VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007."

Transcriptie

1 ReSuMé 1 9 E I N D E J A A R S T I P S! GEACHTE RELATIE, VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS HEEFT U NAAR AANLEIDING VAN DE INHOUD NOG VRAGEN, DAN KUNT U ALTIJD CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON BINNEN ONZE ORGANISATIE. DIRECTIE EN MEDEWERKERS RSM NIEHE LANCÉE

2 2

3 In 2007 is éénmalig het ab-tarief verlaagd van 25% naar 22% voor dividenduitkeringen tot maximaal e (e voor partners). Hierdoor lijkt het interessant te zijn om nog dit jaar dividend uit te keren. Als echter het dividend gewoon op een privé-spaarrekening wordt gestort, dan betekent dit wel dat deze tot de heffingsgrondslag van box 3 gaat behoren, zodat effectief 1,2% heffing verschuldigd is. Het voordeel van 3% wordt dan teruggebracht tot 1,8%. Op het moment dat de dividenduitkering op bijvoorbeeld 28 december 2007 wordt gedaan en vervolgens schuldig wordt gebleven aan de aandeelhouder, dan wordt een box 3 heffing aan het einde van 2007 voorkomen. Er moet wel tijdig aangifte dividendbelasting gedaan worden door de B.V. De rente op een vordering op de B.V. is weliswaar progressief belast in box 1, maar de belastingdruk over bijvoorbeeld 1 maand is aanzienlijk lager dan de heffing in box 3. Overwogen kan worden om de schuld aan de aandeelhouder dan ook begin 2008 weer af te lossen. 19 waardevolle tips1. Dit jaar nog dividend uitkeren? Een dividenduitkering in 2007 kan zeker worden overwogen om een bestaande rekening courantschuld aan de B.V. mee af te lossen dan wel indien in privé een beleggingsresultaat van meer dan 4% kan worden behaald. 2. Nieuwe auto voor of na 1 februari 2008 ingebruiknemen? Onder Europese druk heeft het kabinet besloten om de BPM te verlagen. Dit gebeurt stapsgewijs, waarbij gedifferentieerd wordt naar brandstofverbruik. Energiezuinige auto s worden goedkoper en auto s met een hoog brandstofverbruik juist duurder. De cataloguswaarde werkt door naar de fiscale bijtelling wegens privé-gebruik die verhoogd wordt van 22% naar 25% (14% voor energiezuinige auto s). Het algemene BPM-tarief wordt per 1 februari 2008 met 6,5% verlaagd. Omdat de belasting maar een deel uitmaakt van de totale aanschafprijs valt de feitelijke verlaging van de aankoopkosten van een nieuwe auto waarschijnlijk lager uit (circa 1,5%). De verlaging voor energiezuinige auto s is nog groter. Het is te overwegen om de afname en op kenteken zetten van een nieuwe auto nog even uit te stellen. De BPM voor auto s met een hoog brandstofverbruik wordt daarentegen juist verhoogd, zodat deze auto s beter voor 1 februari 2008 op kenteken kunnen worden gezet. Tevens dient te worden gezegd dat tegenover de verlaging van de BPM een verhoging van de motorrijtuigenbelasting staat. Hoe deze verhoging eruit komt te zien is thans nog niet bekend. 3. Inhoudingsvrijstelling loonheffingen eenmans-bv's Per 1 januari 2008 wordt een inhoudingsvrijstelling ingevoerd voor BV s waar maar 1 persoon (de aandeelhouder) werkzaam is. De vrijstelling geldt eveneens indien tevens de partner als statutair directeur op de loonlijst staat. De invoering van de vrijstelling heeft geen gevolgen voor de vrijstellingen, zoals de vrije vergoedingen en verstrekkingen (waaronder het pensioen en eventueel de levensloopregeling). De vaste kostenvergoeding kan gewoon blijven bestaan. De invoering van de inhoudingsvrijstelling heeft wel gevolgen voor de toepassing van de eindheffingsmogelijkheden en de afdrachtsverminderingen (met name voor speuren ontwikkelingswerk). Nagekomen bericht: ten tijde van het persklaar maken van deze nieuwsbrief heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer bericht dat het invoeren van bovengenoemde inhoudingsvrijstellling wordt uitgesteld tot 1 januari De BV s waar uitsluitend de DGA op de loonlijst staat blijven ook in 2008 nog een jaar inhoudingsplichtig voor de loonbelasting. Dit betekent dat de brieven die aan de Belastingdienst zijn teruggezonden inzake de inhoudingsvrijstelling niet meer aan de orde zijn en dat geen inning via voorlopige aanslagen inkomstenbelasting benodigd is. 4. Aanvragen beschikking voor vrijgestelde beleggingsinstelling Gedurende 2007 is een nieuwe faciliteit ingevoerd in de vennootschapsbelasting, de vrijgestelde beleggingsinstelling. Een kasgeld-, beleggings- of pensioenlichaam kan omgezet worden in een naamloze vennootschap of een fonds voor gemene rekening en vervolgens de beschikking vrijgestelde beleggingsinstelling verkrijgen. Hierdoor wordt zij 3

4 subjectief vrijgesteld en hoeft zij geen aangifte vennootschapsbelasting meer te doen en ook geen belasting meer te betalen. Dit betekent wel dat ook de ingehouden dividendbelasting (waaronder begrepen buitenlandse bronbelastingen) op beleggingen niet meer verrekenbaar is. Het voordeel is dat geen vennootschapsbelasting meer geheven wordt en alleen ab-heffing (25%) verschuldigd is. De faciliteit stelt een aantal voorwaarden aan het aandeelhouderschap en de wijze van beleggen. Er moet in een aantal met name genoemde beleggingstitels worden belegd, zoals beleggingsfondsen, obligaties en afgeleide producten zoals warrants, futures, opties, termijncontracten, turbo s en dergelijke. Beleggingen rechtstreeks in vastgoed of in hypothecaire leningen aan de dga of zijn familieleden is niet toegestaan. Om de status te kunnen verkrijgen moet een besloten vennootschap (B.V.) eerst worden omgezet in een N.V. of een fonds voor gemene rekening. 5. Kosten nog zoveel mogelijk dit jaar nemen Het vpb-tarief blijft nagenoeg onveranderd (alleen het tarief van de tweede schijf wordt verlaagd van 23,5 naar 23%), maar de schijven worden aanzienlijk verlengd. Op deze wijze wordt toch een effectieve tariefsverlaging doorgevoerd. Het is dus zaak om nog eens kritisch naar alle kosten te kijken en daar waar mogelijk kosten nog dit jaar te nemen. Ook zou gedacht kunnen worden aan een investering waarvoor investeringsaftrek geclaimd kan worden. 6. Kritisch de voorzieningen beoordelen (waaronder onderhoud, garantie en dubieuze debiteuren) Voor zover kosten niet dit jaar kunnen worden genomen, omdat bijvoorbeeld de uitgaven niet meer dit jaar gerealiseerd kunnen worden, kan nog gekeken worden naar de mogelijkheden van het vormen van een voorziening of een kostenegalisatiereserve. Een voorziening kunt u vormen voor bijvoorbeeld een garantie die verleend is op verkochte producten of op dubieuze debiteuren. Voor onderhoud, zoals schilderkosten of het vervangen van de CV- of airco-installatie, kan zelfs de fiscale faciliteit van de kosten egalisatiereserve worden gebruikt. Hierbij is het wel van belang om een goed onderscheid te maken tussen onderhoud en verbeteringen, zoals een nieuwe winkelpui of inrichting. 7. Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Met de invoering van het progressieve vpb-tarief, komt meer dan ooit de vraag aan de orde of de fiscale eenheid voor de vennootschaps-belasting nog zo veel voordelen biedt. Op basis van het tariefsopbouw en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt steeds vaker de vraag aan de orde of de fiscale eenheid niet beter verbroken kan worden. 1 januari 2008 kan hiervoor wel eens het geschikte moment zijn. Let bij het verbreken van een fiscale eenheid wel op de sanctiebepalingen wanneer de laatste zes jaren geschoven is met stille reserves, onderlinge leningen zijn afgewaardeerd dan wel geschoven is met een herinvesteringsreserve. Verder vraagt de verdeling van de nog compensabele verliezen over de verschillende vennootschappen de nodige aandacht. 8. Spaargeld als kapitaal storten in uw B.V. Wellicht heeft uw B.V. nog compensabele verliezen die zij moeilijk kan verrekenen. Als gevolg van wetswijzigingen in 2007 komen de compensabele verliezen in de toekomst mogelijk te vervallen. Het volgende kan dan worden overwogen. Stort uw privéspaargeld als kapitaal in uw B.V. Hierdoor verlaagt u de vermogensrendementsheffing in box 3. Weliswaar 4

5 rendeert het vermogen in de B.V., maar zal daar als gevolg van de compensabele verliezen effectief niet tot een heffing leiden. Nadat de verliezen zijn gecompenseerd kan het aandelenkapitaal, indien gewenst, weer onbelast worden terugbetaald om bijvoorbeeld de consumptieve uitgaven te financieren. Voorafgaande aan een kapitaalteruggave moet de AVA beslissen tot een kapitaalvermindering. Eventueel kan ook dividend worden uitgekeerd ten behoeve van de financiering van consumptieve uitgaven. Hierover is dan wel 25% inkomstenbelasting verschuldigd. 9. TBS-vordering omzetten in aandelenkapitaal Rente ontvangen op TBS-vorderingen wordt progressief belast in box 1 tegen maximaal 52%. Voor de B.V. zijn deze kosten maar tegen maximaal 25,5% aftrekbaar. Het gecombineerde tarief (vpb + a.b.-heffing) bedraagt maximaal 44,125%, doch feitelijk effectief vaak niet meer dan ongeveer 35-36%. Het omzetten van een tbs-vordering in aandelenkapitaal kan in een aantal gevallen tot een aardige belastingbesparing leiden. 10. Aflossen eigen woningschuld Indien u rente betaalt op een eigen woningschuld is deze in beginsel aftrekbaar in box 1. Is deze rente echter lager dan het in aanmerking te nemen eigenwoningforfait, dan worden de inkomsten uit eigen woning op nihil gesteld. Alsdan is er van effectieve renteaftrek geen sprake meer en kan het voordelig zijn om de eigen woningschuld af te lossen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat uw box 3 vermogen afneemt met het bedrag van de aflossing zodat de vermogensrendementsheffing eveneens afneemt. 11. Onderbouwing verhoging eigen woningschuld Kosten voor onderhoud en verbetering aan de eigen woning kunnen de eigen woningschuld verhogen en hierdoor renteaftrek creëren. Het is dan ook te overwegen om groot onderhoud en verbouwingen te financieren met hypothecair krediet (bijvoorbeeld van de eigen B.V.) en niet vanuit het spaargeld te betalen. Voorzover het onderhoud en de verbouwing worden gefinancierd met een hypotheek, moeten deze kosten wel onderbouwd kunnen worden met nota s. Recente jurisprudentie heeft uitgewezen dat de nota s ook in latere jaren nog moeten kunnen worden overlegd. De bonnetjes moeten dus bewaard blijven en het is aan te bevelen een administratie van de verbouwing op te zetten. Overigens bestaat nog altijd de mogelijkheid om voor maximaal zes maanden de hypotheekrente vooruit te betalen en deze nog in 2007 in aftrek te brengen. Hierdoor wordt tevens de drempel voor bijvoorbeeld de ziektekosten verlaagd, komt u eerder in aanmerking voor heffingskortingen (waaronder de kinderkorting) en komt u wellicht eerder in aanmerking voor een toeslag, zoals de zorgtoeslag of een kinderopvangtoeslag. 12. Schenken aan kinderen en kleinkinderen Zoals elk jaar is ook deze kerst weer de uitgelezen gelegenheid om de kinderen een bedrag belastingvrij te schenken (e per kind per jaar en eenmalig tussen de 18- en 35-jarige leeftijd een bedrag van maximaal e ). Bij grotere vermogens kan zelfs overwogen worden om de eerste tariefschijf van 5% voor schenkingen tot e optimaal te benutten. Aan ieder kleinkind kan jaarlijks een bedrag van e belastingvrij worden geschonken. 5

6 13. Eigen bijdrage voor gebruik auto van de zaak nog voor 31 december betalen Over de cataloguswaarde van de auto van de zaak wordt jaarlijks 22% bij uw inkomen geteld. In 2008 gaat deze bijtelling 25% bedragen. Een eigen bijdrage die u aan de B.V. betaalt komt in mindering op deze bijtelling. Weliswaar is deze eigen bijdrage belast voor uw B.V., maar 100% betalen aan uw B.V. is nog altijd interessanter dan 52% aan de belastingdienst. Als u de eigen bijdrage nog uiterlijk 30 december aan uw B.V. betaalt, bespaart u ook nog eens 1,2% over een eigen bijdrage. Indien de eigen bijdrage niet meer in de loonadministratie kan worden verwerkt, kan deze als negatief loon op de aangifte in mindering worden gebracht. 14. Bijzondere ziektekosten vergoeden door de B.V. Bijzondere ziektekosten, zoals brillen, contactlenzen, tandartskosten van u en uw gezin kunnen belastingvrij door uw werkgever worden vergoed. Zodra de vergoeding uitsluitend aan de directeur/ grootaandeelhouder wordt gedaan, dan heeft dat wel vaak de warme belangstelling van de belastinginspecteur. Indien de kosten door de B.V. worden vergoed dan kunnen deze niet meer bij de aangifte inkomstenbelasting in aftrek worden gebracht. Het is dan ook van belang om een afweging te maken op basis van de effectieve vpb- en ib-druk en de hoogte van de drempel voor de buitengewone uitgaven. 15. Ziektekosten uitstellen? De drempel voor de ziektekosten wordt in 2008 aanzienlijk verlaagd. Anderzijds kunnen ook niet meer alle ziektekosten in aftrek worden gebracht. Voor kosten die kunnen worden uitgesteld zoals een bril of een tandprothese kan het zinvol zijn om een berekening van het mogelijk te behalen voordeel te maken. In 2009 komt de mogelijkheid om ziektekosten in mindering te brengen op uw inkomen te vervallen. Dit geldt ook voor de mogelijkheid voor de B.V. om de bijzondere ziektekosten belastingvrij te vergoeden. 6

7 16. Optimaliseren investeringen Ondernemers en B.V. s kunnen in aanmerking komen voor een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek over investeringen tot een gezamenlijk bedrag van e per jaar. Omdat het percentage afneemt naarmate de omvang van de gezamenlijke investeringen toeneemt en boven het bedrag van e per jaar helemaal geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek meer wordt verleend, kan het van belang zijn om de investeringen zorgvuldig te plannen over de verschillende jaren. 17. Optimaliseren pensioen en levensloop Het einde van het jaar is de gelegenheid om nog eens kritisch naar uw pensioenopbouw te kijken. Ingeval van een eindloonregeling kan een kleine loonsverhoging al tot een aanzienlijke aftrekpost in de B.V. leiden en daarmee tot een besparing van vpb. Als u uw pensioen in eigen beheer opbouwt leidt dit tot een liquiditeitsvoordeel als gevolg van de vpb-besparing. Voor variabele loonbestanddelen zoals een tantième leidt een middelloonregeling tot een hogere opbouw en kostenaftrek voor uw B.V. Dienstjaren voor 1994 waarover geen of een onvoldoende opbouw heeft plaatsgevonden kunnen nog worden ingekocht waardoor een extra aftrekpost kan worden gecreëerd. Overigens moet u voor 31 december 2007 beslissen of u niet onder de toepassing van de nieuwe pensioenwet wilt vallen. Heeft u eenmaal gekozen voor de toepassing van de pensioenwet omdat u het pensioen (gedeeltelijk) extern financiert, dan kunt u niet meer terug naar een eigen beheer situatie. In het algemeen kan beter niet voor de toepassing van de pensioenwet worden gekozen. Neemt u gerust contact met ons op om uw keuze te bespreken. De levensloopregeling biedt interessante voordelen voor met name dga s. De storting op een levenslooprekening dient weliswaar extern bij een bank of een verzekeraar plaats te vinden en leidt tot een liquiditeitsverlies. Anderzijds wordt wel geld uit de risicosfeer gehaald, is de opbouw niet belast in box 3 en ontvangt u voor ieder jaar dat u inlegt een extra heffingskorting. De levensloopregeling kan als een pre-pensioenregeling worden gebruikt. In combinatie met een loonsverhoging en eindloonregeling kan de inleg in een levensloopregeling zelfs mogelijk kostenneutraal plaatsvinden. 18. Vraag freelancers om een nieuwe VAR Over de vergoeding die u aan freelancers en ZZP - ers betaalt, hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Dit mag alleen zodra u over een juiste en geldige VAR-verklaring beschikt. De VARverklaring is één jaar geldig. Vraag aan de personen die u inleent een nieuwe verklaring voor Let er hierbij op dat de werkzaamheden die worden verricht moeten overeenkomen met de werkzaamheden die in de VAR staan beschreven. 19. Check de loonadministratie De belastingdienst heeft aangekondigd dat de controles loonheffingen worden geïntensiveerd. Het einde van het jaar is wellicht de gelegenheid om de loonadministraties nog eens kritisch te beoordelen. Belangrijke aandachtspunten zijn: vastlegging essentiële gegevens van uw werknemers inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs, verloning van de ter beschikking gestelde auto s, afschriften van de verklaring geen privé-gebruik auto s, onderbouwing per kostensoort van vaste kostenvergoedingen, betalingen aan derden (waaronder uitzendbureaus). 7

8 Colofon Hoofd- en eindredactie Angelique Weisscher (RSM Niehe Lancée) Medewerkers aan dit nummer Richard Daris (RSM Wehrens, Mennen & de Vries), Rob Bosman (RSM Niehe Lancée) Vormgeving Studio Naskin, Haarlem Drukwerk LenoirSchuring, Amstelveen Fotografie Stock materiaal Verschijningsdata 2007 Januari, mei, november, december. Openbaarmaking is toegestaan bij bronvermelding en volledige publicatie. Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten, kan voor de inhoud van deze nieuwsbrief geen aansprakelijkheid worden aanvaard. RSM Niehe Lancée Accountants & Belastingadviseurs Robijnstraat 3, Postbus 366, 1800 AJ Alkmaar T F Burgemeester Haspelslaan 131, 1181 NC Amstelveen T F Hilversumstraat 324, Postbus 36310, 1800 AJ Amsterdam T F Diakenhuisweg 11, Postbus 5037, 2000 CA Haarlem T F E I RSM Niehe Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten, The NL Trust, THW Accountants en Adviseurs en Pesman Advocaten en is aangesloten bij RSM International, het 7de netwerk van de wereld van zelfstandige accountants- en advieskantoren met vestigingen in 70 landen. Landelijk werkt RSM Niehe Lancée samen met RSM Kooij + Partners te Utrecht en RSM Wehrens, Mennen & de Vries met vestigingen in Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo.

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013 Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal Nieuwsbrief Uitgave november 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen die elk

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Top 40 Eindejaarstips

Top 40 Eindejaarstips Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #2 - november - 2013 Top 40 Eindejaarstips Wordt 2014 het jaar van groei? Het afgelopen jaar bracht

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie