ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 01/ Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie Aspergekweekster is veroordeeld tot betaling aan de Staat van een bedrag van ,-- ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, in verband met uitbuiting van buitenlandse werknemers. De toegewezen vorderingen benadeelde partij zijn in mindering gebracht. De administratieve boetes zijn niet in mindering gebracht, omdat deze naar hun aard niet zien op het bewezenverklaarde misdrijf of de soortgelijke feiten. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK s-hertogenbosch Sector Strafrecht Parketnummer ontneming: 01/ Datum uitspraak: 14 maart 2012 Verkort vonnis van de rechtbank s-hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [veroordeelde], geboren te [geboorteplaats] op [1963], wonende te [woonplaats], [adres], thans gedetineerd te: PI Z-O, Evertsoord Ter Peel, GEV. Onderzoek van de zaak: De vordering van de officier van justitie strekt tot het opleggen van de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ,= ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De officier van justitie wijzigt de vordering in die zin dat thans subsidiair een bedrag ad ,= wordt gevorderd. Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 30 juni 2011, 20 september 2011 en 1 februari Tot het dossier behoren voorts: - conclusie van antwoord zijdens [veroordeelde]; - conclusie van repliek van de officier van justitie; - conclusie van dupliek zijdens [veroordeelde].

2 Feiten Bij vonnis van deze rechtbank van 4 oktober 2011 is [veroordeelde] (hierna: veroordeelde) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar terzake van mensenhandel meermalen gepleegd in de periode van 1 maart 2009 tot en met 26 juni De rechtbank heeft bij dat vonnis, kort gezegd, vastgesteld dat sprake is geweest van uitbuiting van met name buitenlandse werknemers, waarbij veroordeelde gebruik heeft gemaakt van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en van de kwetsbare positie van die werknemers. Zo heeft de rechtbank vastgesteld dat voor sorteerwerkzaamheden 5,-- per uur werd betaald en voor het steken van asperges 0,45 per kilogram. De rechtbank heeft op basis van onder meer een rapport van de arbeidsinspectie en verklaringen van de betrokken werknemers bewezen geacht dat een gemiddeld productieve aspergesteker niet zoveel kilogrammen per uur kan steken dat hij met een vergoeding van 0,45 per kilogram het minimumloon ad 7,12 netto per uur verdient. De vordering en de onderbouwing daarvan De officier van justitie legt aan haar vordering het volgende ten grondslag: Naast de bewezenverklaarde mensenhandel ten tijde van de aspergeoogst in 2009 heeft veroordeelde in het kader van de aspergeteelt in 2007 en 2008 soortgelijke feiten gepleegd, waarbij sprake is geweest van uitbuiting van werknemers. De officier van justitie heeft bij de vaststelling van de hoogte van de ontnemingsvordering -kort gezegd- de volgende systematiek gehanteerd: Allereerst is de arbeidsbehoefte vastgesteld op basis van de gestoken hoeveelheid kilo s asperges in 2007, 2008 en Vervolgens is de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel becijferd aan de hand van de verschillen tussen de te verlonen bedragen op basis van de berekende arbeidsbehoefte en de feitelijk uitbetaalde uren in de onderzochte jaren (daarbij is aansluiting gezocht bij de loonadministratie van veroordeelde). Aldus komt de officier van justitie tot de volgende berekening: kg gestoken asperges. De arbeidsbehoefte bedroeg 0,122 uur per kilo = arbeidsuren. Het uitbetaalde loon volgens de loonadministratie bedroeg in arbeidsuren tegen een netto loon van 8,--. ( ) x 8,-- = , kg gestoken asperges. De arbeidsbehoefte bedroeg 0,122 uur per kilo = arbeidsuren Het uitbetaalde loon volgens de loonadministratie bedroeg in arbeidsuren tegen een netto loon van 9,-- ( ) x 9,-- = , ,60 kg gestoken asperges. De arbeidsbehoefte bedroeg 0,122 uur per kilo = arbeidsuren

3 Het uitbetaalde loon volgens de loonadministratie bedroeg in uren tegen een netto loon van 7,74. ( ) x 7,74 = ,-- Het wederrechtelijk verkregen voordeel bedraagt in totaal ,--. Daarop dient een bedrag ad 7.277,76 in mindering te worden gebracht (te weten de toegewezen vorderingen benadeelde partijen), zodat een bedrag van ,24 resteert, aldus de officier van justitie. Subsidiair heeft de officier van justitie een berekening gemaakt aan de hand van het geldende wettelijk minimumloon in de jaren waardoor de berekening als volgt wordt. 2007: ( ) x 6, , : ( ) x 6, , : ( ) x 7, ,-- Na aftrek van de toegewezen vorderingen benadeelde partijen bedraagt de vordering bij dit subsidiaire standpunt in totaal ( ,-- minus 7277,--) ,--. Het standpunt van de verdediging - Er is geen sprake van wederrechtelijk verkregen voordeel; uitgaande van de door de fiscus gehanteerde norm van 17 tot 20 kg te steken asperges per uur is geen sprake van te weinig uitbetaald loon. Het betaalde loon ad 0,45 per kg was voldoende om minimaal het netto minimumloon te voldoen. Uit de salarisadministratie van veroordeelde blijkt dat minimaal het minimumloon werd verloond; - Er is geen sprake van een onherroepelijke veroordeling; gelet op de verweren kan een vordering (nog) niet worden toegewezen; - Veroordeelde is enkel veroordeeld voor feiten gepleegd in Voorzover het OM aanvoert dat sprake is van soortgelijke feiten in 2007 en 2008, had het die feiten ad informandum ten laste dienen te leggen. Nu dat niet is gebeurd, dient de vordering over de jaren 2007 en 2008 afgewezen te worden; - Bij de becijfering van het wederrechtelijk verkregen voordeel moeten boetebeschikkingen in het kader van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet in mindering worden gebracht. Het totaalbedrag van deze boetes overschrijdt het bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel, zodat per saldo geen sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel. - [veroordeelde] is al haar bezittingen kwijt. Zij heeft geen vermogen meer. Zij heeft nu en in de toekomst geen draagkracht om de vordering te voldoen en verzoekt derhalve op die grond nihilstelling dan wel matiging van het vast te stellen bedrag. De beoordeling De vordering is tijdig ingediend. Het meest vérstrekkende verweer, te weten dat de procedure in hoger beroep in de weg staat aan toewijzing van de onderhavige vordering, zal de rechtbank verwerpen. De stelling dat sprake moet zijn van een onherroepelijk strafvonnis voordat een vordering ex art. 36 e Sr kan worden toegewezen, vindt geen steun in het recht. Ook de stelling dat een vordering ex art. 36e Sr slechts voor soortgelijke feiten kan worden toegewezen als die feiten in de strafzaak ad informandum zijn meegenomen, vindt geen steun in het recht.

4 Het verweer dat boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag in mindering dienen te worden gebracht op het te berekenen wederrechtelijk verkregen voordeel verwerpt de rechtbank. De rechtbank stelt voorop dat bij de bepaling van het voordeel moet worden uitgegaan van het voordeel dat veroordeelde in concrete omstandigheden daadwerkelijk heeft behaald. Dat betekent echter niet zonder meer dat administratieve boetes, die naar hun aard niet zien op het bewezenverklaarde misdijf of de soortgelijke feiten (mensenhandel/uitbuiting periode 2007, 2008), in mindering dienen te worden gebracht op het te becijferen voordeel. Volgens vaste jurisprudentie is immers vereist dat alleen die kosten in mindering kunnen worden gebracht die in directe relatie staan tot de voltooiing van het delict, danwel noodzakelijk zijn om het delict te kunnen begaan. Dat geldt niet voor de opgelegde administratieve boetes. Een andere opvatting zou ook met zich brengen dat veroordeelde opgelegde bestuursrechtelijke boetes zou voldoen met wederrechtelijk verkregen inkomsten. Berekening wederrechtelijk verkregen voordeel over 2009 Onder verwijzing naar de bewijsmiddelen in het vonnis van 4 oktober 2011 staat vast dat veroordeelde zich in 2009 heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel meermalen gepleegd en dat de loonadministratie van veroordeelde geen betrouwbaar beeld geeft van de feitelijk betaalde uurlonen. Bij gebreke van een deugdelijke loonadministratie bij veroordeelde acht de rechtbank de door de officier van justitie gehanteerde systematiek in beginsel correct. Zij zal daarbij van de volgende gegevens uitgaan: Vaststaat dat sprake is geweest van ,60 kg gestoken asperges. Voor de arbeidsbehoefte is de officier van justitie uitgegaan van bedekte teelt. De getuige [getuige] heeft aangegeven dat bij veroordeelde sprake is van bedekte teelt. Veroordeelde heeft echter zowel ter terechtzitting van de strafzaak als bij de behandeling van deze vordering aangegeven dat bij haar sprake was van verwarmde teelt. De rechtbank zal dan ook voor wat betreft de berekening van de arbeidsbehoefte aansluiting zoeken bij de branchegegevens voor verwarmde teelt buiten (vermeld op het laatste blad bij bijlage 12 bij het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel). Dat betekent dat de rechtbank rekent met een arbeidsbehoefte van 0,096 uur per kilogram asperges (te weten 1151 uur/12000 kg opbrengst). Een en ander leidt tot een arbeidsbehoefte van 0,096 x ,60 = arbeidsuren. De rechtbank gaat er met de officier van justitie en conform de loonadministratie van veroordeelde van uit dat uren zijn verloond. Overeenkomstig het subsidiaire standpunt van de officier van justitie becijfert de rechtbank het wederrechtelijk voordeel van veroordeelde niet op basis van het door veroordeelde (en de officier van justitie primair) gehanteerde uurloon, maar op basis van het destijds geldende minimumloon dat veroordeelde bij correcte betaling had moeten voldoen. De rechtbank becijfert het wederrechtelijk voordeel als volgt: ( ) = x 7,12 = ,--. Wederrechtelijk verkregen voordeel 2007 en 2008 De rechtbank dient allereerst te beoordelen of voldaan is aan het criterium van soortgelijke feiten als bedoeld in art. 36e lid 2 Sr. Naar het oordeel van de rechtbank bestaan er voldoende aanwijzingen dat veroordeelde ook in 2007 en 2008 soortgelijke feiten heeft gepleegd. Haar bedrijfsvoering bij die oogsten was vrijwel hetzelfde, er werd overwegend gebruik gemaakt van buitenlandse werknemers. Ook hierna te bespreken gegevens met betrekking tot de gerealiseerde

5 omzetten en loonadministratie leveren voldoende aanwijzingen op om te concluderen dat sprake is geweest van uitbuiting. Ter zitting in de hoofdzaak op 20 september 2011 heeft veroordeelde verklaard dat zij haar werknemers 45 eurocent per kilogram betaald en dat zij al jaren op dezelfde manier werkt. Voor wat betreft het jaar 2007 volgt dit ook uit de verklaring van [werknemer1] en wat betreft 2008 uit de verklaring van [werknemer2]. De rechtbank zal dezelfde systematiek hanteren als in de berekening over 2009, met dien verstande dat wordt uitgegaan van een netto minimumloon van 6,79 per uur in 2007 en 6,95 in De arbeidsbehoefte wordt becijferd op x 0,096 = uren. De rechtbank gaat er met de officier van justitie en conform de loonadministratie van veroordeelde van uit dat uren zijn verloond. Het voordeel wordt becijferd op = x 6,79 = , De arbeidsbehoefte wordt becijferd op x 0,096 = uren. De rechtbank gaat er met de officier van justitie en conform de loonadministratie van veroordeelde van uit dat uren zijn verloond. Het voordeel wordt becijferd op = 6965 x 6,95 = ,--. Totaalbedrag vordering De rechtbank becijfert de totale vordering op ,--. Hierop dient in mindering te worden gebracht het aan benadeelde partijen toegewezen bedrag ad 7.277,76, zodat in beginsel voor toewijzing gereed ligt ,24. De rechtbank acht niet aannemelijk dat redelijkerwijs te verwachten is dat de huidige of toekomstige draagkracht van veroordeelde ontoereikend is of zal zijn om het te betalen bedrag te voldoen. Daartoe overweegt de rechtbank dat het verweer daartoe van de raadsman onvoldoende met bescheiden is gestaafd. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel op p. 27 melding maakt van aanzienlijke tegoeden op bankrekeningen in Luxemburg. Toepasselijke wetsartikelen De op te leggen maatregel is gegrond op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht. De uitspraak Stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van ,-- (éénhonderd en elfduizend achthonderd negenenzeventig euro). Legt aan [veroordeelde] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter grootte van ,-- (éénhonderd en elfduizend achthonderd negenenzeventig euro) ter ontneming van het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel, dat zij, door middel van of uit de baten van het feit ter zake waarvan zij is veroordeeld en soortgelijke feiten, heeft verkregen. Dit vonnis is gewezen door: mr. P.P.M. Rousseau, voorzitter, mr. J.G. Vos en mr. S. van Lokven, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.A.M. Cox-Wentholt, griffier, en is uitgesproken op 14 maart 2012.

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 Instantie Datum uitspraak 12 12 2012 Datum publicatie 12 12 2012 Zaaknummer 20 003229 11 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROE:2011:BR4339,

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 6 Nummers: 124 149 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 124 Hof s-hertogenbosch 1 juni 2011 LJN: BQ9885 Intrekking hoger beroep door verdachte. Belang

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam 29-06-2011 Datum publicatie Zaaknummer 22-08-2011 Rechtsgebieden 405840 / HA ZA 08-2334 Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 01-04-2015 Zaaknummer 200.132.857-01

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 01-04-2015 Zaaknummer 200.132.857-01 ECLI:NL:GHARL:2015:2350 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 01-04-2015 Zaaknummer 200.132.857-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 2200224312 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 Datum uitspraak: 24-05-2011 Datum publicatie: 24-05-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van:

Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van: Beschikking RECHTBANK ALMELO Sector civiel recht zaaknummer: 128288 / HA RK 12-36 datum beschikking: 18 juli 2012 (Im) Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van: Bertha

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:7947

ECLI:NL:GHARL:2013:7947 ECLI:NL:GHARL:2013:7947 Instantie Datum uitspraak 22-10-2013 Datum publicatie 25-10-2013 Zaaknummer 200.101.052-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2919 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 31-07-2015 Datum publicatie 31-07-2015 Zaaknummer 20-000583-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak 26-03-2014 Datum publicatie 01-04-2014 Zaaknummer C/01/264203 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:5910

ECLI:NL:GHARL:2014:5910 ECLI:NL:GHARL:2014:5910 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-008836-13 Uitspraak d.d.: 24 juli 2014 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BM1172, Rechtbank Rotterdam, 10/600204-09 Datum uitspraak: 14-04-2010 Datum publicatie: 14-04-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Cybercrime. ddos

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 14/27 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, voorzitter, dr. C.H.R. Bosman, wonende te Wassenaar, en mr. R.P.D. Kievit,

Nadere informatie

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL mr. Marijn Heemskerk Eline Willemsen (FairWork) MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT 2 - Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel Inhoudsopgave

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

LJN: BW9260, Rechtbank 's-hertogenbosch, 237622 HA ZA 11-1548 Print uitspraak

LJN: BW9260, Rechtbank 's-hertogenbosch, 237622 HA ZA 11-1548 Print uitspraak LJN: BW9260, Rechtbank 's-hertogenbosch, 237622 HA ZA 11-1548 Print uitspraak Datum uitspraak: 27-06-2012 Datum publicatie: 29-06-2012 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828

ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828 ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-07-2005 25-07-2005 03/2367 ZW + 03/2368 WAO

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18 03 2008 Datum publicatie 18 03 2008 Zaaknummer 10/711116 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting.

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting. Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: noot bij: Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond.. Bron: JA 2013/12 en JA 2013/13 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

3. De beoordeling in hoger beroep. Zaaknummer 200.103.753/01 18 december 2012 GERECHTSHOF AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

3. De beoordeling in hoger beroep. Zaaknummer 200.103.753/01 18 december 2012 GERECHTSHOF AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Zaaknummer 200.103.753/01 18 december 2012 GERECHTSHOF AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: [benadeelde], [Woonplaats], APPELLANT in principaal hoger beroep, GEÏNTIMEERDE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting WR 2013/74: 290-bedrijfsruimte dringend eigen gebruik: exploitatie supermarkt; eigen gebruik; dringendheid; duurzaamheid gebruik; verhuis- en inr... Klik hier om het document te openen in een browser venster

Nadere informatie