SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [1/6]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [1/6]"

Transcriptie

1 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [1/6] Op Prinsjesdag heeft het Kabinet de fiscale maatregelen voor het komend jaar gepresenteerd in een aantal wetsvoorstellen en notities. In deze Special zetten we de belangrijkste zaken uit het Belastingplan 2010 voor u op een rij. De Special is verdeeld in de onderwerpen: maatregelen voor ondernemers, maatregelen voor werkgevers, maatregelen voor de dga, deelnemingsvrijstelling, de auto en (eigen) woning. MAATREGELEN VOOR ONDERNEMERS Verruiming verliesverrekening Ondernemers in de vennootschapsbelasting (bv s en nv s) mogen ervoor kiezen om verliezen uit 2009 en 2010 drie jaar terug te wentelen. Nu is deze termijn slechts één jaar. In ruil hiervoor wordt de huidige voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. Deze maatregel is tijdelijk en gaat gelden voor 2009 en Verlenging versnelde afschrijving Voor investeringen in bedrijfsmiddelen in 2009 was versnelde afschrijving in twee jaar al mogelijk. Deze maatregel wordt met één jaar verlengd. Ook voor investeringen die in 2010 zijn gedaan geldt dat in twee jaar mag worden afgeschreven, dus maximaal 50% in 2010 en 50% in Budgetten EIA en MIA fors verhoogd Investeringen in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden ook in 2010 gestimuleerd. De budgetten voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en energie-investeringsaftrek (EIA) worden structureel verhoogd. KIA fors verruimd De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. De KIA wordt berekend aan de hand van een percentage van de investering: naarmate de investering hoger is, daalt het percentage. In 2010 wordt de KIA fors verhoogd en loopt deze door tot investeringen van in plaats van Bovendien gaat het maximale percentage van 25 naar 28%. Bij een investeringsbedrag van tot wordt het maximale bedrag aan KIA behaald van Bovendien komen vanaf 2010 zeer zuinige auto s, waaronder elektrische auto s, ook in aanmerking voor de KIA. MKB-winstvrijstelling verhoogd De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst van ondernemers in de inkomstenbelasting vrij van belasting. Deze vrijstelling bedraagt nu nog 10,5%, maar zal in 2010 worden verhoogd naar 12%. Urencriterium afgeschaft Voor de MKB-winstvrijstelling geldt nu nog de voorwaarde dat voldaan moet zijn aan het urencriterium (1225 uur in de onderneming gewerkt). Deze voorwaarde vervalt. Per 2010 bestaat dus recht op de MKBwinstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed. Hierdoor kunnen ook starters en deeltijdondernemers van de vrijstelling profiteren. Zelfstandigenaftrek aangescherpt De huidige zelfstandigenaftrek vermindert in eerste instantie de winst van een ondernemer in de inkomstenbelasting. Als de ondernemer verlies lijdt, verhoogt de zelfstandigenaftrek het verlies. Omdat verlies uit onderneming kan worden verrekend met ander positief inkomen in box 1, kan de zelfstandigenaftrek bijvoorbeeld ook met loon worden verrekend. Dat gaat per 2010 veranderen. De zelfstandigenaftrek kan dan alleen nog maar met winstinkomen worden verrekend. De aftrek gaat overigens niet verloren: als er in een jaar te weinig winst is om de zelfstandigenaftrek mee te kunnen verrekenen, kan de zelfstandigenaftrek in de negen daarop volgende jaren alsnog worden verrekend met winst. Let op! De verscherping van de zelfstandigenaftrek geldt niet voor startende ondernemers. Zij mogen net als nu gedurende drie jaar de zelfstandigenaftrek verrekenen met ander inkomen.

2 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [2/6] Octrooibox wordt innovatiebox Ondernemers in de vennootschapsbelasting die voor uitvindingen octrooi hebben gekregen, kunnen voor de octrooibox kiezen, waardoor alle inkomsten uit het octrooi tegen een laag tarief van 10% worden belast. Deze octrooibox wordt per 2010 verruimd en aangepast waardoor nog meer innovatieve ondernemers van deze faciliteit gebruik kunnen maken. Ook de naam verandert: octrooibox wordt innovatiebox. De wijzigingen per 2010 zijn: alle winsten behaald met innovatieve activiteiten vallen onder het lage tarief. Het lage tarief is nu alleen mogelijk bij winsten tot ; het tarief gaat omlaag van 10% naar 5%; verliezen op innovatieve activiteiten mogen tegen het normale vpb-tarief van 25,5% worden afgetrokken. MAATREGELEN VOOR DE WERKGEVER Nieuwe werkkostenregeling Op dit moment zijn er 29 categorieën vergoedingen en verstrekkingen waarvoor allemaal aparte regels gelden. Denk aan de regelingen voor consumpties tijdens werktijd, personeelsfeesten, kerstpakketten, laptops en fietsen. De meeste van deze regelingen komen te vervallen. In plaats daarvan komt een nieuwe werkkostenregeling met een forfaitair karakter, die de werkgever een aanzienlijke administratieve lastenverlichting moet opleveren. Er gaat een forfaitaire vrijstelling gelden van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingsbestanddelen). Tot een maximum van 1,5% van het loon is de werkgever dus vrij om onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers te geven. Om verstrekkingen (loon in natura) tot het loon te kunnen rekenen zijn waarderingsregels nodig. Hiervoor wordt aangesloten bij wat door een (onafhankelijke) derde aan de werkgever in rekening wordt gebracht (factuurwaarde). Als een factuur ontbreekt, geldt de waarde in het economische verkeer. Het forfait wordt aangevuld met nog maar een beperkt aantal gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten. Er komen gerichte vrijstellingen voor reiskosten, tijdelijke verblijfkosten, cursussen, studiekosten, extraterritoriale kosten en verhuiskosten in het kader van bedrijfsverplaatsing. Deze gerichte vrijstellingen zijn een voortzetting van de huidige regelingen. Het kabinet stelt voor deze nieuwe werkkostenregeling per 1 januari 2011 in werking te laten treden. Voorbeeld Een voorbeeld van de woon-werkfiets. Een werkgever kan in het nieuwe stelsel, zonder te beoordelen of de fiets in voldoende mate voor woon-werkverkeer gebruikt wordt, zonder terugblik of de werknemer in de afgelopen drie jaar al een fiets heeft ontvangen, en zonder de grens van 749 voor de aanschafprijs of van 82 per kalenderjaar voor met de fiets samenhangende zaken in het oog te hoeven houden, alle kosten die met de fiets samenhangen die hij voor zijn rekening wil nemen in de administratie boeken. Geeft de werkgever in één keer tien fietsen aan zijn personeel, dan hoeft hij dat niet in de loonadministratie per werknemer vast te leggen. De kosten van de fiets(en) komen met één boeking (de factuur) in het algemene forfait te vallen. Let op! Voor sommige werkgevers zal de forfaitaire ruimte niet voldoende zijn. Voor zover het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen de forfaitaire ruimte overschrijdt én daar geen gerichte vrijstelling voor geldt, komt de belasting over het meerdere voor rekening van de werkgever door middel van eindheffing. De hoogte van het vaste eindheffingstarief voor de werkkostenregeling is vastgesteld op 80%. Vrijstelling kleine banen Vanaf 1 januari 2010 hoeven werkgevers geen premieheffing voor de werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) in te houden over loon dat jonge werknemers met een kleine baan verdienen. Per 2011 wordt ook de loonheffing op nul procent gezet. Dit betekent een vermindering van de werkgeverslasten en ook voor jongeren is het voordelig. Zij hoeven op termijn geen Tj-biljet meer in te vullen om de te veel betaalde loonheffing terug te krijgen. Van een

3 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [3/6] kleine baan is sprake als de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon lager is dan een voor die leeftijd geldende loongrens. Zo geldt voor een 22-jarige bijvoorbeeld een grens van 600 per maand. Uniform loonbegrip Onderdeel van het Belastingplan 2010 is de Wet uniformering loonbegrip. Met deze wet wordt een uniform loonbegrip ingevoerd voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. De beoogde invoeringsdatum is 2011 of 2012, zodat bedrijven en Belastingdienst ruim de tijd krijgen zich hierop voor te bereiden. De keuze voor de invoeringsdatum zal voor 1 juli 2010 bekend zijn. Om te komen tot een uniform loonbegrip moeten de bestaande discoördinatiepunten tussen de diverse loonbegrippen afgeschaft worden. De volgende maatregelen worden voorgesteld: De verplichte inkomensafhankelijke bijdrage ZVW komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt ZVW werkgeversheffing die geen eigen premiegrens meer kent maar meeloopt met de premiegrens voor de werknemersverzekeringen; Het werknemersdeel WW-premie (Afw-premie) wordt helemaal afgeschaft en komt dus niet meer voor in de loonadministratie; Geen verschil meer tussen de loonheffing en premieheffing over bijtelling privégebruik auto. Voorgesteld wordt dit discoördinatiepunt op te heffen door de bijtelling privégebruik auto behalve als loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW ook als loon voor de premies werknemersverzekeringen aan te merken; Geen verschil meer tussen de loonheffing en premieheffing over levensloopinleg en -opname. Voorgesteld wordt dit discoördinatiepunt op te heffen door de zogenoemde omkeerregel met betrekking tot de levensloopregeling ook toe te passen voor de premies werknemersverzekeringen; De franchise WW wordt afgeschaft. Voor de WW-premie hoeven hierdoor geen aparte gegevens meer bijgehouden te worden. Verruiming S&O-faciliteiten Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. In 2009 is de faciliteit al verruimd. Op dit moment kan de S&Oinhoudingsplichtige een afdrachtkorting van 50% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 18%. Voor het jaar 2010 wordt de grens van tijdelijk verhoogd tot , waardoor een S&O-inhoudingsplichtige over een groter deel van het S&O-loon het verhoogde percentage afdrachtvermindering kan toepassen. Uitbreiding afdrachtvermindering onderwijs De afdrachtvermindering onderwijs wordt breder toepasbaar. In 2010 kan de afdrachtvermindering ook worden toegepast voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer. Start de werknemer in 2010 met een opleiding die relevant is voor zijn huidige functie of een toekomstige functie bij deze werkgever, gaat het om een opleiding waarmee de werknemer een hoger opleidingsniveau behaalt en neemt de werkgever ten minste de helft van de kosten voor zijn rekening? Dan kan de werkgever een afdrachtvermindering toepassen van 500. Let op! Per 1 januari 2011 komt deze nieuwe maatregel binnen de afdrachtvermindering onderwijs alweer te vervallen. Bovendien is de korting alleen van toepassing voor werknemers die in 2010 starten met de opleiding. Nog één jaar loon in, loon over Omdat de beoogde invoering van de eenduidige loonaangifte tot 1 januari 2011 is uitgesteld, verlengt het kabinet de overgangsregeling met betrekking tot loon over met een jaar. De overgangsregeling houdt in dat de inhoudingsplichtige ook in 2010 binnen het kalenderjaar loonbetalingen mag toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben.

4 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [4/6] MAATREGELEN VOOR DE DGA Zoals aangekondigd in een notitie die de staatssecretaris dit voorjaar aan de Tweede Kamer stuurde, wordt een aantal maatregelen genomen om de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder ( dga ) te verbeteren en te vereenvoudigen. Verzachting van de tbs-regeling Wie privé-vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan een bv waarin hij, of een naast familielid, een aanmerkelijk belang heeft (meer dan 5% van de aandelen), wordt belast over de inkomsten van die terbeschikkingstelling. De bepaling van het resultaat vindt plaats volgens de bepalingen voor winst uit onderneming, maar veel faciliteiten in de winstsfeer gelden in deze gevallen niet. Zo kan bijvoorbeeld de dga die een pand verhuurt aan zijn bv geen herinvesteringsreserve vormen op het moment dat hij dat pand met winst verkoopt, zodat de winst uit de verkoop direct wordt belast, ook als het voornemen bestaat die winst opnieuw te investeren in een ander pand. De terbeschikkingsteller krijgt recht op toepassing van de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve. Daarnaast krijgt de terbeschikkingsteller een faciliteit die vergelijkbaar is met de mkb-winstvrijstelling. Uitbreiding regeling gespreide betaling Wanneer een dga een pand ter beschikking stelt aan zijn bv en vervolgens de tbs-situatie eindigt, bijvoorbeeld doordat hij aan een derde gaat verhuren in plaats van aan de bv, ontstaat in veel gevallen een fiscale boekwinst. Hierover moet belasting worden betaald, maar de dga ontvangt geen cash; hij verkoopt immers het pand niet. Voor deze gevallen geldt momenteel de faciliteit voor uitstel van betaling: de belasting over de tbs-claim kan in maximaal 10 jaar worden afgerekend. Dit kan nu alleen nog wanneer de dga over onvoldoende vermogen beschikt om de belasting ineens af te rekenen. Die voorwaarde gaat vervallen zodat in dergelijke gevallen altijd gespreid kan worden betaald. Inbreng pand in bv tijdelijk zonder heffing Voor de situatie dat een pand wordt verhuurd aan de bv van de DGA, komt er een tijdelijke regeling om het pand alsnog in een bv in te brengen. Dit kan dan onder voorwaarden zonder heffing van inkomstenbelasting (door middel van doorschuiving van de boekwaarde) en zonder heffing van overdrachtsbelasting. Deze voorwaardelijke toestemming gaat gelden voor de periode van een jaar heel De voorwaarden zijn onder meer dat de inbrenger tenminste 90% van de aandelen houdt in de bv. Voor situaties waarbij bijvoorbeeld twee dga s samen (ieder 50%) in een bv houden en één van de dga s zijn pand ter beschikking stelt aan de bv, kan dit dus volgens dit voorstel niet worden toegepast. In tegenstelling tot eerdere berichten is het niet vereist dat de bv waarin het pand wordt ingebracht een onderneming drijft. Schenken van aanmerkelijkbelangaandelen Volgens het wetsvoorstel wordt het mogelijk ook bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen (meer dan 5% van de aandelen in een onderneming) gebruik te maken van een doorschuiffaciliteit. Op dit moment kan dat alleen nog maar bij de vererving van een aanmerkelijk belang. De keerzijde is dat bij zowel schenking als vererving een nieuwe eis zal worden gesteld. De doorschuiffaciliteit geldt alleen voor zover de bv waarvan deze aandelen worden doorgeschoven een materiële onderneming drijft. Voor beleggingsvennootschappen en holdings biedt de nieuwe regeling dus geen soelaas. Doorschuiven van een aanmerkelijk belang Het komt regelmatig voor dat aanmerkelijkbelangaandelen worden verkocht, terwijl de koopprijs wordt schuldig gebleven. De verkoper ontvangt dan op dat moment geen cash. De belasting die dan is verschuldigd kan gespreid worden betaald. Op dit moment geldt die regeling alleen binnen de familiekring. Deze beperking vervalt in de toekomst. Hiermee wordt een parallel getrokken met de voorgestelde doorschuiffaciliteit voor het schenken van ab-aandelen, waarbij ook niet deze beperking zal worden gesteld. Er kan dus net als bij ondernemingen die niet in de bv worden gedreven ook worden doorgeschoven naar bijvoorbeeld een werknemer.

5 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [5/6] Gebruikelijkloonregeling versoepeld De dga blijft in de loonheffing. Eerder was het de bedoeling dat dit zou veranderen, maar deze voornemens zij teruggedraaid. Voor de hoogte van het loon van de dga wordt uitgegaan van het zogenoemde gebruikelijke loon; oftewel wat in de markt een gebruikelijke beloning is voor vergelijkbare arbeid. Het gebruikelijke loon bedraagt in beginsel per jaar. Volgens het wetsvoorstel is de gebruikelijkloonregeling niet langer van toepassing als het gebruikelijke loon niet hoger is dan 5000 per jaar. In deze gevallen hoeft er geen loonadministratie te worden opgezet. Een laag gebruikelijk loon kan bijvoorbeeld voorkomen in de situatie van een beleggings-bv, waarbij de dga nauwelijks werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap. DEELNEMINGSVRIJSTELLING Deelnemingsvrijstelling voor beleggingsdeelneming Vanaf 2010 zal het doel waarmee een deelneming wordt aangehouden veel belangrijker zijn dan nu. Als namelijk de deelneming als belegging wordt aangehouden, is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. Op deze regel wordt overigens een uitzondering gemaakt voor de zogenoemde kwalificerende beleggingsdeelnemingen. Dit zijn deelnemingen in lichamen die vallen onder een naar Nederlandse maatstaven redelijke winstbelasting of waarvan de bezittingen doorgaans voor minder dan 50% bestaan uit laagbelaste niet aan de onderneming gebonden beleggingen. MAATREGELEN VOOR ZUINIGE AUTO S BPM naar CO2-uitstoot Omdat het de bedoeling is dat de BPM geheel gebaseerd zal worden op de CO2-uitstoot, zullen in 2010 alvast de ingewikkelde en aan de CO2-uitstoot gerelateerde bonusmalusregeling en de CO2-toeslag worden afgeschaft. Verhoging BPM-korting In beginsel worden dieselauto s met een CO2-uitstoot die tussen de 95 en 104 gram per kilometer ligt en andere auto s met een CO2-uitstoot die tussen de 110 en 120 gram per kilometer ligt als zuinige auto s aangemerkt. Bij een nog lagere CO2-uitstoot spreekt de fiscus van zeer zuinige auto s. Zeer zuinige auto s zijn vrijgesteld van BPM. Om het verschil in BPM tussen zeer zuinige en zuinige auto s te verminderen heeft het kabinet besloten de BPM-korting voor zuinige auto s te verhogen van 500 naar 700. Voordeel voor elektrische auto s Voor elektrische auto s (ook wel eens nulemissieauto s genoemd) zou tot 1 juli 2013 een BPM-vrijstelling gelden. Deze regeling zal worden verlengd tot Voor elektrische auto s zal bovendien nog een andere gunstige regeling worden ingevoerd: in 2010 en 2011 zal er voor deze auto s geen bijtelling voor de auto van de zaak plaatsvinden. In de drie daaropvolgende jaren zal de bijtelling voor deze auto s 7% bedragen. Stimulering Euro-6 dieselpersonenauto s in de BPM Vanaf 1 januari 2011 wordt bij de aanschaf van dieselpersonenauto s die voldoen aan de Euro-6 norm een korting op de BPM verleend. Deze korting bedraagt in 2011 en daalt met 500 per jaar (dus voor het laatst 500 in 2013). Vanaf 1 januari 2011 is een affabriekroetfilter voor dieselpersonenauto s verplicht, voor 2010 geldt nog een korting voor deze auto s van 300. Vrijstelling MRB voor zeer zuinige auto s Het tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto s gaat naar 0%. Ook hier geldt dat een personenauto wordt aangemerkt als een zeer zuinige auto s als de CO2-uitstoot de 95 g/km (diesel) of 110 g/km (benzine) niet overschrijdt. Overigens zal de definitie van zeer zuinige auto s periodiek worden herzien. Deze herdefiniëring zal mede afhankelijk van de ontwikkelingen bij de elektrische auto s. Investeringsfaciliteiten voor zeer zuinige auto s

6 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [6/6] In principe zijn de willekeurige afschrijving en investeringsaftrek niet van toepassing op investeringen in auto s. In 2010 zal een uitzondering worden gemaakt voor zeer zuinige personenauto s (inclusief elektrische auto s). Deze zullen dus wel in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. (EIGEN) WONING Renteaftrek meegefinancierde kosten Op dit moment kunnen starters op de woningmarkt de rente over de lening, die is aangegaan om bepaalde met de hypotheek samenhangende kosten bijvoorbeeld afsluitprovisie, notariskosten en taxatiekosten wel aftrekken, maar doorstromers (dat zijn kopers die een andere woning zoeken en een lege woning achterlaten voor een ander) mogen dat niet. Die ongelijkheid vervalt door ook doorstromers renteaftrek te geven over een lening voor kosten voor de hypotheek. Goedkoperwonenregeling afgeschaft De goedkoperwonenregeling is een complexe uitzondering op de bijleenregeling. De hoofdregel is dat bij verhuizen er voor het nieuwe huis geen renteaftrek mogelijk is tot het bedrag van de overwaarde die is behaald bij de verkoop van het oude huis. Deze regel geldt niet bij verhuizing naar een goedkoper huis. In de uitvoering bleek de regeling in combinatie met andere uitzonderingen zo complex te zijn dat is besloten om de uitzondering bij verhuizing naar een goedkopere woning af te schaffen. Verkorting termijn eigenwoningreserve Onder de bijleenregeling wordt een hypotheekschuld verminderd met de eigenwoningreserve (grofweg gezegd het verschil tussen de verkoopprijs van de oude woning verminderd met de verkoopkosten en de oude hypotheek). Dit beperkt de renteaftrek. In principe vervalt de eigenwoningreserve voor zover zij voortvloeit uit een vervreemding van meer dan vijf jaar geleden. Het is de bedoeling dat deze vijfjaarstermijn wordt vervangen door een termijn van drie jaar. Hypotheekrenteaftrek na verhuur Wie een nieuwe eigen woning heeft gekocht maar tegelijkertijd nog over zijn oude woning beschikt, kan onder voorwaarden zowel de rente over de hypotheek voor de nieuwe woning als de rente over de hypotheek van de oude, voor verkoop leegstaande woning aftrekken. Het kabinet heeft besloten dat van 2008 tot en met 2011 deze aftrekmogelijkheid ook geldt als de oude woning tijdelijk is verhuurd. Laag btw-tarief Om professionele bedrijven die schoonmaakwerk verrichten meer concurrerend te maken ten opzicht van de zwarte markt is besloten schoonmaakwerk in huizen onder het verlaagde btw-tarief van 6% te brengen. Vanaf 15 september 2009 is het tijdelijke tarief van 6% voor het schilderen en stukadoren van huizen, die 15 jaar of ouder zijn, vervangen door een permanent tarief van 6% voor het schilderen en stukadoren van huizen, die twee jaar of ouder zijn. Vervallen monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting Onder voorwaarden geldt binnen de overdrachtsbelasting een vrijstelling voor monumenten. Deze vrijstelling komt te vervallen. In plaats daarvan zal een beter gerichte subsidie worden ingevoerd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal deze subsidie verstrekken.

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 17-09-2009 Nummer: 20 2009 Op Prinsjesdag heeft het Kabinet de fiscale maatregelen voor het komend jaar gepresenteerd in een aantal wetsvoorstellen en notities. In deze Special zetten

Nadere informatie

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.)

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.) Belastingplan 2010 (c.a.) Recentelijk is het belastingpakket, bestaande uit een aantal wetsvoorstellen, voor het jaar 2010 bekend geworden. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de aangekondigde wijzigingen.

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

www.omnyacc.nl Nieuwsbrief Miljoenennota 2010

www.omnyacc.nl Nieuwsbrief Miljoenennota 2010 Omnyacc is met ruim 175 medewerkers een gerenommeerd accountants- en belastingadvieskantoor in Noord- Holland en Friesland. Wij hebben vestigingen in Amsterdam, Den Helder, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hoorn,

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief special Miljoenennota 2010

Nieuwsbrief special Miljoenennota 2010 Nieuwsbrief special Miljoenennota 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van

Nadere informatie

FiscaalActueel. Quasaldo. Energieweg 54 3771 NA Barneveld Telf.: 0342 471 835 Fax : 0342 474 846 E-mail: info@quasaldo.nl

FiscaalActueel. Quasaldo. Energieweg 54 3771 NA Barneveld Telf.: 0342 471 835 Fax : 0342 474 846 E-mail: info@quasaldo.nl FiscaalActueel Quasaldo administratie- en belastingadviseurs Energieweg 54 3771 NA Barneveld Telf.: 0342 471 835 Fax : 0342 474 846 E-mail: info@quasaldo.nl Fiscaal Actueel tip Vervolg van voorpagina volgend

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

1. Voorstellen voor de ondernemer Let op! De mkb-winstvrijstelling wordt verhoogd naar 12%. Hebt u een onderneming naast uw baan of bent u deeltijdond

1. Voorstellen voor de ondernemer Let op! De mkb-winstvrijstelling wordt verhoogd naar 12%. Hebt u een onderneming naast uw baan of bent u deeltijdond Emmawijk 1 8011 CM Zwolle Telefoon 038 468 468 4 Fax 038 468 468 8 E-mail info@bruintjes-seisveld.nl Onderwerp Datum Nieuwsbrief Miljoenennota 2010 23 september 2009 Kenmerk ALG.09.3497 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. INKOMSTENBELASTING

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. INKOMSTENBELASTING Belastingplan 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. INKOMSTENBELASTING 2.1. Voor de IB-ondernemer 1 2.1.1. Aanpassing zelfstandigenaftrek 1 2.1.2. Afschaffen urencriterium MKB-winstvrijstelling 1 2.1.3. Verhogen

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Welkom 30-9-2009. Agenda. Belastingplan 2010. *Belastingplan 2010 *Schenk- en erfbelasting

Welkom 30-9-2009. Agenda. Belastingplan 2010. *Belastingplan 2010 *Schenk- en erfbelasting Welkom * *Schenk- en erfbelasting Agenda 16:00 uur Ontvangst 16:30 uur highlights -------------- 18:00 uur Pauze / Buffet -------------- 18:45 uur 20:00 uur Einde / vragen / afsluiting 1. Maatregelen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Fiscale en administratieve actualiteiten: Belastingplan 2010

Fiscale en administratieve actualiteiten: Belastingplan 2010 Accountantskantoor C.A. Pijnenborg B.V. Deventerstraat 386 7325 XV Apeldoorn Fiscale en administratieve actualiteiten: Belastingplan 2010 tel: 055 368 15 90 fax: 055 368 15 99 e-mail: info@pijnenborg.nl

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

RB-Nieuwsbrief Belastingplan 2010

RB-Nieuwsbrief Belastingplan 2010 Inhoudsopgave RB-Nieuwsbrief Belastingplan 2010... 1 1 Inleiding... 4 1.1 Belangrijkste wijzigingen... 4 1.2 Algemene Beschouwingen... 4 2 Inkomsten- en loonbelasting... 4 2.1 Bijtelling voor privégebruik

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffi ng personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten MILJOENENNOTA

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Timmerwerf 85, 1969 NJ HEEMSKERK Postbus 47, 1960 AA Heemskerk T: 0251-214224 F: 0251-214229 E: info@jjwinkeladmin.nl BELASTINGPLAN 2010

Timmerwerf 85, 1969 NJ HEEMSKERK Postbus 47, 1960 AA Heemskerk T: 0251-214224 F: 0251-214229 E: info@jjwinkeladmin.nl BELASTINGPLAN 2010 BELASTINGPLAN 2010 Het Kabinet heeft op Prinsjesdag, dinsdag 15 september, de fiscale plannen voor 2010 bekend gemaakt. De focus van het Belastingplan 2010 is "meer en makkelijker ondernemen" Staatssecretaris

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Fiscale voorstellen per categorie

Fiscale voorstellen per categorie Fiscale voorstellen per categorie Bestrijding constructies en fraude (Innovatief) ondernemerschap Tijdelijke ondersteuning woningmarkt Vergroening en mobiliteit Verruiming werkkostenregeling Overige fiscale

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d Aftrekbaarheid btw op voorschotnota,s van nutsbedrijven

Nieuwsbrief van d.d Aftrekbaarheid btw op voorschotnota,s van nutsbedrijven Nieuwsbrief van d.d. 16-09-2009 Nummer: 19 2009 Aftrekbaarheid btw op voorschotnota,s van nutsbedrijven Momenteel loopt bij de Hoge Raad een procedure over de aftrekbaarheid van de btw op voorschotnota

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten.

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten. Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat, maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CONTENT. Jaargang 15, nr.28, maart 2011. Tijd voor de aangifte over 2010. Wijzigingen. inkomstenbelasting. Wijzigingen Loonbelasting

Nieuwsbrief CONTENT. Jaargang 15, nr.28, maart 2011. Tijd voor de aangifte over 2010. Wijzigingen. inkomstenbelasting. Wijzigingen Loonbelasting Nieuwsbrief Jaargang 15, nr.28, maart 2011 CONTENT Tijd voor de aangifte over 2010 Wijzigingen inkomstenbelasting 2011 Wijzigingen Loonbelasting 2011 Wijzigingen Vennootschapsbelasting 2011 Wijzigingen

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

AOW-leeftijd naar 67. krijgen tussen hun 65 e en 67 e jaar een uitkering die ongeveer op het niveau van de huidige AOW zal liggen.

AOW-leeftijd naar 67. krijgen tussen hun 65 e en 67 e jaar een uitkering die ongeveer op het niveau van de huidige AOW zal liggen. Uitgave december 2009 Nieuwsbrief Geachte lezer, Het afgelopen jaar is voor veel bedrijven en particulieren een bewogen jaar geweest. Vrijwel iedereen heeft wel in meer of mindere mate te maken gekregen

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Belastingdienst controleert op uitgaven levensonderhoud kinderen CONTENT

Nieuwsbrief. Belastingdienst controleert op uitgaven levensonderhoud kinderen CONTENT Nieuwsbrief Jaargang 13, nr. 1, maart 2010 CONTENT Voorpagina 1 Wijzigingen inkomstenbelasting 2010 Wijzigingen loonbelasting 2010 Wijzigingen vennootschapsbelasting 2010 Wijzigingen schenk en erfbelasting

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Highlights Prinsjesdag 2010 2011

Highlights Prinsjesdag 2010 2011 Highlights Prinsjesdag 2010 2011 0p Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de voorstellen voor fiscale wijzigingen voor het komende jaar bekend gemaakt. Hieronder geven wij - op hoofdlijnen - een

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

negentig In dit nummer: Ondernemen weer leuk in 2010? Auto van de zaak: zuinig en schoon wordt beloond Kostenregeling werknemers op de schop

negentig In dit nummer: Ondernemen weer leuk in 2010? Auto van de zaak: zuinig en schoon wordt beloond Kostenregeling werknemers op de schop Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit twaalfde jaargang WINTER 2009 N I E U W S 4 negentig In dit nummer: Ondernemen weer leuk in 2010? Auto van de zaak: zuinig en

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs. Tweede Kamer neemt Belastingplan 2010 aan

Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs. Tweede Kamer neemt Belastingplan 2010 aan November 2009 Jaargang 2, nummer 9 Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs In deze eindejaarstips onder meer: Kerstgeschenk voor personeel Belonen partner Bewaarplicht van uw boekhouding Fiscaal

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

D e fiscale inflatiecorrectie

D e fiscale inflatiecorrectie Jaargang 10, nummer 1, mei 2007 I nhoud Wijzigingen inkomstenbelastingen 2007 1 Extra controle op bijleenregeling 2 Wijziging vennootschapsbelasting 2006 3 Heffings en invorderingsrente 4 Samenwerking

Nadere informatie

Blaak & Breederveld Accountants 1 e Nieuwsbrief 2010

Blaak & Breederveld Accountants 1 e Nieuwsbrief 2010 1. PROFITEER VAN INVESTERINGSAFTREK IN 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost ter grootte van een deel

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant,

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant, ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 17 december 2014 Betreft: Informatiebrief 2014/2015 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (Belastingplan 2010 c.a.) Bron: Ministerie van Financiën

Werkkostenregeling (Belastingplan 2010 c.a.) Bron: Ministerie van Financiën Werkkostenregeling (Belastingplan 2010 c.a.) Bron: Ministerie van Financiën Het kabinet wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in

Nadere informatie

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 INKOMSTENBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 - U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf... 2 - Bijtellingscategorieën auto

Nadere informatie