Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn?"

Transcriptie

1 Antwerpen 6 december 2011 Geachte cliënt Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Het socialistisch gedachtegoed heeft er in de regeringsverklaring Di Rupo ongetwijfeld voor gezorgd dat diverse maatregelen zullen worden getroffen om inkomsten van kapitaal een grotere bijdrage te laten leveren in de budgettaire inspanningen en dat de inkomsten uit arbeid tegelijkertijd worden gevrijwaard. Een hele reeks maatregelen treffen de arme zelfstandigen. Vooreerst weze het duidelijk: alles is te lezen in de Ontwerpverklaring over het algemeen beleid van 1 december 2011 en is dus nog geen wet. Vastgesteld wordt dat deze maatregelen schijnbaar geen weerslag op de regeringsbegroting van dit jaar hebben, zodat hieruit mag afgeleid worden dat geen enkele maatregel met terugwerkende kracht zou ingevoerd worden. Voortgaande op dit principe kunnen we nog vόόr 31/12/2011 enkele belangrijke stappen zetten om aan deze belastingverhogingen te ontsnappen. 1. Het tarief van de roerende voorheffing van 15 % wordt op 21 % gebracht 0 % blijft voor de gevallen waarin dit nu ingevolge art. 101bis e.v. KB Wib 92 voorzien is; 10 % wordt gehandhaafd voor liquidatieboni; 25 % blijft voor intresten en dividenden die momenteel aan dit tarief onderworpen zijn; 15 % blijft voor: o de Staatsbon uitgegeven in de periode tussen 24/11/2011 tot en met 2/12/2011; o de spaarrekeningen (de vrijstelling van de eerste intrestschijf wordt behouden (1 770,00 voor 2011); 21 % voor andere roerende inkomsten, zoals o.a. intresten en dividenden, auteursvergoeding, en dit tot een bedrag van ,00 ; Mogelijkheden: 21 % + 4 % = 25 % voor roerende inkomens van meer dan ,00, liquidatieboni en vrijgesteld deel spaarboekjes niet meegerekend. Vennootschappen opgericht na 01/01/1994 kunnen onder bepaalde voorwaarden dividenden uitkeren met een R.V. van 15 %. Vanaf volgend jaar dus van 21 % of zelfs 25 % als de totale roerende inkomsten hoger liggen dan ,00. TIP 1: Waarom dit jaar geen interim-dividend uitkeren? Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 1

2 Bestuurders of zaakvoerders die een creditsaldo hebben op hun lopende rekening in hun vennootschap kunnen daarvoor intresten ontvangen. Vanaf 01/01/2012 betaalt u 6 % meer aan roerende voorheffing! TIP 2: Ken reeds dit jaar intresten toe op de lopende rekening. Maak daarvoor eventueel een afzonderlijk contract. 2. Omzetting van aandelen aan toonder De ontwerpverklaring voorziet dat er in 2012 een taks van 1 % voorzien wordt bij de omzetting van de aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen en in aandelen op naam en in 2013 een taks van 2 %. Mogelijkheden: Waarom met de omzetting wachten tot in 2012 of 2013, terwijl op de omzetting nog dit jaar geen taks wordt geheven? o Haal dus uw aandelen uit uw bankkluis en koppel ze aan een bankrekening o Laat uw aandelen aan toonder van uw vennootschap op naam maken bij een notaris TIP 3: Zet uw aandelen aan toonder nog dit jaar om. 3. Energiebesparende maatregelen Er bestaat momenteel een aftrek van 40 % voor een aantal energiebesparende maatregelen, zoals de uitgaven voor waterverwarming op basis van zonne-energie, zonnepanelen, geothermische energieopwekking, onderhoud en vervanging van stookketels, isolatie van daken, muren en vloeren, plaatsing centrale verwarming met thermostatische kranen, energie-audit, met een absoluut maximum voor het jaar 2010 van 3 680,00 met mogelijke overdracht naar een volgend jaar; Deze aftrek wordt vanaf inkomstenjaar 2012 op federaal niveau volledig afgeschaft, met uitzondering van de dakisolatie die zou verminderd worden; Deze bevoegdheid wordt overgeheveld naar de gewesten, maar Minister Peeters heeft nu reeds verklaard dat er geen geld zou zijn om een gelijkaardige voordeel te geven Mogelijkheden: Hoewel in sommige teksten vermeld wordt dat er een contract moet bestaan daterend van vόόr 28/11/2011, geven andere teksten aan dat de uitgaven in de loop van 2011 nog aftrekbaar blijven. TIP 4: hoger vermelde energiebesparende maatregelen laten uitvoeren en betalen vόόr einde van dit jaar Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 2

3 4. Ecowagens Enkele jaren geleden voerde de federale overheid een milieukorting in voor kopers van milieuvriendelijke wagens die minder dan 115g/km (3 procent korting) en 105 g/km (15 procent korting) uitstoten. Ondertussen geven al 230 automodellen recht op zo n ecokorting; Mogelijkheden: Ook deze bonus wordt vanaf 2012 definitief afgeschaft; Ook deze bevoegdheid wordt naar de gewesten overgeheveld. Zelfde opmerking als boven. Wanneer u zou besluiten om in de onmiddellijke toekomst zulk een wagen aan te kopen, moet u dit nog vόόr 15 december van dit jaar een aantal maatregelen nemen, wil u vooralsnog kunnen genieten van deze ecokorting. Volgens het persbericht van FOD-Financiën van 30 november 2011 kan dit onder de volgende voorwaarden: o o Er dient een factuur van het voorschot opgesteld te worden van minstens het dubbele van de ecopremie; U dient een bestelbon vόόr 15 december 2011 in te dienen bij de administratie. TIP 5: wanneer u de aankoop van een ecowagen overweegt: doe het dit jaar en volg bovenstaande onderrichtingen op. 5. Meerwaarden op aandelen Momenteel zijn de meerwaarden op aandelen zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting volledig vrijgesteld; De meerwaarden op aandelen in de personenbelasting blijven volledig vrijgesteld. U kan dus nog steeds, zolang dit kadert in een normaal beheer als goed huisvader, als particulier vandaag een aandeel aankopen op de beurs en morgen dit met een flinke winst verkopen, als u ze al zou vinden de dag van vandaag in de huidige economische conjunctuur; Meerwaarden op aandelen (niet op obligaties) dienen voor de vennootschapsbelasting gerealiseerd te worden na één jaar (dag op dag), anders betaalt u een belasting van 25 %, waardoor bijna 30 % wordt afgeroomd van de meerwaarde; Aan de aftrekbaarheid van de minderwaarden in de vennootschap wordt niet geraakt. Mogelijkheden in de vennootschap: Realiseer de meerwaarden op uw aandelen nog vόόr het einde van dit jaar, anders dient u een flinke meerwaarde te realiseren van ongeveer 30 % (25 % + kosten) om winst te maken; Koop meer obligaties, want hierop is geen meerwaardebelasting. TIP 6: Realiseer eventuele meerwaarden op uw aandelen nog dit jaar. TIP 7: Vanaf volgend jaar dient u minstens één jaar te wachten vooraleer u een meerwaarde realiseert op uw aandelen, anders betaalt u 25 % aan belasting. TIP 8: Koop meer obligaties in uw vennootschap. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 3

4 6. Herziening van de wet op de onderkapitalisatie Het komt veel voor dat de moedervennootschap een geldlening toestaat aan de onderliggende werkmaatschappij. Momenteel moet men daar een marktconforme intrest voor aanrekenen. Deze intrest is aftrekbaar voor de dochter en is een belastbare winst voor de moedervennootschap; Er wordt vanaf volgend jaar een beperking ingevoerd op deze aftrek van de intresten tussen de intragroep, maar ook tussen derden; Deze beperking is op basis van een thin cap van 1/5. Dit betekent dat de intresten van een lening die hoger is dan vijfmaal het eigen vermogen van de vennootschap niet meer aftrekbaar zijn; Concreet betekent dit: o Uw vennootschap heeft een kapitaal van ,00 o Er zijn overgedragen verliezen van: ,00 o Uw eigen vermogen is dan: ,00 o De moeder staat een lening toe van: ,00 o Volgende intresten blijven aftrekbaar op: ,00 x 5 = ,00 o Intresten op ,00 zijn niet meer aftrekbaar. Concreet betekent dit ook dat een vennootschap met een negatief eigen vermogen zulke intresten helemaal niet meer mag aftrekken! Wanneer de lening wordt toegestaan tussen de intragroep moet de moeder wel de volledige intrest als opbrengst aangeven; Het gevolg is ongetwijfeld dat op internationaal niveau geen enkele investeerder nog bereid zal zijn geld te investeren in België Het wordt bang afwachten of de wet, die er ongetwijfeld komt, ook de bankleningen zal viseren. Sommigen menen dat maar ook tussen derden dient geïnterpreteerd te worden als tussen leden van de groep, waardoor de bankleningen er uit vallen. Mogelijkheden in de vennootschap: Tracht uw kapitaal in de onderliggende vennootschap te verhogen, wanneer de moeder een lening aan de onderliggende werkmaatschappij toestaat; Vermijd grote voorschotten van de moeder aan de dochter; Zorg dat de thin cap voldoet aan de regel van 1/5 vooraleer u een grotere lening aangaat. TIP 9: Verlaag nog dit jaar zo mogelijk de lopende rekeningen tussen de vennootschappen. TIP 10: Laat de werkmaatschappij zelf lenen en niet de moedermaatschappij. TIP 11: Vermijd zoveel mogelijk een lopende rekening tussen vennootschappen. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 4

5 7. Voordelen wagen Momenteel is het voordeel gelijk aan of km (naargelang de woon- werkafstand kleiner of groter is dan 25 km) vermenigvuldigd met de CO 2 -uitstoot per kilometer van de wagen en met een aan die CO 2 -uitstoot gekoppelde coëfficiënt; Ingevolge een wetswijziging aan het btw-wetboek en de Beslissing ET van 20 oktober 2011 kan de btw voor elk bedrijfsmiddel slechts afgetrokken worden in de mate dat dit voor haar economische activiteit gebruikt wordt. Dit betekent dat de btw voor de aankoop of het onderhoud en het verbruik van een bedrijfswagen, gebruikt door een personeelslid of de zaakvoerder van een vennootschap, slechts aftrekbaar is in de mate dat dit werkelijk als goed voor het bedrijf wordt aangewend. In concreto betekent dit dat de btw op alle kosten i.v.m. een bedrijfswagen als volgt dient te worden omgeslagen: o Gebruik voor privéverplaatsingen (= privé): km o Gebruik voor woon- werkverkeer (= privé): km o Gebruik voor werkelijk werk (= zaak): km Btw op alle kosten van deze wagen (aankoop, onderhoud, brandstof, is slechts aftrekbaar voor 1/3! Verplaatsingen van de privéwoonst naar het werk en omgekeerd zijn PRIVE! Men verwacht een aanpassing op deze circulaire, maar deze zal m.i. deze principes niet wijzigen, aangezien ze opgelegd werden door Europa De vraag kan gesteld worden wat de directe belastingen gaan doen indien we voor de btw zelf aangeven dat de wagen voor de btw slechts in ons voorbeeld voor 1/3 aftrekbaar is omdat hij maar voor 1/3 voor het bedrijf wordt aangewend Volgens de regeringsmaatregelen wordt het voordeel van alle aard voor de gratis ter beschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen vanaf 01/01/2012 berekend volgens de formule: o o Cataloguswaarde x % cfr. CO 2 -uitstoot x 6/7 Onder cataloguswaarde verstaat men de gefactureerde waarde met inbegrip van de btw en opties, zonder rekening te houden met de kortingen, verminderingen, afslagen en restorno s (nieuwwaarde!); De basis-co 2 -coëfficiënt bedraagt 5,5 % voor een CO 2 -uitstoot van: 95 g/km voor dieselvoertuigen 115 g/km voor benzinevoertuigen o Wanneer de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de basis-co 2 - coëfficiënt met 0,1 % per CO 2 -gram verhoogd, met een maximum van 18 %; o Wanneer de uitstoot lager ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de basis-co 2 - coëfficiënt met 0,1 % per CO 2 -gram verminderd, met een minimum van 4 %; o Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan een te indexeren bedrag van ; o Deze berekening wordt jaarlijks geïndexeerd; Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 5

6 Volgens dezelfde regeringsmaatregelen zal er in de vennootschap een verworpen uitgave (code 112) zijn van: Cataloguswaarde x % cfr. CO 2 -uitstoot x 6/7 x 17 % hetgeen in feite neerkomt op 1/7. Een klein overzicht met de huidige catalogusprijzen en CO 2 -uitstoot: Wagen Cataloguswaarde CO2 CO2-coëfficiënt Voordeel Verworpen basis aanpassing totaal uitgave Totaal Audi A , ,5-1,6 4,0 700,80 119,14 819,94 Audi A , ,5 1,4 6, ,69 379, ,74 Audi A , ,5 5,9 11, , , ,36 Audi Q , ,5 2,2 7, ,58 416, ,18 BMW 520i , ,5 4,0 9, ,86 560, ,50 BMW M , ,5 12,3 17, , , ,92 BMW X , ,5 12,1 17, , , ,76 Ford Fiesta , ,5 3,9 9,4 995,06 169, ,22 Ford Mondeo , ,5 10,8 16, ,44 612, ,51 Ford S-Max , ,5 11,7 17, ,51 716, ,81 Mercedes A , ,5 4,4 9, ,83 279, ,11 Mercedes C , ,5 3,7 9, ,06 566, ,17 Mercedes M , ,5 8,4 13, , , ,13 Mercedes SL , ,5 10,2 15, , , ,74 Opel Astra , ,5 3,1 8, ,68 216, ,04 Opel Corsa , ,5 0,9 6, ,14 170, ,33 Opel Zafira , ,5 6,2 11, ,79 375, ,11 Peugeot , ,5 3,2 8,7 670,40 113,97 784,37 Peugeot , ,5 9,8 15, ,45 517, ,35 Volvo S , ,5 11,4 16, ,69 829, ,58 Volvo V , ,5 7,4 12, ,09 562, ,13 Volvo XC , ,5 13,4 18, ,43 984, ,31 Mogelijkheden in de vennootschap: Het is duidelijk dat de vennootschap grotere wagens met een relatief grote CO 2 -uitstoot beter hun wagen aan de zaakvoerder verkopen en dat deze laatste eventueel zijn verplaatsingen voor het werk per kilometer aanrekent; Bedrijfswagens waarmee weinig worden gereden worden ook best verkocht, temeer daar minstens de btw slechts aftrekbaar is in verhouding tot de gereden bedrijfskilometers en de privékilometers, waarbij verplaatsingen van en naar het werk bij de privékilometers zullen geteld worden; De tabel werd opgesteld volgens de cataloguswaarde en de CO 2 -uitstoot voor de huidige nieuwe wagens. Oudere wagens hebben een grotere CO 2 -uitstoot, waardoor het voordeel nog groter is; Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 6

7 Zij die bijvoorbeeld een occasie BMW 520i hebben aangekocht voor bijvoorbeeld 5 000, betalen jaarlijks ruim aan voordelen (grotere uitstoot dan in tabel opgenomen). TIP 12: Verkoop grotere wagens aan de zaakvoerder en reken een kilometervergoeding. TIP 13: Vennootschappen die één of meer bedrijfswagens hebben voor de show verkopen best hun wagen(s). TIP 14: Vennootschappen die uit armoede een occasie bedrijfswagen gekocht hebben beoordelen of de aankoopprijs en de kosten werkelijk opwegen tegen dit nieuw voordeel van alle aard. 8. Accijnzen op tabak Accijnzen op tabak zullen verhoogd worden. TIP 15: Koop dit jaar nog uw sigaretten aan. * * * Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 7

8 Een greep uit de andere maatregelen voorzien in de ontwerp regeringsverklaring van Di Rupo die de zelfstandigen gaan pijn doen. Ik beperk me tot 11 maatregelen. 1. Notionele intrestaftrek Het maximumtarief van de notionele interestaftrek wordt herleid tot 3% (3,50 % voor KMO) voor de jaren 2012, 2013 en Voor 2015 en de volgende jaren wordt het plafond bij wet bepaald; De huidige mogelijkheid om tijdens de het boekjaar niet- afgetrokken notionele interest in de tijd uit te stellen zal voortaan worden geschrapt; De aanwending van de uitgestelde bestaande stock van de notionele interestaftrek zal worden beperkt zonder gevolgen voor de eerste schijf van 1 miljoen winst. 2. Aanleggen van een vermogenskadaster Dit blijkt uit diverse maatregelen: Intresten en dividenden onderworpen aan een RV-tarief van 25 % zullen automatisch opgenomen worden in een centraal punt bij ofwel de Nationale Bank, de Europese Centrale Bank, ofwel bij FOD-Financiën; Verplichting om buitenlandse bankrekeningen in een centraal register van de Nationale Bank aan te geven; Roerende inkomsten van meer dan zullen automatisch aan FOD-Financiën worden meegedeeld (controle op de toepassing van de regel van de verhoogde RV van 21 %); Het bankgeheim werd reeds bij wet van 17 oktober 2011 opgeheven 3. De vervroegde pensioenleeftijd wordt opgetrokken De minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen zal vanaf 2013 met 6 maanden verhogen en daarna met 6 maanden per jaar om in 2016 op 62 jaar te komen, in de privésector en in het algemeen stelsel van het openbaar ambt. De minimale loopbaanvoorwaarde zal in de privésector en in het algemeen stelsel van het openbaar ambt tegen 2015 geleidelijk aan op 40 jaar komen. Bij lange loopbanen zal men in twee uitzonderingen voorzien: het pensioen zal op 60 jaar kunnen bij 42 loopbaanjaren en op 61 jaar bij 41 loopbaanjaren. Jaar Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen jaar 35 (privé)/ 5 (overheid) loopbaanjaren jaar en 6 maanden 38 loopbaanjaren 60 jaar bij 40 loopbaanjaren jaar 39 loopbaanjaren 60 jaar bij 40 loopbaanjaren jaar en 6 maanden 40 loopbaanjaren 60 jaar bij 41 loopbaanjaren jaar 40 loopbaanjaren 60 jaar bij 42 loopbaanjaren en 61 jaar bij 41 loopbaanjaren Goed nieuws: Voor de 65-plussers zal de beroepsinkomensgrens worden afgeschaft voor de personen die in loopbaanjaren tellen. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 8

9 4. Cash-betalingen Art. 21 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme stelt dat een handelaar slechts een maximumbedrag van EUR in contanten mag ontvangen ongeacht de verkoop plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan; Dit bedrag zal geleidelijk verminderd worden en uiterlijk einde 2014 slechts bedragen. 5. Forfaits voor verwarming, elektriciteit en gratis woonst De forfaits van artikel 18, 3, 4 a) van het KB Wib 92 betreffende de verwarming en de elektriciteit voor de bedrijfsleiders en directiepersoneel worden opgetrokken naar voor de verwarming en 910 voor de elektriciteit. Momenteel is dit respectievelijk en 820 ) Voor het huurvoordeel van de gratis woonst door een bedrijfsleider wordt de coëfficiënt van 2 wordt verhoogd naar 3,8 voor de gebouwen met een kadastraal inkomen hoger dan 745. Dit betekent dat wie nu een KI heeft van het voordeel voor gratis woonst berekend wordt als volgt: o Nu: x 1,579 x 2 x 100 / 60 = 5 263,33 o Vanaf 01/001/2012: x 1,579 x 3,8 x 100 / 60 = ,33 6. BTW voor notarissen en deurwaarders Notarissen en deurwaarders zullen vanaf 01/01/12 btw dienen aan te rekenen op hun ereloon. Advocaten ontsnappen voorlopig (en totaal ten onrechte) nog aan de btw. 7. Strijd tegen sociale fraude De regering zal krachtige maatregelen nemen in de strijd tegen de sociale fraude, meer bepaald met betrekking tot: o de strijd tegen het zwartwerk; o de misbruiken van de detacheringen en van de terbeschikkingsstelling van werknemers; o de fraudegevallen betreffende het gebruik van valse stukken, o de strijd tegen de schijnzelfstandigen en de schijnwerknemers; o de strijd tegen het niet legitiem beroep doen op de inbreng in een vennootschap; o de strijd tegen de grensoverschrijdende fraude; o de strijd tegen de uitkeringenfraude en de invaliditeits- en gehandicaptenvergoedingen; o de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers in overleg met de sectoren. Overtreders zullen uitgesloten worden van bepaalde sociale voordelen die zij nu genieten. 8. Strijd tegen turbo vruchtgebruikconstructies De strijd tegen de "turbo vruchtgebruikconstructies" zal worden voortgezet, ofwel via een betere controle, ofwel via een regelgevend initiatief dat ertoe strekt de waarde van het voordeel in natura te bepalen. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 9

10 9. Strijd tegen fraude in risicosectoren Er zullen specifieke maatregelen worden genomen, inzonderheid betreffende de controle, om de fraude in "risicosectoren" (horeca, bouw, vleeshandel, schoonmaak, dienstencheques, enz.) te bestrijden; Voor de Horeca: in 2013 invoering van een niet manipuleerbaar kasregister waarop personeel, uren, geleverde goederen e.d. automatisch worden geregistreerd; Er zullen middelen worden uitgetrokken voor een uitbreiding van het personeelsbestand van de inspectiediensten die belast zijn met de strijd tegen fiscale en sociale fraude, teneinde de fraude efficiënter te kunnen bestrijden. 10. Interne pensioenvoorziening Momenteel kan een vennootschap voor zelfstandige zaakvoerders en bestuurders een individuele onderhandse pensioenovereenkomst afsluiten en deze financieren met een interne pensioenvoorziening; Dit zal vanaf 01/01/2012 niet meer mogelijk zijn; Op de premies zal een verzekeringstaks verschuldigd zijn van 4,4 %; Bestaande interne pensioenregeling moeten binnen de drie jaar geëxternialiseerd worden. Het tarief voor zulke overdracht bedraagt slechts 1,75 %. 11. Aftrek werkgeversbijdragen extralegale pensioenen en aangifte uitkering De regering zal de fiscale 80%-regel 1 evalueren om er de perverse gevolgen (sic) van bloot te leggen (het aandikken van de bezoldiging op het einde van de loopbaan om het hoogste fiscale voordeel te kunnen genieten (slik)) en die te vermijden; De voor de 2 de pensioenpijler gestorte bijdragen (groepsverzekering, ) zullen maar fiscaal aftrekbaar worden (in het kader van de 80 %-regel) indien ze recht geven op een aanvullend pensioen dat, bij het wettelijk pensioen samengevoegd, het niveau van het hoogste overheidspensioen niet overschrijdt; De belastingvoeten bij de uitkering van de 2 de pijler, opgebouwd op basis van de werkgeversbijdragen, zullen worden herzien: 20 % op 60 jaar, 18 % op 61 jaar, 16,5 % op 62 tot 64 jaar en 10 % op 65 jaar; De belastingverminderingen op de 2 de en de 3 de pijler, die momenteel berekend worden op basis van een bijzondere gemiddelde aanslagvoet, zullen op basis van een vast percentage van 30 % voor alle belastingplichtigen worden berekend, ongeacht het inkomen. * * * 1 De door een werkgever of werknemer betaalde bijdragen met het oog op de financiering van de 2 de pijler zijn momenteel maar fiscaal aftrekbaar voor zover het pensioen van de 2 de pijler waarop ze recht geven en het pensioen van de 1 ste pijler samen niet meer dan 80 % van de laatste jaarlijkse brutobezoldiging overschrijden. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 10

11 Maar er is ook goed nieuws. Ik heb één concrete maatregel gevonden die in het voordeel is van de zelfstandige: Er zal een bijkomende vermindering van de sociale bijdragen kunnen bekomen worden voor de eerste drie aanwervingen 2 in een KMO! In de hoop u hiermee van dienst geweest te zijn, verblijf ik Met de meeste achting Luc Ceulemans Accountant en belastingconsulent IAB 2 Bovenop de verminderingen van de sociale bijdragen die nu worden toegekend aan de werkgevers die hun eerste drie werknemers in dienst nemen, met een grotere vermindering van de sociale bijdrage en voor een langere periode. Die werkgevers zullen tijdens de twee eerste jaren bijna geen sociale lasten meer betalen voor de werknemers met een laag of middeninkomen, en verminderde lasten tijdens het derde jaar. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 11

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Planning the Year End Challenges ahead

Planning the Year End Challenges ahead www.pwc.com Challenges ahead Philippe Vanclooster Nieuwe wetgeving en circulaires voor vennootschappen Agenda 1. Introductie 2. Belangrijke wijzigingen in de wetgeving in 2012 3. Maatregelen aangekondigd

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

De nota Di Rupo: een aanval op spaarders, beleggers en grote vermogens

De nota Di Rupo: een aanval op spaarders, beleggers en grote vermogens SVBP Nieuwsflash Stremersch, Van Broekhoven & Partners legt de basisnota van formateur Elio Di Rupo onder het vergrootglas. Deze onrustwekkende nota met als misleidende titel Een efficiëntere federale

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen Federale regering 27/11/2014 Programmawet: belangrijkste maatregelen FINANCIËN 1. Forfaitaire beroepskosten In België zijn de lasten op arbeid te hoog in de personenbelasting. Verhoging van de forfaitaire

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie