Federatie van Dorpshuizen Gelderland Zevenklapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federatie van Dorpshuizen Gelderland Zevenklapper"

Transcriptie

1 Federatie van Dorpshuizen Gelderland Zevenklapper Dienstenaanbod Federatie van Dorpshuizen Gelderland

2 De Federatie van Dorpshuizen Gelderland (FDG) is een samenwerkingsverband van dorpshuisbesturen, een bundeling van kennis en ervaring voor bestuur en beheer van Dorpshuizen, Kulturhuser en vergelijkbare sociaal-culturele accommodaties. Ruim 125 dorpshuizen kozen al voor de FDG als sterke, onafhankelijke belangenorganisatie die krachten, kennis en ervaring bundelt. Wij streven naar omstandigheden waardoor het plattelandsleven tot bloei kan komen. Wamel, 27 november 2008

3 Waarvoor kunnen leden bij de Federatie terecht? Collectieve kortingen Lastenverlichting Informatie Advies Belangenbehartiging Deskundigheidsbevordering Netwerk

4

5 Inhoudsopgave 1. Collectieve kortingen...1 Afdrachten auteursrechten...1 Verzekering Lastenverlichting... 3 Administratieve dienstverlening... 3 Loonadministratie en belasting... 3 Opstellen en controle jaarrekeningen Informatie... 5 Vraagbaak... 5 Voor elkaar... 5 De Nieuwsbrief... 6 Internet... 7 Overige publicaties Advies... 8 Kort advies... 8 Uitgebreid advies... 8 Juridisch advies... 9 P&O advies Belangenbehartiging Landelijk Provinciaal Lokaal Deskundigheidsbevordering Netwerken Vitaal Gelderland Kosten lidmaatschap Adressen De in deze brochure vermelde prijzen zijn de tarieven van 2009 tenzij uit de tekst duidelijk anders blijkt. Voor actuele gegevens kunt u terecht op

6

7 1. Collectieve kortingen Afdrachten auteursrechten Afdrachten Wanneer in openbare gelegenheden muziek ten gehore wordt gebracht, tv wordt gekeken of (video) films worden vertoond, moeten hiervoor auteursrechten worden betaald. Buma/Stemra, SENA en VIDEMA zijn organisaties die ervoor zorgdragen dat de auteurs, producenten en uitvoerenden betaald krijgen wanneer hun werk wordt bekeken, beluisterd of uitgevoerd. Dorpshuizen zijn openbare gelegenheden en als zodanig verplicht auteursrechten af te dragen. Buma/Stemra, SENA en VIDEMA voeren steekproefsgewijze controle uit op de naleving van de verplichting en kunnen bij overtreding boetes opleggen. Korting Voor haar leden heeft de Federatie een collectieve en uniforme regeling getroffen met Buma/Stemra waardoor de dorpshuizen in de laagste categorie vallen, ongeacht hun grootte. Daarbovenop is een fikse korting bedongen van bijna 50%. De jaarlijkse bijdrage voor Buma/Stemra is voor elk lid ± 290,-- incl. BTW en administratiekosten (daar waar het de achtergrondmuziek betreft; voor speciale uitvoeringen gelden andere normen). Op het kantoor van de Federatie kan men u nader informeren over de afdrachten. Daar kan ook uw aanmelding verzorgd worden, waarna u een rekening ontvangt met het gereduceerde tarief

8 Verzekering Welke verzekeringen Een dorpshuis moet zich op allerlei manieren verzekeren: Gebouw: opstal (bij eigendom), inventaris, glas, waterschade en kasgeld Medewerkers: aansprakelijkheid beheerders en vrijwilligers, ziektekosten en ongevallen Bestuur: bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand Vooral de Bedrijfsaansprakelijkheid Elk risico is te verzekeren door een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Korting De Federatie van Dorpshuizen heeft bedongen dat haar leden tegen gereduceerd tarief in aanmerking kunnen komen voor de bedrijvencompactpolis van Interpolis. Daarvoor wordt een risico-inventarisatie opgesteld, waarna in overleg wordt overeengekomen welke risico s men zelf wil dragen en tegen welke men zich wil verzekeren. Zo ontstaat een bedrijvencompactpolis waarin men naar keuze kan onderbrengen: het gebouw, de inventaris, de voorraad, bedrijfsstagnatie, auto s, bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en milieuschade. Kostenindicatie De omvang van de dekking, de hoogte van het eigen risico en soms ook de omzet van het dorpshuis bepalen de hoogte van de premie. Bij de Federatie zijn voorbeelden bekend van dorpshuizen die via deze regeling een besparing hebben bereikt van circa 1.000,-- op de jaarpremie. Op het kantoor van de Federatie beschikt men over nadere informatie. De uitvoering ligt bij de plaatselijke tussenpersonen van Interpolis (RABO)

9 2. Lastenverlichting Administratieve dienstverlening Mogelijkheden De Federatie verzorgt uw financiële administratie op maat: u levert de nota s en andere gegevens, onze medewerkers verwerken deze in uw boekhouding op de manier zoals u dat wenst. Ook adviseert de FDG in BTW aangiften; desgewenst kunnen die ook door ons kantoor verzorgd worden. Kosten Voor deze dienstverlening geldt een uurtarief van 45,-- (incl. BTW). Kostenindicatie Een klein dorpshuis (niet BTW plichtig, ± 500 inwoners) betaalt ons voor de uitbesteding van de boekhouding circa 1.500,-- per jaar. Een groot dorpshuis (BTW plichtig en ± 4000 inwoners) betaalt daarvoor circa 3.500,-- per jaar. Met de mensen op het kantoor kunt u nadere afspraken maken, ook kunt u een prijsindicatie opvragen. Overleg is in alle gevallen nodig om afspraken te maken over het boekhoudprogramma en een uniforme codering. Op basis van dit overleg wordt een offerte uitgebracht. Loonadministratie en belasting Mogelijkheden De Federatie verzorgt uw loonadministratie op maat: u levert de gegevens en onze medewerkers verzorgen de verdere afhandeling op de manier zoals u dat wenst: van een eenmalig opweg helpen tot een volledig verzorgde loonadministratie, inclusief jaaropgave van loonbelasting en premies en ziekteadministratie

10 Kosten De kosten voor deze dienstverlening bedragen 25,-- incl. BTW) per persoon per maand. De loonadministratie van één beheerder kost u 300,-- per jaar, inclusief ziekmelding en jaaropgave belastingdienst en bedrijfsvereniging. Bij het Federatiekantoor kunt u nadere afspraken maken. Overleg is in alle gevallen nodig over het boekhoudprogramma en een uniforme codering. Opstellen en controle jaarrekening Mogelijkheden De Federatie stelt jaarlijks uw jaarrekening en balans op, op basis van door u aangeleverde gegevens. Uiteraard is dit in combinatie met het verzorgen van uw financiële administratie nog eenvoudiger (en goedkoper). Ook kunnen we uw zelfopgestelde jaarrekening controleren en er een samenstellingsverklaring op afgeven. Voor het afgeven van een accountantsverklaring wordt een accountantskantoor ingeschakeld. De kosten worden doorberekend. Kosten Voor deze dienstverlening geldt een uurtarief van 45,-- (incl BTW). Kostenindicatie De kosten zijn afhankelijk van de tijd die ons administratiekantoor dient te investeren in het opstellen of controleren van de jaarrekening en zijn daarmee afhankelijk van de inzichtelijkheid van de boekhouding. Met het administratiekantoor van de Federatie kunt u nadere afspraken maken en een prijsindicatie opvragen. Overleg is in alle gevallen nodig met het oog op het boekhoudprogramma en een uniforme codering

11 3. Informatie Vraagbaak Wat is de Vraagbaak De Vraagbaak is een via internet toegankelijk naslagwerk dat helemaal is toegespitst op het besturen en beheren van dorpshuizen. Van oorsprong is het een zeer uitgebreid handboek dat in Noord-Brabant voor de dorpshuizen is opgezet en later samen met de Friese Federatie omgezet is naar internet. De Vraagbaak vergroot de zelfredzaamheid van de dorpshuizen. Inhoud In de vraagbaak is alle mogelijke informatie te vinden over bestuurs- en beleidszaken, vrijwilligers- en personeelsbeleid, barexploitatie, programmering en PR, beheer van gebouw en materiaal, enzovoorts. Waar mogelijk zijn voorbeelden bijgevoegd die u kunt downloaden en naar eigen inzicht kunt bewerken. De Vraagbaak is toegankelijk voor iedereen via Voor elkaar De grote kracht van een Federatie van Dorpshuizen is de bundeling van kennis en ervaring, waardoor niet iedereen gedwongen is telkens het wiel opnieuw uit te vinden: men kan profiteren van elkaars ervaring, elkaars creativiteit, elkaars vakmanschap. Veel vragen van dorpshuisbesturen kunnen eenvoudig worden beantwoord met voorbeelden van collega s die het al eens meemaakten. Onderwerpen Dat kan gaan over statuten, (ver)huurovereenkomsten, pachtovereenkomsten, arbeidscontracten, functieomschrijvingen en diverse reglementen, maar ook over bouw, inrichting en aanschaf

12 Halen en brengen De dorpshuizen van Gelderland hebben gezamenlijk een schat aan ervaring, een rijke variatie van voorbeelden voor anderen. Om ze regelmatig te kunnen actualiseren, vragen we u om ons uw overeenkomsten (in anonieme vorm) te laten gebruiken. Voorbeelden Voorbeelden kunnen bij de Federatie worden opgevraagd. Geen kosten Het opvragen en het laten toezenden van de voorbeelden is een gratis dienstverlening van de Federatie aan haar leden. Nieuwsbrief Nieuwsbrief is het blad van de Federatie dat minimaal drie keer per jaar verschijnt, om het contact binnen de Federatie te onderhouden en de leden van de nodige actuele informatie te voorzien. U treft er berichten van het bestuur, informatie over informatieve bijeenkomsten, berichten van de adviseurs, nieuwe of veranderde wettelijke regelingen, nieuwe manieren van beheer, verbetering van onze kwaliteit, voorbeelden van binnen en buiten de Federatie over nieuwbouw en nieuwbouwplannen, wat kranten ons vertellen, creatieve oplossingen van dorpshuizen, enzvoorts. Halen en brengen De Nieuwsbrief bewijst pas echt zijn waarde als contactorgaan van de Federatie als het voor en door de leden wordt gemaakt. We vragen u dan ook steeds alert te zijn op ontwikkelingen en gebeurtenissen in uw omgeving die ook voor collega-dorpshuizen van belang kunnen zijn, of heuglijke feiten waarvan het - 6 -

13 interessant is te horen (of te lezen). U kunt u nieuws per melden aan u kunt ook meteen contact opnemen met het in De Nieuwsbrief vermelde redactieadres. Abonnementen Een abonnement is voor leden gratis; zij krijgen een exemplaar toegestuurd per mail. De Nieuwsbrief is ook te downloaden van de website. Internet Op onze site vindt u naast de algemene basisgegevens de actuele informatie die niet op publicatie in ons blad ( De Nieuwsbrief ) kan wachten en informatie over de afzonderlijke leden. Ook vindt u er diverse informatie in digitale vorm zoals het dienstenaanbod van de Federatie. Halen en brengen De website is een aanvulling op andere communicatiemiddelen van de Federatie en kan voor een belangrijk deel door de leden worden ingevuld. Heeft u nieuws dat voor collega-dorpshuizen van belang kan zijn, laat het ons weten. Actualiteit Voor opgave van nieuws en actualisering van uw dorpshuisgegevens, kunt u op het kantoor van de Federatie terecht. Overige publicaties De Federatie geeft regelmatig publicaties uit. Verschenen zijn onder meer: Kwaliteitscontrole, meten is weten Calamiteitenplan Drank en horecawet BTB: bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid ( (i.v.m. mensen met een beperking) - 7 -

14 4. Advies Kort advies Het besturen en beheren van een dorpshuis vraagt steeds meer deskundigheid. De adviseurs en het kantoor van de Federatie kunnen u vanuit hun kennis, ervaringen en contacten met de dorpshuizen adviseren over allerlei zaken. In de advisering maken we onderscheid in kort, lang en juridisch advies. Onder kort advies verstaan we advies dat eenmalig een tijdsinvestering vraagt van maximaal een dagdeel. Voorbeelden Een dorpshuis vraagt advies om een standpunt te kunnen innemen in het nieuwe accommodatie-beleid van de gemeente. Een dorpshuis wil eens brainstormen over rol en functie in de nabije toekomst. Een dorpshuis wil zijn financiën anders organiseren maar weet niet hoe. Kosten Voor kort advies brengen we geen kosten in rekening. U kunt voor uw adviesvraag contact opnemen met het kantoor van de Federatie. Daar bekijkt men met u door wie de vraag het best kan worden beantwoord en op welke termijn. Uitgebreid advies Van een uitgebreid advies spreken we, wanneer we niet volstaan met een eenmalig antwoord of bijeenkomst. Dan gaat het over meer complexe vragen die een intensieve bemoeienis vergen. We komen in dat geval bij u langs om de vraag helder te krijgen en een aanpak af te spreken. Omdat er kosten aan verbonden zijn, brengen we een offerte uit om de afspraken vast te leggen. Voorbeelden Er is sprake van uitgebreid advies wanneer een dorpshuisbestuur ondersteuning wenst bij bijvoorbeeld (nieuw)bouwplannen, bij het doorlichten van de interne organisatie op beleid en kwaliteit of bij het vinden van nieuwe partners voor de vorming van een multifunctionele accommodatie. Voor uitgebreid advies in het kader van de provinciale subsidieregeling Vitaal Gelderland verwijzen we naar hoofdstuk

15 Kosten De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de benodigde ureninzet. In sommige gevallen kunnen deze kosten worden meegefinancierd in een groter verband, zoals een subsidieaanvraag. De kosten worden vooraf op basis van een offerte afgesproken. U kunt voor uw adviesvraag contact opnemen met het kantoor van de Federatie. Daar bekijkt men met u door wie de vraag het best kan worden beantwoorden op welke termijn. Juridisch advies Adviesverzoeken die een juridische beoordeling vragen, leggen we voor aan Stichting Zet, de ondersteuningsinstelling van de Brabantse Federatie. Zet Brabant beschikt over een jurist die gespecialiseerd is in het werkterrein van dorpshuizen en andere sociaal-culturele instellingen. Kosten Juridisch advies dat snel gegeven kan worden, brengen we niet in rekening. Wanneer het een langer traject vereist, neemt Stichting Zet de advisering over en brengt daarvoor een offerte uit. Voorbeelden Juridisch advies kan gaan om eenvoudige zaken zoals het beoordelen van bestaande huurcontracten of arbeidsovereenkomsten. Maar het kan ook gaan om meer complexe materie zoals arbeidsconflicten of het ontwerpen van overeenkomsten of statuten. U kunt voor uw adviesvraag contact opnemen met het kantoor van de Federatie. Daar bekijkt men met u door wie de vraag het best kan worden beantwoorden op welke termijn

16 P & O advies Als medewerkers in loondienst zijn van een dorpshuis, heeft het bestuur een formele werkgeverstaak. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren, is specifieke deskundigheid vereist. Dorpshuizen die lid zijn van de FDG kunnen gebruik maken van de deskundigheid van de afdeling personeelszaken van Spectrum. Deze kan organisaties op het gebied van personeel & organisatie ondersteunen. Voorbeelden P & O advies kan gaan over het werven van een beheerder, het maken van een functieprofiel, de inschaling, maar ook over de procedure bij een arbeidsconflict. Kosten Voor vragen die betrekking hebben op de CAO Welzijn is er de P & O helpdesk. U kunt maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 9.00 en uur terecht bij Joleen van Schaik, tel. (026) of mail: Deze dienstverlening is gratis. Ook ander advies dat snel gegeven kan worden, brengen wij niet in rekening. Wanneer het een langer traject vereist, brengen wij wel advieskosten in rekening. Wij brengen daarvoor een offerte uit. De P & O helpdesk kunt u rechtstreeks benaderen (zie bovenstaande). Voor vragen op het terrein van personeel en organisatie kunt u contact opnemen met het kantoor van de Federatie. Daar wordt samen met u bekeken wie de vraag het best kan beantwoorden en op welke termijn

17 5. Belangenbehartiging Landelijk In meerdere provincies zijn federaties van dorpshuizen actief of verkeren in de oprichtingsfase. Inmiddels zijn de eerste stappen ondernomen om ook hier de krachten te bundelen. Daarmee kan op landelijk niveau worden gewerkt aan de belangenbehartiging van dorpshuizen. Vooral op het gebied van wet- en regelgeving is het van belang invloed uit te oefenen op de landelijke overheid. Landelijke contacten met collega-organisaties leren de Federatie daarnaast ook hoe deze zijn georganiseerd en gefinancierd worden. Voorbeelden Toegankelijk maken van de Vraagbaak voor alle leden van de verschillende provinciale federaties. Lobby naar regering en Tweede Kamer over bijvoorbeeld de teruggave energiebelasting (REB), de tabakswet, de ARBO, milieuwetgeving, enz. Heeft u ervaringen met tegenstrijdige regelgevingen, waarvan u vindt dat ze op landelijk niveau moeten worden aangepakt, schroom dan niet om die door te geven aan het bestuur van de Federatie. Dat kan persoonlijk bij de Algemene Leden Vergaderingen of bij het kantoor van de Federatie in Wamel. Provinciaal Belangenbehartiging kan ook van belang zijn op provinciaal niveau, bijvoorbeeld wanneer de provincie Gelderland beleid voert dat ook de dorpshuizen aangaat. Dat kan gebeuren met regels waaraan de dorpshuizen zich moeten houden, maar het kan ook een stimuleringsbeleid zijn waarvan de dorpshuizen gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld in het kader van leefbaarheid platteland

18 Kosten De ondersteuningskosten van de adviseurs bij het opstellen van een plan komen niet ten laste van het dorpshuis. De adviseurs kunnen u alles vertellen over de regelgeving en de ondersteuningsmogelijkheden. Lokaal Dorpshuizen ondervinden - al dan niet gewaardeerd - de invloeden van gemeentelijk beleid. Denk aan het accommodatiebeleid, aan de subsidieverordening, bestemmingsplannen, kleine kernenbeleid. Dan kan het van belang zijn dat de dorpshuizen binnen één gemeente niet steeds elk individueel optreden, maar gezamenlijk hun belangen ter tafel brengen. Indien gewenst, kan een adviseur van de Federatie de dorpshuisbesturen voor een dergelijk gemeentelijk overleg bijeenbrengen. Juist hier is de bundeling van kennis en ervaring, maar zeker ook de bundeling van wensen en zorgen van belang. Kosten De kosten zijn vergelijkbaar met de verdeling tussen kort en uitgebreid advies. Voorbeelden In het kader van harmonisatie van beleid wil een nieuw gevormde gemeente de sociaalculturele accommodaties binnen haar grenzen een uniform huur- en prijsbeleid opleggen. Hier kan men slechts zaken doen als alle dorpshuizen binnen die gemeente voor zichzelf én voor elkaar opkomen. Wellicht meer nog is dit van belang wanneer voor grootonderhoud van de accommodaties één gemeentelijk budget verdeeld moet worden. Wenst u advisering van de Federatie in verband met het gemeentelijk beleid, dan kunt u contact opnemen met het kantoor van de Federatie

19 6. Deskundigheidsbevordering Het besturen en beheren van een dorpshuis vraagt een steeds grotere deskundigheid. Niet alleen om te blijven voldoen aan allerlei nieuwe of aangescherpte regelgevingen maar ook om vooruit te kijken naar wat de toekomst brengt en hoe het dorpshuis zich daarop kan voorbereiden. Kosten De kosten zijn geheel afhankelijk van de vorm van deskundigheid en de financiering die we ervoor kunnen vinden. De Federatie biedt een cursus, training of workshop aan als daar voldoende behoefte aan bestaat. Heeft u wensen op het terrein van deskundigheidsbevordering, neem dan contact op met de Federatie. Voorbeelden Deskundigheidsbevordering van besturen, beheerders en vrijwilligers bieden wij door het organiseren van themabijeenkomsten, cursussen of regionaal overleg. Zo kan de Federatie een korte cursus verzorgen waarin besturen leren op welke manier zij een meerjarenbeleid kunnen opstellen. Ook kunnen we bijvoorbeeld op verzoek een overleg tot stand brengen tussen beheerders. Daarnaast organiseert de FDG workshops zoals: opstellen van een ondernemingsplan, visieontwikkeling, financieel beleid, dorpshuis en Wmo, arbobeleid

20 7. Netwerken De Federatie van Dorpshuizen Gelderland is een samenwerkingsverband van dorpshuisbesturen, een bundeling van kennis en ervaring voor bestuur en beheer van dorpshuizen, kulturhuser, wijkcentra en vergelijkbare sociaal-culturele accommodaties. Het lidmaatschap biedt dan ook een uitgelezen mogelijkheid om te netwerken en dat is handig. Halen en brengen Een netwerk bewijst zijn waarde als de deelnemers allemaal zoveel mogelijk actief meedoen, alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en bereid zijn de eigen ervaringen te delen. Meer dan 125 actieve leden van de Federatie van Dorpshuizen Gelderland betekent een enorme bundeling van kennis en ervaring in het besturen en beheren van dorpshuizen. Voorbeelden Op de vraagbaak heeft u van alles gelezen over huurovereenkomsten. Via de Federatie heeft u enkele gratis voorbeelden ontvangen. Maar hoe gaat het dorpshuis even verder op er mee om? U belt met de penningmeester die u vorige week tegenkwam op de algemene ledenvergadering. De Federatie organiseert regelmatig regiobijeenkomsten en workshops waarin onderwerpen uitgelicht worden. Inhoudelijk interessant, maar ook minstens zo interessant om te netwerken

21 8. Vitaal Gelderland De oude subsidieregeling Vitaal Gelderland is verlengd voor de jaren 2008, 2009, 2010 en In de volksmond gebruiken we nog de term Subsidieregeling Vitaal Gelderland, maar de nieuwe benaming is Beleidsnota Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie. De regeling is voor de bouw en renovatie van Kulturhusen, dorpshuizen en wijkcentra om de sociale cohesie te bevorderen. Ruim dertig dorpshuizen hebben in de jaren 2005 t/m 2007 gebruik gemaakt van de subsidieregeling Vitaal Gelderland. Voor deze aanvragen zijn ze ondersteund door de twee adviseurs van de FDG. Bent u bestuurder van een dorpshuis dat een aanpassing goed kan gebruiken, informeer dan eens bij de adviseurs of de subsidieregeling ook voor uw dorpshuis van toepassing kan zijn. Definitie Een dorpshuis of wijkcentrum is een gebouw waarin (overwegend) nietcommerciële activiteiten plaatsvinden op sociaal, cultureel of religieus gebied, georganiseerd door plaatselijke verenigingen en organisaties. Een dorpshuis of wijkcentrum fungeert op deze wijze als een centrale ontmoetingsplaats in een gemeenschap. Criteria voor subsidie Wilt u met uw dorpshuis nieuwbouw, aanpassing of renovatie voor uitbreiding van tenminste één nieuwe functie die nog geen onderdak heeft in het pand, dan kunt u een subsidieaanvraag doen. Als functies worden genoemd: welzijn, zorg, cultuur, educatie en zakelijke/maatschappelijke dienstverlening. Subsidiabele kosten Bouwkosten en inrichtingskosten voor de publieke functies Voorbereidingskosten om tot de projectaanvraag te komen

22 Aanvrager subsidie Stichtingen of verenigingen van dorpshuizen en gemeenten die niet op winst gericht zijn. Hoogte subsidie Subsidiabel is 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van , mits de gemeente co-financieert. Co-financiering gemeente Vanaf 1 januari 2009 wordt van de gemeente verwacht dat zij tenminste 25% van de provinciale subsidie meefinanciert, dat wil zeggen 12,5% met een maximum van Indieningtermijn en beschikking De vaste data voor indienen van een subsidieaanvraag zijn losgelaten. Dat houdt in dat elke dag een aanvraag ingediend kan worden. De beschikking van de provincie is te verwachten binnen 13 weken na indienen. De benodigde vergunningen moeten dan wel in die tijd afgegeven zijn. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseur van de FDG: Nicolette Verkleij (026) Enkele rekenvoorbeelden Projectbegroting verbouwing: Financiering 2009, 2010 en 2011 Bijdrage Provincie Bijdrage gemeente verplicht Co-financiering fondsen/eigen bijdrage Totaal Projectbegroting verbouwing: Financiering 2009, 2010 en 2011 Bijdrage Provincie Bijdrage gemeente verplicht Co-financiering fondsen/eigen bijdrage Totaal Projectbegroting verbouwing: Financiering 2009, 2010 en 2011 Bijdrage Provincie Bijdrage gemeente verplicht Co-financiering fondsen/eigen bijdrage Totaal Projectbegroting verbouwing: Financiering 2009, 2010 en 2011 Bijdrage Provincie Bijdrage gemeente verplicht Co-financiering fondsen/eigen bijdrage Totaal

23 9. Kosten lidmaatschap Basisbedrag De contributie voor het lidmaatschap bestaat uit een basisbedrag en een toeslag die wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inwoners van het dorp of de wijk, het verzorgingsgebied. Het basisbedrag voor het jaar 2009: 150,--. Toeslag Tot 500 inwoners geen toeslag Tot 1000 inwoners geldt een toeslag van 62,-- Tot 2000 inwoners is de toeslag 111,75 Tot 3000 inwoners is de toeslag 151,-- Tot 4000 inwoners is de toeslag 179,-- Vanaf 4000 inwoners geldt een toeslag van 17,-- per inwoners. Het maximumbedrag voor het lidmaatschap is vastgesteld op 385,75 Korting Nieuwe leden betalen het eerste jaar alleen het basisbedrag. Indien een dorpshuis zich als lid aanmeldt na de zomervakantie, geldt voor dat kalenderjaar een reductie van 50%. Contributie wordt geheven per kalenderjaar

24 10. Adressen Federatie van Dorpshuizen Gelderland Bezoek- en postadres Ria Willems Clarissenstraat BN Wamel (0487) Openingstijden Maandag, dinsdag: uur uur Woensdag: uur Donderdag, vrijdag uur uur Buiten die tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken. Spectrum CMO Gelderland Postadres Postbus CA Velp Adviseurs Gerrit Kapteijns (026) Nicolette Verkleij (026) Redactie Nieuwsbrief Het kantoor van de Federatie of redactieadres als vermeld in De Nieuwsbrief Bestuur Dhr. F.L. Hogenbirk (voorzitter) Mevr. L. van der Aalst-Wolken (vice-voorzitter) Dhr. J.H.J.M. Mutsaers (secretaris/penningmeester) Dhr. H.H.Lensink (lid) Dhr. H.P.E. Loermans (lid) Dhr. L. Vonk (lid) Mevr. M.J.E.C. Wintraecken-van Banning (lid)

Federatie van Dorpshuizen Gelderland. Dienstenaanbod

Federatie van Dorpshuizen Gelderland. Dienstenaanbod Federatie van Dorpshuizen Gelderland Dienstenaanbod De Federatie van Dorpshuizen Gelderland (FDG) is een samenwerkingsverband van dorpshuisbesturen, een bundeling van kennis en ervaring voor bestuur en

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

Jaarplan 2015 VKK-FDG

Jaarplan 2015 VKK-FDG Jaarplan 2015 VKK-FDG De activiteiten van de stichting Werkorganisatie VKK-FDG zijn ondergebracht in de volgende vier thema s: 1. Communicatie en informatie 2. Programmering leefbaarheid en voorzieningen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Payroll Services voor de callcenterbranche

Payroll Services voor de callcenterbranche Payroll Services voor de callcenterbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

Vrijwillige inzet op het platteland

Vrijwillige inzet op het platteland Vrijwillige inzet op het platteland Vrijwillige inzet op het platteland Op het platteland is de afgelopen jaren veel veranderd en het vrijwilligerswerk op het platteland verandert ook. Hoe kunt u, als

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Payroll Services voor het MKB

Payroll Services voor het MKB Payroll Services voor het MKB Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers dan ook wel gehoord,

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening.

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening. Pagina 1 van 8 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie ( dienstenwijzer ) te verstrekken.

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen Geachte relatie, Op 1 januari 2013 is provisie op complexe producten verboden. Ook voor overige producten en schadeverzekeringen is een provisieverbod aannemelijk. Tevens zijn de provisies verlaagd en

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Welkom xx aanwezigen x van dorpsraad/belangenorganisatie x van dorpshuis / mfc / kh x dcp x ondersteuningsinstelling

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS

INFORMATIE VOOR OUDERS INFORMATIE VOOR OUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 0022000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als Dienstverleningsdocument 1. Waarom dit dienstverleningsdocument? Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als opdrachtgever verrichten. Mol Assurantiën B.V. is gespecialiseerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Achtergrond Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 is het derde programma voor de ontwikkeling van het platteland in Nederland,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Westenhage

Woonzorgcentrum Westenhage Driezorg Woonzorgcentrum Westenhage Wonen, Welzijn & Zorg bij Driezorg 1 Voorwoord In deze brochure vindt u informatie over Woonzorgcentrum Westenhage, in de wijk Westenholte te Zwolle. Wij vertrouwen

Nadere informatie

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Achtergrond Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 is het derde programma voor de ontwikkeling van het platteland in Nederland,

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT

COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT Organisatieonderdelen: Algemene Ledenvergadering De ingeschreven leden vormen samen de Algemene Ledenvergadering. De ALV stelt, op voorstel van het bestuur,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 2015

LEEFBAARHEID EN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 2015 LEEFBAARHEID EN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 2015 1. Ondersteuningsmogelijkheden. Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland DKK, HAN-Centre of Expertise Krachtige Kernen, ICS-adviseurs en Spectrum partner met

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: maandag 14 september 2015 16:00 Aan: M Wolfs; P Otten Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Spirato (doorgestuurd T. Weekers d.d. 14-09-2015) Van: Spirato [mailto:info=spirato.nl@mail195.atl21.rsgsv.net]

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen Duinvoet 36 8242 RB Lelystad 085 878 0578 info@nvgp.nl 2014 Over de vereniging De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten Artiestenverloningen.nl informatie over verlonen van artiesten In deze folder wordt u uitgebreid uitgelegd hoe het verlonen bij Artiestenverloningen.nl in zijn werk gaat. U krijgt algemene informatie over

Nadere informatie

Samenvatting reactienota

Samenvatting reactienota Samenvatting reactienota 1. De provincie concentreert zich op bovenlokale schaal op de ontwikkeling van de regio. De provincie draagt dus financieel niet meer bij in lokale projecten. - het onderscheid

Nadere informatie

AANVRAAG MODEL III SUBSIDIE CATEGORIE 2 (meer dan 5.000) UITGEBREID PROJECTPLAN (voor organisaties die geen werkgever 1 zijn)

AANVRAAG MODEL III SUBSIDIE CATEGORIE 2 (meer dan 5.000) UITGEBREID PROJECTPLAN (voor organisaties die geen werkgever 1 zijn) AANVRAAG MODEL III SUBSIDIE CATEGORIE 2 (meer dan 5.000) UITGEBREID PROJECTPLAN (voor organisaties die geen werkgever 1 zijn) Datum van indiening (art. 2.1 ASV 2 ) - Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting

12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting 12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting Waarom dit formulier U kunt met dit formulier teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting die u hebt betaald voor aardgas en elektriciteit die u hebt gebruikt

Nadere informatie

Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen. Geachte heer Woppenkamp,

Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen. Geachte heer Woppenkamp, Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen Geachte heer Woppenkamp, Bijgaand treft u onze aanvraag aan voor de middelen leefbaarheid niet krimpgebieden. De gemeente Slochteren

Nadere informatie

Op onze website kunt u alle hierboven genoemde documenten terugvinden.

Op onze website  kunt u alle hierboven genoemde documenten terugvinden. KRENDIJK FRMULIER VR HET AANVRAGEN VAN EEN PRJECTSUBSIDIE 2017 ALGEMENE INFRMATIE p 15 januari 2016 heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Die staan in de nota

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Muziekwijzer Inhoudsopgave

Muziekwijzer Inhoudsopgave Muziekwijzer Inhoudsopgave Bijlage Deel I (1 t/m 4): Regelzaken : over onderwerpen die, meestal éénmalig, geregeld moeten worden om de vereniging te laten functioneren Deel II (5 t/m 10): Beleidszaken

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229)

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de tarieven

Nadere informatie

LTO Noord contributieregeling 2015

LTO Noord contributieregeling 2015 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord LTO Noord contributieregeling 2015 LTO Noord is de vereniging van agrarische ondernemers. We behartigen de belangen van onze leden en bieden services en diensten aan.

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Diensten voor uw Aegon DB Abonnement. Print

Diensten voor uw Aegon DB Abonnement. Print Diensten voor uw Aegon DB Abonnement Print Diensten voor uw Aegon DB Abonnement Pensioenen zijn ingewikkelde, complexe producten. Aegon voelt de verantwoordelijkheid om u en uw medewerkers te helpen bij

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN Een goede keuze! Informatiebrochure Introductie in onze financiële dienstverlening. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3 Wat bieden wij? 4. Waarom een service-abonnement?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Openstellingbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek De regeling Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek is uitgewerkt in het Openstellingsbesluit

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Samenwerkingen die werken Marianne Haverkamp De Dag van de Zelfstandige 20 maart 2013 Even voorstellen Marianne Haverkamp Civiel jurist 6 jaar adviesbureau (diverse samenwerkingsvormen) 6 jaar overheid:

Nadere informatie

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen:

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen: Nr. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland, overwegende dat in de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 verzuimd is de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds aan gedeputeerde

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Risico s afdekken

Dienstverleningsdocument Risico s afdekken Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Dit dienstverleningsdocument is opgemaakt

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Huis en Zekerheid geeft kleur aan uw persoonlijk advies Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Bankzaken Huis en Zekerheid Abonnement Financieel Advies en bemiddeling particuliere schadeverzekering

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Tarieven en werkzaamheden Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Vergoedingenreglement

Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave UW ZORG, ONS WERK 2 U kunt rekenen op onze deskundige hulp Vier gratis diensten Hulp in het huishouden? ADVIES EN MODELOVEREENKOMSTEN 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB SERVICECENTRUM

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ DIENSTENWIJZER Als u met ons in zee gaat is het goed dat u meer weet over ons kantoor en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven we u hier duidelijkheid over. U vindt antwoorden op

Nadere informatie

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport;

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 136836 6 oktober 2016 Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Tarieven Hypotheek Menu De aanpak van de Vries en Partners BV Stap 1: Intake Stap 2: Oriëntatie en algemene informatie Stap 3: Advies op maat Stap 4: Offerte aanvragen

Nadere informatie