelmogelijkte verkopen,schuiftdeprojectmanageraantafelomoplossingsgerichtmeete denken.datmaakteenpositiefverschilinderelatie. Barnworksdenktinoplossingenenkijktvanuithetproceswaardeklantstaaten naartoewilt.vanuitdatpuntwordteenbijpassendproductaangeboden. Barnworksisook: Gefocust Defocusligtopdeklant,hetprobleemendeoplossingen.De werkhoudingverslaptniet,maarblijftgefocust. Deskundig Barnworksheeftverscheidenespecialisteninhuis,zoalseen programmeur,grafischontwerperenprojectmanagers. Gestructureerd Heldereenduidelijkecommunicatienaardeklantzorgenervoordathij weetwaarhijaantoeis. Uniek Deondernemingisnietzoals iedereen,maaruniekenonderscheidend doordewaardenenmaniervanwerken. Geïnteresseerd Hetpersoneelisoprechtgeïnteresseerdindeklantenzijnbedrijf.

7 1.4 Producten Barnworksheefteengevarieerdaanbodvandienstenenproducten. Hiereenoverzicht: Websiteontwikkeling Hetontwikkelenvaneenwebsite.Dezeontwikkelingispuurtechnischen staatlosvandevormgeving. Webdesign Devormgevingvaneenwebsite.BijBarnworkswerkteencreatievegrafisch ontwerper,diemeedenktmetdewensenvandeklantenzoeenmooien uniekresultaatweetneertezetten. Programmeren Hierondervaltmeerdanhetstandaardprogrammeren.Hetgaatookomhet aanelkaarknopenvanverschillendesystemenenandereonderdelen,die geprogrammeerddienenteworden. Applicatieontwikkeling Hetmakenvansystemen,diebedrijfsprocessenonlineondersteunen.De systemenzijnvoorbedrijvenhandigindeomgang.zoheeftbarnworks bijvoorbeeldeenzorgplannerontwikkeltvooreenbedrijfindezorg. Projectmanagement Verschillendeprojectenwordennauwkeurigbegeleid.Eenprojectmanageris verantwoordelijkvoorhetinternenexternbegeleidenvanhetproject, waarbijdewensenvandeklantendeprojectafsprakenalsleidraadgelden. Deklantwordtopdehoogtegehoudenvanontwikkelingen.Zoblijfthij betrokkenbijhetproject.ditkanookexternzijn. Consultancy KlantenontvangenbetrouwbaaradviesopbasisvanICT trajecten. Trainen Hettrainenisgekoppeldaaneenproductdateerderopgeleverdis. Offlinevormgeving Barnworksheeftexpertiseinhuisomookofflinevormtegeven,maardaar ligtopditmomentnietdefocus.wellichtwelindetoekomst. 7

8 2 Achterhetidee:deondernemers Ondernemerbenjealtijd.Nietalleenophetwerk.Ookalsjevrij bent,benjeondernemer.hetzitinjebloed.datgeldtookvoorjaap JansmaenArianSchoen.ZijzijndemannenachterBarnworks. Detweewillenvandeondernemingeengrootsuccesmakenin Nederland.IndetoekomstwillenzemeerdereBV sstartenenzelfs vestigingenopeneninhetbuitenland. Deondernemershebbeneenduidelijkevisievoorogenenzijnniet bangomzichteonderscheidenvananderebedrijven.indit hoofdstukdelenzehunpassie,visieenpersoonlijkewaarden. 8

9 2.1 Ontstaan Barnworksisop1januari2012gestartdoorJaapJansmaenArianSchoen. Beidenwerkteneerderalszzp er.tijdenshunwerkzaamhedenbouwdenzeeen grootnetwerkvanspecialisten.algauwontstondhetideeomsameneenbedrijf testarten:barnworks. DenaamBarnworksisafkomstigvandelocatiewaarhetbedrijfgevestigdis.Het isnamelijkeenomgebouwdestalvaneenboerderij barninhetengels.de bedrijfsnaamistevenseenleukewoordspelingophetwerk(works)datde ondernemingverricht.hetwerktaltijd. Barnworks,datgevestigdisinBarneveld,iseenbetrouwbarepartnerin effectieveweboplossingen.zebiedtdiversedienstenenproducten,zoals webdesign,programmerenenwebsiteontwikkeling. Deondernemersbedachteneengroeiplanommeerexpertiseaantetrekkenen omproductenterealiseren.hettweetalheefteenaantalbetrouwbare specialistenomzichheenverzameld.dooreensterkteamengoedecontacten metklantenishetbedrijfsindsbegin2012groeiende.hetdoelisomvanafeind 2012zeswerknemersindiensttehebben. 2.2 Samenwerking JaapenArianhebbeneenduidelijkevisievoorogen.Zestrevennaareen uniekbedrijfmetgoedecontactenenuitstekendewerkzaamheden.beiden hebbenspecifiekevaardigheden,dieingezetwordenvoorbarnworks.zovullen demannenelkaargoedaanenwetenzeklantenaanzichtebinden. Jaaprichtzichvoornamelijkophetprogrammeren.Alsdeklanthetprobleem kanuitleggen,ishijinstaatomhettemaken.terwijljaapzichrichtophet technischeverhaal,richtarianzichopderelatiemetklanten.hijis verantwoordelijkvoorhetrelatiebeheer,deverkoopenspringtgeregeldbijals projectmanager. VoorArianishetbelangrijkdathetcontactmetdeklantgoedverlooptende klanttevredenis.positiefcontactmetdeklantdraagtoptermijnbijaaneen hogerewinst.ookzorgthijervoordathetteaminternprettigsamenwerkt. Deondernemersstaansamenergensvoor.ZegevenBarnworkseenduidelijke Identiteitdoorvasttehoudenaanuniekeonderscheidendewaarden. 9

10 Deondernemers Eenmanmeteenvisie JaapJansma(1985)hechtveelwaardeaanbetrouwbaarheid.Doorbetrouwbaar tezijnwordenbeidepartijenbeter.hetiseenwederzijdsresultaat.jaaphaalt graaghetbesteindeandernaarboven.endoetzijnbestomdeandertotbloeite latenkomen.datkomt,omdatzijnverloofdeharmadatookbijhemdoet. Eerlijkheidsluitperfectaanbijbetrouwbaarheid.Wantalsjenieteerlijkbent, benjeooknietbetrouwbaar.jaapiszoweleerlijknaarzijnklanten,alsinzijn persoonlijkerelaties.eerlijkheidisvoorhemaltijddewaarheidvertellenen nergensomheendraaien.datkansomsconfronterendzijn,maaroplange termijnishetopbouwend. Hijdenktgraagnaoverdielangetermijn.Jaapiseenmanmeteenduidelijke visievoorzijneigenlevenenvoordeonderneming.samenmetarianbouwthij eenplezierigbedrijf,waargoederesultatenenexcellenteproductenvoorop staan.ookvindthijhetbelangrijkdatklantengraageensamenwerkingaangaan metbarnworks. Jaapisverloofdmeteenlievevrouwopwiehijaltijdkanbouwen.Harmahaalt altijdhetbesteinhemnaarboven.kinderenzullenerzekerkomen,maarsamen gaanzeeersteenstabiellevenopbouwen.jaapkannietwachtenomderest vanzijnlevenmetharmatedelen. Eenmanvanzijnwoord ArianSchoen(1979)wilsuccesvolzijn.Hetiszijndrijfveeromeen vooruitstrevendbedrijfneertezettenenzomaatschappelijkeresultatente behalen.hetgeefthemeenkickomgaveplannenmethetbedrijftekunnen uitvoeren.hijweetdathetmooievruchtenzalafwerpenindetoekomst. Arianhoudtookvaneerlijkheid.Alshijinzijnfunctieietsbeloofd,danzalhijdat ookwaarmaken.zijninstellingis:jazeggenisjadoen!alshijietsnietkan uitvoeren,zalhijdatooknietbeloven.arianiseenmandiealtijdtevertrouwen isenzijnwoordhoudt. Daarnaastiseengoedteamvoorhemessentieel.Hetisbelangrijkdathet personeelgoedmetelkaaropschietenprettigsamenwerkt.alshetteam karakterheeft,wordtergezamenlijkeenprojectafgerondmetmooieresultaten. EnzoishetookmethetteamvanBarnworks.Deonderlingesfeerisgoed, gezelligenerwordengeregeldgrapjesgemaakt.maaralshetopwerkenaan komt,wordterharddoorgewerkt. Ariantrouwdeinjuni2001metPetra,vanwiehijveelhoudt.Hijisvadervan tweeprachtigemeiden,norahensuze,diezijnlevennogmooiermaken.

11 Inspiratie ZowelJansmaalsSchoengelovenineenrelatiemeteenliefdevolleGod,dieeen planheeftmetiedereenopaarde.vanuitdezeinspiratieheefthettweetal Barnworksopgerichtmetwaarden,dieaansluitenopBijbelseprincipes. 11

12 3 DewereldwaarinBarnworkswerkt Opzoeknaarmogelijkhedendieeenandernognietgezienheeft.Het ideealleenaliseengatindemarkt.nugaatbarnworksdatverder uitwerkenomzobetereprestatiesteleverendanandere ondernemersindezelfdemarkt.enomzoklantenaanzichte binden. Demarkt,waarinBarnworkswerkt,iseengroeiendemarktmet veelconcurrentie.alleenindeeigenomgevingvanbarneveldzitten alaardigwatconcurrenten.eengoedeanalyselaatechterzienwaar demogelijkhedenliggenvoorbarnworks. Alshetbedrijfdiemogelijkhedenaanpakt,wordthetzekereengat indemarkt. 12

13 3.1 Demarktop Hetinternetisnietmeerwegtedenkenuitdehuidigesamenleving.Wezoeken onlinenaarinformatie,leggencontactenmetanderenviasocialemediaengaan opzoeknaarspecialisten.barnworksiszo nspecialistophetgebiedvan automatiseringenonlineoplossingen. Demarktisconstantinbewegingengroeitsnel.Eenstabielefactorisdaarom vangrootbelang.barnworksiszo nfactor.hetiseengezondbedrijfdatmet haartijdmeegroeit.deondernemerswetenverschillendeklantenaanzichte bindendooruitmuntendewerkzaamhedeneneenprettigcontact. Barnworksdoetgraagzakenmetbeslissers.Vandaardatdeondernemingzich richtophetmidden enkleinbedrijf.debrancheszijndivers,hierondereen aantalvoorbeelden: Non profit Woningcorporaties Zorgpartijen/zorgbemiddeling Stichtingenenfondsen Gemeenten Profit Bouwsector Reclame&marketing Makelaardij Vervoer Barnworksblijftgraagbrancheonafhankelijk.Daaromrichtendeondernemers zichopbrancheoverkoepelendeproblemen. Ineenjaargebeurtveel.Zokomennieuwegadgetsuit,wordennieuwebedrijven geïntroduceerdenkunnenwedigitaalnogmeerdanvoorheen.dewerknemers vanbarnworksblijvenzichinteresserenvoordenieuweontwikkelingenomzo teblijvengroeien. Omopdehoogteteblijvenvanaldieontwikkelingenwordenvakbladengelezen. Indetoekomstzullenookmeerjongekennersindienstwordengenomen.Jonge mensenwetenwaterindemarktspeeltenkennendeproducten,waarinteresse vooris. 3.2 Bedrijfsgegevens Handelsnaam Barnworks Vestigingsplaats Barneveld Kvk nummer Branche Werkgebied HeelNederland Rechtsvorm 13

14 Aantalpersoneelsleden Vijf Startdatum 1januari2012 Export BTW nummer NL B01 Leveringsvoorwaardengeregeld? Ja Vergunningen Subsidies Verzekeringen 3.3 Concurrentie NaastBarnworkszijnereengrootaantalsoortgelijkebedrijveninNederland. Hetisdaarombelangrijkomonderscheidendtewerktegaanopzowelzakelijk alssociaalvlak. UiteigenonderzoekisgeblekendatdetarievenvanBarnworksietslagerliggen dandievanderechtstreekseconcurrentenindedirecteomgeving.veel concurrentenrichtenzichalleenopstandplaatsbarneveldenomgeving. Barnworksheeftechterbewustgekozenvooreenbrederefocus,waardoorde ondernemingeenstukflexibelerisdandeconcurrentie. DaarnaastheeftBarnworksvaakmeerkennisoverprogrammereninhuisdan concurrenten.hierdoorkunnengroteprojecten,ophetgebiedvantechnische ontwikkeling,metbeidehandenwordenaangepakt. TochzijnerinBarneveldookeenaantalgrotepartijen,diegoedstaan aangeschrevenenbelangrijkeklantenbinnenhalen.barnworkskandaaropdit momentnognietaantippen.maarhetgeeftaanmoedigingomvanbarnworks eennogbeterbedrijftemaken. 3.4 Marketingmix OmeengoedbeeldtekrijgenvanBarnworks,volgthiermeerinformatieoverde marketingmix,diebestaatuitproduct,prijs,plaats,promotieenpersoneel. Product Hetbedrijfwilkwalitatiefsterkeproductenendienstenleverenvooreen optimaleconversiemetdeklant.barnworksiseenbetrouwbarepartnerin effectieveweboplossingen.hetaanbodvanproductenisdaaromgevarieerd: Websiteontwikkeling Webdesign Programmeren Applicatieontwikkeling Projectmanagement Consultancy Trainen 14

15 Hetbedrijfheeftexpertiseinhuisomookofflinevormtegeven,maardaarligt opditmomentnietdefocus.wellichtdathetindetoekomstmeervormkrijgt. Deondernemingrichtzichopdebehoeftenenwensenvandeklant.Opdie manierwordenookdeproductenaangeboden.barnworkswilinhetgat springenenpassendeoplossingaanbieden.eenoplossingwaardeklantook daadwerkelijkietsaanheeft. Prijs DeprijzenvanBarnworkszijnaantrekkelijkvoordeklant,omdatzeietslager liggendandeprijzenvanconcurrenten.natuurlijkishetbelangrijkdat werknemersbetaaldworden,maardeondernemershechtenookveelwaarde aanhetproduct. Hetbedrijfheefteensterkeprijs/kwaliteitverhouding:excellenteoplossingen vooreenrealistischeenmarktconformeprijs.dusgeenurenmetde hooivork, maarwerkelijkeuren. Iederprojectwordtopmaatbeoordeeld.Vervolgenswordteenvrijblijvende offerteopmaatopgesteld.dewaardevanhetproductheeftaltijdeenexcellente matchmetdegevraagdeprijs. Barnworksiseengeschiktbedrijfvoorstartendeondernemers.Eenstarterheeft vaaknietveelgeldtebesteden,maarwilweleengoedeinvesteringmaken.de ondernemershebbendaaromgoedetarievenbedachtvoorstarters. Plaats BarnworksisgevestigdinBarneveldindeNederlandseprovincieGelderland. Barneveldtelt53.556inwoners(1april2012),heefteenoppervlaktevan haenbijna3%(maart2012)vandeinwonersiswerkloos. 1 Barneveldiseenprettigewerkomgevingenheefteengunstigeligginginhet middenvanhetland.datmaaktdemedewerkersvanbarnworksflexibel.tevens ishetbedrijfgoedtebereikenvoorveelklanten. Barnworkshuurtdebovenverdiepingvaneenvoormaligeboerderijstal.De werknemersdelendeingangmeteenuitgeverij,waargoedcontactmeeis. WellichtdatBarnworksindetoekomstmeeverhuistmetdeuitgeverbijwiede kantoorruimtegehuurdwordt. Promotie Ondernemerbenjenietalleentijdenshetwerk.Eigenlijkbenjealtijd ondernemer.ingesprekkenmetanderen,opverjaardagsfeestjeseninde supermarkt.eenondernemervertegenwoordigtaltijdzijnbedrijf.handigis daaromomvisitekaartjesinjebroekzaktehebben. 1 Barneveld In Cijfers:

16 16 ZowerkthetookvoorBarnworks.Hetgrootstedeelvandeklanten,komtvia mond tot mondreclame.vervolgenswordthetcontactgoedonderhoudenen wordtdeklantgoedopdehoogtegehoudenvanontwikkelingen.eentevreden klantzorgtvooreenpositievepromotienaarheteigennetwerk. Daarnaastwordtgeïnvesteerdinpartnershipsmettussenleveranciers.Deze leveranciersleverenveelklantenaanenhetisdaaromverstandigomeengoede relatiemethentehouden.duidelijkecommunicatiemaakteenprettige samenwerkingmogelijk. Personeel Karakterstaatbovenvaardigheden.Barnworkshechtwaardeaanhaar werknemers.wellichtheefteenwerknemernietdepreciezevaardigheden,maar volgensdeondernemerszijndiealtijdaanteleren.vanbelangisdateen werknemerinhetbedrijfpastenzichkanvindenindemissieenwaardenvan Barnworks. Hetbedrijfheeftopditmoment(augustus2012)vierfulltimewerknemersen éénparttimermeteentotaalvan4,5ft.dehuidigewerknemerszijn gespecialiseerdophetgebiedvanprogrammeren,vormgeven, projectmanagement,klantbeheer&verkoopenrelatiebeheerensales& contractmanagement. Allemedewerkerswerkenopdezelfdeverdieping,waardoordeinterne communicatieoverzichtelijkblijft.deweekwordtopmaandagochtendgestart meteenplanoverleg,waarallemedewerkersbijaanwezigzijn. Deprojectmanagerisdespininhetweb.Zijvertelthoedeprojectenervoor staanenstuurtdeanderespecialistenaan.omhettotaalplaatjeafteronden, wordtduidelijkgemaaktwatderesultatenvandieweekdienentezijn.ook doordeweekshoudtdeprojectmanagergoedcontactmethaarcollega somte wetenofallesopschemaverloopt.hierdoorblijftdelijnteallentijdehelder. Barnworksheefteenaantaldoelengesteld,diezullenbijdragenaaneengoede internecommunicatie: Processenstroomlijnen; Kostenbesparenopproceskosten; Efficiënterwerken; Informatietoegankelijkhouden; Tijdverspillingtegengaan; Geldbesparen.

17 4 Deklantvoorop Klantenwillengehoordworden.Zewillengerespecteerd, gewaardeerdenbegrepenworden.klantenzijnopzoeknaar oplossingenenvertrouwen.barnworksbegrijptdatenhecht daaromveelwaardeaandeklantenhetcontact. Vanuitdatcontactwordteenpassendeoplossingaangeboden.En datzorgtnietalleenvoormeerrendement,maarookvoor waarderingvandeklant. EénvandemooistemomentenbijBarnworksisomeenklantmet eengevoelvantevredenheidenblijdschaphetkantoortezien verlaten. 17

18 4.1 Doelgroep Dedoelgroep,waarBarnworkszichopricht,ishetmidden enkleinbedrijf, startersenprofessionals.deondernemingheefttweesoortenklanten,een directeklanteneentussenleverancier.hierondereenoverzicht: Directeklant DedirecteklantvindtBarnworksonlineofhoortvanhetbedrijfdoormondtot mondreclame.demogelijkeklantkomtvrijblijvendopgesprekomkennis temakenennategaanhoehetbedrijfhemvandienstkanzijn.deeerste kennismakingisgemaaktenleidtmeestaltothetuitbrengenvaneenofferte ofeenvervolggesprekvoormeerdetails. Tussenleveranciers Hetgaathierbijomprofessionalsinhetvak.Zijschakelendehulpvan Barnworksinvooreendeelvanhunoplossing.Denkbijvoorbeeldaan reclame eninternetbureaus.hetwerkenmettussenleverancierszorgtvoor veelklanteneneendiversiteitaanprojectenengeefteenstabiele werkstroom. DeondernemingheeftklanteninBarneveld,maarookdoorderestvanhetland. Indetoekomstzaldeondernemingookdestapzettenomdeinternationale marktoptegaan.totdietijdwordtgezorgdvooreengezondbedrijfin Nederland. Deklantenhebbeneenonderneminginverschillendesectoren,waaronderzorg, vervoerenarchitecten.endatisprecieswaarbarnworksnaarstreeft:eenzo n breedmogelijkegroepaanspreken. Diensten,dieklantengeregeldafnemen,zijnhetontwerpenvanwebsitesenhet verzorgenvanapplicaties.bijalleprojecteniserookdemogelijkheidvoor consultancyenadvies. 4.2Positiefomgaanmetdeklant DeklantstaatbijBarnworksvoorop.Hetsocialeenzakelijkecontactdientaltijd voorspoedigenheldertelopen.eenklantdienttewetenwaarhijaantoeisen wathijkanverwachten. Barnworksweetzichteonderscheidenvananderebedrijvendooreen geïnteresseerdehoudingnaardeklant.erwordtnaardeklantgeluisterden meegedacht.demeestebedrijvenproberengauwproductenendienstente verkopen,maarbarnworksverdieptzichindewensenenbehoeftenvande klant.zowordenoplossingenopmaataangeboden. WatkandeklantvanBarnworksverwachten? Duidelijkeenhelderecommunicatie; Meedenkendvermogen; Nakomenvanafspraken; 18

19 Barnworksschuiftaanomsamennaardebusinesstekijkenennate denkenoverdestappendiegezetmoetenworden; Eenbijdrageleverenaanefficiency,kostenbesparingenhettegengaan vanverspillingdoorbetaalbareenconcreteoplossingentebedenken; Hetvoordeklantvereenvoudigenvanhetontwikkelingsprocesdoor goedekennis,helderecommunicatie,ownershipenpartnership; Hetmakenvanmooieoplossingendieinteractiefzijnvoorklantenen eigenaren. Naastdewaardenuitmuntendheid,loyaliteit,eigenaarwordenenpartnerzijn staatbarnworksookvoordienstbaarheid,betrouwbaarheidenruimekennis.de externecommunicatievanbarnworks: Voorzietindecommunicatiebehoefte; Brengtinteractiemetdeklanttotstand; Draagtbijaandeverkoopproducten. EenklantvoeltzichgehoordengewaardeerdbijBarnworks. 19

20 5 Eengezondbedrijf:debasisoporde Veeltijdwordtgestokeninhetcontactmetdeklantende uitmuntendewerkzaamheden,maarnetzobelangrijkvooreen gezondbedrijf,zijndefinanciën.alsdiestabielzijnénblijven,staat eenondernemingalseenhuis. IngrotelijnenwetendeondernemersvanBarnworkshoehet financiëlegedeeltevanhetbedrijfervoorstaat.zezijninstaatom dejuistevragentestellen,kunnenfinanciëlerisico sinschatten, nemenbelangrijkefinanciëlebeslissingenengrijpeninalshetmis dreigttegaan. Endatismaargoedook,wanteenbedrijfispasechtgezondalsde financiënopordezijn. 20

21 6 Eenblikvooruit Eenboergingoppadomzijnlandtezaaien.Terwijlhijzaaideviel eendeelvanhetzaadtussenruwesteenachtigegrond.hetzaad kwamop,maarverwelkteindezon,waardoorhetgauwuitdroogde. Eenanderdeelvanhetzaadvieltussendistels.Toendedistels opkwamenverstiktenzehetzaaddirect.deboergingharddoor metzaaien.gelukkigvielerzaadingoedeaardeendatbrachtveel vruchtvoort.somsweltothonderdkeerzoveelalsdeboerstrooide. Barnworkswerktvolgenshetprincipezaaienenoogsten.Zowelop dekortealslangetermijninvesteertdeonderneminghierin. 21

22 6.1 Kortetermijn Barnworkswilgroeiennaareengezondenstabielbedrijf. Sindsjanuari2012isdeondernemingactiefenishetaantalklantengroeiende. Barnworksisgestartvanuittweeeenmanszaken,waardoorerbijdestartaleen stevigebasisstond.hetpersoneelgroeitmetdiebasismee.hetgebeurtallemaal volgenshetgroeiplan,datdeondernemershebbenbedacht.eengroeiplangeeft duidelijkweerwaardeondernemingnaarstreeftenwatmogelijke veranderingenzijnopkorteenlangetermijn. ZoheeftBarnworksvastgestelddatzijinheteerstejaarwilgroeiennaareen stabielbedrijfmetzeswerknemers.zokunnenmeerproductengerealiseerd wordenengaandefacturerendeurenomhoog. DaarnaastishetbelangrijkdatBarnworksookopfinancieelgebiedsteviginde schoenenstaat.wanteenbedrijfispasechtgezondalsdefinanciënopordezijn. Tevenskandeondernemingdaninvesterenindemaatschappijenzoeenpositief verschilmakenindesamenleving. 6.2 Langetermijn Barnworksheefteenaantaldoelengesteldvoordelangetermijn.Zowillende ondernemersbijvoorbeeldverschilmakeninhetbuitenland.maareerstwordt geïnvesteerdinhetprincipevanzaaienenoogstenenwildeonderneming verscheidenespecialisatiesstarten. Investeren HetprincipevanzaaienenoogstenblijftbelangrijkvoorBarnworks. Deondernemingstreeftnaaruitmuntendheid,inzowelhetverrichttewerkals hetcontactmetdeklant.hetwerkwordtzogoedgedaan,datdeklanten tevredenzijneninhuneigensocialenetwerkbarnworkszullenaanbevelen. Barnworksgaatdaaromopeencorrectemanierommetalhaarklantenen contacten. Hetkosttijdomtezaaienenteoogsten.Maarwatgezaaidwordt,komtaltijd terugindeoogst.enzoalshetinleidendevoorbeeldbeschrijft,zaldeoogstvele malenhogerzijndanhetgestrooidezaad. Barnworkszaldekomendejarentopkwaliteitafleveren,investereninderelatie metklantenentussenleveranciers.zozalhetbedrijfgroeientoteengezond winstgevendbedrijf. Specialiseren VoordetoekomstwilBarnworkszichnietfocussenopslechtséénsector.Hoe meergespreidwordt,hoegunstigervoorhetbedrijfenhaarklanten. 22

23 23 Daarvoorwordenoplangetermijnkleinebedrijvenrondommoederbedrijf Barnworksgestart.Iederbedrijfheefteenspecialisatieenzalzoklantennog beterkunnenvoorzienvanonlineoplossingen.debv shebbenspecifiekekennis overeenbepaaldebranche.erwordtbijvoorbeeldgedachtaaneenspecialisatie voordezorg,vervoerenwoningcoöperaties. Steldateenpotentiëleklantmeteenvraagoverderijscholenbranchebij moederbedrijfbarnworkskomt.deprojectmanagerkandeklantdoorverwijzen naareenapartetak,diezichspecialiseertopdatgebiedenalleontwikkelingen bijhoudt.deklantwordtzobetergewaardeerdenkanbetergeholpenworden. Andersomwerkthetwellichtnogbeter:klantenuiteenspecifiekesectorzijnop zoeknaarspecialisteninhunsector.zewillenbegrepenworden.herkenningis daneenbelangrijkaspect. Illustratietoevoegen IedereBVzalbestaanuitzo nzevenwerknemers.zoblijftdecommunicatie internuitstekendenverdwaaltdeklantnietineengroteorganisatie.alle werknemerswerkenopdezelfdeverdiepingeniedereenweetwaaranderenmee bezigzijn.hetzijnkortelijnentussenhetpersoneel,waardoorproblemengauw opgepaktkunnenworden. DerandvoorwaardenvooriedereBVmetspecifiekebranchekenniszijn: commercieelgezond,commercieeltoekomstperspectief. 6.3 Vruchtenafwerpen VanbelangisdatBarnworksopditmomentdoorgaatmeteengezondegroei, waardoordeplannenopdelangeretermijnuitgewerktkunnenworden.hoe stabielerhetmoederbedrijf,hoebeterdatisvoordetoekomstvande specialisaties. Gelukkigvielerzaadingoedeaardeendatbrachtveelvruchtvoort.Soms weltothonderdkeerzoveelalsdeboerstrooide. Barnworksblijftopdejuisteplekkenzaaien,waardoorwatgezaaidwordtook opkomt.deoogstkomtvanzelf.dewerknemersvertrouweneropdathetzaaien veelvruchtenafwerpt.

24 24 Totslot Problemenoplossen.Nietiedereenhoudtervan.MaarbijBarnworks genietenzeervan.enzezijnernoggoedinook.metplezierworden onlineproblemenzogoedmogelijkopgelost.datzorgtvoorklanten,die glimlachendentevredennaarhuisgaan.mooierkanhetnietworden. Deondernemingonderscheidtzichdoorvasttehoudenaanunieke waardenzoalsuitmuntendheid,trouw,eigenaarwordenenpartnerzijn. Eenklantstaaternooitalleenvoorenkanaltijdopdeeerlijkheidrekenen vanhetpersoneel. Barnworksiseengezondenstabielbedrijfdatsnelgroeit.Diegroeiwordt komendejarendoorgezet,waardoornogmeerklantenkunnengenieten vaneffectieveweboplossingen.

25 Barnworks Eenbetrouwbarepartnerineffectieveweboplossingen Ondernemingsplan COLOFON Vormgeving&opmaak:Barnworks Redactie:MarinadeHaan,TekstbureauDeHaan 25

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Programma: > Oriëntatie o.a. Ondernemersvaardigheden Wet- & Regelgeving > Marketing > > Overig Een eigen bedrijf beginnen? Eerst even langs je kamer van koophandel

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Goed voorbereid van start

Goed voorbereid van start Welkom Eigen Bedrijf iets voor u? Goed voorbereid van start Startersevent 6 november 2014 Loopbaanplein Winterswijk Benno Ekkelboom Ondernemersadviseur Ondernemerschap Redenen om ondernemer te worden:

Nadere informatie

daarvoor bestemde accessoires.

daarvoor bestemde accessoires. Ondernemingsplan 1. Verkoop van elektrische sigaretten en daarvoor bestemde accessoires. Extendix Trading Company Datum: 18-1-2014 Startdatum prognose: 18-1-2014 Prognoseperiode: januari 2014 http://www.tuxx.nl/

Nadere informatie

Ondernemingsplan! Tommy Krijt! MM2A! 12-06-2015

Ondernemingsplan! Tommy Krijt! MM2A! 12-06-2015 Ondernemingsplan Tommy Krijt MM2A 12-06-2015 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Persoonlijke motieven 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 2. Het Marketingplan 2.1 De onderneming 2.2

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S!

!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S! ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S ONDERNEMINGSPLAN PICITZSTUDIO S 8 1 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2 Inhoudsopgave 1.Deondernemer 1.1Persoonlijkegegevens 1.2Motivatie 1.3Kredietbehoefte 2.Deonderneming

Nadere informatie

2/11/16. Het ondernemingsplan De 3 thema s: Even voorstellen. Jouw ondernemingsplan. Vandaag. Iedereen doet het anders

2/11/16. Het ondernemingsplan De 3 thema s: Even voorstellen. Jouw ondernemingsplan. Vandaag. Iedereen doet het anders De presentatie vind je op kvk.nl/startersdag Even voorstellen Jouw ondernemings Alles op een rij zetten Vandaag 1. Introductie 2. Het ondernemings a) Ondernemer b) Onderneming c) Financiën 3. Zelf aan

Nadere informatie

Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars

Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars (bedrijfsnaam nog niet definitief) Versie [2012001] Datum [08-07-2012] Auteur [Patrick en Gerdi Ketelaars] 1 1 De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Naam bedrijf

Ondernemingsplan. Naam bedrijf Ondernemingsplan Naam bedrijf LOGO door naam datum 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING pag HOOFSTUK 1 DE ONDERNEMING 1.1 Bedrijfsnaam 1.2 Bedrijfsidee 1.3 Persoonlijke gegevens HOOFSTUK 2 DRIJFVEREN, PERSOONLIJKE

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD MAAK WERK VAN JE ZAAK! Het ondernemingsplan Een goede voorbereiding vergroot je kans op succes. Het opstellen

Nadere informatie

Programma Startersdag Rotterdam

Programma Startersdag Rotterdam Programma Startersdag Rotterdam Zaterdag 7 november 2015 Welkom op de Startersdag Wat valt er vandaag te beleven? Volg presentaties Vandaag kun je verschillende presentaties over het starten van een eigen

Nadere informatie

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Inleiding Ik schrijf dit plan vanwege het feit dat ik een eenmansbedrijf op wil gaan starten in de webdesign branche en dit omdat ik de laatste

Nadere informatie

1 van 15 Businessplan

1 van 15 Businessplan 1 van 15 Businessplan 2 van 15 Inhoudsopgave! Ondernemer!! 1.1 Persoonlijke gegevens pag. 2 1.2 Persoonlijke motieven pag. 3 1.3 Persoonlijke kwaliteiten pag. 4 & 5 Onderneming!! 2.1 Zakelijke gegevens

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

Programma Startersdag Utrecht

Programma Startersdag Utrecht Programma Startersdag Utrecht Zaterdag 7 november 2015 Welkom op de Startersdag Wat valt er vandaag te beleven? Volg presentaties Vandaag kun je verschillende presentaties over het starten van een eigen

Nadere informatie

OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING

OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING 1 Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Bezoekadres Postcode KvK nummer BTW nummer Contactpersoon m v Functie Telefoon E-mail Website Bedrijfsactiviteit Lid branche-organisatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak

Ondernemingsplan. Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak Ondernemingsplan Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak INHOUD 1 Stel jezelf voor 3 2 Missie - Visie 4 3 In een notendop 5 3.1 Financiering 6 3.2 Status 6 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Programma Startersdag Amsterdam

Programma Startersdag Amsterdam Programma Startersdag Amsterdam Zaterdag 7 november 2015 Welkom op de Startersdag Wat valt er vandaag te beleven? Volg presentaties Vandaag kun je verschillende presentaties over het starten van een eigen

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

KERNTAAK 3 ONDERNEMEN

KERNTAAK 3 ONDERNEMEN KERNTAAK 3 ONDERNEMEN Bestaat uit 3 werkprocessen - WP 3.1 : Maak een plan voor het starten van een bedrijf ondernemersplan rechtsvormen markt- en concurrentieonderzoek SWOT en marketingmix - WP 3.2 :

Nadere informatie

ONTVANGFN 1 6MRT2015

ONTVANGFN 1 6MRT2015 ONTVANGFN 1 6MRT2015 Gemeente Teylingen T.a.v.: Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2215 MA Voorhout Rijnsburg, 15 maart 2015 Betreft: Snackbar Hooggeëerde Burgemeester en Wethouders, Ik schrijf

Nadere informatie

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) BIBOB vragenlijst Horeca, prostitutie en speelautomaten Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvullende vragen

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen Ondernemingsplan Bouwland Klussen Inhoud 1. De ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.2. Persoonlijke motieven... 5 1.3. Persoonlijke kwaliteiten... 5 1.4. Doelstellingen... 6 2. De onderneming...

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - 19 mei 2015 ONDERNEMINGSPLAN - ANNIKA WOUD

Ondernemingsplan. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - 19 mei 2015 ONDERNEMINGSPLAN - ANNIKA WOUD Ondernemingsplan Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - 19 mei 2015 1 Inhoud Ken jezelf als ondernemer p. 3 t/m 5 Werk je idee uit p. 6 Zet je onderneming op p. 7 Onderzoek je markt p. 8 t/m

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats Ondernemingsplan Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats INHOUDSOPGAVE Een duidelijke indeling in hoofdstukken en paragrafen, zoals hieronder beschreven. 1. Inleiding pag.

Nadere informatie

Starten vanuit een uitkering!

Starten vanuit een uitkering! Starten vanuit een uitkering! Startersplein Achterhoek 6 november 2014 Charlotte Leric adviseur werk UWV Benno Ekkelboom ondernemersadviseur ROZ Motivatie Redenen om ondernemer te worden: Ik wil zelf bepalen

Nadere informatie

Resultaten zijn te plannen

Resultaten zijn te plannen Hartelijk gefeliciteerd met de stap die u gezet hebt om als zelfstandige uw beroep uit te gaan oefenen. Met een zorgvuldige voorbereiding kunt u grip krijgen op een groot aantal invloedrijke en beslissende

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel Laming Interim Management, Advies en Coaching

Bedrijfsprofiel Laming Interim Management, Advies en Coaching Bedrijfsprofiel Laming Interim Management, Advies en Coaching We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen - John W. Gardner.

Nadere informatie

Formulier voor aanvragen Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek

Formulier voor aanvragen Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek Formulier voor aanvragen Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek Gedeeltelijke financiering van een innovatief, duurzaam project dat bijdraagt aan de sociaal economische ontwikkeling van de Bollenstreek 1.

Nadere informatie

DE JOJO S. Particuliere Oppas & Thuiszorg instelling

DE JOJO S. Particuliere Oppas & Thuiszorg instelling DE JOJO S Particuliere Oppas & Thuiszorg instelling Mijn bedrijfsmotto IEDEREEN IS ANDERS, DUS IEDEREEN STAAT CENTRAAL! (jong en oud) DE JOJO S Particuliere Oppas & Thuiszorg instelling 1 Voorwoord Mijn

Nadere informatie

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING RECLAME-, MARKETING- & COMMUNICATIEADVIESBUREAUS

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING RECLAME-, MARKETING- & COMMUNICATIEADVIESBUREAUS OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING RECLAME-, MARKETING- & COMMUNICATIEADVIESBUREAUS Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Ondernemingsplan WebCommuniqué

Ondernemingsplan WebCommuniqué Voordat u begint: In dit plan wordt gebruik gemaakt van macro s die het invullen ervan vergemakkelijken. Macro s zorgen ervoor dat bepaalde zaken, zoals berekeningen, automatisch kunnen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Architecten en Ingenieurs

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Architecten en Ingenieurs Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Architecten en Ingenieurs > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde

Nadere informatie

Inhoudsopgaves keuzevakken Economie en ondernemen

Inhoudsopgaves keuzevakken Economie en ondernemen Inhoudsopgaves keuzevakken Economie en ondernemen Ondernemen Ondernemen en het ondernemingsplan 1 24542 Deel A Ondernemen Taak 1 Kennismaken met ondernemen Taak 2 De leerdoelen bij Deel A Taak 4 Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rechtsbijstandverzekering

Aanvraagformulier Rechtsbijstandverzekering Assurantietussenpersoon: Nieuwe verzekering - Ingangsdatum: Sluit deze verzekering direct aan op een voorgaande? JA NEE Offerte - verwachte ingangsdatum: 1. Aanvrager Naam en voorletters: Geslacht: M V

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

W2 Toekomstmuziek. Plan van aanpak 2012, 2013 en 2014

W2 Toekomstmuziek. Plan van aanpak 2012, 2013 en 2014 W2Toekomstmuziek Planvanaanpak2012,2013en2014 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Professionalisering 5 2.1 Algemeen 5 2.2. Horeca 5 2.3. Marketing 6 2.4. Popcollectief 6 2.5. Automatisering 6 3. Meer(dance )activiteiten

Nadere informatie

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT-ONDERNEMINGEN

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT-ONDERNEMINGEN OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT-ONDERNEMINGEN Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij

Nadere informatie

Cp7. het bedrijfsplan

Cp7. het bedrijfsplan Cp7 het bedrijfsplan Een onderneming starten begint met een idee. U heeft een idee over wat u wilt verkopen en aan wie u dat wilt verkopen. U denkt ook na over een goede plaats voor uw onderneming. Voordat

Nadere informatie

Checklist: Ondernemingsplan

Checklist: Ondernemingsplan Checklist: Ondernemingsplan Begin uw zaak goed met een doordacht ondernemingsplan Voor u de deuren van uw zaak opent, is het raadzaam een ondernemingsplan op te stellen. Handig voor uzelf om een en ander

Nadere informatie

Businessplan. 0 januari 201.. Naam organisatie Logo organisatie

Businessplan. 0 januari 201.. Naam organisatie Logo organisatie Businessplan 0 januari 201.. Naam organisatie Logo organisatie 2 Inhoud INLEIDING... 4 1. DE ONDERNEMING... 5 1.1 Algemene gegevens onderneming... 5 1.2 Idee... 5 1.3 Doelstellingen: Missie en Visie...

Nadere informatie

Totaal aantal werkzame personen incluis de onder vraag 2a bedoelde personen (parttimers naar rato): Aantal personen : Aantal FTE :

Totaal aantal werkzame personen incluis de onder vraag 2a bedoelde personen (parttimers naar rato): Aantal personen : Aantal FTE : AANVRAAG BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) SCHOUTEN INSURANCE INTERNATIONAL B.V. 1 ONDERNEMINGSGEGEVENS 1a Naam en rechtsvorm van de (kandidaat-)verzekeringnemer

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Franchiseorganisaties

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Franchiseorganisaties Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Franchiseorganisaties > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde

Nadere informatie

Dit Pitch & Go aanmeldformulier is er in drie varianten, geef hieronder aan welke u invuld. Starter Bestaande klant (pag. 6) Nieuwe klant (pag.

Dit Pitch & Go aanmeldformulier is er in drie varianten, geef hieronder aan welke u invuld. Starter Bestaande klant (pag. 6) Nieuwe klant (pag. PITCH & GO aanmeldformulier Rabobank IJsseldelta Dit Pitch & Go aanmeldformulier is er in drie varianten, geef hieronder aan welke u invuld. Starter Bestaande klant (pag. 6) Nieuwe klant (pag. 10) Aanmeldformulier

Nadere informatie

Ondernemingsplan van (naam)

Ondernemingsplan van (naam) Ondernemingsplan van (naam) 1. De ondernemer blz. 1.1 Persoonlijke gegevens 2 1.2 Persoonlijke motieven 2 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 3 2. Het Marketingplan blz. 2.1 De onderneming 4 2.2 Idee 5 2.3 De

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER ter attentie van Gerlinde Groeneveld

INSCHRIJFFORMULIER ter attentie van Gerlinde Groeneveld INSCHRIJFFORMULIER ter attentie van Gerlinde Groeneveld De oude Apotheek 1 e Dorpsstraat 13, 3701 HA Zeist De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op 17 april 2015 in het bezit te zijn van de Gemeente

Nadere informatie

a. Naam onderneming (hoofdvestiging) Adres Postcode en plaats E-mailadres Website

a. Naam onderneming (hoofdvestiging) Adres Postcode en plaats E-mailadres Website (Offerte)aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten (ADVAVFBA0910) Het door verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME. Uw voorbereiding in Nederland. aangeboden door

BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME. Uw voorbereiding in Nederland. aangeboden door BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME aangeboden door Uw voorbereiding in Nederland STARTING WELL PREPARED U hebt de eerste oriëntatie op het ondernemen in Suriname al achter de rug? Bijvoorbeeld

Nadere informatie

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ARCHITECTEN EN INGENIEURS

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ARCHITECTEN EN INGENIEURS OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ARCHITECTEN EN INGENIEURS Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Fusie & Overnameadviseurs

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Fusie & Overnameadviseurs Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Fusie & Overnameadviseurs > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Praalwagen-/ Platte karverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Praalwagen-/ Platte karverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Praalwagen-/ Platte karverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij

Nadere informatie

2016/2017 CALS BUSINESSSCHOOL

2016/2017 CALS BUSINESSSCHOOL 2016/2017 CALS BUSINESSSCHOOL 1 Vandaag begin je je eigen bedrijf: In 19 weken ga je met je eigen groepje (leren) ondernemen! Natuurlijk hoeven jullie dat niet helemaal alleen te doen, de docenten van

Nadere informatie

Rabo StartProof ondernemingsplan voor JJDR

Rabo StartProof ondernemingsplan voor JJDR Rabo StartProof ondernemingsplan voor JJDR Versie Datum Rabo StartProof ondernemingsplan versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorkant: Inhoudsopgave: De ondernemer: 1.1: Persoonlijke Gegevens 1.2: Persoonlijke

Nadere informatie

Datum : Plaats : Handtekening :

Datum : Plaats : Handtekening : Bijlage 2 Modelaanvraagformulier Aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een Brownfieldconvenant Gelieve de aanvraag volledig in te vullen. Het ingevulde formulier kan ten hoogste 3

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management Plan van aanpak Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - MM2a - 11 mei 2015 Voor Carla Kastelein - Management 1 Inhoudsopgave Inleiding In mijn project ga ik mij verdiepen in de promotie, premiums

Nadere informatie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie Je eigen bedrijf Schooljaar 2011-2012 klas 3 BBL/KBL Handel & Administratie Inleiding In dit project ga je een eigen bedrijf beginnen. Wat moet je hiervoor doen? Je gaat een ondernemingsplan maken. Onderdeel

Nadere informatie

Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer:

Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (model A) 1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van: het horecabedrijf het slijtersbedrijf 2. Ondernemingsvorm Natuurlijk(e) persoon/personen

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

ALGEMENE' VOORWAARDEN'

ALGEMENE' VOORWAARDEN' ALGEMENE' VOORWAARDEN' Elly'Degen,'mediavormgeving' KvK:63785196 BTW:NL21.95.68.704B01 Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopdetotstandkoming,de inhoudendenakomingenvanalletussendeopdrachtgeverenellydegen

Nadere informatie

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken. W.B. de Leeuw

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken. W.B. de Leeuw W.B. de Leeuw 25-01-2017 30-1-2017 1 Werkveld & ICT opleidingen ICT-er als professional 30-1-2017 2 Jarenoverzicht Leerjaar weken 3 4 IB 4NB 4APO 4MD 1 2 3 10 20 30 40 10 20 30 N3 projecten start keuzedelen

Nadere informatie

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK De heer N.H.G. Voorbeeldklant Voorbeeldstraat 23 1234 AA Amsterdam Barneveld, 22 november 2016 Betreft: Rapport Bepaling Ondernemersinkomen Geachte heer Voorbeeldklant, Zoals

Nadere informatie

BBL en Beweging. Naar een sterke community

BBL en Beweging. Naar een sterke community BBL en Beweging Naar een sterke community Onze opdracht verenigingen aansterken in hun streven naar een grotere impact Ons team Elien Sohier Laurien Spruyt Nik Meeusen een community van verenigingen...

Nadere informatie

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN Hoofdbeurs met bruidsshows van s werelds grootste bruidshuis; Koonings Bruidsmode. Deze beurs vindt plaats op zaterdagavond 24 oktober van 18:00 uur tot 22:00 uur

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij de posters ondernemerschap. Datum: oktober 2012

Gebruikershandleiding bij de posters ondernemerschap. Datum: oktober 2012 Gebruikershandleiding bij de posters ondernemerschap Datum: oktober 2012 1 Voorwoord Alsjeblieft, vijf posters met belangrijke thema s die onlosmakelijk verbonden zijn met ondernemerschap. Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave!! 1. De Ondernemer! 2!

Inhoudsopgave!! 1. De Ondernemer! 2! Inhoudsopgave 1. De Ondernemer 2 1.1 Persoonlijke informatie 2 1.2 Educatie 2 1.3 Werkervaring 2 1.4 Motivatie & ambitie 2 1.5 Kwaliteiten 2 1.6 Leerpunten 3 2. Marketingplan 4 2.1 Het idee 4 2.2 Producten

Nadere informatie

Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen

Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen TRAJECT IN AFSTANDSONDERWIJS Totale studieomvang: 102 studiepunten Minimale studieduur: 2 jaar

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010

Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010 Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010 1. Bedrijfsgegevens Naam bedrijf Bezoekadres Provincie Postadres Indien afwijkend Factuuradres Telefoon Fax E-mail algemeen Internet Ingangsdatum bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.!

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.! Algemene'voorwaarden Artikel(1Definities(en(toepasselijkheid 1. In#deze#algemene#voorwaarden#hebben#de#volgende#begrippen#de#hierna#vermelde#betekenis: - Opdrachtgever:-De-rechtspersoon-of-natuurlijke-persoon-die-een-offerteopvraagt(en/of(opdracht(geeft(aanMAST%PROJECTZ%SOLAR%WORKS%voor%het%

Nadere informatie

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT Webhosting Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid staan voor ons op de eerste plaats. Daarom bieden we voor onze klanten de meest kwalitatieve en betrouwbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. ICT-ondernemingen. kvv.nl n

Offerte-aanvraagformulier. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. ICT-ondernemingen. kvv.nl n Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen kvv.nl n 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier

Nadere informatie

Nieuwsplatform voor marketing, communicatie en media. MEDIAKIT. Uitgave november 2016

Nieuwsplatform voor marketing, communicatie en media. MEDIAKIT. Uitgave november 2016 Nieuwsplatform voor marketing, communicatie en media. MEDIAKIT 2016 Uitgave oktober 2016 Uitgave november 2016 MEDIAKIT 2016 Bereik hoogopgeleide professionals in marketing, communicatie en media via frank.news.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Ondernemingsplan Fat Rabbit (Kvk 63328003). Naam: Klas: Jaar:

Ondernemingsplan. Ondernemingsplan Fat Rabbit (Kvk 63328003). Naam: Klas: Jaar: Ondernemingsplan Ondernemingsplan Fat Rabbit (Kvk 63328003). Naam: Klas: Jaar: Nicky Roos MM2C 2014/2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De onderneming 1.1 De Ondernemer Pag. 3 1.2 Zakelijke gegevens en rechtsvormen

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie