DIFFUSIE VAN ONDERNEMINGSDATABANKEN BIJ LOKALE BESTUREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIFFUSIE VAN ONDERNEMINGSDATABANKEN BIJ LOKALE BESTUREN"

Transcriptie

1 DIFFUSIE VAN ONDERNEMINGSDATABANKEN BIJ LOKALE BESTUREN Een verkennend onderzoek Simon VANDER ELST Sabine ROTTHIER Filip DE RYNCK Onderzoeksrapport MAART 2011

2 Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde - Hogeschool Gent Niets uit deze uitgave mag, zelfs gedeeltelijk, openbaar gemaakt worden, gereproduceerd, vertaald of aangepast, onder enige vorm ook, hierin begrepen fotokopie, microfilm, bandopname behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.

3

4

5 Diffusie van ondernemingsdatabanken bij lokale besturen Een verkennend onderzoek Simon VANDER ELST Sabine ROTTHIER Filip DE RYNCK Onderzoeksrapport MAART 2011

6

7 WOORD VOORAF De I-scans uitgevoerd door Hogeschool Gent tonen aan dat lokale besturen worstelen met het up-to-date houden van hun bestanden met ondernemingsgegevens. Een correcte organisatiebrede databank met bedrijfsgegevens is veeleer droom dan werkelijkheid. Nochtans zijn betrouwbare ondernemingsgegevens van groot belang voor de uitbouw van een lokaal economisch beleid, het heffen van gemeentelijke bedrijfsbelastingen enz. In dit rapport behandelen we de resultaten van een onderzoek naar de verspreiding van ondernemingsdata(banken) bij Vlaamse lokale besturen. We voerden een survey uit om het gebruik van ondernemingsdata(banken) in kaart te brengen. Vervolgens interviewden we lokale ambtenaren om zicht te krijgen op hoe steden en gemeenten ondernemingsdatabanken adopteren, implementeren en gebruiken en wat de effecten van dit innovatieproces zijn. Dat leverde een uniek beeld op van gemeentelijke praktijken m.b.t. het gebruik van ondernemingsgegevens. Dit rapport maakt deel uit van een nieuw onderzoeksspoor naar de effecten van ICTtoepassingen. In dit onderzoeksspoor onderzoeken we de effecten van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO) op Vlaamse steden en gemeenten. We trachten inzichten te krijgen in de wijze waarop lokale ambtenaren gebruik maken van deze authentieke gegevensbronnen, hoe gemeenten de verschillende KBO- en VKBO-ontsluitingstoepassingen implementeren en wat de effecten zijn op bijvoorbeeld de gemeentelijke dienstverlening, de werking van de backoffice enz. In de eerste plaats danken we alle lokale ambtenaren die deelnamen aan de survey en de interviews. Uit respect voor de onderzochte gemeenten laten we de gemeenten in de bespreking van de resultaten anoniem. We danken de Vlaamse overheid voor de steun voor het project en we bedanken zeer in het bijzonder de stuurgroep die ons veel vertrouwen heeft gegeven, die het hele project van dichtbij heeft begeleid en ondersteund en die ook als leescomité heeft gediend voor deze publicatie: Herman Callens (VVSG), Heidi Kestens (VVSG), Peter Hautekiet (V-IC-TOR), Geert Mareels en Jan Godderis (Corve, Vlaamse overheid).

8

9 DIFFUSIE VAN ONDERNEMINGSDATABANKEN BIJ LOKALE BESTUREN EEN VERKENNEND ONDERZOEK DEEL I: INLEIDING DEEL II: PERSPECTIEVEN OP ICT EN ORGANISATIE DEEL III: ONDERZOEKSFOCUS EN ONDERZOEKSOPZET Onderzoeksfocus egovernment en authentieke gegevensbronnen Lokale besturen en de authentieke gegevensbronnen KBO en VKBO Onderzoeksopzet Semi-gestructureerde interviews De survey Opzet van de survey Surveyontwerp DEEL IV: ONDERZOEKSRESULTATEN De gebruikte databanken Vaststellingen uit de survey Vaststellingen uit de interviews De behoefte aan ondernemingsgegevens De gemeentelijke fiscaliteit Vaststelling uit de survey De Lokale fiscaliteit van de onderzochte gemeenten Welke databronnen en ontsluitingstoepassingen gebruiken financiële diensten? Lokaal economisch beleid Vaststellingen uit de survey Het lokaal economisch beleid van de onderzochte gemeenten Welke databronnen en ontsluitingstoepassingen gebruiken diensten lokale economie?38

10 4.3. Bespreking van het diffusieproces Adoptie van ICT: theoretisch overzicht Adoptiemodellen Onderzoeksvragen Adoptie van ICT: empirische vaststellingen Regelgeving en druk van buitenaf Supplier marketing activities De perceptie van de verwachte voordelen Compatibiliteit Complexiteit Onzekerheid De grootte van de gemeente De uiteindelijke adoptiebeslissing Implementatie van ICT: theoretisch overzicht Implementatie en veranderingsmanagement Implementatiestrategieën Onderzoeksvragen De Implementatiefase: empirische vaststellingen Actoren betrokken tijdens de implementatiefase Aanpassen van de ICT Welke middelen worden ingezet? Communicatie De implementatiestrategie ICT-gebruik: theoretisch overzicht Fysieke en affectieve toegankelijkheid Onderzoeksvragen De fase van het gebruik: empirische vaststellingen De gebruiksvriendelijkheid van de toepassing Het ervaringsniveau van de gebruiker... 68

11 Effecten van ICT: theoretisch overzicht Effecten op individueel niveau Effecten op processen Effecten op organisatiestructuur Financiële effecten Effecten op interorganisatorische relaties Effecten op de interactie tussen organisatie en technologie Onderzoeksvragen Effecten: empirische vaststellingen Effecten op de werkactiviteiten Informationoverload Empowerment Veranderende afhankelijkheidsrelaties tussen diensten Effecten op de dienstverlening Effecten op beleid Effecten op de inschatting van de toepasbaarheid van de technologie Veranderende interne en externe relaties Overzicht geformuleerde hypothesen DEEL V: CONCLUSIE De gemeentelijke behoefte aan ondernemingsgegevens Gebruik Adoptiefactoren en -beslissing De implementatie De Effecten LITERATUUROVERZICHT... 93

12

13 Deel I: Inleiding DEEL I: INLEIDING Dit rapport maakt deel uit van een onderzoek naar de effecten van ICT-toepassingen bij lokale besturen. In dit rapport behandelen we de resultaten van verkennende interviews en een survey uitgevoerd bij Vlaamse steden en gemeenten. In totaal hielden we gesprekken bij negen lokale besturen, bij de Coördinatiecel Vlaamse egovernment (CORVE) en bij de beheersdienst van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Op basis van deze verkennende interviews en een literatuurstudie komen we in dit onderzoeksrapport tot een onderzoekskader om de diffusie en, in het bijzonder, de effecten van ICT-toepassingen bij lokale besturen te analyseren We vulden de inzichten uit de interviews aan met de resultaten uit een survey bij alle steden en gemeenten. Deze survey peilde voornamelijk naar het gebruik van ondernemingsgegevens door lokale besturen. Het laatste decennium is de wetenschappelijke aandacht voor egovernment binnen Vlaanderen toegenomen. 1 Het onderzoek uitgevoerd aan de Hogeschool Gent focuste de voorbije zes jaar op lokaal egovernment, meer bepaald op de relatie tussen organisatie en ICT. In deze studies wordt ICT als één geheel aanzien. ICT is echter een verzamelterm voor verschillende technologische toepassingen en infrastructuren die lokale besturen kunnen implementeren. De diffusie van een specifieke ICT-toepassing, inclusief de effecten ervan voor de organisatie, is tot nu toe zelden onderzocht bij gemeenten. Via een nieuwe reeks onderzoeksrapporten vullen we deze leemte over de studie van egovernment binnen de Vlaamse lokale besturen. Zijn steden en gemeenten niet in staat zichzelf te evalueren op het vlak van hun ICTtoepassingen? Uit empirisch onderzoek blijken twee zaken: ten eerste gebruiken gemeenten nog maar nauwelijks kwaliteitsmodellen zoals het CAF en de Balanced Scorecard (Bouckaert en Van Roosbroek, 2009); ten tweede zijn managementteams in de praktijk nog steeds bezig met hun oprichting en helemaal niet met de evaluatie van het beleid (Olislagers & Ackaert, 2009). Ook de I-scans bevestigen deze bevindingen (Boudry, e.a., 2009: 17-18). Er is nood aan onderzoek naar de effecten van ICT omdat ICT een steeds groter wordende rol speelt binnen lokale besturen en omwille van de beloften die het inhoudt. Zo blijkt uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk (Birch, 2003) dat 47 percent of local authorities reported change in the cost of providing information as a result of egovernment - with 35% of local authorities seeing e-government as having brought a rise in these costs and only 12% reporting a reduction. Hoe dat in Vlaanderen zit, weten we niet. We begeven ons met dit onderzoek in Vlaanderen op onontgonnen terrein, maar ook binnen de wetenschappelijke literatuur rond egovernment ontbreekt het nog aan een een goed theoretisch raamwerk om de impact van egovernment te meten. (Peters, Janssen & van Engers, 2004: 487) De focus van egovernmentstudies ligt vaak op makkelijk meetbare outputindicatoren, zoals de evaluatie van het aantal front office-toepassingen die een gemeente aanbiedt: Our analyzes shows a messy picture on the measurement of e- government. Many measurement instruments take a too simplistic view and focus on 1 Zie de publicaties: Diffusie van ICT in kleine Vlaamse gemeenten (Rotthier, Boudry & De Rynck, 2005), Egov in Vlaamse gemeenten (Rotthier, 2006), Egovernment bij lokale overheden (Rotthier & De Rynck, 2005) en Lokaal egovernment, De ontwikkeling en implementatie bij Vlaamse gemeenten (Rotthier & De Rynck, 2005). 13

14 Deel I: Inleiding measuring what is easy to measure. (Peters, Janssen & van Engers, 2004, Janssen, Rotthier & Snijkers, 2003) Dit onderzoeksrapport bevat vijf delen. Het eerste deel is deze inleidende tekst. In het tweede deel bespreken we onze visie op de relatie tussen ICT en organisaties. Deel drie gaat dieper in op het onderzoeksopzet. Vervolgens bespreken we in het vierde deel onze empirische bevindingen. We doen dit aan de hand van het vier-fasen-model van Bouwman e.a. waarbij we dieper ingaan op de adoptie-, implementatie-, gebruiks- en effectenfase van de onderzochte ICT-toepassingen. Vooraleer we de empirische vaststellingen bespreken over elk van deze fasen maken we enkele theoretische beschouwingen die als leidraad dienen bij het lezen van de onderzoeksresultaten. In het vijfde deel vatten we de belangrijkste vaststellingen kort samen. 14

15 Deel II: Perspectieven op ICT en organisatie DEEL II: PERSPECTIEVEN OP ICT EN ORGANISATIE Welke theoretische visies bestaan er om onderzoek over de effecten van ICT-toepassingen te kaderen? Er zijn drie visies over de verhouding tussen ICT en organisaties. De eerste benadering, het technologisch determinisme, legt het accent op de invloed die de informatietechnologie heeft op de structuur en cultuur van de organisatie en op het interne en externe functioneren van die organisatie (Van der Meer & Boer, 1994). Het technologisch determinisme gaat ervan uit dat de technologie een oorzakelijke invloed heeft op de wijze waarop een organisatie verandert (Rotthier, Boudry en De Rynck, 2006: 9). Een aantal auteurs heeft deze zienswijze aangevochten (Janssens, D., Rotthier, S & Snijkers K, 2004). Empirische bevindingen toonden aan dat effecten zich niet altijd eenduidig manifesteren. Kraemer en King (1986) stelden bijvoorbeeld vast that there were few clear-cut answers to the key question of how computers affect organizations. Gelijkaardige empirische bevindingen hebben bij een aantal onderzoekers (Zoudiris, 2001, Fountain, 2001) geleid tot een radicale ommezwaai in hun denken over de relatie tussen ICT en organisaties. Zij hanteren een andere theoretische benadering, namelijk het technologische constructivisme. 2 Bouwman, e.a. (2002: 16) verwoorden deze zienswijze als volgt: Het uitgangspunt is nu wat de organisatie aan structuren en processen kent en wat mensen er mee doen. Alleen die technologieën worden in huis gehaald waarvan op voorhand duidelijk is dat ze bij de processen en structuren aansluiten en passen in het gedrag van mensen. of zoals Van der Meer en Boer (o.c.) het treffend verwoorden: De keuze en vormgeving van architectuur, programmatuur en gebruiksroutines weerspiegelen volgens deze optiek de al bestaande organisatiestructuur, -cultuur en handelingspraktijken. Vanuit een technologisch deterministische visie zijn de inherente kenmerken van de technologie de onafhankelijke variabelen; de afhankelijke variabelen zijn de organisatiestructuur, -cultuur 3 en de samenstellende delen daarvan. Het technologische constructivisme draait de te operationaliseren variabelen om. Organisatiecultuur en - structuur zijn verklarende variabelen voor de ingezette technologie. Is één van bovenstaande perspectieven dan bruikbaar voor een onderzoek naar de effecten van ICT op Vlaamse lokale besturen? Empirisch onderzoek van Rotthier, Boudry en De Rynck (o.c.) maakt duidelijk dat beide perspectieven hun waarde hebben. Zowel de organisatiestructuur als -cultuur beïnvloeden enerzijds ICT-innovatieprocessen: diensthoofden spelen immers een centrale rol in de diffusie van ICT-toepassingen door hun dienst. Anderzijds beïnvloeden technologische kenmerken ook de organisatiestructuur en - cultuur. Zo hebben technologische innovaties in een aantal gemeenten geleid tot de aanstelling van een systeemverantwoordelijke en een schepen bevoegd voor informatica. 2 3 Rotthier, Boudry & De Rynck (2006) spreken over het organisationeel en sociaal, ofwel socio-organisatorisch determinisme. Van der Meer & Boer (1994) houden het bij een sociaal constructivistische visie. Ofwel structuur vanuit een functionele benadering als de functies, procedures, posities, ruimtelijke indeling, enz. en de organisatiecultuur vanuit een zelfde benadering te verstaan als waarden, normen, codes, manieren van praten, enz. 15

16 Deel II: Perspectieven op ICT en organisatie Beide visies moeten met elkaar verbonden worden. Dit brengt ons bij de stroming van de procesdynamica. Eén van de theorieën die huist onder de procesdynamische stroming is de adaptive structuration theory. In deze theorie wordt de organisatie beschouwd als een complex adaptief systeem dat zich voortdurend moet aanpassen aan de omgeving en aan nieuwe technologie. Het gaat niet om een technologisch determinisme of een sociaalorganisatorisch determinisme, maar om de wisselwerking van technologie en organisatie. (Bouwman e.a., o.c.). Deze theorie heeft gevolgen voor de wijze waarop de diffusie van ICT binnen organisaties moet onderzocht worden. Omdat er sprake is van een wisselwerking tussen technologie en organisatie moeten we de effecten van ICT-toepassingen bestuderen binnen een breder innovatieproces. De theoretische modellen die huizen onder de adaptive structuration theory hebben bijgevolg niet enkel aandacht voor de effecten van de ingezette technologie - die zijn immers niet enkel afhankelijk van de inherente kenmerken van de technologie, maar ook van de organisatiestructuur en -cultuur - maar schenken ook aandacht aan het bredere innovatieproces. Interessant is het onderzoeksmodel van Bouwman dat zich goed leent voor de studie van ICT-diffusieprocessen. Alvorens dieper in te gaan op dit model behandelen we in het hierop volgende deel het onderzoeksopzet. 16

17 Deel III: Onderzoeksfocus en onderzoeksopzet DEEL III: ONDERZOEKSFOCUS EN ONDERZOEKSOPZET 3.1. ONDERZOEKSFOCUS In dit onderdeel duiden we welke ICT-toepassingen we in het kader van dit onderzoeksspoor onderzoeken. Daarnaast bespreken we het onderzoeksopzet egovernment en authentieke gegevensbronnen Bekkers (2001: 53) definieert egovernment als het ondersteunen respectievelijk het herontwerpen van de bestaande/potentiële relaties en interacties die een overheid onderhoudt met relevante partijen in haar omgeving door middel van ICT-netwerken, zoals internet, teneinde toegevoegde waarde te bieden. Daarmee linkt Bekkers het begrip egovernment aan het streven naar een toegevoegde waarde. Deze toegevoegde waarde ligt volgens Rotthier (2010) in het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar bestuur, in een versterking van de kwaliteit van de dienstverlening, in het stimuleren van de politieke en publieke participatie van bijvoorbeeld burgers en in het realiseren van efficiëntiewinst. Ook binnen de Belgische en Vlaamse bestuurlijke context koppelen beleidsvoerders de ontwikkeling van egovernment aan dergelijke te verwachten voordelen: egovernment moet zorgen voor een betere dienstverlening aan de klant en een efficiëntere overheid. (CORVE, 2010). Eén van de concrete middelen om die efficiëntere overheid te realiseren zijn authentieke gegevensbronnen. Zowel de Vlaamse als de federale overheid zien in authentieke gegevensbronnen de sleutel om het principe van de éénmalige gegevensopvraging, meervoudig (her)gebruik in de praktijk te realiseren. In dit onderzoek focussen we op de authentieke gegevensbronnen KBO en VKBO. De Kruispuntbank van Ondernemingen is de federale authentieke bron met ondernemingsgegevens. De Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen is de Vlaamse authentieke gegevensbron met ondernemingsgegevens. 4 Via deze databanken wil men enerzijds een betere dienstverlening ten aanzien van de klant, in casu ondernemingen, realiseren: gegevens worden éénmalig opgevraagd wat leidt tot een administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen. Anderzijds levert de centralisatie en uniformisering van ondernemingsdata in één centrale databank die toegankelijk is voor de verschillende overheidsdiensten, voordelen op voor de overheid zelf. Een eenmalige opvraging van ondernemingsdata volstaat om deze data vervolgens meervoudig te gebruiken. Daarenboven beschikken overheidsdiensten over de meest actuele en juridische gegevens (FOD Economie, 2010) Lokale besturen en de authentieke gegevensbronnen KBO en VKBO Om het principe van de eenmalige gegevensopvraging succesvol te realiseren, is het noodzakelijk dat alle overheden toegang hebben tot de gegevens uit de authentieke gegevensbron. Zowel de KBO als de VKBO zijn toegankelijk voor lokale besturen. Deze 4 De VKBO is in essentie een KBO-kopie maar voegt extra gegevens, zogenaamde verrijkingen toe. 17

18 Vlaamse overheid Federale overheid Deel III: Onderzoeksfocus en onderzoeksopzet toegang is geregeld via een reeks ICT-toepassingen. Onderstaande tabel bevat een overzicht van deze ICT-toepassingen. Actor ICT-toepassing Data die worden ontsloten 1. Beheers dienst KBO 2. Beheers dienst KBO 3. Beheers dienst KBO 4. Beheers dienst KBO 5. Beheers dienst KBO 6. Beheers dienst KBO KBO Public Search KBO-wi (ook TAP) KBO- (wijzigingsextract en) KBO-listings KBO-select KBO-webservices (ook TAP) KBO-data niet beschermd door privacywet KBO-data (focus op data van één onderneming) KBO-data KBO-data bulkgegevens KBO-data volgens vraag van de gebruiker KBO-data Beperkte omschrijving URL waar bepaalde KBO-data door iedereen geconsulteerd kunnen worden. Online applicatie voor alle overheidsentiteiten om KBO te consulteren, na toelatingsaanvraag. Via TAP kan een gemeente ook optreden als initiator. Een bestand met gegevens over ondernemingen aangeleverd via ftp. Een Excel-lijst met specifiek gefilterde gegevens van ondernemingen. Op vraag gestuurde front office toepassing van KBO waarbij de gebruiker listings op maat kan aanmaken. Software gemeente bevraagt KBO. Via TAP kan een gemeente ook optreden als initiator. 7. CORVE VKBO-GO VKBO-data (focus op één onderneming) 8. CORVE VKBO-gemeentebestanden + generieke publicaties VKBO-data bulkgegevens Online applicatie om VKBO te consulteren. Toegang via een systeem van gebruiksrechten. Alle ondernemingen en vestigingen binnen een bepaalde gemeente die aangeleverd worden via ftp of in een csv -formaat dat integreerbaar is in bestaande databanken (bv. Excel of Acces) of software bij lokale besturen. Meerdere varianten. Updates mogelijk via generieke publicaties. 18

19 Provinciale overheid ICT-dienstenleveranciers Deel III: Onderzoeksfocus en onderzoeksopzet 9. CORVE VKBO-gemeenterapport 10. CORVE VKBOwebservices 11. CORVE VKBOgeografische user interface VKBO-data bulkgegevens VKBO-data (focus op één onderneming) VKBO-data geografische weergegeven 12. Cipal Themis Gekoppeld aan VKBO via webservice en periodieke gemeentebestanden 13. Cevi Lokovest Gekoppeld aan KBO via webservice 14. Remmicom Dossieropvolging Ruimtelijke Ordening 15. Anaxis Gemeentelijke websites 16. Intercommunal e Leiedal 17. Provincie West- Vlaanderen Bedrijvengids Digitaal Economische Kaart Gekoppeld aan VKBO Gekoppeld aan VKBO-data via periodieke aangeleverde bestanden of webservice VKBO-data: webservices en periodiek aangeleverde bestanden VKBO-data: webservices en periodiek aangeleverde bestanden Alle ondernemingen en vestigingen binnen een gemeente in een Excellijst aangeleverd via . Software gemeente bevraagt VKBO vanuit toepassing gemeente. Via geocodering kunnen ondernemingen op kaart worden weergegeven. Geïntegreerde database met koppeling naar VKBO en naar andere CIPALtoepassingen KBO wordt bevraagd vanuit bepaalde CEVItoepassingen. VKBO-data zijn gekoppeld aan het dossieropvolgingssysteem van Remmicom Genereert een overzicht van de ondernemingen en vestigingen uit VKBO via lijst of geografisch op de gemeentelijke website waarbij gemeenten data kunnen wijzigingen/aanvullen Genereert een overzicht van de ondernemingen en vestigingen van een gemeente op kaart waarbij ondernemers gegevens kunnen wijzigen/aanvullen. Genereert een overzicht van de ondernemingen en vestigingen van een gemeente op kaart waarbij ondernemers gegevens kunnen wijzigen/aanvullen. 19

20 Deel III: Onderzoeksfocus en onderzoeksopzet 18. Provincie Antwerpen Databank Locatus Niet gelinkt aan KBO of VKBO De Locatuslijst bevat een overzicht van de kleinhandel van de Antwerpse gemeenten. De provincie Antwerpen stelt de gegevens aan haar lokale besturen ter beschikking. Tabel 1: overzicht ICT-toepassingen die KBO en VKBO ontsluiten naar lokale besturen 5 Volgende opmerkingen bij deze tabel zijn belangrijk: De federale overheid ontsluit de KBO naar lokale besturen via een aantal ICTontsluitingstoepassingen ontwikkeld door de Beheersdienst KBO (1-6) en via een koppeling met de ICT-toepassingen Lokovest (13) van de softwareleverancier Cevi en de Digitaal Economische Kaart (17) van de provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse Coördinatiecel Vlaams egovernment ontsluit anno 2010 de VKBO naar lokale besturen via een aantal ICT-ontsluitingstoepassingen (7-11) en via koppelingen met de ICT-toepassingen Themis (12) van ICT-dienstenleverancier Cipal, het dossieropvolgingsprogramma Ruimtelijke Ordening van ICT-dienstenleverancier (14) van Remmicom, gemeentelijke websites gebouwd door ICT-dienstenleverancier Anaxis (15) en de ICT-toepassing Bedrijvengids (16) van intercommunale Leiedal. Afhankelijk van de ICT-toepassing waaraan de authentieke gegevensbron gekoppeld is, zijn er verschillende gebruikstoepassingen mogelijk voor gemeenten, worden er meer of minder data ontsloten, zijn er verschillende toelatingsprocedures enz ONDERZOEKSOPZET Semi-gestructureerde interviews In het globale micro-onderzoek onderzoeken we de effecten van de ontsluiting van de authentieke gegevensdatabanken KBO en VKBO bij lokale besturen. In dit eerste rapport bespreken we de resultaten van een reeks verkennende gesprekken die we hebben gevoerd met lokale ambtenaren van verschillende gemeentebesturen. Op basis van dit verkennend onderzoek formuleren we een aantal hypothesen voor verder onderzoek. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de gesprekken. 5 Voor een uitgebreide bespreking zie het onderzoeksrapport Lokale besturen en ondernemingsdata. Wie levert de data?. 20

21 Deel III: Onderzoeksfocus en onderzoeksopzet Gemeente/organisatie Beheersdienst KBO Coördinatiecel Vlaamse egov. Gemeente 1 Gemeente 2 Gemeente 3 Gemeente 4 Gemeente 5 Gemeente 6 Gemeente 7 Gemeente 8 Gemeente 9 Functie Adviseur Adviseur data integratie ondernemingsgegevens en de verantwoordelijke voor de coördinatie projecten lokale overheden Diensthoofd maatschappelijke zaken en ontvanger Ontvanger en stedenbouwkundig ambtenaar Communicatieambtenaar, ICT-verantwoordelijke en ontvanger Ambtenaar lokale economie, medewerker dienst belastingen, GIS-verantwoordelijke, communicatieverantwoordelijke Medewerker externe betrekkingen, GISverantwoordelijke en ontvanger Projectmedewerker, medewerker dienst belastingen, medewerker economie Medewerker lokale economie en databeheerder Medewerker lokale economie, GIS-coördinator, verantwoordelijke dienst lokale economie, centrummanager Medewerker sectie handel en economie Tabel 2: overzicht gesprekspersonen De gesprekken met CORVE en de Beheersdienst KBO hadden tot doel inzicht te krijgen in het ontstaan, de inhoud, de ontsluitingstoepassingen, enz. van de KBO- en VKBO-databanken. De gemeenten werden niet willekeurig geselecteerd. Er werd rekening gehouden met een aantal parameters: De ondernemingsdatabanken die de gemeenten gebruiken: omdat ondernemingsdata uit KBO en VKBO via een aantal verschillende ICT-toepassingen worden ontsloten naar gemeenten, hebben we een selectie van gemeenten gemaakt van gemeenten waarbinnen verschillende ondernemingsdatabanken worden gebruikt. Dit was het belangrijkste selectiecriterium. Vervolgens selecteerden we op basis van: het aantal inwoners: zowel middelgrote, centrumsteden als grote steden kwamen aan bod. Hoewel ook kleine gemeenten werden gevraagd deel te nemen aan dit verkennende onderzoek, ging geen van deze gemeenten in op onze vraag. de provincie: er werden gesprekken gevoerd met gemeenten uit de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. De lokale besturen uit de provincie Limburg zullen in het vervolgonderzoek aan bod komen. 21

22 Deel III: Onderzoeksfocus en onderzoeksopzet Op basis van deze parameters kunnen we tabel 2 verder aanvullen: Gemeente Aantal inw. Gemeente 1 +/ Gemeente 2 +/ Provincie Oost-Vl. West-Vl. Gebruikte ondernemingsdatabanke n ICT-toepassingen Lokovest KBO Public Search, Graydon gratis lijsten, Belgisch Staatsblad (B.S.) 22 Gemeente 3 +/ Gemeente 4 +/ Gemeente 5 +/ Gemeente 6 +/ Gemeente 7 +/ Gemeente 8 +/ Antwerpen West-Vl. West-Vl. Antwerpen Oost-Vl. Oost-Vl. VKBOgemeenterapporten Locatus handelsdatabank Digitaal Economische Kaart VKBOgemeenterapporten Lokovest Bedrijvengids Lokovest VKBO-GO VKBOgemeentebestanden en - rapporten Themis van Cipal Locatus handelsdatabank Graydon Trends top Bel-First VKBO-GO Lokovest Coface Zelf samengestelde lijsten VKBO-gemeenterapport Themis Gemeente 9 +/ Vlaams-Brabant Tabel 3: overzicht gemeenten en selectieparameters In elk van bovenstaande gemeenten werd een gesprek gevoerd op basis van een semigestructureerde vragenlijst. Er werd niet geopteerd voor een volledige gestructureerde vragenlijst omdat de specifieke context van elk van de onderzochte gemeenten complete standaardisering niet toeliet en omdat het onderzoek kwalitatief en verkennend was. Vooraf aan de gesprekken hielden we per gemeente een vooronderzoek: Raadpleging van het organogram; Het identificeren van de sleutelactoren m.b.t. het gebruik van ondernemingsdata; Het analyseren van de dienstverlening die deze gemeenten bieden ten aanzien van ondernemingen;

23 Deel III: Onderzoeksfocus en onderzoeksopzet Het in kaart brengen van de gemeentelijke belastingen die betrekking hebben op ondernemingen; Het vergaren van informatie m.b.t. het diffusieproces van ondernemingsdatabanken. Dit vooronderzoek leverde per gemeente een semigestructureerde vragenlijst op waarin volgende onderdelen per gemeente aan bod kwamen: Kennismakingsvragen: een eerste reeks van vragen peilde naar de achtergrond van de geïnterviewden binnen de gemeentelijke organisatie. De gebruikte data(banken): aan de gespreksdeelnemers vroegen we welke databanken zij adopteerden en via welke ICT-toepassingen de data naar hen worden ontsloten. De taken die ondernemingsdata vereisen: aan alle geïnterviewden vroegen we naar zijn/haar professionele activiteiten die data over ondernemingen vereisen. Adoptie: een aantal vragen waren gericht op de redenen die het gebruik van de databanken verklaren, zowel de organisatorische als individuele adoptiebeslissing kwamen aan bod. Implementatie: in dit onderdeel stonden vragen centraal die peilden naar hoe de implementatie van de verschillende databanken vorm kreeg. Gebruik: via een reeks van vragen peilden we naar hoe de geïnterviewden ondernemingsdata gebruiken. Effecten: in dit laatste onderdeel analyseerden we de effecten die het gebruik van de verschillende databanken genereren. We schreven vervolgens alle interviews uit. Deze transcripten bezorgden we aan de betrokken personen voor verificatie. Deze gecontroleerde transcripten vormen de basis voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen De survey Opzet van de survey De interviews vormden de basis voor diepgaande inzichten in de diffusie van ondernemingsdatabanken bij een aantal lokale besturen. Om een beter zicht te krijgen op het gebruik van ondernemingsdata en -databanken bij alle Vlaamse steden en gemeenten organiseerden we een verkennende survey. Deze survey werd elektronisch verzonden naar secretarissen, ontvangers, ICT-verantwoordelijken en medewerkers lokale economie van de 308 Vlaamse gemeenten. Daarenboven konden deelnemers de survey doorsturen naar andere lokale medewerkers. Dat verklaart de deelname van 61 deelnemers met een andere functie. De survey had niet tot doel het ganse diffusieproces m.b.t. ondernemingsdatabanken kwantitatief te bevragen, maar moest ons een zicht bieden op een aantal afgelijnde onderzoeksvragen: Welke ondernemingsdatabanken gebruiken lokale besturen? Welke gemeentelijke diensten gebruiken welke ondernemingsdatabanken? Welke lokale ambtenaren gebruiken ondernemingsgegevens? Welke ondernemingsdata ondersteunen welke taken, processen en activiteiten van lokale besturen? 23

24 Gebruikt u ondernemingsgegevens in uw gemeente? Deel III: Onderzoeksfocus en onderzoeksopzet Surveyontwerp Tabel 4 bevat de vragen uit de survey. Postcode van het bestuur Functie in Secretaris, ontvanger, ICT- verantwoordelijke, medewerker het bestuur lokale economie, andere functie: Naam adres Ja, neen, weet niet/nvt Indien ja, waar haalt u deze KBO, VKBO, Graydon, Coface, ondernemingsgegevens? Infobel, zelf samengestelde lijsten, nog andere bronnen, nl. Indien u in de voorgaande vraag niet de VKBO aanduidde, weet u ook waarom u niet voor de VKBO- In welke diensten gebruikt u deze gegevens? data koos? Financiële dienst, dienst lokale economie, aankoopdienst, diensten van de secretaris, secretariaat, PWA, technische dienst, communicatiedienst, dienst R.O., dienst leefmilieu, GIS- afdeling, nog andere Kan u kort omschrijven waarvoor u deze gegevens allemaal gebruikt? Indien neen, waarom gebruikt u geen ondernemingsgegevens of weet u dit niet? Indien weet niet/nvt, waarom gebruikt u geen ondernemingsgegevens of weet u dit niet? Tabel 4: Inhoud van de survey De verwerking van de survey werd uitgevoerd met behulp van SPSS en Excel. Een aantal eenvoudige filterbewerkingen werden uitgevoerd in Excel. Andere analyses werden uitgevoerd met behulp van SPSS. 24

25 DEEL IV: ONDERZOEKSRESULTATEN Dit hoofdstuk bevat de rapportering van de verkennende interviews aangevuld met de resultaten uit de survey. We hanteren de indeling uit de semigestructureerde vragenlijst. We starten met de bespreking van de gebruikte databanken en ontsluitingstoepassingen. Daarna gaan we dieper in op de behoefte die lokale besturen hebben aan ondernemingsgegevens, de adoptie-, implementatie-, gebruiks- en effectenfase. Wanneer we in de hierop volgende hoofdstukken spreken over de onderzochte gemeenten bedoelen we de gemeenten waarbij we een interview voerden met lokale ambtenaren DE GEBRUIKTE DATABANKEN In de hierop volgende paragrafen gaan we dieper in op het gebruik van ondernemingsdatabanken door lokale ambtenaren. We bespreken de resultaten uit de survey die ons een beeld geven van de databronnen die gemeentelijke ambtenaren raadplegen. Vervolgens gaan we dieper in op de geadopteerde databronnen en ontsluitingstoepassingen binnen de onderzochte gemeenten Vaststellingen uit de survey De interviews en de survey geven aan dat lokale besturen verschillende ondernemingsdatabanken gebruiken. Van de 268 lokale ambtenaren 6 die deelnamen aan de survey blijkt de grootste groep zelf samengestelde lijsten 7 te gebruiken gevolgd door KBO, andere databronnen, VKBO, Graydon, Coface en Infobel. Lokale ambtenaren maken weinig gebruik van de commerciële databanken. Opvallend is dat meer dan 18 % geen gebruik maakt van ondernemingsgegevens. Meer dan 40 % van de respondenten gebruikt KBO en één op drie respondenten gebruikt VKBO. 8 Belangrijk bij het interpreteren van deze grafiek is dat lokale ambtenaren meerdere databronnen gebruiken Er namen in totaal 268 lokale ambtenaren deel aan de survey: 8 secretarissen, 82 ontvangers, 49 ICTverantwoordelijken, 68 medewerkers lokale economie en 61 andere functies. We bespreken de resultaten uit de survey op het niveau van de respondenten en niet op het niveau van de gemeenten, aangezien er meerdere respondenten van eenzelfde gemeente deelnamen en daarenboven verschillende antwoorden gaven, is het immers niet mogelijk deze antwoorden samen te voegen. Zelf samengestelde lijsten zijn lijsten gebaseerd op visuele waarnemingen in de straat, zelf verzamelde gegevens, ad hoc opgestelde lijsten, gegevens samengevoegd uit meerdere andere databronnen. In grafiek 1 wordt dit verwoord als eigen lijsten. Merk op dat deze gebruikscijfers niet overeenstemmen met de officiële en juiste gebruikscijfers van de Beheersdienst KBO en de Vlaamse CORVE: ongeveer vijftig gemeenten maken gebruik van de ontsluitingstoepassingen van de Beheersdienst KBO, exclusief de KBO Public Search en gekoppelde toepassingen zoals de Digitaal Economische Kaart en Lokovest. Wat VKBO betreft hebben reeds meer dan 160 gemeenten een VKBO-gemeenterapport aangevraagd en gebruiken meer dan 20 gemeenten de webservices of gemeentebestanden. De cijfers uit de grafiek moeten dus genuanceerd worden. 25

26 Grafiek 1: Procentueel gebruik van de verschillende ondernemingsdatabanken (N=268) Lokale ambtenaren doen beroep op meerdere databronnen. Grafiek 2 geeft weer hoeveel verschillende ondernemingsgegevensbronnen lokale ambtenaren gebruiken. 9 Uit de survey blijkt dat 25 % van de lokale ambtenaren twee verschillende databronnen raadplegen, iets meer dan 10 % beschikt over drie bronnen en een kleine minderheid vier bronnen. 9 Het gebruik van andere databronnen is in deze grafiek niet meegeteld waardoor het aantal respondenten die geen ondernemingsgegevens gebruikt in grafiek 2 hoger ligt dan in grafiek 1. De aangegeven andere databronnen van de respondenten waren immers vaak zogenaamde ontsluitingstoepassingen of andere niet relevante antwoorden. 26

27 Grafiek 2: Aantal gebruikte ondernemingsbronnen per lokale ambtenaar (N=268) Op basis van bovenstaande grafiek gaan we na welke databronnen in combinatie met elkaar gebruikt worden. We focussen op het gebruik van twee databronnen; van de 268 respondenten gebruikt: 20,14 % KBO en zelf samengestelde lijsten; 16,41 % KBO en VKBO; 16,42 % VKBO en zelf samengestelde lijsten; 3,36 % KBO en Graydon; 3,36 % KBO en Coface; 2,6 % Coface en zelf samengestelde lijsten; 2,29 % VKBO en Graydon; 2,29 % Graydon en zelf samengestelde lijsten; 2,23 % KBO en Infobel; 1,87 % Infobel en zelf samengestelde lijsten. 1,12 % VKBO en Coface; 0,37 % VKBO en Infobel; 0,37 % Graydon en Infobel. Gemeentelijke ambtenaren blijken nog andere databronnen te raadplegen. Tabel 5 geeft een overzicht van andere databronnen die respondenten gebruiken. 27

28 Cluster Federale entiteiten Internet Telefoongidsen Drukwerk Werkgeverorganisaties Lokaal gevestigde ondernemingen Provinciebesturen / Provinciaal niveau Private aanbieders Andere Databronnen FOD Justitie, FOD Financiën, Digiflow, Staatsblad Google Witte gids, Gouden gids, Handelsgids Tijdschriften, reclame VOKA, Unizo, KMOnet Wijnegem shopping Center, middenstandsverenigingen, visuele waarnemingen in de stad, gemeentelijke adviesraad Provincie, Digitaal economische kaart, Provinciale ontwikkelingsmaatschappij West- Vlaanderen, RESOC Locatus, Trends Top, Kadaster.be, Companyweb, NBB, Infobase, Spectron Business solutions Confederatie Bouw Tabel 5: andere gebruikte databronnen Ondanks het feit dat lokale besturen toegang hebben tot twee authentieke gegevensbronnen met officiële gegevens over ondernemingen doen lokale ambtenaren toch beroep op een breed scala aan andere ondernemingsdatabronnen Vaststellingen uit de interviews Niet alle onderzochte gemeenten gebruiken enkel de KBO- en/of VKBO-data. Volgende tabel geeft een overzicht van welke databanken de onderzochte gemeenten gebruiken. We maken een onderscheid tussen de gehanteerde databanken binnen de financiële dienst en de databanken die worden gebruikt in het kader van het gemeentelijke economisch beleid (lokale economie) 10 ; we duiden ook welke ICT-toepassingen de data ontsluiten naar de gemeenten in kwestie. M.b.t. deze ontsluitingstoepassingen werden in de survey geen vragen opgenomen. Gemeente 1 Gemeente 2 Lokale economie: het diensthoofd maatschappelijke zaken beschikt over een lijst met ongeveer 2400 adressen getrokken uit de Cevi-toepassing Lokovest die KBO ontsluit. Financiële dienst: de medewerkers van de financiële dienst gebruiken eveneens de Cevi-toepassing Lokovest die gekoppeld is aan het boekhoudprogramma. Lokale ambtenaren raadplegen de KBO-public search wanneer Lokovest (bijvoorbeeld door het uitvoeren van een update) buiten gebruik is. Lokale economie: niet uitgebouwd Financiële dienst: de ontvanger gebruikt informatie op internet via Grayon/Unizo/KBO/B.S. voor falingen. BTW-nummers worden opgezocht via 10 De interviews werden voornamelijk gehouden met medewerkers van de financiële diensten verantwoordelijk voor de inning van belastingen en medewerkers lokale economie. Bij drie gemeenten werd enkel een gesprek gevoerd met medewerkers van de dienst lokale economie. 28

29 Gemeente 3 Gemeente 4 Gemeente 5 Gemeente 6 Gemeente 7 Gemeente 8 Gemeente 9 Unizo/KBO/B.S. en andere. Het aantal vestigingseenheden wordt opgezocht via KBO Public Search/B.S. Lokale economie: de medewerker van de cel economie gebruikt de Locatus handelsdatabank met informatie over de detailhandel in de gemeente. In de toekomst wil men werken met het VKBO-gemeenterapport. Financiële dienst: de ontvanger krijgt vanuit de dienst ICT maandelijks een VKBO-gemeenterapport, de financiële dienst gebruikt het rapport om de zelf samengestelde lijsten uit te zuiveren, daarnaast maakt de ontvanger ook gebruik van de Graydonlijsten en gegevens afkomstig van de BTWadministratie. Lokale economie: via het project Digitaal Economische Kaart beschikt de dienst lokale economie over een databank met ondernemingsgegevens uit KBO en VKBO aangevuld met gegevens van ondernemingen. Financiële dienst: de dienst verantwoordelijk voor de inning van de gemeentebelastingen gebruikt de KBO-gegevens via de toepassing Lokovest van Cevi, de Graydonlijsten en het Belgisch Staatsblad. Lokale economie: via het Bedrijvengids-project van de intercommunale Leiedal beschikt de dienst lokale economie over een databank met ondernemingsgegevens uit KBO en VKBO aangevuld met gegevens van ondernemingen. Financiële dienst: de ontvanger gebruikt de KBO-gegevens via de toepassing Lokovest van Cevi. Lokale economie: m.b.t. het leegstandsbeleid worden er opzoekingen verricht via VKBO-GO, KBO-WI, de KBO Public Search, de VKBOgemeenterapporten en het Belgische Staatsblad. De centrummanager steunt volledig op de Locatusdatabank. M.b.t. het bedrijvenbeleid wordt gewerkt met de VKBO-bestanden (generieke publicaties) van CORVE: ondernemingsbestanden, activiteitenbestanden, in en uitstroombestanden, bestanden met verhuisbewegingen en bestanden met de stopzettingen. Financiële dienst: voor de inning van belastingen werkt de financiële dienst met VKBO-gemeenterapporten, VKBO-GO, KBO-WI. Lokale economie: er worden meerdere databanken gebruikt: Trends Top voor het rapporteren aan subsidiërende overheden, Graydon voor het nagaan van de startende en falende ondernemingen, Bel First voor het raadplegen van jaarrekeningen en balansen. Daarnaast gebruikt de dienst lokale economie ook VKBO-go. Lokale economie: er worden meerdere databanken gebruikt: Lokovest, Trends Top en Coface. Deze databanken vormen de basis voor een zelf samengestelde lijst. Afhankelijk van de medewerker worden één of meerdere databanken gebruikt. Daarnaast zijn ook de VKBOgemeenterapporten aangevraagd, doch deze worden nog niet gebruikt. Lokale economie: de sectie handel en economie heeft toegang tot de VKBOdata via de toepassing Themis van Cipal. Daarnaast raadpleegt men ook data van de Kamer van Koophandel en gebruikt men KBO-wi, VKBO-GO en de KBO Public Search-toepassing. Voor het leegstandsbeleid gebruikt de dienst lokale economie de data van het Agentschap Economie van de Vlaamse overheid. Tabel 6: gebruikte databanken 29

30 De onderzochte gemeenten doen beroep op meerdere databanken. Naast het gebruik van de officiële authentieke gegevensbronnen KBO en VKBO merken we het gebruik op van private ondernemingsdatabanken. Gebruikte databronnen Aantal gemeenten Graydon: gratis lijsten 3 Graydon: te betalen lijsten 1 Trends Top-databank 2 Locatus handelsdatabank 2 Bel-First-data 1 Coface 1 Tabel 7: Gebruikte commerciële databanken Gemeenten kunnen data uit VKBO en KBO raadplegen via meerdere ontsluitingstoepassingen. De onderzochte gemeenten hebben meerdere ontsluitingstoepassingen geadopteerd. Gebruikte ontsluitingstoepassingen Aantal gemeenten VKBO-gemeenterapporten 3 VKBO-gemeentebestanden 1 Public Search van KBO 3 VKBO-GO 3 KBO-wi 2 KBO-webservices via Lokovest van Cevi 4 VKBO-webservices via Themis van Cipal 2 Digitaal Economische Kaart van de 1 provincie West-Vlaanderen Bedrijvengids van Leiedal 1 Tabel 8: Gebruikte KBO en VKBO-ontsluitingstoepassingen 4.2. DE BEHOEFTE AAN ONDERNEMINGSGEGEVENS Zowel uit de survey als de diepte-interviews blijkt dat lokale ambtenaren gebruik maken van meerdere databronnen met ondernemingsgegevens. Daarenboven adopteerden alle onderzochte gemeenten waar een interview plaatsvond één of beide authentieke gegevensbronnen. Onderstaande grafiek relateert het gebruik van ondernemingsgegevens van de respondenten uit de survey aan de verschillende gemeentelijke diensten. De respondenten konden meerdere antwoorden aanvinken. 30

31 Gebruikt niet binnen dienst Gebruikt binnen dienst Gebruikt geen ond. geg. weet niet/nvt Grafiek 3: Het gebruik van ondernemingsgegevens binnen gemeentelijke diensten (N: 268) We zien dat de financiële dienst en de dienst lokale economie het meest gebruik maken van ondernemingsgegevens. Bij andere gemeentelijke diensten is het gebruik van ondernemingsgegevens beperkt. Daarom spitsten we de interviews toe op de gemeentelijke diensten lokale economie en de financiële diensten. We bespreken hierna het gebruik van en de behoefte aan ondernemingsdata binnen de financiële dienst en de dienst lokale economie De gemeentelijke fiscaliteit Vaststelling uit de survey Zowel de survey als de diepte-interviews tonen aan dat het heffen van eigen gemeentebelastingen op bedrijven ondernemingsgegevens vereist. Uit de survey blijkt dat 145 of 54,1 % van de 268 respondenten aangeven dat de financiële dienst ondernemingsgegevens gebruikt voor de inning van belastingen. 11 Respondenten die stellen 11 Daarbij merken we op dat een aantal respondenten uit gemeenten met meerdere respondenten die deelnamen aan de survey tegenstrijdige antwoorden gaven. Dit kan er op wijzen dat lokale ambtenaren niet altijd zicht hebben op het gebruik van ondernemingsgegevens binnen andere diensten. 31

32 dat de financiële dienst geen ondernemingsgegevens gebruikt, linken dit aan het feit dat er geen lokale bedrijfsbelastingen zijn. Uit grafiek 4 blijkt dat van de 82 ontvangers die deelnamen aan de survey, 14 ontvangers geen ondernemingsgegevens gebruiken, twee ontvangers dit niet weten en 66 ontvangers wel ondernemingsgegevens gebruiken. Grafiek 4: Gebruik van ondernemingsgegevens door ontvangers binnen financiële diensten De Lokale fiscaliteit van de onderzochte gemeenten De onderzochte gemeenten hebben één of meerdere specifieke belastingsreglementen van toepassing op ondernemingen. 12 Gemeente 1 Gemeente 2 Dienst die belastingen int Dienst financiën Ontvangerij Belastingen van toepassing op lokaal gevestigde ondernemingen Belasting op eetkramen op niet gemeentelijk domein Milieubelasting gezinnen en bedrijven Belasting op vaste frituren op gemeentelijk domein Belasting op drijfkracht / motoren Belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Belasting op drijfkracht Belastingen op banken en financiële instellingen Milieubelasting Belasting op hinderlijke inrichtingen 12 Hoewel we in totaal gesprekken hebben gevoerd bij negen verschillende gemeenten bevat tabel 9 slechts zes gemeenten. Bij drie gemeenten hebben we immers geen gesprek gevoerd met een medewerker verantwoordelijk voor de inning van belastingen. 32

33 Gemeente 3 Gemeente 4 Gemeente 5 Gemeente 6 Dienst financiën Dienst belastingen, departement financiën Dienst gemeentebelastingen Dienst belastingen en inningen, departement financiën Belasting op motoren Belasting op woon- en bedrijfsruimten Indirecte belasting op het openen of veranderen van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven Belasting op lostoestellen langs de kaaien van de vaart Belasting op olie en motorstofbrandpompen Belasting gevestigd op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst. Indirecte belasting inzake de meldingen en/of milieuvergunningen conform de Vlarem-wetgeving Belasting op straatvergunningen Belasting op standrechten op de markten Belasting voor gebruik van de openbare weg Belastingen op reclamedrukwerk Algemene milieubelasting Belasting op plaatsrechten op openbare markten Belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met persoon Directe belasting op het in bars en soortgelijke inrichtingen tewerkgesteld personeel. Indirecte belasting op ambulante activiteiten. Directe belasting op toestellen tot het bevoorraden van motorvoertuigen met brandstof. Plaatsrecht op de foorinrichtingen (wijkkermissen). Directe belasting op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust. Belasting op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand Belasting op telefoonwinkels Belasting op nachtwinkels Aangifte verspreiden van reclamedrukwerk. Indirecte belasting op het huis-aan-huis en op de openbare weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten. Indirecte belasting op het verspreiden van telefoonboeken en/of -gidsen. Indirecte belasting op de opening of verandering van hinderlijke inrichtingen. Belasting op bedrijfsruimten Directe belasting op de aanplakborden. Indirecte belasting op het maken van publiciteit op de openbare weg. Directe belasting voor het afleveren van een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst en van verhuur 33

34 van voertuigen met bestuurder. Directe belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen. Tabel 9: Overzicht gemeentebelastingen van toepassing op ondernemingen We merken een grote verscheidenheid aan gemeentelijke belastingsreglementen op ondernemingen. Deze gemeentebelastingen zijn niet noodzakelijk van toepassing op alle ondernemingen: ze hebben vaak betrekking op specifieke ondernemingen zoals taxibedrijven, horecazaken, enz. Het heffen van gemeentelijke belastingen vereist ondernemingsdata op twee momenten van de inningscyclus: een eerste maal bij de opstelling van het kohier of de lijst van belastingsplichtigen, en eventueel een tweede maal indien de innende dienst geconfronteerd wordt met één of meerdere bezwaarschriften op de door haar verzonden aanslagen. In dit laatste geval zal de innende dienst nagaan of het bezwaarschrift terecht werd ingediend. Dit vereist veelal bijkomende gegevens over de bedrijven die een bezwaarschrift indienden. Welke ondernemingsgegevens hebben gemeenten in het kader van hun gemeentelijke fiscaliteit nodig? De behoefte aan ondernemingsgegevens blijkt afhankelijk te zijn van belasting tot belasting. Uit de interviews blijkt dat ontvangers of ambtenaren verantwoordelijk voor de inning van gemeentebelastingen vaak ondernemings- en vestigingsnummers, btw-nummers, vestigingsadressen, gegevens m.b.t. maatschappelijke zetel, faillissementsgegevens, fusiegegevens, verhuisgegevens en gegevens over de bestuurders nodig hebben. Daarnaast hebben de innende gemeentediensten, afhankelijk van de belasting specifieke gegevens nodig: een bedrijfsbelasting op hinderlijkheid behoeft gegevens m.b.t. de hinderlijkheidsgraad, een bedrijfsbelasting op bedrijfsruimte vereist kennis van de bedrijfsoppervlakte, enz. De toegevoegde waarde van de huidige authentieke bronnen moet m.b.t. de inning van belastingen enigszins genuanceerd worden. Dat verklaart waarom financiële diensten vaak op basis van zelf samengestelde lijsten met ondernemingsdata werken. De authentieke gegevensbronnen KBO en VKBO worden verder aangevuld met eigen verworven gegevens in een nieuwe lijst Welke databronnen en ontsluitingstoepassingen gebruiken financiële diensten? Grafiek 5 bevat een overzicht van de databronnen die de 82 ontvangers uit de survey, gebruiken. Daaruit blijkt dat de grootste groep KBO raadpleegt, gevolgd door zelf samengestelde lijsten, VKBO, Graydon, Coface en Infobel. Ontvangers gebruiken ook meerdere databronnen. 34

35 Grafiek 5: Ondernemingsdatabronnen gebruikt door ontvangers Binnen de onderzochte gemeenten hebben alle financiële diensten een behoefte aan een overzicht van alle ondernemingen met een vestiging binnen de gemeente. Dit betreft zogenaamde bulkgegevens of overzichtslijsten die de ganse lokale economie van een gemeente in kaart brengt. Daarvoor gebruiken de financiële diensten van de onderzochte gemeenten meerdere toepassingen: drie gemeenten gebruiken KBO via de toepassing Lokovest, twee gemeenten gebruiken de Graydonlijsten (voornamelijk voor faillissementsgegevens) en twee financiële diensten gebruiken de VKBOgemeenterapporten. In een aantal gemeenten merken we bij ontvangers de behoefte op om specifieke gegevens omtrent één onderneming op te zoeken. De toepassingen KBO-wi en VKBO-GO lenen zich daar toe. Slechts in twee van de onderzochte gemeenten gebruikt de financiële dienst deze toepassingen. Drie gemeenten raadplegen de toepassing KBO Public Search. Daarnaast gaan enkele gemeentelijke ambtenaren ook op zoek naar gegevens in het Belgisch Staatsblad 13 of vragen die op bij de btw-diensten. Het feit dat ontvangers m.b.t. gemeentebelastingen vaak specifieke gegevens nodig hebben, zorgt er voor dat zij zelf lijsten aanleggen (cf. infra). Deze zelf samengestelde lijsten bevatten gegevens van verschillende databronnen en zijn vaak aangevuld met gegevens afkomstig van de ondernemingen zelf (via bijvoorbeeld aanslagbiljet). Dit kan het hoge aantal gebruikte zelf samengestelde lijsten uit de survey verklaren. 13 Zonder de link in VKBO-GO of KBO-wi te gebruiken 35

36 Lokaal economisch beleid Vaststellingen uit de survey 68 van de 268 respondenten uit de survey zijn medewerkers van een gemeentelijke dienst lokale economie. 94 % daarvan geeft aan met ondernemingsgegevens te werken. Tabel 10 bevat de antwoorden uit de survey van de medewerkers lokale economie op de vraag waarom zij of andere ambtenaren binnen de gemeente ondernemingsgegevens gebruiken. Uit deze tabel leiden we af dat gemeenten ondernemingsgegevens gebruiken voor de inning van lokale bedrijfsbelastingen. Hoewel medewerkers lokale economie niet verantwoordelijk zijn voor de inning van bedrijfsbelastingen relateren zij het gebruik van ondernemingsgegevens er wel aan. Daarnaast hanteren lokale ambtenaren bedrijfsgegevens voor communicatie naar ondernemers, de online publicatie van een bedrijvengids en het verstrekken en controleren van gemeentelijke toelatingen en vergunningen. Activiteit i.k.v. lokale economie Communicatieaangelegenheden: - Mailings; - Voor het verstrekken van informatie; - Opstarten van nieuwsbrief voor ondernemers; - Uitnodigingen voor events; - Infokrant. Inning gemeentebelastingen van toepassing op bedrijven Verstrekken en controleren van vergunningen en Aantal respondenten 37 toelatingen Gemeentelijke economische acties organiseren 3 Analyse van het economisch weefsel 6 Analyse van de leegstand 1 Bedrijvengids of online publicatie van 15 ondernemingsgegevens op gemeentelijke website Onderzoek in opdracht van andere diensten waaronder 2 ook de politie Ondersteuning gemeentelijke adviesraad voor lokale 2 economie Overheidsopdrachten 2 Rapportage bij subsidiërende overheden(gesubsidieerde 1 projecten) Aanschrijven nieuwe zelfstandigen en controle of ze nog 1 een activiteit hebben Tabel 10: Overzicht van activiteiten van ambtenaren lokale economie die ondernemingsgegevens behoeven

37 Het lokaal economisch beleid van de onderzochte gemeenten Het lokaal economisch beleid krijgt in de onderzochte gemeenten verschillende invullingen. Er zijn verschillen m.b.t. de inhoud van het lokaal economische beleid, de uitgebreidheid ervan, de verantwoordelijken ervoor, enz. Daarnaast is bij alle onderzochte gemeenten het lokaal economisch beleid nog in volle ontwikkeling. In de onderzochte gemeenten is de coördinatie van het lokaal economisch beleid een verantwoordelijkheid van verschillende diensten. Op één gemeente na, hebben alle gemeenten één specifieke dienst of medewerker verantwoordelijk voor lokale economie. Deze dienst bevindt zich op verschillende plaatsen in het organogram: de dienst maatschappelijke zaken, de cel lokale economie van de dienst communicatie, de dienst economie van het departement stadsontwikkeling, de verantwoordelijke externe betrekkingen, de dienst economie van het departement stedelijke ontwikkeling, de dienst economie van het departement werk en economie, de dienst economische zaken en de sectie handel en lokale economie van de dienst stedelijke ontwikkeling. Het lokaal economisch beleid is een verzamelterm voor allerhande diensten ten aanzien van ondernemingen. De belangrijkste zijn ongetwijfeld: het organiseren van activiteiten ter stimulering van de lokale economie; het ondersteunen van een adviesraad lokale economie; het verstrekken van vergunningen; het informeren van startende ondernemingen over de te vervullen formaliteiten; het informeren van ondernemingen over wegwerkzaamheden, omleidingen en wegenwerken; het informeren van burgers en ondernemingen over de lokaal gevestigde economische actoren; het doorverwijzen van ondernemers naar andere diensten en overheden, het uitbouwen van digitaal bedrijvenloket; het analyseren van het lokaal economische weefsel; het beantwoorden van vragen m.b.t. bedrijfsgegevens aan burgers, andere gemeentelijke diensten en ondernemingen; het voeren van een centrumbeleid; het voeren van een leegstandsbeleid, management van bedrijvenzone s; het controleren van ondernemingen op het vlak van vergunningen, toelatingen en inschrijving in de authentieke gegevensbronnen. Welke activiteiten, diensten en opdrachten m.b.t. lokale economie vereisen ondernemingsgegevens? Ten eerste heeft één gemeente geen behoefte aan ondernemingsdata in het kader van haar lokaal economisch beleid. In een andere gemeente is de behoefte beperkt. Deze gemeenten stonden het minst ver in de uitbouw van hun lokaal economisch beleid. We doen daar het minimale. Als we een brief krijgen, beantwoorden we die. Het zit allemaal verspreid. Er is geen dienst lokale economie. Het bestuur ondersteunt enkel materieel of financieel. Er zijn daar geen specifieke personen mee bezig. (ontvanger) 37

38 Ten tweede stellen we bij een aantal gemeenten de toenemende wil vast om actiever, doelgerichter en efficiënter te communiceren met de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen. Deze gemeenten willen bedrijven inlichten met op maat gemaakte informatie over wegenwerken, over het bestaan van specifieke acties waaraan ondernemingen deel aan kunnen nemen, over startersinfo voor beginnende ondernemingen, enz. Dergelijke, op maat van de onderneming, gevoerde communicatie vereist gegevens over ondernemingen. Uit de interviews blijkt dat medewerkers lokale economie vooral nood hebben aan adresgegevens m.b.t. maatschappelijke zetel en vestigingen, contactgegevens zoals adressen, namen en functies van bestuurders, de naam van de ondernemingen (vooral de commerciële naam is belangrijk), de activiteiten die ondernemingen uitvoeren, openingsuren, btw-, ondernemings-, vestigings- en bankrekeningnummers. Ten derde is een aantal van de onderzochte gemeenten gestart met het in kaart brengen van de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen. Dat leidt tot de ontwikkeling van online bedrijvengidsen. De burger kan zo op zoek gaan naar ondernemingen gevestigd binnen zijn gemeente. Het is belangrijk dat de gemeente beschikt over een lijst met alle op haar grondgebied gevestigde ondernemingen. Bedrijfsgegevens die hierbij van belang zijn betreffen de naam van de onderneming, openingsuren, activiteiten, contactgegevens, enz. Ten vierde merken we een toenemende behoefte op aan ondernemingsdata in het kader van de ontwikkeling van een economisch beleid. Een dergelijk beleid gaat verder dan communicatie naar ondernemingen en heeft betrekking op het voeren van bijvoorbeeld een leegstandsbeleid, het inventariseren van bedrijventerreinen enz. Dit vereist specifieke en algemene gegevens zoals maatschappelijke zetel, vestiging, tewerkstellingsgegevens, activiteiten, starters, stoppers, verhuizers, enz. Een leegstandsbeleid noodzaakt gegevens over het eventuele in gebruik zijn van bedrijfspanden en terreinen Welke databronnen en ontsluitingstoepassingen gebruiken diensten lokale economie? Grafiek 6 bevat een overzicht van de databronnen die medewerkers lokale economie uit de survey gebruiken. Daaruit blijkt dat de grootste groep zelf samengestelde lijsten gebruikt, gevolgd door VKBO, KBO, Coface, Graydon en Infobel. We zien dat 51,5 % van de medewerkers lokale economie VKBO raadplegen terwijl dit percentage bij de ontvangers opmerkelijk lager ligt. Waar ontvangers m.a.w. vooral gebruik maken van de KBO; is dit niet het geval voor de medewerkers lokale economie. Een mogelijke verklaring is dat de finaliteit m.b.t. het gebruik van ondernemingsgegevens tussen beide diensten verschilt. Hoewel ook VKBO de officiële KBO-ondernemingsgegevens bevat kunnen ontvangers de KBO-data percipiëren als de enige officiële gegevens. 38

39 Weet niet/nvt Gebruikt geen ond. geg. Gebruikt KBO Gebruikt VKBO Gebruikt Graydon Gebruikt Coface Gebruikt Infobel Gebuikt eigen lijsten Grafiek 6: Ondernemingsdatabronnen gebruikt door medewerkers lokale economie Uit de interviews met medewerkers lokale economie blijkt de variatie in de gebruikte databronnen nog groter te zijn. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de databronnen en ontsluitingstoepassingen die medewerkers lokale economie gebruiken. Gebruikte databron Gebruikte ontsluitingstoepassing Aantal medewerkers KBO Lokovest van Cevi 2 KBO KBO-wi 2 KBO Public search 2 VKBO VKBO-go 3 VKBO Gemeenterapporten 2 VKBO Digitaal Economische Kaart 1 VKBO Bedrijvengids 1 VKBO Gemeentebestanden 1 VKBO Themis (webservices) 1 Coface NVT 1 Trends Top NVT 2 Graydon NVT 1 Locatus NVT 2 Bel First NVT 1 Belgisch Staatsblad NVT 1 Kamer van Koophandel NVT 1 Tabel 11: Gebruikte databronnen en ontsluitingstoepassingen door medewerkers lokale economie 39

Studiedag vrijdag 4 mei 2012 In samenwerking met: LOKALE BESTUREN ALS PARTICIPANTEN IN EEN INTERBESTUURLIJK E-GOVERNMENT. CASESTUDIE VAN DE (V)KBO

Studiedag vrijdag 4 mei 2012 In samenwerking met: LOKALE BESTUREN ALS PARTICIPANTEN IN EEN INTERBESTUURLIJK E-GOVERNMENT. CASESTUDIE VAN DE (V)KBO Studiedag vrijdag 4 mei 2012 In samenwerking met: LOKALE BESTUREN ALS PARTICIPANTEN IN EEN INTERBESTUURLIJK E-GOVERNMENT. CASESTUDIE VAN DE (V)KBO INHOUD 1. SITUERING VAN HET ONDERZOEK 2. ONDERZOEKSRESULTATEN

Nadere informatie

egovernment in Vlaamse gemeenten

egovernment in Vlaamse gemeenten WORKSHOP 2: egovernment in Vlaamse gemeenten Sabine Rotthier Elke Boudry egovernment in kleine Vlaamse gemeenten Rapport Diffusie van ICT in kleine Vlaamse gemeenten. Rotthier, S., Boudry, E. & F. De Rynck

Nadere informatie

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA Wie levert de data? Simon VANDER ELST Sabine ROTTHIER Filip DE RYNCK Onderzoeksrapport MAART 2011 Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde - Hogeschool Gent

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

i-scan+ Ondersteuning van lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government

i-scan+ Ondersteuning van lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government Ondersteuning van lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government Ook de manier waarop de samenwerking tot stand komt, kan sterk verschillen. Sommige besturen kiezen voor een sprong vooruit

Nadere informatie

Volgende steden bezorgden de vragenlijst ingevuld terug: Aalst, Antwerpen, Gent, Oostende, Kortrijk en Mechelen.

Volgende steden bezorgden de vragenlijst ingevuld terug: Aalst, Antwerpen, Gent, Oostende, Kortrijk en Mechelen. Nood aan een vlottere en eenvoudigere gegevensdeling en uitwisseling tussen de centrumsteden en de federale en/of Vlaamse overheid op het vlak van stedelijke woongerelateerde fiscale instrumenten 1. Inleiding

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1 CRAB-decreet Crab-decreet (8 mei 2009) één generieke standaard (definitie en codering). één correct en actueel bestand met alle adressen de ligging van adressen (adresposities). Krachtlijnen een eenduidig

Nadere informatie

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA Wie levert de data? Simon VANDER ELST Sabine ROTTHIER Filip DE RYNCK Onderzoeksrapport MAART 2011 Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde - Hogeschool Gent

Nadere informatie

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Leiedal Algemeen directeur Secretaris Cluster 5 Netwerking en communicatie

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Ellen Wayenberg & Filip De Rynck Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Bevraging van de stakeholders (OCMW s) POD Maatschappelijke Integratie. februari 2011

Bevraging van de stakeholders (OCMW s) POD Maatschappelijke Integratie. februari 2011 Bevraging van de stakeholders (OCMW s) POD Maatschappelijke Integratie februari 2011 DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling FOD Personeel & Organisatie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voorwerp van

Nadere informatie

LOKALE BESTUREN ALS PARTICIPANTEN IN EEN INTERBESTUURLIJK EGOVERNMENT

LOKALE BESTUREN ALS PARTICIPANTEN IN EEN INTERBESTUURLIJK EGOVERNMENT LOKALE BESTUREN ALS PARTICIPANTEN IN EEN INTERBESTUURLIJK EGOVERNMENT Casestudie van de Kruispuntbank van Ondernemingen Simon VANDER ELST Filip DE RYNCK Onderzoeksrapport December 2011 Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Prikkels om te Ondernemen West-Vlaanderen Werkt 4, 2010

Prikkels om te Ondernemen West-Vlaanderen Werkt 4, 2010 Hoe groot is de ondernemingslust in West-Vlaanderen? Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Startende ondernemingen zijn voor een regio van enorm groot belang. Ze houden de economische dynamiek

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

DIFFUSIE VAN ICT IN KLEINE VLAAMSE GEMEENTEN

DIFFUSIE VAN ICT IN KLEINE VLAAMSE GEMEENTEN Spoor egovernment DIFFUSIE VAN ICT IN KLEINE VLAAMSE GEMEENTEN Sabine ROTTHIER Elke BOUDRY Filip DE RYNCK Rapport D/2006/10106/006 Mei 2006 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Agenda. Verwelkoming. Workshop case RUP 16/03/2010

Agenda. Verwelkoming. Workshop case RUP 16/03/2010 Workshop case RUP 16/03/2010 Agenda 9:30 ontvangst met koffie 10:00 verwelkoming, toelichting Spatialist project en case studies 10:30 break out sessies 11:30 koffiepauze 11:45 analyse en eerste resultaten

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

DIFFUSIE VAN INTERBESTUURLIJKE EGOVERNMENTPROJECTEN BIJ VLAAMSE LOKALE BESTUREN. EEN ANALYSE VAN ADOPTIEFACTOREN.

DIFFUSIE VAN INTERBESTUURLIJKE EGOVERNMENTPROJECTEN BIJ VLAAMSE LOKALE BESTUREN. EEN ANALYSE VAN ADOPTIEFACTOREN. DIFFUSIE VAN INTERBESTUURLIJKE EGOVERNMENTPROJECTEN BIJ VLAAMSE LOKALE BESTUREN. Simon Vander Elst Sabine Rotthier Filip De Rynck Hogeschool Gent EEN ANALYSE VAN ADOPTIEFACTOREN. De uitwisseling van gegevens

Nadere informatie

Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020?

Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020? Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020? VVSG Ronde Van Vlaanderen 2016 2 - Herman Callens Vlaanderen Radicaal Digitaal Vlaanderen Radicaal Digitaal Regeerakkoord wil tegen 2020 alle transacties

Nadere informatie

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Initiatiefnemers werd in 2004 opgericht vanuit de Beroepsfederatie CIB- Vlaanderen met als primaire doelstelling de vastgoedsector te begeleiden

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Gratis starten in Gent

Gratis starten in Gent 27 Gratis starten in Gent Stad Gent Dienst Economie Gelieve dit formulier ten laatste op 6 oktober 2016 terug te sturen naar : info@egovawards.be 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle De omgevingsvergunning De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle Inhoud 1. Waarom een omgevingsvergunning? 2. Wat verandert? 3. Wat blijft? 4. Praktijkvoorbeelden 5. Radicaal

Nadere informatie

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 RWO Data Manager Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 1 Inhoud 1. Inleiding a) Concept b) Doelstellingen 2. RWO Data Manager modules a) Module LBR b) Module Vergunningen Vergunningenregister c) Module

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten Informatiepakket over het gebruik van de kmo-portefeuille door uw Vlaamse kmo-klanten 1. INLEIDING 3 1.1. WAARTOE DIENT DEZE GIDS? 3 1.2. WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE? 4 1.3. WIE KOMT IN AANMERKING? 4 1.4.

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

BEREIKBAARHEIDSCOMMUNICATIE OP MAAT VAN DE ONDERNEMER OP BASIS VAN OPEN DATA

BEREIKBAARHEIDSCOMMUNICATIE OP MAAT VAN DE ONDERNEMER OP BASIS VAN OPEN DATA BEREIKBAARHEIDSCOMMUNICATIE OP MAAT VAN DE ONDERNEMER OP BASIS VAN OPEN DATA Sessie 18 Unizo Oproep Ondernemingsvriendelijke gemeente De oproep 2014 focust op het thema mobiliteit en bereikbaarheid als

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/015 BERAADSLAGING NR 09/013 VAN 3 MAART 2009 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET WERKGEVERSREPERTORIUM

Nadere informatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! 1 Even voorstellen Johan van der Waal Strategisch adviseur - OSLO Johan.vanderwaal@v-ict-or.be - KING gemeenten NL Johan.van.der.waal@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd.

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. Het werd tevens gewijzigd

Nadere informatie

IRIS. Laakdal 17/09/2012 Iris, oog voor ondernemen.

IRIS. Laakdal 17/09/2012 Iris, oog voor ondernemen. Laakdal 17/09/2012 Iris, oog voor ondernemen. 1 Het Iris-project betreft: De creatie van een WEB-gebaseerd informatie- en communicatieplatform tussen: Wat? Gemeenten Ondernemingen Het Iris-project betreft:

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

De geboorte van een standaard

De geboorte van een standaard 1 De geboorte van een standaard OSLO 31 Mei 2013 9u12 3,54 kg 3XI: DOELSTELLINGEN Stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij lokale besturen, om zo te komen

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Fedict ook tot úw dienst

Fedict ook tot úw dienst Fedict ook tot úw dienst 16 december 2014 1 Only Once Wetgeving 2 Only Once wetgeving Wet van 5 mei 2014 Doelstellingen Toepassingsgebied Basisprincipes Privacy Afdwingbaarheid en controle Inwerkingtreding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Gemeente- en stadsmonitor in preview

Gemeente- en stadsmonitor in preview Gemeente- en stadsmonitor in preview Katie Heyse, Agentschap Binnenlands Bestuur Hilde Schelfaut, Statistiek Vlaanderen #TIV2017-30 november 2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Overzicht > Aanleiding

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau egovernment projecten evalueren op lokaal niveau De I-scan: E-government met en voor uw org@nisatie Sabine Rotthier (Hogeschool Gent) Sabine.rotthier@hogent.be in samenwerking met Uitspraken uit de praktijk

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

I-monitor Monitor over de digitale maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen. Shopt IT 12 mei

I-monitor Monitor over de digitale maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen. Shopt IT 12 mei I-monitor 2016 Monitor over de digitale maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen Shopt IT 12 mei 2016 www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Kader Doelstelling De I-monitor zal de nulmeting leveren

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 22 DISCIMUS AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project URL van het project Naam van de projectverantwoordelijke DISCIMUS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen vanop de werkvloer bekeken

Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen vanop de werkvloer bekeken Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen vanop de werkvloer bekeken Staten-Generaal lokale besturen Oost-Vlaanderen 1. Toelichting project 1. Situering 2. Focus 3. Doelstellingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Jan Verlinden Diensthoofd ICT Gemeente Schoten Leidraad Schoten Ict

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Trends Top. Microsoft CRM. Een. geïntegreerde. oplossing. Een initiatief van. www.trendstop.be

Trends Top. Microsoft CRM. Een. geïntegreerde. oplossing. Een initiatief van. www.trendstop.be Trends Top Microsoft CRM Een geïntegreerde oplossing Een initiatief van www.trendstop.be Wie: 4 Microsoft Dynamics CRM 4 Trends Top 4 Travi@ta 4 Spectron Business Solutions Wat: Een interface tussen Microsoft

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 96 van 22 juli 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 019 / 05 E BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: "het Comité");

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: het Comité); 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 22/2016 van 30 juni 2016 Betreft: Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011,

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e-

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- E-government ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- government (CORVE) http://www.vlaanderen.be// 1 Inhoud 1. Wat zijn VIP-projecten? 2. Waarom VIP-projecten?

Nadere informatie

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging! Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden

Nadere informatie

Provincie als kennispartner Diensten aangeboden door West-Vlaanderen

Provincie als kennispartner Diensten aangeboden door West-Vlaanderen Provincie als kennispartner Diensten aangeboden door West-Vlaanderen Hans Van den Heede Diensthoofd Datawarehousing Brussel 02/12/2010 1 MISSIE Speerpunten Regiobestuur visievorming en strategieontwikkeling

Nadere informatie

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Gekozen voor beschrijving van zeer kleine modules Principe van atomaire services: Makkelijker migreren naar de cloud Makkelijker in herbruikbaarheid

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen in Beerse

Gemeentelijke belastingen in Beerse Gemeentelijke belastingen in Beerse 1. Huidige situatie in Beerse Uittreksel uit het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2009 omtrent belasting op bedrijfsruimtes Feiten en context De gemeente heft nog een

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht

Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht Ivan Stuer V-ICT-OR 26 september 2013 Inzichten 3xI Project Van Midoffice naar Informatiemanagement OSLO Standaard 3xI VIS/TIS project van V-ICT-OR in

Nadere informatie

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1 GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking V-ict-or 21 december 26 Hans Verscheure GIS-coördinator databeheerder Directie ICT stad Kortrijk Inhoud Inleiding Kortrijk organisatie 3 cases

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

bizlocator Ruimte om te ondernemen lancering piloot Stad Gent

bizlocator Ruimte om te ondernemen lancering piloot Stad Gent bizlocator Ruimte om te ondernemen lancering piloot Stad Gent Agenda 14.00u Toelichting en demo bizlocator door Raf Buyle 14.20u Mathias De Clercq - Schepen van Haven, Economie en Ondernemen van de stad

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management 1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Open Standaard voor Lokale Overheden

Open Standaard voor Lokale Overheden Open Standaard voor Lokale Overheden Een betere én elektronische dienstverlening Burgers en bedrijven klagen vaak terecht over een inefficiënte overheid. Vaak moeten gegevens telkens opnieuw worden ingediend

Nadere informatie