NIEUWSBRIEF. Mededelingen Algemeen Bestuur. Mogelijke agendapunten regio najaarsvergadering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Mededelingen Algemeen Bestuur. Mogelijke agendapunten regio najaarsvergadering:"

Transcriptie

1 Jaargang 17, nummer 3 September 2014 Mededelingen Algemeen Bestuur Het AB kijkt met tevreden gevoel terug op de AV en vooral over het belang van ontmoeting en uitwisseling tussen alle betrokkenen: bestuursleden van afdelingen, AB leden, bestuursleden van Jacobafonds, redactie Denken en Doen, vertegenwoordigers en commissieleden van de denktank. Er was betrokkenheid, energie en spirit in de zaal. We hebben ook de vragen gehoord van de kleine afdelingen, de nood om bestuursleden en de kosten van activiteiten, lezingen en de verhoging van de afdracht. Een nieuw seizoen begint, velen van u hebben het programma al klaar. Het lijkt het AB zinvol de nieuwsbrieven beter aan te laten sluiten op uw bestuurswerk, de komende regiobijeenkomst en de mogelijkheid voorstellen in te dienen voor de Ledenraad van U leest hierover in deze nieuwsbrief, de volgende nieuwsbrief verschijnt in december waarin we melding maken van uw voorstellen en het preadvies van het AB op de voorstellen. In april ontvangen de regiovertegenwoordigers de uitnodiging voor de Ledenraad van 2015 met de bijbehorende stukken. In de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de inhoud van deze vergadering en leest u later een beknopt verslag. Per regio komen 2 vertegenwoordigers naar de Ledenraad, deze worden in uw regiovergadering gekozen. De stukken voor de Ledenraad ontvangen alle afdelingen ter kennisname. Voortgang Statuten. Op 23 juli zijn beide aktes, die van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK en van Stichting Jacobafonds gepasseerd bij onze notaris. Uw aanvullingen en correcties zijn vastgelegd tijdens de AV en verwerkt. De BAC (Beleidsadviescommissie) is al aan het werk om het huishoudelijk reglement op te stellen. Ledenfolder Op 21 augustus hebben alle afdelingen de nieuwe folder toegestuurd gekregen met een begeleidende brief. Heeft u meer folders nodig kunt u dit doorgeven aan het Centraal Bureau. De folders kunnen worden opgestuurd tegen vergoeding van de portokosten. Overleg AB met vertegenwoordigers Op donderdagmiddag 16 oktober zal er weer een overleg plaatsvinden tussen het AB en de vertegenwoordigers/ commissie leden van de Vereniging. Het is belangrijk dat er jaarlijks een goed contact en overleg is tussen beide groepen. De uitnodiging wordt binnenkort verzonden. We hopen dat u aanwezig kunt zijn. Een beetje Pokon Kent u het product Pokon nog? Het stond in vele keukenkastjes om de nodige voeding te geven aan de planten en de groei te bevorderen. Als bestuur van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK waren we op zoek naar een product voor de afdelingen van onze vereniging waarmee we de groei en bloei kunnen bevorderen. We willen u een voorstel doen om u te helpen bij de ledenwerving en het zichtbaar maken van ons netwerk in uw gemeente. Dit kost natuurlijk geld maar we vinden het zo belangrijk dat we in de begroting 2015 daar ruimte voor willen maken en dit te financieren uit onze reserve. Op de volgende bladzijde leest u ons voorstel. Maak er gebruik van en meld u aan. Wij willen samen met u gaan voor groei. Dieny Scheffer, voorzitter Mogelijke agendapunten regio najaarsvergadering: Voorstellen Ledenraad 2015 dienen voor 1 december 2014 bij het AB te worden ingediend. Penningmeestersoverleg op 20 november 2014 voor 1 penningmeester per regio. Ideeën/suggesties voor een landelijke Ledendag in 2015/2016. Onze voorzitter bezoekt graag uw regiovergadering en ziet uw uitnodiging tegemoet. Geeft u de datum van uw najaarsvergadering door aan het Centraal Bureau?

2 PAGINA 2 Voorstel ondersteuning afdelingen. (een beetje Pokon doet wonderen) Doel: Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK te versterken en stimulering van activiteiten POKON Middelen: Cursussen, workshops en trainingen organiseren in de regio s voor afdelingsbesturen. Bestuurlijke ondersteuning bieden aan afdelingen met een onvolledig of te gering aantal bestuursleden. Tegemoetkoming in de onkosten aan de afdelingen bij het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten om leden te werven en de afdeling te versterken. Bijdrage regeling: Afdelingen die activiteiten organiseren die voldoen aan de criteria kunnen 1/3 van de kosten van de activiteit declareren bij het Algemeen Bestuur. Activiteiten die in aanmerking komen: Ledenwerfactie: bijv. Meet en Greet bijeenkomst; een High Tea voor alle lokale vrouwen; activiteit op een Beursvloer e.d. Activiteiten met de buren, ( andere afdeling) samenwerkingsactiviteit, bijv. met Historische vereniging, Stichting voor Kunst en Cultuur, Woningbouw e.d. Bijdrage aanvragen: Aanvraag voor een bijdrage kunt u richten aan de penningmeester van de NVVH met een korte beschrijving van de activiteit en een globale begroting (zie het formulier als bijlage). Bericht van toekenning binnen 6 weken met daarin genoemd het toegekende bedrag. Voorschot na toekenning 75 % van het subsidiebedrag. Eindafrekening vindt plaats na het toesturen van de totale rekening met alle bescheiden aan de penningmeester. Workshops Workshop Wervende en creatieve teksten schrijven. Trainer drs. Gon Boers van Taal in Bedrijf. Locatie Kantoor NVVH in Amersfoort. Datum: 15 oktober 2014 van uur. U leert op een gemakkelijke en snelle manier een creatieve en toegankelijke tekst te schrijven, bijvoorbeeld een tekst voor de site, een nieuwsbrief, persbericht e.d. Het bestuur biedt u deze workshop aan om de ledenwerving bij de afdelingen een goede impuls te geven. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De trainer schrijft: Het lijkt me erg leuk en zinvol om met de leden van uw vereniging aan de slag te gaan, zodat zij kennis en inspiratie opdoen om de doelstellingen en activiteiten van NVVH nog beter onder de aandacht te brengen. Opgeven voor deze workshop bij Meld u snel aan want het aantal plaatsen is beperkt. Uiterlijk voor 9 oktober. Reiskosten worden vergoed (OV of 19ct per km). Workshop Besturen hoe gaat dat? U doet in deze workshop de noodzakelijk kennis op van de geschiedenis van Koninklijk NVVH-VROUWENETWERRK, de kracht van de vereniging en wat er nodig is voor het besturen van een afdeling. Datum 29 oktober. Locatie NVVH Kantoor in Amersfoort. Docenten Mieke van Riel en Dieny Scheffer. Deze workshop zien we als een extra ondersteuning aan de afdelingen en wordt u aangeboden door het bestuur. Er zijn geen kosten aan verbonden en de deelnemers kunnen hun reiskosten declareren (OV of 19ct per km). Deelnemers kunnen zich aanmelden via Opgeven voor 16 oktober ivm herfstvakantie CB. Website / ledenadminstratie Heeft u interesse in een cursus/instructiemiddag voor het werken in de website en/of de ledenadministratie? Geef dit dan door aan het Centraal Bureau. Bij voldoende interesse kan er een cursus worden georganiseerd. Penningmeestersoverleg Vanuit elke regio willen wij 1 penningmeester uitnodigen voor een overleg op donderdag 20 november van tot uur op het Centraal Bureau in Amersfoort. Reiskosten worden vergoed, voor een lunch wordt gezorgd. Onderwerp: begroting Opgeven van naam en betreffende regio bij het Centraal Bureau of bij de penningmeester.

3 JAARGANG 17, NUMMER 3 PAGINA 3 Van de penningmeester: De afdracht aan Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK voor 2015 is op de AV vastgesteld op 13 euro. Dat betekent het volgende; Uw ledenaantal staat vast per van het voorgaande jaar (2014), immers leden betalen contributie van 1 januari tot en met 31 december. U heeft er in het verleden voor gekozen zelf de contributie te innen en dus zelf zorg te dragen voor de afdracht. U dient dus ook uw leden attent te maken op het betalen van de contributie voor het komende nieuwe kalenderjaar. Op grond van bovenstaande hanteert het AB de peildatum van 31 januari. We geven u hiermee een maand respijt mocht u annuleringen nog niet verwerkt hebben. Het resultaat (opbrengsten van de afdracht) van 2014 laat een groot tekort zien van 3000 euro, zelfs na een telefonische herinnering in de maand juni, waardoor er nog afdrachten binnenkwamen is het tekort zo groot. Dit tekort (vanwege lager opgegeven aantal leden) is onverteerbaar en verschillende afdelingen worden daarover geïnformeerd. Voor mij, penningmeester betekent het erg veel werk, ook het verwerken van de afdrachten naar de ACWW en het Jacobafonds komen onregelmatig binnen. Ik moet u vragen om meer discipline en u te houden aan de gestelde tijdslimieten. Denkt u aan de afdracht? We hanteren 31-8 als tweede peildatum. In de AV heb ik benadrukt dat alle afdelingen gebruik maken van de mogelijkheid van de collectieve verzekering, daarnaast is er extra een Wegas verzekering afgesloten, specifiek voor bestuursleden, die een taak, opdracht voor de vereniging uitvoeren. Maakt uw afdeling gebruik van de reisverzekering? Vergeet niet de naam van uw afdeling te vermelden, de datum, het reisdoel en aantal personen. Het vertrouwde boekhoudprogramma in Excel is nog beschikbaar als download via de ledenadministratie. Tenslotte het goede nieuws Een heugelijk feit is dat er nieuwe leden bij verschillende afdelingen zijn gekomen. Dit dient navolging! Lydia van de Schilde De maandberichten Met veel plezier lezen wij de maandberichten, die wij van de afdelingen ontvangen. Maandelijks worden deze besproken in onze vergadering. Het was de laatste 2 maanden rustig met de maandberichten, echt vakantietijd. Wij willen u toch een paar dingen vanuit de MB s niet onthouden. Wij zien, hoe de afdelingen vele afsluitende activiteiten gehouden hebben voor de leden en zullen dan ook straks weer zien hoe het nieuwe seizoen weer van start gaat met weer nieuwe activiteiten. In Uithoorn hebben zij zelfs een hulpdienst opgezet voor leden die de boodschappen niet kunnen doen of vervoer nodig hebben om naar een dokter te gaan en de regiotaxi te belastend is. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd, maar leden helpen leden. Ook weten wij, dat er afdelingen zijn die leden voor een bijeenkomst ophalen. Wij lazen een prachtige omschrijving in het maandbericht van Genemuiden die we u niet willen onthouden: Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK is een netwerk voor veelzijdige vrouwen. Hoewel ontmoetingen en ontplooiing nog steeds basisbegrippen zijn binnen de NVVH is er ook sprake van een nieuw elan. NVVH vrouwen zijn vrouwen die vitaal, actief en betrokken midden in het leven staan en hun kennis en ervaring willen delen met een ander. NVVH-VROUWENNETWERK is een dynamische serviceorganisatie, die de belangen van vrouwen in de breedst mogelijke zin behartigt en een plek biedt voor sociale contacten en creativiteit op basis van educatie, voorlichting en ontmoeting. In verschillende maandberichten lezen wij dat u uw leden op de hoogte gebracht heeft van de AV in Nijkerk, dat is fijn want ook voor hen zijn de genomen besluiten van belang. Tijdens deze AV zijn de nieuwe statuten bekrachtigd en kunnen afdelingen indien gewenst financieel zelfstandig worden. Afdelingen kunnen dan de naam Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK en de afdelingsnaam blijven voeren. Babs Herlaar, ledenzaken

4 PAGINA 4 DENKTANK RUBRIEK Op de Algemene Vergadering is uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp actief ouder worden. Trudy Barnhard vertelde enthousiast over dit thema waarop alle afdelingen zich kunnen richten. De komende tijd zult u van ons veel over dit onderwerp kunnen lezen, kunnen horen. Wij willen onze leden bewust maken van de veranderingen in onze samenleving. Van het veranderen van de vanzelfsprekendheden: er wordt niet meer voor ouderen gezorgd! Zij moeten voor zichzelf zorgen en dan ook zelf aangeven wát zij daarvoor nodig hebben. Actief Ouder worden is een mentaliteit! Het gaat er nu om bewust gebruik te maken van al de vele mogelijkheden en daarbij toch de regie in eigen hand te houden. Zorg dat u betrokken blijft, dat u uw leden op de hoogte houdt en het onderwerp bespreekbaar maakt. In deze rubriek willen wij u informeren over de verschillende mogelijkheden om in uw afdeling aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er zijn zó veel aandachtsvelden dat u het thema regelmatig op uw agenda kunt zetten. Hebt u suggesties of een concreet voorstel stuur dit dan vóór 1 november naar dan kunnen we het meenemen in de volgende nieuwsbrief die uitkomt in december/januari. Ter inspiratie: Wij willen u attenderen op twee lezenswaardige boeken: Judith Viorst, Noodzakelijk verlies. Het betreft onderwerpen die met verlies te maken hebben zoals bijvoorbeeld het verlies van onze jeugd, onze idealen, onze onafhankelijkheid. Rudi Westendorp, Oud worden zonder het te zijn. Een navigatiesysteem voor het tweede leven dat voor ons ligt. Misschien iets voor de leeskring? Suggestie: Een discussiebijeenkomst over het thema PASSIE. Vragen stellen als Hadden we niet een passie? Hebben we een passie! Wat deed je vroeger, wat doe je nu. Waar werd je blij van en is dat nog zo? Wat gaf je een goed gevoel over jezelf, is dat nog steeds zo? Doel van de bijeenkomst is bewustwording van het geluk dat bepaalde activiteiten je geven (of gaven) en er meer (of opnieuw) iets mee doen. Onze afdeling. WWW-tjes: dé tom-tom voor het actief ouder worden. Kijk eens op: Een evenement in de Ahoy Rotterdam op vrijdag 10 en zaterdag 11 april Een blik op de toekomst waarin zij u tonen welke mogelijkheden er zijn rondom zorg en welzijnsvoorzieningen, een specifiek levensloop gericht evenement. Wij informeren u verder in de volgende nieuwsbrief, wellicht is het iets voor een excursie? Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. Een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. Met WeHelpen.nl kan hulp worden gevraagd en worden aangeboden. Welzijn Ouderen Borne heeft een cursus die gericht is op oudere volwassenen die samen met anderen stil willen staan bij de mogelijkheden van de latere levensfase. Het is de bedoeling dat deze rubriek gevoed wordt met door u aangeleverde suggesties. Houd het kort, navragen kan immers altijd.??? Tot slot De leden van de Denktank blijven zich bezighouden met deze onderwerpen. Wij willen immers allemaal zo lang mogelijk de regie in eigen handen houden en zelfstandig kunnen blijven wonen, maar vooral ook Actief blijven deelnemen aan het leven, Actief ouder worden is een mentaliteit die wij willen uitstralen. Een leven zonder droom is als een tuin zonder bloemen. Denktank Op de genoemde site kunt u hierover meer informatie vinden. Gemeentelijke website. Kijk ook eens naar de gemeentelijke website. Hoe ver is de gemeente met beleidsvorming? Is er inspraak mogelijk? Hoe kunt u uw mening ventileren?

5 PAGINA 5 Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK Koningin Wilhelminalaan HN Amersfoort Postbus BL Amersfoort Telefoon: (033) NL37 INGB Website: Webmail Digitaal bij deze Nieuwsbrief: Aanvraagformulier ondersteuning afdeling Data om te onthouden 15 oktober; workshop teksten schrijven 16 oktober; AB met vertegenwoordigers 29 oktober; bestuurscursus 20 november; penningmeestersoverleg 1 december; deadline voorstellen Ledenraad 2015 Niet alleen is er een nieuwe ledenadministratie gekomen, alle secretariaten van de afdelingen beschikken nu over een eigen webmailadres. De afdelingen hebben de instructies inmiddels ontvangen. Ook het Algemeen bestuur maakt hiervan gebruik. Nu wij weer te horen gekregen hebben dat de portokosten waarschijnlijk weer omhoog gaan zijn wij blij met deze webmails. Door deze webmails is het bestuur ervan verzekerd, dat de berichten die wij versturen bij alle secretariaten aankomen. U leest uw mail via de website en dan rechtsboven in klikken op webmail. Heeft u hier vragen over graag mailen naar het CB via Korenfestival 2015 Afdeling Maarsen (Stichtste Vecht) organiseert in de periode van 16 tot 23 april 2015 een landelijk Korenfestival. De precieze datum is nog niet bekend. Heeft uw afdeling een koor een heeft u interesse in deze dag kunt u voor meer informatie contact opnemen met mevrouw Joke Morssink, tel: of via Jacobafonds Ledenadministratie Er wordt sinds een paar weken gewerkt met een nieuwe ledenadministratie. Afdelingen hebben een handleiding ontvangen. Tevens is de laatste versie van de handleiding beschikbaar na inloggen. Heeft u vragen of opmerkingen over de ledenadministratie laat dit dan weten, zodat wij deze kunnen bundelen en beantwoorden. Stel u vraag, het liefst per , aan het CB via Nieuwe samenstelling bestuur: Mieke van Riel, voorzitter Piety de Jong, secretaris Rina Gorter, penningmeester Lydia van de Schilde, lid AB Tineke Krook, lid Tiny Gakes, rapportrice tel: NB in D&D nr. 4 staat een verkeerd telefoonnummer! Afdelingen kunnen een aanvraag doen bij Stichting Jacobafonds voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van een activiteit rondom het thema Actief ouder worden en Hoe kun je zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Bij de penningmeester van het JF. Mededelingen Centraal Bureau Tijdens de herfstvakantie is het CB gesloten van 20 oktober t/m 24 oktober. U ontvangt de nieuwsbrief digitaal. De volgende nieuwsbrief verschijnt in december. De postbezorging op het CB in Amersfoort is alleen nog maar op dinsdag en donderdag. Houdt u daar rekening mee als u post verstuurt naar Postbus 1496, 3800 BL.

NIEUWSBRIEF. Voorstellen AB; Ledenraad 20 mei 2015.

NIEUWSBRIEF. Voorstellen AB; Ledenraad 20 mei 2015. Jaargang 18, nummer 1 Januari 2015 Nieuw ELAN. In 2015 komt de Ledenraad voor de tweede keer in nieuwe samenstelling bijeen met de vertegenwoordigers uit de regio s, en zal als hoogste orgaan binnen de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Van uw voorzitter, Dieny Scheffer

NIEUWSBRIEF. Van uw voorzitter, Dieny Scheffer Jaargang 17, nummer 4 December 2014 Van uw voorzitter, Dieny Scheffer De eerste 100 dagen. Na mijn benoeming als uw voorzitter ben ik op pad gegaan om zoveel mogelijk afdelingen en regio vergaderingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Voorstellen Algemeen Bestuur voor de Ledenraad op 11 mei 2016 te Amersfoort

NIEUWSBRIEF. Voorstellen Algemeen Bestuur voor de Ledenraad op 11 mei 2016 te Amersfoort Jaargang 19, nummer 1 Januari 2016 Nieuwe start De eerste bijeenkomsten en vergaderingen van de afdelingen in 2016 hebben al plaats gevonden en met de allerbeste wensen aan elkaar bent u en zijn wij weer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Een nieuwe lente, een nieuw beleid. Beleidsplan

NIEUWSBRIEF. Een nieuwe lente, een nieuw beleid. Beleidsplan Jaargang 19, nummer 3 Juni 2016 Een nieuwe lente, een nieuw beleid Op een prachtige en zonnige dag vond op 11 mei de ledenraad plaats in Amersfoort. Het was bijzonder verheugend dat alle regio s vertegenwoordigd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ons NETWERK biedt kansen!

NIEUWSBRIEF. Ons NETWERK biedt kansen! Jaargang 19, nummer 2 Maart 2016 Ons NETWERK biedt kansen! De afgelopen maanden was ik bij verschillende afdelingen te gast. Soms als gastspreker op een Ledenvergadering, dan weer als deelnemer bij een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Inspiratie dag

NIEUWSBRIEF. Inspiratie dag Jaargang 18, nummer 2 Juni 2015 NVVH ACTIEF NVVH...ACTIEVER Op de regiovergaderingen hebben we van de afdelingen veel vragen en suggesties gekregen over het jaarthema Actief Ouder worden en het projectplan.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met Sterk door Samenwerking.

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met Sterk door Samenwerking. Jaargang 20, nummer 1 Januari 2017 Aan de slag met Sterk door Samenwerking. Na een actief verenigingsjaar hebben we 2016 met een zeer intensief laatste kwartaal afgesloten. Samen met afdelingsbesturen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De eerste stappen. UITNODIGING PRINSESJESDAG, 11 september 2017 Tijd: uur Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

NIEUWSBRIEF. De eerste stappen. UITNODIGING PRINSESJESDAG, 11 september 2017 Tijd: uur Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag Jaargang 20, nummer 3 Augustus 2017 De eerste stappen Na de vakantie zijn we weer vol energie begonnen aan de plannen voor komend seizoen. In het AB hebben we besproken hoe we vorm kunnen geven aan Op

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Formulier verantwoording subsidie

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN Stichting De Beide Weeshuizen Prof. Molkenboerstraat 9 6524 RN Nijmegen Tel. 024 3226650 KvK 055782 E-mail: stg.beide.weeshuizen@planet.nl Site:www.beideweeshuizen.nl Postbank 825598 ABN Bank 53.72.57.314

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 1 Inloggen werkgeversportaal en bevestigen startscherm Begin januari 2015 2 Aanleveren gegevens Halverwege januari 2015 3 Nota s en betalingsvoorwaarden Begin maart 2015 Hetzelfde pensioenfonds, een andere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Symposium 19 november WATER: LEVENSBELANG

NIEUWSBRIEF. Symposium 19 november WATER: LEVENSBELANG Jaargang 19, nummer 4 September 2016 NIEUWSBRIEF Van de voorzitter September is een maand waarin verenigingen de draad oppakken en met nieuwe energie beginnen aan het programma voor het komende seizoen.

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier subsidie sport 2017

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier subsidie sport 2017 Gemeente Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier subsidie sport 2017 Inleiding Voor

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 3 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 november 2015 De kracht van de leraar In dit nummer: 1 De kracht van de leraar 2 Nieuws van de school 2 Schoolregels. Helpt u mee! 3 Nieuws uit

Nadere informatie

4 april 2013. Schoolfotograaf Dinsdag 9 april komt de schoolfotograaf:

4 april 2013. Schoolfotograaf Dinsdag 9 april komt de schoolfotograaf: 4 april 2013 Na een koud, maar lang paasweekend zijn we begonnen met het laatste deel van het schooljaar. In de periode tot de meivakantie staat een aantal activiteiten op het programma: theoretisch en

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. Informatie over de regeling leerlingenvervoer in het schooljaar vindt u in de folder

Leerlingenvervoer. Informatie over de regeling leerlingenvervoer in het schooljaar vindt u in de folder Leerlingenvervoer Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u - als u aan de voorwaarden voldoet - een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school, of wordt het vervoer door

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012 BESTE VRAAG- EN GASTOUDERS Hierbij ontvangt u de winter editie van de nieuwsbrief van het gastouderbureau SKB. We wensen u veel plezier met lezen. DESKUNDIGHEIDSAVONDEN Tijdens de deskundigheidsavonden

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

HCC, de vereniging van computergebruikers telt momenteel zo n 75.000 leden.

HCC, de vereniging van computergebruikers telt momenteel zo n 75.000 leden. 1Welkom! HCC, de vereniging van computergebruikers telt momenteel zo n 75.000 leden. Veel van deze leden zijn actief in een regio en/of in één of meerdere interessegroepen. Om al onze leden te kunnen bereiken

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Inhoudsopgave Algemeen: resultaten tevredenheidsonderzoek SO Pasen SO: WK aangepast baanwielrennen VSO: Pasen VSO: Wooninitiatief Villande

Inhoudsopgave Algemeen: resultaten tevredenheidsonderzoek SO Pasen SO: WK aangepast baanwielrennen VSO: Pasen VSO: Wooninitiatief Villande Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Algemeen: resultaten tevredenheidsonderzoek SO Pasen SO: WK aangepast baanwielrennen VSO: Pasen VSO: Wooninitiatief Villande Bijlage Info avond mantelzorgconsulenten Stichting

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen de beslissing van de Commissie voor de indicatiestelling

Bezwaar en beroep tegen de beslissing van de Commissie voor de indicatiestelling Bezwaar en beroep tegen de beslissing van de Commissie voor de indicatiestelling Indien uw kind niet toelaatbaar wordt geacht tot het speciaal onderwijs of niet in aanmerking komt voor een leerlinggebonden

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Aankomende dinsdag 20 september zijn de leerlingen s middags vrij i.v.m. de studiemiddag voor de teamleden.

Aankomende dinsdag 20 september zijn de leerlingen s middags vrij i.v.m. de studiemiddag voor de teamleden. Jaargang 13 / nr 2 16 september De volgende WiekenWeetjes verschijnt op 30 september. Berichten voor de volgende WiekenWeetjes uiterlijk 28 september mailen naar info@wormerwieken.nl ICBS De Balk 2A/2B

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG Voorwoord Er zijn in Nederland naar schatting 1,5 miljoen mensen met een gehooraandoening. Stichting Hoormij is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening.

Nadere informatie

Het betrekken van vermogens fondsen

Het betrekken van vermogens fondsen Het betrekken van vermogens fondsen Het 10 stappenplan Selecteer één of meerdere fondsen. Ieder fonds heeft zijn eigen geschiedenis, wijze van financiering en specifieke doelstellingen. Selecteer dat fonds

Nadere informatie

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 Handleiding website Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 In deze handleiding website wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u als lid kunt inloggen op de website van Sociëteit De Witte alsmede

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Oplossen van de problemen Herstel van tijdelijke maatregelen Gemeenten, zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu.

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu. Lets t Gooi HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met het programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je knikkers overschrijven. Het is een geweldige

Nadere informatie

Inschrijfformulier sportpret 2012-2013

Inschrijfformulier sportpret 2012-2013 Naam vereniging/sportaanbieder:... Contactpersoon: Inschrijfformulier sportpret 2012-2013 Functie binnen de club: Correspondentieadres Postcode en woonplaats:... Telefoon: thuis:.. mobiel:.. E-mail:. p

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang Inhoud Bijeenkomst 28 februari: Liever een goede buur.. Informatie over zorg n.a.v. de bijeenkomst in december 2014. Vooraankondiging: 30 mei bijeenkomst over WONEN

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Harley-Davidson Club Nederland

Harley-Davidson Club Nederland Harley-Davidson Club Nederland Harley rijden... én meer! Harley-Davidson Club Nederland De Harley-Davidson Club Nederland (H-DCN), opgericht 31 maart 1962, is een van de oudste en grootste H-D clubs van

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 25 oktober 2013 Inhoud Mededeling 2 Oproep 2 Themadag 3 Themadag 4 Bereikbaarheid 4 Nieuwsbriefkopij 4 Agenda zesde klas leerlingen en ouders 5 Voor de volledige JAARKALENDER kijk op: www.vrijeschoolmeander.nl

Nadere informatie

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 HARDERWIJK EN OMSTREKEN (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 Groei & Bloei De Tuinliefhebbers September 2013 Misschien komt er na

Nadere informatie

MyJEKA is de administratieve assistent voor de groepen die deze zomer met JEKA op buitenlandse reis gaan.

MyJEKA is de administratieve assistent voor de groepen die deze zomer met JEKA op buitenlandse reis gaan. Handleiding Voor de groepsverantwoordelijke INLEIDING [versie: 15/03/2017] MyJEKA is de administratieve assistent voor de groepen die deze zomer met JEKA op buitenlandse reis gaan. Via deze online applicatie

Nadere informatie

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument Informatiedocument Dit document is er voor bedoeld om (toekomstige-) deelnemers aan BelJeBuren te informeren over de werking van het platform. Als u onderstaande informatie goed doorleest, zijn de meeste

Nadere informatie

Nieuwsbrief o.b.s. De Eiber

Nieuwsbrief o.b.s. De Eiber Nieuwsbrief o.b.s. De Eiber www.obsdeeiber.nl Jaargang 29, nummer 2 09-09-2016 (verschijnt 1x per twee weken) In deze editie: We zijn weer begonnen! Info-avond Afscheid juf Wilma Sparen voor je school

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mei-Juni 2014

Nieuwsbrief Mei-Juni 2014 Nieuwsbrief Mei-Juni 2014 Annelies Aarts De Smeelen 49 6021 VB Budel Telefoon: + 31 (0 )6-22986548 www.anneliesaarts.com info@anneliesaarts.com Welkom bij deze nieuwsbrief... In deze nieuwsbrief de activiteiten

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1 Bijlage 1 Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Uitgaven commissies 1.2 Algemene uitgaven 1.3 Verzekering vrijwilligers 2.,Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen 2.1

Nadere informatie

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren Collecte Gids 2016 Handleiding voor coördinatoren Bedankt! Vanuit Alzheimer Nederland ondersteunen wij u graag met het opzetten van een geweldige collecte. Deze handleiding helpt u daarbij. Maar voordat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Door bovenaan in de App op te klikken opent zich het menuscherm van de KC Pampus Club App. Hierin staan alle voor jou beschikbare opties

Door bovenaan in de App op te klikken opent zich het menuscherm van de KC Pampus Club App. Hierin staan alle voor jou beschikbare opties HANDLEIDING KC Pampus Club App App Menuscherm. Door bovenaan in de App op te klikken opent zich het menuscherm van de KC Pampus Club App. Hierin staan alle voor jou beschikbare opties - NAAM: Bovenaan

Nadere informatie

"Winterdutje" weer voorbij

Winterdutje weer voorbij Museum SMAAK is een tijdelijk museum door senioren, voor iedereen in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open:

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Leidersdag 30 september 2017

Leidersdag 30 september 2017 Het betrekken van vermogens fondsen Het 10 stappenplan Selecteer één of meerdere fondsen. Ieder fonds heeft zijn eigen geschiedenis, wijze van financiering en specifieke doelstellingen. Selecteer dat fonds

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 14-10-2015 Nummer 4 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Ermen Consult, Pieternel Ermen Fondsenwerving Wat verstaan we daar onder? Alle manieren van geld verwerven zonder dat daarvoor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Cursus Bloemschikken Nieuw Assortiment Agenda Workshops. Klik hier om de online versie te bekijken

Cursus Bloemschikken Nieuw Assortiment Agenda Workshops. Klik hier om de online versie te bekijken Cursus Bloemschikken Nieuw Assortiment Agenda Workshops Klik hier om de online versie te bekijken Cursus Bloemschikken De datums voor de nieuwe workshopseries/cursus voorjaar- en zomerperiode 2015 zijn

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. WiekenWeetjes

In deze nieuwsbrief. WiekenWeetjes Jaargang 13 / nr 7 2 december De volgende verschijnt op 16 december. Berichten voor de volgende uiterlijk 14 december mailen naar info@wormerwieken.nl ICBS De Balk 2A/2B 1531 PS Wormer 075 201 01 28 info@wormerwieken.nl

Nadere informatie

Schelpen naar keuze Cursus & Opleiding Nieuw assortiment. Klik hier om de online versie te bekijken

Schelpen naar keuze Cursus & Opleiding Nieuw assortiment. Klik hier om de online versie te bekijken Schelpen naar keuze Cursus & Opleiding Nieuw assortiment Klik hier om de online versie te bekijken Schelpen naar keuze Leef je eens lekker uit met schelpen, want mooie schelpen gaan het dit jaar helemaal

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Handleiding KNZB Webkalender

Handleiding KNZB Webkalender Handleiding KNZB Webkalender Wij zijn zeer verheugd u te kunnen laten weten dat de webkalender van de KNZB gereed en online is. De wedstrijden voor alle disciplines die voorheen via kring en/of bureau

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Handleiding Invullen Bardiensten 2016

Handleiding Invullen Bardiensten 2016 Inleiding Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis Club (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2016. Het invoeren wordt online via internet op de website

Nadere informatie

PARK DE OUDE KWEKERIJ

PARK DE OUDE KWEKERIJ Geachte lezer of aspirant-lid PARK DE OUDE KWEKERIJ EEN PARK VOOR EN DOOR BEWONERS NIEUWSBRIEF No. 2 - MAART 2013 Jazeker, u leest het goed, we kunnen bijna over leden gaan spreken. De laatste versie van

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen Informatiepakket aanmelding nieuwe verenigingen Bedankt voor uw interesse in het lidmaatschap van de KNZB! In dit pakket vindt u verschillende

Nadere informatie

Begeleidingsaanbod. Kerken voor de toekomst

Begeleidingsaanbod. Kerken voor de toekomst Begeleidingsaanbod Kerken voor de toekomst Hoewel de V-methode goed bruikbaar is als een zelf-doe-instrument, is het plezierig als zo nu en dan iemand van buiten meekijkt en meehelpt. Onze ervaring is

Nadere informatie

D E C L A R A T I E R E G E L I N G VERENIGING C A R A M B O L E

D E C L A R A T I E R E G E L I N G VERENIGING C A R A M B O L E D E C L A R A T I E R E G E L I N G VERENIGING C A R A M B O L E De declaratieregeling is bestemd voor de leden van het bestuur, commissies en voor overige personen die kosten bij de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2014 jaargang 2 In deze nieuwsbrief Tips om je huis veilig achter te laten Als je je eenzaam voelt Vacatures redactielid en penningmeester

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie