Dekking van kerndoelen, eindtermen en competenties door de Experience "Geld en je leven" Ruud van Uffelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dekking van kerndoelen, eindtermen en competenties door de Experience "Geld en je leven" Ruud van Uffelen"

Transcriptie

1 Dekking van kerndoelen, eindtermen en competenties door de Experience "Geld en je leven" Ruud van Uffelen Oktober 2009

2

3 Het verzoek Op verzoek van het bezoekerscentrum van de DNB heeft de SLO eind oktober 2009 een analyse uitgevoerd op de Experience Geld en je leven!' Deze Experience is voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar te beleven in het bezoekerscentrum van DNB te Amsterdam. De Experience daagt leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs (doelgroep 12 tot 16 jaar) uit na te denken over wat zij met hun geld doen en wat geld eigenlijk met hen doet. De Experience is geanalyseerd op bijdrage aan de kerndoelen 1, eindtermen 2 en competenties van respectievelijk het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs SLO kijkt naar en geeft aan waar de tentoonstelling/experience 'Geld en je leven!' aansluit bij de kerndoelen, eindtermen voor: 1. Basisonderwijs (groep 7 en 8). 2. Het voortgezet onderwijs: a. vmbo (onder- en bovenbouw) b. havo/vwo (onderbouw en tweede fase) 3. Middelbaar beroepsonderwijs. Het doel Met de uitkomsten van de analyse kan het bezoekerscentrum van DNB docenten beter informeren over de bijdrage die de Experience kan bieden bij het behalen van respectievelijk kerndoelen, eindtermen of competenties. Op deze manier biedt het docenten iets meer houvast hoe het past in het curriculum. Het bezoekerscentrum wil de informatie zowel via haar website (http://www.dnb.nl/onderwijs/vmbo/geld-en-je-leven/ ), als via hardcopy verspreiden. De conclusie De Experience 'Geld en je leven' draagt substantieel bij aan het behalen van een aantal formeel gestelde doelen van het onderwijs. In zowel het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs zijn kerndoelen, eindtermen en competenties geformuleerd waaraan de Experience een bijdrage levert. Dit 'leermiddel' biedt de leerlingen en hun docenten daarom een uitstekende opstap naar kennis/inzicht, en/of bewustwordingsprocessen financiële educatie. De verantwoording In de tabellen op de volgende pagina's staat aangegeven welke bijdrage de Experience 'Geld en je leven!' levert aan de kerndoelen Basisonderwijs, onderbouw Voortgezet onderwijs, de eindtermen voor het vmbo en havo/vwo en de (burgerschaps)competenties in het mbo. Daarbij is onderscheid gemaakt in: 1 Kerndoelen zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van OCW en zijn vastgelegd in onder anderen 'Herziene kerndoelen Primair Onderwijs' 2 Voor de eindtermen vmbo is gebruik gemaakt van de geglobaliseerde eindtermen vmbo welke zijn vastgesteld door het ministerie van OCW en terug te vinden zijn op de website van het Examenblad.nl 3

4 i. Indirecte bijdrage aan financiële educatie. De Experience biedt werkvormen aan die bijdragen aan het behalen van de kerndoelen. De bijdrage aan het behalen van de leerdoelen financiële educatie is relatief klein. d. Directe bijdrage aan financiële educatie/ De Experience draagt direct bij aan het behalen van de kerndoelen en de leerdoelen financiële educatie. De veronderstelde directe bijdrage is tevens vet gedrukt. Analyse is door de SLO uitgevoerd in week 42 t/m week 44 en heeft de hier onderstaande resultaten opgeleverd. 4

5 Bijdrage aan de kerndoelen Basisonderwijs Voor de analyse is gebruik gemaakt van de huidige kerndoelen basisonderwijs welke zijn vastgelegd zijn in 'Herziene kerndoelen Basisonderwijs'. Dit document is te downloaden via Kerndoelen basisonderwijs Mondeling taalonderwijs 2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen i van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren 3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat i informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. Schriftelijk taalonderwijs 4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, i waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen. Getallen en bewerkingen 26 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, d kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. Meten en meetkunde 33 De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij d tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. Mens en samenleving 35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als i verkeersdeelnemer en als consument 36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en i hun rol als burger. 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde i waarden en normen. 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. i Natuur en techniek 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, i zoals licht, geluid, electriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de i werking, de vorm en het materiaalgebruik. 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te i voeren en te evalueren. Tijd 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals d aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. Kunstzinnige oriëntatie 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. i 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. i 5

6 Bijdrage aan de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs Voor de analyse is gebruik gemaakt van de huidige kerndoelen onderbouw vo welke terug te vinden zijn op (vernieuwde kerndoelen onderbouw). Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs (onderbouw vmbo/havo/vwo) Nederlands 1 De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. i 4 De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit i gesproken en geschreven teksten. 5 De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en i te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen 6 De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep. i Wiskunde 22 De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en d negatieve getallen, decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen en leert ermee te werken in zinvolle en praktische situaties. 23 De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht d in nauwkeurigheid, orde van grootte, en marges die in een gegeven situatie passend zijn. 24 De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metriek d stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen. 25 De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, d grafieken en formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen. 27 De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en i leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen. Mens en natuur 30 De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en i hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. 31 De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht i te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu. 35 De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en i hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden. Mens en maatschappij 36 De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en i verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. 38 De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen. i 6

7 39 De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren. 42 De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 43 De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen. 45 De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld. 46 De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland. i d d i d 7

8 Bijdrage van de Experience op de vmbo bovenbouw en tweede fase havo/vwo 0p basis van eerder SLO-onderzoek 3 (het zogenaamde witte vlekken onderzoek of onderzoek naar kerndoelen en/of eindtermen per vak of beroepsgericht programma welke een bijdrage leveren aan financiële educatie) mag geconcludeerd worden dat alleen het avo-vak Economie van zowel het vmbo (bovenbouw) als de tweede fase havo/vwo een (indirecte) bijdrage levert aan financiële educatie. Op basis van deze analyse kunnen we concluderen dat de Experience 'Geld en je leven!' een bijdrage levert aan de volgende eindtermen: Vmbo Economie (avo-vak voor vmbo) K1. Oriëntatie op leren en werken K3. Leer in het vak economie K4a Consumptie K4b Consumptie en consumentenorganisaties K5a Arbeid en productie K6 Overheid en bestuur K7 Internationale ontwikkelingen De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van economie in de maatschappij. De kandidaat beheerst strategische die bijdragen tot de ontwikkeling van het eigen leervermogen en het vermogen met economische vaktaal te communiceren en onderzoek te doen. De kandidaat heeft inzicht in de theorie van het consumentengedrag (zoals keuzes, behoeften, inkomen en dergelijke) en de geldtheorie (zoals de functies van geld, lenen en sparen en dergelijke) en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. De kandidaat heeft inzicht in het bankwezen (zoals verkrijgen van vreemd geld, spaarvormen en leningsvormen), motieven en kenmerken van verzekeringen en kan hierbij informatie van consumentenorganisaties gebruiken. De kandidaat heeft inzicht in het producentengedrag (zoals kosten, opbrengsten, winst, toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, werkloosheid en dergelijke) en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. De kandidaat heeft inzicht in de theorie van de openbare financiën (zoals overheidsbemoeienis, belastingen, sociale zekerheid en dergelijke) en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. De kandidaat heeft inzicht in de theorie van de Internationale Economische Betrekkingen (zoals Nederland als open economie, de Europese Unie, ontwikkelingsproblematiek en dergelijke) en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. i d d d d d i 3 Onderzoek naar vergroting van financieel inzicht via het onderwijs Een analyse van de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs voor leerlingen van 8 tot 18 jaar. SLO, Ruud van Uffelen,

9 K8 Natuur en milieu De kandidaat heeft inzicht in de samenhang tussen consumptie, productie en het milieu, en kan aan de hand van voorbeelden op het gebied van milieuschade de rol van overheid, maatschappelijke organisaties en individuele personen beschrijven. d Tevens levert de Experience een directe bijdrage 4 op één of meerdere specifieke eindtermen voor de beroepsgerichte programma's van de bovenbouw vmbo, zoals bijvoorbeeld het krijgen van inzicht in het maken van kosten cq. kostencalculatie, kostprijsberekening, verzekeringen en op basaal niveau tijdens de werkuitvoering berekeningen in de respectievelijke branches (Kerndeel 2, professionele : de kandidaat kan tijdens de werkvoorbereiding en de werkuitvoering op basaal niveau berekeningen maken). Hieronder worden drie voorbeelden uit de respectievelijke (vmbo)sectoren Techniek, Landbouw en Zorg&Welzijn gegeven. Voorbeeld sector Techniek Beroepsgericht programma Transport en Logistiek Exameneenheid K2 Professionele K16 Voorraadbeheer Eindterm(en) De kandidaat kan m.b.t. de inkoopbeheerstechnieken: verzekerings-, schadeafhandelings- en klachtenafhandelingsprocedures uitvoeren eenvoudige inkoopprijzen berekenen en vergelijken Voorbeeld sector Landbouw Beroepsgericht programma Landbouw breed Exameneenheid K14 Werken in een winkel Eindterm(en) De kandidaat kan: een kassa bedienen; De kandidaat kan een globale kostprijsberekening maken Voorbeeld sector Zorg&Welzijn Beroepsgericht programma Verzorging Exameneenheid K2 Professionele Eindterm(en) De kandidaat kan economisch bewust omgaan met materialen en middelen. 4 De Experience draagt hier direct aan bij. De eindtermen zijn daarom NIET vet gedrukt) 9

10 De grootste bijdrage levert de Experience echter aan de diverse beroepsgerichte programma's binnen de sector Economie, te weten: Beroepsgericht programma Administratie HAV 5 Consumptief bakken COG 6 Consumptief breed Consumptief Horeca Exameneenheid K2 Professionele K2 Professionele K2 professionele K7 Klantgericht handelen/sociale en commerciële K2 professionele K2 Professionele K7 Klantgericht handelen/sociale en commerciële K2 Professionele K7 Klantgericht handelen/sociale en commerciële Eindterm(en) De kandidaat kan consumentengedrag herkennen, zijn handelen daarop afstemmen en daarbij sociale en commerciële toepassen. De kandidaat kan klantgericht handelen en daarbij sociale en commerciële toepassen. De kandidaat kan consumentengedrag herkennen, zijn handelen daarop afstemmen en daarbij sociale en commerciële toepassen. De kandidaat kan klantgericht handelen en daarbij sociale en commerciële toepassen. De kandidaat kan consumentengedrag herkennen, zijn handelen daarop afstemmen en daarbij sociale en commerciële toepassen. De kandidaat kan klantgericht handelen en daarbij sociale en commerciële toepassen. 5 Administratie, handel en administratie, handel en verkoop, mode en commercie (met als codering voor het gezamenlijke CE: HAV). 6 Consumptief-breed, consumptief-horeca, consumptief-bakken (met als codering voor het gezamenlijke CE: COG) 10

11 Handel en Verkoop Mode en commercie K2 Professionele K7 Bedrijfseconomisch rekenen K2 Professionele De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen prijscalculaties van artikelen uitvoeren en heeft kennis van de diverse aspecten van de prijsvorming. De kandidaat heeft kennis van de achterliggende berekeningswijze. Tenslotte draagt de Experience 'Geld en je leven!' bij aan het behalen van eindtermen zoals deze zijn geformuleerd voor de zogenaamde intersectorale en intrasectorale (vmbo)programma's, te weten: Beroepsgericht programma Intersectoraal Exameneenheid IS2 Algemene professionele IS3 Intersectorale methodische IS4 Technologie en dienstverlening* IS6 Dienstverlening en commercie* Eindterm(en) De kandidaat kan gegeven verbale en cijfermatige informatie verwerken De kandidaat kan in zijn werk rekening houden met de volgende dilemma s en dat toelichten: prijs versus kwaliteit De kandidaat kan in zijn werk rekening houden met de volgende dilemma s en dat toelichten: welzijn versus welvaart milieu versus winst tijd versus kwaliteit prijs versus kwaliteit De kandidaat kan: werken binnen een gegeven financiële taakstelling en een overzicht maken van gebruiks- en onderhoudskosten en de kosten van verwijdering Beheer: De kandidaat kan: werken met eenvoudige geautomatiseerde administratieve toepassingen voor het invoeren, muteren en verwerken van informatie en gegevens het overzicht houden op inkomsten en uitgaven De kandidaat kan werken binnen een gegeven financiële taakstelling, begrotingen opstellen 11

12 ICT route ICT route in de GL Sport, dienstverlening en veiligheid ICT2 Algemene professionele ICT4 ICT en dienstverlening ICT2 Algemene professionele ICT4 ICT en dienstverlening K3 Grondhouding en kern SDV De kandidaat kan gegeven verbale en cijfermatige informatie verwerken De kandidaat kan commerciële activiteiten verzorgen De kandidaat kan gegeven verbale en cijfermatige informatie verwerken De kandidaat kan commerciële activiteiten verzorgen De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie: werken onder budgettaire en tijdsdruk Havo/vwo tweede fase Examenprogramma Domein subdomein Eindterm(en) economie vwo Domein A: Vaardigheden Subdomein A3: Economische perspectieven en belangen 3. De kandidaat kan economische perspectieven en daaruit voortvloeiende belangen onderkennen van werknemers, werkgevers, consumenten, burgers, overheid, bankwezen en belangenverenigingen. Domein K: Inkomensvorming en inflatie Subdomein A6: Strategische 6. De kandidaat kan in relatief eenvoudige gevallen: redeneren binnen expliciete vooronderstellingen en daarbij gebruik maken van een kostenbatenanalyse; 16. De kandidaat kan de beloning voor de productiefactoren benoemen en is in staat om het verband tussen inkomen, prijzen en koopkracht te analyseren, mede gelet op het proces van loonvorming in Nederland. Tevens kan de kandidaat oorzaken en gevolgen van inflatie verklaren en deze in verband brengen met het renteniveau. 12

13 Examenprogramma Domein subdomein Eindterm(en) management en organisatie vwo maatschappijwetenschappen vwo economie havo Domein L: Inkomensverdeling Domein E: Financieel beleid Domein C: Massamedia Domein A: Vaardigheden Domein M: Economische kringloop Subdomein E1: Financieel beleid in nietcommerciële organisaties Subdomein C4: Massamedia en commercie Subdomein A3: Economische perspectieven en belangen 17.De kandidaat kan met betrekking tot de personele inkomensverdeling en de categoriale inkomensverdeling de ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de nationale economie analyseren. In deze analyse kan de kandidaat het ontstaan van personele inkomensverschillen verklaren en de gevolgen van deze verschillen voor de arbeidsmarkt en de rol van de overheid in deze beschrijven. 12. De kandidaat kan op basis van algemene modellen een overzicht van inkomsten en uitgaven herleiden tot een staat van baten en lasten (en vice versa). 11. De kandidaat kan de invloed analyseren van economische overwegingen, belangen en ontwikkelingen op de organisatie en de werking van de media en op het media-aanbod. 3. De kandidaat kan economische perspectieven en daaruit voortvloeiende belangen onderkennen van werknemers, werkgevers, consumenten, burgers, overheid, bankwezen en belangenverenigingen. 18. De kandidaat kan de samenhang tussen de macro-economische grootheden beschrijven en zowel de omvang als ontwikkeling van de 13

14 Examenprogramma Domein subdomein Eindterm(en) management en organisatie havo Domein E: Financieel beleid Subdomein E1: Financieel beleid in nietcommerciële organisaties Subdomein E2: Financieel beleid in commerciële organisaties productiecapaciteit en de nationale bestedingen verklaren. Tevens kan de kandidaat de beïnvloeding van bovenstaande zaken opsplitsen in conjunctuur- en structuurbeleid. 12. De kandidaat kan op basis van algemene modellen een overzicht van inkomsten en uitgaven herleiden tot een staat van baten en lasten (en vice versa). 13. De kandidaat kan: op basis van algemene modellen de verkoopprijs berekenen; de uitgaven en ontvangsten herleiden tot kosten en opbrengsten, een liquiditeitsbegroting en de voorcalculatorische en de nacalculatorische resultatenrekening opstellen en de samenhang verklaren; berekeningen uitvoeren die gericht zijn op de herleiding of vaststelling van data van een algemeen model voor de interne verslaggeving. 14

15 Bijdrage van de Experience op de burgerschapscompetenties in het mbo Voor de oudste leerlingen/studenten in het beroepsonderwijs is er gekeken in hoeverre de Experience 'Geld en je leven!' een bijdrage levert aan de burgerschapscompetenties in het mbo. Dat is het geval bij de volgende competenties: Kerntaak Kerntaak 3: Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding Kerntaak 4: Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie Kerntaak 5: Functioneert als kritisch consument Kerntaak 6: Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte Kerntaak 7: Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap) competentie Vormt een eigen mening. Onderneemt acties naar aanleiding van gemaakte keuzen. Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk. Maakt gebruik van werknemersrechten. Stelt zich collegiaal op..oriënteert zich op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en mogelijkheden. Onderneemt acties om producten en diensten aan te schaffen. Voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van zijn sociale omgeving. Zoekt informatie over een gezonde leefwijze. Beslist op basis van informatie en handelt ernaar. Onderneemt activiteiten om de gezondheid te bevorderen. 15

16 Bronnen Voor het primair onderwijs is gebruik gemaakt van de kerndoelen zoals deze gepubliceerd zijn in de 'Herziene Kerndoelen Basisonderwijs' welke is te downloaden via Voor de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs zoals deze voor de domeinen 'Nederlands', 'Engels', 'Rekenen en wiskunde', 'Mens en Natuur', 'Mens en maatschappij en 'Kunst en Cultuur' zijn vastgelegd en zijn te downloaden zijn via Voor de eindtermen vmbo, havo en vwo is gebruik gemaakt van de beschrijvingen zoals deze terug te vinden zijn op Voor de competenties MBO is gebruik gemaakt van het brondocument 'Leren, loopbaan en burgerschap', SLO /Cinop. November

17 17

18

19

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 3 Enschede, juli 2001 Verantwoording

Nadere informatie

Dekking van kerndoelen door het BizWorld's ondernemerspel

Dekking van kerndoelen door het BizWorld's ondernemerspel Dekking van kerndoelen door het BizWorld's ondernemerspel Ruud van Uffelen November 2009 (v)mbo/5011/09-710 Het ondernemerspel BizWorld Het BizWorld ondernemerspel is een vakintegrerende, actieve en projectgebaseerde

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie Vakinformatie Staatsexamen mavo Economie 2004 2004 ECONOMIE Het examen economie mavo-c/mavo- D bestaat uit een centraal (schriftelij) examen en een mondeling examen. Het examenprogramma en de eindtermen

Nadere informatie

Advies burgerschapscompetenties in het MBO

Advies burgerschapscompetenties in het MBO Advies burgerschapscompetenties in het MBO In deze notitie leest u het advies van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) over de verdere ontwikkeling van de burgerschapscompetenties

Nadere informatie

Economie. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie

Economie. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie Economie Staatsexamen vmbo Vakinformatie 2005 Inhoudsopgave Opzet...3 Het centraal examen...3 Het commissie-examen...3 Het cijfer voor het commissie-examen...5 Het eindcijfer...6 Het sectorwerkstuk...6

Nadere informatie

Management en organisatie. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting

Management en organisatie. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting Management en organisatie Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting 2005 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het centraal examen... 3 Het commissie-examen... 3 Het formaat van het verslag

Nadere informatie

Economie VMBO Syllabus GT centraal examen met ingang van 2011

Economie VMBO Syllabus GT centraal examen met ingang van 2011 Economie VMBO Syllabus GT centraal examen met ingang van 2011 September 2009-1 - 2009 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave

Nadere informatie

Beter leren door informatievaardigheden

Beter leren door informatievaardigheden Beter leren door informatievaardigheden Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo Colofon Auteurs Sardes, Denise Bontje Sardes, Frank Studulski Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

Examenprogramma m&o vwo 2009

Examenprogramma m&o vwo 2009 1 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden en werkwijzen; Domein B Interne organisatie

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

Basisvisie Financiële Educatie. Financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs. Leerplankader voor ontwikkeling en implementatie

Basisvisie Financiële Educatie. Financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs. Leerplankader voor ontwikkeling en implementatie Basisvisie Financiële Educatie Financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs Leerplankader voor ontwikkeling en implementatie Auteurs: Hans Hooghoff (SLO) Frank Studulski (Sardes) Ruud van Uffelen

Nadere informatie

Deze syllabus is een uitwerking van het CE-deel van het nieuwe examenprogramma vwo dat is ingevoerd in 2011-2012 in het vierde leerjaar vwo.

Deze syllabus is een uitwerking van het CE-deel van het nieuwe examenprogramma vwo dat is ingevoerd in 2011-2012 in het vierde leerjaar vwo. Deze syllabus is een uitwerking van het CE-deel van het nieuwe examenprogramma vwo dat is ingevoerd in 2011-2012 in het vierde leerjaar vwo. ECONOMIE VWO Syllabus centraal examen 2014 Juni 2012 Syllabus

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO Syllabus centraal eamen 2014 Juni 2012 Toelichting bij de titel van deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Kennis van de Wereld Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Kennis van de Wereld Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 4

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

ZORG EN WELZIJN BREED VMBO. Syllabus centraal examen 2015

ZORG EN WELZIJN BREED VMBO. Syllabus centraal examen 2015 ZORG EN WELZIJN BREED VMBO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie