FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 04-11-2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: Gegevens onderneming : Max-Life Servicecenter Van De Burgt B.V. Faillissementsnummer : 03/13/232 F Datum uitspraak : 6 augustus 2013 Curator : Mr. A.L. Stegeman R-C : Mr. R.P.J. Quaedackers Activiteiten onderneming : Autoreparatie bedrijf Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : Verslagperiode : 6 augustus t/m 1 november 2013 Bestede uren in verslagperiode : 27 uur en 36 minuten Bestede uren Totaal : 27 uur en 36 minuten TOELICHTING VOOR DEGENEN DIE KENNIS NEMEN VAN DIT OPENBARE VERSLAG: Een faillissementsverslag wordt primair uitgebracht ter rapportering aan de rechtbank / RC. Krachtens artikel 73a Faillissementswet is dit verslag echter ook openbaar en ligt daardoor voor iedereen ter inzage. Gelet op die openbaarheid, in combinatie met onder meer privacygevoelige informatie en ook omdat lopende onderzoeken nog niet geheel afgerond kunnen zijn, kan er in elk faillissement informatie zijn die (nog) niet uit dit openbare verslag blijkt. Voorts dient er steeds rekening mee te worden gehouden, dat een faillissement zich kenmerkt door voortschrijdend inzicht in feiten en omstandigheden. Aan het verslag kan geen absolute zekerheid met betrekking tot de inhoud ontleend worden, noch kunnen er rechten en/of verplichtingen uit volgen. Op de inhoud van het verslag kan derhalve geen beroep in of buiten rechte gedaan worden tegen de curator en/of de boedel. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Gefailleerde was een autoreparatiebedrijf en sedert 6 januari 2011 actief. Aandeelhouder en bestuurder is de heer H.G.F. van de Burgt. Volgens diens zeggen had curanda enkele jaren geleden dit bedrijf, althans activa overgenomen van Aarts- v.d. Burgt B.V. Gefailleerde had voornamelijk zakelijke contracten voor het onderhoud van bedrijfswagens. Enkel een klein deel van de omzet omvatte particuliere reparaties en APK-keuringen.

2 1.2 Winst en verlies: De publicatiebalans over 2011 is het enige formele stuk dat thans voorligt. Er zijn allerlei ordners met administratiestukken aan de curator ter hand gesteld. De boekhouder (Hermanns Accountants) deelt mee dat er over 2012 geen jaarrekening meer is opgemaakt en dat vanaf begin 2013 ook niets meer is ingeboekt omdat het boekhoudprogramma Exact Online was afgesloten. Het resultaat over 2011 zou ,51 zijn geweest. 1.3 Balanstotaal: Volgens de publicatiestukken over 2011 zou het totaal aan activa per ultimo van dat jaar zijn geweest. Het eigen vermogen was op die datum Lopende procedures: Incasso s tegen gefailleerde en een hoger beroep van gefailleerde jegens een oud-werknemer (advocaat: mr F. Beulen). 1.5 Verzekeringen: De meeste verzekeringen waren reeds geroyeerd omdat gefailleerde de premie niet betaalde. Voor zover er nog verzekeringen lopen worden die opgezegd. 1.6 Huur: 1.005,95 x 12 = ,40 per jaar. De huur van de bedrijfslocatie is in overleg met de verhuurder en met toestemming RC beëindigd per 22 augustus Het pand is toen ook opgeleverd. 1.7 Oorzaak faillissement: Dit faillissement is aan meerdere factoren te wijten. Volgens de heer Van de Burgt zijn de volgende oorzaken aan te wijzen: Bij de overname van Aarts V.d. Burgt B.V. zijn er meerdere fouten gemaakt. Hierdoor zijn enkele schulden van Aarts V.d. Burgt B.V. overgegaan op gefailleerde. Verder had de algemeen directeur van gefailleerde, de heer Van de Burgt, langdurig last van een burn-out. Hierdoor heeft hij 8 maanden lang niet de bedrijfsvoering van gefailleerde kunnen doen. De heer Van de Burgt is op dit moment nog steeds herstellende van deze burn-out. Daarnaast geniet de heer Van de Burgt een WAO-uitkering. Dit omdat hij voor 70% is afgekeurd door medische problemen aan zijn voeten en polsen.

3 Daar bovenop is in december 2012 een grote klant van gefailleerde weggegaan: Intergarde. Deze wilde via deze weg de eigen kosten drukken. Gefailleerde had met Intergarde een contract voor het onderhoud van hun wagenpark bestaande uit aanvankelijk 130 auto s. Gedurende de economische crisis is dit aantal afgenomen naar 70 auto s, maar nog steeds voldoende om voor gefailleerde de kosten te dekken. Intergarde zorgde voor 60-70% van de omzet van gefailleerde. Buiten het feit dat Intergarde weg ging om de kosten te drukken, zijn ook enkele klanten weggegaan omdat de service niet afdoende was. Volgens de heer Van de Burgt had dit te maken met het feit dat hij niet voldoende op de zaak aanwezig kon zijn om een toeziend oog te houden op de uitgevoerde werkzaamheden. Tot slot gaf de heer Van de Burgt aan dat ook de locatie van gefailleerde niet voordelig was. De loods waarin gefailleerde haar werkzaamheden verrichtte lag volgens de heer Van de Burgt te afgelegen om verschillende werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling om inen verkoop van auto s te gaan doen. Echter dit is vanwege de slechte locatie nooit van de grond gekomen. Uit de stukken blijkt echter ook nog het volgende: schulden aan de Belastingdienst zijn nagenoeg structureel niet betaald. Uiteindelijk heeft de Belastingdienst beslag gelegd en de inventaris e.d. in mei 2013 openbaar geveild. Daarmee was het curanda feitelijk niet meer mogelijk om activiteiten te ontplooien en inkomsten te genereren, waardoor een faillissement onafwendbaar was. Uit een opgave van de Belastingdienst volgt dat, zelfs na afboeking van de veilingopbrengst, deze nog een bedrag van ruim te vorderen heeft. Daarbij hoort o.a. de omzetbelasting over het derde kwartaal 2011, loonheffing over november 2011 en motorrijtuigenbelasting over Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement: Alleen de algemeen directeur, de heer Van de Burgt. Ander personeel was al ontslagen of vertrokken. Inmiddels is gebleken dat een heer Consten zich op het standpunt stelt op faillissementsdatum bij curanda in dienst te zijn. De Kantonrechter te Heerlen was het daar ook mee eens, en tegen dat vonnis is door curanda hoger beroep ingesteld. Dat is de procedure bedoeld bij punt 1.4. Met toestemming van de RC is dat dienstverband, voorzoveel nodig, opgezegd. De heer Consten is gevraagd zijn vorderingen ter verificatie in te dienen. De heer Consten kreeg reeds een uitkering van het UWV.

4 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: De heer Van de Burgt, en 3 werknemers. Indien de heer Consten wordt meegeteld is er sprake van 4 werknemers. 2.3 Datum ontslagaanzegging: Het dienstverband van de heer Consten is, voorzoveel nodig, opgezegd per 31 oktober De overige dienstverbanden waren reeds geëindigde. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage: Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Enkel een klein deel van het inventaris is nog aanwezig. De Belastingdienst heeft op 17 mei jl. een openbare verkoop gehouden waardoor alle voorraden en inventaris nagenoeg verkocht zijn. Enkel onverkoopbare spullen zoals losse en ongesorteerde onderdelen, afval, autobanden, oliën, vetten, e.d. zijn overgebleven. Verder nog een beschadigde Ford Transit. 3.6 Verkoopopbrengst: Met machtiging van de RC is dit geheel verkocht voor 3.000,00, waarbij de koper afval heeft afgevoerd en het pand bezemschoon heeft gemaakt. Aan de Ford kan een bedrag van 2.400,00 worden toegerekend, aan de autobanden e.d. een bedrag van 600,00. Inmiddels is er met de koper een discussie over deze aankoop vanwege ernstige beschadiging van de Ford Transit, terwijl deze zich op de parkeerplaats van de koper bevond. De koopsom is nog niet gestort. 3.7 Boedelbijdrage: Op de autobanden ligt als handelsvoorraad een pandrecht van de bank. Over de boedelbijdrage voor de banden is een afspraak

5 gemaakt van 25 %. De bank stelt ook een pandrecht op de auto te hebben gehad en maakt aanspraak op de verkoopopbrengst, minus een boedelbijdrage. In verband met de discussie die er thans is ontstaan met de koper van deze auto, is ook de discussie met de bank nog niet afgerond. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: De Belastingdienst heeft middels een openbare veiling haar rechten uitgeoefend. Door achterlating van de rest kan de Belastingdienst geacht worden daarvan afstand te hebben gedaan. Er was ook geen inventaris meer. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Er waren geen opdrachten meer, daar het bedrijf voor langere tijd geen werknemers meer in dienst had en ook geen inventaris, gereedschappen, e.d Verkoopopbrengst: Een aantal autobanden, waarop een pandrecht van de bank rust, zijn verkocht voor 600, Boedelbijdrage: De boedelbijdrage is 25 %, oftewel 150,00. Andere activa 3.12 Beschrijving: 3.13 Verkoopopbrengst: 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: Er zijn nog enkele debiteuren die reparaties niet hebben betaald, althans volgens de bestuurder. Er hebben nog twee debiteuren betaald. De overige debiteuren moeten als oninbaar worden aangemerkt. Op deze debiteuren rust overigens ook een pandrecht van de bank. Daarnaast volgt uit de stukken over 2011 dat er een rekeningcourant vordering op de bestuurder zou zijn. Desgevraagd verklaart Van de Burgt dat die daarna is aangezuiverd. Hij zou zorgdragen voor bewijsstukken daarvan. De bewijsstukken zijn ondanks herhaalde verzoeken nog niet aangeleverd.

6 4.2 Opbrengst: Nog niets. 4.3 Boedelbijdrage: Hier wordt met de bank nog over gesproken. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): ABN Amro Bank heeft een vordering ingediend voor een bedrag van , Leasecontracten: 1 bus was via financial lease aangeschaft. Echter deze werd één jaar terug gestolen. De verzekering heeft destijds alles vergoed en de financial lease ingelost. 5.3 Beschrijving zekerheden: De bank heeft een pandrecht op bedrijfsinventaris, voorraden, en vorderingen op derden. Naar de mening van de curator omvat dit pandrecht dus niet de Ford Transit, aangezien deze niet als inventaris, noch als voorraad kan worden aangemerkt. De bank denkt hier anders over, omdat volgens haar algemene voorwaarden transportmiddelen als inventaris zijn aan te merken. Deze discussie loopt nog. 5.4 Separatistenpositie: De bank is seperatist, maar afgesproken is dat er over de opbrengst van de banden en de debiteuren nog zal worden gesproken. 5.5 Boedelbijdragen: Hier wordt nog over gesproken. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Enige rekken die gefailleerde in zijn bedrijf had staan waren van een leverancier. Echter de Belastingdienst heeft deze met de openbare verkoop verkocht. 5.7 Reclamerechten: Retentierechten: --

7 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden: Is niet aan de orde; bijna alles was al weg door en als gevolg van de veiling van de Belastingdienst in mei De heer Van de Burgt heeft er helemaal geen zin meer in ook vanwege zijn medische condities en zegt niet meer in staat te zijn het werk voort te zetten. Opmerkelijk is in dat kader wel dat zijn zoon enkele maanden geleden, op ca. 2 km afstand, een soortgelijke onderneming als die van curanda is begonnen. Dit heeft mijn aandacht. 6.2 Financiële verslaglegging: Doorstart 6.3 Beschrijving: 6.4 Verantwoording: 6.5 Opbrengst: 6.6 Boedelbijdrage: 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: Jaarrekening van 2011 is bij de KvK gedeponeerd. Boekhouder Hermanns Accountants heeft de daaraan ten grondslag liggende stukken ter hand gesteld. Maar dat is dan ook meteen het laatste enigszins betrouwbare ijkpunt. De administratie over 2012 is niet inzichtelijk en vanaf begin 2013 is er helemaal niets meer bijgehouden, omdat Exakt Online niet meer toegankelijk was. 7.2 Depot jaarrekeningen: De publicatie van de stukken over 2011 heeft tijdig plaatsgevonden. 7.3 Goedk. verklaring Accountant:

8 7.4 Stortingsverplichting aandelen: Wordt onderzocht. Er zijn stukken aanwezig waaruit blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Dit is een serieus onderdeel van het onderzoek. De bestuurder lijkt vanaf einde 2011 schulden, in ieder geval Belastingschulden, nagenoeg structureel onbetaald te hebben gelaten. Dat heeft uiteindelijk tot openbare verkoop geleid en het de facto stilleggen van de bedrijfsmatige activiteiten. Verder is er bij de curator aandacht gevraagd voor de mogelijkheid dat kort voor de veiling handelsvoorraden zijn ingekocht en vervolgens verdwenen. Dit zou ten grondslag kunnen worden gelegd aan vorderingen ex. artikel 2:9 B.W. en 2:248 B.W., waarbij dan tevens nog komt dat niet aan de boekhoudverplichting is voldaan. Met Van de Burgt zal hierover, alsook over de consequenties hiervan, worden gesproken. 7.6 Paulianeus handelen: Ook dit wordt onderzocht, met name in de verhouding met de zoon van Van de Burgt die enkele maanden geleden op korte afstand een gelijksoortig bedrijf is gestart. Inmiddels is er met een exwerknemer gesproken die wil bevestigen dat er in de laatste maanden activa uit het bedrijf zijn verdwenen. Er wordt onderzoek gedaan naar waar deze zaken zijn gebleven. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: Pref. vord. van de fiscus: De Belastingdienst heeft, na aftrek van de veilingopbrengst, een vordering ingediend van , Pref. vord. van het UWV: 8.4 Andere pref. crediteuren: Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren: 36

9 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Er is op dit moment voor een bedrag van ,69 aan concurrente vorderingen ingediend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet te zeggen. 9.2 Plan van aanpak: De aandacht zal zich met name richten op de heer Van de Burgt zelf. Deze lijkt debiteur van de curanda te zijn (in ieder geval per ultimo 2011) en bovendien is niet ondenkbaar dat de conclusie moet worden getrokken dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, c.q. onbehoorlijk bestuur wegens het structureel onbetaald laten van belasting- en andere schulden, waardoor uiteindelijk het faillissement is veroorzaakt. Ook het mogelijk verdwijnen van activa vóór de veiling, is onderwerp van onderzoek. 9.3 Indiening volgend verslag 6 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16/09/13

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16/09/13 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16/09/13 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (Eindverslag) Datum: 14 november 2013 Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. Datum uitspraak:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: mr. H.H. Kreikamp R-C: mr. W. F. Korthals-Altes

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie