Barnworks. Een betrouwbare partner in effectieve weboplossingen. Ondernemingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barnworks. Een betrouwbare partner in effectieve weboplossingen. Ondernemingsplan"

Transcriptie

1 Barnworks Eenbetrouwbarepartnerineffectieveweboplossingen Ondernemingsplan 1

2 Inhoud Inleiding 3 1 WatwilBarnworksbetekenen? 4 1.1Missie&doelstellingen 5 1.2Visie 5 1.3Waarden 5 1.4Producten 7 2 Achterhetidee:deondernemers 8 2.1Ontstaan 9 2.2Samenwerking 9 2.3Deondernemers 10 3 DewereldwaarinBarnworkswerkt Demarktop Bedrijfsgegevens Concurrentie Marketingmix 14 4 Deklantvoorop Doelgroep Positiefomgaanmetdeklant 18 5 Eengezondbedrijf:debasisoporde Financiëlestabiliteit 6 Eenblikvooruit Kortetermijn Langetermijn Vruchtenafwerpen 23 Totslot 24 2

3 Inleiding DeITiseengereedschapvandevakman.Zoiseenzaaghetgereedschap vaneentimmermanenhetboekhoudprogrammahetgereedschapvande boekhouder.eentimmermanwilgraagdatdezaagscherpis,efficiënt zaagtenlekkerindehandligt.eenboekhouderwilookdatzijn programmalekkerloopt.deitmoetvooralleukzijnengemakkelijkin gebruikvooranderen. Barnworksiseenbetrouwbarepartnerineffectieveweboplossingen.Bij hetbedrijfstaanderelatiemetdeklantendeexcellentewerkzaamheden hoogaangeschreven.hetiseenbedrijfvoldynamiek,gezelligheiden uniekewaarden.daardooronderscheidtbarnworkszichvanandere bedrijvenindezelfdesector. BijBarnworkswordenklanteneerlijktewoordgestaan.Deondernemers luisterenaandachtigendenkengoednaovereenpassendadvies,dat aansluitbijdewensenvandeklant.zoblijftbarnworksgestructureerd, gefocustenbijzonder. InditbedrijfsplanleestumeeroverdemissieenvisievanBarnworks.Ook leertudeondernemerskennen,wordterstilgestaanbijdemarkt, financiënénkrijgtueenbeeldvantoekomstigeplannen. 3

4 1 WatwilBarnworksbetekenen? Bedrijvenproberenvaakborenteverkopen,maardeklantwil lievergaten.klantenzijneigenlijkhelemaalnietopzoeknaar productenendiensten.tochisdatwelwatvaakgedachtwordt. Barnworksheeftzichverdieptindeklantenzijnwensen.Deklant heeftjuistbehoefteaanoplossingen. Borenzijn,indezemetafoorvanmarketingexpertJosBurgers,de productenendienstendieeenbedrijflevert.degatenstaanvoorde wensenvandeklant. Barnworksdoetniethaarbestomhetproductzosnelmogelijkte verkopen.deondernemingrichtzichjuistopdebehoeftenen wensenvandeklant.barnworksisdaaromeenbetrouwbare partnerineffectieveweboplossingen. 4

5 1.1 Missie&doelstellingen Kwalitatiefduurzameweboplossingen,volgensanderewaardendan gemiddeld,totstandbrengen.barnworksdenktingaten;nietinboren. Dedoelstellingenvandeondernemingondersteunendemissie: Kostenbesparenvoordeklantdooreffectieveapplicatiestebedenken,te ontwikkelenenintezetten; Partnervoordelangetermijnworden; Netwerkvantussenleveranciersuitbreiden; Geenhalfwerktenbatevandeeigenonderneming,maargroeiendoor principesalszaaienenoogsten; Aangeradenwordendoorpartijenvanwegedegetoondeloyaliteiten betrouwbaarheid; Hetniveauvanhetbedrijfvandeklantomhoogtillen; Bijdragenaanhetefficiëntereneffectieverwordenvanprocessenbinnen eenbedrijf,waardoorkostenbesparingenwinstgevendheidworden gerealiseerdofverspillingwordttegengegaan; Deeigenonderneminginrichtenbinnenhetgesteldekader,zodater optimaalgepresteerdwordtenkwaliteitwordtgeleverd. 1.2 Visie Barnworksstreeftnaareengezondengroeiendbedrijf,meteencommercieel belang,dateentoegevoegdewaardeheeftindemarktenzoverschilmaakt. Barnworksmaakteenpositiefverschildoordeuniekewaarden,dienageleefd worden.hetverschilisopzakelijkvlak,waardooranderebedrijvenbeter wordendoordehulpvanbarnworks.daarnaastisdeonderneming maatschappelijkbetrokkenbijdesamenleving. Deondernemersgelovenmeerinwaardetoevoegingdanindewetvanvraagen aanbod.vandaardatzegraagdenkenvanuitwaardevermeerderingen waardetoevoeging.hetgaatdanomwaardealsinfinancieel. 1.3 Waarden Barnworksonderscheidtzichvananderesoortgelijkebedrijvendoordeunieke waarden,diegehanteerdworden.zostreeftdeondernemingnaar uitmuntendheid,trouwzijn,eigenaarwordeneneenpartnerzijn. Uitmuntendheid/Excellence Eenstapverdergaandanwordtverwacht.DatmaaktBarnworkseenunieke organisatie.hetprimairedoelisomgoedcontacttehebbenmetdeklant. Vandaardatproductenendienstenopuitmuntendniveauwordengehouden. Hetpersoneelgeeftmeerdannodigis,waardoorhetresultaatoptimaalis. 5

6 6 Trouw/Loyalty HetnakomenvanafsprakenisbijBarnworksvanessentieelbelang.Watgezegd wordttijdensgesprekken,dientookwaargemaaktteworden.bijbarnworkszal hetpersoneelnooitonderafsprakenuitproberentekomen.endaarmogende medewerkersaangehoudenwordendoordeklant. Eigenaarworden/Ownership Barnworksheefthetbestevoormetdeklant.Dathoudtindathetpersoneel medeverantwoordelijkisvoordeuitkomstvanprojecten.iederpersoneelslidis eigenaarvanhetprojectindefasewaarinhetzichbevindt. Dathoudtconcreetindathetprojectsamenwordtgedragen.Endatdeklantmet zijnprobleemernooitalleenvoorstaat.barnworksluistertnaardeklant,neemt hetprobleemoverendenktnaoverpassendeoplossingen.hetwerktuitstekend. Partnerzijn/Partnership OphetmomentdateenklantdehulpvanBarnworksinschakelt,denkthet personeelmetdeklantmee.inplaatsvanhuneigenproductzosnelmogelijkte verkopen,schuiftdeprojectmanageraantafelomoplossingsgerichtmeete denken.datmaakteenpositiefverschilinderelatie. Barnworksdenktinoplossingenenkijktvanuithetproceswaardeklantstaaten naartoewilt.vanuitdatpuntwordteenbijpassendproductaangeboden. Barnworksisook: Gefocust Defocusligtopdeklant,hetprobleemendeoplossingen.De werkhoudingverslaptniet,maarblijftgefocust. Deskundig Barnworksheeftverscheidenespecialisteninhuis,zoalseen programmeur,grafischontwerperenprojectmanagers. Gestructureerd Heldereenduidelijkecommunicatienaardeklantzorgenervoordathij weetwaarhijaantoeis. Uniek Deondernemingisnietzoals iedereen,maaruniekenonderscheidend doordewaardenenmaniervanwerken. Geïnteresseerd Hetpersoneelisoprechtgeïnteresseerdindeklantenzijnbedrijf.

7 1.4 Producten Barnworksheefteengevarieerdaanbodvandienstenenproducten. Hiereenoverzicht: Websiteontwikkeling Hetontwikkelenvaneenwebsite.Dezeontwikkelingispuurtechnischen staatlosvandevormgeving. Webdesign Devormgevingvaneenwebsite.BijBarnworkswerkteencreatievegrafisch ontwerper,diemeedenktmetdewensenvandeklantenzoeenmooien uniekresultaatweetneertezetten. Programmeren Hierondervaltmeerdanhetstandaardprogrammeren.Hetgaatookomhet aanelkaarknopenvanverschillendesystemenenandereonderdelen,die geprogrammeerddienenteworden. Applicatieontwikkeling Hetmakenvansystemen,diebedrijfsprocessenonlineondersteunen.De systemenzijnvoorbedrijvenhandigindeomgang.zoheeftbarnworks bijvoorbeeldeenzorgplannerontwikkeltvooreenbedrijfindezorg. Projectmanagement Verschillendeprojectenwordennauwkeurigbegeleid.Eenprojectmanageris verantwoordelijkvoorhetinternenexternbegeleidenvanhetproject, waarbijdewensenvandeklantendeprojectafsprakenalsleidraadgelden. Deklantwordtopdehoogtegehoudenvanontwikkelingen.Zoblijfthij betrokkenbijhetproject.ditkanookexternzijn. Consultancy KlantenontvangenbetrouwbaaradviesopbasisvanICT trajecten. Trainen Hettrainenisgekoppeldaaneenproductdateerderopgeleverdis. Offlinevormgeving Barnworksheeftexpertiseinhuisomookofflinevormtegeven,maardaar ligtopditmomentnietdefocus.wellichtwelindetoekomst. 7

8 2 Achterhetidee:deondernemers Ondernemerbenjealtijd.Nietalleenophetwerk.Ookalsjevrij bent,benjeondernemer.hetzitinjebloed.datgeldtookvoorjaap JansmaenArianSchoen.ZijzijndemannenachterBarnworks. Detweewillenvandeondernemingeengrootsuccesmakenin Nederland.IndetoekomstwillenzemeerdereBV sstartenenzelfs vestigingenopeneninhetbuitenland. Deondernemershebbeneenduidelijkevisievoorogenenzijnniet bangomzichteonderscheidenvananderebedrijven.indit hoofdstukdelenzehunpassie,visieenpersoonlijkewaarden. 8

9 2.1 Ontstaan Barnworksisop1januari2012gestartdoorJaapJansmaenArianSchoen. Beidenwerkteneerderalszzp er.tijdenshunwerkzaamhedenbouwdenzeeen grootnetwerkvanspecialisten.algauwontstondhetideeomsameneenbedrijf testarten:barnworks. DenaamBarnworksisafkomstigvandelocatiewaarhetbedrijfgevestigdis.Het isnamelijkeenomgebouwdestalvaneenboerderij barninhetengels.de bedrijfsnaamistevenseenleukewoordspelingophetwerk(works)datde ondernemingverricht.hetwerktaltijd. Barnworks,datgevestigdisinBarneveld,iseenbetrouwbarepartnerin effectieveweboplossingen.zebiedtdiversedienstenenproducten,zoals webdesign,programmerenenwebsiteontwikkeling. Deondernemersbedachteneengroeiplanommeerexpertiseaantetrekkenen omproductenterealiseren.hettweetalheefteenaantalbetrouwbare specialistenomzichheenverzameld.dooreensterkteamengoedecontacten metklantenishetbedrijfsindsbegin2012groeiende.hetdoelisomvanafeind 2012zeswerknemersindiensttehebben. 2.2 Samenwerking JaapenArianhebbeneenduidelijkevisievoorogen.Zestrevennaareen uniekbedrijfmetgoedecontactenenuitstekendewerkzaamheden.beiden hebbenspecifiekevaardigheden,dieingezetwordenvoorbarnworks.zovullen demannenelkaargoedaanenwetenzeklantenaanzichtebinden. Jaaprichtzichvoornamelijkophetprogrammeren.Alsdeklanthetprobleem kanuitleggen,ishijinstaatomhettemaken.terwijljaapzichrichtophet technischeverhaal,richtarianzichopderelatiemetklanten.hijis verantwoordelijkvoorhetrelatiebeheer,deverkoopenspringtgeregeldbijals projectmanager. VoorArianishetbelangrijkdathetcontactmetdeklantgoedverlooptende klanttevredenis.positiefcontactmetdeklantdraagtoptermijnbijaaneen hogerewinst.ookzorgthijervoordathetteaminternprettigsamenwerkt. Deondernemersstaansamenergensvoor.ZegevenBarnworkseenduidelijke Identiteitdoorvasttehoudenaanuniekeonderscheidendewaarden. 9

10 Deondernemers Eenmanmeteenvisie JaapJansma(1985)hechtveelwaardeaanbetrouwbaarheid.Doorbetrouwbaar tezijnwordenbeidepartijenbeter.hetiseenwederzijdsresultaat.jaaphaalt graaghetbesteindeandernaarboven.endoetzijnbestomdeandertotbloeite latenkomen.datkomt,omdatzijnverloofdeharmadatookbijhemdoet. Eerlijkheidsluitperfectaanbijbetrouwbaarheid.Wantalsjenieteerlijkbent, benjeooknietbetrouwbaar.jaapiszoweleerlijknaarzijnklanten,alsinzijn persoonlijkerelaties.eerlijkheidisvoorhemaltijddewaarheidvertellenen nergensomheendraaien.datkansomsconfronterendzijn,maaroplange termijnishetopbouwend. Hijdenktgraagnaoverdielangetermijn.Jaapiseenmanmeteenduidelijke visievoorzijneigenlevenenvoordeonderneming.samenmetarianbouwthij eenplezierigbedrijf,waargoederesultatenenexcellenteproductenvoorop staan.ookvindthijhetbelangrijkdatklantengraageensamenwerkingaangaan metbarnworks. Jaapisverloofdmeteenlievevrouwopwiehijaltijdkanbouwen.Harmahaalt altijdhetbesteinhemnaarboven.kinderenzullenerzekerkomen,maarsamen gaanzeeersteenstabiellevenopbouwen.jaapkannietwachtenomderest vanzijnlevenmetharmatedelen. Eenmanvanzijnwoord ArianSchoen(1979)wilsuccesvolzijn.Hetiszijndrijfveeromeen vooruitstrevendbedrijfneertezettenenzomaatschappelijkeresultatente behalen.hetgeefthemeenkickomgaveplannenmethetbedrijftekunnen uitvoeren.hijweetdathetmooievruchtenzalafwerpenindetoekomst. Arianhoudtookvaneerlijkheid.Alshijinzijnfunctieietsbeloofd,danzalhijdat ookwaarmaken.zijninstellingis:jazeggenisjadoen!alshijietsnietkan uitvoeren,zalhijdatooknietbeloven.arianiseenmandiealtijdtevertrouwen isenzijnwoordhoudt. Daarnaastiseengoedteamvoorhemessentieel.Hetisbelangrijkdathet personeelgoedmetelkaaropschietenprettigsamenwerkt.alshetteam karakterheeft,wordtergezamenlijkeenprojectafgerondmetmooieresultaten. EnzoishetookmethetteamvanBarnworks.Deonderlingesfeerisgoed, gezelligenerwordengeregeldgrapjesgemaakt.maaralshetopwerkenaan komt,wordterharddoorgewerkt. Ariantrouwdeinjuni2001metPetra,vanwiehijveelhoudt.Hijisvadervan tweeprachtigemeiden,norahensuze,diezijnlevennogmooiermaken.

11 Inspiratie ZowelJansmaalsSchoengelovenineenrelatiemeteenliefdevolleGod,dieeen planheeftmetiedereenopaarde.vanuitdezeinspiratieheefthettweetal Barnworksopgerichtmetwaarden,dieaansluitenopBijbelseprincipes. 11

12 3 DewereldwaarinBarnworkswerkt Opzoeknaarmogelijkhedendieeenandernognietgezienheeft.Het ideealleenaliseengatindemarkt.nugaatbarnworksdatverder uitwerkenomzobetereprestatiesteleverendanandere ondernemersindezelfdemarkt.enomzoklantenaanzichte binden. Demarkt,waarinBarnworkswerkt,iseengroeiendemarktmet veelconcurrentie.alleenindeeigenomgevingvanbarneveldzitten alaardigwatconcurrenten.eengoedeanalyselaatechterzienwaar demogelijkhedenliggenvoorbarnworks. Alshetbedrijfdiemogelijkhedenaanpakt,wordthetzekereengat indemarkt. 12

13 3.1 Demarktop Hetinternetisnietmeerwegtedenkenuitdehuidigesamenleving.Wezoeken onlinenaarinformatie,leggencontactenmetanderenviasocialemediaengaan opzoeknaarspecialisten.barnworksiszo nspecialistophetgebiedvan automatiseringenonlineoplossingen. Demarktisconstantinbewegingengroeitsnel.Eenstabielefactorisdaarom vangrootbelang.barnworksiszo nfactor.hetiseengezondbedrijfdatmet haartijdmeegroeit.deondernemerswetenverschillendeklantenaanzichte bindendooruitmuntendewerkzaamhedeneneenprettigcontact. Barnworksdoetgraagzakenmetbeslissers.Vandaardatdeondernemingzich richtophetmidden enkleinbedrijf.debrancheszijndivers,hierondereen aantalvoorbeelden: Non profit Woningcorporaties Zorgpartijen/zorgbemiddeling Stichtingenenfondsen Gemeenten Profit Bouwsector Reclame&marketing Makelaardij Vervoer Barnworksblijftgraagbrancheonafhankelijk.Daaromrichtendeondernemers zichopbrancheoverkoepelendeproblemen. Ineenjaargebeurtveel.Zokomennieuwegadgetsuit,wordennieuwebedrijven geïntroduceerdenkunnenwedigitaalnogmeerdanvoorheen.dewerknemers vanbarnworksblijvenzichinteresserenvoordenieuweontwikkelingenomzo teblijvengroeien. Omopdehoogteteblijvenvanaldieontwikkelingenwordenvakbladengelezen. Indetoekomstzullenookmeerjongekennersindienstwordengenomen.Jonge mensenwetenwaterindemarktspeeltenkennendeproducten,waarinteresse vooris. 3.2 Bedrijfsgegevens Handelsnaam Barnworks Vestigingsplaats Barneveld Kvk nummer Branche Werkgebied HeelNederland Rechtsvorm 13

14 Aantalpersoneelsleden Vijf Startdatum 1januari2012 Export BTW nummer NL B01 Leveringsvoorwaardengeregeld? Ja Vergunningen Subsidies Verzekeringen 3.3 Concurrentie NaastBarnworkszijnereengrootaantalsoortgelijkebedrijveninNederland. Hetisdaarombelangrijkomonderscheidendtewerktegaanopzowelzakelijk alssociaalvlak. UiteigenonderzoekisgeblekendatdetarievenvanBarnworksietslagerliggen dandievanderechtstreekseconcurrentenindedirecteomgeving.veel concurrentenrichtenzichalleenopstandplaatsbarneveldenomgeving. Barnworksheeftechterbewustgekozenvooreenbrederefocus,waardoorde ondernemingeenstukflexibelerisdandeconcurrentie. DaarnaastheeftBarnworksvaakmeerkennisoverprogrammereninhuisdan concurrenten.hierdoorkunnengroteprojecten,ophetgebiedvantechnische ontwikkeling,metbeidehandenwordenaangepakt. TochzijnerinBarneveldookeenaantalgrotepartijen,diegoedstaan aangeschrevenenbelangrijkeklantenbinnenhalen.barnworkskandaaropdit momentnognietaantippen.maarhetgeeftaanmoedigingomvanbarnworks eennogbeterbedrijftemaken. 3.4 Marketingmix OmeengoedbeeldtekrijgenvanBarnworks,volgthiermeerinformatieoverde marketingmix,diebestaatuitproduct,prijs,plaats,promotieenpersoneel. Product Hetbedrijfwilkwalitatiefsterkeproductenendienstenleverenvooreen optimaleconversiemetdeklant.barnworksiseenbetrouwbarepartnerin effectieveweboplossingen.hetaanbodvanproductenisdaaromgevarieerd: Websiteontwikkeling Webdesign Programmeren Applicatieontwikkeling Projectmanagement Consultancy Trainen 14

15 Hetbedrijfheeftexpertiseinhuisomookofflinevormtegeven,maardaarligt opditmomentnietdefocus.wellichtdathetindetoekomstmeervormkrijgt. Deondernemingrichtzichopdebehoeftenenwensenvandeklant.Opdie manierwordenookdeproductenaangeboden.barnworkswilinhetgat springenenpassendeoplossingaanbieden.eenoplossingwaardeklantook daadwerkelijkietsaanheeft. Prijs DeprijzenvanBarnworkszijnaantrekkelijkvoordeklant,omdatzeietslager liggendandeprijzenvanconcurrenten.natuurlijkishetbelangrijkdat werknemersbetaaldworden,maardeondernemershechtenookveelwaarde aanhetproduct. Hetbedrijfheefteensterkeprijs/kwaliteitverhouding:excellenteoplossingen vooreenrealistischeenmarktconformeprijs.dusgeenurenmetde hooivork, maarwerkelijkeuren. Iederprojectwordtopmaatbeoordeeld.Vervolgenswordteenvrijblijvende offerteopmaatopgesteld.dewaardevanhetproductheeftaltijdeenexcellente matchmetdegevraagdeprijs. Barnworksiseengeschiktbedrijfvoorstartendeondernemers.Eenstarterheeft vaaknietveelgeldtebesteden,maarwilweleengoedeinvesteringmaken.de ondernemershebbendaaromgoedetarievenbedachtvoorstarters. Plaats BarnworksisgevestigdinBarneveldindeNederlandseprovincieGelderland. Barneveldtelt53.556inwoners(1april2012),heefteenoppervlaktevan haenbijna3%(maart2012)vandeinwonersiswerkloos. 1 Barneveldiseenprettigewerkomgevingenheefteengunstigeligginginhet middenvanhetland.datmaaktdemedewerkersvanbarnworksflexibel.tevens ishetbedrijfgoedtebereikenvoorveelklanten. Barnworkshuurtdebovenverdiepingvaneenvoormaligeboerderijstal.De werknemersdelendeingangmeteenuitgeverij,waargoedcontactmeeis. WellichtdatBarnworksindetoekomstmeeverhuistmetdeuitgeverbijwiede kantoorruimtegehuurdwordt. Promotie Ondernemerbenjenietalleentijdenshetwerk.Eigenlijkbenjealtijd ondernemer.ingesprekkenmetanderen,opverjaardagsfeestjeseninde supermarkt.eenondernemervertegenwoordigtaltijdzijnbedrijf.handigis daaromomvisitekaartjesinjebroekzaktehebben. 1 Barneveld In Cijfers:

16 16 ZowerkthetookvoorBarnworks.Hetgrootstedeelvandeklanten,komtvia mond tot mondreclame.vervolgenswordthetcontactgoedonderhoudenen wordtdeklantgoedopdehoogtegehoudenvanontwikkelingen.eentevreden klantzorgtvooreenpositievepromotienaarheteigennetwerk. Daarnaastwordtgeïnvesteerdinpartnershipsmettussenleveranciers.Deze leveranciersleverenveelklantenaanenhetisdaaromverstandigomeengoede relatiemethentehouden.duidelijkecommunicatiemaakteenprettige samenwerkingmogelijk. Personeel Karakterstaatbovenvaardigheden.Barnworkshechtwaardeaanhaar werknemers.wellichtheefteenwerknemernietdepreciezevaardigheden,maar volgensdeondernemerszijndiealtijdaanteleren.vanbelangisdateen werknemerinhetbedrijfpastenzichkanvindenindemissieenwaardenvan Barnworks. Hetbedrijfheeftopditmoment(augustus2012)vierfulltimewerknemersen éénparttimermeteentotaalvan4,5ft.dehuidigewerknemerszijn gespecialiseerdophetgebiedvanprogrammeren,vormgeven, projectmanagement,klantbeheer&verkoopenrelatiebeheerensales& contractmanagement. Allemedewerkerswerkenopdezelfdeverdieping,waardoordeinterne communicatieoverzichtelijkblijft.deweekwordtopmaandagochtendgestart meteenplanoverleg,waarallemedewerkersbijaanwezigzijn. Deprojectmanagerisdespininhetweb.Zijvertelthoedeprojectenervoor staanenstuurtdeanderespecialistenaan.omhettotaalplaatjeafteronden, wordtduidelijkgemaaktwatderesultatenvandieweekdienentezijn.ook doordeweekshoudtdeprojectmanagergoedcontactmethaarcollega somte wetenofallesopschemaverloopt.hierdoorblijftdelijnteallentijdehelder. Barnworksheefteenaantaldoelengesteld,diezullenbijdragenaaneengoede internecommunicatie: Processenstroomlijnen; Kostenbesparenopproceskosten; Efficiënterwerken; Informatietoegankelijkhouden; Tijdverspillingtegengaan; Geldbesparen.

17 4 Deklantvoorop Klantenwillengehoordworden.Zewillengerespecteerd, gewaardeerdenbegrepenworden.klantenzijnopzoeknaar oplossingenenvertrouwen.barnworksbegrijptdatenhecht daaromveelwaardeaandeklantenhetcontact. Vanuitdatcontactwordteenpassendeoplossingaangeboden.En datzorgtnietalleenvoormeerrendement,maarookvoor waarderingvandeklant. EénvandemooistemomentenbijBarnworksisomeenklantmet eengevoelvantevredenheidenblijdschaphetkantoortezien verlaten. 17

18 4.1 Doelgroep Dedoelgroep,waarBarnworkszichopricht,ishetmidden enkleinbedrijf, startersenprofessionals.deondernemingheefttweesoortenklanten,een directeklanteneentussenleverancier.hierondereenoverzicht: Directeklant DedirecteklantvindtBarnworksonlineofhoortvanhetbedrijfdoormondtot mondreclame.demogelijkeklantkomtvrijblijvendopgesprekomkennis temakenennategaanhoehetbedrijfhemvandienstkanzijn.deeerste kennismakingisgemaaktenleidtmeestaltothetuitbrengenvaneenofferte ofeenvervolggesprekvoormeerdetails. Tussenleveranciers Hetgaathierbijomprofessionalsinhetvak.Zijschakelendehulpvan Barnworksinvooreendeelvanhunoplossing.Denkbijvoorbeeldaan reclame eninternetbureaus.hetwerkenmettussenleverancierszorgtvoor veelklanteneneendiversiteitaanprojectenengeefteenstabiele werkstroom. DeondernemingheeftklanteninBarneveld,maarookdoorderestvanhetland. Indetoekomstzaldeondernemingookdestapzettenomdeinternationale marktoptegaan.totdietijdwordtgezorgdvooreengezondbedrijfin Nederland. Deklantenhebbeneenonderneminginverschillendesectoren,waaronderzorg, vervoerenarchitecten.endatisprecieswaarbarnworksnaarstreeft:eenzo n breedmogelijkegroepaanspreken. Diensten,dieklantengeregeldafnemen,zijnhetontwerpenvanwebsitesenhet verzorgenvanapplicaties.bijalleprojecteniserookdemogelijkheidvoor consultancyenadvies. 4.2Positiefomgaanmetdeklant DeklantstaatbijBarnworksvoorop.Hetsocialeenzakelijkecontactdientaltijd voorspoedigenheldertelopen.eenklantdienttewetenwaarhijaantoeisen wathijkanverwachten. Barnworksweetzichteonderscheidenvananderebedrijvendooreen geïnteresseerdehoudingnaardeklant.erwordtnaardeklantgeluisterden meegedacht.demeestebedrijvenproberengauwproductenendienstente verkopen,maarbarnworksverdieptzichindewensenenbehoeftenvande klant.zowordenoplossingenopmaataangeboden. WatkandeklantvanBarnworksverwachten? Duidelijkeenhelderecommunicatie; Meedenkendvermogen; Nakomenvanafspraken; 18

19 Barnworksschuiftaanomsamennaardebusinesstekijkenennate denkenoverdestappendiegezetmoetenworden; Eenbijdrageleverenaanefficiency,kostenbesparingenhettegengaan vanverspillingdoorbetaalbareenconcreteoplossingentebedenken; Hetvoordeklantvereenvoudigenvanhetontwikkelingsprocesdoor goedekennis,helderecommunicatie,ownershipenpartnership; Hetmakenvanmooieoplossingendieinteractiefzijnvoorklantenen eigenaren. Naastdewaardenuitmuntendheid,loyaliteit,eigenaarwordenenpartnerzijn staatbarnworksookvoordienstbaarheid,betrouwbaarheidenruimekennis.de externecommunicatievanbarnworks: Voorzietindecommunicatiebehoefte; Brengtinteractiemetdeklanttotstand; Draagtbijaandeverkoopproducten. EenklantvoeltzichgehoordengewaardeerdbijBarnworks. 19

20 5 Eengezondbedrijf:debasisoporde Veeltijdwordtgestokeninhetcontactmetdeklantende uitmuntendewerkzaamheden,maarnetzobelangrijkvooreen gezondbedrijf,zijndefinanciën.alsdiestabielzijnénblijven,staat eenondernemingalseenhuis. IngrotelijnenwetendeondernemersvanBarnworkshoehet financiëlegedeeltevanhetbedrijfervoorstaat.zezijninstaatom dejuistevragentestellen,kunnenfinanciëlerisico sinschatten, nemenbelangrijkefinanciëlebeslissingenengrijpeninalshetmis dreigttegaan. Endatismaargoedook,wanteenbedrijfispasechtgezondalsde financiënopordezijn. 20

21 6 Eenblikvooruit Eenboergingoppadomzijnlandtezaaien.Terwijlhijzaaideviel eendeelvanhetzaadtussenruwesteenachtigegrond.hetzaad kwamop,maarverwelkteindezon,waardoorhetgauwuitdroogde. Eenanderdeelvanhetzaadvieltussendistels.Toendedistels opkwamenverstiktenzehetzaaddirect.deboergingharddoor metzaaien.gelukkigvielerzaadingoedeaardeendatbrachtveel vruchtvoort.somsweltothonderdkeerzoveelalsdeboerstrooide. Barnworkswerktvolgenshetprincipezaaienenoogsten.Zowelop dekortealslangetermijninvesteertdeonderneminghierin. 21

22 6.1 Kortetermijn Barnworkswilgroeiennaareengezondenstabielbedrijf. Sindsjanuari2012isdeondernemingactiefenishetaantalklantengroeiende. Barnworksisgestartvanuittweeeenmanszaken,waardoorerbijdestartaleen stevigebasisstond.hetpersoneelgroeitmetdiebasismee.hetgebeurtallemaal volgenshetgroeiplan,datdeondernemershebbenbedacht.eengroeiplangeeft duidelijkweerwaardeondernemingnaarstreeftenwatmogelijke veranderingenzijnopkorteenlangetermijn. ZoheeftBarnworksvastgestelddatzijinheteerstejaarwilgroeiennaareen stabielbedrijfmetzeswerknemers.zokunnenmeerproductengerealiseerd wordenengaandefacturerendeurenomhoog. DaarnaastishetbelangrijkdatBarnworksookopfinancieelgebiedsteviginde schoenenstaat.wanteenbedrijfispasechtgezondalsdefinanciënopordezijn. Tevenskandeondernemingdaninvesterenindemaatschappijenzoeenpositief verschilmakenindesamenleving. 6.2 Langetermijn Barnworksheefteenaantaldoelengesteldvoordelangetermijn.Zowillende ondernemersbijvoorbeeldverschilmakeninhetbuitenland.maareerstwordt geïnvesteerdinhetprincipevanzaaienenoogstenenwildeonderneming verscheidenespecialisatiesstarten. Investeren HetprincipevanzaaienenoogstenblijftbelangrijkvoorBarnworks. Deondernemingstreeftnaaruitmuntendheid,inzowelhetverrichttewerkals hetcontactmetdeklant.hetwerkwordtzogoedgedaan,datdeklanten tevredenzijneninhuneigensocialenetwerkbarnworkszullenaanbevelen. Barnworksgaatdaaromopeencorrectemanierommetalhaarklantenen contacten. Hetkosttijdomtezaaienenteoogsten.Maarwatgezaaidwordt,komtaltijd terugindeoogst.enzoalshetinleidendevoorbeeldbeschrijft,zaldeoogstvele malenhogerzijndanhetgestrooidezaad. Barnworkszaldekomendejarentopkwaliteitafleveren,investereninderelatie metklantenentussenleveranciers.zozalhetbedrijfgroeientoteengezond winstgevendbedrijf. Specialiseren VoordetoekomstwilBarnworkszichnietfocussenopslechtséénsector.Hoe meergespreidwordt,hoegunstigervoorhetbedrijfenhaarklanten. 22

23 23 Daarvoorwordenoplangetermijnkleinebedrijvenrondommoederbedrijf Barnworksgestart.Iederbedrijfheefteenspecialisatieenzalzoklantennog beterkunnenvoorzienvanonlineoplossingen.debv shebbenspecifiekekennis overeenbepaaldebranche.erwordtbijvoorbeeldgedachtaaneenspecialisatie voordezorg,vervoerenwoningcoöperaties. Steldateenpotentiëleklantmeteenvraagoverderijscholenbranchebij moederbedrijfbarnworkskomt.deprojectmanagerkandeklantdoorverwijzen naareenapartetak,diezichspecialiseertopdatgebiedenalleontwikkelingen bijhoudt.deklantwordtzobetergewaardeerdenkanbetergeholpenworden. Andersomwerkthetwellichtnogbeter:klantenuiteenspecifiekesectorzijnop zoeknaarspecialisteninhunsector.zewillenbegrepenworden.herkenningis daneenbelangrijkaspect. Illustratietoevoegen IedereBVzalbestaanuitzo nzevenwerknemers.zoblijftdecommunicatie internuitstekendenverdwaaltdeklantnietineengroteorganisatie.alle werknemerswerkenopdezelfdeverdiepingeniedereenweetwaaranderenmee bezigzijn.hetzijnkortelijnentussenhetpersoneel,waardoorproblemengauw opgepaktkunnenworden. DerandvoorwaardenvooriedereBVmetspecifiekebranchekenniszijn: commercieelgezond,commercieeltoekomstperspectief. 6.3 Vruchtenafwerpen VanbelangisdatBarnworksopditmomentdoorgaatmeteengezondegroei, waardoordeplannenopdelangeretermijnuitgewerktkunnenworden.hoe stabielerhetmoederbedrijf,hoebeterdatisvoordetoekomstvande specialisaties. Gelukkigvielerzaadingoedeaardeendatbrachtveelvruchtvoort.Soms weltothonderdkeerzoveelalsdeboerstrooide. Barnworksblijftopdejuisteplekkenzaaien,waardoorwatgezaaidwordtook opkomt.deoogstkomtvanzelf.dewerknemersvertrouweneropdathetzaaien veelvruchtenafwerpt.

24 24 Totslot Problemenoplossen.Nietiedereenhoudtervan.MaarbijBarnworks genietenzeervan.enzezijnernoggoedinook.metplezierworden onlineproblemenzogoedmogelijkopgelost.datzorgtvoorklanten,die glimlachendentevredennaarhuisgaan.mooierkanhetnietworden. Deondernemingonderscheidtzichdoorvasttehoudenaanunieke waardenzoalsuitmuntendheid,trouw,eigenaarwordenenpartnerzijn. Eenklantstaaternooitalleenvoorenkanaltijdopdeeerlijkheidrekenen vanhetpersoneel. Barnworksiseengezondenstabielbedrijfdatsnelgroeit.Diegroeiwordt komendejarendoorgezet,waardoornogmeerklantenkunnengenieten vaneffectieveweboplossingen.

25 Barnworks Eenbetrouwbarepartnerineffectieveweboplossingen Ondernemingsplan COLOFON Vormgeving&opmaak:Barnworks Redactie:MarinadeHaan,TekstbureauDeHaan 25

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Programma: > Oriëntatie o.a. Ondernemersvaardigheden Wet- & Regelgeving > Marketing > > Overig Een eigen bedrijf beginnen? Eerst even langs je kamer van koophandel

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Goed voorbereid van start

Goed voorbereid van start Welkom Eigen Bedrijf iets voor u? Goed voorbereid van start Startersevent 6 november 2014 Loopbaanplein Winterswijk Benno Ekkelboom Ondernemersadviseur Ondernemerschap Redenen om ondernemer te worden:

Nadere informatie

daarvoor bestemde accessoires.

daarvoor bestemde accessoires. Ondernemingsplan 1. Verkoop van elektrische sigaretten en daarvoor bestemde accessoires. Extendix Trading Company Datum: 18-1-2014 Startdatum prognose: 18-1-2014 Prognoseperiode: januari 2014 http://www.tuxx.nl/

Nadere informatie

Ondernemingsplan! Tommy Krijt! MM2A! 12-06-2015

Ondernemingsplan! Tommy Krijt! MM2A! 12-06-2015 Ondernemingsplan Tommy Krijt MM2A 12-06-2015 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Persoonlijke motieven 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 2. Het Marketingplan 2.1 De onderneming 2.2

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Programma Startersdag Rotterdam

Programma Startersdag Rotterdam Programma Startersdag Rotterdam Zaterdag 7 november 2015 Welkom op de Startersdag Wat valt er vandaag te beleven? Volg presentaties Vandaag kun je verschillende presentaties over het starten van een eigen

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S!

!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S! ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S ONDERNEMINGSPLAN PICITZSTUDIO S 8 1 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2 Inhoudsopgave 1.Deondernemer 1.1Persoonlijkegegevens 1.2Motivatie 1.3Kredietbehoefte 2.Deonderneming

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Inleiding Ik schrijf dit plan vanwege het feit dat ik een eenmansbedrijf op wil gaan starten in de webdesign branche en dit omdat ik de laatste

Nadere informatie

Programma Startersdag Utrecht

Programma Startersdag Utrecht Programma Startersdag Utrecht Zaterdag 7 november 2015 Welkom op de Startersdag Wat valt er vandaag te beleven? Volg presentaties Vandaag kun je verschillende presentaties over het starten van een eigen

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars

Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars (bedrijfsnaam nog niet definitief) Versie [2012001] Datum [08-07-2012] Auteur [Patrick en Gerdi Ketelaars] 1 1 De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam

Nadere informatie

1 van 15 Businessplan

1 van 15 Businessplan 1 van 15 Businessplan 2 van 15 Inhoudsopgave! Ondernemer!! 1.1 Persoonlijke gegevens pag. 2 1.2 Persoonlijke motieven pag. 3 1.3 Persoonlijke kwaliteiten pag. 4 & 5 Onderneming!! 2.1 Zakelijke gegevens

Nadere informatie

Programma Startersdag Amsterdam

Programma Startersdag Amsterdam Programma Startersdag Amsterdam Zaterdag 7 november 2015 Welkom op de Startersdag Wat valt er vandaag te beleven? Volg presentaties Vandaag kun je verschillende presentaties over het starten van een eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel Laming Interim Management, Advies en Coaching

Bedrijfsprofiel Laming Interim Management, Advies en Coaching Bedrijfsprofiel Laming Interim Management, Advies en Coaching We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen - John W. Gardner.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - 19 mei 2015 ONDERNEMINGSPLAN - ANNIKA WOUD

Ondernemingsplan. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - 19 mei 2015 ONDERNEMINGSPLAN - ANNIKA WOUD Ondernemingsplan Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - 19 mei 2015 1 Inhoud Ken jezelf als ondernemer p. 3 t/m 5 Werk je idee uit p. 6 Zet je onderneming op p. 7 Onderzoek je markt p. 8 t/m

Nadere informatie

Starten vanuit een uitkering!

Starten vanuit een uitkering! Starten vanuit een uitkering! Startersplein Achterhoek 6 november 2014 Charlotte Leric adviseur werk UWV Benno Ekkelboom ondernemersadviseur ROZ Motivatie Redenen om ondernemer te worden: Ik wil zelf bepalen

Nadere informatie

Resultaten zijn te plannen

Resultaten zijn te plannen Hartelijk gefeliciteerd met de stap die u gezet hebt om als zelfstandige uw beroep uit te gaan oefenen. Met een zorgvuldige voorbereiding kunt u grip krijgen op een groot aantal invloedrijke en beslissende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

W2 Toekomstmuziek. Plan van aanpak 2012, 2013 en 2014

W2 Toekomstmuziek. Plan van aanpak 2012, 2013 en 2014 W2Toekomstmuziek Planvanaanpak2012,2013en2014 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Professionalisering 5 2.1 Algemeen 5 2.2. Horeca 5 2.3. Marketing 6 2.4. Popcollectief 6 2.5. Automatisering 6 3. Meer(dance )activiteiten

Nadere informatie

OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING

OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING 1 Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Bezoekadres Postcode KvK nummer BTW nummer Contactpersoon m v Functie Telefoon E-mail Website Bedrijfsactiviteit Lid branche-organisatie

Nadere informatie

Businessplan. 0 januari 201.. Naam organisatie Logo organisatie

Businessplan. 0 januari 201.. Naam organisatie Logo organisatie Businessplan 0 januari 201.. Naam organisatie Logo organisatie 2 Inhoud INLEIDING... 4 1. DE ONDERNEMING... 5 1.1 Algemene gegevens onderneming... 5 1.2 Idee... 5 1.3 Doelstellingen: Missie en Visie...

Nadere informatie

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) BIBOB vragenlijst Horeca, prostitutie en speelautomaten Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvullende vragen

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

Ondernemingsplan van (naam)

Ondernemingsplan van (naam) Ondernemingsplan van (naam) 1. De ondernemer blz. 1.1 Persoonlijke gegevens 2 1.2 Persoonlijke motieven 2 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 3 2. Het Marketingplan blz. 2.1 De onderneming 4 2.2 Idee 5 2.3 De

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME. Uw voorbereiding in Nederland. aangeboden door

BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME. Uw voorbereiding in Nederland. aangeboden door BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME aangeboden door Uw voorbereiding in Nederland STARTING WELL PREPARED U hebt de eerste oriëntatie op het ondernemen in Suriname al achter de rug? Bijvoorbeeld

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

ALGEMENE' VOORWAARDEN'

ALGEMENE' VOORWAARDEN' ALGEMENE' VOORWAARDEN' Elly'Degen,'mediavormgeving' KvK:63785196 BTW:NL21.95.68.704B01 Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopdetotstandkoming,de inhoudendenakomingenvanalletussendeopdrachtgeverenellydegen

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Inhoudsopgave!! 1. De Ondernemer! 2!

Inhoudsopgave!! 1. De Ondernemer! 2! Inhoudsopgave 1. De Ondernemer 2 1.1 Persoonlijke informatie 2 1.2 Educatie 2 1.3 Werkervaring 2 1.4 Motivatie & ambitie 2 1.5 Kwaliteiten 2 1.6 Leerpunten 3 2. Marketingplan 4 2.1 Het idee 4 2.2 Producten

Nadere informatie

Lokaal, Europa en Internationaal

Lokaal, Europa en Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche SWISSLEG (ZWITSERLAND) Opgericht in 2012 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handicaps/artificiële

Nadere informatie

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.!

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.! Algemene'voorwaarden Artikel(1Definities(en(toepasselijkheid 1. In#deze#algemene#voorwaarden#hebben#de#volgende#begrippen#de#hierna#vermelde#betekenis: - Opdrachtgever:-De-rechtspersoon-of-natuurlijke-persoon-die-een-offerteopvraagt(en/of(opdracht(geeft(aanMAST%PROJECTZ%SOLAR%WORKS%voor%het%

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

BBL en Beweging. Naar een sterke community

BBL en Beweging. Naar een sterke community BBL en Beweging Naar een sterke community Onze opdracht verenigingen aansterken in hun streven naar een grotere impact Ons team Elien Sohier Laurien Spruyt Nik Meeusen een community van verenigingen...

Nadere informatie

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT Webhosting Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid staan voor ons op de eerste plaats. Daarom bieden we voor onze klanten de meest kwalitatieve en betrouwbare

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen Ondernemingsplan Bouwland Klussen Inhoud 1. De ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.2. Persoonlijke motieven... 5 1.3. Persoonlijke kwaliteiten... 5 1.4. Doelstellingen... 6 2. De onderneming...

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

HART VOOR DE MENS, LIEFDE VOOR HET VAK. GORTcoaching.nl. Het coachbureau met hart voor de mens en liefde voor het vak

HART VOOR DE MENS, LIEFDE VOOR HET VAK. GORTcoaching.nl. Het coachbureau met hart voor de mens en liefde voor het vak HART VOOR DE MENS, LIEFDE VOOR HET VAK GORTcoaching.nl Het coachbureau met hart voor de mens en liefde voor het vak Specialisaties Executive Coaching Competentie Coaching Life Coaching Team Coaching Loopbaan

Nadere informatie

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID Brandveiligheid is tegenwoordig een hot item. Vele droevige gebeurtenissen hebben hiertoe geleid en nog steeds blijkt de brandveiligheid,

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

Goed voorbereid van start: vanuit een uitkeringssituatie

Goed voorbereid van start: vanuit een uitkeringssituatie Goed voorbereid van start: vanuit een uitkeringssituatie Startersevent Twente 2 juni 2016 Dick Schuur adviseur werk UWV Chantal Joldersma ondernemersadviseur ROZ Eigen bedrijf vanuit een uitkering Participatiewet

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rechtsbijstandverzekering

Aanvraagformulier Rechtsbijstandverzekering Assurantietussenpersoon: Nieuwe verzekering - Ingangsdatum: Sluit deze verzekering direct aan op een voorgaande? JA NEE Offerte - verwachte ingangsdatum: 1. Aanvrager Naam en voorletters: Geslacht: M V

Nadere informatie

in het kort Blog Supershift - 4 oktober 2013 Start onderneming 1 oktober 2006 Ondernemersschap B.V. Marc Molendijk Bedrijfslocatie Delft

in het kort Blog Supershift - 4 oktober 2013 Start onderneming 1 oktober 2006 Ondernemersschap B.V. Marc Molendijk Bedrijfslocatie Delft Blog Supershift - 4 oktober 2013 Op 1 juli 2006 zijn webinteractie en Suburban Media samen Supershift io gestart. Dit is op 1 oktober 2006 een besloten vennootschap geworden. De twee bedrijven zijn met

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-ondernemingen > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

10. Het marketingplan

10. Het marketingplan "Eén machine kan het werk doen van vijftig gewone mannen. Geen enkele machine kan het werk doen van één buitengewone man." (Elbert Hubbard, 1856-1915, Amerikaans zakenman) In les 4 hebben we aandacht besteed

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats Ondernemingsplan Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats INHOUDSOPGAVE Een duidelijke indeling in hoofdstukken en paragrafen, zoals hieronder beschreven. 1. Inleiding pag.

Nadere informatie

Starten als zelfstandige

Starten als zelfstandige Starten als zelfstandige Geldend vanaf 1 januari 2015 Versie 2.2 2 Wie is een Startende Zelfstandige? Werkzoekende, die voorheen in loondienst werkte, maar nu hij werkloos is geworden, besluit voor eigen

Nadere informatie

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma?

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma? Het ondernemingsplan Hoofdstuk 1 Persoonlijke gegevens 1.1 Gegevens ondernemers Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat Huwelijkse voorwaarden/ samenlevingsovereenkomst

Nadere informatie

Eric Sleeuwits en Chantal van der Wijk

Eric Sleeuwits en Chantal van der Wijk Dankwoord Allereerst wil ik alle mensen bedanken die mij hebben geholpen bij het schrijven van dit boek en de mensen die mij in de tussentijd gesteund hebben. Zoals mijn collega s, ouders en vriendin.

Nadere informatie

Excelleren in Brabant Aanvraagformulier Individuele ontwikkeltrajecten

Excelleren in Brabant Aanvraagformulier Individuele ontwikkeltrajecten Excelleren in Brabant Aanvraagformulier Individuele ontwikkeltrajecten Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Vestigingsplaats: Bankrekening nr.: KVK-nummer: Branche: Contactpersoon organisatie * Telefoonnummer:

Nadere informatie

Passen duurzame ontwikkelingen binnen het vergunningenbeleid anno 2008

Passen duurzame ontwikkelingen binnen het vergunningenbeleid anno 2008 Symposium Vink Sion Passen duurzame ontwikkelingen binnen het vergunningenbeleid anno 2008 Beetgum, 24 januari 2008 Douwe Faber Directeur E kwadraat advies Inhoudsopgave E kwadraat advies Vergunningen

Nadere informatie

a. Naam onderneming (hoofdvestiging) Adres Postcode en plaats E-mailadres Website

a. Naam onderneming (hoofdvestiging) Adres Postcode en plaats E-mailadres Website (Offerte)aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten (ADVAVFBA0910) Het door verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en

Nadere informatie

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT-ONDERNEMINGEN

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT-ONDERNEMINGEN OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT-ONDERNEMINGEN Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij

Nadere informatie

SAILWISE. AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING WATERSPORT GEHANDICAPTEN NEDERLAND [SAILWISE]

SAILWISE. AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING WATERSPORT GEHANDICAPTEN NEDERLAND [SAILWISE] AANVULLENDE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen 1 VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING Algemene voorwaarden Stichting Watersport Gehandicapten

Nadere informatie

Totaal aantal werkzame personen incluis de onder vraag 2a bedoelde personen (parttimers naar rato): Aantal personen : Aantal FTE :

Totaal aantal werkzame personen incluis de onder vraag 2a bedoelde personen (parttimers naar rato): Aantal personen : Aantal FTE : AANVRAAG BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) SCHOUTEN INSURANCE INTERNATIONAL B.V. 1 ONDERNEMINGSGEGEVENS 1a Naam en rechtsvorm van de (kandidaat-)verzekeringnemer

Nadere informatie

0.97 0.03 0 0 0.008 0.982 0.01 0 0.02 0 0.975 0.005 0.01 0 0 0.99

0.97 0.03 0 0 0.008 0.982 0.01 0 0.02 0 0.975 0.005 0.01 0 0 0.99 COHORTE MODELLEN Markov ketens worden vaak gebruikt bij de bestudering van een groep van personen of objecten. We spreken dan meestal over Cohorte modellen. Een voorbeeld van zo n situatie is het personeelsplanning

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen Inhoudsopgave 3 Een goede start is het halve werk Wie

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Mike Leeuw. Plan van Aanpak Webshop

Ondernemingsplan. Mike Leeuw. Plan van Aanpak Webshop Ondernemingsplan Mike Leeuw Plan van Aanpak Webshop F.F.A INHOUD PVA 1 De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Persoonlijke motieven 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 2 Het marketingplan 2.1 De onderneming

Nadere informatie

(Offerte) aanvraag voor Consultancy en Interimmanagement ten behoeve van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

(Offerte) aanvraag voor Consultancy en Interimmanagement ten behoeve van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Offerte) aanvraag voor Consultancy en Interimmanagement ten behoeve van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080450 Fax: 020 3080459 E-mail: info@nieuwe-dag.nl

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Fondazione Diamante werkt rond de professionele en sociale integratie van mensen met een beperking.

Fondazione Diamante werkt rond de professionele en sociale integratie van mensen met een beperking. www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche DIAMANTE (CH) Opgericht in 1978 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging (CCS) Sociaal/Dienstverlener Lokaal (Canton Ticino) Sociaal http://www.f

Nadere informatie

Ondernemingsplan WebCommuniqué

Ondernemingsplan WebCommuniqué Voordat u begint: In dit plan wordt gebruik gemaakt van macro s die het invullen ervan vergemakkelijken. Macro s zorgen ervoor dat bepaalde zaken, zoals berekeningen, automatisch kunnen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Presenta(e)Dienstverlening)

Presenta(e)Dienstverlening) Striktpersoonlijk/vertrouwelijk Presenta(eDienstverlening Strategie Reorganisa(e Overname5Financiering Wilhelminalaan 11a 4941 GJ Raamsdonksveer Telefoon: 0162 525217 Fax: 0162 525267 Mobiel: 06 29202473

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidie Gemeente Westerveld

Aanvraagformulier Subsidie Gemeente Westerveld Aanvraagformulier Subsidie Gemeente Westerveld Subsidieaanvraag voor de stimulering van meerdaagse toeristische evenementen. De gemeente wil evenementenorganisaties stimuleren om (meerdaagse) evenementen

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Franchiseorganisaties

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Franchiseorganisaties Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Franchiseorganisaties > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde

Nadere informatie

Formulier voor aanvragen Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek

Formulier voor aanvragen Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek Formulier voor aanvragen Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek Gedeeltelijke financiering van een innovatief, duurzaam project dat bijdraagt aan de sociaal economische ontwikkeling van de Bollenstreek 1.

Nadere informatie

!!! Marktonderzoek startende ondernemer!

!!! Marktonderzoek startende ondernemer! Marktonderzoek startende ondernemer Inhoud 1. Vooronderzoek 2. Doelgroep onderzoek 3. SWOT analyse 4. Concurrentie analyse Vooronderzoek Rechtsvormen Twee soorten rechtsvormen: 1. Natuurlijke persoon:

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

De h@ndel. en wij. Proef - Copyright Plantyn. Plantyn. Magda Snoeck Inge De Deken

De h@ndel. en wij. Proef - Copyright Plantyn. Plantyn. Magda Snoeck Inge De Deken De h@ndel 4.1 en wij Magda Snoeck Inge De Deken Plantyn INHOUD 1 Wat is marketing? 5 1.1 Begrip marketing 5 1.2 Marketingplan 6 1.2.1 Ondernemingsplan 6 1.2.2 Marketingplan 6 1.3 Marketingmix 8 Opdracht

Nadere informatie

Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Schade-expertisebureaus

Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Schade-expertisebureaus Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Schade-expertisebureaus Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Versie V2NL Titel project Aanvrager Status aanvraag Concept Definitief Versie Datum Aanvraag voucher BASIS

Nadere informatie

CONCEPT VAN EEN CAMPAGNE PLATVORM

CONCEPT VAN EEN CAMPAGNE PLATVORM CONCEPT VAN EEN CAMPAGNE PLATVORM Weet wat je draagt!! Auteur: Caroline van t Hoff Studenten nummer: 500501487 Datum: 25 mei 2011 2011 Caroline van t Hoff Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 De organisatie

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Programma Startersdag Arnhem

Programma Startersdag Arnhem Programma Startersdag Arnhem Zaterdag 7 november 2015 Welkom op de Startersdag Wat valt er vandaag te beleven? Volg presentaties Vandaag kun je verschillende presentaties over het starten van een eigen

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

"Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci)

Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd. (Familieleus Gucci) "Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci) Je denkt dat je een gat in de markt gevonden hebt. Maar is dat ook echt zo? Marktonderzoek doen is noodzakelijk. Ook

Nadere informatie

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN Hoofdbeurs met bruidsshows van s werelds grootste bruidshuis; Koonings Bruidsmode. Deze beurs vindt plaats op zaterdagavond 24 oktober van 18:00 uur tot 22:00 uur

Nadere informatie

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers Bureau Zelfstandigen Posbus 63 3770 AB Barneveld Raadhuisplein 2 Barneveld (0342) 495 887 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Daan Spanjersberg Kennismaken Fysiotherapeut sinds 1977 Specialisaties: sport, manuele therapie, echografie Werk: praktijk (16 vestigingen, 45 ft) Topsport

Nadere informatie