NIEUWSBRIEF. Mededelingen Algemeen Bestuur. Mogelijke agendapunten regio najaarsvergadering:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Mededelingen Algemeen Bestuur. Mogelijke agendapunten regio najaarsvergadering:"

Transcriptie

1 Jaargang 17, nummer 3 September 2014 Mededelingen Algemeen Bestuur Het AB kijkt met tevreden gevoel terug op de AV en vooral over het belang van ontmoeting en uitwisseling tussen alle betrokkenen: bestuursleden van afdelingen, AB leden, bestuursleden van Jacobafonds, redactie Denken en Doen, vertegenwoordigers en commissieleden van de denktank. Er was betrokkenheid, energie en spirit in de zaal. We hebben ook de vragen gehoord van de kleine afdelingen, de nood om bestuursleden en de kosten van activiteiten, lezingen en de verhoging van de afdracht. Een nieuw seizoen begint, velen van u hebben het programma al klaar. Het lijkt het AB zinvol de nieuwsbrieven beter aan te laten sluiten op uw bestuurswerk, de komende regiobijeenkomst en de mogelijkheid voorstellen in te dienen voor de Ledenraad van U leest hierover in deze nieuwsbrief, de volgende nieuwsbrief verschijnt in december waarin we melding maken van uw voorstellen en het preadvies van het AB op de voorstellen. In april ontvangen de regiovertegenwoordigers de uitnodiging voor de Ledenraad van 2015 met de bijbehorende stukken. In de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de inhoud van deze vergadering en leest u later een beknopt verslag. Per regio komen 2 vertegenwoordigers naar de Ledenraad, deze worden in uw regiovergadering gekozen. De stukken voor de Ledenraad ontvangen alle afdelingen ter kennisname. Voortgang Statuten. Op 23 juli zijn beide aktes, die van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK en van Stichting Jacobafonds gepasseerd bij onze notaris. Uw aanvullingen en correcties zijn vastgelegd tijdens de AV en verwerkt. De BAC (Beleidsadviescommissie) is al aan het werk om het huishoudelijk reglement op te stellen. Ledenfolder Op 21 augustus hebben alle afdelingen de nieuwe folder toegestuurd gekregen met een begeleidende brief. Heeft u meer folders nodig kunt u dit doorgeven aan het Centraal Bureau. De folders kunnen worden opgestuurd tegen vergoeding van de portokosten. Overleg AB met vertegenwoordigers Op donderdagmiddag 16 oktober zal er weer een overleg plaatsvinden tussen het AB en de vertegenwoordigers/ commissie leden van de Vereniging. Het is belangrijk dat er jaarlijks een goed contact en overleg is tussen beide groepen. De uitnodiging wordt binnenkort verzonden. We hopen dat u aanwezig kunt zijn. Een beetje Pokon Kent u het product Pokon nog? Het stond in vele keukenkastjes om de nodige voeding te geven aan de planten en de groei te bevorderen. Als bestuur van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK waren we op zoek naar een product voor de afdelingen van onze vereniging waarmee we de groei en bloei kunnen bevorderen. We willen u een voorstel doen om u te helpen bij de ledenwerving en het zichtbaar maken van ons netwerk in uw gemeente. Dit kost natuurlijk geld maar we vinden het zo belangrijk dat we in de begroting 2015 daar ruimte voor willen maken en dit te financieren uit onze reserve. Op de volgende bladzijde leest u ons voorstel. Maak er gebruik van en meld u aan. Wij willen samen met u gaan voor groei. Dieny Scheffer, voorzitter Mogelijke agendapunten regio najaarsvergadering: Voorstellen Ledenraad 2015 dienen voor 1 december 2014 bij het AB te worden ingediend. Penningmeestersoverleg op 20 november 2014 voor 1 penningmeester per regio. Ideeën/suggesties voor een landelijke Ledendag in 2015/2016. Onze voorzitter bezoekt graag uw regiovergadering en ziet uw uitnodiging tegemoet. Geeft u de datum van uw najaarsvergadering door aan het Centraal Bureau?

2 PAGINA 2 Voorstel ondersteuning afdelingen. (een beetje Pokon doet wonderen) Doel: Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK te versterken en stimulering van activiteiten POKON Middelen: Cursussen, workshops en trainingen organiseren in de regio s voor afdelingsbesturen. Bestuurlijke ondersteuning bieden aan afdelingen met een onvolledig of te gering aantal bestuursleden. Tegemoetkoming in de onkosten aan de afdelingen bij het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten om leden te werven en de afdeling te versterken. Bijdrage regeling: Afdelingen die activiteiten organiseren die voldoen aan de criteria kunnen 1/3 van de kosten van de activiteit declareren bij het Algemeen Bestuur. Activiteiten die in aanmerking komen: Ledenwerfactie: bijv. Meet en Greet bijeenkomst; een High Tea voor alle lokale vrouwen; activiteit op een Beursvloer e.d. Activiteiten met de buren, ( andere afdeling) samenwerkingsactiviteit, bijv. met Historische vereniging, Stichting voor Kunst en Cultuur, Woningbouw e.d. Bijdrage aanvragen: Aanvraag voor een bijdrage kunt u richten aan de penningmeester van de NVVH met een korte beschrijving van de activiteit en een globale begroting (zie het formulier als bijlage). Bericht van toekenning binnen 6 weken met daarin genoemd het toegekende bedrag. Voorschot na toekenning 75 % van het subsidiebedrag. Eindafrekening vindt plaats na het toesturen van de totale rekening met alle bescheiden aan de penningmeester. Workshops Workshop Wervende en creatieve teksten schrijven. Trainer drs. Gon Boers van Taal in Bedrijf. Locatie Kantoor NVVH in Amersfoort. Datum: 15 oktober 2014 van uur. U leert op een gemakkelijke en snelle manier een creatieve en toegankelijke tekst te schrijven, bijvoorbeeld een tekst voor de site, een nieuwsbrief, persbericht e.d. Het bestuur biedt u deze workshop aan om de ledenwerving bij de afdelingen een goede impuls te geven. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De trainer schrijft: Het lijkt me erg leuk en zinvol om met de leden van uw vereniging aan de slag te gaan, zodat zij kennis en inspiratie opdoen om de doelstellingen en activiteiten van NVVH nog beter onder de aandacht te brengen. Opgeven voor deze workshop bij Meld u snel aan want het aantal plaatsen is beperkt. Uiterlijk voor 9 oktober. Reiskosten worden vergoed (OV of 19ct per km). Workshop Besturen hoe gaat dat? U doet in deze workshop de noodzakelijk kennis op van de geschiedenis van Koninklijk NVVH-VROUWENETWERRK, de kracht van de vereniging en wat er nodig is voor het besturen van een afdeling. Datum 29 oktober. Locatie NVVH Kantoor in Amersfoort. Docenten Mieke van Riel en Dieny Scheffer. Deze workshop zien we als een extra ondersteuning aan de afdelingen en wordt u aangeboden door het bestuur. Er zijn geen kosten aan verbonden en de deelnemers kunnen hun reiskosten declareren (OV of 19ct per km). Deelnemers kunnen zich aanmelden via Opgeven voor 16 oktober ivm herfstvakantie CB. Website / ledenadminstratie Heeft u interesse in een cursus/instructiemiddag voor het werken in de website en/of de ledenadministratie? Geef dit dan door aan het Centraal Bureau. Bij voldoende interesse kan er een cursus worden georganiseerd. Penningmeestersoverleg Vanuit elke regio willen wij 1 penningmeester uitnodigen voor een overleg op donderdag 20 november van tot uur op het Centraal Bureau in Amersfoort. Reiskosten worden vergoed, voor een lunch wordt gezorgd. Onderwerp: begroting Opgeven van naam en betreffende regio bij het Centraal Bureau of bij de penningmeester.

3 JAARGANG 17, NUMMER 3 PAGINA 3 Van de penningmeester: De afdracht aan Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK voor 2015 is op de AV vastgesteld op 13 euro. Dat betekent het volgende; Uw ledenaantal staat vast per van het voorgaande jaar (2014), immers leden betalen contributie van 1 januari tot en met 31 december. U heeft er in het verleden voor gekozen zelf de contributie te innen en dus zelf zorg te dragen voor de afdracht. U dient dus ook uw leden attent te maken op het betalen van de contributie voor het komende nieuwe kalenderjaar. Op grond van bovenstaande hanteert het AB de peildatum van 31 januari. We geven u hiermee een maand respijt mocht u annuleringen nog niet verwerkt hebben. Het resultaat (opbrengsten van de afdracht) van 2014 laat een groot tekort zien van 3000 euro, zelfs na een telefonische herinnering in de maand juni, waardoor er nog afdrachten binnenkwamen is het tekort zo groot. Dit tekort (vanwege lager opgegeven aantal leden) is onverteerbaar en verschillende afdelingen worden daarover geïnformeerd. Voor mij, penningmeester betekent het erg veel werk, ook het verwerken van de afdrachten naar de ACWW en het Jacobafonds komen onregelmatig binnen. Ik moet u vragen om meer discipline en u te houden aan de gestelde tijdslimieten. Denkt u aan de afdracht? We hanteren 31-8 als tweede peildatum. In de AV heb ik benadrukt dat alle afdelingen gebruik maken van de mogelijkheid van de collectieve verzekering, daarnaast is er extra een Wegas verzekering afgesloten, specifiek voor bestuursleden, die een taak, opdracht voor de vereniging uitvoeren. Maakt uw afdeling gebruik van de reisverzekering? Vergeet niet de naam van uw afdeling te vermelden, de datum, het reisdoel en aantal personen. Het vertrouwde boekhoudprogramma in Excel is nog beschikbaar als download via de ledenadministratie. Tenslotte het goede nieuws Een heugelijk feit is dat er nieuwe leden bij verschillende afdelingen zijn gekomen. Dit dient navolging! Lydia van de Schilde De maandberichten Met veel plezier lezen wij de maandberichten, die wij van de afdelingen ontvangen. Maandelijks worden deze besproken in onze vergadering. Het was de laatste 2 maanden rustig met de maandberichten, echt vakantietijd. Wij willen u toch een paar dingen vanuit de MB s niet onthouden. Wij zien, hoe de afdelingen vele afsluitende activiteiten gehouden hebben voor de leden en zullen dan ook straks weer zien hoe het nieuwe seizoen weer van start gaat met weer nieuwe activiteiten. In Uithoorn hebben zij zelfs een hulpdienst opgezet voor leden die de boodschappen niet kunnen doen of vervoer nodig hebben om naar een dokter te gaan en de regiotaxi te belastend is. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd, maar leden helpen leden. Ook weten wij, dat er afdelingen zijn die leden voor een bijeenkomst ophalen. Wij lazen een prachtige omschrijving in het maandbericht van Genemuiden die we u niet willen onthouden: Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK is een netwerk voor veelzijdige vrouwen. Hoewel ontmoetingen en ontplooiing nog steeds basisbegrippen zijn binnen de NVVH is er ook sprake van een nieuw elan. NVVH vrouwen zijn vrouwen die vitaal, actief en betrokken midden in het leven staan en hun kennis en ervaring willen delen met een ander. NVVH-VROUWENNETWERK is een dynamische serviceorganisatie, die de belangen van vrouwen in de breedst mogelijke zin behartigt en een plek biedt voor sociale contacten en creativiteit op basis van educatie, voorlichting en ontmoeting. In verschillende maandberichten lezen wij dat u uw leden op de hoogte gebracht heeft van de AV in Nijkerk, dat is fijn want ook voor hen zijn de genomen besluiten van belang. Tijdens deze AV zijn de nieuwe statuten bekrachtigd en kunnen afdelingen indien gewenst financieel zelfstandig worden. Afdelingen kunnen dan de naam Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK en de afdelingsnaam blijven voeren. Babs Herlaar, ledenzaken

4 PAGINA 4 DENKTANK RUBRIEK Op de Algemene Vergadering is uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp actief ouder worden. Trudy Barnhard vertelde enthousiast over dit thema waarop alle afdelingen zich kunnen richten. De komende tijd zult u van ons veel over dit onderwerp kunnen lezen, kunnen horen. Wij willen onze leden bewust maken van de veranderingen in onze samenleving. Van het veranderen van de vanzelfsprekendheden: er wordt niet meer voor ouderen gezorgd! Zij moeten voor zichzelf zorgen en dan ook zelf aangeven wát zij daarvoor nodig hebben. Actief Ouder worden is een mentaliteit! Het gaat er nu om bewust gebruik te maken van al de vele mogelijkheden en daarbij toch de regie in eigen hand te houden. Zorg dat u betrokken blijft, dat u uw leden op de hoogte houdt en het onderwerp bespreekbaar maakt. In deze rubriek willen wij u informeren over de verschillende mogelijkheden om in uw afdeling aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er zijn zó veel aandachtsvelden dat u het thema regelmatig op uw agenda kunt zetten. Hebt u suggesties of een concreet voorstel stuur dit dan vóór 1 november naar dan kunnen we het meenemen in de volgende nieuwsbrief die uitkomt in december/januari. Ter inspiratie: Wij willen u attenderen op twee lezenswaardige boeken: Judith Viorst, Noodzakelijk verlies. Het betreft onderwerpen die met verlies te maken hebben zoals bijvoorbeeld het verlies van onze jeugd, onze idealen, onze onafhankelijkheid. Rudi Westendorp, Oud worden zonder het te zijn. Een navigatiesysteem voor het tweede leven dat voor ons ligt. Misschien iets voor de leeskring? Suggestie: Een discussiebijeenkomst over het thema PASSIE. Vragen stellen als Hadden we niet een passie? Hebben we een passie! Wat deed je vroeger, wat doe je nu. Waar werd je blij van en is dat nog zo? Wat gaf je een goed gevoel over jezelf, is dat nog steeds zo? Doel van de bijeenkomst is bewustwording van het geluk dat bepaalde activiteiten je geven (of gaven) en er meer (of opnieuw) iets mee doen. Onze afdeling. WWW-tjes: dé tom-tom voor het actief ouder worden. Kijk eens op: Een evenement in de Ahoy Rotterdam op vrijdag 10 en zaterdag 11 april Een blik op de toekomst waarin zij u tonen welke mogelijkheden er zijn rondom zorg en welzijnsvoorzieningen, een specifiek levensloop gericht evenement. Wij informeren u verder in de volgende nieuwsbrief, wellicht is het iets voor een excursie? Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. Een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. Met WeHelpen.nl kan hulp worden gevraagd en worden aangeboden. Welzijn Ouderen Borne heeft een cursus die gericht is op oudere volwassenen die samen met anderen stil willen staan bij de mogelijkheden van de latere levensfase. Het is de bedoeling dat deze rubriek gevoed wordt met door u aangeleverde suggesties. Houd het kort, navragen kan immers altijd.??? Tot slot De leden van de Denktank blijven zich bezighouden met deze onderwerpen. Wij willen immers allemaal zo lang mogelijk de regie in eigen handen houden en zelfstandig kunnen blijven wonen, maar vooral ook Actief blijven deelnemen aan het leven, Actief ouder worden is een mentaliteit die wij willen uitstralen. Een leven zonder droom is als een tuin zonder bloemen. Denktank Op de genoemde site kunt u hierover meer informatie vinden. Gemeentelijke website. Kijk ook eens naar de gemeentelijke website. Hoe ver is de gemeente met beleidsvorming? Is er inspraak mogelijk? Hoe kunt u uw mening ventileren?

5 PAGINA 5 Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK Koningin Wilhelminalaan HN Amersfoort Postbus BL Amersfoort Telefoon: (033) NL37 INGB Website: Webmail Digitaal bij deze Nieuwsbrief: Aanvraagformulier ondersteuning afdeling Data om te onthouden 15 oktober; workshop teksten schrijven 16 oktober; AB met vertegenwoordigers 29 oktober; bestuurscursus 20 november; penningmeestersoverleg 1 december; deadline voorstellen Ledenraad 2015 Niet alleen is er een nieuwe ledenadministratie gekomen, alle secretariaten van de afdelingen beschikken nu over een eigen webmailadres. De afdelingen hebben de instructies inmiddels ontvangen. Ook het Algemeen bestuur maakt hiervan gebruik. Nu wij weer te horen gekregen hebben dat de portokosten waarschijnlijk weer omhoog gaan zijn wij blij met deze webmails. Door deze webmails is het bestuur ervan verzekerd, dat de berichten die wij versturen bij alle secretariaten aankomen. U leest uw mail via de website en dan rechtsboven in klikken op webmail. Heeft u hier vragen over graag mailen naar het CB via Korenfestival 2015 Afdeling Maarsen (Stichtste Vecht) organiseert in de periode van 16 tot 23 april 2015 een landelijk Korenfestival. De precieze datum is nog niet bekend. Heeft uw afdeling een koor een heeft u interesse in deze dag kunt u voor meer informatie contact opnemen met mevrouw Joke Morssink, tel: of via Jacobafonds Ledenadministratie Er wordt sinds een paar weken gewerkt met een nieuwe ledenadministratie. Afdelingen hebben een handleiding ontvangen. Tevens is de laatste versie van de handleiding beschikbaar na inloggen. Heeft u vragen of opmerkingen over de ledenadministratie laat dit dan weten, zodat wij deze kunnen bundelen en beantwoorden. Stel u vraag, het liefst per , aan het CB via Nieuwe samenstelling bestuur: Mieke van Riel, voorzitter Piety de Jong, secretaris Rina Gorter, penningmeester Lydia van de Schilde, lid AB Tineke Krook, lid Tiny Gakes, rapportrice tel: NB in D&D nr. 4 staat een verkeerd telefoonnummer! Afdelingen kunnen een aanvraag doen bij Stichting Jacobafonds voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van een activiteit rondom het thema Actief ouder worden en Hoe kun je zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Bij de penningmeester van het JF. Mededelingen Centraal Bureau Tijdens de herfstvakantie is het CB gesloten van 20 oktober t/m 24 oktober. U ontvangt de nieuwsbrief digitaal. De volgende nieuwsbrief verschijnt in december. De postbezorging op het CB in Amersfoort is alleen nog maar op dinsdag en donderdag. Houdt u daar rekening mee als u post verstuurt naar Postbus 1496, 3800 BL.

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 editie ledenvertoeving GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

No 4-2013. Uitgebreide informatie over de fusie is te vinden op de speciale fusiewebsite: http://fusiekvovvn.wordpress.com/

No 4-2013. Uitgebreide informatie over de fusie is te vinden op de speciale fusiewebsite: http://fusiekvovvn.wordpress.com/ No 4-2013 datum: 5 december 2013 kenmerk: 2013/801/A8/team Het NIEUWS voor afdelingen bevat informatie en tips die voor afdelingsbesturen en leden nuttig en interessant zijn. Het NIEUWS wordt gemaakt door

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

in beweging WAAROM IS INTERNET BELANGRIJK VOOR ONS Het informatieblad van ANBO Amersfoort

in beweging WAAROM IS INTERNET BELANGRIJK VOOR ONS Het informatieblad van ANBO Amersfoort Jaargang 2015, nr. 2 in beweging Het informatieblad van ANBO Amersfoort WAAROM IS INTERNET BELANGRIJK VOOR ONS We leven in een tijd van snelle veranderingen. De paardentram is er niet meer, het fotorolletje

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN.

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN. juni 2015 Jaargang 10 nummer 2 Nieuwsflits INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN... CLIËNTENRAAD:

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie