JAARRAPPORT CGI 2011 JAARRAPPORT 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARRAPPORT CGI 2011 JAARRAPPORT 2012"

Transcriptie

1 JAARRAPPORT 2012 Comité Gemeentehulp Israel

2 Inhoudsopgave jaarrapport CGI 2012 Pagina Jaarverslag algemeen 3 Jaarverslag bestuur 6 Balans per 31 december 2012 na resultaat verwerking 8 Resultatenrekening Algemene toelichting 10 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Vergelijking begroting en werkelijke cijfers Begroting Toelichting op de begroting Overzicht giften 2012 en

3 Bestuursverslag 2012 Statutaire naam Stichting Comite Gemeentehulp Israel, statutaire zetel Amstelveen Doelstelling van de stichting Stichting Comite Gemeentehulp Israel geaffilieerd met de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland). Het CGI heeft ten doel om de Messiaanse gemeenten in Israël en de door die gemeenten ontplooid wordende activiteiten met alle tot zijn beschikking staande middelen te steunen en de belangen van die gemeenten te behartigen in Nederland en België. Onder Messiaanse gemeenten worden verstaan gemeenschappen van gelovigen die zich baseren op de belijdenis van Jezus Christus als de Messias voor Israël en alle volkeren. CGI wil de onderlinge verbondenheid tussen de Messiaanse gemeenten en gelovigen in Israël en de Nederlandse gemeenten en christenen versterken, en waar mogelijk bevorderen. Juridische structuur De Stichting is een zelfstandige juridische rechtpersoon De Stichting staat gerangschikt bij de Belastingdienst te 's Hertogenbosch als ANBI Bestuur Alle bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd en werken op vrijwillige basis. In 2006 is besloten dat alle bestuursleden en medewerkers recht hebben op de vrijwiliigersvergoeding. Er is een kantoor te Heerhugowaard, maar er wordt ook vanuit huis gewerkt. Samenstelling per 31 december 2012 De heer G.J.A.C. van Hal De heer J. Kuijpers Voorzitter Secretaris Benoemd 28 april 2007 Benoemd 23 september 2010 Manager zorginstelling Gepensioneerd huisarts De heer P.G.F. Grim Penningmeester Benoemd 10 november 2009 Penningmeester VPE De heer H.J. Mulder De heer J.A.M. Barendse Bestuurslid Bestuurslid Benoemd 31 maart 1999 Benoemd 31 maart 1999 Manager grafische industrie Voorganger PG Amsterdam De heer S. Buiten Directie Benoemd: Comité Gemeentehulp Israel

4 Bestuursverslag 2012 Personen en organisaties die zijn ondersteund / gefinancierde projecten Bij de start van het jaar 2012 werden de navolgende bedieningen en projecten ondersteund: Naam Land Aard van de werkzaamheden Doelgroep Sjosjani Israel Spaander Israel Psychosociale hulp De Heer Israel Psychosociale hulp Daarnaast werden een aantal projecten ondersteund: Naam Land Aard van de werkzaamheden 1701 Orna Greenman Modi'in Israel Sociale hulpverlening 1703 Hands of Mercy Israel Sociale hulpverlening 1706 Be ad Chaim-Pro Life bediening Israel Begeleiding bij ongewenste zwangerschap 1707 Judith de Heer Israel Psychosociale hulp 1708 Dugit (Mizrachi) Israel outreach 1709 Trumpet of Salvation (Damkani) Israel outreach 1710 Kehilat Be'erSjeva Howard & Randi Bass Israel gemeente 1711 Kehilat Arad Yo-Yakim Figeuras Israel gemeente 1712 Beit Nitzachon (E. Benson) Israel Hulp aan Drugsverslaving 1714 Rivers of Living Water Kyriat Yam Israel gemeente 1715 Libanese Christenen Joseph & Ibtissam Hadad Israel gemeente 1716 Huis van Genade Dima en Ella Brodkin Israel gemeente 1717 Kehilat Naharija Ruth Nessim Israel gemeente 1718 Tents of Mercy Kyriat Yam Eitan Sjisjkoff Israel gemeente 1720 Rivers of Living Waters Kyriat Shmona Adil Sapi Israel gemeente 1723 Musalaha/Salem Munayer totaal Israel Israeli/Palestinian ministry 1725 The Shelter/Eilat (John & Judy Pex) totaal Israel Hostel 1726 Jerusalem Institute of Justice Israel Juridische hulp (advocatuur) 1727 Kehilat hama'ayan Tony & Orna Sperandeo Israel gemeente 1728 Tiferet Yeshua Ari & Shira Sorko-Ram Israel gemeente 1730 Noodhulp Noord Israël Israel Noodfonds 1731 Shemen Sasson Israel gemeente 1735 Kehilat Peniel Daniel Yahav Israel gemeente 1736 HeartRock TV / Jamm / Richard Frieden Israel Messiaanse radio/tv 1737 Kehilat haderech Yossi & Ronit Ovadia Israel gemeente 1739 Kehilat Chesed Ve'Emet Baruch Maoz Israel gemeente 1741 Tents of Mercy (Eitan Sjisjkoff) Israel gemeente 1742 Kehilat Immanuel Najeeb Elisabeth Atteih Israel gemeente/boekwinkel 1744 Israel Harel Israel gemeente 1745 Kehilat hacarmel David & Karen Davis Israel gemeente 1746 Kehilat Even Yisrael Victor & Julia Blum Israel gemeente 1747 Revive Israel Israel gemeentestichting/outreach 1748 Calvary Chapel Tel Aviv (Patrick Boersma) Israel Sociale hulpverlening 1749 Kehilat Beit Asaf David & Lisa Loden Israel gemeente 1750 Kehilat Adonai Ro'i Avi Mizrachi vervallen Israel gemeente 1751 Eben HaEzer Home/Haifa Israel Messiaanse bejaardenhuis 1752 Makor hatikwa/makor Chaim Israel basisschool 1753 Kehilat Morning Star/Licht in Galilea Ezagouri Israel gemeente 1754 Harvest of Asher Guy Cohen Israel gemeente 1758 Watchmen from Jerusalem (C Cohen) Israel onderwijs/gebedsbediening 1759 Kehilat El Roii Ofer & Chris Amitai Israel gemeente 1760 Vision for Israel/Joseph Storehouse totaal Israel charitatieve instelling 1763 St NEM/Kehilat Melech Ham'lachim Oded Shoshani Israel gemeente 1765 King of Kings Assembly Wayne Hilsden Israel gemeente 1767 Kehilat Beit Immanuel David & Michaella Lazarus Israel gemeente 1770 Love to the Needy Chaim Barak Israel Sociale hulpverlening 1775 Chazon Yeroesjalajim Shmuel & Pamela Suran Israel Messiaans onderwijs 1776 Israel College of the Bible (David Boyd) Israel Onderwijs 1777 Ashdod (Israël Pochtar) Israel gemeente 1778 Kehilat Or hahaim (Samuel Lichtman) Israel gemeente 1780 St NEM/Spaander Peter & Nellie Israel Psychosociale hulp 1781 Hulp Vluchtelingen Israel Sociale hulpverlening 1786 Beit Hayeshua/Zvi Randelman Israel gemeente 1790 Jophan Tom Hess Israel Gebedsbediening 1792 Ehab en Magda Ashkar Israel gemeente 1793 Rivers of Living Waters Karmiel Israel gemeente 1794 Geest van Leven Nazareth Sergei Bogarnikov Israel gemeente 1795 Yousef Dakwar Haifa Israel gemeente (arabisch) 1796 Shavei Tsion Nazareth Haifa Leon Mazin Israel gemeente 1798 Ariel Familie Ortiz Israel gemeente Comité Gemeentehulp Israel

5 Bestuursverslag 2012 Ontwikkelingen in 2012 Informatie over de activiteiten en de financiële positie De Stichting verkrijgt zijn fondsen op de navolgende wijzen: a. ondersteuning in gebed en financiën van Messiaanse gemeenten en bedieningen b. het opbouwen van een gebedsnetwerk van gemeenten en groepen in Nederland en het regelmatig zorg dragen voor nieuws en gebedspunten vanuit Israël c. het opbouwen van een financieel netwerk ter ondersteuning van noden in gemeenten en bedieningen in Israël en ten behoeve van het werk van het CGI; d. het organiseren van bijeenkomsten en seminars om voorlichting te geven over de Messiaanse beweging in Israël; e. het overbrengen van sprekers vanuit Israël op seminars en tijdens kerkelijke bijeenkomsten voor informatie over de Messiaanse beweging; f. het uitgeven van publicaties, geschriften, boeken en dergelijke met betrekking tot de opbouw en achtergronden van de Messiaanse beweging Bestedingen t.o.v. baten 71,32% 71,96% 65,83% Kosten fondswerving t.o.v. baten 27,06% 21,10% 17,52% Het beleid van de stichting t.o.v. de besteding van de fondsen is als volgt: * de overige reserve dient als een voorziening voor de eigen kosten van de stichting. De omvang zal de niet hoger zijn dan Euro ,00. * het bestemmingfonds bestaat uit gelden die nog aangewend worden voor het doel waarvoor zij gegeven zijn. elke 3 maanden worden de geoormerkte giften naar de desbetreffende projecten overgemaakt. * Het beleggingsbeleid van de fondsen beperkt zich uitsluitend tot stalling van gelden bij gerenommeerde banken. De mogelijkheden hiervoor zijn ook beperkt tot liquide middelen, drie maands deposito's tot maximaal 12 maands deposito's. * Alle vrijwilligers werken belangeloos voor de stichting. Wel komen zij in aanmerking voor een vergoeding van de door hen gemaakte kosten of de vrijwilligersregeling. * De communicatie met belanghebbenden verloopt meestal met . Zodra een van de belanghebbenden voor verlof in Nederland is wordt een bijeenkomst met het bestuur gearrangeerd. Nieuwe projecten In het jaar 2012 is er 1 nieuw projecten gestart. Activiteiten 2013 Verder zal er gewerkt worden aan nieuw materiaal en nieuwe acties om meer gemeenten en gelovigen te bereiken met informatie aangaande de Messiaanse beweging. Financieel Er worden geen begrotingen voor de projecten gemaakt. Giften voor de projecten worden doorgestuurd onder maximaal 15% inhouding van een overheadfee voor de stichting.in 2012 is dit gebeurd, echter er is 5% gehanteerd. Ook worden er algemene giften doorgezonden naar projecten waar dit het meest urgent is. Deze urgentie wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd door de directie. Voor 2013 zijn de kosten voor de eigen fondswerving begroot op euro De kosten van beheer en administratie zijn begroot op euro Totaal euro Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de begroting in de bijlage G.J.A.C. van Hal P.G.F. Grim (voorzitter) (penningmeester) Comité Gemeentehulp Israel

6 Jaarverslag bestuur en directie Comité Gemeentehulp Israel 2012: 2012 is voor het CGI een jaar geweest met verdieping en verder invulling geven aan de eerder ingezette koers. Het werken met de nieuwe structuur is voor het eerst het jaar rond geweest. Dit was voor een ieder wennen, belangrijk punt hierbij is dat een ieder zijn rol neemt en in zijn kracht weet te komen. Op bestuursniveau is er onder het genot van een kop koffie en wat lekkers afscheid genomen van Max Molensky, die vele jaren trouw als bestuurslid het CGI heeft ondersteund. Gelukkig is er een geschikte opvolger gevonden in de persoon van Jan Boonstra. Sieb Buiten, directeur is voortvarend bezig geweest het CGI op de kaart te zetten, om dit vorm te kunnen geven is besloten de omvang van zijn dienstverband te verhogen naar 28 uur per week. Er zijn ook een aantal vrijwilligers bijgekomen die hem trouw ondersteunen in het vele werk wat er ligt. Adrie Vermeulen die eerst jarenlang als bestuurslid heeft deelgenomen en later actief als back en front Officemedewerker heeft in 2012 het grootste deel van zijn activiteiten afgebouwd, zodat hij van zijn pensioen kan gaan genieten. In 2013 zal er formeel afscheid van hem worden genomen. Het ambitieniveau voor 2012 lag hoog, dit maakt dat niet alle doelstellingen die het bestuur voor 2012 zich hadden voorgenomen ook gehaald zijn. Een aantal doelen lopen door naar In 2012 is het totale bestuur twee maal bij elkaar geweest, in het voor en najaar voor het vaststellen van de begroting, jaarplannen en jaarverslagen. Als dagelijks bestuur met directie is er vijf maal vergaderd om de dagelijkse voortgang te bespreken. Tevens heeft er voor de eerste keer het jaarlijks terugkerende functioneringsgesprek met de directeur plaats gevonden. Eind 2012 is er vanuit Christenen voor Israel het verzoek gekomen om als bestuur van het CGI samen met hen de Opperrabbijn Yonah Metzger te ontmoeten. Naar aanleiding van deze geslaagde ontmoeting waarbij bestuurslid Jan Barendse heeft gesproken is er een vervolg afspraak gemaakt om elkaars leden van het bestuur te ontmoeten. Doel hierbij is te onderzoeken waar samenwerking aanvullend zou kunnen zijn. Kijkend naar het jaarplan 2012 zijn de volgende doelstellingen opgepakt: De nieuwe werkwijze en structuur zijn in 2012 ingevuld, er is een aanzet gemaakt tot een directiestatuur welke in 2013 zal worden vastgesteld. Er is een rooster van aftreden opgesteld en in het AB vastgesteld. Door de vertraging van de overgang Back-Office is het managementinformatiesysteem nog niet vorm gegeven. Onderscheidende van het CGI m.b.t. andere organisaties gericht op Israel wordt steeds duidelijker maar zal in 2013 nog vervolgd worden. In het voorjaar van 2012 is een afvaardiging van het bestuur met directie naar Israel geweest om de contacten aan te halen met Messias belijdende gemeenten en of hun projecten. Dit was een gezegende reis. Tijdens deze reis werd duidelijk hoe groot de nood is onder de Russisch sprekende gemeenten in Israel. Met betrekking tot de overgang Front en Back-Office is er veel in gang gezet, er is een zakelijke overeenkomst met de VPE gesloten die tegen betaling een aantal taken voor haar rekening neemt. Het gaat dan vooral om de telefonische bereikbaarheid en de financiële administratie. Een aantal zaken zal in 2013 verder ingevuld worden, hierbij te denken aan de adressenbestanden en het beheer hiervan. De achterban binnen de VPE is in 2012 toegenomen, dit vraagt in 2013 nog een doelgericht vervolg. Comité Gemeentehulp Israel

7 Jaarverslag bestuur en directie Comité Gemeentehulp Israel 2012: 2012 is voor het CGI een jaar geweest met verdieping en verder invulling geven aan de eerder ingezette koers. Het werken met de nieuwe structuur is voor het eerst het jaar rond geweest. Dit was voor een ieder wennen, belangrijk punt hierbij is dat een ieder zijn rol neemt en in zijn kracht weet te komen. Op bestuursniveau is er onder het genot van een kop koffie en wat lekkers afscheid genomen van Max Molensky, die vele jaren trouw als bestuurslid het CGI heeft ondersteund. Gelukkig is er een geschikte opvolger gevonden in de persoon van Jan Boonstra. Vooruitzichten 2013: In 2013 zal het bestuur erop toezien dat een aantal in gang gezette ontwikkelingen vorm gaan krijgen. Tevens blijft het een voortdurend zoeken naar Gods leiding m.b.t. de bediening van het CGI. In het voorjaar zal er weer een bestuursreis met directie plaats vinden met als doel de contacten aan te halen. Verder is de noodzaak groot dat er meer vrijwilligers komen die het werk van het CGI mee kunnen dragen. Als bestuur zijn we dankbaar voor wat 2012 heeft gebracht, dit was bijzonder omdat ondanks de economische recessie er meer inkomsten zijn gegeven voor het werk van het CGI. Buiten dat zijn we ook dankbaar voor de vele trouwe leden in de achterban die biddend achter de gemeenten en bedieningen in Israel staan maar tevens achter het werk van het CGI. Dit alles is nodig om enerzijds de christen in Nederland te bereiken met de boodschap in Gods woord met betrekking tot Zijn beloften naar Israel en anderzijds om onze broeders en zusters in Israel te zegenen. Ruud van Hal Voorzitter bestuur Comité Gemeentehulp Israel Comité Gemeentehulp Israel

8 Balans per 31 december 2012 (na verwerking exploitatieresultaat) Activa Passiva (in euro's) (in euro's) Financiële vaste activa Reserves en fondsen Depot TNT Overige reserve Vlottende activa Fondsen Voorraden Bestemmingsfonds Vorderingen Douglas Reisfonds 0 0 Debiteuren 0 Overige fondsen Overige vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden Liquide middelen Overige schulden/overlopende passiva ING bank Comité Gemeentehulp Israel

9 Staat van baten en lasten 2012 (in euro's) Baten Werkelijk 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2011 Baten uit eigen fondsenwerving donaties en giften marge verkoop artikelen Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest Som der baten Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat Bestemming resultaat Overige reserve Noodfonds Bestemmingsfonds Comité Gemeentehulp Israel

10 Algemene toelichting Algemeen Naam De statutaire naam is vastgesteld op: Stichting Comite Gemeentehulp Israel Doelstelling van de stichting Het CGI heeft ten doel om de Messiaanse gemeenten in Israël en de door die gemeenten ontplooid wordende activiteiten met alle tot zijn beschikking staande middelen te steunen en de belangen van die gemeenten te behartigen in Nederland en België Verslaggeving Het jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijn 640 voor stichtingen zonder winstoogmerk en de richtlijn 650 voor de verslaggeving door fondswervende instellingen. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is op basis van historische kostprijs opgesteld. Voor zover hierna niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarden, verminderd met afschrijvingen berekend op basis van deze aanschaffingswaarden. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopwaarde. Vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. Resultaat Opbrengsten en kosten zijn slechts verantwoord voor zover zij op het boekjaar betrekking hebben. Voor giften met een bijzondere bestemming verwijzen wij naar het verloopoverzicht van de bestemmingsreserve. Comité Gemeentehulp Israel

11 Toelichting op de balans Vaste activa Financiële vaste activa TNT-depot Deze vastlegging is benodigd voor de bedrijfsvoering Overige vorderingen Rente 0 0 Overbruggingsregeling Gerritsen Overlopende activa Voorraden Boeken en DVD's etc Cd's Karen Davis Liquide middelen ING bank Spaarrekening idem Deze gelden zijn voor directe aanwending in het kader van de doelstelling Comité Gemeentehulp Israel

12 Reserves en fondsen Bestemmingsfonds Dotaties Onttrekkingen Nog te verdelen Ot u Mofet Orna Greenman Ethiop Bethelgem Tal&Tigi Shefraw Hands of Mercy Ye'shi Reinhardt Arad Arad - Shimon Pliner Be ad Chaim-ProLife Sandy Shoshani Judith de Heer Dugit/Adonai Roi Avi&Chaya Mizrachi Trumpet of Salvation Jacob Damkani Kehilat Be'erSjeva Howard & Randi Bass Kehilat Arad Yo-Yakim Figeuras Beit Nitzachon E. Benson Peter en Vanessa Steffens Riv of Liv Waters Sev&Irina Friedman Liban Christn Joseph&Ibtissam Hadad Huis van Genade Dima en Ella Brodkin Keh Naharija,RuthNessim;Streams of Hope Tents of Mercy Kyriat Yam Sjisjkoff Beit Avi (Karmiël) Moshe&B Loewenthal Lech Lcha - Arlon Grimberg Musalaha Salem Munayer The Shelter Eilat John & Judy Pex Jerusalem Inst of Just Calev Myers Kehilat hama'ayan Tony&Orna Sperandeo Tiferet Yeshua Ari&Shira Sorko-Ram Noodfonds Israël Shemen Sasson Dariel & John Meyers Beit Netanel Rachel Netanel Kehilat Peniel Daniel Yahav Jerusalem Str Prod Richard Frieden Keh HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia Watchmen from Jerusalem (C Cohen) Kehilat El Roii Ofer & Chris Amitai Vision for Israel/Joseph Storehouse totaal St NEM/Kehilat Melech Ham'lachim Oded Shoshani King of Kings Assembly Wayne Hilsden Kehilat Beit Immanuel David & Michaella Lazarus Love to the Needy Chaim Barak Chazon Yeroesjalajim Shmuel & Pamela Suran Israel College of the Bible (David Boyd) Ashdod (Israël Pochtar) Kehilat Or hahaim (Samuel Lichtman) St NEM/Spaander Peter & Nellie Hulp Vluchtelingen Succat David/Beit Hayeshua Beit Hayeshua/Zvi Randelman Jophan Tom Hess Ehab en Magda Ashkar Rivers of Living Waters Karmiel Geest van Leven Nazareth Sergei Bogarnikov Yousef Dakwar Haifa Shavei Tsion Nazareth Haifa Leon Mazin Ariel Familie Ortiz Comité Gemeentehulp Israel

13 Bestemmingsfonds dd Dotaties Onttrekkingen dd NEM/Keh Melech HaM'lachim O Shoshani King of Kings Ass Wayne Hilsden Keh Beit Imm David&Michaella Lazarus ETS HACHAIM JERUSALEM Love to the Needy Chaim Barak Chaz Yeroesjalajim Shmuel&Pamela Suran Israël Coll of the Bible-Erez Soref Keh Beth Hallel Israel Pochtar Ashdod Kehilat Or hahaim (Samuel Lichtman) St NEM Spaander Peter & Nellie Opvangw Avishai & Jolanda Pinchas Messiaanse Gem Christ Church-Berger Succat David/Beit Hayeshua Beit Hayeshua Zvi Randelman Proj Paulus Sigmond H of Prayer f/a Nat Jophan-Tom Hes Ehab & Magda Ashkar Rivers of Living Waters Karmiel Geest v Leven Naz Sergei Bogarnikov HaCarmel Yousef Dakwar Shavei Tsion Naz Haifa-Leon Mazin David en Leah Ortiz Algemeen Giften voor gemeenten in Israel Alle gelden in het bestemmingsfonds zullen normaliter gebruikt worden voor het doel waarvoor het gegeven is. Als de bestemming echter ontvalt dan zal in overleg met de donateur of met bestemmer gezocht worden naar een nieuwe bestemming of met toestemming worden toegevoegd aan de overige reserves Douglas Reisfonds Positie per begin boekjaar Toevoegingen 0 0 Onttrekkingen Overige Fondsen Gebedskaart Fonds 0 0 Fonds vertalingen 960 Noodfonds Reisfonds Comité Gemeentehulp Israel

14 Overige reserves Algemene reserve per begin boekjaar Resultaat Mutatie bestemmingsfonds Onttrekking Noodfonds Overige schulden Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen (lijfrenteschenking) Diversen Comité Gemeentehulp Israel

15 Toelichting staat van baten en lasten De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Baten uit beleggingen, interest, vrijval lijfrenten Ontvangen interest Vrijval lijfrenten Verder zijn er geen andere opbrengsten uit beleggingen. Brutowinst verkopen goederen De brutowinst van de verkoop goederen is als volgt te specificeren: Netto omzet Kostprijs Bruto winst Uitvoeringskosten 0 0 Netto winst Algemene giften Nagekomen uit Overheadbijdrage Giften jubileumjaar Uitgekeerd aan projecten Beschikbaar voor CGI Comité Gemeentehulp Israel

16 Kosten Kosten van beheer en administratie Lonen en salarissen directie Reis- en onkosten directie Loonkosten Loonbelasting Loonadministratie kosten Vergoedingen vrijwilligers 0 0 Kantoor kosten Hilersum Kantoorkosten Haggai Kantoorkosten Urk Kosten directie Portokosten Algemeen Internetkosten Telefoon/Fax Administratiekosten Accountantskosten 0 0 Keurmerkkosten RfB 0 0 Contributies/Verzekeringen/Heffingen Huur Kantoor GWL Douglas Kantoorkosten Douglas Algemene kosten 0 0 Stornoposten Afschrijvingskosten 0 0 Bankkosten Bestuurskosten Bestuurskosten Vergaderkosten/Reiskosten/Verblijfkosten Respresentatiekosten 0 0 Vrijwilligersbijdragen bestuursleden De kosten van beheer en administratie zijn alle kosten die door de organisatie gemaakt zijn, met uitzondering van de druk- en verzendkosten van ons Magazine. Werving en promotie Productiekosten Nieuwsbrief Mailingkosten Nieuwsbrief/Diversen Portokosten Nieuwsbrief Radiowerk Drukwerk/PR Materiaal CGI 0 38 Advertenties/promoties Diverse PR/Mediaproject Conferentiekosten Lektuur / Studiemateriaal jarig jubileum kosten Israelreizen Kosten Israel reizen Comité Gemeentehulp Israel

17 Werving en promotie Totaal besteed aan doelstelling Totaal baten Bestedingen t.o.v. baten 71,32% 77,90% Kosten eigen fondswerving Baten eigen fondswerving Kosten eigen fondswerving t.o.v. baten 27,06% 26,99% G.J.A.C. van Hal, voorzitter P.G.F. Grim, penningmeester Comité Gemeentehulp Israel

18 Begroting 2012 t.o.v. werkelijkheid 2012 (in euro's) Baten Werkelijk 2012 Begroting 2012 Verschil Baten uit eigen fondsenwerving collecten donaties en giften marge verkoop artikelen Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest Som der baten Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat Bestemming resultaat Overige reserve Noodfonds Bestemmingsfonds Comité Gemeentehulp Israel

19 Toelichting Baten Ontvangen giften De giften kwamen hoger uit dan begroot. De begroting was voorzichtig Rente- en beleggingsopbrengsten De renteopbrengsten zijn laag ivm de lage rente die gegeven wordt op spaartegoeden. Lasten Besteed aan doelstelling De besteding aan de doelstelling kwam ook nagenoeg in de buurt van de begroting. Werving en promotie Deze zijn nagenoeg conform de begroting. Beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie zijn gestegen, omdat de loonkosten aanzienlijk hoger zijn uitgevallen Dit komt omdat het aantal uren van de directie is verhoogd van 20 naar 28 uur. (0,5 naar 0,7 FTE) Bestemming resultaat Aan het bestemmingsfonds werd toegevoegd omdat er nog giften moeten worden doorgestuurd naar de projecten. In de komende jaren zullen de gelden in het bestemmingsfonds worden aangewend voor het doel waarvoor ze geschonken zijn. De toevoeging aan de algemene reserve kwam lager uit dan begroot. Dit kwam vooral door de gestegen loonkosten. Comité Gemeentehulp Israel

20 Begroting 2013 (in euro's) Baten 2013 Baten uit eigen fondsenwerving donaties en giften marge verkoop artikelen 500 Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest Som der baten Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat Bestemming resultaat Overige reserve Bestemmingsfonds Toelichting Begroting 2013 Giften Naast de gewone giften zouden er acties kunnen zijn die een extra bedrag van euro zouden moeten opleveren om de extra activiteitsinspanningen te kunnen financieren. Werving en promotie Er wordt veel meer ruimte gemaakt voor wervingsactiviteiten, echter deze zijn afhankelijk van de inkomsten. Rente- en beleggingsopbrengsten Rente over beschikbare liquiditeiten neemt af doordat de rentevoet daalt. Besteed aan doelstelling In 2013 zal meer aan de doelstelling worden uitgegeven. Comité Gemeentehulp Israel

21 Overzicht giften CGI Ontvangen giften Projecten Algemeen Besteed Projecten Algemeen Comité Gemeentehulp Israel

Israël. GemeenteNieuws. Nieuwe toekomst voor ex-militairen Discipelschapstraining LechL cha. Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

Israël. GemeenteNieuws. Nieuwe toekomst voor ex-militairen Discipelschapstraining LechL cha. Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging Israël GemeenteNieuws Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging 26e jaargang no. 6 December 2011 ISSN: 1382-130X Comité Gemeentehulp Israël Nieuwe toekomst voor ex-militairen Discipelschapstraining

Nadere informatie

CGI. Israël. Israëldag. Gemeentenieuws. Zaterdag 18 oktober. 47.000 euro. Agenda. 10.00-16.00 uur

CGI. Israël. Israëldag. Gemeentenieuws. Zaterdag 18 oktober. 47.000 euro. Agenda. 10.00-16.00 uur CGI Israëldag Zaterdag 18 oktober Agenda TV Uitzendingen De Messias van Israël 13 uitzendingen over de Messiaanse gemeenten in Israël Start: 7 september 19.30 uur met herhalingen op woensdag 21.00 uur

Nadere informatie

Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Apeldoorn. Rapport inzake de jaarrekening 2014. Uitgebracht op 21 mei 2015 RSIN: 807863166

Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Apeldoorn. Rapport inzake de jaarrekening 2014. Uitgebracht op 21 mei 2015 RSIN: 807863166 Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Apeldoorn Rapport inzake de jaarrekening 2014 Uitgebracht op 21 mei 2015 RSIN: 807863166 KvK-nummer: 34114422 Comité Gemeentehulp Israël Postbus 795 7301 BA Apeldoorn

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING HUIS VAN GEBED IN NUNSPEET. Brinkersweg 27 8071 GR NUNSPEET

JAARREKENING 2014 STICHTING HUIS VAN GEBED IN NUNSPEET. Brinkersweg 27 8071 GR NUNSPEET JAARREKENING 2014 STICHTING HUIS VAN GEBED IN NUNSPEET Brinkersweg 27 8071 GR NUNSPEET Inhoudsopgave pagina Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het publicatierapport 2013 van Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Driebergen.

Hierbij zenden wij u het publicatierapport 2013 van Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Driebergen. Aan de Kamer van Koophandel voor Team Deponeringen Postbus Postbus KvK 3440 AC Woerden Driebergen 23 juni 2014 Betreft Publicatierapport 2013, dossiernummer 34114422 Mijne heren/dames, Hierbij zenden wij

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING RUBENS KWARTET, DEN-HAAG J A A R R E K E N I N G 2014

STICHTING RUBENS KWARTET, DEN-HAAG J A A R R E K E N I N G 2014 J A A R R E K E N I N G 2014 10 februari 2015 Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Kasstroomoverzicht 2014 3 1.4

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort

JAARVERSLAG 2013. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort JAARVERSLAG 2013 Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort feitelijk gevestigd te 8181 KD HEERDE De Bleike 3 KvK nummer 41189485 Fiscaal nummer 8167 60 445 datum: 7 april 2014

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort

JAARVERSLAG 2014. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort JAARVERSLAG 2014 Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort feitelijk gevestigd te De Bleike 3 8181 KD HEERDE KvK nummer 41189485 Fiscaal nummer 8167 60 445 datum: 23 april 2015

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Jaarcijfers 2014 Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring Financieel verslag algemeen 4 resultatenvergelijking 4 financiële positie 5 staat van herkomst en

Nadere informatie

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 3 Actuele rapportstatus Concept Verantwoordelijk accountant B. Zijlstra Actuele gebruiker ronald.vanoosterhout Datum en tijd 25-08-2015

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) STICHTING CHRIST S HOPE NEDERLAND, Zwolle 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) Vaste Active 31 december 2015 31 december 2014 Materiele vaste activa 1.143 3.192 1.143 3.192

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag . JAARREKENING 2012 Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. ALGEMEEN 3 1. Inleiding 4 2. Resultaat 4 3. Financiële positie 5 4. Bespreking van de uitdelingen 5 Bestuursverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. NVLE- Fonds

Jaarrekening 2013. NVLE- Fonds Jaarrekening 2013 NVLE- Fonds Jaarrekening NVLE-Fonds 2013 Inhoud 1! Algemeen... 3! 1.1! Aanbieding jaarrekening... 3! 1.2! Doelstelling... 3! 2! Analyse... 4! 2.1! Analyse... 4! 2.2! Plaatsgevonden controles...

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Op de Bres voor Nederland

Stichting Op de Bres voor Nederland JAARVERSLAG 2015 Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort feitelijk gevestigd te De Bleike 3 8181 KD HEERDE KvK nummer 41189485 Fiscaal nummer 8167 60 445 datum: 15 maart 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Succat Yeshua het Bestuur p/a Mgr. Bekkersstraat 1 2223 AP Katwijk ZH

JAARVERSLAG 2014. Stichting Succat Yeshua het Bestuur p/a Mgr. Bekkersstraat 1 2223 AP Katwijk ZH JAARVERSLAG 2014 Stichting Succat Yeshua het Bestuur p/a Mgr. Bekkersstraat 1 2223 AP Katwijk ZH Stichting Succat Yeshua het Bestuur p/a Mgr. Bekkersstraat 1 2223 AP Katwijk ZH I JAARVERSLAG I N H O U

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslag bestuur Comité Gemeentehulp Israël 2014:

Jaarverslag bestuur Comité Gemeentehulp Israël 2014: Jaarverslag bestuur Comité Gemeentehulp Israël 2014: 2014 is voor het bestuur een enerverend jaar geweest, een jaar waarin stappen in geloof gezet, anders verliepen dan we hadden verwacht. We hadden geloof

Nadere informatie

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014 La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave jaarrekening 2014 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2014 2 Functionele exploitatierekening over 2014

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

CONCEPT NCEPT CONCEPT

CONCEPT NCEPT CONCEPT te Jaarrekening 212 CONCEPT NCEPT CONCEPT Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 2. Balans per 212 3. Staat van baten en lasten 212 4. Waarderingsgrondslagen 5. Toelichting op de balans per 212 6. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland te Bunnik Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Jaarverslag 3 Bestuur Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING KAALO NEDERLAND JAARREKENING 2011

STICHTING KAALO NEDERLAND JAARREKENING 2011 STICHTING KAALO NEDERLAND JAARREKENING 2011 Boekjaar 1 januari 2011 31 december 2011 2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS... 3 Doel stelling Stichting Kaalo Nederland:... 3 AANBIEDING ADMINISTRATIEKANTOOR...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

STICHTING BIJ-1 TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015 JAARREKENING 2014 Stichting Open Monumentendag Amsterdam, juli 2015 INHOUDSOPGAVE Balans blz. 2 Staat van baten en lasten blz. 3 Toelichting op de balans blz. 4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over 2013

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012 La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave jaarrekening 2012 pagina Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2012 3 Functionele exploitatierekening over 2012

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

STICHTING AGAPÉ HULPVERLENING SRI LANKA JAARREKENING 2014

STICHTING AGAPÉ HULPVERLENING SRI LANKA JAARREKENING 2014 STICHTING AGAPÉ HULPVERLENING SRI LANKA JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1. Opdracht / Samenstellingsverklaring 3/4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014

Nadere informatie