SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [1/6]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [1/6]"

Transcriptie

1 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [1/6] Op Prinsjesdag heeft het Kabinet de fiscale maatregelen voor het komend jaar gepresenteerd in een aantal wetsvoorstellen en notities. In deze Special zetten we de belangrijkste zaken uit het Belastingplan 2010 voor u op een rij. De Special is verdeeld in de onderwerpen: maatregelen voor ondernemers, maatregelen voor werkgevers, maatregelen voor de dga, deelnemingsvrijstelling, de auto en (eigen) woning. MAATREGELEN VOOR ONDERNEMERS Verruiming verliesverrekening Ondernemers in de vennootschapsbelasting (bv s en nv s) mogen ervoor kiezen om verliezen uit 2009 en 2010 drie jaar terug te wentelen. Nu is deze termijn slechts één jaar. In ruil hiervoor wordt de huidige voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. Deze maatregel is tijdelijk en gaat gelden voor 2009 en Verlenging versnelde afschrijving Voor investeringen in bedrijfsmiddelen in 2009 was versnelde afschrijving in twee jaar al mogelijk. Deze maatregel wordt met één jaar verlengd. Ook voor investeringen die in 2010 zijn gedaan geldt dat in twee jaar mag worden afgeschreven, dus maximaal 50% in 2010 en 50% in Budgetten EIA en MIA fors verhoogd Investeringen in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden ook in 2010 gestimuleerd. De budgetten voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en energie-investeringsaftrek (EIA) worden structureel verhoogd. KIA fors verruimd De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. De KIA wordt berekend aan de hand van een percentage van de investering: naarmate de investering hoger is, daalt het percentage. In 2010 wordt de KIA fors verhoogd en loopt deze door tot investeringen van in plaats van Bovendien gaat het maximale percentage van 25 naar 28%. Bij een investeringsbedrag van tot wordt het maximale bedrag aan KIA behaald van Bovendien komen vanaf 2010 zeer zuinige auto s, waaronder elektrische auto s, ook in aanmerking voor de KIA. MKB-winstvrijstelling verhoogd De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst van ondernemers in de inkomstenbelasting vrij van belasting. Deze vrijstelling bedraagt nu nog 10,5%, maar zal in 2010 worden verhoogd naar 12%. Urencriterium afgeschaft Voor de MKB-winstvrijstelling geldt nu nog de voorwaarde dat voldaan moet zijn aan het urencriterium (1225 uur in de onderneming gewerkt). Deze voorwaarde vervalt. Per 2010 bestaat dus recht op de MKBwinstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed. Hierdoor kunnen ook starters en deeltijdondernemers van de vrijstelling profiteren. Zelfstandigenaftrek aangescherpt De huidige zelfstandigenaftrek vermindert in eerste instantie de winst van een ondernemer in de inkomstenbelasting. Als de ondernemer verlies lijdt, verhoogt de zelfstandigenaftrek het verlies. Omdat verlies uit onderneming kan worden verrekend met ander positief inkomen in box 1, kan de zelfstandigenaftrek bijvoorbeeld ook met loon worden verrekend. Dat gaat per 2010 veranderen. De zelfstandigenaftrek kan dan alleen nog maar met winstinkomen worden verrekend. De aftrek gaat overigens niet verloren: als er in een jaar te weinig winst is om de zelfstandigenaftrek mee te kunnen verrekenen, kan de zelfstandigenaftrek in de negen daarop volgende jaren alsnog worden verrekend met winst. Let op! De verscherping van de zelfstandigenaftrek geldt niet voor startende ondernemers. Zij mogen net als nu gedurende drie jaar de zelfstandigenaftrek verrekenen met ander inkomen.

2 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [2/6] Octrooibox wordt innovatiebox Ondernemers in de vennootschapsbelasting die voor uitvindingen octrooi hebben gekregen, kunnen voor de octrooibox kiezen, waardoor alle inkomsten uit het octrooi tegen een laag tarief van 10% worden belast. Deze octrooibox wordt per 2010 verruimd en aangepast waardoor nog meer innovatieve ondernemers van deze faciliteit gebruik kunnen maken. Ook de naam verandert: octrooibox wordt innovatiebox. De wijzigingen per 2010 zijn: alle winsten behaald met innovatieve activiteiten vallen onder het lage tarief. Het lage tarief is nu alleen mogelijk bij winsten tot ; het tarief gaat omlaag van 10% naar 5%; verliezen op innovatieve activiteiten mogen tegen het normale vpb-tarief van 25,5% worden afgetrokken. MAATREGELEN VOOR DE WERKGEVER Nieuwe werkkostenregeling Op dit moment zijn er 29 categorieën vergoedingen en verstrekkingen waarvoor allemaal aparte regels gelden. Denk aan de regelingen voor consumpties tijdens werktijd, personeelsfeesten, kerstpakketten, laptops en fietsen. De meeste van deze regelingen komen te vervallen. In plaats daarvan komt een nieuwe werkkostenregeling met een forfaitair karakter, die de werkgever een aanzienlijke administratieve lastenverlichting moet opleveren. Er gaat een forfaitaire vrijstelling gelden van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingsbestanddelen). Tot een maximum van 1,5% van het loon is de werkgever dus vrij om onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers te geven. Om verstrekkingen (loon in natura) tot het loon te kunnen rekenen zijn waarderingsregels nodig. Hiervoor wordt aangesloten bij wat door een (onafhankelijke) derde aan de werkgever in rekening wordt gebracht (factuurwaarde). Als een factuur ontbreekt, geldt de waarde in het economische verkeer. Het forfait wordt aangevuld met nog maar een beperkt aantal gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten. Er komen gerichte vrijstellingen voor reiskosten, tijdelijke verblijfkosten, cursussen, studiekosten, extraterritoriale kosten en verhuiskosten in het kader van bedrijfsverplaatsing. Deze gerichte vrijstellingen zijn een voortzetting van de huidige regelingen. Het kabinet stelt voor deze nieuwe werkkostenregeling per 1 januari 2011 in werking te laten treden. Voorbeeld Een voorbeeld van de woon-werkfiets. Een werkgever kan in het nieuwe stelsel, zonder te beoordelen of de fiets in voldoende mate voor woon-werkverkeer gebruikt wordt, zonder terugblik of de werknemer in de afgelopen drie jaar al een fiets heeft ontvangen, en zonder de grens van 749 voor de aanschafprijs of van 82 per kalenderjaar voor met de fiets samenhangende zaken in het oog te hoeven houden, alle kosten die met de fiets samenhangen die hij voor zijn rekening wil nemen in de administratie boeken. Geeft de werkgever in één keer tien fietsen aan zijn personeel, dan hoeft hij dat niet in de loonadministratie per werknemer vast te leggen. De kosten van de fiets(en) komen met één boeking (de factuur) in het algemene forfait te vallen. Let op! Voor sommige werkgevers zal de forfaitaire ruimte niet voldoende zijn. Voor zover het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen de forfaitaire ruimte overschrijdt én daar geen gerichte vrijstelling voor geldt, komt de belasting over het meerdere voor rekening van de werkgever door middel van eindheffing. De hoogte van het vaste eindheffingstarief voor de werkkostenregeling is vastgesteld op 80%. Vrijstelling kleine banen Vanaf 1 januari 2010 hoeven werkgevers geen premieheffing voor de werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) in te houden over loon dat jonge werknemers met een kleine baan verdienen. Per 2011 wordt ook de loonheffing op nul procent gezet. Dit betekent een vermindering van de werkgeverslasten en ook voor jongeren is het voordelig. Zij hoeven op termijn geen Tj-biljet meer in te vullen om de te veel betaalde loonheffing terug te krijgen. Van een

3 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [3/6] kleine baan is sprake als de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon lager is dan een voor die leeftijd geldende loongrens. Zo geldt voor een 22-jarige bijvoorbeeld een grens van 600 per maand. Uniform loonbegrip Onderdeel van het Belastingplan 2010 is de Wet uniformering loonbegrip. Met deze wet wordt een uniform loonbegrip ingevoerd voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. De beoogde invoeringsdatum is 2011 of 2012, zodat bedrijven en Belastingdienst ruim de tijd krijgen zich hierop voor te bereiden. De keuze voor de invoeringsdatum zal voor 1 juli 2010 bekend zijn. Om te komen tot een uniform loonbegrip moeten de bestaande discoördinatiepunten tussen de diverse loonbegrippen afgeschaft worden. De volgende maatregelen worden voorgesteld: De verplichte inkomensafhankelijke bijdrage ZVW komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt ZVW werkgeversheffing die geen eigen premiegrens meer kent maar meeloopt met de premiegrens voor de werknemersverzekeringen; Het werknemersdeel WW-premie (Afw-premie) wordt helemaal afgeschaft en komt dus niet meer voor in de loonadministratie; Geen verschil meer tussen de loonheffing en premieheffing over bijtelling privégebruik auto. Voorgesteld wordt dit discoördinatiepunt op te heffen door de bijtelling privégebruik auto behalve als loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW ook als loon voor de premies werknemersverzekeringen aan te merken; Geen verschil meer tussen de loonheffing en premieheffing over levensloopinleg en -opname. Voorgesteld wordt dit discoördinatiepunt op te heffen door de zogenoemde omkeerregel met betrekking tot de levensloopregeling ook toe te passen voor de premies werknemersverzekeringen; De franchise WW wordt afgeschaft. Voor de WW-premie hoeven hierdoor geen aparte gegevens meer bijgehouden te worden. Verruiming S&O-faciliteiten Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. In 2009 is de faciliteit al verruimd. Op dit moment kan de S&Oinhoudingsplichtige een afdrachtkorting van 50% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 18%. Voor het jaar 2010 wordt de grens van tijdelijk verhoogd tot , waardoor een S&O-inhoudingsplichtige over een groter deel van het S&O-loon het verhoogde percentage afdrachtvermindering kan toepassen. Uitbreiding afdrachtvermindering onderwijs De afdrachtvermindering onderwijs wordt breder toepasbaar. In 2010 kan de afdrachtvermindering ook worden toegepast voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer. Start de werknemer in 2010 met een opleiding die relevant is voor zijn huidige functie of een toekomstige functie bij deze werkgever, gaat het om een opleiding waarmee de werknemer een hoger opleidingsniveau behaalt en neemt de werkgever ten minste de helft van de kosten voor zijn rekening? Dan kan de werkgever een afdrachtvermindering toepassen van 500. Let op! Per 1 januari 2011 komt deze nieuwe maatregel binnen de afdrachtvermindering onderwijs alweer te vervallen. Bovendien is de korting alleen van toepassing voor werknemers die in 2010 starten met de opleiding. Nog één jaar loon in, loon over Omdat de beoogde invoering van de eenduidige loonaangifte tot 1 januari 2011 is uitgesteld, verlengt het kabinet de overgangsregeling met betrekking tot loon over met een jaar. De overgangsregeling houdt in dat de inhoudingsplichtige ook in 2010 binnen het kalenderjaar loonbetalingen mag toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben.

4 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [4/6] MAATREGELEN VOOR DE DGA Zoals aangekondigd in een notitie die de staatssecretaris dit voorjaar aan de Tweede Kamer stuurde, wordt een aantal maatregelen genomen om de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder ( dga ) te verbeteren en te vereenvoudigen. Verzachting van de tbs-regeling Wie privé-vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan een bv waarin hij, of een naast familielid, een aanmerkelijk belang heeft (meer dan 5% van de aandelen), wordt belast over de inkomsten van die terbeschikkingstelling. De bepaling van het resultaat vindt plaats volgens de bepalingen voor winst uit onderneming, maar veel faciliteiten in de winstsfeer gelden in deze gevallen niet. Zo kan bijvoorbeeld de dga die een pand verhuurt aan zijn bv geen herinvesteringsreserve vormen op het moment dat hij dat pand met winst verkoopt, zodat de winst uit de verkoop direct wordt belast, ook als het voornemen bestaat die winst opnieuw te investeren in een ander pand. De terbeschikkingsteller krijgt recht op toepassing van de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve. Daarnaast krijgt de terbeschikkingsteller een faciliteit die vergelijkbaar is met de mkb-winstvrijstelling. Uitbreiding regeling gespreide betaling Wanneer een dga een pand ter beschikking stelt aan zijn bv en vervolgens de tbs-situatie eindigt, bijvoorbeeld doordat hij aan een derde gaat verhuren in plaats van aan de bv, ontstaat in veel gevallen een fiscale boekwinst. Hierover moet belasting worden betaald, maar de dga ontvangt geen cash; hij verkoopt immers het pand niet. Voor deze gevallen geldt momenteel de faciliteit voor uitstel van betaling: de belasting over de tbs-claim kan in maximaal 10 jaar worden afgerekend. Dit kan nu alleen nog wanneer de dga over onvoldoende vermogen beschikt om de belasting ineens af te rekenen. Die voorwaarde gaat vervallen zodat in dergelijke gevallen altijd gespreid kan worden betaald. Inbreng pand in bv tijdelijk zonder heffing Voor de situatie dat een pand wordt verhuurd aan de bv van de DGA, komt er een tijdelijke regeling om het pand alsnog in een bv in te brengen. Dit kan dan onder voorwaarden zonder heffing van inkomstenbelasting (door middel van doorschuiving van de boekwaarde) en zonder heffing van overdrachtsbelasting. Deze voorwaardelijke toestemming gaat gelden voor de periode van een jaar heel De voorwaarden zijn onder meer dat de inbrenger tenminste 90% van de aandelen houdt in de bv. Voor situaties waarbij bijvoorbeeld twee dga s samen (ieder 50%) in een bv houden en één van de dga s zijn pand ter beschikking stelt aan de bv, kan dit dus volgens dit voorstel niet worden toegepast. In tegenstelling tot eerdere berichten is het niet vereist dat de bv waarin het pand wordt ingebracht een onderneming drijft. Schenken van aanmerkelijkbelangaandelen Volgens het wetsvoorstel wordt het mogelijk ook bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen (meer dan 5% van de aandelen in een onderneming) gebruik te maken van een doorschuiffaciliteit. Op dit moment kan dat alleen nog maar bij de vererving van een aanmerkelijk belang. De keerzijde is dat bij zowel schenking als vererving een nieuwe eis zal worden gesteld. De doorschuiffaciliteit geldt alleen voor zover de bv waarvan deze aandelen worden doorgeschoven een materiële onderneming drijft. Voor beleggingsvennootschappen en holdings biedt de nieuwe regeling dus geen soelaas. Doorschuiven van een aanmerkelijk belang Het komt regelmatig voor dat aanmerkelijkbelangaandelen worden verkocht, terwijl de koopprijs wordt schuldig gebleven. De verkoper ontvangt dan op dat moment geen cash. De belasting die dan is verschuldigd kan gespreid worden betaald. Op dit moment geldt die regeling alleen binnen de familiekring. Deze beperking vervalt in de toekomst. Hiermee wordt een parallel getrokken met de voorgestelde doorschuiffaciliteit voor het schenken van ab-aandelen, waarbij ook niet deze beperking zal worden gesteld. Er kan dus net als bij ondernemingen die niet in de bv worden gedreven ook worden doorgeschoven naar bijvoorbeeld een werknemer.

5 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [5/6] Gebruikelijkloonregeling versoepeld De dga blijft in de loonheffing. Eerder was het de bedoeling dat dit zou veranderen, maar deze voornemens zij teruggedraaid. Voor de hoogte van het loon van de dga wordt uitgegaan van het zogenoemde gebruikelijke loon; oftewel wat in de markt een gebruikelijke beloning is voor vergelijkbare arbeid. Het gebruikelijke loon bedraagt in beginsel per jaar. Volgens het wetsvoorstel is de gebruikelijkloonregeling niet langer van toepassing als het gebruikelijke loon niet hoger is dan 5000 per jaar. In deze gevallen hoeft er geen loonadministratie te worden opgezet. Een laag gebruikelijk loon kan bijvoorbeeld voorkomen in de situatie van een beleggings-bv, waarbij de dga nauwelijks werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap. DEELNEMINGSVRIJSTELLING Deelnemingsvrijstelling voor beleggingsdeelneming Vanaf 2010 zal het doel waarmee een deelneming wordt aangehouden veel belangrijker zijn dan nu. Als namelijk de deelneming als belegging wordt aangehouden, is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. Op deze regel wordt overigens een uitzondering gemaakt voor de zogenoemde kwalificerende beleggingsdeelnemingen. Dit zijn deelnemingen in lichamen die vallen onder een naar Nederlandse maatstaven redelijke winstbelasting of waarvan de bezittingen doorgaans voor minder dan 50% bestaan uit laagbelaste niet aan de onderneming gebonden beleggingen. MAATREGELEN VOOR ZUINIGE AUTO S BPM naar CO2-uitstoot Omdat het de bedoeling is dat de BPM geheel gebaseerd zal worden op de CO2-uitstoot, zullen in 2010 alvast de ingewikkelde en aan de CO2-uitstoot gerelateerde bonusmalusregeling en de CO2-toeslag worden afgeschaft. Verhoging BPM-korting In beginsel worden dieselauto s met een CO2-uitstoot die tussen de 95 en 104 gram per kilometer ligt en andere auto s met een CO2-uitstoot die tussen de 110 en 120 gram per kilometer ligt als zuinige auto s aangemerkt. Bij een nog lagere CO2-uitstoot spreekt de fiscus van zeer zuinige auto s. Zeer zuinige auto s zijn vrijgesteld van BPM. Om het verschil in BPM tussen zeer zuinige en zuinige auto s te verminderen heeft het kabinet besloten de BPM-korting voor zuinige auto s te verhogen van 500 naar 700. Voordeel voor elektrische auto s Voor elektrische auto s (ook wel eens nulemissieauto s genoemd) zou tot 1 juli 2013 een BPM-vrijstelling gelden. Deze regeling zal worden verlengd tot Voor elektrische auto s zal bovendien nog een andere gunstige regeling worden ingevoerd: in 2010 en 2011 zal er voor deze auto s geen bijtelling voor de auto van de zaak plaatsvinden. In de drie daaropvolgende jaren zal de bijtelling voor deze auto s 7% bedragen. Stimulering Euro-6 dieselpersonenauto s in de BPM Vanaf 1 januari 2011 wordt bij de aanschaf van dieselpersonenauto s die voldoen aan de Euro-6 norm een korting op de BPM verleend. Deze korting bedraagt in 2011 en daalt met 500 per jaar (dus voor het laatst 500 in 2013). Vanaf 1 januari 2011 is een affabriekroetfilter voor dieselpersonenauto s verplicht, voor 2010 geldt nog een korting voor deze auto s van 300. Vrijstelling MRB voor zeer zuinige auto s Het tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto s gaat naar 0%. Ook hier geldt dat een personenauto wordt aangemerkt als een zeer zuinige auto s als de CO2-uitstoot de 95 g/km (diesel) of 110 g/km (benzine) niet overschrijdt. Overigens zal de definitie van zeer zuinige auto s periodiek worden herzien. Deze herdefiniëring zal mede afhankelijk van de ontwikkelingen bij de elektrische auto s. Investeringsfaciliteiten voor zeer zuinige auto s

6 SPECIAL BELASTINGPLAN 2010 [6/6] In principe zijn de willekeurige afschrijving en investeringsaftrek niet van toepassing op investeringen in auto s. In 2010 zal een uitzondering worden gemaakt voor zeer zuinige personenauto s (inclusief elektrische auto s). Deze zullen dus wel in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. (EIGEN) WONING Renteaftrek meegefinancierde kosten Op dit moment kunnen starters op de woningmarkt de rente over de lening, die is aangegaan om bepaalde met de hypotheek samenhangende kosten bijvoorbeeld afsluitprovisie, notariskosten en taxatiekosten wel aftrekken, maar doorstromers (dat zijn kopers die een andere woning zoeken en een lege woning achterlaten voor een ander) mogen dat niet. Die ongelijkheid vervalt door ook doorstromers renteaftrek te geven over een lening voor kosten voor de hypotheek. Goedkoperwonenregeling afgeschaft De goedkoperwonenregeling is een complexe uitzondering op de bijleenregeling. De hoofdregel is dat bij verhuizen er voor het nieuwe huis geen renteaftrek mogelijk is tot het bedrag van de overwaarde die is behaald bij de verkoop van het oude huis. Deze regel geldt niet bij verhuizing naar een goedkoper huis. In de uitvoering bleek de regeling in combinatie met andere uitzonderingen zo complex te zijn dat is besloten om de uitzondering bij verhuizing naar een goedkopere woning af te schaffen. Verkorting termijn eigenwoningreserve Onder de bijleenregeling wordt een hypotheekschuld verminderd met de eigenwoningreserve (grofweg gezegd het verschil tussen de verkoopprijs van de oude woning verminderd met de verkoopkosten en de oude hypotheek). Dit beperkt de renteaftrek. In principe vervalt de eigenwoningreserve voor zover zij voortvloeit uit een vervreemding van meer dan vijf jaar geleden. Het is de bedoeling dat deze vijfjaarstermijn wordt vervangen door een termijn van drie jaar. Hypotheekrenteaftrek na verhuur Wie een nieuwe eigen woning heeft gekocht maar tegelijkertijd nog over zijn oude woning beschikt, kan onder voorwaarden zowel de rente over de hypotheek voor de nieuwe woning als de rente over de hypotheek van de oude, voor verkoop leegstaande woning aftrekken. Het kabinet heeft besloten dat van 2008 tot en met 2011 deze aftrekmogelijkheid ook geldt als de oude woning tijdelijk is verhuurd. Laag btw-tarief Om professionele bedrijven die schoonmaakwerk verrichten meer concurrerend te maken ten opzicht van de zwarte markt is besloten schoonmaakwerk in huizen onder het verlaagde btw-tarief van 6% te brengen. Vanaf 15 september 2009 is het tijdelijke tarief van 6% voor het schilderen en stukadoren van huizen, die 15 jaar of ouder zijn, vervangen door een permanent tarief van 6% voor het schilderen en stukadoren van huizen, die twee jaar of ouder zijn. Vervallen monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting Onder voorwaarden geldt binnen de overdrachtsbelasting een vrijstelling voor monumenten. Deze vrijstelling komt te vervallen. In plaats daarvan zal een beter gerichte subsidie worden ingevoerd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal deze subsidie verstrekken.

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Highlights Prinsjesdag 2010 2011

Highlights Prinsjesdag 2010 2011 Highlights Prinsjesdag 2010 2011 0p Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de voorstellen voor fiscale wijzigingen voor het komende jaar bekend gemaakt. Hieronder geven wij - op hoofdlijnen - een

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013 Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Blaak & Breederveld Accountants 1 e Nieuwsbrief 2010

Blaak & Breederveld Accountants 1 e Nieuwsbrief 2010 1. PROFITEER VAN INVESTERINGSAFTREK IN 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost ter grootte van een deel

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start!

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Decemberbrief 2012 De méést ingrijpende maatregelen per 1 januari 2013 December 2012 In deze digitale decemberbrief is de stand

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Aan de orde. Eindejaarstips 2010. Inleiding. Controleer VAR-verklaringen telefonisch. Stap over op BTWkwartaalaangifte

Aan de orde. Eindejaarstips 2010. Inleiding. Controleer VAR-verklaringen telefonisch. Stap over op BTWkwartaalaangifte Aan de orde N i e u w s v o o r o n d e r n e m e n d e o n d e r n e m e r s Jaargang 20 Nr. 5-2010 I n d i t n u m m e r Controleer VAR-verklaringen telefonisch Stap over op BTWkwartaalaangifte Geef

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 2. Bevorderen ondernemerschap... 8 2.1. Fiscaal

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten

december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten 2011 Informatiebrochure met daarin onder meer: - wijzigingen die in 2011

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie