Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn?"

Transcriptie

1 Antwerpen 6 december 2011 Geachte cliënt Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Het socialistisch gedachtegoed heeft er in de regeringsverklaring Di Rupo ongetwijfeld voor gezorgd dat diverse maatregelen zullen worden getroffen om inkomsten van kapitaal een grotere bijdrage te laten leveren in de budgettaire inspanningen en dat de inkomsten uit arbeid tegelijkertijd worden gevrijwaard. Een hele reeks maatregelen treffen de arme zelfstandigen. Vooreerst weze het duidelijk: alles is te lezen in de Ontwerpverklaring over het algemeen beleid van 1 december 2011 en is dus nog geen wet. Vastgesteld wordt dat deze maatregelen schijnbaar geen weerslag op de regeringsbegroting van dit jaar hebben, zodat hieruit mag afgeleid worden dat geen enkele maatregel met terugwerkende kracht zou ingevoerd worden. Voortgaande op dit principe kunnen we nog vόόr 31/12/2011 enkele belangrijke stappen zetten om aan deze belastingverhogingen te ontsnappen. 1. Het tarief van de roerende voorheffing van 15 % wordt op 21 % gebracht 0 % blijft voor de gevallen waarin dit nu ingevolge art. 101bis e.v. KB Wib 92 voorzien is; 10 % wordt gehandhaafd voor liquidatieboni; 25 % blijft voor intresten en dividenden die momenteel aan dit tarief onderworpen zijn; 15 % blijft voor: o de Staatsbon uitgegeven in de periode tussen 24/11/2011 tot en met 2/12/2011; o de spaarrekeningen (de vrijstelling van de eerste intrestschijf wordt behouden (1 770,00 voor 2011); 21 % voor andere roerende inkomsten, zoals o.a. intresten en dividenden, auteursvergoeding, en dit tot een bedrag van ,00 ; Mogelijkheden: 21 % + 4 % = 25 % voor roerende inkomens van meer dan ,00, liquidatieboni en vrijgesteld deel spaarboekjes niet meegerekend. Vennootschappen opgericht na 01/01/1994 kunnen onder bepaalde voorwaarden dividenden uitkeren met een R.V. van 15 %. Vanaf volgend jaar dus van 21 % of zelfs 25 % als de totale roerende inkomsten hoger liggen dan ,00. TIP 1: Waarom dit jaar geen interim-dividend uitkeren? Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 1

2 Bestuurders of zaakvoerders die een creditsaldo hebben op hun lopende rekening in hun vennootschap kunnen daarvoor intresten ontvangen. Vanaf 01/01/2012 betaalt u 6 % meer aan roerende voorheffing! TIP 2: Ken reeds dit jaar intresten toe op de lopende rekening. Maak daarvoor eventueel een afzonderlijk contract. 2. Omzetting van aandelen aan toonder De ontwerpverklaring voorziet dat er in 2012 een taks van 1 % voorzien wordt bij de omzetting van de aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen en in aandelen op naam en in 2013 een taks van 2 %. Mogelijkheden: Waarom met de omzetting wachten tot in 2012 of 2013, terwijl op de omzetting nog dit jaar geen taks wordt geheven? o Haal dus uw aandelen uit uw bankkluis en koppel ze aan een bankrekening o Laat uw aandelen aan toonder van uw vennootschap op naam maken bij een notaris TIP 3: Zet uw aandelen aan toonder nog dit jaar om. 3. Energiebesparende maatregelen Er bestaat momenteel een aftrek van 40 % voor een aantal energiebesparende maatregelen, zoals de uitgaven voor waterverwarming op basis van zonne-energie, zonnepanelen, geothermische energieopwekking, onderhoud en vervanging van stookketels, isolatie van daken, muren en vloeren, plaatsing centrale verwarming met thermostatische kranen, energie-audit, met een absoluut maximum voor het jaar 2010 van 3 680,00 met mogelijke overdracht naar een volgend jaar; Deze aftrek wordt vanaf inkomstenjaar 2012 op federaal niveau volledig afgeschaft, met uitzondering van de dakisolatie die zou verminderd worden; Deze bevoegdheid wordt overgeheveld naar de gewesten, maar Minister Peeters heeft nu reeds verklaard dat er geen geld zou zijn om een gelijkaardige voordeel te geven Mogelijkheden: Hoewel in sommige teksten vermeld wordt dat er een contract moet bestaan daterend van vόόr 28/11/2011, geven andere teksten aan dat de uitgaven in de loop van 2011 nog aftrekbaar blijven. TIP 4: hoger vermelde energiebesparende maatregelen laten uitvoeren en betalen vόόr einde van dit jaar Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 2

3 4. Ecowagens Enkele jaren geleden voerde de federale overheid een milieukorting in voor kopers van milieuvriendelijke wagens die minder dan 115g/km (3 procent korting) en 105 g/km (15 procent korting) uitstoten. Ondertussen geven al 230 automodellen recht op zo n ecokorting; Mogelijkheden: Ook deze bonus wordt vanaf 2012 definitief afgeschaft; Ook deze bevoegdheid wordt naar de gewesten overgeheveld. Zelfde opmerking als boven. Wanneer u zou besluiten om in de onmiddellijke toekomst zulk een wagen aan te kopen, moet u dit nog vόόr 15 december van dit jaar een aantal maatregelen nemen, wil u vooralsnog kunnen genieten van deze ecokorting. Volgens het persbericht van FOD-Financiën van 30 november 2011 kan dit onder de volgende voorwaarden: o o Er dient een factuur van het voorschot opgesteld te worden van minstens het dubbele van de ecopremie; U dient een bestelbon vόόr 15 december 2011 in te dienen bij de administratie. TIP 5: wanneer u de aankoop van een ecowagen overweegt: doe het dit jaar en volg bovenstaande onderrichtingen op. 5. Meerwaarden op aandelen Momenteel zijn de meerwaarden op aandelen zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting volledig vrijgesteld; De meerwaarden op aandelen in de personenbelasting blijven volledig vrijgesteld. U kan dus nog steeds, zolang dit kadert in een normaal beheer als goed huisvader, als particulier vandaag een aandeel aankopen op de beurs en morgen dit met een flinke winst verkopen, als u ze al zou vinden de dag van vandaag in de huidige economische conjunctuur; Meerwaarden op aandelen (niet op obligaties) dienen voor de vennootschapsbelasting gerealiseerd te worden na één jaar (dag op dag), anders betaalt u een belasting van 25 %, waardoor bijna 30 % wordt afgeroomd van de meerwaarde; Aan de aftrekbaarheid van de minderwaarden in de vennootschap wordt niet geraakt. Mogelijkheden in de vennootschap: Realiseer de meerwaarden op uw aandelen nog vόόr het einde van dit jaar, anders dient u een flinke meerwaarde te realiseren van ongeveer 30 % (25 % + kosten) om winst te maken; Koop meer obligaties, want hierop is geen meerwaardebelasting. TIP 6: Realiseer eventuele meerwaarden op uw aandelen nog dit jaar. TIP 7: Vanaf volgend jaar dient u minstens één jaar te wachten vooraleer u een meerwaarde realiseert op uw aandelen, anders betaalt u 25 % aan belasting. TIP 8: Koop meer obligaties in uw vennootschap. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 3

4 6. Herziening van de wet op de onderkapitalisatie Het komt veel voor dat de moedervennootschap een geldlening toestaat aan de onderliggende werkmaatschappij. Momenteel moet men daar een marktconforme intrest voor aanrekenen. Deze intrest is aftrekbaar voor de dochter en is een belastbare winst voor de moedervennootschap; Er wordt vanaf volgend jaar een beperking ingevoerd op deze aftrek van de intresten tussen de intragroep, maar ook tussen derden; Deze beperking is op basis van een thin cap van 1/5. Dit betekent dat de intresten van een lening die hoger is dan vijfmaal het eigen vermogen van de vennootschap niet meer aftrekbaar zijn; Concreet betekent dit: o Uw vennootschap heeft een kapitaal van ,00 o Er zijn overgedragen verliezen van: ,00 o Uw eigen vermogen is dan: ,00 o De moeder staat een lening toe van: ,00 o Volgende intresten blijven aftrekbaar op: ,00 x 5 = ,00 o Intresten op ,00 zijn niet meer aftrekbaar. Concreet betekent dit ook dat een vennootschap met een negatief eigen vermogen zulke intresten helemaal niet meer mag aftrekken! Wanneer de lening wordt toegestaan tussen de intragroep moet de moeder wel de volledige intrest als opbrengst aangeven; Het gevolg is ongetwijfeld dat op internationaal niveau geen enkele investeerder nog bereid zal zijn geld te investeren in België Het wordt bang afwachten of de wet, die er ongetwijfeld komt, ook de bankleningen zal viseren. Sommigen menen dat maar ook tussen derden dient geïnterpreteerd te worden als tussen leden van de groep, waardoor de bankleningen er uit vallen. Mogelijkheden in de vennootschap: Tracht uw kapitaal in de onderliggende vennootschap te verhogen, wanneer de moeder een lening aan de onderliggende werkmaatschappij toestaat; Vermijd grote voorschotten van de moeder aan de dochter; Zorg dat de thin cap voldoet aan de regel van 1/5 vooraleer u een grotere lening aangaat. TIP 9: Verlaag nog dit jaar zo mogelijk de lopende rekeningen tussen de vennootschappen. TIP 10: Laat de werkmaatschappij zelf lenen en niet de moedermaatschappij. TIP 11: Vermijd zoveel mogelijk een lopende rekening tussen vennootschappen. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 4

5 7. Voordelen wagen Momenteel is het voordeel gelijk aan of km (naargelang de woon- werkafstand kleiner of groter is dan 25 km) vermenigvuldigd met de CO 2 -uitstoot per kilometer van de wagen en met een aan die CO 2 -uitstoot gekoppelde coëfficiënt; Ingevolge een wetswijziging aan het btw-wetboek en de Beslissing ET van 20 oktober 2011 kan de btw voor elk bedrijfsmiddel slechts afgetrokken worden in de mate dat dit voor haar economische activiteit gebruikt wordt. Dit betekent dat de btw voor de aankoop of het onderhoud en het verbruik van een bedrijfswagen, gebruikt door een personeelslid of de zaakvoerder van een vennootschap, slechts aftrekbaar is in de mate dat dit werkelijk als goed voor het bedrijf wordt aangewend. In concreto betekent dit dat de btw op alle kosten i.v.m. een bedrijfswagen als volgt dient te worden omgeslagen: o Gebruik voor privéverplaatsingen (= privé): km o Gebruik voor woon- werkverkeer (= privé): km o Gebruik voor werkelijk werk (= zaak): km Btw op alle kosten van deze wagen (aankoop, onderhoud, brandstof, is slechts aftrekbaar voor 1/3! Verplaatsingen van de privéwoonst naar het werk en omgekeerd zijn PRIVE! Men verwacht een aanpassing op deze circulaire, maar deze zal m.i. deze principes niet wijzigen, aangezien ze opgelegd werden door Europa De vraag kan gesteld worden wat de directe belastingen gaan doen indien we voor de btw zelf aangeven dat de wagen voor de btw slechts in ons voorbeeld voor 1/3 aftrekbaar is omdat hij maar voor 1/3 voor het bedrijf wordt aangewend Volgens de regeringsmaatregelen wordt het voordeel van alle aard voor de gratis ter beschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen vanaf 01/01/2012 berekend volgens de formule: o o Cataloguswaarde x % cfr. CO 2 -uitstoot x 6/7 Onder cataloguswaarde verstaat men de gefactureerde waarde met inbegrip van de btw en opties, zonder rekening te houden met de kortingen, verminderingen, afslagen en restorno s (nieuwwaarde!); De basis-co 2 -coëfficiënt bedraagt 5,5 % voor een CO 2 -uitstoot van: 95 g/km voor dieselvoertuigen 115 g/km voor benzinevoertuigen o Wanneer de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de basis-co 2 - coëfficiënt met 0,1 % per CO 2 -gram verhoogd, met een maximum van 18 %; o Wanneer de uitstoot lager ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de basis-co 2 - coëfficiënt met 0,1 % per CO 2 -gram verminderd, met een minimum van 4 %; o Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan een te indexeren bedrag van ; o Deze berekening wordt jaarlijks geïndexeerd; Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 5

6 Volgens dezelfde regeringsmaatregelen zal er in de vennootschap een verworpen uitgave (code 112) zijn van: Cataloguswaarde x % cfr. CO 2 -uitstoot x 6/7 x 17 % hetgeen in feite neerkomt op 1/7. Een klein overzicht met de huidige catalogusprijzen en CO 2 -uitstoot: Wagen Cataloguswaarde CO2 CO2-coëfficiënt Voordeel Verworpen basis aanpassing totaal uitgave Totaal Audi A , ,5-1,6 4,0 700,80 119,14 819,94 Audi A , ,5 1,4 6, ,69 379, ,74 Audi A , ,5 5,9 11, , , ,36 Audi Q , ,5 2,2 7, ,58 416, ,18 BMW 520i , ,5 4,0 9, ,86 560, ,50 BMW M , ,5 12,3 17, , , ,92 BMW X , ,5 12,1 17, , , ,76 Ford Fiesta , ,5 3,9 9,4 995,06 169, ,22 Ford Mondeo , ,5 10,8 16, ,44 612, ,51 Ford S-Max , ,5 11,7 17, ,51 716, ,81 Mercedes A , ,5 4,4 9, ,83 279, ,11 Mercedes C , ,5 3,7 9, ,06 566, ,17 Mercedes M , ,5 8,4 13, , , ,13 Mercedes SL , ,5 10,2 15, , , ,74 Opel Astra , ,5 3,1 8, ,68 216, ,04 Opel Corsa , ,5 0,9 6, ,14 170, ,33 Opel Zafira , ,5 6,2 11, ,79 375, ,11 Peugeot , ,5 3,2 8,7 670,40 113,97 784,37 Peugeot , ,5 9,8 15, ,45 517, ,35 Volvo S , ,5 11,4 16, ,69 829, ,58 Volvo V , ,5 7,4 12, ,09 562, ,13 Volvo XC , ,5 13,4 18, ,43 984, ,31 Mogelijkheden in de vennootschap: Het is duidelijk dat de vennootschap grotere wagens met een relatief grote CO 2 -uitstoot beter hun wagen aan de zaakvoerder verkopen en dat deze laatste eventueel zijn verplaatsingen voor het werk per kilometer aanrekent; Bedrijfswagens waarmee weinig worden gereden worden ook best verkocht, temeer daar minstens de btw slechts aftrekbaar is in verhouding tot de gereden bedrijfskilometers en de privékilometers, waarbij verplaatsingen van en naar het werk bij de privékilometers zullen geteld worden; De tabel werd opgesteld volgens de cataloguswaarde en de CO 2 -uitstoot voor de huidige nieuwe wagens. Oudere wagens hebben een grotere CO 2 -uitstoot, waardoor het voordeel nog groter is; Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 6

7 Zij die bijvoorbeeld een occasie BMW 520i hebben aangekocht voor bijvoorbeeld 5 000, betalen jaarlijks ruim aan voordelen (grotere uitstoot dan in tabel opgenomen). TIP 12: Verkoop grotere wagens aan de zaakvoerder en reken een kilometervergoeding. TIP 13: Vennootschappen die één of meer bedrijfswagens hebben voor de show verkopen best hun wagen(s). TIP 14: Vennootschappen die uit armoede een occasie bedrijfswagen gekocht hebben beoordelen of de aankoopprijs en de kosten werkelijk opwegen tegen dit nieuw voordeel van alle aard. 8. Accijnzen op tabak Accijnzen op tabak zullen verhoogd worden. TIP 15: Koop dit jaar nog uw sigaretten aan. * * * Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 7

8 Een greep uit de andere maatregelen voorzien in de ontwerp regeringsverklaring van Di Rupo die de zelfstandigen gaan pijn doen. Ik beperk me tot 11 maatregelen. 1. Notionele intrestaftrek Het maximumtarief van de notionele interestaftrek wordt herleid tot 3% (3,50 % voor KMO) voor de jaren 2012, 2013 en Voor 2015 en de volgende jaren wordt het plafond bij wet bepaald; De huidige mogelijkheid om tijdens de het boekjaar niet- afgetrokken notionele interest in de tijd uit te stellen zal voortaan worden geschrapt; De aanwending van de uitgestelde bestaande stock van de notionele interestaftrek zal worden beperkt zonder gevolgen voor de eerste schijf van 1 miljoen winst. 2. Aanleggen van een vermogenskadaster Dit blijkt uit diverse maatregelen: Intresten en dividenden onderworpen aan een RV-tarief van 25 % zullen automatisch opgenomen worden in een centraal punt bij ofwel de Nationale Bank, de Europese Centrale Bank, ofwel bij FOD-Financiën; Verplichting om buitenlandse bankrekeningen in een centraal register van de Nationale Bank aan te geven; Roerende inkomsten van meer dan zullen automatisch aan FOD-Financiën worden meegedeeld (controle op de toepassing van de regel van de verhoogde RV van 21 %); Het bankgeheim werd reeds bij wet van 17 oktober 2011 opgeheven 3. De vervroegde pensioenleeftijd wordt opgetrokken De minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen zal vanaf 2013 met 6 maanden verhogen en daarna met 6 maanden per jaar om in 2016 op 62 jaar te komen, in de privésector en in het algemeen stelsel van het openbaar ambt. De minimale loopbaanvoorwaarde zal in de privésector en in het algemeen stelsel van het openbaar ambt tegen 2015 geleidelijk aan op 40 jaar komen. Bij lange loopbanen zal men in twee uitzonderingen voorzien: het pensioen zal op 60 jaar kunnen bij 42 loopbaanjaren en op 61 jaar bij 41 loopbaanjaren. Jaar Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen jaar 35 (privé)/ 5 (overheid) loopbaanjaren jaar en 6 maanden 38 loopbaanjaren 60 jaar bij 40 loopbaanjaren jaar 39 loopbaanjaren 60 jaar bij 40 loopbaanjaren jaar en 6 maanden 40 loopbaanjaren 60 jaar bij 41 loopbaanjaren jaar 40 loopbaanjaren 60 jaar bij 42 loopbaanjaren en 61 jaar bij 41 loopbaanjaren Goed nieuws: Voor de 65-plussers zal de beroepsinkomensgrens worden afgeschaft voor de personen die in loopbaanjaren tellen. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 8

9 4. Cash-betalingen Art. 21 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme stelt dat een handelaar slechts een maximumbedrag van EUR in contanten mag ontvangen ongeacht de verkoop plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan; Dit bedrag zal geleidelijk verminderd worden en uiterlijk einde 2014 slechts bedragen. 5. Forfaits voor verwarming, elektriciteit en gratis woonst De forfaits van artikel 18, 3, 4 a) van het KB Wib 92 betreffende de verwarming en de elektriciteit voor de bedrijfsleiders en directiepersoneel worden opgetrokken naar voor de verwarming en 910 voor de elektriciteit. Momenteel is dit respectievelijk en 820 ) Voor het huurvoordeel van de gratis woonst door een bedrijfsleider wordt de coëfficiënt van 2 wordt verhoogd naar 3,8 voor de gebouwen met een kadastraal inkomen hoger dan 745. Dit betekent dat wie nu een KI heeft van het voordeel voor gratis woonst berekend wordt als volgt: o Nu: x 1,579 x 2 x 100 / 60 = 5 263,33 o Vanaf 01/001/2012: x 1,579 x 3,8 x 100 / 60 = ,33 6. BTW voor notarissen en deurwaarders Notarissen en deurwaarders zullen vanaf 01/01/12 btw dienen aan te rekenen op hun ereloon. Advocaten ontsnappen voorlopig (en totaal ten onrechte) nog aan de btw. 7. Strijd tegen sociale fraude De regering zal krachtige maatregelen nemen in de strijd tegen de sociale fraude, meer bepaald met betrekking tot: o de strijd tegen het zwartwerk; o de misbruiken van de detacheringen en van de terbeschikkingsstelling van werknemers; o de fraudegevallen betreffende het gebruik van valse stukken, o de strijd tegen de schijnzelfstandigen en de schijnwerknemers; o de strijd tegen het niet legitiem beroep doen op de inbreng in een vennootschap; o de strijd tegen de grensoverschrijdende fraude; o de strijd tegen de uitkeringenfraude en de invaliditeits- en gehandicaptenvergoedingen; o de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers in overleg met de sectoren. Overtreders zullen uitgesloten worden van bepaalde sociale voordelen die zij nu genieten. 8. Strijd tegen turbo vruchtgebruikconstructies De strijd tegen de "turbo vruchtgebruikconstructies" zal worden voortgezet, ofwel via een betere controle, ofwel via een regelgevend initiatief dat ertoe strekt de waarde van het voordeel in natura te bepalen. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 9

10 9. Strijd tegen fraude in risicosectoren Er zullen specifieke maatregelen worden genomen, inzonderheid betreffende de controle, om de fraude in "risicosectoren" (horeca, bouw, vleeshandel, schoonmaak, dienstencheques, enz.) te bestrijden; Voor de Horeca: in 2013 invoering van een niet manipuleerbaar kasregister waarop personeel, uren, geleverde goederen e.d. automatisch worden geregistreerd; Er zullen middelen worden uitgetrokken voor een uitbreiding van het personeelsbestand van de inspectiediensten die belast zijn met de strijd tegen fiscale en sociale fraude, teneinde de fraude efficiënter te kunnen bestrijden. 10. Interne pensioenvoorziening Momenteel kan een vennootschap voor zelfstandige zaakvoerders en bestuurders een individuele onderhandse pensioenovereenkomst afsluiten en deze financieren met een interne pensioenvoorziening; Dit zal vanaf 01/01/2012 niet meer mogelijk zijn; Op de premies zal een verzekeringstaks verschuldigd zijn van 4,4 %; Bestaande interne pensioenregeling moeten binnen de drie jaar geëxternialiseerd worden. Het tarief voor zulke overdracht bedraagt slechts 1,75 %. 11. Aftrek werkgeversbijdragen extralegale pensioenen en aangifte uitkering De regering zal de fiscale 80%-regel 1 evalueren om er de perverse gevolgen (sic) van bloot te leggen (het aandikken van de bezoldiging op het einde van de loopbaan om het hoogste fiscale voordeel te kunnen genieten (slik)) en die te vermijden; De voor de 2 de pensioenpijler gestorte bijdragen (groepsverzekering, ) zullen maar fiscaal aftrekbaar worden (in het kader van de 80 %-regel) indien ze recht geven op een aanvullend pensioen dat, bij het wettelijk pensioen samengevoegd, het niveau van het hoogste overheidspensioen niet overschrijdt; De belastingvoeten bij de uitkering van de 2 de pijler, opgebouwd op basis van de werkgeversbijdragen, zullen worden herzien: 20 % op 60 jaar, 18 % op 61 jaar, 16,5 % op 62 tot 64 jaar en 10 % op 65 jaar; De belastingverminderingen op de 2 de en de 3 de pijler, die momenteel berekend worden op basis van een bijzondere gemiddelde aanslagvoet, zullen op basis van een vast percentage van 30 % voor alle belastingplichtigen worden berekend, ongeacht het inkomen. * * * 1 De door een werkgever of werknemer betaalde bijdragen met het oog op de financiering van de 2 de pijler zijn momenteel maar fiscaal aftrekbaar voor zover het pensioen van de 2 de pijler waarop ze recht geven en het pensioen van de 1 ste pijler samen niet meer dan 80 % van de laatste jaarlijkse brutobezoldiging overschrijden. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 10

11 Maar er is ook goed nieuws. Ik heb één concrete maatregel gevonden die in het voordeel is van de zelfstandige: Er zal een bijkomende vermindering van de sociale bijdragen kunnen bekomen worden voor de eerste drie aanwervingen 2 in een KMO! In de hoop u hiermee van dienst geweest te zijn, verblijf ik Met de meeste achting Luc Ceulemans Accountant en belastingconsulent IAB 2 Bovenop de verminderingen van de sociale bijdragen die nu worden toegekend aan de werkgevers die hun eerste drie werknemers in dienst nemen, met een grotere vermindering van de sociale bijdrage en voor een langere periode. Die werkgevers zullen tijdens de twee eerste jaren bijna geen sociale lasten meer betalen voor de werknemers met een laag of middeninkomen, en verminderde lasten tijdens het derde jaar. Hoe kan je Di Rupo te snel af zijn? Luc Ceulemans Pagina 11

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen.

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. 1.2.2. Ontvangsten Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. Wat het onderdeel ontvangsten betreft, wordt er gezorgd voor een grotere bijdrage van de inkomsten uit kapitaal,

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 I. ROERENDE INKOMSTEN HERVORMING VAN DE FISCALITEIT VAN DE ROERENDE INKOMSTEN Wat is de situatie vandaag? Interesten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update 21.12.2011 Beste lezer, Het Vlinderakkoord beroert het fiscaal landschap als zelden tevoren. In deze Taxforius Special vindt u de krijtlijnen van

Nadere informatie

Begroting wordt u ook gestrikt?

Begroting wordt u ook gestrikt? ONDERNEMEN // 28.03.2012 Begroting 2012 - wordt u ook gestrikt? Auteurs: Jan Sandra Na de federale verkiezingen van juni 2010 kende ons land de langste regeringsvorming uit de geschiedenis. De crisis van

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Begroting 2012 Wordt u ook gestrikt? Datum 9 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Welke impact heeft de regering Di Rupo op u als bedrijfsleider? Datum 26 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Spotlights - december 2011

Spotlights - december 2011 Spotlights - december 2011 Begrotingsmaatregelen 2012-2014: een overzicht Na meer dan 500 dagen onderhandelen, sloten de regeringsonderhandelaars onder andere een begrotingsakkoord. Een groot deel van

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569. 12 aril 2012 Regeerakkoord en nieuwe fiscale maatregelen In onze vorige nieuwsbrief stelden wij u de fiscale maatregelen uit het nieuwe begrotingsakkoord voor. Intussen heeft dit regeringsakkoord aanleiding

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk Praktische afspraken Gelieve uw gsm op stil te zetten Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vraagstelling Slide-show vindt u

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN

De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN 1 Wijziging in de aan te geven voordelen van alle aard a) De voordelen alle aard op bedrijfswagens (VAA) Art.

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners www.dvvc.be Onderwerp De nieuwe belastingen van Di Rupo I Datum 7 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Overzicht van de maatregelen inzake pensioen en brugpensioen in het regeerakkoord Tijdens de regeringsverklaring van 7 december ll. noemde premier Di Rupo

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30 In samenwerking met Programma Inleiding (Patrick Kessels) ADMB (Peter Van Eynde) ZENITO (Jos Meyen) Begrotingsmaatregelen (Peter Vandersteegen en Patrick Kessels) Slotwoord (Peter Vandersteegen) Het einde

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Contrôle budgétaire 2013 Fiscale ontvangsten Voor een totaal bedrag van 364 miljoen Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen Blijft: 259 miljoen Vergelijk: Besparingen op primaire:

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Sint-Andries, 10 december 2012

Sint-Andries, 10 december 2012 Sint-Andries, 10 december 2012 Beste klant, Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering OVER HET OUDE JAAR Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie