Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 KBO-Brabant"

Transcriptie

1 Jaarverslag 212 KBO-Brabant

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie- en communicatietechnologie 8. Communicatie en public relations 9. Samenwerking en overleg 1. Financiën Bijlagen 1. Samenstelling Algemeen Bestuur en vertegenwoordigingen KBO-Brabant 2. Samenstelling werkgroepen KBO-Brabant 3. Medewerkers KBO-Brabant 4. Regio s met Kringindeling 5. Regio-overzicht met Kringen, Afdelingen en ledenaantallen 6. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Gedecoreerde KBO-leden 9. Jubilea van Afdelingen KBO-Brabant Jaarverslag 212 3

3 4 KBO-Brabant Jaarverslag 212

4 1. Inleiding Nederland verkeert al een aantal jaren in economisch zwaar weer en de bezuinigingsmaatregelen van de onderscheiden overheden stapelen zich op. Alle Nederlandse huishoudens ondervinden daar de gevolgen van, maar de groep kwetsbare ouderen het meest. Reden voor KBO-Brabant om eind 212 met een grootschalige kerstkaartenactie gericht aan premier Rutte aandacht te vragen voor de stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Het signaal werd opgepikt en ook andere ouderenbonden gingen zich roeren. We lijken ons op een keerpunt te bevinden waar het de belangenbehartiging van ouderen betreft. De onevenredige bezuinigingseffecten voor ouderen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat de traditionele wijze van belangen behartigen failliet is en dat we het als ouderenbonden anders en vooral beter moeten gaan doen. KBO-Brabant loopt voorop in die discussie en pleit voor seniorenraden van ouderen op nationaal, provinciaal en lokaal niveau, waarin ouderenbonden hun krachten bundelen. Niet door elkaar een keurslijf op te leggen waarbinnen men mag participeren, maar door de legitimiteit van elke ouderenvereniging te erkennen in een gezamenlijk platform van belangenbehartiging voor ouderen en door dat platform met een afdracht naar rato van leden zelf tot stand te brengen en in stand te houden. Verenigingen bepalen daarbij zelf vanuit welke invalshoek men tot het platform wil toetreden: verticaal (vanuit de traditionele zuil) of horizontaal (vanuit samenwerkingsverbanden van ouderenbonden). De focus van het platform moet liggen op inhoudelijk relevante beleidsaangelegenheden voor ouderen: zorg, welzijn, wonen, mobiliteit en inkomen. Om een dergelijke positionering van ouderen (belangen) tot stand te brengen is draagvlak een primaire vereiste; draagvlak van collega-bonden maar vooral draagvlak binnen onze eigen vereniging KBO-Brabant. Als ouderen zijn we een substantieel deel van de Nederlandse samenleving en een economische factor van belang, maar als we een positie willen verwerven die daar recht aan doet en waarin we daadwerkelijk beleidsbeïnvloedend kunnen zijn, dan moeten we er samen voor zorgen dat we die ambitie kunnen waarmaken. De focus van KBO-Brabant heeft in 212 met name gelegen op het professionaliseren van de belangenbehartiging van senioren en zal daar ook de komende jaren liggen. Daarbij benutten we alle mogelijke wegen; we lobbyen, zoeken medestanders voor onze ideeën, schrijven brieven, benaderen de media, voeren actie, werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen en op lokaal niveau levert de KBO een hoog maatschappelijk rendement. Intussen wordt de reguliere dienstverlening richting leden, Afdelingen en Kringen voortgezet, zoals u ook in dit jaarverslag zult kunnen lezen. Een en ander vond niet altijd in de meest optimale omstandigheden plaats. Zo verlieten enkele bestuursleden tussentijds het schip. Om medische redenen moest KBO-Brabant helaas ook afscheid nemen van zijn voorzitter, mevrouw Marielle Peters. Met veel dank en respect besloot de Algemene Vergadering haar te benoemen tot erevoorzitter en haar de hoogste onderscheiding toe te kennen. Ondanks de bestuurlijke turbulentie binnen onze belangenvereniging, werpen onze inspanningen langzaam maar zeker vruchten af. Binnen onze eigen vereniging en in het overleg met onze collega-bonden in Brabant ontstaat meer en meer eensgezindheid over de koers die we met elkaar willen gaan in het behartigen van de belangen van ouderen. We zijn op de goede weg! KBO-Brabant Jaarverslag 212 5

5 6 2. Centrale organisatie Op 1 januari 212 telde KBO-Brabant leden, verenigd in 38 lokale Afdelingen. Deze Afdelingen werken samen in 27 Kringen, waarvan de bestuurders tezamen de Algemene Vergadering vormen, het hoogste orgaan van de vereniging KBO-Brabant. De besluitvorming vindt plaats in de Algemene Vergadering, nadat de agendapunten door de Kringen met de daarin samenwerkende Afdelingen zijn besproken. Algemene Vergadering In 212 zijn twee Algemene Vergaderingen gehouden. Tijdens de eerste Algemene Vergadering op 28 juni is de heer Frans Slangen tot voorzitter gekozen. Deze verkiezing was noodzakelijk omdat mevrouw Marielle Peters- Sips zich in april wegens gezondheidsredenen helaas gedwongen zag per direct af te treden. Het jaarverslag en het financieel verslag over 211 werden vastgesteld. Belangrijk onderdeel was verder de bespreking van een discussienotitie over de gewenste bestuurlijke vernieuwing van KBO-Brabant. De Algemene Vergadering vroeg het Algemeen Bestuur een plan van aanpak uit te werken. In de tweede Algemene Vergadering op 29 november werden het werkplan en de begroting voor 213 besproken en vastgesteld. Een belangrijk punt op deze agenda was de samenwerking met de Unie KBO. Deze samenwerking krijgt in 213 gestalte door periodiek bestuurlijk overleg en door een waarnemer van de Unie KBO bij de Algemene Vergadering van KBO-Brabant toe te laten en door vanuit KBO-Brabant een waarnemer af te vaardigen naar de Ledenraad van de Unie KBO. Dit met het doel om na te gaan of een hernieuwd lidmaatschap in de rede ligt. Het waarnemerschap wordt voor de periode van één jaar aangegaan. In juni 213 volgt een eerste evaluatie. In deze vergadering is tevens besloten om een collectieve rechtsbijstand- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Afdelingen en Kringen aan te gaan. Ook is ingestemd met een collectieve licentie voor Buma/Stemra en Sena waaraan Afdelingen facultatief kunnen deelnemen. Tenslotte werd besloten tot een kerstkaartenactie waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen voor kwetsbare ouderen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen door het kabinet Rutte II. Afdelingen De lokale Afdelingen vormen de basis waarop de vereniging KBO-Brabant drijft. Duizenden vrijwilligers zetten zich dagelijks in om activiteiten voor senioren te organiseren, op te komen voor hun belangen en allerlei handen spandiensten voor senioren te verrichten. Veel Afdelingen zien zich geconfronteerd met gemeentelijke bezuinigingen in de vorm van een korting of gehele intrekking van subsidie aan lokale seniorenverenigingen en/of stijgende consumptieprijzen en huurprijzen van accommodaties. KBO-Brabant heeft een extra informeel Regionaal Beraad georganiseerd om de stand van zaken te inventariseren. Vervolgens is een enquête onder de Afdelingen gehouden, waaruit de omvang van de problematiek bleek. KBO-Brabant heeft hierop in juni in een brief aan de gemeentebesturen gewezen op het belang van seniorenverenigingen voor de lokale gemeenschap. Implementatie beleidsplan De in 211 gestarte bijeenkomsten, waarin 24 KBO-Afdelingen onder leiding van een procesbegeleider aan een verbeterplan werken, zijn in 212 met drie bijeenkomsten voortgezet. In de eerste bijeenkomst gaf een deskundige informatie over recente ontwikkelingen met betrekking tot het bereiken van jonge senioren, en de wijze waarop een Afdelingsbestuur hierop kan inspelen. In de volgende twee bijeenkomsten werkten de Afdelingen aan een eigen verbeterplan en presenteerden zij dit aan elkaar. 6 KBO-Brabant Jaarverslag 212 9

6 Tijdens de evaluatie van de bijeenkomsten is door verschillende Afdelingen uitgesproken dat hun behoefte gericht is op het verkrijgen van concrete instrumenten die men direct voor de eigen Afdeling kan aanwenden. Bij het formuleren van verder aanbod wordt hier rekening mee gehouden. Het Algemeen Bestuur is een herijking van het beleidsplan gestart. Nadat deze herijking is voltooid, zal op basis van gerichte vragen van Afdelingen een vervolgaanbod worden geformuleerd. Themabijeenkomst Afdelingen De invloed van seniorenverenigingen op de landelijke politiek was het thema van een bijeenkomst voor Afdelingsbestuurders op 8 november in Tilburg. KBO-Brabant had voor dit thema gekozen omdat zowel regionale als landelijke belangenbehartiging door seniorenverenigingen steeds belangrijker wordt. Onder voorzitterschap van de heer Ton Verlind kwamen achtereenvolgens de heren Frans Slangen, voorzitter van KBO-Brabant, professor Geert Braam, emeritus hoogleraar bij de Universiteit van Twente, en Gijp van Soest, voorzitter van de CSO, aan het woord. De heer Slangen hield in zijn inleiding een pleidooi voor krachtenbundeling van seniorenverenigingen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. De heer Braam rekende in zijn inleiding af met het beeld van de vitale en rijke oudere dat politici en media schetsen en de heer Van Soest ging in op nieuwe manieren van samenwerking tussen de seniorenverenigingen en de kracht van stille diplomatie. Vooral professor Braam spoorde in deze bijeenkomst de ongeveer 2 aanwezigen aan om op onorthodoxe wijze in het geweer te komen tegen het actuele overheidsbeleid. Kringen en Regionaal Beraad Goed functionerende Kringen zijn nodig voor de organisatie en besluitvorming van een grote vereniging als KBO-Brabant. De Kringen ondersteunen de Afdelingen en bespreken met hen belangrijke kwesties binnen de vereniging in de zogenaamde Kringraden. De Kringen bieden tevens een platform voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en spelen in op Afdelingsoverstijgende zaken. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering vindt in de vier regio s West-, Midden-, Zuidoost- en Noordoost Brabant een zogenaamd Regionaal Beraad plaats. Daar kunnen de Kringen zich laten informeren over de voorliggende vergaderstukken, meningen peilen en indien nodig afstemmen. Het Regionaal Beraad is geen besluitvormend overleg, maar dient als voorbereiding op de Algemene Vergadering. Het Regionaal Beraad wordt voorgezeten door de betreffende regiocontactbestuurder van het Algemeen Bestuur. Het Regionaal Beraad vond in de maanden mei en oktober 212 plaats. In januari is een extra Regionaal Beraad georganiseerd over het onderwerp gemeentelijke bezuinigingen. Themabijeenkomst Kringen Op 19 september was de themadag voor Kringen gewijd aan het thema maatschappelijk rendement van seniorenverenigingen. De heer Wim de Jonge, voorzitter van de seniorenraad in Veldhoven, zette uiteen hoe in Veldhoven een onderzoek is gehouden naar het maatschappelijk rendement van de lokale seniorenverenigingen. Uit dit onderzoek bleek dat de Veldhovense seniorenverenigingen voor iedere euro subsidie van de gemeente maar liefst veertien euro maatschappelijk rendement opleveren. De heer Ad Rovers, voorzitter van de werkgroep Individuele Belangenbehartiging van KBO-Brabant, plaatste het maatschappelijk rendement van seniorenverenigingen in een maatschappelijk-historische context. De heer Geert Snijders, wethouder in s-hertogenbosch, sloot af door aan te geven dat het een gezamenlijke opgave van meerdere publieke en private groeperingen is om de sociale kracht van de stad te versterken. Aan de bijeenkomst namen 75 personen deel. Kringpenningmeesteroverleg Onder voorzitterschap van de penningmeester van KBO-Brabant kwamen de Kringpenningmeesters bijeen om zich te buigen over de financiële jaarstukken. Op 8 mei stond het financieel jaarverslag 211 op de agenda. Op 9 oktober was de conceptbegroting voor 213 het belangrijkste bespreekpunt. 1 KBO-Brabant Jaarverslag 212 7

7 Werkgroep Kringfinanciën De werkgroep Kringfinanciën kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen. Deze werkgroep heeft tot taak om het bestuur te adviseren over de toekenning en besteding van de Kringbudgetten. Vanuit de werkgroep en de Kringpenningmeesters is voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor het toezicht daarop bij de Kringraden neer te leggen, waardoor de werkgroep overbodig wordt. De Algemene Vergadering heeft hiertoe in november besloten. Het Algemeen Bestuur heeft hierop de werkgroep opgeheven. Bestuur KBO-Brabant Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant bestaat uit negen personen. Regulier treden ieder jaar volgens het rooster van aftreden drie bestuursleden af. Door het overlijden van bestuurslid Kees Schalk, het tussentijds aftreden wegens gezondheidsredenen van de voorzitter, mevrouw Marielle Peters-Sips, en het tussentijds aftreden van de heren Jan Lamers en Henk Spaan, moest een groter aantal vacatures vervuld worden dan gebruikelijk, omdat in november 211 ook nog niet in alle vacatures was voorzien. In de Algemene Vergadering van 28 juni zijn de heren Frans van den Boomen, Wim van Erp en Frans Slangen gekozen als bestuursleden, respectievelijk voorzitter. Mevrouw Truus Noij was in november volgens rooster aftredend en stelde zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. In de Algemene Vergadering van november zijn de heren Jack Donkers en Jan Lamers tot bestuursleden gekozen. Beiden hebben eerder deel uitgemaakt van het Algemeen Bestuur. Mevrouw Noij werd herkozen. Met deze verkiezing is het aantal bestuursleden weer op negen personen uitgekomen. Alle bestuursleden zijn vanuit hun functie contactpersoon en aanspreekpunt voor de Afdelingen en Kringen in een van de vier regio s in Brabant. Uit hoofde daarvan zitten zij het Regionaal Beraad voor. Tevens hebben zij een of meer inhoudelijke aandachtsvelden onder hun hoede. Enkele bestuursleden vertegenwoordigen daarnaast KBO-Brabant in andere organisaties, zoals het VBOB. Het Algemeen Bestuur komt in beginsel maandelijks bijeen, en verder zo vaak als nodig is. In 212 vonden veertien bestuursvergaderingen plaats. Een belangrijk bespreekpunt gedurende het jaar was het aangaan van vernieuwde samenwerking met de Unie KBO, hetgeen leidde tot het besluit van de Unie KBO en KBO-Brabant om over en weer waarnemers tot respectievelijk de Ledenraad en de Algemene Vergadering toe te laten. De bestuurlijke situatie die als gevolg van het grote aantal vacatures ontstaan was, vormde eveneens onderwerp van gesprek. Naar aanleiding van deze situatie is een extra informeel overleg van het Algemeen Bestuur met de Kringvoorzitters georganiseerd. Naast de jaarlijks terugkerende zaken als werkplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening, personele zaken en het functioneren van de werkgroepen, besteedde het Algemeen Bestuur verder onder meer aandacht aan het aangaan van een collectieve rechtsbijstand- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Afdelingen en Kringen, het aangaan van een collectieve overeenkomst met Buma/Stemra en Sena in verband met muziek- en auteursrechten, een collectieve zorgovereenkomst voor leden van KBO-Brabant, deelname van KBO-Brabant aan de verkiezingsbijdrage van de CSO en de gevolgen van gemeentelijke bezuinigingen voor Afdelingen en de reactie hierop aan gemeenten. De crisis waarin Nederland verkeert en de door het kabinet ingezette bezuinigingsmaatregelen vormden een toenemend punt van aandacht voor het bestuur, gelet op de grote gevolgen ervan voor met name kwetsbare senioren. KBO- Brabant heeft met persberichten en opiniërende artikelen media-aandacht gevraagd en gekregen van de regionale en landelijke pers, en er zijn brieven naar de rijksoverheid gestuurd, met onder meer in november een brandbrief naar het kabinet Rutte II inzake de Wet Uniformering Loonbegrip. In december werden de leden uitgenodigd om uitdrukking te geven aan hun ongerustheid door het verzenden van ludieke kerstkaarten naar de minister-president, waarmee aandacht voor de stapeling van bezuinigingsmaatregelen werd gevraagd. 8 KBO-Brabant Jaarverslag 212

8 Werkgroepen en projectgroepen Het bestuur van KBO-Brabant delegeert taken aan vaste werkgroepen en een aantal projectgroepen. Het bestuur houdt hierbij de vinger aan de pols en gaat met de werkgroepen na in hoeverre verbeteringen doorgevoerd kunnen worden door een vernieuwde aanpak. Als gevolg hiervan zijn de werkgroepen Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging en Individuele Belangenbehartiging per 31 december 212 opgeheven om plaats te maken voor een nieuwe werkgroep Lokale Belangenbehartiging. Ook de werkgroep Kadervorming & Educatie is opgeheven; in de behoefte van Afdelingen aan kadertraining wordt steeds meer lokaal voorzien. Bovendien was er een afnemende behoefte te signaleren aan de traditionele kadervorming. KBO-Brabant wil meer vraaggericht in de scholingsbehoefte van zijn Afdelingen en Kringen voorzien. Informatie over de activiteiten van bovengenoemde werkgroepen en daarnaast over de werkgroepen Identiteit & Zingeving en Informatie- en Communicatietechnologie wordt in de volgende hoofdstukken verschaft. Het Algemeen Bestuur overlegde regelmatig met de voorzitters van de werkgroepen over de voortgang van de voorgenomen activiteiten. Bovendien onderhouden leden van het Algemeen Bestuur wiens aandachtsveld het werkterrein van de werkgroep omvat, contacten met de werkgroep. Om goed op de hoogte te blijven van hetgeen binnen de vereniging leeft, worden de werkgroepvoorzitters zo mogelijk ook betrokken bij het informeel overleg van het bestuur met de Kringvoorzitters en kunnen zij deelnemen aan de Algemene Vergadering. Naast deze werkgroepen fungeerden er twee redactiecommissies, een voor het ledenmagazine Ons en een voor het kaderblad KBO Actueel. Deze werkgroepen en commissies zijn het hele jaar actief. Voor specifieke, tijdelijke taken waren er ook enkele projectgroepen actief in 212, te weten voor de organisatie van de Senioren Expo, de Ledendag, de Themadagen voor Afdelingen en Kringen en de implementatie van het beleidsplan. Bureau KBO-Brabant Om de vereniging te ondersteunen beschikt KBO-Brabant over een bureau met beroepskrachten. De gemiddelde formatie in 212 bedroeg 11 fte s. Een deel hiervan was werkzaam voor de vereniging KBO-Brabant zelf en een deel voor zogenaamde VBOB-projecten waarvan KBO-Brabant kartrekker is. Dit zijn projecten die namens alle ouderenorganisaties voor alle ouderen worden uitgevoerd met financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant. Dat betekent dat 2,33 van bovengenoemde 11 fte s door de Provincie werden bekostigd. Het bureau ondersteunt het Algemeen Bestuur, werkgroepen, projectgroepen en commissies bij het voorbereiden en ontwikkelen van beleid, beleidsuitvoering en secretariële taken. Het betreft onder meer de organisatie van de Algemene Vergadering, het Regionaal Beraad, de (thema)dagen voor Kringen en Afdelingen, werkgroepbijeenkomsten en financieel overleg. Belangrijk voor de KBO-leden is ook de serviceverlening en vraagbaakfunctie, waarvoor het bureau vijf dagen per week bereikbaar is. Tenslotte zorgt het bureau voor een actueel relatiebestand, bundeling van de ledenbestanden van de Afdelingen, ledenpassen, uitvoering van het onderscheidingenbeleid, begeleiding bij aanvragen van Afdelingen voor het Premieplan en de SupportActie en voor de diverse communicatiemiddelen. KBO-Brabant Jaarverslag 212 9

9 1 KBO-Brabant Jaarverslag 212

10 organogram Algemene Vergadering Kringvertegenwoordigers Bureau KBO-Brabant *) Directie (1 fte) Beleid/projecten (3,5 fte) Financiën (,9 fte) Communicatie (1,7 fte) ICT (,8 fte) Secretariaat (2,5 fte) Huishoudelijke dienst (,6 fte) *) Gemiddelde formatie 212, inclusief 2,33 door de provincie gesubsidieerde fte s Algemeen Bestuur Voorzitter* Secretaris* Penningmeester* Zes overige leden *) Dagelijks bestuur Werkgroepen Identiteit & Zingeving Individuele Belangenbehartiging Informatie- & Communicatietechnologie Kadervorming & Educatie Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging Ledenstatistiek & Ledenpeiling West Brabant Midden Brabant Noordoost Brabant Zuidoost Brabant 7 Kringen 4 Kringen 7 Kringen 9 Kringen (Regionaal Beraad) (Regionaal Beraad) (Regionaal Beraad) (Regionaal Beraad) 7 Afdelingen 46 Afdelingen 98 Afdelingen 94 Afdelingen KBO-Brabant Jaarverslag

11 3. Collectieve belangenbehartiging Belangenbehartiging voor senioren is een van de voornaamste speerpunten van KBO-Brabant. KBO-Brabant komt op voor de collectieve belangen van senioren op de terreinen zorg, wonen, inkomen, welzijn en mobiliteit door op landelijk, provinciaal en lokaal niveau te participeren en samen te werken met vele organisaties, onder andere in projecten. De belangenbehartiging op landelijk niveau is met name het aandachtspunt van het Algemeen Bestuur en het bureau. De werkgroep Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging geeft meer uitvoering aan activiteiten op provinciaal niveau en ondersteunt lokale initiatieven. Helaas moest de werkgroep op 17 januari afscheid nemen van de heer F. Jansen wegens overlijden. Landelijke belangenbehartiging Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II van eind oktober 212 bracht een forse bezuinigingsronde met zich mee. Aan het eind van het jaar was nog steeds niet in beeld hoe deze bezuinigingen zouden gaan uitwerken voor ouderen in Brabant. Duidelijk was wel dat kwetsbare ouderen door een opeenstapeling van maatregelen onevenredig zouden worden getroffen. KBO-Brabant nam actie door in november aan het Kabinet een brandbrief financiële strop voor ouderen als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip te sturen. In december zijn via vele leden speciaal door KBO-Brabant ontwikkelde kerstkaarten verstuurd aan de premier, waarin aandacht werd gevraagd voor de opeenstapeling van maatregelen. Het is van groot belang aandacht te blijven vragen voor problemen van ouderen via de pers, op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau. Via die kanalen draagt KBO-Brabant zijn visie uit. In het najaar van 212 werden met regelmaat vanuit KBO-Brabant opiniërende artikelen aangeboden en veelal ook geplaatst in het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, BN De Stem, Trouw, Volkskrant, NRC Handelsblad, Telegraaf, Algemeen Dagblad, Parool, Spits en Metro, alsook in de lokale huis-aan-huisbladen. Onderwerpen waren gemeentelijke bezuinigingen, bezuinigingen Wmo, grenzen aan de inzet van vrijwilligers en de verslechterende inkomenspositie van ouderen. Het onderhouden van contacten op landelijk en provinciaal niveau heeft hoge prioriteit. Landelijk wordt het gesprek aangegaan met (Brabantse) Tweede Kamerleden, fractievoorzitters en vertegenwoordigers van andere ouderenorganisaties en op provinciaal niveau is dat met leden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, beleidsambtenaren en met andere seniorenbonden die in Brabant actief zijn. Regelmatig zijn in 212 gesprekken gevoerd met de koepel CSO, de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties op landelijk niveau, over samenwerking op het gebied van landelijke collectieve belangenbehartiging. Ook de gesprekken met de Unie KBO over samenwerking gingen in 212 door. Enige vooruitgang is geboekt, maar 213 moet meer duidelijkheid verschaffen (zie ook hoofdstuk 2). provinciale en lokale belangenbehartiging Portefeuillehouders Portefeuillehouders zijn aangesloten bij een lokale KBO-Afdeling en hebben een goed netwerk. Zij dragen de belangen van senioren uit en zijn gericht op samenwerking. Ze vormen de spin in het web op lokaal niveau, hebben een signaalfunctie, weten welke ondersteuning KBO- Brabant kan bieden en communiceren dit met de lokale Afdelingen. 12 KBO-Brabant Jaarverslag

12 Voor de portefeuillehouders zijn bijeenkomsten georganiseerd met als doel het vinden van (gemeenschappelijke) kernpunten, het vaststellen van ondersteuningsvragen die op lokaal niveau spelen en het plannen van activiteiten. In 212 hebben lokale portefeuillehouders in het voorjaar in de vier regio s op decentraal niveau vergaderd en in het najaar was er een vergadering op centraal niveau. Tijdens de decentrale bijeenkomsten worden vooral gedachten uitgewisseld over onderwerpen die op lokaal niveau spelen. Centrale bijeenkomsten bieden vooral de mogelijkheid tot eenzijdige informatieverstrekking. Voor de voorzitters van Kringen van de vier grote steden Breda, Eindhoven, s-hertogenbosch en Tilburg is een apart overleg georganiseerd om tegemoet te komen aan de specifieke situatie in de grote steden. De aandachtsgebieden aldaar komen weliswaar vaak overeen met die van de dorpen en de dorpskernen, maar daar staat tegenover dat de belangenbehartiging in de grote steden veelal een andere aanpak behoeft dan in de kleinere gemeenten. In 212 zijn twee bijeenkomsten voor de grote steden gehouden. De onderwerpen die aan de orde kwamen in 212 waren onder meer vrijwilligersmanagement en het voornemen van KBO-Brabant om een nieuwe structuur in te voeren ter versterking van de belangenbehartiging in gemeenten. Nieuwe structuur In 211 was al aandacht besteed aan meer afstemming tussen de werkgroepen Individuele Belangenbehartiging en Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging. Uitgangspunt hierbij was dat de problematiek die samenhangt met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen weliswaar op individueel niveau wordt gesignaleerd, maar juist op collectief niveau moet worden aangepakt. In het najaar van 212 heeft het Algemeen Bestuur mede op advies van de beide werkgroepen besloten om deze te vervangen door één werkgroep die zich richt op beide aandachtsgebieden. In het najaar van 212 is gewerkt aan de afbouw van voornoemde werkgroepen, een instellingsbeschikking voor de nieuwe werkgroep en de werving van leden van deze nieuwe werkgroep. In 213 wordt de werkgroep Lokale Belangenbehartiging geëffectueerd. Samenwerking lokaal en provinciaal KBO-Brabant stimuleert de samenwerking tussen verschillende seniorenorganisaties op lokaal en regionaal vlak. Op provinciaal niveau wordt samengewerkt binnen het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB). KBO-Brabant coördineerde in 212 twee projecten van de samenwerkende ouderenbonden: Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging en Meer woningen voor ouderen. Voor deze projecten ontving KBO- Brabant via het VBOB subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Voor de beide projecten zijn projectgroepen samengesteld. Een lid van de KBO-werkgroep Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging was afgevaardigd in de projectgroep Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging. Een lid van KBO-Brabant met deskundigheid op het gebied van wonen, heeft samen met de projectleider het project Meer woningen voor ouderen uitgevoerd. Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging In 212 is in dit project verder vorm gegeven aan een basisaanbod dat is samengesteld voor seniorenplatforms en besturen van Afdelingen. In 212 zijn acht cursussen uitgevoerd, verzorgd door de Academie Zorgbelang Brabant. Tussen de 12 en 16 personen namen deel aan deze cursussen. Daarnaast zijn er twee centrale en twee decentrale themabijeenkomsten gehouden, van respectievelijk gemiddeld honderd en vijftig deelnemers. De website is verder vormgegeven, geactualiseerd en gekoppeld aan het systeem van KBO-Brabant (www.dlb-brabant.nl). De website is een informatie- en steunpunt voor seniorenplatforms en dient als verbindend element. Langzamerhand weet men de weg naar de website te vinden, maar promotie blijft noodzakelijk, evenals aanvulling met informatie en het opzetten van discussiefora. In 213 zal het project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging worden voortgezet. KBO-Brabant Jaarverslag

13 Meer woningen voor ouderen Doel van dit project is lokale belangenbehartigers toe te rusten om het tekort aan geschikte woningen voor ouderen terug te dringen. Het project is een aanvulling op het project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging. Een helpdesk, nieuwsbrieven en bijeenkomsten waarin thema s op het gebied van wonen centraal stonden, hebben belangenbehartigers ondersteund in hun lokale lobby bij gemeenten voor meer geschikte woningen voor ouderen. De twee centrale themabijeenkomsten werden gemiddeld door 1 belangenbehartigers uit 5 (van de 67) Brabantse gemeenten bezocht. Het project Meer woningen voor ouderen zocht voortdurend samenwerking met andere VBOBprojecten, waaronder het project Wie dan leeft, wie dan zorgt? en organisaties die zich richten op overeenkomstige onderwerpen. De communicatie met en informatieverstrekking aan belangenbehartigers verliep voornamelijk via de website (www.mwvobrabant.nl). De oplossing van de huisvestingsproblematiek is een kwestie van lange adem. Het thema wonen staat echter niet op zichzelf. In 213 wordt daarom verder aandacht besteed aan het thema wonen als een van de onderwerpen die de belangen van senioren raken, naast zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen. 14 KBO-Brabant Jaarverslag 212

14 4. Individuele belangenbehartiging KBO-Brabant voert samen met de VBOB-partners ANBO, BOOG, PCOB, PSOB en PVGE drie projecten uit die zich richten op de behartiging van de individuele belangen van senioren: Vrijwillige ouderenadvisering, Belastingservice en Administratieve ondersteuning. Een projectgroep, bestaande uit één vertegenwoordiger per deelnemende Brabantse seniorenorganisatie, ziet toe op de uitvoering van de drie projecten. KBO-Brabant fungeert als kartrekker en levert de projectleider, die bij de uitvoering wordt ondersteund door de werkgroep Individuele Belangenbehartiging van KBO-Brabant. Organisatie In de provincie Noord-Brabant zijn sinds vele jaren honderden vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen actief. In 212 is hier ook de thuisadministrateur aan toegevoegd. De thuisadministrateur is een vrijwilliger die senioren helpt om orde te scheppen in hun (financiële) administratie. Al deze vrijwilligers ondersteunen, informeren en adviseren vele senioren op het gebied van het zelfstandig vinden van hun weg naar voorzieningen, belastingteruggave en bij het op orde houden van hun administratie. Om hun dienstverlening optimaal te laten verlopen, bieden de in het VBOB samenwerkende ouderenbonden vraaggerichte ondersteuning aan deze vrijwilligers. De organisatie en uitvoering van de halfjaarlijkse terugkomdagen voor vrijwillige ouderenadviseurs en het bieden van studiebegeleiding bij de jaarlijkse scholingsdagen voor de belastinginvulhulpen zijn toevertrouwd aan de werkgroep Individuele Belangenbehartiging van KBO-Brabant. Vrijwillige ouderenadvisering Voor reeds actieve vrijwillige ouderenadviseurs vonden in april (246 aanwezigen) en november (255 aanwezigen) terugkombijeenkomsten plaats in Maarheeze, Oudenbosch, Udenhout en Wanroij. Tijdens deze bijeenkomsten werden actualiteiten besproken en uiteenlopende thema s behandeld. In april kwamen de thema s herkennen van dementie en het levenstestament aan de orde en in november samenwerking in de lokale situatie. De waardering van de deelnemers voor beide terugkomdagen was (zeer) positief. Werving en opleiding nieuwe vrijwillige ouderenadviseurs In het verslagjaar werden in april, mei en september in totaal vier cursussen voor nieuwe vrijwillige ouderenadviseurs georganiseerd. In totaal zijn 54 vrijwilligers opgeleid. De docenten voerden met de deelnemers vooraf individuele intakegesprekken om op deze wijze de verwachtingen van deelnemers goed af te stemmen op hetgeen kan worden aangeboden. De cursussen werden telkens door twee docenten vrijwillige ouderenadvisering gegeven. De werving van nieuwe vrijwillige ouderenadviseurs gebeurde door de Afdelings-, c.q. gewestelijke besturen van alle in het VBOB samenwerkende seniorenorganisaties. Ter ondersteuning van hun wervingsactiviteiten ontvingen de verantwoordelijke besturen een pakket met relevante informatie over vrijwillige ouderenadvisering. De cursussen werden door de deelnemers (zeer) positief gewaardeerd. Overige activiteiten In 212 is een pilot Allochtone ouderenadviseurs uitgevoerd. In nauwe samenwerking met welzijnsorganisatie De Twern uit Tilburg zijn allochtone vrijwilligers geworven om deel te nemen aan twee informatieavonden voor deze doelgroep. Deze avonden werden door ruim twintig allochtonen bezocht, hetgeen leidde tot een deelname van tien van hen aan de opleiding tot vrijwillige ouderenadviseur. De opleiding in zes bijeenkomsten is door de eigen docenten vrijwillige ouderenadvisering uitgevoerd. Ter ondersteuning van hun organisatorische taak is advies verleend aan de besturen van de 16 KBO-Brabant Jaarverslag

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Hoofdstuk 2 KENNIS OPDOEN KENNIS DELEN Voorlichting en informatieverstrekking

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie