VERDIEPING VPS De loonbegrippen Het moment van belasten Aandelenopties 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERDIEPING VPS 2 11. 1.9 De loonbegrippen 11 1.10 Het moment van belasten 12 1.11 Aandelenopties 13"

Transcriptie

1 Inhoud Voorwoord V 1 Wat behoort tot het loon? Ruim loonbegrip Loon in geld Loon in natura Loon in de vorm van aanspraken Uniform loonbegrip Fictief loon Negatief loon Overzicht loon 10 VERDIEPING VPS De loonbegrippen Het moment van belasten Aandelenopties 13 2 Vergoedingen en verstrekkingen Inleiding Wonen Verhuiskosten Reiskostenvergoeding Algemeen Onbelaste vergoeding zakelijke kilometers Vaste reiskostenvergoeding Saldering onder- en bovenmatige vergoedingen Administratieve voorwaarden 20 VII

2 vps ii leerboek n 2014/ Openbaar vervoer Vergoeden van OV-kosten Verstrekken van vervoersbewijzen Reisaftrek inkomstenbelasting Auto van de zaak Ter beschikking stellen Autokostenforfait Autokostenforfait bij méér dan 500 privékilometers Cataloguswaarde Eigen bijdrage Wachtdienstregeling Autodealers Bestelauto Verwerking loonaangifte Parkeergelegenheid Verkeersboetes Carpoolregeling Fiets Maaltijden Maaltijdenregeling Kantineregeling Consumpties Werkkleding Representatie Vakliteratuur en cursussen Telefoon en internet Computers Personeelsleningen Bedrijfsfitness Dienstjubilea Premies ongevallenverzekering, uitkeringen bij overlijden en invaliditeit Outplacementtraject Apparatuur en gereedschap Fondsen Scholing Arbovoorzieningen Schadevergoedingen Overzicht vergoedingen en verstrekkingen 52 VIII

3 n inhoud VERDIEPING VPS Wetgeving rond vergoedingen en verstrekkingen 54 3 Werkkostenregeling Inleiding Algemene aspecten werkkostenregeling Vrije ruimte Vereenvoudiging Vrijstellingen Eindheffing Forfaitaire ruimte Forfaitaire of vrije ruimte Fiscale loonsom Niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen Toewijzen Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking Vergoedingen en verstrekkingen Fiscale vrijstellingen Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaardering Waardering lager dan WEV Vrijgestelde aanspraken Overgangsregeling Aanpassen arbeidsvoorwaarden Toepassen werkkostenregeling Administratieve organisatie Werkkostenregeling en het buitenland Samenvatting werkkostenregeling 73 VERDIEPING VPS Algemene aspecten Loon in natura Factuurwaarde Producten eigen bedrijf 75 IX

4 vps ii leerboek n 2014/ Cafetariaregeling Gebruik vrije ruimte Internationale aspecten Loon deels in Nederland belast Werkgever in buitenland Werkruimte thuis Ambulante werknemers Begrip werkplek 78 4 De volksverzekeringen Inleiding Premieheffing De AOW-verzekering Verzekerden AOW Vrijwillige verzekering Inkoop ontbrekende AOW-jaren De AOW-uitkering Algemene nabestaandenwet Anw-verzekerden Overzicht Anw-recht of geen recht Soorten Anw-uitkeringen Einde Anw-uitkering Vrijwillige verzekering, inhoudingen op de Anw-uitkering, overlijdensuitkering Algemene Kinderbijslagwet (AKW) Doel AKW Soorten AKW-uitkeringen Peildatum Hoogte AKW-uitkering Hoogte van de kinderbijslag Overzicht volksverzekeringen 88 X

5 n inhoud VERDIEPING VPS Sociale verzekeringenalmanak Wettenbundel Bijzonderheden AOW Korting wegens inkomsten uit arbeid Overgangsmaatregel voor degenen die voor 1 januari 2007 de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben Verblijf in het buitenland en schuldige nalatigheid Inkoop oude jaren AOW en wonen in het buitenland Bijzonderheden Anw Scheiding en Anw Samenwonen en Anw Wezenuitkering voor jarigen Overgangsrecht AWW Bijzonderheden AKW 93 5 Pensioen, sparen en inkomstenbelasting Inleiding Pensioen Levensloopregeling Aanpassingen spaarregelingen Inkomstenbelasting Werk en woning Fooien Reisaftrek Eigen woning Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Samenvatting 104 XI

6 vps ii leerboek n 2014/2015 VERDIEPING VPS Inleiding Pensioen Wet- en regelgeving Flexibilisering pensioenregeling Overige aspecten Levensloopregeling Inleiding Systematiek levensloopregeling Gevolgen voor sociale zekerheid en pensioenrechten Wetsartikelen levensloop Overgangsregeling opname Pensioenwet Uitvoering pensioenregeling De pensioenovereenkomst Vormen van een pensioenovereenkomst Wijziging van de pensioenovereenkomst Deeltijdwerker en jonge werknemer Informatieplicht werkgever Afkoop pensioen en uitruil partnerpensioen Veranderingen in het dienstverband Ziekte en arbeidsongeschiktheid De Zorgverzekeringswet (Zvw) Doelgroep Zorgverzekeringswet Premiebetaling aan zorgverzekeraar Overzicht soorten Zvw-polissen Zvw-bijdrage aan Belastingdienst Basispakket en aanvullend pakket Zvw Zorgtoeslag 129 XII

7 n inhoud 7.2 De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Doel AWBZ Volksverzekering Indicatie Budget Eigen bijdrage Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetalingsplicht Cao s Wachttijd 104 weken Overzicht geen recht op loondoorbetaling bij ziekte Second opinion Verplichtingen werkgever tijdens ziekte Overlijdensuitkering De Ziektewet Doelgroep Ziektewet Eigenrisicodrager Ziektewet Hoogte van de ZW-uitkering Inkomsten uit arbeid Melden Wachtdagen Uitkering na overlijden Wijzigingen Ziektewet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Doel van de WIA Twee regelingen Overlijdensuitkering Eigen risico dragen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO bestaat nog Schattingsbesluit Zwangerschaps- en bevallingsuitkering Wet arbeid en zorg (Wazo) Zwangerschapsgerelateerde klachten Het begrip dagloon Dagloonbegrip Inkomen in het refertejaar Bepaling dagloon 143 XIII

8 vps ii leerboek n 2014/ Overzicht uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid 144 VERDIEPING VPS Ziektekostenverzekeringen Zvw Teruggaaf Zvw-bijdrage Samenloop loon en winst Loondoorbetalingsplicht werkgever Loondoorbetaling door werkgever Re-integratieplicht van de werkgever Bijzonderheden Ziektewet Ziekte als gevolg van zwangerschap en bevalling De no-riskpolis Te verwachten arbeidsongeschiktheid Het begrip arbeidsongeschiktheid Diverse situaties bij ziekte Bijzonderheden WIA en WAO De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten Correctie dagloon Het arbeidsverleden Verzorgingsforfait en mantelzorgforfait (art. 15 lid 5 tot en met 9 WIA) De WIA-uitkering Pensioenopbouw Soorten WAO-uitkeringen Eigen risico WGA Overige wetgeving Wajong WAZ IOAW en IOAZ Wazo Wet BeZaVa Sociale verzekeringenalmanak 156 XIV

9 n inhoud 8 Subsidies en toeslagen Inleiding Verlagen van de werkgeverslasten Afdrachtverminderingen Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen Vergoeding van voorzieningen aan de werkgever Subsidieregeling praktijkleren Regelingen voor werknemers WSW-plaatsing Individuele voorzieningen voor werknemers Inkomensafhankelijke regelingen Huurtoeslag Zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget Overzicht subsidies en toeslagen 176 VERDIEPING VPS De wettenbundel Werkloosheidswet Wet op de loonbelasting Uitvoeringsregeling loonbelasting Wet financiering sociale verzekeringen Regeling Wfsv Ziektewet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Re-integratiebesluit Re-integratieregeling Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Wet op het kindgebonden budget Wet kinderopvang 182 XV

10 vps ii leerboek n 2014/ Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming in kosten kinderopvang Regeling wet kinderopvang Wet Studiefinanciering Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Bijzonderheden ouderenkorting Overig naslagmateriaal De arbeidsovereenkomst: totstandkoming en verplichtingen Totstandkoming van de arbeidsovereenkomst Loon Loonbetaling Vormen van loon Minimumloon en minimumvakantiebijslag De besteding van het loon Sanctie niet-tijdige loonbetaling Loonstrook Loonbeslag Verjaring van de loonvordering en de vakantiebijslag Arbeid Goed werkgeverschap en goed werknemerschap Goed werkgeverschap Goed werknemerschap Aansprakelijkheid voor schade Aansprakelijkheid werkgever Aansprakelijkheid werknemer Verrekening 196 XVI

11 n inhoud 10 De arbeidsovereenkomst: loondoorbetaling De verplichting tot loondoorbetaling Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Algemeen Omvang Periode Wanneer is sprake van arbeidsongeschiktheid? Geen recht op loondoorbetaling Preventie Loondoorbetaling bij vakantie Recht op vakantie Opbouw vakantiedagen Vakantieregeling De arbeidsovereenkomst: speciale regels Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden Het boetebeding Het concurrentiebeding Het relatiebeding Het aftroggelbeding Het proeftijdbeding Het beding op nevenactiviteiten Het geheimhoudingsbeding Overgang van ondernemingen Wet arbeid en zorg Verlof bij zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Calamiteitenverlof Kortdurend en langdurend zorgverlof Ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking Politiek verlof 231 XVII

12 vps ii leerboek n 2014/ Wetgeving rond arbeidstijd, arbeidsomstandigheden en arbeidsduur Arbeidstijdenwet Arbeidsomstandighedenwet Wet aanpassing arbeidsduur Loonadministratie en Budgettering De financiële administratie De positie van de loonadministratie binnen een onderneming Personeelsafdeling Loonadministratie Financiële administratie Berekening van de loonkosten Loonjournaalpost Budgettering Functies van budgetten Management performance en economic performance Budgetteringsmethoden Vormen van kostenbudgetten Budgettarief en calculatietarief Kostenbudgettering in de praktijk Het calculatie-uurtarief 266 Index 267 XVIII

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave januari 2014 Inhoudsopgave Stappenplan... 8 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 8 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 8 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Regionale Salarisdag Utrecht

Regionale Salarisdag Utrecht Regionale Salarisdag Utrecht Dit document bevat de presentatiesheets van de Regionale Salarisdag te Utrecht van 2 december 2010. Meer informatie op: www.salarisdag.nl Inhoud Deze PDF bevat de volgende

Nadere informatie

Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) Meestal maandelijks beoord.systeem. Systeem waarbij meerdere targets moeten worden gehaald

Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) Meestal maandelijks beoord.systeem. Systeem waarbij meerdere targets moeten worden gehaald Loon en uitkeringen Soort uitkering Bedrag (bruto tenzij Duur/tijdstip Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) opmerkingen Beoordelingstoeslag Afh. van type Meestal maandelijks beoord.systeem Blijfpremie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde

Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink www.rienvinkloonheffingen.nl Agenda Werkkosten kort Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten

Nadere informatie

Regionale Salarisdag Maastricht

Regionale Salarisdag Maastricht Regionale Salarisdag Maastricht Dit document bevat de presentatiesheets van de Regionale Salarisdag te Maastricht van 16 november 2010. Meer informatie op: www.salarisdag.nl Inhoud Deze PDF bevat de volgende

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010.

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO Grafimedia

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie