Secretariaat - Oprichting Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra 2. Arbeidsvoorwaarden - Eenmalige uitkering 1 januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secretariaat - Oprichting Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra 2. Arbeidsvoorwaarden - Eenmalige uitkering 1 januari 2008 3"

Transcriptie

1 Ledenbulletin nr Februari 2008 Inhoudsopgave Secretariaat - Oprichting Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra 2 Arbeidsvoorwaarden - Eenmalige uitkering 1 januari Fiscaal - Alleen arbeidskorting bij echte arbeid 3 - Duidelijkheid over toetsloon 3 - Loonaangifte bij indienen gecontroleerd 4 - Ten onrechte gegevensuitvraag ontvangen? 4 Lonen en loonberekeningen - Voorbeeldberekeningen loonkosten 1 januari Overheid - Commissie Arbeidsparticipatie gaat van start 5 - Kabinetsplan loonsomheffing halveert kosten loonadministratie 5 - Lastenverlichting mislukt 5 - Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid 6 Sociale verzekeringen - Geld gemeentelijk re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie samengevoegd 6 - Veranderingen in de WGA 7 - Kabinet maakt afspraken over verbetering re-integratie 8 - Laag Zvw-percentage geldt voor dga 9 Bijlagen - Voorbeeldberekening loonkosten bouwplaatsmedewerker 1 januari 2008 Voor meer informatie over artikelen in deze ledeninformatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies

2 Secretariaat Oprichting Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra Dertien brancheorganisaties van Hoofdaannemers en Gespecialiseerde Aannemers in Bouw en Infra hebben tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering in Nieuwegein Aannemers- federatie Nederland Bouw en Infra, opgericht. Aannemersfederatie Nederland is een koepel van brancheorganisaties die samen ruim bedrijven vertegenwoordigen, met een totale omzet van 3,5 miljard euro en een arbeidsvolume van werkzame personen. Tot voorzitter van Aannemersfederatie Nederland is gekozen ing. H(enk) Klein Poelhuis. Deelnemende organisaties: Deelnemende verenigingen: Algemene Vereniging van Metselwerken (AVM), Boorinfo, Het Hellend Dak (HHD), Bond van Aannemers van Tegelwerken Nederland (Bovatin), MKB Bouw, MKB Infra, Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF), Nederlandse Vereniging van Kitverwerkende Bedrijven (NVK), Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw (NVBU), Vereniging Kalkzandsteen Lijmbedrijven (VKL), Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV), Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB) sectie Steigerbedrijven, Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN). Autonome positie brancheorganisaties Aannemersfederatie Nederland richt zich als verlengstuk van de aangesloten brancheorganisaties op de gemeenschappelijke belangen van deze organisaties. De brancheorganisaties blijven autonoom en zullen zich volledig richten op de specifieke belangenbehartiging van hun eigen leden. Wel rekent de Aannemersfederatie het tot haar taak de brancheorganisaties krachtig te ondersteunen in hun verdere professionalisering en profilering. Doelstellingen Een belangrijke doelstelling van de nieuwe Aannemersfederatie is de marktpositie van kleine en middelgrote aannemersbedrijven richting opdrachtgevers, zoals centrale, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen en woningcorporaties, aanzienlijk te vergroten. Hetzelfde geldt richting grote hoofdaannemers en private opdrachtgevers. Aannemersfederatie Nederland is van mening dat er in de bouwprogramma s en infrastructurele werken veel meer ruimte kan en moet komen voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit kan niet los worden gezien van de sterk groeiende vraag naar specialistische kennis in de bouw, waar deze bedrijven in hoge mate op drijven. Beleidsterreinen Hoofdpunt van beleid van de Aannemersfederatie is een zwaardere stem te krijgen in de CAOonderhandelingen en in beslissingen over alle bedrijfstakgerelateerde regelingen zoals pensioenen en sociale regelingen. Aannemersfederatie Nederland is van mening dat de stem van kleine en middelgrote aannemersbedrijven op dit moment nog onvoldoende doorklinkt in de sociale infrastructuur van de sector. Aannemersfederatie Nederland zal voorts zwaar inzetten op arbeidsmarktvraagstukken, onderwijs en scholing. Samen met het eigen scholingsinstituut wordt een compleet arbeidsmarkttraject opgezet, gericht op alle functies bij de lidbedrijven. Jongeren én ouderen, werknemers én werkgevers, kunnen rekenen op een goede opleiding en begeleiding teneinde de sector aantrekkelijker te maken voor instromers en goede vakmensen te behouden. Waar het gaat om een bijdrage aan maatschappelijk ondernemerschap, zijn de bij de Aannemersfederatie aangesloten bedrijven er, als potentiële hoofdrolspelers bij het opknappen van achterstandswijken, van overtuigd een belangrijke rol te kunnen spelen bij het aan het werk krijgen van jongeren, ook van moeilijk plaatsbare jongeren. Pagina 2 van 9

3 Arbeidsvoorwaarden Eenmalige uitkering 1 januari 2008 Er is enige verwarring ontstaan over de hoogte van de eenmalige uitkering levensloop op 1 januari Al uw medewerkers in dienst op 1 januari 2008 hebben recht op de eenmalige uitkering van 1% over het jaarloon 2008: vastovereengekomen uurloon x 8 x 262. Let op: de vakantietoeslag is geen onderdeel van het jaarloon. De eenmalige uitkering wordt op 1 januari 2009 verhoogd naar 1,25%. Fiscaal Alleen arbeidskorting bij echte arbeid Als u wilt weten of u voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen de witte of de groene tabel moet toepassen, bekijkt u natuurlijk of de werknemer loon uit tegenwoordige arbeid of loon uit vroegere dienstbetrekking ontvangt. Het gaat er dan niet om of er een dienstbetrekking bestaat, maar alleen of er daadwerkelijk arbeid is verricht. Het gerechtshof in Arnhem deed onlangs uitspraak op het hoger beroep van een oudere werknemer, die zijn loon gedeeltelijk doorbetaald kreeg tot hij zou toetreden tot een VUT-regeling. Ondertussen was hij niet meer verplicht om voor zijn werkgever werk te verrichten. De man vond dat hij recht had op arbeidskorting en dat dus de witte tabel toegepast moest worden. Maar de Belastingdienst was het daar niet mee eens. Het gerechtshof gaf de fiscus gelijk (LJN: BC2741). Het hof zei dat de man geen arbeid had verricht en dat er dus geen sprake was van loon uit tegenwoordige arbeid. Oneerlijk De werknemer protesteerde nog dat het oneerlijk was dat zieke werknemers wel recht hebben op arbeidskorting en hij niet; wie ziek thuis zit, verricht immers ook geen arbeid. De rechtbank zei echter dat zieke werknemers uitsluitend gedurende en in verband met hun ziekte tijdelijk vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verrichten van arbeid. Zij hebben dus wél recht op arbeidskorting. Maar de werknemer was helemaal vrijgesteld van arbeid en zou ook in de toekomst niet meer gaan werken, dus dat was geen vergelijkbare situatie. Duidelijkheid over toetsloon De Hoge Raad heeft onlangs een aantal belangrijke uitspraken gedaan met betrekking tot het toetsloon voor de afdrachtverminderingen. Bij de bepaling of het loon van de werknemer boven dit toetsloon uitkomt, hoeft u bepaalde loonbestanddelen niet mee te tellen. Bij vakantiegeld en overwerkloon moet u echter even goed opletten. Als u slechts eenmaal per jaar vakantiegeld uitbetaalt, hoeft u dat niet mee te rekenen bij de bepaling van het toetsloon. Maandelijks als toeslag uitbetaald vakantiegeld moet u volgens de Hoge Raad echter wel voor het toetsloon meetellen (LJN: AX9097). Ook overwerkloon telt niet mee voor het toetsloon. Maar dan moet u wel zeker weten dat er echt sprake is van overwerk. Volgens de Hoge Raad (LJN: AX9013) is dat alleen zo als de werknemer meer uren maakt dan zijn normale arbeidsduur. Als de normale arbeidsduur niet in een arbeidsovereenkomst is vastgelegd, dan behoren alle gewerkte uren tot de normale arbeidsduur van de werknemer - zelfs als dit afwijkt van wat in een cao is vastgelegd - en moet u het bijbehorende loon voor het toetsloon meerekenen. Onderwijs Bij beide zaken ging het overigens om de afdrachtvermindering lage lonen. Deze afdrachtvermindering is inmiddels afgeschaft, maar de uitspraken zijn ook nu nog van belang. Bij de afdrachtvermindering onderwijs moet u namelijk ook rekening houden met het toetsloon. Pagina 3 van 9

4 Loonaangifte bij indienen gecontroleerd Weet u welke controles de Belastingdienst tegenwoordig precies uitvoert als u uw loonaangifte indient? Op de site van de Belastingdienst, kunt u sinds kort de Toelichting controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 downloaden waarin u alle controles inclusief uitleg kunt terugvinden. Doe hier uw voordeel mee! De fiscus heeft de controles op de aangifte loonheffingen per 1 januari gewijzigd, zoals u in Salaris Rendement 1 op pagina 6 kon lezen. De werknemersgegevens worden nu ook direct bij het indienen van de aangifte gecontroleerd. Als er iets niet in orde is, krijgt u meteen een met daarin de fouten uit uw aangifte (de zogeheten Responsemessage Error). U moet de aangifte vervolgens verbeteren. U doet er verstandig aan goed te controleren of uw loonaangifte de juiste gegevens en codes bevat om weigering van de aangifte te voorkomen! De informatie uit genoemde toelichting kunt u daarbij als hulpmiddel gebruiken. Ten onrechte gegevensuitvraag ontvangen? Het kan zijn dat u onlangs onterecht een brief van de Belastingdienst heeft gehad met daarin het verzoek om enkele ontbrekende aangiftes loonheffingen over 2007 alsnog in te dienen. In dat geval hoeft u geen actie te ondernemen en kunt u op korte termijn een excuusbrief van de fiscus verwachten met uitleg over de gang van zaken. Het schijnt dat sommige inhoudingsplichtigen eind vorige maand een brief hebben ontvangen met het verzoek van de Belastingdienst om alsnog over één of twee tijdvakken van 2007 loonaangifte te doen, terwijl deze aangiftes al gedaan zijn! Als dat het geval is, hoeft u uiteraard niets te doen en kunt u binnenkort een excuusbrief van de fiscus verwachten. Het kan echter ook zo zijn dat de brief slechts deels klopt omdat u bijvoorbeeld één van de twee aangiftes wel al heeft gedaan. In dat geval staat in de excuusbrief aangegeven wat u moet doen. Zorg dat u juiste cao-code gebruikt Per 1 januari is er een aantal dingen gewijzigd in de cao-codes. Daarom is het van belang dat u goed oplet dat u de juiste cao-code vermeldt in uw aangifte loonheffingen. Op de site van de Belastingdienst kunt u de sinds 1 januari 2008 geldende lijst met cao-codes downloaden. Er is een aantal cao-codes komen te vervallen. Dat betekent dat u die codes niet meer mag gebruiken voor de aangiftes loonheffingen 2008 en later. Voor eventuele correcties over 2007 en 2006 kunt u de betreffende codes uiteraard nog wel gebruiken. Verder zijn er een aantal codes bijgekomen. Deze codes mag u alléén gebruiken in loonaangiftes voor tijdvakken vanaf 1 januari Ook zijn de namen van een aantal codes gewijzigd. Let dus even goed op dat u de juiste cao-code gebruikt! Lonen en loonberekeningen Voorbeeldberekening loonkosten 1 januari Als bijlage bij de ledeninformatie hebben wij u een voorbeeld berekening loonkosten bouwplaatsmedewerker toegezonden. Helaas is in de berekening een fout geslopen, aangezien er geen rekening is gehouden met de premie Scholingsfonds. Bijgaand zenden wij u twee (aangepaste) voorbeeldberekeningen loonkosten bouwplaatsmedewerker per 1 januari 2008, t.w. op basis van 200,4 werkbare dagen (opname 5 dagen TSF) stijging 3,41 % en op basis van 205,5 werkbare dagen (geen opname dagen TSF) stijging 0,85 %. Pagina 4 van 9

5 Overheid Commissie Arbeidsparticipatie van start De commissie-arbeidsparticipatie heeft vandaag een begin gemaakt met haar werk. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de commissie ingesteld. De commissie adviseert het kabinet voor 1 juni welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat er in 2016 in Nederland flink meer mensen werken. Het gaat daarbij zowel om een kwantitatief probleem, als om een probleem van scholing, bijscholing en de werking van de arbeidsmarkt. Ook moet de commissie aangeven wat dit kabinet daaraan moet doen, onder meer om deze kabinetsperiode mensen extra aan de slag te helpen. De commissie telt acht leden en heeft als voorzitter drs.ir. Peter Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur van TNT. Minister Donner vindt het werk van de commissie van groot belang omdat Nederland steeds meer te maken heeft met krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte kan leiden tot knelpunten in sectoren zoals onderwijs en zorg. Verder zorgt de vergrijzing voor een oplopende druk op de overheidsfinanciën. Een steeds kleinere groep werknemers moet de last van de vergrijzing dragen. Het is daarom van het grootste belang dat meer mensen werken en langer werken, zo zei de minister vanmiddag bij het begin van de eerste bijeenkomst van de commissie. Kabinetsplan loonsomheffing halveert kosten loonadministratie De invoering van een loonsomheffing brengt de kosten van de loonadministratie met 50 procent terug tot circa euro per bedrijf. Dat heeft MKB-Nederland berekend naar aanleiding van het voorstel dat staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken van vorige week om zo n heffing in te voeren voor bedrijven tot tien werknemers. Dat betreft 82 procent van het totale bedrijfsleven in Nederland. Het inhouden en afdragen van loonbelasting en sociale premies is een kostbare, tijdrovende en ergerniswekkende aangelegenheid voor werkgevers. En de overheid zelf lijkt steeds minder in staat de complexe stroom van gegevens te verwerken. MKB-Nederland voert al sinds 1999 een intensieve lobby om de loonadministratie van werkgevers vergaand te vereenvoudigen en het loonstrookje voor werknemers weer leesbaar en begrijpelijk te maken. De totale kosten van het voeren van een loonadministratie bedragen voor heel Nederland jaarlijks 1,7 miljard euro. Een structurele vereenvoudiging kan worden gerealiseerd als werkgevers door middel van een zogenaamde loonsomheffing nog maar één bedrag (door middel van één tarief over één loonbegrip) hoeven in te houden op het loon van hun werknemers. Het kabinet heeft vorige week bij monde van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken aangegeven voor bedrijven met minder dan tien werknemers zo n loonsomheffing te willen introduceren. MKB-Nederland heeft daarop, met gegevens van het EIM, onderzocht wat de feitelijke besparing van de introductie van deze loonsomheffing zal zijn. Die is zonder meer spectaculair te noemen. De totale jaarlijkse besparing op de administratieve lasten bedraagt zo n 620 miljoen euro. Per bedrijf gaat het om een lastenverlichting van zo n euro (accountants- en/of boekhoudkosten) per jaar. Dat is een halvering van het bedrag dat zij daar nu aan kwijt zijn. Lastenverlichting mislukt De overheid is er niet in geslaagd de lasten voor kleine ondernemers de afgelopen tien jaar met een kwart te verlagen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Kleine ondernemers, hoge lasten van het Adviescollege toetsing lastenverlichting, (Actal), dat staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken vorige week in ontvangst heeft genomen. Pagina 5 van 9

6 In het onderzoek heeft Actal de administratieve lasten in de jaren 1998 en 2007 van een schildersbedrijf en een broodjeszaak met elkaar vergeleken. Het college heeft specifiek voor deze bedrijven gekozen, omdat zij veel met milieu- en gezondheidsregels te maken hebben. Hieruit komt onder andere naar voren dat het uitbreiden van een eenmanszaak naar een BV nog net zoveel papierwerk vergt als in De structurele lasten om een onderneming draaiende te houden zijn weliswaar verlaagd met 9 procent, maar dat is nog steeds ruim onder het overheidsdoel van 25 procent. Dat de overheid haar eigen doelstelling niet heeft gerealiseerd, is mede te wijten aan de gemeenten, aldus Hans Kamps, lid van Actal. Waar het kabinet bepaalde eisen heeft laten varen, heeft gemeenten die juist weer ingevoerd. Volgens Kamps zijn er wel ondernemingen waarbij de 25 procent lastenverlichting is gehaald, maar over de gehele linie is het niet genoeg. Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt voor meer rechtszekerheid De wettelijke regeling die duidelijkheid moet scheppen over de arbeidsrelatie tussen zelfstandigen en hun opdrachtgevers, werkt. De Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR (verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor meer rechtszekerheid. Opdrachtgevers hechten veel belang aan een VAR omdat die zekerheid biedt over de inhouding en afdracht van loonbelasting en premies. Dit blijkt uit een evaluatie van de nieuwe VAR die in 2005 is ingegaan. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de evaluatie naar het parlement gestuurd. Zelfstandigen en andere opdrachtnemers kunnen bij de Belastingdienst een VAR aanvragen. De VAR is bedoeld om duidelijkheid te geven over de vraag of de opdrachtgever premies en belasting moet afdragen en of de opdrachtnemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (ziektewet, werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). In 2003 bleek dat de VAR in de praktijk onvoldoende zekerheid bood. Opdrachtgevers liepen het risico dat zij achteraf - ondanks het gebruik van een VAR - toch premies en belasting moeten betalen omdat de arbeidsrelatie als dienstbetrekking werd aangemerkt. Daarom zijn de rechtsgevolgen van de VAR in 2005 aanzienlijk uitgebreid als de Belastingdienst de aanvrager als zelfstandig ondernemer of als directeur-grootaandeelhouder beschouwt. Het gebruik van een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen levert vanaf 2005 een volledige vrijwaring van loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen op. Uit de evaluatie blijkt dat het belang van de VAR fors is toegenomen. Het overgrote deel van de opdrachtgevers eist van hun opdrachtnemers dat zij beschikken over een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen. Volgens de bij het onderzoek betrokken organisaties voor zelfstandigen zijn de problemen die in 2003 aanleiding waren voor de wetswijziging vanaf 2005 opgelost. Er worden steeds meer aanvragen voor een VAR ingediend, voor het jaar 2007 betrof dit ongeveer aanvragen. Driekwart van de verstrekte verklaringen betreft een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen. De VAR geldt maximaal één jaar. Uit de evaluatie blijkt verder dat er sinds 2005 steeds meer zelfstandigen werken. Een deel van deze toename wordt toegeschreven aan de rechtszekerheid die de nieuwe VAR biedt. Sociale verzekeringen Geld gemeentelijke re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie samengevoegd Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en om inburgering, educatie en maatschappelijke participatie te bevorderen, wil het kabinet het geld voor volwassenenonderwijs en inburgering bundelen met het re-integratiebudget van de gemeenten in een fonds voor participatie. Daarmee krijgen gemeenten meer ruimte om zelf beleidsafwegingen te maken en om mensen een aanbod te doen dat past bij hun persoonlijke situatie. Het leveren van maatwerk staat centraal. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een notitie over de hoofdlijnen van het fonds. Pagina 6 van 9

7 Het voorgestelde fonds is een uitwerking van de afspraak uit het Coalitieakkoord om de schotten weg te halen tussen de verschillende gemeentelijke geldstromen die gericht zijn op de verhoging van de arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie. Gemeenten krijgen meer vrijheid om te bepalen aan wie ze een aanbod doen en ook hoe dat aanbod eruit ziet. Gemeenten kunnen het geld uit het fonds onder meer gebruiken voor bijstandsgerechtigden of mensen zonder een uitkering die aan het werk willen, voor mensen die vrijwillig of verplicht moeten inburgeren, of voor mensen die nog onvoldoende opgeleid zijn om maatschappelijk te participeren, bijvoorbeeld laaggeletterden. Gemeenten beslissen daar zelf over. Belemmeringen om cliënten een gecombineerd aanbod te doen, worden weggenomen. Het kabinet verwacht veel van de gecombineerde trajecten. In het Deltaplan Inburgering staat dat het kabinet ernaar streeft dat in procent van de inburgeringsprogramma s gecombineerd wordt aangeboden. De bundeling van uitkeringen voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie levert gemeenten bovendien minder administratieve rompslomp op, omdat ze nog maar één verantwoording aan het Rijk hoeven af te leggen in plaats van drie, zoals nu nog het geval is. De eerste twee jaar zijn gemeenten nog wel verplicht het geld voor volwasseneneducatie, dat overgeheveld wordt vanuit de begroting van OCW, te besteden bij de Regionale Opleidingscentra (ROC s). In samenwerking met gemeenten en ROC s bekijkt het kabinet of in de toekomst ook dit laatste voorschrift kan vervallen. Het kabinet wil het fonds op 1 januari 2009 van start laten gaan. Op dit moment is er vanuit het Rijk zo n 2 miljard euro beschikbaar voor het aan de slag helpen van mensen, voor gemeentelijke inburgering en opleidingen voor volwassenen. Binnenkort starten 25 gemeenten met pilots ter voorbereiding op de start van het participatiefonds. Veranderingen in de WGA De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is sinds 1 januari 2008 veranderd. Aanpassingen in hoogte en duur De hoogte van de loongerelateerde uitkering gedurende de eerste 2 maanden en de duur ervan zijn aangepast. Voor werkgevers is het belangrijk na te gaan of de wijzigingen invloed hebben op een eventuele loonaanvulling. De WGA is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn dan wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Als voorwaarde voor een loongerelateerde WGA-uitkering geldt sinds 1 april 2006 dat iemand in de 36 weken voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid in 26 weken moet hebben gewerkt. Een werknemer die aan deze voorwaarde voldoet, ontvangt vanaf 1 januari 2008 twee maanden een uitkering van 75% van het loon en daarna 70%. Tot 1 januari 2008 was de hoogte 70%. Arbeidsverledeneis Voor de duur van de loongerelateerde uitkering geldt sinds 1 januari 2008 de zogeheten arbeidsverledeneis. In de vijf jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid moet de werknemer in vier jaar ten minste 52 dagen per jaar hebben gewerkt. In dat geval ontvangt hij minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden een loongerelateerde uitkering, de eerste 2 maanden van 75% en daarna van 70%. Tot 1 januari werd de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering bepaald door leeftijdscategorieën. Nu geldt: voor elk gewerkt jaar een maand uitkering. Mensen die langer dan 38 jaar hebben gewerkt kregen voorheen maximaal vijf jaar een uitkering, nu is dat drie jaar en twee maanden. Werknemers die na de loongerelateerde uitkering minimaal 50% van hun verdiencapaciteit realiseren, komen in aanmerking voor een loonaanvulling tot hun pensionering. Mensen die niet werken, vallen terug op een vervolguitkering, die veelal een percentage van het minimumloon is. Pagina 7 van 9

8 Loonaanvullingen De veranderingen in de WGA kunnen invloed hebben op loonaanvullingen. In veel CAO s staan afspraken over aanvullingen op het loon voor een bepaalde periode of bepaald percentage. De wijzigingen gelden voor nieuwe gevallen. Mensen die vóór 1 januari 2008 een uitkering volgens de WGA ontvingen, blijven vallen onder het oude regime. Kabinet maakt afspraken over verbetering re-integratie Het kabinet gaat afspraken maken met UWV en gemeenten om de ondersteuning om mensen aan de slag te helpen verder te verbeteren. De bewindslieden baseren zich op de uitkomsten van een beleidsdoorlichting die de re-integratie tot en met 2005 tegen het licht heeft gehouden. Minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de beleidsdoorlichting en bijbehorend kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindslieden constateren dat de re-integratie de kinderschoenen is ontgroeid en dat gemeenten, UWV en CWI vooral de laatste jaren veel hebben verbeterd. Steeds meer mensen vinden via ondersteuning een baan of krijgen weer werk in het vizier. Toch zijn er nog steeds veel verbeteringen mogelijk en nodig. Zo moet de samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en gemeenten beter en moeten re-integratiemiddelen selectiever en beter gebruikt worden. Re-integratie richt zich op mensen in de bijstand of met een uitkering voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Volgens Donner en Aboutaleb is re-integratie een onmisbare schakel in de ambities van het kabinet om meer mensen aan het werk te helpen en meer sociale samenhang in de samenleving te brengen. Ondersteunen van mensen met een uitkering om aan de slag te gaan of maatschappelijk actief te worden, is zinvol en noodzakelijk, onder meer ook om de kosten van vergrijzing op te vangen en de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Tegelijkertijd neemt het budget voor re-integratie af van 3 miljard euro in 2002 tot 1,7 miljard euro in 2011 (2007: 2 miljard euro). Dat dwingt om geld en instrumenten zo effectief mogelijk te gebruiken. Belangrijkste resultaten beleidsdoorlichting In de beleidsdoorlichting Van uitkering naar werk: beleidsdoorlichting re-integratie gebaseerd op gegevens tot en met 2005 is gekeken naar die ondersteuning. De belangrijkste conclusies zijn: Steeds meer mensen vinden via ondersteuning werk; in 2002 werkte 26 procent van de mensen na twee jaar weer, in procent. Dat is een stijging van 50 procent. Het is lastig vast te stellen of het vinden van werk door die ondersteuning komt. De beleidsdoorlichting spreekt van een klein positief effect. Re-integratie heeft vooral zin bij mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt; daarnaast varieert het effect van re-integratie sterk per doelgroep en instrument. Re-integratie brengt mensen die niet direct aan een baan komen, en waar niet wordt bespaard op een uitkering, wel dichter bij de arbeidsmarkt; 41 procent volgt na een traject van sociale activering een traject gericht op werk. Gemeenten besteden steeds minder van hun re-integratiegeld aan gesubsidieerde banen en steeds meer aan activiteiten om mensen gewoon aan de slag te helpen. Re-integratie bespaart weinig direct op uitkeringen: soms wegen besparingen op de uitkeringen op tegen de uitgaven op re-integratie, meestal niet. Hierbij tekenen Donner en Aboutaleb aan dat het bij re-integratie niet alleen gaat om het besparen van uitkeringen, maar ook om meer mensen aan de slag te krijgen (bijvoorbeeld mensen zonder uitkering die nu (deels) thuis zitten) en mensen dichter bij de arbeidsmarkt te krijgen. Ook reken je maatschappelijke opbrengsten zoals minder isolement, minder criminaliteit hierbij niet mee. Sinds 2005 veel verbeterd De bewindslieden schrijven in hun brief dat er sinds 2005 op het gebied van re-integratie al veel is verbeterd. Zo heeft het kabinet onder meer de Wet werk en bijstand ingevoerd waarin het principe werk boven uitkering centraal staat. Gemeenten hebben met de Wet werk en bijstand meer mogelijkheden en financiële prikkels gekregen om mensen aan werk te helpen. Pagina 8 van 9

9 Ook de komst van re-integratiecoaches en meer maatwerk bij het UWV hebben gezorgd voor verbeteringen. UWV en gemeenten hebben geleerd een betere opdrachtgever te zijn. De vraag van werkgevers naar arbeid heeft bij gemeenten, UWV en CWI meer aandacht gekregen en uitkeringsgerechtigden worden sneller en efficiënter naar de arbeidsmarkt geleid. Ook wordt er meer en beter samengewerkt in de keten van werk en inkomen. De re-integratiemarkt functioneert steeds beter en de instroom in bijstands- en werkloosheidsuitkeringen is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. Maatregelen en geld gerichter inzetten Donner en Aboutaleb willen de re-integratie verder verbeteren door instrumenten gerichter in te zetten bij de juiste mensen en in de juiste situaties. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de inzet van reintegratiemiddelen voor scholing het meest effectief is in combinatie met werk. Over deze meer gerichte inzet gaan de bewindslieden de komende tijd afspraken maken met UWV en gemeenten stimuleren op deze lijn verder te gaan. Verder gaan UWV, CWI en gemeenten meer en intensiever samenwerken in nieuwe locaties voor werk en inkomen (LWI) en moet de behoefte van werkgevers meer centraal komen te staan. Ook moeten de mogelijkheden van gemeenten en UWV voor re-integratie zoveel mogelijk gelijkgetrokken zodat het niet uitmaakt welke instantie iemand helpt. Loonkostensubsidies worden bijvoorbeeld ook mogelijk in de sociale zekerheid: nu kan dat alleen bij gemeenten. Laag Zvw-percentage geldt voor dga Sinds dit jaar valt de directeur-grootaandeelhouder (dga) die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen onder het lage percentage van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vorig jaar viel hij nog onder het hoge Zvw-percentage. Let dus even op dat u voor de dga die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen 5,1% aan Zvw-bijdrage inhoudt en niet 7,2%. Er is niet langer een verplichting om de Zvw-bijdrage te vergoeden, hetgeen niet betekent niet dat men dit niet mág doen. Als u ervoor kiest om de bijdrage te vergoeden, moet u dit wel als loon voor alle loonheffingen aanmerken en niet zoals de verplichte vergoeding alleen loon als voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Pagina 9 van 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Datum 13

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen. Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011, nr.

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen. Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3)

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3) Onderwerpen Actualiteiten loonheffingen mr. A.L. (Ton) Mertens belastingadviseur Loyens & Loeff N.V. en universitair docent Universiteit van Amsterdam stand van zaken eenduidige loonaangifte praktijkvragen

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

1. Re-integratiebeleid: economische en sociale noodzaak

1. Re-integratiebeleid: economische en sociale noodzaak De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) op meerdere uitkeringen loonheffingskorting heeft toegepast, waardoor zij van de Belastingdienst

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Regels zonder overlast, eindrapport van de Commissie administratieve lasten, p IV 2

Regels zonder overlast, eindrapport van de Commissie administratieve lasten, p IV 2 Staatssecretaris van Financiën De heer ir. E.D. Wiebes Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Datum 14 augustus 2017 Onderwerp Evaluatie Uniformering Loonbegrip Uw kenmerk 2017-0000126063 Ons kenmerk MvH/RvZ/HS/2017-

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

ARTIKEL II WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945

ARTIKEL II WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945 Voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen 1 Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 1 5 november 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.43 Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2009, nr. 11028, d.d. 21.7.2009 datum inwerkingtreding 23.7.2009 Met het opnieuw

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald na

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Nederlandse Zuivel Organisatie La Tour Boogschutterstraat 9 B 7324 AE APELDOORN. Geachte heer, mevrouw,

Kantoor Eindhoven. Nederlandse Zuivel Organisatie La Tour Boogschutterstraat 9 B 7324 AE APELDOORN. Geachte heer, mevrouw, Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90057 5600 PK EINDHOVEN Telefoon 0800-0543 Telefax (000) 000 00 00 Kennisgroep CAO Nederlandse Zuivel Organisatie La Tour Boogschutterstraat 9 B 7324 AE APELDOORN Datum 25

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie