Aan al onze leden, KOMT ALLEN! Het bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan al onze leden, KOMT ALLEN! Het bestuur"

Transcriptie

1 Aan al onze leden, Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van Tuinpark Eigen Hof op zaterdag 10 mei 2014 om uur in het clubhuis. Op deze Ledenvergadering wordt naast het financiële jaarverslag het vernieuwde Huishoudelijk Reglement van Eigen Hof- dat dient als een aanvulling op het Reglement van Bond van Volkstuinders - besproken en in stemming gebracht. Dit nieuwe Huishoudelijk Reglement zal, na goedkeuring door het Bondsbestuur, voor de komende jaren gelden. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk leden komen meepraten en meestemmen, zodat dit nieuwe Reglement door zoveel mogelijk leden gedragen wordt. Achterin dit boekje treft u het door de Reglementscommissie voorgestelde nieuwe reglement aan en een aantal amendementen (wijzigingsvoorstellen) hierop die op het moment van drukken van deze uitnodiging bij het bestuur zijn binnengekomen. We wijzen u erop dat u tot uiterlijk twee weken vóór de vergadering nog amendementen kunt indienen bij het bestuur. Deze amendementen zullen, evenals de toelichting op de reeds ontvangen amendementen, op de vergadering ter inzage liggen vanaf een uur vóór aanvang van de vergadering. KOMT ALLEN! Het bestuur

2 Agenda: 1. Opening 2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 7 december Ingekomen stukken: a. Berichten van verhindering en machtigingen 4. Mededelingen 5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar Jaarverslagen van de diverse commissies 7. Jaarverslag en financiële verantwoording van de penningmeester over het jaar Vragen over de jaarverslagen kunnen tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk in de bestuursbus ingediend worden bij het bestuur van Eigen Hof t.a.v. de penningmeester of via postadres bestuur Eigen Hof t.a.v. de penningmeester, Sloterweg 1173, 1066 CE Amsterdam 8. Verslag van de Kascontrolecommissie 9. Bespreking van de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester van de Bond, zoals gepubliceerd in de Vroegop, toegelicht door de vertegenwoordiger van de Bond (indien aanwezig). 10. Goedkeuring vernieuwd supplement van afdeling Eigen Hof op de bondsreglementen (blz. 24 e.v.). 11. Bestuursverkiezing: reglementair treedt Mw. L Sleijster (tuin 130) af. Zij stelt zich niet herkiesbaar. Toelichting zie pg. 3: kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 dagen vóór de vergadering onder overlegging van een bereidverklaring opgeven bij het secretariaat. 12. Benoeming kascontrolecommissie Kascommissie leden: 139 Mw. Oostrom, A.A.M. van aftredend 140 Mw. Barens, N. 078 Mw. Schothorst, L. 119 Hr. Bakker, A.H. 116 Mw. Buijs Reglementair treedt Mw. Oostrom af, zodat de vergadering een reserve lid moet kiezen. 13. Benoeming van de afgevaardigden (waarvan maximaal 1 bestuurslid) naar de Bondsvergadering 14. Rondvraag 15. Sluiting Let op: Voor een stemming kan een lid slechts één machtiging van een ander lid aanvaarden voor het uitbrengen van zijn/haar stem. De machtiging dient bij de aanvang van de vergadering te worden/zijn ingeleverd. 2

3 Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen onderstaande bereidverklaring tot 3 dagen voor de ALV naar het bestuur opsturen, t.a.v. de secretaris W. van de Westeringh (tuin 44). BEREIDVERKLARING Hiermede verklaart ondergetekende zich bereid om als bestuurslid toe te willen treden tot het bestuur van de volkstuinvereniging Eigen Hof en alle plichten en rechten daaraan verbonden naar behoren te zullen vervullen. Handtekening: Amsterdam,.. (datum) Naam:... Adres:. Postcode en woonplaats:. Tuinnummer:. 3

4 VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering Eigen Hof, gehouden op 7 december Aanwezig 43 leden 1. opening 1.1. De voorzitter (Mw. Henraat) opent de vergadering om uur en heet de aanwezige leden welkom. De vz. geeft een kort verslag van de controle door de milieudienst. Een aantal zaken die bij de controle nog niet in orde waren zijn inmiddels in orde gebracht, waardoor we nu een definitieve goedkeuring gekregen hebben. De vz. bedankt iedereen die zich heeft ingespannen om alles in orde te maken. 2. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 27 april De notulen worden goedgekeurd 3. ingekomen stukken 3.1. de heer Peijters van het bondsbestuur is om onbekende reden niet aanwezig berichten van verhindering: Dhr. J. Jans (71) en de fam. Harmsen (46) 3.3. Machtigingen: Mw. T.Huisman (114) machtigt dhr. P. van der Sloot (42); dhr. Verhofstad (88) machtigt mw. Verhofstad-Lagrand (88) 3.4. Ingekomen stukken (die alle ter inzage op de tafel liggen): a. een aantal amendementen op de reglementen: van Mw. Verhofstad, dhr. Van der Sloot. Deze worden behandeld bij agendapunt 7 (goedkeuring vernieuwd supplement op de reglementen) b. Een amendement op de begroting van dhr. Tak. Deze wordt behandeld bij agendapunt 5 (begroting) c. een brief van mw. Schothorst (78) over wateroverlast, mede namens de tuinders van de tuinen 80, 84 en 88. Deze brief zal door mw. Schothorst bij punt 8 worden toegelicht. 4. Mededelingen: 4.1. Er is een stuk van het Bondsbestuur binnengekomen. De bespreking hiervan wordt in afwachting van de eventuele komst van het bondsbestuurslid naar achteren op de agenda geschoven Aan agendapunt 8 wordt agendapunt 8a toegevoegd: wateroverlast. Hierbij zal het stuk van mw. Schothorst besproken worden. 5. Begroting voor het jaar 2014: 5.1. Op de begroting zijn 2 amendementen/opmerkingen van dhr. Tak (59) binnengekomen. Het betreft de post die begroot is voor de kruiwagenopslag (achter de werkplaats) en de begroting voor de isolatie van de Inkoop. Wat betreft de kruiwagenopslag is dhr. Tak van mening dat deze kan vervallen omdat de kruiwagens achter het materiaalhuis geplaatst kunnen worden. De penningmeester (mw. L. Sleijster, 130) antwoordt dat deze post al jaren op de begroting staat en dat als de kruiwagenopslag ook dit jaar niet gebouwd wordt, deze post volgend jaar van de begroting gehaald zal worden. De Pm. is van mening dat isolatie van de Inkoop van 4

5 belang is om verbruik van gas en elektriciteit te verminderen. Isoleren is beter dan stoken. De Pm. raadt aanvaarding van deze wijzigingen af Mw. Nieuwenhuis (25) verbaast zich over het grote verschil tussen de werkelijke uitgaven van 2013 en de begroting van Ook het vorig jaar was er een dergelijk groot verschil. De pm. verklaart dit verschil doordat er komend jaar een aantal grote uitgaven staan gepland (bv. de vernieuwing van de beschoeiing van de buitensingel). Als iets begroot is, wil dit niet zeggen dat die post ook daadwerkelijk uitgegeven moet worden. Anderzijds kun je geen uitgaven doen die niet begroot zijn. Mw. Nieuwenhuis is bang dat zo n hoge begroting op termijn betekent dat de bijdrage van de tuinders omhoog gaat. De Pm. stelt haar gerust: op dit moment is het niet de bedoeling de bijdrage te verhogen. Dhr. Kuik (78) constateert een misverstand: er is een verschil tussen een begroting en het jaarverslag. Het gaat erom dat het bestuur op grond van deze begroting al of niet het mandaat krijgt van de leden de begrote bedragen uit te geven De amendementen van dhr. Tak (59) worden beide met algemene stemmen afgewezen. De begroting wordt vervolgens met algemene stemmen goedgekeurd. 6. Werkplan 2014 van de tuincommissie 6.1. Mw. Beemster (132, vz. van de tuincommissie) doet de mededeling dat de beschoeiingen van de binnensloten helaas niet door een extern bedrijf aangelegd kunnen worden omdat de externe deskundige die dit zou doen als gevolg van een burn-out (voorlopig) niet kan werken. Iedereen moet nu zelf organiseren hoe hij/zij de beschoeiingen gaat (evt. laat) aanleggen. Dhr. Bolwerk (9, 2 e penningmeester met waterstaat in zijn portefeuille) vult aan dat de hoogte van de beschoeiingen niet is vastgelegd door Waternet, maar dat deze niet hoger mag zijn dan de bestaande en op dezelfde (eventueel gecorrigeerde) plaats moet komen als de oude. Mw. Boender (142): hoe ver moet je huisje minimaal van de sloot staan om te voorkomen dat het de sloot inglijdt. Dhr. Bolwerk verwijst hiervoor naar de reglementen. Er volgt een korte discussie over de vraag of alle sloten wel op de topografische of hoogtekaart zijn terug te vinden. Een andere discussie ontstaat over de vraag of een zgn. 2-traps beschoeiing mag worden geplaatst. Antwoord: dit mag, mits rekening wordt gehouden met de hoogte van het talud en de rooilijn van de tuin. Mw. Sleijster (74) vraagt hoe ze kan weten welke breedte van de sloot ze moet aanhouden bij het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing. Mw. Beemster: u moet 1,60 m aanhouden. Vz.: dat staat op de kadastrale kaart aangegeven. Deze hangt in het bestuurshuisje. Mw. Beemster wijst erop dat bij sloot 2 bij het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing rekening moet worden gehouden dat er in of bij die sloot in de toekomst nog een nieuwe waterleiding moet worden aangelegd Mw. Schothorst (78) licht het project Natuurlijk Tuinieren toe. In het voorjaar heeft een groepje tuinders Eigen Hof aangemeld voor het project 5

6 Natuurlijk Tuinieren van de Bond. Op grond van het ingediende plan heeft Eigen Hof een prijs van 7000 ontvangen voor begeleiding bij het realiseren van dit plan door de AVVN. Mw. Schothorst legt uit wat we onder Natuurlijk Tuinieren (NT) moeten verstaan en wat we op dit gebied al van oudsher gedaan hebben op Eigen Hof en waar we nog aandacht aan moeten besteden. Het is de bedoeling dat we op dit gebied projectmatig gaan werken en dat we hierbij gedurende 2 jaar begeleid worden door de AVVN. Er is een werkgroepje enthousiaste vrijwilligers waarin ook leden van de tuincommissie zitten die zich op dit project gestort hebben en ook al een eerste overleg gehad hebben met de begeleider van de AVVN. Mw. Boenders (142) die in de werkgroep zit roept mensen op die mee willen doen contact op te nemen met een van de werkgroepleden. Mw. Dubbeldam (32) merkt op dat we in 2000 ook een geldprijs van de gemeente hebben ontvangen voor onze inspanningen op het gebied van NT. We hebben dus al eerder erkenning gekregen dat we op de goede weg zijn. Dhr. Bon vraagt hoeveel stippen (op het lieveheersbeestje, het kenmerk van NT) we nastreven. Mw. Schothorst antwoordt dat het eigenlijk niet gaat op die stippen, maar om NT op ons complex weer wat meer in de aandacht te brengen. Politiek gezien is het wel van belang zoveel mogelijk stippen te hebben. Mw. Schothorst bedankt haar mede werkgroepleden en de tuincommissie en bestuur voor hun positieve ondersteuning. 7. Goedkeuring vernieuwd supplement op de reglementen 7.1. Mw. Hellinga (109, 2 e secretaris met reglementscommissie in haar portefeuille) beschrijft de ontstaansgeschiedenis van dit nieuwe supplement gedurende de laatste jaren. De samenstelling van de commissie is in de loop van de jaren van samenstelling gewijzigd. Het eerste wat gedaan is dat alle dubbelingen van de bondsreglementen eruit gehaald zijn. Er bleef toen een beperkt aantal punten over. De commissie kwam tot de conclusie dat niet alles in precieze punten vastgelegd kan worden en is overgestapt naar een supplement waarin de zaken in hoofdlijnen worden omschreven als aanvulling op de uitgebreide bondsreglementen. Uitgangspunten hierbij: 1. Eigen verantwoordelijkheid; 2. Alleen de hoofdlijnen; 3. De bondsreglementen zijn leidend. De functie van dit supplement is vooral bedoeld om voorlichting te geven over wat de gewoonte is op Eigen Hof. Met name aan de nieuwe leden. Het idee is dat niet iedereen met elk probleem naar het bestuur loopt en dat het bestuur dan met de reglementen in de hand handhaaft als een soort politieagent Er zijn 2 brieven binnengekomen met een aantal vragen, nl. van mw. H. Verhofstad (88) en dhr. Van der Sloot (42). Er ontstaat een discussie over de handhaving van de reglementen waarbij het niet duidelijk is wat waarin staat en wat de inhoud van de Bondsreglementen is. Om te voorkomen dat er een grote spraakverwarring ontstaat en omdat ter vergadering ingediende amendementsvoorstellen niet in stemming gebracht kunnen 6

7 worden (moet minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk worden ingediend, zodat alle leden op de hoogte zijn) haalt de Vz. dit punt van de agenda en wordt het verplaatst naar de voorjaarsvergadering van april. Dhr. De Man vertelt dat vroeger juist besloten de bondsreglementen op te nemen in de afdelingsreglementen om zo handiger te kunnen zoeken. De Vz. legt op verzoek nog even uit wat een amendement is. Een ruime meerderheid stemt hiermee in. De 2 e secretaris zegt op verzoek toe om de reglementen en de mogelijke amendementen erop ook per te versturen aan de leden van wie we een adres hebben. Mw. Verhofstad wil nog even duidelijk vermeld zien dat bij het artikel 7h de Japanse Duizendknoop wordt aangevuld. Het is erg dringend! Dit is een amendement en kan dus nu niet worden toegevoegd. Het hoort ook bij de tuincommissie thuis en kan in De Snoeischaar gepubliceerd worden. De secretaris zegt toe dat de voorgestelde amendementen met de uitnodiging voor de voorjaarsvergadering worden meegestuurd en verzoekt dringend om deze amendementen liefst 6 weken van tevoren op te sturen zodat dit logistiek ook te realiseren is. Mw. Kost (126) verzoekt in de Snoeischaar deze procedure te publiceren. De Vz. zegt dit toe. Mw. J. Verhofstad (14) verzoekt belangrijke begrippen als eigen verantwoordelijkheid in artikel 1 van de reglementen toe te lichten. De 2 e secretaris legt uit dat dat een amendement van artikel 1 betekent. 8. Beschoeiing buitensingel. De stand van zaken van de aanleg van de beschoeiingen rond de buitensingel wordt toegelicht door dhr. Bolwerk (tuin 9, 1 e penningmeester met waterstaat in zijn portefeuille). Komend jaar gaan we het hele resterende stuk vanaf de 4 e week van januari in één keer aanleggen. Dit gebeurt vanaf de waterkant tot het bruggetje naar het Vat. We hebben met terugwerkende kracht vergunning verkregen van Waternet voor het eerste stuk. Voor dit nieuwe gedeelte is alleen een meldingsplicht omdat we de beschoeiing alleen maar vervangen. Dat is gedaan, maar we moeten wel de 32 m² die we ten onrechte hebben ingepikt aan de andere kant, compenseren. Het aanvankelijke voorstel dit bij de Heemtuin te doen, vindt het bestuur niet aanvaardbaar. We compenseren nu ter hoogte van het Vogeleiland. Mw. Nieuwenhuis (25) vraagt wat dit voor de wortels van de bomen betekent. Dhr. Bolwerk antwoordt dat het om een kleine rand gaat en dat mogelijk iets van beschadiging niet uit te sluiten is. Waternet is akkoord gegaan met ons voorstel. We hebben besloten op aanraden van de Bond dat we niets meer doen aan de beschoeiingen aan de westkant. Wel gaan we nu aan de oostkant beter rekening houden met ecologische overwegingen en de beschoeiing zo laag mogelijk maken. de tuincommissie al d.m.v. een paal aangeven wat de maximale hoogte van de beschoeiing mag worden, zodat de firma Zeldenrijk hiermee rekening kan houden. Op een vraag van mw. Nieuwenhuis zegt dhr. Bolwerk toe dat de aarde die vrijkomt ter hoogte van het Vogeleiland bewaard wordt en dat het aan de tuincommissie is te bepalen wat ermee gebeurt. Hout wat overblijft kan gebruikt worden voor evt. eendetrappetjes e.d. 7

8 8a. Waterstaat: dhr. Bolwerk refereert aan de opmerking van Waternet dat geëist wordt dat de hoogte van het waterpeil constant op de juiste hoogte is. Drie dijkgraven (t.w. mw. Kost, mw. Verhofstad en mw. Sleijster) hebben aangeboden dit voortdurend in de gaten te houden. Dhr. Bolwerk spreekt hiervoor zijn waardering uit. Waternet eist een hogere waterstand dan we nu kunnen realiseren omdat anders tuinen onder dreigen te lopen. We gaan nu voorlopig een iets lager vast peil hanteren (-2.10 m). Als gevolg van een aantal stormen met veel regen overstroomden een aantal tuinen die lager liggen dan de rest plotseling. Volgens Waternet komt dat vooral omdat de grond daar in de loop der tijd is ingeklonken omdat de waterstand te lang te laag is geweest. Hoewel het de bedoeling was daar niets aan te doen om te kijken in hoeverre we erin slagen het waterpeil constant te houden en hoe goed de duikers werken, is er door een miscommunicatie toch gepompt. De bewoners van de betreffende tuinen hebben een brief gestuurd met daarin een aantal voorstellen t.a.v. het handelen bij dergelijke calamiteiten. Mw. Schothorst (78) licht deze brief toe. Als eerste merkt ze op dat de peilschalen waarop de hoogte van het water kan worden afgelezen niet aanwezig zijn. Vervolgens verwijst ze naar de brief: aan het eind van de brief staat een voorstel over wat te doen bij een noodsituatie. Bij een extreme regenval willen deze leden graag de vergunning krijgen even tijdelijk water weg te pompen. Daarnaast vraagt ze het bestuur om duidelijk in kaart te brengen wat de situatie is bij de tuinen 78, 80, 84 en 88 en op grond daarvan met een voorstel te komen wat de verantwoordelijkheid van de het bestuur is en wat die van de betreffende tuinders. Dhr. Bolwerk deelt mee dat Waternet al maanden geleden is gevraagd een peilschaal te plaatsen bij de pomp. Dat is nog steeds niet gebeurd, maar het is wel toegezegd. Dhr. Kuik (78) stelt dat hun sloot een eigen peilschaal nodig heeft. Deze sloot is erg smal en loopt snel vol bij ernstige regenval. Dhr. Bolwerk vertelt dat door de dijkgraven is geconstateerd dat deze sloot juist sneller leegloopt. Het is onduidelijk en op grond daarvan kun je niet goed beslissen. Bolwerk: volgens ons het is niet zo zinvol deze sloot snel leeg te pompen omdat het er niet om gaat dat de sloot overloopt, maar dat het hemelwater niet naar de sloot loopt. Mw. Schothorst stelt dat de ervaring half oktober was dat even pompen het acute probleem heeft opgelost. Dhr. Wilmans (bouw- waterstaat) zegt dat toen de pomp er te lang heeft ingelegen waardoor de hele sloot leeg was. Vz.: er ligt een voorstel om deze winter bij extreme weersomstandigheden de dompelpomp tijdelijk te mogen inschakelen. Voorwaarde is dat hierbij de waterstaat (dhr. Bolwerk) of de dijkgraven worden ingelicht. Dhr. Slob (83) merkt op dat het om slechts enkele centimeters gaat. Verder merkt hij op dat de sloot veel te smal is: wat gebeurt er als de sloot weer op de juiste breedte wordt gebracht? Dan is er meer waterberging. Dhr. Kuik (78) stelt voor dat dit probleem voor de volgende herfst wordt opgelost of dat de mogelijkheid tot noodingrepen tot na de herfst blijft bestaan. Dhr. Bolwerk antwoordt dat dat zeker de bedoeling is, maar hij vraagt wel meer participatie van leden bij het zoeken van een definitieve oplossing. 8

9 Mw. Verhofstad (88) merkt op dat er mensen bij de Waterstaatcommissie moeten komen. de volgende voorstellen worden in stemming gebracht. Voorstel a: noodoplossing bij noodsituaties blijft van kracht tot de volgende decembervergadering, hierbij wordt eerst contact opgenomen dhr. Bolwerk of de dijkgraven. Meerderheid is voor. Voorstel b.: het bestuur en een aantal vrijwilligers gaat naar een structurele oplossing zoeken: meerderheid is voor. 9. Rondvraag: 9.1. Dhr. Slob (83): de tuinnummering moet beter: de brandweer of ambulance moet direct kunnen zien waar ze moeten zijn bij een noodgeval. Mw. Sleijster ( 2 e penningmeester, 130) stelt voor ook bordjes met bewegwijzering te plaatsen omdat de nummering niet erg logisch is Dhr. Bon (120) stelt voor dat op meerdere plaatsen peilschalen worden geplaatst Dhr. Polak (101) vraagt hoe het zit met de beschoeiingen van sloot 2. Hoe zit het met de plannen dat hier in de sloot de waterleiding wordt vervangen en dat het aanbrengen van de beschoeiingen hiermee samenhangt. Wat is het traject? Vz.: er is op dit moment nog geen traject voor vervanging van de waterleiding vastgesteld omdat er al zoveel zaken gebeuren dat we even een pas op de plaats moeten maken. Het staat nog wel op de rol. Dhr. Bolwerk geeft dhr. Polak gelijk, maar hij heeft nog geen antwoord op deze vraag Mw. Nieuwenhuis (25) wil graag weten of in de winter bij mooi weer de hoofdkraan open gaat. En welke tijden in het weekend er water is Mw. Walda (129) maakt de webmaster een compliment over de website. 10. De voorzitter sluit de vergadering Gezien en goedgekeurd E. Henraat W. van de Westeringh (voorzitter) (secretaris) 9

10 Jaarverslag van de secretaris over 2013 Samenstelling van het bestuur op 1 januari 2014 Functie: naam: taken: Voorzitter Mw. J.E. Henraat Vicevoorzitter Mw. M.J. van Ee tuincommissie Penningmeester 1 Dhr. R.L.J.M. Bolwerk beschoeiingen Penningmeester 2 Mw. L. Sleijster Snoeischaar Secretaris 1 Dhr. W. van de Westeringh kantinecommissie en bouw- en waterstaat Secretaris 2 Mw. W.J. Hellinga ledenadministratie en verkoop van huisjes In 2013 zijn er geen mutaties geweest in het bestuur, maar dit jaar gaat Lydia Sleijster het bestuur helaas verlaten. Zij heeft de afgelopen jaren de financiële administratie herzien en veel transparanter gemaakt. Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma is het nu eenvoudiger en overzichtelijker geworden mutaties aan te brengen. We zullen haar expertise missen, maar zij heeft toegezegd dat de nieuwe penningmeester - die we hopelijk na deze vergadering hebben - voorlopig nog een beroep zal kunnen doen op haar kennis en ervaring. Het afgelopen jaar hebben we één groot project afgerond en zijn we een nieuw groot project begonnen. Het project beschoeiingen is voor wat betreft de buitensingel afgerond. De firma Zeldenrijk is er in geslaagd om vanaf het water een nieuwe beschoeiing aan te brengen waardoor er nauwelijks of geen schade aan de kwetsbare oeverbegroeiing is toegebracht. Een nieuw project is dit jaar van start gegaan: het project Natuurlijk Tuinieren. Hiervoor hebben we van de AVVN een subsidie van 7000 gekregen die we kunnen inzetten voor voorlichting en scholing over Natuurlijk Tuinieren. We hebben afgelopen jaar een veiligheidscontrole gehad van de Gemeente. Er werd een aantal aanbevelingen gedaan die we (uiteraard) hebben opgevolgd waardoor de veiligheidssituatie nu weer helemaal up-to-date is. De belangrijkste verandering is de wijze waarop de gastanks worden opgeslagen, maar ook de garage van de tractor en de werkplaats zijn onderhanden genomen. Overal hangen op strategische plekken brandblusapparaten. Hiervoor hebben we nu een onderhoudscontract afgesloten, zodat we zeker weten dat alle apparaten naar behoren werken. Ons tuinpark blijft populair. Een aantal leden heeft de tuin helaas moeten opgeven vanwege tijdgebrek of omdat het werk te veel werd, maar zij zijn direct vervangen door nieuwe jongere mensen die we hierbij van harte welkom heten. Van leegstand is dus geen sprake. 10

11 Helaas hebben we ook definitief afscheid moeten nemen van enkele (oud-) tuinleden die dit jaar zijn overleden. We willen van deze gelegenheid gebruik maken de nabestaanden te condoleren met dit verlies. Voor een verslag van de vele activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden verwijs ik u graag naar de jaarverslagen van de diverse commissies. Rest mij nog om u allen namens het bestuur een heel mooi tuinseizoen toe te wensen. Wouter van de Westeringh (secretaris) 11

12 Jaarverslag 2013 Tuincie. Eigen Hof. Sloten Amsterdam. Tuincommissieleden: Groep A : Lidy Beemster, tevens coördinator (132) Groep B: Ivonne Soerotaroeno (94) Groep C: Irma Jongeneelen (91) Groep D: Eddy van Dam ( 48) Het werkplan hebben we grotendeels uitgevoerd. Het afbreken van het kruiwagenhok vindt mogelijk dit jaar zijn finale. Dit jaar hebben we weer de 5 de zaterdag ingevoerd, dit ging goed. De tuinders van de buitensingels onderhouden i.p.v. één Algemeen Werk (AW) dienst, hun gehele pad van april tot okt. Dit bevalt goed en de paden zien er nu goed uit en zijn geen stiefkindje meer. Het jaar begon met lekker winters weer en we hebben het goed kunnen gebruiken om diverse bomen te kappen, op de border vóór, de jaarlijkse 100 meter singel en diverse privé tuinen. Vrij veel dit jaar! De border vóór is gestaag groeiend door veel werk van Ans Kessel, Karen Gamester en Lidy Beemster en is nu na vele malen met het AW van de 4 groepen voltooid. Er zijn weer een paar mooie zuilvormige bomen Liriodendron tulipifera Fastigiata geplant aan weerszijden van de poort. Het resultaat mag er zijn. Het is nu een uitnodigend binnenkomen! Waar wij ook naar streefden. In februari is er een bijeenkomst voor het vervangen van de beschoeiingen geweest voor de tuinders van sloot 3 en 4, d.w.z. op het achterste gedeelte van de pompsloot aan weerszijden en de sloot tussen de Merellaan en Vinkenlaan (Westsingel). Het liep allemaal goed. Helaas heeft de hovenier door ziekte de gehele klus moeten afblazen. De tuinders zijn geïnformeerd en zijn nu verantwoordelijk voor hun eigen beschoeiing. In maart zijn door de koude weersomstandigheden eerder de laatste Ligusters door Acer-campestre vervangen. Bij de Inkoop is nu ook alles bestraat, zodat de aanhangwagen ook zijn plek heeft gekregen. De terugkerende werkzaamheden van borders, paden, de heemtuin en overhangende takken, hagen snoeien en verwisselen van hagen vragen zo het gehele tuinseizoen aandacht. Evenals het schoonhouden van goten, bankjes, speeltoestellen etc. en andere klussen die zich zo voordoen. De achterstallige klussen zijn bijna voltooid. 12

13 Eind mei is er op t nippertje een aanvraag gedaan door Lucy Schothorst om in aanmerking te komen voor een subsidie van de AVVN om het Natuurlijk tuinieren (wat we al gedeeltelijk doen) op onze tuin te promoten. 7 September mochten wij tot onze verrassing een prijs van 7000,00 in ontvangst nemen, waar we erg blij mee zijn. Het geld is voornamelijk voor uitgaven voor evt. ondersteuning van workshops en advies en begeleiding en bij drukwerk, bv. een schouwmap.. De subsidie geldt voor 2 jaar en er zullen in totaal 6 bezoeken van de AVVN zijn om de vorderingen te zien die om evt. 4-stippen lieve heersbeestjes te verkrijgen nodig zijn. Er is een werkgroep``natuurlijk tuinieren`` gevormd, die zich hiermee zal bezig houden. De 1 ste bijeenkomsten zijn al geweest en we hebben een inventarisatie gemaakt van wat we al hebben en waar we meer aandacht aan gaan besteden. De vorderingen zullen we in De Snoeischaar vermelden. In september zijn we weer begonnen met de controle van de schouwpaden van ons complex en vervolgens het baggeren van de sloten We hebben het baggerseizoen vervroegd van half september tot 1 november. De eerst volgende maandag en dinsdag is er meteen gecontroleerd. Het baggeren laat nog steeds te wensen over en we moesten op 50 tuinen een her controle doen. Het is wenselijk de schouwpaden de laatste 75 cm van houtige gewassen te ontdoen, zodat men hier ook goed kan baggeren. Voor ons kost dit veel vrije tijd, welke wij graag aan andere zaken zouden willen besteden. De storm van 28 oktober en de toegift op 5 december heeft op ons Tuinpark aardig huis gehouden. We hebben 21 bomen als nood kap moeten kappen w. o. de mooie Robinia bij de ingang voor de inkoop. Een hele klus, daar veel bomen de paden versperden. Gelukkig is geen huisje geraakt. Door een snelle actie van medetuinders waren de paden weer snel begaanbaar.. Zoals elk jaar is er weer bij100 m Singel de ondergroei gesnoeid en hebben we de Westsingel gereed gemaakt voor de Firma Zeldenrijk die in januari 2014 een nieuwe beschoeiing zal aanbrengen, van af de Heemtuin tot het Pomphuis. Tot t bruggetje zal voornamelijk vanaf een ponton op het water worden gewerkt. Een hele klus! In 3 weken is de klus reeds geklaard! De laatste jaren zijn er veel wisselingen van tuinen (huisjes) geweest. Dit jaar 2013 zijn er 10 van eigenaar verwisseld. Waarvan de tuinen eerder zijn gekeurd. Aan t einde van t jaar zijn er geen tuinen ( huisjes) in de aanbieding. 13

14 vertrokken leden : nieuwe leden: tuin: 48 Dhr. C. Holla Dhr. E van Dam. (van tuin 125) intern geruild. 56 Dhr. F. Mannem Mevr. A Stroeve 92 Mevr. P. Bloemers Dhr. B. Keizer 93 Dhr. J. Kruizinga Dhr. P. Bhagarath 108 Dhr. A. Ottes Mevr. J. Krauwel 110 Dhr. C. Oosterbaan Mevr. K. Kamerman 118 Dhr. A. Jaeger Dhr. S. v/d/ Meer 125 Dhr. E. van Dam Mevr. L. Zwart 128 Mevr. A. Vink Dhr. A. Kortlevers 146 Mevr. Krijgsman Dhr. P. Krijgsman. Er zijn zo veel werkzaamheden in 2013 met zijn allen verricht en we kijken terug op een goed jaar! Namens de Tuin cie. Lidy Beemster Jaarverslag Bouw- en Waterstaatcommissie Er zijn in 2013 negen huisjes getaxeerd en verkocht. In opdracht van de brandweer heeft de bouwcommissie een ontluchtingsrooster gemaakt in de tractorruimte i.v.m. de daar aanwezige dieselolie. Het pomphuis is vernieuwd. De werkplaats is opgeruimd en wordt verbouwd: alle kruiwagens gaan in het tractorhok waar vroeger de oude tractor heeft gestaan. De Bouwcommissie heeft nog dringend iemand nodig voor het keuren van de huisjes. U kunt zich opgeven bij Joop Wilmans (tuin 31): tel of Ook de Waterstaatcommissie is op zoek naar (liefst 2) mensen die deze commissie willen beheren. Informatie bij Joop Wilmans (tuin 31).tel: zie boven. Joop Wilmans 14

15 Jaarverslag Clubhuiscommissie 2013 Commissieleden: Theo Gennissen, Herman Sleijster en Peter de Gruyter Medewerkers: Karin Stompé, Walter Stompé, Auke Faas en Lydia Sleijster Medio 2013 heeft Peter de Gruyter besloten om te stoppen met de werkzaamheden voor het clubhuis, wij bedanken hem voor zijn inzet. Vanaf 5 april t/m 20 september heeft Gisela de Boer het klaverjassen georganiseerd, met veel leuke prijzen. Hartelijk dank daarvoor. Zaterdag 21 april hebben we een openingsmiddag georganiseerd, die erg gezellig was. We hebben ook vele nieuwe tuinders mogen verwelkomen. Op zaterdag 18 mei is er een plantjesruilmarkt gehouden, met enorm succes. Groei en Bloei was daar ook aanwezig. De Amsterdamse middag geregeld door Bob Mica was erg leuk op zondag 21 juli, met veel oude en nieuwe Amsterdamse liedjes. Bijzonder gezellig was op zaterdag 3 augustus ook de kwis Ik hou van Holland gepresenteerd door Linda de Mol (Irene Kuipers). Veel gelachen en gezongen, met als afsluitstuk natuurlijk de plofdoos. 11 augustus was rommelmarktdag. Deze was zeer geslaagd. We bedanken dan ook allen die hebben meegewerkt. De opbrengst is gebruikt voor een picknickset die op het speelveld is neergezet. Op zondag 18 augustus hebben we weer naar hartenlust kunnen meezingen met allerlei liedjes op de karaokemiddag o.l.v. Bob Mica. Zaterdag 7 september hebben we het seizoen afgesloten met een hapje en een drankje. Deze was matig bezocht maar was toch gezellig. Naar idee van Hein van Leeuwen hebben we de Westerharmonie uitgenodigd voor een concert op zondag 8 september. Deze is enorm goed bezocht. Vanaf 17 juli hadden we een creativiteitsavond op de woensdag gedurende de schoolvakantie, ook deze avonden worden maar matig bezocht. Clubhuiscommissie 15

16 Jaarverslag 2013 INKOOP OPSLAG GASFLESSEN Afgelopen jaar heeft de milieu inspectiedienst de opslag van de gasflessen bij het inkoopgebouw afgekeurd. Dat heeft tot wat problemen geleid, maar die zijn inmiddels opgelost. De flessen staan nu in rekken en worden ook aangeleverd in rekken. Het was even passen en meten, maar de vrachtauto van de leverancier stopt nu aan de weg en met een Kooiaap wordt het rek naar de opslag getransporteerd. Daar wordt het lege rek weggehaald en de volle er voor in de plaats gezet. De inspectie was bij nacontrole tevreden. LOS ZAND/AARDE/GRINT PER KUBIEKE METER Er zijn veel kubieke meters zand en aarde en schelpen en grint besteld in 2013 door de tuinders. Blijft heel handig dat dat mogelijk is. Nog even ter herinnering, in de schoolvakanties wordt er niet geleverd. ZAKKEN ZAND/AARDE/POTGROND Aangaande de losse zakken zand, aarde, potgrond en de gasflessen is het erg lastig dat er geen vervoer naar de tuinen meer mogelijk is. Mocht zich een oplossing voordoen, dan wordt u daarover geïnformeerd. AANKOOP GASFLES U kunt alleen een volle gasfles kopen bij inlevering van een lege fles. Dus bij aankomst op het tuinpark vast een volle fles kopen met de mededeling dat u de lege zo komt brengen is NIET mogelijk. Wij hopen u ook komend jaar weer van dienst te zijn. Leonie Hartman, Inkoop Eigen Hof. 16

17 Jaarverslag Penningmeester 2013 In 2013 zijn wij gestart met de boekhouding te voeren in het boekhoudprogramma Exact Online, wat zoveel betekent dat de boekhouding in de Cloud (extern) wordt opgeslagen. Dit is eenvoudiger bij wisseling van penningmeester. Daar ik niet herkiesbaar ben zal er een andere penningmeester de boekhouding moeten overnemen. Eigen Hof heeft het jaar afgesloten met een heel klein positief resultaat ten gunste van het kapitaal. De bestemmingsreserves hebben bijna allemaal een positief resultaat toegeschreven gekregen. Zie hiervoor bij de specificaties hoe het resultaat verdeeld is. Helaas zijn er ook wat begrotingen overschreden, maar over het geheel genomen zijn we dit jaar weer prima door gekomen. In 2013 is er niet aan de buitenbeschoeiing gewerkt waardoor Fonds Project C gegroeid is. De rommelmarkt was een succes en van de opbrengst hebben we een picknickset voor op het speelveld gekocht. Verder hebben wij weer nieuwe tuinders kunnen verwelkomen op de openingsmiddag. Dit jaar zijn er 8 nieuwe huurders gekomen en hebben 23 aspirant-leden zich ingeschreven. Ik besluit met u allen een vruchtbare vergadering aan het begin van een zonnig tuinjaar toe te wensen. Lydia Sleijster 2 e penningmeester 17

18 Balans Tuinpark Eigen Hof DEBET Balans per 31 december Activa werkelijk werkelijk grootboek VASTE ACTIVA 0400 Machines 0,45 0, Wegen en paden 0,45 0, Gebouwen 0,45 0, Trekker 1.450, , Hakselmachine 150,00 250, Aanhangwagen 150,00 250,00 Totaal: Materiële vaste activa 1.751, ,35 VOORRADEN 3100 Voorraad Tuinwinkel 773, , Voorraad Clubhuis 596,04 659,26 Totaal: Voorraden 1.369, ,49 KORTLOPENDE VORDERINGEN 1301 Debiteuren diversen , Nog te ontvangen posten 1.094, ,21 Totaal: Kortlopende vorderingen , ,21 LIQUIDE MIDDELEN 1100 ING , , Zakelijke spaarrekening , , Kas Bestuur 96,07 20, Kas Tuinwinkel 100,00 100, ING tuinwinkel 1.623, , Kas Clubhuis 1.317, , Kruisposten liquide middelen 58,66 Totaal: Liquide middelen , ,25 Totaal: ACTIVA , ,30 18

19 Balans Tuinpark Eigen Hof CREDIT Balans per 31 december Passiva werkelijk werkelijk grootboek VERMOGEN KAPITAAL Eigen Hof 0700 Algemene reserve , ,46 Resultaat boekjaar 566, , Stand per 31 december , ,83 BESTEMMINGSRESERVES 0751 Jubileumfonds 3.468, , Jeugdfonds 2.317, , Van der Walfonds 1.887, , Watermeterfonds 6.360, , Fonds onderhoudsbijdrage 6.914, , Fonds onderhoud infrastructuur 721,92 721, Fonds Baggerwerkzaamheden 2.000, , Fonds Project C , ,90 Totaal: Bestemmingsreserve , ,06 KORTLOPENDE SCHULDEN 1600 Crediteuren 1.342, ,41 Totaal: Kortlopende schulden 1.342, ,41 Totaal: PASSIVA , ,30 19

20 Resultatenrekening Eigen Hof Werkelijk Werkelijk Begroting Exploitatielasten grootboek Afschrijvingen 4140 Afschrijvingskosten hakselmachine 100,00 100,00 100, Afschrijvingskosten trekker 150,00 150,00 150, Afschrijvingskosten aanhangwagen 100,00 100,00 100,00 Totaal: Afschrijvingen 350,00 350,00 350,00 Kosten doorberekenen aan tuinleden 5500 Grondhuur , , , Verzekeringen , , , Waternet drinkwater 2.994,58 760, , Bondscontributie , , ,00 Totaal: Kstn doorberek. aan tuinleden , , ,00 Kosten: gebouwen en tuinpark Bouwcommissie * 1.017,98 850, ,00 Waterstaatcommissie 275,62 800,00 Tuincommissie * 3.653, , , Klein onderhoud gebouwen 219, Energiekosten 3.367, , , Brandblussers en onderhoud 1.916, Propaan (kantine) 1.501,54 959, ,00 OZB en Rioolbelasting 125,46 500, Vuilafvoer 345,71 223,73 500, Verzekeringen Algemeen 503,67 531,47 500, Algemene kosten 168,01 Gereedschapcommissie 234, ,00 Totaal: kstn gebouwen en tuinpark , , ,00 Kantoorkosten 4340 Snoeischaar 1.183,57 760, , Portikosten 472, ,55 500, Bestuurskosten 1.419,24 709, ,00 Cursussen etc , Internet & Website 297,50 102,85 500, Exact boekhoudprogramma online 315,81 Totaal: kantoorkosten 3.372, , ,00 Algemene verenigingskosten 4400 Ontvangst nieuwe leden 75,00 66,00 150, Representatiekosten 1.906,28 643,18 750, Evenementencommissie * 184,58 835,86 500, Onvoorzien 1.780,02 250, ,00 Totaal: Algemene verenigingskosten 3.945, , , , , ,00 20

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 Inhoudsopgave: Agendapunt: 6. Begroting en toelichting begroting blz. 3, 4, 5 8. Benoeming commissies blz. 6, 7 2. Ledenvergadering 19 november

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten Tuinpark Tuinwijck Begroting 2018 begroting werkelijk begroting Baten 2018 2016 2017 Baten leden *) 1 32.000 20.436 31.000 Rentebaten 0 1.285 500 Overige verenigingsinkomsten *) 3 40.900 55.163 49.575

Nadere informatie

Buikslotermeer. op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam. Tuinpark Buikslotermeer

Buikslotermeer. op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam. Tuinpark Buikslotermeer Tuinpark Buikslotermeer Supplement op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam Vormgeving en fotografie: Marianne Boeije Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305 1027

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Tuincommissie voorschriften van de. Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders

Tuincommissie voorschriften van de. Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders Tuincommissie voorschriften van de Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders De Tuincommissie wordt op een ledenvergadering gekozen volgens artikel 15 der Statuten en bestaat uit minimaal 3 leden,

Nadere informatie

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene redactie: OTVaria 03 september 2012 Carla van Eijk Harmen Spoelstra redactieadres: Zocherstraat 9 2321 EE Leiden e-mailadres: otvaria@gmail.com Beste leden van tuinvereniging OTV Bij deze ontvangt u de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Supplement afdeling Tuinwijck Afdeling van de Bond van Volkstuinders Uitgave april 2000. ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: De bond:

Supplement afdeling Tuinwijck Afdeling van de Bond van Volkstuinders Uitgave april 2000. ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: De bond: Supplement afdeling Tuinwijck Afdeling van de Bond van Volkstuinders Uitgave april 2000 ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: De bond: De Bond van Volkstuinders te Amsterdam Het bondsbestuur:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land Begroting 2015 22 november 2014 2.014 2.015 BATEN Doorberekend aan tuinleden 122.465,38 127.868,00 Verenigingsinkomsten 139.934,50 142.273,63 Totaaltelling 262.399,88

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. 23 november 2013. Begroting 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. 23 november 2013. Begroting 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land 23 november 2013 Begroting 2014 begroting begroting BATEN Totaal doorberekend aan tuinleden 119.850 122.465 Totaal verenigingsinkomsten 135.027 139.935 Totaaltelling

Nadere informatie

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje <link aanmaken. download> inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het Het jaar op de tuin Voor 1 Januari: Werkurenbriefje inleveren Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het werkurenbriefje

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 29 maart 2014 AANVANG 10:00UUR LOKATIE VTV GROENAKKER Van de Voorzitter Is de Groenakker toekomst bestendig? Zo aan het begin van een nieuw tuinseizoen denk ik wel is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2 Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen 20017 nr.2 www.volkstuinverenigingvianen.nl april 2017 Beste tuinders, Het voorjaar is weer aangebroken en dat is op onze tuinen te merken ook. Bloesem in volle pracht,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten.

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten. HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.C. ETTEN. Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijk reglement beoogt een nadere uitwerking te zijn van het bepaalde in de statuten, zoals die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT Wat is een volkstuin? Een volkstuin is een lapje grond waarop je siergewassen en/of groente mag telen. Daarop mag je ook nog een huisje plaatsen. Je kan overnachten in de periode

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

DIGITALE NIEUWSBRIEF 71 14 JUNI 2015

DIGITALE NIEUWSBRIEF 71 14 JUNI 2015 DIGITALE NIEUWSBRIEF 71 14 JUNI 2015 Alle tuinen op ons complex zijn in gebruik gegeven. Er is een wachtlijst aangelegd. Kandidaatsleden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de vereniging via

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Het huishoudelijk reglement van Tuinpark Lissabon, een afdeling van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam

Het huishoudelijk reglement van Tuinpark Lissabon, een afdeling van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam Het huishoudelijk reglement van Tuinpark Lissabon, een afdeling van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam INHOUDSOPGAVE 1. leeswijzer 2. inleiding 3. financiën 4. bestuur 5. nadere orderegels 6. verbodsbepalingen

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Hoflaan. Huishoudelijk reglement deel C

Volkstuinvereniging Hoflaan. Huishoudelijk reglement deel C Huishoudelijk reglement deel C Geheel herzien en goedgekeurd op 27 februari 2010 Wijziging 22-2-2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene Bepalingen p.3 Artikel 2 Gedragsregels p.3 Artikel 3 Elektriciteit

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN =====================================================

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN ===================================================== HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN ===================================================== Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Juni 2016 Definitieve versie, 22 juni 2016 Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe Dingspellaan 173, 7824 GH Emmen Postbus 1082, 7801 BB Emmen Tel.nr. 0591-62 22 26 E-mail: info@huurdersfederatie.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie