Aan al onze leden, KOMT ALLEN! Het bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan al onze leden, KOMT ALLEN! Het bestuur"

Transcriptie

1 Aan al onze leden, Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van Tuinpark Eigen Hof op zaterdag 10 mei 2014 om uur in het clubhuis. Op deze Ledenvergadering wordt naast het financiële jaarverslag het vernieuwde Huishoudelijk Reglement van Eigen Hof- dat dient als een aanvulling op het Reglement van Bond van Volkstuinders - besproken en in stemming gebracht. Dit nieuwe Huishoudelijk Reglement zal, na goedkeuring door het Bondsbestuur, voor de komende jaren gelden. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk leden komen meepraten en meestemmen, zodat dit nieuwe Reglement door zoveel mogelijk leden gedragen wordt. Achterin dit boekje treft u het door de Reglementscommissie voorgestelde nieuwe reglement aan en een aantal amendementen (wijzigingsvoorstellen) hierop die op het moment van drukken van deze uitnodiging bij het bestuur zijn binnengekomen. We wijzen u erop dat u tot uiterlijk twee weken vóór de vergadering nog amendementen kunt indienen bij het bestuur. Deze amendementen zullen, evenals de toelichting op de reeds ontvangen amendementen, op de vergadering ter inzage liggen vanaf een uur vóór aanvang van de vergadering. KOMT ALLEN! Het bestuur

2 Agenda: 1. Opening 2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 7 december Ingekomen stukken: a. Berichten van verhindering en machtigingen 4. Mededelingen 5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar Jaarverslagen van de diverse commissies 7. Jaarverslag en financiële verantwoording van de penningmeester over het jaar Vragen over de jaarverslagen kunnen tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk in de bestuursbus ingediend worden bij het bestuur van Eigen Hof t.a.v. de penningmeester of via postadres bestuur Eigen Hof t.a.v. de penningmeester, Sloterweg 1173, 1066 CE Amsterdam 8. Verslag van de Kascontrolecommissie 9. Bespreking van de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester van de Bond, zoals gepubliceerd in de Vroegop, toegelicht door de vertegenwoordiger van de Bond (indien aanwezig). 10. Goedkeuring vernieuwd supplement van afdeling Eigen Hof op de bondsreglementen (blz. 24 e.v.). 11. Bestuursverkiezing: reglementair treedt Mw. L Sleijster (tuin 130) af. Zij stelt zich niet herkiesbaar. Toelichting zie pg. 3: kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 dagen vóór de vergadering onder overlegging van een bereidverklaring opgeven bij het secretariaat. 12. Benoeming kascontrolecommissie Kascommissie leden: 139 Mw. Oostrom, A.A.M. van aftredend 140 Mw. Barens, N. 078 Mw. Schothorst, L. 119 Hr. Bakker, A.H. 116 Mw. Buijs Reglementair treedt Mw. Oostrom af, zodat de vergadering een reserve lid moet kiezen. 13. Benoeming van de afgevaardigden (waarvan maximaal 1 bestuurslid) naar de Bondsvergadering 14. Rondvraag 15. Sluiting Let op: Voor een stemming kan een lid slechts één machtiging van een ander lid aanvaarden voor het uitbrengen van zijn/haar stem. De machtiging dient bij de aanvang van de vergadering te worden/zijn ingeleverd. 2

3 Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen onderstaande bereidverklaring tot 3 dagen voor de ALV naar het bestuur opsturen, t.a.v. de secretaris W. van de Westeringh (tuin 44). BEREIDVERKLARING Hiermede verklaart ondergetekende zich bereid om als bestuurslid toe te willen treden tot het bestuur van de volkstuinvereniging Eigen Hof en alle plichten en rechten daaraan verbonden naar behoren te zullen vervullen. Handtekening: Amsterdam,.. (datum) Naam:... Adres:. Postcode en woonplaats:. Tuinnummer:. 3

4 VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering Eigen Hof, gehouden op 7 december Aanwezig 43 leden 1. opening 1.1. De voorzitter (Mw. Henraat) opent de vergadering om uur en heet de aanwezige leden welkom. De vz. geeft een kort verslag van de controle door de milieudienst. Een aantal zaken die bij de controle nog niet in orde waren zijn inmiddels in orde gebracht, waardoor we nu een definitieve goedkeuring gekregen hebben. De vz. bedankt iedereen die zich heeft ingespannen om alles in orde te maken. 2. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 27 april De notulen worden goedgekeurd 3. ingekomen stukken 3.1. de heer Peijters van het bondsbestuur is om onbekende reden niet aanwezig berichten van verhindering: Dhr. J. Jans (71) en de fam. Harmsen (46) 3.3. Machtigingen: Mw. T.Huisman (114) machtigt dhr. P. van der Sloot (42); dhr. Verhofstad (88) machtigt mw. Verhofstad-Lagrand (88) 3.4. Ingekomen stukken (die alle ter inzage op de tafel liggen): a. een aantal amendementen op de reglementen: van Mw. Verhofstad, dhr. Van der Sloot. Deze worden behandeld bij agendapunt 7 (goedkeuring vernieuwd supplement op de reglementen) b. Een amendement op de begroting van dhr. Tak. Deze wordt behandeld bij agendapunt 5 (begroting) c. een brief van mw. Schothorst (78) over wateroverlast, mede namens de tuinders van de tuinen 80, 84 en 88. Deze brief zal door mw. Schothorst bij punt 8 worden toegelicht. 4. Mededelingen: 4.1. Er is een stuk van het Bondsbestuur binnengekomen. De bespreking hiervan wordt in afwachting van de eventuele komst van het bondsbestuurslid naar achteren op de agenda geschoven Aan agendapunt 8 wordt agendapunt 8a toegevoegd: wateroverlast. Hierbij zal het stuk van mw. Schothorst besproken worden. 5. Begroting voor het jaar 2014: 5.1. Op de begroting zijn 2 amendementen/opmerkingen van dhr. Tak (59) binnengekomen. Het betreft de post die begroot is voor de kruiwagenopslag (achter de werkplaats) en de begroting voor de isolatie van de Inkoop. Wat betreft de kruiwagenopslag is dhr. Tak van mening dat deze kan vervallen omdat de kruiwagens achter het materiaalhuis geplaatst kunnen worden. De penningmeester (mw. L. Sleijster, 130) antwoordt dat deze post al jaren op de begroting staat en dat als de kruiwagenopslag ook dit jaar niet gebouwd wordt, deze post volgend jaar van de begroting gehaald zal worden. De Pm. is van mening dat isolatie van de Inkoop van 4

5 belang is om verbruik van gas en elektriciteit te verminderen. Isoleren is beter dan stoken. De Pm. raadt aanvaarding van deze wijzigingen af Mw. Nieuwenhuis (25) verbaast zich over het grote verschil tussen de werkelijke uitgaven van 2013 en de begroting van Ook het vorig jaar was er een dergelijk groot verschil. De pm. verklaart dit verschil doordat er komend jaar een aantal grote uitgaven staan gepland (bv. de vernieuwing van de beschoeiing van de buitensingel). Als iets begroot is, wil dit niet zeggen dat die post ook daadwerkelijk uitgegeven moet worden. Anderzijds kun je geen uitgaven doen die niet begroot zijn. Mw. Nieuwenhuis is bang dat zo n hoge begroting op termijn betekent dat de bijdrage van de tuinders omhoog gaat. De Pm. stelt haar gerust: op dit moment is het niet de bedoeling de bijdrage te verhogen. Dhr. Kuik (78) constateert een misverstand: er is een verschil tussen een begroting en het jaarverslag. Het gaat erom dat het bestuur op grond van deze begroting al of niet het mandaat krijgt van de leden de begrote bedragen uit te geven De amendementen van dhr. Tak (59) worden beide met algemene stemmen afgewezen. De begroting wordt vervolgens met algemene stemmen goedgekeurd. 6. Werkplan 2014 van de tuincommissie 6.1. Mw. Beemster (132, vz. van de tuincommissie) doet de mededeling dat de beschoeiingen van de binnensloten helaas niet door een extern bedrijf aangelegd kunnen worden omdat de externe deskundige die dit zou doen als gevolg van een burn-out (voorlopig) niet kan werken. Iedereen moet nu zelf organiseren hoe hij/zij de beschoeiingen gaat (evt. laat) aanleggen. Dhr. Bolwerk (9, 2 e penningmeester met waterstaat in zijn portefeuille) vult aan dat de hoogte van de beschoeiingen niet is vastgelegd door Waternet, maar dat deze niet hoger mag zijn dan de bestaande en op dezelfde (eventueel gecorrigeerde) plaats moet komen als de oude. Mw. Boender (142): hoe ver moet je huisje minimaal van de sloot staan om te voorkomen dat het de sloot inglijdt. Dhr. Bolwerk verwijst hiervoor naar de reglementen. Er volgt een korte discussie over de vraag of alle sloten wel op de topografische of hoogtekaart zijn terug te vinden. Een andere discussie ontstaat over de vraag of een zgn. 2-traps beschoeiing mag worden geplaatst. Antwoord: dit mag, mits rekening wordt gehouden met de hoogte van het talud en de rooilijn van de tuin. Mw. Sleijster (74) vraagt hoe ze kan weten welke breedte van de sloot ze moet aanhouden bij het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing. Mw. Beemster: u moet 1,60 m aanhouden. Vz.: dat staat op de kadastrale kaart aangegeven. Deze hangt in het bestuurshuisje. Mw. Beemster wijst erop dat bij sloot 2 bij het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing rekening moet worden gehouden dat er in of bij die sloot in de toekomst nog een nieuwe waterleiding moet worden aangelegd Mw. Schothorst (78) licht het project Natuurlijk Tuinieren toe. In het voorjaar heeft een groepje tuinders Eigen Hof aangemeld voor het project 5

6 Natuurlijk Tuinieren van de Bond. Op grond van het ingediende plan heeft Eigen Hof een prijs van 7000 ontvangen voor begeleiding bij het realiseren van dit plan door de AVVN. Mw. Schothorst legt uit wat we onder Natuurlijk Tuinieren (NT) moeten verstaan en wat we op dit gebied al van oudsher gedaan hebben op Eigen Hof en waar we nog aandacht aan moeten besteden. Het is de bedoeling dat we op dit gebied projectmatig gaan werken en dat we hierbij gedurende 2 jaar begeleid worden door de AVVN. Er is een werkgroepje enthousiaste vrijwilligers waarin ook leden van de tuincommissie zitten die zich op dit project gestort hebben en ook al een eerste overleg gehad hebben met de begeleider van de AVVN. Mw. Boenders (142) die in de werkgroep zit roept mensen op die mee willen doen contact op te nemen met een van de werkgroepleden. Mw. Dubbeldam (32) merkt op dat we in 2000 ook een geldprijs van de gemeente hebben ontvangen voor onze inspanningen op het gebied van NT. We hebben dus al eerder erkenning gekregen dat we op de goede weg zijn. Dhr. Bon vraagt hoeveel stippen (op het lieveheersbeestje, het kenmerk van NT) we nastreven. Mw. Schothorst antwoordt dat het eigenlijk niet gaat op die stippen, maar om NT op ons complex weer wat meer in de aandacht te brengen. Politiek gezien is het wel van belang zoveel mogelijk stippen te hebben. Mw. Schothorst bedankt haar mede werkgroepleden en de tuincommissie en bestuur voor hun positieve ondersteuning. 7. Goedkeuring vernieuwd supplement op de reglementen 7.1. Mw. Hellinga (109, 2 e secretaris met reglementscommissie in haar portefeuille) beschrijft de ontstaansgeschiedenis van dit nieuwe supplement gedurende de laatste jaren. De samenstelling van de commissie is in de loop van de jaren van samenstelling gewijzigd. Het eerste wat gedaan is dat alle dubbelingen van de bondsreglementen eruit gehaald zijn. Er bleef toen een beperkt aantal punten over. De commissie kwam tot de conclusie dat niet alles in precieze punten vastgelegd kan worden en is overgestapt naar een supplement waarin de zaken in hoofdlijnen worden omschreven als aanvulling op de uitgebreide bondsreglementen. Uitgangspunten hierbij: 1. Eigen verantwoordelijkheid; 2. Alleen de hoofdlijnen; 3. De bondsreglementen zijn leidend. De functie van dit supplement is vooral bedoeld om voorlichting te geven over wat de gewoonte is op Eigen Hof. Met name aan de nieuwe leden. Het idee is dat niet iedereen met elk probleem naar het bestuur loopt en dat het bestuur dan met de reglementen in de hand handhaaft als een soort politieagent Er zijn 2 brieven binnengekomen met een aantal vragen, nl. van mw. H. Verhofstad (88) en dhr. Van der Sloot (42). Er ontstaat een discussie over de handhaving van de reglementen waarbij het niet duidelijk is wat waarin staat en wat de inhoud van de Bondsreglementen is. Om te voorkomen dat er een grote spraakverwarring ontstaat en omdat ter vergadering ingediende amendementsvoorstellen niet in stemming gebracht kunnen 6

7 worden (moet minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk worden ingediend, zodat alle leden op de hoogte zijn) haalt de Vz. dit punt van de agenda en wordt het verplaatst naar de voorjaarsvergadering van april. Dhr. De Man vertelt dat vroeger juist besloten de bondsreglementen op te nemen in de afdelingsreglementen om zo handiger te kunnen zoeken. De Vz. legt op verzoek nog even uit wat een amendement is. Een ruime meerderheid stemt hiermee in. De 2 e secretaris zegt op verzoek toe om de reglementen en de mogelijke amendementen erop ook per te versturen aan de leden van wie we een adres hebben. Mw. Verhofstad wil nog even duidelijk vermeld zien dat bij het artikel 7h de Japanse Duizendknoop wordt aangevuld. Het is erg dringend! Dit is een amendement en kan dus nu niet worden toegevoegd. Het hoort ook bij de tuincommissie thuis en kan in De Snoeischaar gepubliceerd worden. De secretaris zegt toe dat de voorgestelde amendementen met de uitnodiging voor de voorjaarsvergadering worden meegestuurd en verzoekt dringend om deze amendementen liefst 6 weken van tevoren op te sturen zodat dit logistiek ook te realiseren is. Mw. Kost (126) verzoekt in de Snoeischaar deze procedure te publiceren. De Vz. zegt dit toe. Mw. J. Verhofstad (14) verzoekt belangrijke begrippen als eigen verantwoordelijkheid in artikel 1 van de reglementen toe te lichten. De 2 e secretaris legt uit dat dat een amendement van artikel 1 betekent. 8. Beschoeiing buitensingel. De stand van zaken van de aanleg van de beschoeiingen rond de buitensingel wordt toegelicht door dhr. Bolwerk (tuin 9, 1 e penningmeester met waterstaat in zijn portefeuille). Komend jaar gaan we het hele resterende stuk vanaf de 4 e week van januari in één keer aanleggen. Dit gebeurt vanaf de waterkant tot het bruggetje naar het Vat. We hebben met terugwerkende kracht vergunning verkregen van Waternet voor het eerste stuk. Voor dit nieuwe gedeelte is alleen een meldingsplicht omdat we de beschoeiing alleen maar vervangen. Dat is gedaan, maar we moeten wel de 32 m² die we ten onrechte hebben ingepikt aan de andere kant, compenseren. Het aanvankelijke voorstel dit bij de Heemtuin te doen, vindt het bestuur niet aanvaardbaar. We compenseren nu ter hoogte van het Vogeleiland. Mw. Nieuwenhuis (25) vraagt wat dit voor de wortels van de bomen betekent. Dhr. Bolwerk antwoordt dat het om een kleine rand gaat en dat mogelijk iets van beschadiging niet uit te sluiten is. Waternet is akkoord gegaan met ons voorstel. We hebben besloten op aanraden van de Bond dat we niets meer doen aan de beschoeiingen aan de westkant. Wel gaan we nu aan de oostkant beter rekening houden met ecologische overwegingen en de beschoeiing zo laag mogelijk maken. de tuincommissie al d.m.v. een paal aangeven wat de maximale hoogte van de beschoeiing mag worden, zodat de firma Zeldenrijk hiermee rekening kan houden. Op een vraag van mw. Nieuwenhuis zegt dhr. Bolwerk toe dat de aarde die vrijkomt ter hoogte van het Vogeleiland bewaard wordt en dat het aan de tuincommissie is te bepalen wat ermee gebeurt. Hout wat overblijft kan gebruikt worden voor evt. eendetrappetjes e.d. 7

8 8a. Waterstaat: dhr. Bolwerk refereert aan de opmerking van Waternet dat geëist wordt dat de hoogte van het waterpeil constant op de juiste hoogte is. Drie dijkgraven (t.w. mw. Kost, mw. Verhofstad en mw. Sleijster) hebben aangeboden dit voortdurend in de gaten te houden. Dhr. Bolwerk spreekt hiervoor zijn waardering uit. Waternet eist een hogere waterstand dan we nu kunnen realiseren omdat anders tuinen onder dreigen te lopen. We gaan nu voorlopig een iets lager vast peil hanteren (-2.10 m). Als gevolg van een aantal stormen met veel regen overstroomden een aantal tuinen die lager liggen dan de rest plotseling. Volgens Waternet komt dat vooral omdat de grond daar in de loop der tijd is ingeklonken omdat de waterstand te lang te laag is geweest. Hoewel het de bedoeling was daar niets aan te doen om te kijken in hoeverre we erin slagen het waterpeil constant te houden en hoe goed de duikers werken, is er door een miscommunicatie toch gepompt. De bewoners van de betreffende tuinen hebben een brief gestuurd met daarin een aantal voorstellen t.a.v. het handelen bij dergelijke calamiteiten. Mw. Schothorst (78) licht deze brief toe. Als eerste merkt ze op dat de peilschalen waarop de hoogte van het water kan worden afgelezen niet aanwezig zijn. Vervolgens verwijst ze naar de brief: aan het eind van de brief staat een voorstel over wat te doen bij een noodsituatie. Bij een extreme regenval willen deze leden graag de vergunning krijgen even tijdelijk water weg te pompen. Daarnaast vraagt ze het bestuur om duidelijk in kaart te brengen wat de situatie is bij de tuinen 78, 80, 84 en 88 en op grond daarvan met een voorstel te komen wat de verantwoordelijkheid van de het bestuur is en wat die van de betreffende tuinders. Dhr. Bolwerk deelt mee dat Waternet al maanden geleden is gevraagd een peilschaal te plaatsen bij de pomp. Dat is nog steeds niet gebeurd, maar het is wel toegezegd. Dhr. Kuik (78) stelt dat hun sloot een eigen peilschaal nodig heeft. Deze sloot is erg smal en loopt snel vol bij ernstige regenval. Dhr. Bolwerk vertelt dat door de dijkgraven is geconstateerd dat deze sloot juist sneller leegloopt. Het is onduidelijk en op grond daarvan kun je niet goed beslissen. Bolwerk: volgens ons het is niet zo zinvol deze sloot snel leeg te pompen omdat het er niet om gaat dat de sloot overloopt, maar dat het hemelwater niet naar de sloot loopt. Mw. Schothorst stelt dat de ervaring half oktober was dat even pompen het acute probleem heeft opgelost. Dhr. Wilmans (bouw- waterstaat) zegt dat toen de pomp er te lang heeft ingelegen waardoor de hele sloot leeg was. Vz.: er ligt een voorstel om deze winter bij extreme weersomstandigheden de dompelpomp tijdelijk te mogen inschakelen. Voorwaarde is dat hierbij de waterstaat (dhr. Bolwerk) of de dijkgraven worden ingelicht. Dhr. Slob (83) merkt op dat het om slechts enkele centimeters gaat. Verder merkt hij op dat de sloot veel te smal is: wat gebeurt er als de sloot weer op de juiste breedte wordt gebracht? Dan is er meer waterberging. Dhr. Kuik (78) stelt voor dat dit probleem voor de volgende herfst wordt opgelost of dat de mogelijkheid tot noodingrepen tot na de herfst blijft bestaan. Dhr. Bolwerk antwoordt dat dat zeker de bedoeling is, maar hij vraagt wel meer participatie van leden bij het zoeken van een definitieve oplossing. 8

9 Mw. Verhofstad (88) merkt op dat er mensen bij de Waterstaatcommissie moeten komen. de volgende voorstellen worden in stemming gebracht. Voorstel a: noodoplossing bij noodsituaties blijft van kracht tot de volgende decembervergadering, hierbij wordt eerst contact opgenomen dhr. Bolwerk of de dijkgraven. Meerderheid is voor. Voorstel b.: het bestuur en een aantal vrijwilligers gaat naar een structurele oplossing zoeken: meerderheid is voor. 9. Rondvraag: 9.1. Dhr. Slob (83): de tuinnummering moet beter: de brandweer of ambulance moet direct kunnen zien waar ze moeten zijn bij een noodgeval. Mw. Sleijster ( 2 e penningmeester, 130) stelt voor ook bordjes met bewegwijzering te plaatsen omdat de nummering niet erg logisch is Dhr. Bon (120) stelt voor dat op meerdere plaatsen peilschalen worden geplaatst Dhr. Polak (101) vraagt hoe het zit met de beschoeiingen van sloot 2. Hoe zit het met de plannen dat hier in de sloot de waterleiding wordt vervangen en dat het aanbrengen van de beschoeiingen hiermee samenhangt. Wat is het traject? Vz.: er is op dit moment nog geen traject voor vervanging van de waterleiding vastgesteld omdat er al zoveel zaken gebeuren dat we even een pas op de plaats moeten maken. Het staat nog wel op de rol. Dhr. Bolwerk geeft dhr. Polak gelijk, maar hij heeft nog geen antwoord op deze vraag Mw. Nieuwenhuis (25) wil graag weten of in de winter bij mooi weer de hoofdkraan open gaat. En welke tijden in het weekend er water is Mw. Walda (129) maakt de webmaster een compliment over de website. 10. De voorzitter sluit de vergadering Gezien en goedgekeurd E. Henraat W. van de Westeringh (voorzitter) (secretaris) 9

10 Jaarverslag van de secretaris over 2013 Samenstelling van het bestuur op 1 januari 2014 Functie: naam: taken: Voorzitter Mw. J.E. Henraat Vicevoorzitter Mw. M.J. van Ee tuincommissie Penningmeester 1 Dhr. R.L.J.M. Bolwerk beschoeiingen Penningmeester 2 Mw. L. Sleijster Snoeischaar Secretaris 1 Dhr. W. van de Westeringh kantinecommissie en bouw- en waterstaat Secretaris 2 Mw. W.J. Hellinga ledenadministratie en verkoop van huisjes In 2013 zijn er geen mutaties geweest in het bestuur, maar dit jaar gaat Lydia Sleijster het bestuur helaas verlaten. Zij heeft de afgelopen jaren de financiële administratie herzien en veel transparanter gemaakt. Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma is het nu eenvoudiger en overzichtelijker geworden mutaties aan te brengen. We zullen haar expertise missen, maar zij heeft toegezegd dat de nieuwe penningmeester - die we hopelijk na deze vergadering hebben - voorlopig nog een beroep zal kunnen doen op haar kennis en ervaring. Het afgelopen jaar hebben we één groot project afgerond en zijn we een nieuw groot project begonnen. Het project beschoeiingen is voor wat betreft de buitensingel afgerond. De firma Zeldenrijk is er in geslaagd om vanaf het water een nieuwe beschoeiing aan te brengen waardoor er nauwelijks of geen schade aan de kwetsbare oeverbegroeiing is toegebracht. Een nieuw project is dit jaar van start gegaan: het project Natuurlijk Tuinieren. Hiervoor hebben we van de AVVN een subsidie van 7000 gekregen die we kunnen inzetten voor voorlichting en scholing over Natuurlijk Tuinieren. We hebben afgelopen jaar een veiligheidscontrole gehad van de Gemeente. Er werd een aantal aanbevelingen gedaan die we (uiteraard) hebben opgevolgd waardoor de veiligheidssituatie nu weer helemaal up-to-date is. De belangrijkste verandering is de wijze waarop de gastanks worden opgeslagen, maar ook de garage van de tractor en de werkplaats zijn onderhanden genomen. Overal hangen op strategische plekken brandblusapparaten. Hiervoor hebben we nu een onderhoudscontract afgesloten, zodat we zeker weten dat alle apparaten naar behoren werken. Ons tuinpark blijft populair. Een aantal leden heeft de tuin helaas moeten opgeven vanwege tijdgebrek of omdat het werk te veel werd, maar zij zijn direct vervangen door nieuwe jongere mensen die we hierbij van harte welkom heten. Van leegstand is dus geen sprake. 10

11 Helaas hebben we ook definitief afscheid moeten nemen van enkele (oud-) tuinleden die dit jaar zijn overleden. We willen van deze gelegenheid gebruik maken de nabestaanden te condoleren met dit verlies. Voor een verslag van de vele activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden verwijs ik u graag naar de jaarverslagen van de diverse commissies. Rest mij nog om u allen namens het bestuur een heel mooi tuinseizoen toe te wensen. Wouter van de Westeringh (secretaris) 11

12 Jaarverslag 2013 Tuincie. Eigen Hof. Sloten Amsterdam. Tuincommissieleden: Groep A : Lidy Beemster, tevens coördinator (132) Groep B: Ivonne Soerotaroeno (94) Groep C: Irma Jongeneelen (91) Groep D: Eddy van Dam ( 48) Het werkplan hebben we grotendeels uitgevoerd. Het afbreken van het kruiwagenhok vindt mogelijk dit jaar zijn finale. Dit jaar hebben we weer de 5 de zaterdag ingevoerd, dit ging goed. De tuinders van de buitensingels onderhouden i.p.v. één Algemeen Werk (AW) dienst, hun gehele pad van april tot okt. Dit bevalt goed en de paden zien er nu goed uit en zijn geen stiefkindje meer. Het jaar begon met lekker winters weer en we hebben het goed kunnen gebruiken om diverse bomen te kappen, op de border vóór, de jaarlijkse 100 meter singel en diverse privé tuinen. Vrij veel dit jaar! De border vóór is gestaag groeiend door veel werk van Ans Kessel, Karen Gamester en Lidy Beemster en is nu na vele malen met het AW van de 4 groepen voltooid. Er zijn weer een paar mooie zuilvormige bomen Liriodendron tulipifera Fastigiata geplant aan weerszijden van de poort. Het resultaat mag er zijn. Het is nu een uitnodigend binnenkomen! Waar wij ook naar streefden. In februari is er een bijeenkomst voor het vervangen van de beschoeiingen geweest voor de tuinders van sloot 3 en 4, d.w.z. op het achterste gedeelte van de pompsloot aan weerszijden en de sloot tussen de Merellaan en Vinkenlaan (Westsingel). Het liep allemaal goed. Helaas heeft de hovenier door ziekte de gehele klus moeten afblazen. De tuinders zijn geïnformeerd en zijn nu verantwoordelijk voor hun eigen beschoeiing. In maart zijn door de koude weersomstandigheden eerder de laatste Ligusters door Acer-campestre vervangen. Bij de Inkoop is nu ook alles bestraat, zodat de aanhangwagen ook zijn plek heeft gekregen. De terugkerende werkzaamheden van borders, paden, de heemtuin en overhangende takken, hagen snoeien en verwisselen van hagen vragen zo het gehele tuinseizoen aandacht. Evenals het schoonhouden van goten, bankjes, speeltoestellen etc. en andere klussen die zich zo voordoen. De achterstallige klussen zijn bijna voltooid. 12

13 Eind mei is er op t nippertje een aanvraag gedaan door Lucy Schothorst om in aanmerking te komen voor een subsidie van de AVVN om het Natuurlijk tuinieren (wat we al gedeeltelijk doen) op onze tuin te promoten. 7 September mochten wij tot onze verrassing een prijs van 7000,00 in ontvangst nemen, waar we erg blij mee zijn. Het geld is voornamelijk voor uitgaven voor evt. ondersteuning van workshops en advies en begeleiding en bij drukwerk, bv. een schouwmap.. De subsidie geldt voor 2 jaar en er zullen in totaal 6 bezoeken van de AVVN zijn om de vorderingen te zien die om evt. 4-stippen lieve heersbeestjes te verkrijgen nodig zijn. Er is een werkgroep``natuurlijk tuinieren`` gevormd, die zich hiermee zal bezig houden. De 1 ste bijeenkomsten zijn al geweest en we hebben een inventarisatie gemaakt van wat we al hebben en waar we meer aandacht aan gaan besteden. De vorderingen zullen we in De Snoeischaar vermelden. In september zijn we weer begonnen met de controle van de schouwpaden van ons complex en vervolgens het baggeren van de sloten We hebben het baggerseizoen vervroegd van half september tot 1 november. De eerst volgende maandag en dinsdag is er meteen gecontroleerd. Het baggeren laat nog steeds te wensen over en we moesten op 50 tuinen een her controle doen. Het is wenselijk de schouwpaden de laatste 75 cm van houtige gewassen te ontdoen, zodat men hier ook goed kan baggeren. Voor ons kost dit veel vrije tijd, welke wij graag aan andere zaken zouden willen besteden. De storm van 28 oktober en de toegift op 5 december heeft op ons Tuinpark aardig huis gehouden. We hebben 21 bomen als nood kap moeten kappen w. o. de mooie Robinia bij de ingang voor de inkoop. Een hele klus, daar veel bomen de paden versperden. Gelukkig is geen huisje geraakt. Door een snelle actie van medetuinders waren de paden weer snel begaanbaar.. Zoals elk jaar is er weer bij100 m Singel de ondergroei gesnoeid en hebben we de Westsingel gereed gemaakt voor de Firma Zeldenrijk die in januari 2014 een nieuwe beschoeiing zal aanbrengen, van af de Heemtuin tot het Pomphuis. Tot t bruggetje zal voornamelijk vanaf een ponton op het water worden gewerkt. Een hele klus! In 3 weken is de klus reeds geklaard! De laatste jaren zijn er veel wisselingen van tuinen (huisjes) geweest. Dit jaar 2013 zijn er 10 van eigenaar verwisseld. Waarvan de tuinen eerder zijn gekeurd. Aan t einde van t jaar zijn er geen tuinen ( huisjes) in de aanbieding. 13

14 vertrokken leden : nieuwe leden: tuin: 48 Dhr. C. Holla Dhr. E van Dam. (van tuin 125) intern geruild. 56 Dhr. F. Mannem Mevr. A Stroeve 92 Mevr. P. Bloemers Dhr. B. Keizer 93 Dhr. J. Kruizinga Dhr. P. Bhagarath 108 Dhr. A. Ottes Mevr. J. Krauwel 110 Dhr. C. Oosterbaan Mevr. K. Kamerman 118 Dhr. A. Jaeger Dhr. S. v/d/ Meer 125 Dhr. E. van Dam Mevr. L. Zwart 128 Mevr. A. Vink Dhr. A. Kortlevers 146 Mevr. Krijgsman Dhr. P. Krijgsman. Er zijn zo veel werkzaamheden in 2013 met zijn allen verricht en we kijken terug op een goed jaar! Namens de Tuin cie. Lidy Beemster Jaarverslag Bouw- en Waterstaatcommissie Er zijn in 2013 negen huisjes getaxeerd en verkocht. In opdracht van de brandweer heeft de bouwcommissie een ontluchtingsrooster gemaakt in de tractorruimte i.v.m. de daar aanwezige dieselolie. Het pomphuis is vernieuwd. De werkplaats is opgeruimd en wordt verbouwd: alle kruiwagens gaan in het tractorhok waar vroeger de oude tractor heeft gestaan. De Bouwcommissie heeft nog dringend iemand nodig voor het keuren van de huisjes. U kunt zich opgeven bij Joop Wilmans (tuin 31): tel of Ook de Waterstaatcommissie is op zoek naar (liefst 2) mensen die deze commissie willen beheren. Informatie bij Joop Wilmans (tuin 31).tel: zie boven. Joop Wilmans 14

15 Jaarverslag Clubhuiscommissie 2013 Commissieleden: Theo Gennissen, Herman Sleijster en Peter de Gruyter Medewerkers: Karin Stompé, Walter Stompé, Auke Faas en Lydia Sleijster Medio 2013 heeft Peter de Gruyter besloten om te stoppen met de werkzaamheden voor het clubhuis, wij bedanken hem voor zijn inzet. Vanaf 5 april t/m 20 september heeft Gisela de Boer het klaverjassen georganiseerd, met veel leuke prijzen. Hartelijk dank daarvoor. Zaterdag 21 april hebben we een openingsmiddag georganiseerd, die erg gezellig was. We hebben ook vele nieuwe tuinders mogen verwelkomen. Op zaterdag 18 mei is er een plantjesruilmarkt gehouden, met enorm succes. Groei en Bloei was daar ook aanwezig. De Amsterdamse middag geregeld door Bob Mica was erg leuk op zondag 21 juli, met veel oude en nieuwe Amsterdamse liedjes. Bijzonder gezellig was op zaterdag 3 augustus ook de kwis Ik hou van Holland gepresenteerd door Linda de Mol (Irene Kuipers). Veel gelachen en gezongen, met als afsluitstuk natuurlijk de plofdoos. 11 augustus was rommelmarktdag. Deze was zeer geslaagd. We bedanken dan ook allen die hebben meegewerkt. De opbrengst is gebruikt voor een picknickset die op het speelveld is neergezet. Op zondag 18 augustus hebben we weer naar hartenlust kunnen meezingen met allerlei liedjes op de karaokemiddag o.l.v. Bob Mica. Zaterdag 7 september hebben we het seizoen afgesloten met een hapje en een drankje. Deze was matig bezocht maar was toch gezellig. Naar idee van Hein van Leeuwen hebben we de Westerharmonie uitgenodigd voor een concert op zondag 8 september. Deze is enorm goed bezocht. Vanaf 17 juli hadden we een creativiteitsavond op de woensdag gedurende de schoolvakantie, ook deze avonden worden maar matig bezocht. Clubhuiscommissie 15

16 Jaarverslag 2013 INKOOP OPSLAG GASFLESSEN Afgelopen jaar heeft de milieu inspectiedienst de opslag van de gasflessen bij het inkoopgebouw afgekeurd. Dat heeft tot wat problemen geleid, maar die zijn inmiddels opgelost. De flessen staan nu in rekken en worden ook aangeleverd in rekken. Het was even passen en meten, maar de vrachtauto van de leverancier stopt nu aan de weg en met een Kooiaap wordt het rek naar de opslag getransporteerd. Daar wordt het lege rek weggehaald en de volle er voor in de plaats gezet. De inspectie was bij nacontrole tevreden. LOS ZAND/AARDE/GRINT PER KUBIEKE METER Er zijn veel kubieke meters zand en aarde en schelpen en grint besteld in 2013 door de tuinders. Blijft heel handig dat dat mogelijk is. Nog even ter herinnering, in de schoolvakanties wordt er niet geleverd. ZAKKEN ZAND/AARDE/POTGROND Aangaande de losse zakken zand, aarde, potgrond en de gasflessen is het erg lastig dat er geen vervoer naar de tuinen meer mogelijk is. Mocht zich een oplossing voordoen, dan wordt u daarover geïnformeerd. AANKOOP GASFLES U kunt alleen een volle gasfles kopen bij inlevering van een lege fles. Dus bij aankomst op het tuinpark vast een volle fles kopen met de mededeling dat u de lege zo komt brengen is NIET mogelijk. Wij hopen u ook komend jaar weer van dienst te zijn. Leonie Hartman, Inkoop Eigen Hof. 16

17 Jaarverslag Penningmeester 2013 In 2013 zijn wij gestart met de boekhouding te voeren in het boekhoudprogramma Exact Online, wat zoveel betekent dat de boekhouding in de Cloud (extern) wordt opgeslagen. Dit is eenvoudiger bij wisseling van penningmeester. Daar ik niet herkiesbaar ben zal er een andere penningmeester de boekhouding moeten overnemen. Eigen Hof heeft het jaar afgesloten met een heel klein positief resultaat ten gunste van het kapitaal. De bestemmingsreserves hebben bijna allemaal een positief resultaat toegeschreven gekregen. Zie hiervoor bij de specificaties hoe het resultaat verdeeld is. Helaas zijn er ook wat begrotingen overschreden, maar over het geheel genomen zijn we dit jaar weer prima door gekomen. In 2013 is er niet aan de buitenbeschoeiing gewerkt waardoor Fonds Project C gegroeid is. De rommelmarkt was een succes en van de opbrengst hebben we een picknickset voor op het speelveld gekocht. Verder hebben wij weer nieuwe tuinders kunnen verwelkomen op de openingsmiddag. Dit jaar zijn er 8 nieuwe huurders gekomen en hebben 23 aspirant-leden zich ingeschreven. Ik besluit met u allen een vruchtbare vergadering aan het begin van een zonnig tuinjaar toe te wensen. Lydia Sleijster 2 e penningmeester 17

18 Balans Tuinpark Eigen Hof DEBET Balans per 31 december Activa werkelijk werkelijk grootboek VASTE ACTIVA 0400 Machines 0,45 0, Wegen en paden 0,45 0, Gebouwen 0,45 0, Trekker 1.450, , Hakselmachine 150,00 250, Aanhangwagen 150,00 250,00 Totaal: Materiële vaste activa 1.751, ,35 VOORRADEN 3100 Voorraad Tuinwinkel 773, , Voorraad Clubhuis 596,04 659,26 Totaal: Voorraden 1.369, ,49 KORTLOPENDE VORDERINGEN 1301 Debiteuren diversen , Nog te ontvangen posten 1.094, ,21 Totaal: Kortlopende vorderingen , ,21 LIQUIDE MIDDELEN 1100 ING , , Zakelijke spaarrekening , , Kas Bestuur 96,07 20, Kas Tuinwinkel 100,00 100, ING tuinwinkel 1.623, , Kas Clubhuis 1.317, , Kruisposten liquide middelen 58,66 Totaal: Liquide middelen , ,25 Totaal: ACTIVA , ,30 18

19 Balans Tuinpark Eigen Hof CREDIT Balans per 31 december Passiva werkelijk werkelijk grootboek VERMOGEN KAPITAAL Eigen Hof 0700 Algemene reserve , ,46 Resultaat boekjaar 566, , Stand per 31 december , ,83 BESTEMMINGSRESERVES 0751 Jubileumfonds 3.468, , Jeugdfonds 2.317, , Van der Walfonds 1.887, , Watermeterfonds 6.360, , Fonds onderhoudsbijdrage 6.914, , Fonds onderhoud infrastructuur 721,92 721, Fonds Baggerwerkzaamheden 2.000, , Fonds Project C , ,90 Totaal: Bestemmingsreserve , ,06 KORTLOPENDE SCHULDEN 1600 Crediteuren 1.342, ,41 Totaal: Kortlopende schulden 1.342, ,41 Totaal: PASSIVA , ,30 19

20 Resultatenrekening Eigen Hof Werkelijk Werkelijk Begroting Exploitatielasten grootboek Afschrijvingen 4140 Afschrijvingskosten hakselmachine 100,00 100,00 100, Afschrijvingskosten trekker 150,00 150,00 150, Afschrijvingskosten aanhangwagen 100,00 100,00 100,00 Totaal: Afschrijvingen 350,00 350,00 350,00 Kosten doorberekenen aan tuinleden 5500 Grondhuur , , , Verzekeringen , , , Waternet drinkwater 2.994,58 760, , Bondscontributie , , ,00 Totaal: Kstn doorberek. aan tuinleden , , ,00 Kosten: gebouwen en tuinpark Bouwcommissie * 1.017,98 850, ,00 Waterstaatcommissie 275,62 800,00 Tuincommissie * 3.653, , , Klein onderhoud gebouwen 219, Energiekosten 3.367, , , Brandblussers en onderhoud 1.916, Propaan (kantine) 1.501,54 959, ,00 OZB en Rioolbelasting 125,46 500, Vuilafvoer 345,71 223,73 500, Verzekeringen Algemeen 503,67 531,47 500, Algemene kosten 168,01 Gereedschapcommissie 234, ,00 Totaal: kstn gebouwen en tuinpark , , ,00 Kantoorkosten 4340 Snoeischaar 1.183,57 760, , Portikosten 472, ,55 500, Bestuurskosten 1.419,24 709, ,00 Cursussen etc , Internet & Website 297,50 102,85 500, Exact boekhoudprogramma online 315,81 Totaal: kantoorkosten 3.372, , ,00 Algemene verenigingskosten 4400 Ontvangst nieuwe leden 75,00 66,00 150, Representatiekosten 1.906,28 643,18 750, Evenementencommissie * 184,58 835,86 500, Onvoorzien 1.780,02 250, ,00 Totaal: Algemene verenigingskosten 3.945, , , , , ,00 20

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/ INHOUD Van Bestuur en commissies De voorzitter aan het woord Uitnodiging begrotingsvergadering Agenda begrotingsvergadering Toelichting op de Agenda Begroting Toelichting op de begroting Baggeren, de regels

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014

Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014 Inhoud Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014 Resultatenrekening betreffende het verenigingsjaar 2014 Balans per eind 2014 Resultatenrekening

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT 34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE PRAKTISCHE INFORMATIE 4 AGENDA 6 ORDE VAN HET CONGRES 9 BENOEMING CONGRESPRESIDIUM 13 FINANCIËN 14 VOORSTEL

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie