NOTITIE WERKKOSTENREGELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE WERKKOSTENREGELING"

Transcriptie

1 NOTITIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR PGGM HR Advies Judith van Vlijmen Senior adviseur 24 december 2010

2 Inleiding Per 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd met een overgangsperiode van maximaal drie jaar. Dit betekent dat uiterlijk per 1 januari 2014 de werkkostenregeling door alle werkgevers moet worden toegepast. Wat houdt de werkkostenregeling in? De werkkostenregeling is een nieuwe fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Dit kan uiteenlopen van een vaste kosten- of kilometervergoeding voor het gebruik van eigen vervoer, verstrekken van telefoon tot personeelsfeesten. De werkkostenregeling vervangt het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen, dat bestaat uit 29 verschillende fiscale regelingen voor vormen van loon in natura. Met de werkkostenregeling wordt de huidige regelbrij vereenvoudigt tot één enkele regeling. Deze regeling houdt in dat u 1,4 % van de loonsom van uw bedrijf mag besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer. Deze budgetruimte wordt ook wel de forfaitaire ruimte genoemd. Wordt de forfaitaire ruimte overschreden dan is de organisatie over het meerdere wel 80% eindheffing verschuldigd. Het systeem gaat er als volgt uitzien: - Het forfait bedraagt op organisatieniveau 1,4% 1 van de loonsom volgens kolom 14 van de cumulatieve loonstaat. - Binnen de werkkostenregeling (forfaitaire ruimte + overschrijding) gelden geen voorwaarden voor belasting- of voor premievrijstelling. - De meeste nu geldende vrijstellingsbepalingen komen te vervallen. - Enkele vrijstellingsbepalingen blijven bestaan (bijvoorbeeld: jubileumvrijstelling; overlijdensuitkering; spaarloon; levensloop; pensioen). Deze vrijstellingen vallen buiten de systematiek van de werkkostenregeling. De verwerking hiervan wijzigt niet. - Vergoedingen of verstrekkingen die onder een gerichte vrijstelling vallen, kunnen onbelast aan de werknemers worden uitgekeerd. - Zaken waarvoor een bijzondere waardering geldt, kunnen tegen een door de wetgever vastgestelde (lage) waarde tot het loon worden gerekend of in de werkkostenregeling worden gebracht. - Overschrijding van de forfaitaire ruimte leidt tot belastingheffing voor rekening van de werkgever tegen 80% eindheffing; er worden in dit geval geen premies werknemersverzekeringen geheven. - De werkkostenregeling geldt per werkgever (per loonheffingennummer). Overgangsregeling Kiest uw organisatie ervoor de invoering van de werkkostenregeling uit te stellen? Dat kan, maar u moet dan wel een registratie bijhouden van deelname van medewerkers aan personeelsfeesten en dergelijke verstrekkingen. De deelname is tot een voordeel van 454 per jaar vrijgesteld. Over het meerdere is de organisatie eindheffing verschuldigd volgens het reguliere systeem van belastingheffing. 1 Bedrag PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 2/13

3 Wellicht kunt u deze overschrijding in de eindheffingsfaciliteit voor bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen brengen ( 200-faciliteit). Dat betekent dan dat de afdracht van loonheffing zich buiten het zicht van de medewerker afspeelt en dat de loonheffing tegen tabeltarief voor rekening van de werkgever wordt gebracht; de werknemer merkt er dan niets van. Stroomschema In onderstaand schema ziet u hoe loonheffing over vergoedingen of verstrekkingen wordt bepaald. De uitkomsten van dit stroomschema gelden zowel voor de loonheffing als voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Is eindheffing verschuldigd, dan zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Het schema wordt hierna puntsgewijs toegelicht. PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 3/13

4 Stroomschema Werkkosten en toelichting Betreft het intermediaire kosten of vrijgesteld loon? Is afgesproken dat de vergoeding / verstrekking tot het belastbare loon behoort? Betreft het een auto van de zaak of genot van een dienstwoning? Valt de vergoeding of verstrekking volledig onder een gerichte vrijstelling? Valt de vergoeding of verstrekking deels onder een gerichte vrijstelling? Geldt er een bijzondere waarderingsregeling voor de vergoeding of de verstrekking? Wijst de organisatie de vergoeding of verstrekking aan als eindheffingsbestanddeel? Wordt met het totaal van vergoedingen en verstrekkingen het forfait overschreden? Vergoeding of verstrekking is onbelast Belastbaar loon NB. Waarderingsregeling toepassen Belastbaar loon NB. bijzondere waardering Vergoeding of verstrekking is onbelast Vergoeding of verstrekking is onbelast voor zover die onder de vrijstelling valt, het meerdere is belastbaar loon of valt in het forfait. NB. Voor het meerdere: waarderinsgregeling toepassen Pas de bijzondere waarderingsregeling toe om de waarde van de vergoeding of de verstrekking te bepalen Reken de vergoeding of verstrekking tegen de geldende waardering tot het belastbare loon Vergoedingen en verstrekkingen zijn onbelast De vergoedingen en verstrekkingen worden belast tegen 80% eindheffing PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 4/13

5 Intermediaire kosten Intermediaire kosten zijn kosten die met het personeel samenhangen, maar eigenlijk bij de kosten van uw bedrijf horen. Ze vallen daarmee buiten de berekening van loonheffing en hoeven dus niet in de loonadministratie te worden geboekt. Declaraties voor intermediaire kosten kunnen in de financiële boekhouding worden verwerkt. Voorbeelden Intermediaire kosten zijn bijvoorbeeld kosten van een zakendiner, die de werknemer voor de organisatie afrekent. Duidelijk is dat hier geen beloningsaspecten voor de werknemer aan verbonden zijn. De maaltijd voor de werknemer zelf is overigens geen intermediaire kostenpost. Die maaltijd moet gewaardeerd worden en afhankelijk van de waardering tot het loon worden gerekend. Voor de maaltijd met een zakelijke relatie geldt dat die onder de gerichte vrijstelling voor tijdelijk verblijf kan worden gebracht (zie hierna onder gerichte vrijstellingen ). Een ander voorbeeld zijn kosten die samenhangen met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto, zoals parkeerkosten, tolwegen en waskosten. Deze kosten hangen zo nauw samen met de auto dat die voor rekening van de eigenaar/werkgever mogen worden gebracht. Acties: Breng de intermediaire kosten in kaart Inventariseer binnen uw organisatie de intermediaire kosten Stem dit kostenoverzicht met de Belastingdienst af Maak een grootboekrekening aan, waarop deze kostenposten geboekt kunnen worden Stel een specifiek declaratieformulier op, waarmee de intermediaire kostensoorten herkenbaar gedeclareerd en geboekt kunnen worden Controleer of de declaraties terecht worden ingediend Vrijgesteld loon Een aantal aanspraken (recht op loon) en vergoedingen en verstrekkingen blijven ook onder invoering van de werkkostenregeling vrijgesteld. Dit zijn de volgende: Vrijgestelde aanspraken Eenmalige uitkeringen bij ontslag Pensioen-, prepensioen- en VUT-regelingen Periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon Verlof ZW, Wet Wajong, WAZO, WW, WAO/WIA en overeenkomstige aanspraken Deze aanspraken leiden overigens wel tot belastbare uitkeringen. Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen Vergoedingen en verstrekkingen wegens schade aan of verlies van persoonlijke zaken Uitkeringen uit fondsen Diensttijduitkeringen Kostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk (binnen de vrijwilligersregeling) Deze loonbestanddelen worden op de gebruikelijke manier in de loonadministratie verwerkt. PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 5/13

6 Bijzondere regelingen Ook de volgende twee regelingen blijven buiten de werking van de werkkostenregeling: Spaarloonregeling Levensloopregeling Voor deze regelingen geldt (nu nog) een speciale behandeling: Voor spaarloon geldt dat de werkgever over de inleg op de geblokkeerde spaarrekening 25% eindheffing is verschuldigd. Voor de levensloopregeling geldt dat totdat de Wet uniformering loonbegrip (WUL) wordt ingevoerd over de inleg op de levenslooprekening geen loonheffing, maar wel premie werknemersverzekeringen verschuldigd is. Na invoering van de WUL is ook geen premie werknemersverzekeringen verschuldigd over de inleg op de levenslooprekening. De uitkeringen t.z.t. worden wel in de loon- en premieheffing betrokken. Belastbaar loon Dit is het bedrag waarover loonheffing (belasting) wordt betaald. De werkkostenregeling is alleen van toepassing op niet-vrijgestelde loonbetalingen aan werknemers. Vindt verder een betaling plaats uit een andere relatie dan die van werkgever/werknemer, dan is geen sprake van loon. Wordt bijvoorbeeld een fruitmand aan een zieke werknemer verstrekt, of een rouwkrans voor een overleden werknemer, dan vindt dit niet de oorzaak in de dienstbetrekking. In deze gevallen is sprake van een uiting van sympathie, wellevendheid of piëteit met de overledene. Is er wel sprake van een betaling die zijn oorzaak vindt in de dienstbetrekking, dan is er sprake van een betaling van loon. Hierover moet loonheffing worden berekend. Hoofdregel is dat de loonheffing een schuld is van de werknemer. Immers, de loonheffing is een voorheffing op de heffing van inkomstenbelasting. De werknemer is degene die uiteindelijk de belasting over het loon, via de heffing van inkomstenbelasting, aan de Belastingdienst is verschuldigd. Voor de werkkostenregeling geldt als uitgangspunt dat vergoedingen en verstrekkingen in eerste instantie als belastbaar loon worden aangemerkt. De organisatie kan besluiten dat zij loonsoorten niet tot het belastbare loon rekent, maar dat gebruik wordt gemaakt van een gerichte vrijstelling of van de eindheffing. Voor het gebruik maken van een gerichte vrijstelling of van de eindheffing zie: gerichte vrijstelling en eindheffingsbestanddelen. Voor een aantal loonbestanddelen geldt dat de organisatie deze keuze niet kan maken. Het voordeel van een ter beschikking gestelde auto van de zaak of van een dienstwoning moet verplicht tot het belastbare loon worden gerekend. Wat betekent dit? Ga na welke vergoedingen en verstrekkingen nu tot het belaste loon worden gerekend Ga na of dit wordt gehandhaafd, of dat het zinvol is belaste vergoedingen over te brengen naar de eindheffingsbestanddelen (dit kan zinvol zijn als de forfaitaire ruimte niet wordt overschreden). Ga na welke vergoedingen nu vrijgesteld of onbelast worden uitbetaald. Kan dit zo blijven, of moet dit onder de werkkostenregeling anders worden? PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 6/13

7 Auto van de zaak De huidige regeling van de kosten van de auto blijft bestaan. Dit betekent dat de auto die aan de werknemer van de zaak beschikbaar wordt gesteld, ook privé mag worden gebruikt. Dan wordt het belastbare loon verhoogt met een procentueel deel van de cataloguswaarde (variërend van 14% tot 35%). De bijtelling wordt geboekt in kolom 14 van de loonstaat en verhoogt daarmee de forfaitaire ruimte. Het voordeel voor de werknemer drukt niet op de forfaitaire ruimte omdat dit verplicht tot het belastbare loon gerekend moet worden. De organisatie kan dit voordeel niet aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De bijtelling verhoogt het inkomen van de werknemer voor de loon en premieheffing, voor de uitkeringsdaglonen en voor de toeslagen in de inkomstenbelasting. Dit is overigens in de huidige situatie niet anders. Dienstwoning Voor de dienstwoning blijft een individuele heffing bij de werknemer bestaan. De waarde van de gebruikte dienstwoning wordt gesteld op 18% van het loon (om te rekenen naar een 36-urige werkweek). Gerichte vrijstelling Binnen de werkkostenregeling bestaat een aantal gerichte vrijstellingen. Het vergoeden en verstrekken van kosten die hieronder vallen, kan onbelast plaatsvinden zonder dat deze de fortfaitaire ruimte van 1,4% van de loonsom beïnvloeden. De organisatie kan onder fiscale voorwaarden de volgende kostenposten als gerichte vrijstelling behandelen: Extraterritoriale kosten (de zogenoemde 30% regeling of extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst) Huisvestingskosten seizoensarbeiders uit het buitenland Kosten van onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking, daaronder mede begrepen de inschrijving in een beroepsregister, alsmede outplacement en vakliteratuur = opleiding en scholing Kosten van EVC-procedure (ervaringscertificaat verworven competenties) Kosten van door de organisatie verstrekte hypothecaire geldleningen Tijdelijke verblijfskosten Vergoedingsregeling voor reiskosten Verhuiskosten Maaltijden bij overwerk, koopavonden, dienstreizen e.d Splitsing gerichte vrijstelling Wordt een hogere vergoeding toegekend dan de voor de vrijstelling geldende normering, dan kan de organisatie het meerdere tot het belaste loon van de werknemer rekenen of aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Bijvoorbeeld Een werknemer ontvangt een kilometervergoeding voor zakelijke reiskosten die hoger is dan 0,19 / kilometer. PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 7/13

8 Tot 0,19 / km mag de vergoeding onder de gerichte vrijstelling voor reiskosten worden gebracht. Het meerdere mag de organisatie naar keuze tot het belastbare loon rekenen of in de forfaitaire ruimte brengen. Vaste vergoeding voor gerichte vrijstellingen De gerichte vrijstellingen mogen worden opgenomen in een vaste kostenvergoeding. Daarvoor gelden wel twee voorwaarden: 1. De vaste kostenvergoeding moet de gebruikelijkheidstoets doorstaan; en 2. de vaste kostenvergoeding moet tevoren worden onderbouwd. Ad 1. De gebruikelijkheidstoets De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die u aanwijst als eindheffingsbestanddeel, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is loon van de werknemer. Ad 2. Onderbouwing van de vaste kostenvergoeding Aan de vaste kostenvergoeding moet een onderzoek van de werkelijk gemaakte kosten ten grondslag liggen. Wat betekent dit? Breng in kaart welke gerichte vrijstellingen in de organisatie worden benut Beoordeel of optimalisering zinvol is Breng in kaart welke vaste kostenvergoedingen in de organisatie zijn toegekend Inventariseer of de vaste kostenvergoedingen opnieuw moeten worden onderbouwd Waarderingsregeling Naar welke waarde wordt een vergoeding of verstrekking in aanmerking genomen? Hoofdregel Voor de waardering kan van het volgende schema worden uitgegaan: Vergoeding / Verstrekking Vergoeding in geld Waardering De omvang van de vergoeding (het bedrag) Verstrekking in natura Ingekocht product, met factuur Factuurwaarde Geen factuur aanwezig Waarde in het economische verkeer Product uit het bedrijf van de organisatie Waarde die aan een derde zou worden berekend Nb. Op de waarde mag een eigen bijdrage van de werknemer in mindering worden gebracht, maar maximaal tot nihil. Het gaat hierbij om een eigen bijdrage vanuit het netto loon van de werknemer. Een eigen bijdrage vanuit het brutoloon, zoals bij het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden gebruikelijk is, mag niet op de waarde van de vergoeding of verstrekking in mindering worden gebracht! PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 8/13

9 Bijzondere waardering Voor een aantal voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebuikt worden, zijn de volgende bijzondere waarderingsregelingen getroffen. Deze waarderingsregelingen mag de organisatie in aanmerking nemen bij de bepaling van het belastbare loon, maar deze mogen ook worden toegepast, als de organisatie de voorziening aanwijst als eindheffingsbestanddeel. Nihilwaardering De volgende voorzieningen op de werkplek worden gewaardeerd op nihil. Voorziening voorwaarden Opmerkingen Inrichting van de werkplek in brede zin mits arbeidsomstandighedenwet op die plek van toepassing Bijvoorbeeld computer, kopieerapparaat, telefoon, fietsenstalling, parkeergelegenheid, bedrijfsfitnessruimte ARBO-voorzieningen mits in redelijkheid Bijvoorbeeld geneeskundige keuringen, inentingen, veiligheidsbril, stoelmassage, ergoinrichting werkplek Consumpties mits in redelijkheid Door het werkplekvereiste wordt dit niet meer beperkt tot tijdens werktijd Werkkleding* Gereedschappen en andere hulpmiddelen Mobiele telefoons, mits ter beschikking gesteld of met een logo van tenminste 70 cm 2 Reinigingskosten volgen de werkkleding, maar als de kleding - die op de werkplek moet achterblijven - mee naar huis gaat om te wassen: kleding- en wasvergoeding tegen waarde in het economische verkeer mits ter beschikking gesteld en >90% zakelijk gebruik mits ter beschikking gesteld en >10% zakelijk gebruik Uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen (uniform); of Die achterblijft op de werkplek Computers, notebooks, gereedschapskist Hieronder vallen ook alle andere ter beschikking gestelde communicatiemiddelen PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 9/13

10 * Opmerking bij werkkleding: De waarde van kleding die ook buiten werktijd gedragen kan worden, zoals in de situatie dat de werkgever sportkleding zonder logo verstrekt, en die niet achterblijft op de werkplek, wordt niet op nihil gesteld. Deze kleding komt - mits als eindheffingsbestanddeel aangewezen - tegen de factuurwaarde of waarde in het economische verkeer ten laste van de forfaitaire ruimte. Forfaitaire waardering Voorziening Forfaitaire norm Opmerkingen Maaltijden 2,90 per maaltijd Ontbijt, lunch of diner Huisvesting en inwoning 5 per dag Inclusief energie, water, bewassing Kinderopvang, cf. Wet kinderopvang Aantal uren * uurprijs uit Wet kinderopvang Buiten de werkplek: factuurwaarde of w.e.v. Specifieke waarderingsnormen Voor de volgende voorzieningen geldt een specifieke norm. Hiervoor geldt niet de voorwaarde van gebruik op de werkvloer. Voorziening Forfaitaire norm Opmerkingen Waarde privégebruik OV-kaart en voordeelurenkaart Rentevoordeel personeelsleningen Rentevoordeel personeelslening voor fiets Rentevoordeel voor doel dat tot aftrek leidt in IB Genot dienstwoning Ziektekostenregelingen Nihil Forfaitaire norm Nihil Nihil 18% jaarloon naar werkweek van 36 uur Oude regeling blijft Mits ter beschikking gesteld en mede zakelijk gebruikt Als niet onder normale omstandigheden in het economisch verkeer Die voor ten minst 30% wordt gebruikt voor woonwerkverkeer Vereist: - Medewerkersverklaring in loonadministratie - vermelding van doel - aftrekbaarheid in IB - schriftelijke bewijzen Geen beschikking lagere waarde meer mogelijk PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 10/13

11 Het forfait of de forfaitaire ruimte De forfaitaire ruimte is het deel van de door de organisatie aangewezen eindheffingsbestanddelen waarover geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen worden berekend. De forfaitaire ruimte bedraagt 1,4% van het bedrag zoals dat wordt geboekt in kolom 14 van de cumulatieve loonstaat op kalenderjaarbasis en per inhoudingsplichtige (per loonheffingennummer). Wordt een vergoeding of verstrekking voor een werknemer of groep van werknemers of voor een kostensoort aangewezen als eindheffingsbestanddeel dan komt de belastingheffing voor rekening van de organisatie. Deze betaalt 0% loonheffing over het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen binnen de werkkostenregeling als het totaal van alle als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen binnen de forfaitaire ruimte blijft. Wordt de forfaitaire ruimte overschreden, dan betaalt de organisatie over het meerdere 80% eindheffing. De eindheffingsbestanddelen worden niet via de loonstrook van de werknemer verwerkt, zodat de werknemer er niets van ziet. Over eindheffingsbestanddelen worden geen premies werknemersverzekeringen berekend. Ze maken dus ook geen deel uit van het uitkeringsdagloon van de werknemersverzekeringen (ZW, WIA, WW). De forfaitaire ruimte is voor de organisatie van belang om de belastingdruk op vergoedingen en verstrekkingen zoveel als mogelijk te kunnen beperken. Omdat de forfaitaire ruimte een onderdeel is van de door de organisatie aangewezen eindheffingsbestanddelen gelden (ook) binnen de forfaitaire ruimte afgezien van de gebruikelijkheidstoets geen voorwaarden waaraan de vergoedingen en verstrekkingen moeten voldoen. De forfaitaire ruimte biedt daarom ook kansen! De organisatie kan met inachtneming van de gebruikelijkheidstoets een eigen, alternatieve fietsregeling creëren of andere vergoedingen en verstrekkingen onbelast toekennen, zolang het totaalbedrag aan vergoedingen en verstrekkingen maar binnen het bedrag van de forfaitaire ruimte past (over het meerdere is de organisatie immers 80% eindheffing verschuldigd). U kunt dus passend binnen uw organisatiebeleid een regeling opstellen met eigen voorwaarden, die afwijken van de oude voorgeschreven voorwaarden. Hiermee kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket op maat maken. Daarbij kan een zekere overschrijding van de forfaitaire ruimte zelfs aanvaardbaar zijn. Immers, ook in de kostenvergoedingensystematiek van voor de invoering van de werkkostenregeling, kan de organisatie te maken hebben met een bepaalde belastingdruk over kostenvergoedingen en verstrekkingen. Bijvoorbeeld doordat hij vergoedingen of verstrekkingen bruteert, of doordat een specifieke eindheffing geldt. Denk aan: spaarloon. Wordt de forfaitaire ruimte overschreden en leidt dit tot een hogere belastingdruk dan in de oude situatie, dan zult u uw arbeidsvoorwaardenpakket in ogenschouw moeten nemen en beoordelen of er zodanige aanpassing mogelijk is dat de belastingdruk aanvaardbaar blijft. Wellicht kunt u voorwaarden voor regelingen wijzigen of het gebruik van bepaalde regelingen beperken door een maximale budgettering op te nemen. Let dan wel goed op of u hiervoor instemming van uw werknemers(vertegenwoordiging) nodig heeft. PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 11/13

12 Gebruikelijkheidstoets De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die de organisatie als eindheffingsbestanddeel aanwijst, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is loon van de werknemer. Dit moet de werkgever dan dus via het bruto/netto-traject op de loonstrook verwerken. Wat betekent dit? Breng in kaart wat de belastingdruk is voor invoering van de werkkostenregeling en onder toepassing van de werkkostenregeling. Is de belastingdruk vergelijkbaar of lager, dan kan de organisatie over naar de werkkostenregeling. Is de belastingdruk onder toepassing van de werkkostenregeling hoger, dan is het zinvol de inrichting en het gebruik van het systeem van vergoedingen en verstrekkingen opnieuw te beoordelen. Houdt de gebruikelijkheidstoets in de gaten. Eindheffingsbestanddeel De organisatie bepaalt welke vergoedingen en verstrekkingen tot de eindheffingsbestanddelen worden gerekend. Dit zijn bestanddelen van het loon waarover de verschuldigde belasting voor rekening van de organisatie komt. Deze keuze kan de organisatie per kostensoort, maar ook per werknemer of per groep van werknemers maken. De keuze moet uiterlijk worden gemaakt voorafgaand aan het moment waarop het loon wordt uitbetaald (het zogenaamde fiscale genietingsmoment). De aanwijzing als eindheffingsbestanddeel kan blijken uit de wijze waarop de vergoeding of verstrekking wordt geadministreerd en in de aangifte loonheffingen wordt verwerkt. Wordt een vergoeding of verstrekking voor een werknemer of groep van werknemers of voor een kostensoort aangewezen als eindheffingsbestanddeel dan komt de belastingheffing voor rekening van de organisatie. Deze betaalt 0% loonheffing als het totaal van alle als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen binnen de forfaitaire ruimte blijft. Wordt de forfaitaire ruimte overschreden, dan betaalt de organisatie over het meerdere 80% eindheffing. De eindheffingsbestanddelen worden niet via de loonstrook van de werknemer verwerkt, zodat de werknemer er niets van ziet. Over eindheffingsbestanddelen worden geen premies werknemersverzekeringen berekend. Ze maken dus ook geen deel uit van het uitkeringsdagloon van de werknemersverzekeringen (ZW, WIA, WW). Naast de door de werkgever aangewezen eindheffingsbestanddelen blijft er ook nog een aantal andere door de wet aangewezen eindheffingsbestanddelen bestaan, bijvoorbeeld: Afwisselend gebruikte bestelauto s ( 300-regeling) Spaarloon (maximaal 613 per jaar geblokkeerd sparen) Verstrekking van geschenken aan ex-werknemers (kerstpakketten e.d.) Voor vergoedingen en verstrekkingen die door de organisatie als eindheffing bestanddeel worden aangewezen gelden afgezien van de gebruikelijkheidstoets geen wettelijke voorwaarden voor de fiscale vrijstelling. De organisatie mag dus bijvoorbeeld een eigen, alternatieve fietsregeling creëren of andere vergoedingen en verstrekkingen onbelast toekennen, zolang het totaalbedrag aan vergoedingen en verstrekkingen maar binnen het bedrag van de forfaitaire ruimte past. Over het meerdere is de organisatie 80% eindheffing verschuldigd. PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 12/13

13 Gebruikelijkheidstoets De door de organisatie aangewezen eindheffingsbestanddelen mogen op werknemersniveau niet meer dan 30% hoger zijn dan in overigens gelijke omstandigheden gebruikelijk is. Wordt de gebruikelijkheidsnorm overschreden dan is het meerdere belastbaar loon van de werknemer. Dit moet de werkgever dan dus via het bruto/netto-traject op de loonstrook verwerken PGGM HR Advies 24 december 2010 Pagina 13/13

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

NOTITIE IMPLEMENTATIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR

NOTITIE IMPLEMENTATIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR NOTITIE IMPLEMENTATIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR PGGM HR Advies Judith van Vlijmen Senior adviseur 5 december 2011 1 Inleiding Per 1 januari 2011 kan de loonheffing over arbeidsvoorwaarden plaatsvinden

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Voorbeelden werkkostenregeling met uitwerking

Voorbeelden werkkostenregeling met uitwerking Voorbeelden werkkostenregeling met uitwerking VOORBEELD I Totale loonsom van Bedrijf A (per inhoudingsplichtige!) bedraagt EURO 1.000.000 Forfaitaire ruimte bedraagt 1,4% x EURO 1.000.000 = EURO 14.000

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling Cok Noordermeer

Werkkostenregeling Cok Noordermeer Werkkostenregeling Cok Noordermeer 1 C'est le ton qui fait la musique 2 Nieuw loonbegrip Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 21 november 2012 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen belast loon

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

De fiets van de zaak verdwijnt;

De fiets van de zaak verdwijnt; De fiets van de zaak verdwijnt; of toch niet? Informatiebijeenkomst over de werkkostenregeling en de CAO Gehandicaptenzorg Agenda 1. De Werkkostenregeling een korte uitleg over de werking, actualiteiten

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

WKR Roelof van Marrum

WKR Roelof van Marrum Welkom bij WKR Roelof van Marrum INHOUD Algemeen Administratieve verwerking Wijzigen arbeidsvoorwaarden (uitruilen) Mogelijkheden, tips en trucs Actualiteiten Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie