JAARRAPPORT CGI 2011 JAARRAPPORT 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARRAPPORT CGI 2011 JAARRAPPORT 2012"

Transcriptie

1 JAARRAPPORT 2012 Comité Gemeentehulp Israel

2 Inhoudsopgave jaarrapport CGI 2012 Pagina Jaarverslag algemeen 3 Jaarverslag bestuur 6 Balans per 31 december 2012 na resultaat verwerking 8 Resultatenrekening Algemene toelichting 10 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Vergelijking begroting en werkelijke cijfers Begroting Toelichting op de begroting Overzicht giften 2012 en

3 Bestuursverslag 2012 Statutaire naam Stichting Comite Gemeentehulp Israel, statutaire zetel Amstelveen Doelstelling van de stichting Stichting Comite Gemeentehulp Israel geaffilieerd met de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland). Het CGI heeft ten doel om de Messiaanse gemeenten in Israël en de door die gemeenten ontplooid wordende activiteiten met alle tot zijn beschikking staande middelen te steunen en de belangen van die gemeenten te behartigen in Nederland en België. Onder Messiaanse gemeenten worden verstaan gemeenschappen van gelovigen die zich baseren op de belijdenis van Jezus Christus als de Messias voor Israël en alle volkeren. CGI wil de onderlinge verbondenheid tussen de Messiaanse gemeenten en gelovigen in Israël en de Nederlandse gemeenten en christenen versterken, en waar mogelijk bevorderen. Juridische structuur De Stichting is een zelfstandige juridische rechtpersoon De Stichting staat gerangschikt bij de Belastingdienst te 's Hertogenbosch als ANBI Bestuur Alle bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd en werken op vrijwillige basis. In 2006 is besloten dat alle bestuursleden en medewerkers recht hebben op de vrijwiliigersvergoeding. Er is een kantoor te Heerhugowaard, maar er wordt ook vanuit huis gewerkt. Samenstelling per 31 december 2012 De heer G.J.A.C. van Hal De heer J. Kuijpers Voorzitter Secretaris Benoemd 28 april 2007 Benoemd 23 september 2010 Manager zorginstelling Gepensioneerd huisarts De heer P.G.F. Grim Penningmeester Benoemd 10 november 2009 Penningmeester VPE De heer H.J. Mulder De heer J.A.M. Barendse Bestuurslid Bestuurslid Benoemd 31 maart 1999 Benoemd 31 maart 1999 Manager grafische industrie Voorganger PG Amsterdam De heer S. Buiten Directie Benoemd: Comité Gemeentehulp Israel

4 Bestuursverslag 2012 Personen en organisaties die zijn ondersteund / gefinancierde projecten Bij de start van het jaar 2012 werden de navolgende bedieningen en projecten ondersteund: Naam Land Aard van de werkzaamheden Doelgroep Sjosjani Israel Spaander Israel Psychosociale hulp De Heer Israel Psychosociale hulp Daarnaast werden een aantal projecten ondersteund: Naam Land Aard van de werkzaamheden 1701 Orna Greenman Modi'in Israel Sociale hulpverlening 1703 Hands of Mercy Israel Sociale hulpverlening 1706 Be ad Chaim-Pro Life bediening Israel Begeleiding bij ongewenste zwangerschap 1707 Judith de Heer Israel Psychosociale hulp 1708 Dugit (Mizrachi) Israel outreach 1709 Trumpet of Salvation (Damkani) Israel outreach 1710 Kehilat Be'erSjeva Howard & Randi Bass Israel gemeente 1711 Kehilat Arad Yo-Yakim Figeuras Israel gemeente 1712 Beit Nitzachon (E. Benson) Israel Hulp aan Drugsverslaving 1714 Rivers of Living Water Kyriat Yam Israel gemeente 1715 Libanese Christenen Joseph & Ibtissam Hadad Israel gemeente 1716 Huis van Genade Dima en Ella Brodkin Israel gemeente 1717 Kehilat Naharija Ruth Nessim Israel gemeente 1718 Tents of Mercy Kyriat Yam Eitan Sjisjkoff Israel gemeente 1720 Rivers of Living Waters Kyriat Shmona Adil Sapi Israel gemeente 1723 Musalaha/Salem Munayer totaal Israel Israeli/Palestinian ministry 1725 The Shelter/Eilat (John & Judy Pex) totaal Israel Hostel 1726 Jerusalem Institute of Justice Israel Juridische hulp (advocatuur) 1727 Kehilat hama'ayan Tony & Orna Sperandeo Israel gemeente 1728 Tiferet Yeshua Ari & Shira Sorko-Ram Israel gemeente 1730 Noodhulp Noord Israël Israel Noodfonds 1731 Shemen Sasson Israel gemeente 1735 Kehilat Peniel Daniel Yahav Israel gemeente 1736 HeartRock TV / Jamm / Richard Frieden Israel Messiaanse radio/tv 1737 Kehilat haderech Yossi & Ronit Ovadia Israel gemeente 1739 Kehilat Chesed Ve'Emet Baruch Maoz Israel gemeente 1741 Tents of Mercy (Eitan Sjisjkoff) Israel gemeente 1742 Kehilat Immanuel Najeeb Elisabeth Atteih Israel gemeente/boekwinkel 1744 Israel Harel Israel gemeente 1745 Kehilat hacarmel David & Karen Davis Israel gemeente 1746 Kehilat Even Yisrael Victor & Julia Blum Israel gemeente 1747 Revive Israel Israel gemeentestichting/outreach 1748 Calvary Chapel Tel Aviv (Patrick Boersma) Israel Sociale hulpverlening 1749 Kehilat Beit Asaf David & Lisa Loden Israel gemeente 1750 Kehilat Adonai Ro'i Avi Mizrachi vervallen Israel gemeente 1751 Eben HaEzer Home/Haifa Israel Messiaanse bejaardenhuis 1752 Makor hatikwa/makor Chaim Israel basisschool 1753 Kehilat Morning Star/Licht in Galilea Ezagouri Israel gemeente 1754 Harvest of Asher Guy Cohen Israel gemeente 1758 Watchmen from Jerusalem (C Cohen) Israel onderwijs/gebedsbediening 1759 Kehilat El Roii Ofer & Chris Amitai Israel gemeente 1760 Vision for Israel/Joseph Storehouse totaal Israel charitatieve instelling 1763 St NEM/Kehilat Melech Ham'lachim Oded Shoshani Israel gemeente 1765 King of Kings Assembly Wayne Hilsden Israel gemeente 1767 Kehilat Beit Immanuel David & Michaella Lazarus Israel gemeente 1770 Love to the Needy Chaim Barak Israel Sociale hulpverlening 1775 Chazon Yeroesjalajim Shmuel & Pamela Suran Israel Messiaans onderwijs 1776 Israel College of the Bible (David Boyd) Israel Onderwijs 1777 Ashdod (Israël Pochtar) Israel gemeente 1778 Kehilat Or hahaim (Samuel Lichtman) Israel gemeente 1780 St NEM/Spaander Peter & Nellie Israel Psychosociale hulp 1781 Hulp Vluchtelingen Israel Sociale hulpverlening 1786 Beit Hayeshua/Zvi Randelman Israel gemeente 1790 Jophan Tom Hess Israel Gebedsbediening 1792 Ehab en Magda Ashkar Israel gemeente 1793 Rivers of Living Waters Karmiel Israel gemeente 1794 Geest van Leven Nazareth Sergei Bogarnikov Israel gemeente 1795 Yousef Dakwar Haifa Israel gemeente (arabisch) 1796 Shavei Tsion Nazareth Haifa Leon Mazin Israel gemeente 1798 Ariel Familie Ortiz Israel gemeente Comité Gemeentehulp Israel

5 Bestuursverslag 2012 Ontwikkelingen in 2012 Informatie over de activiteiten en de financiële positie De Stichting verkrijgt zijn fondsen op de navolgende wijzen: a. ondersteuning in gebed en financiën van Messiaanse gemeenten en bedieningen b. het opbouwen van een gebedsnetwerk van gemeenten en groepen in Nederland en het regelmatig zorg dragen voor nieuws en gebedspunten vanuit Israël c. het opbouwen van een financieel netwerk ter ondersteuning van noden in gemeenten en bedieningen in Israël en ten behoeve van het werk van het CGI; d. het organiseren van bijeenkomsten en seminars om voorlichting te geven over de Messiaanse beweging in Israël; e. het overbrengen van sprekers vanuit Israël op seminars en tijdens kerkelijke bijeenkomsten voor informatie over de Messiaanse beweging; f. het uitgeven van publicaties, geschriften, boeken en dergelijke met betrekking tot de opbouw en achtergronden van de Messiaanse beweging Bestedingen t.o.v. baten 71,32% 71,96% 65,83% Kosten fondswerving t.o.v. baten 27,06% 21,10% 17,52% Het beleid van de stichting t.o.v. de besteding van de fondsen is als volgt: * de overige reserve dient als een voorziening voor de eigen kosten van de stichting. De omvang zal de niet hoger zijn dan Euro ,00. * het bestemmingfonds bestaat uit gelden die nog aangewend worden voor het doel waarvoor zij gegeven zijn. elke 3 maanden worden de geoormerkte giften naar de desbetreffende projecten overgemaakt. * Het beleggingsbeleid van de fondsen beperkt zich uitsluitend tot stalling van gelden bij gerenommeerde banken. De mogelijkheden hiervoor zijn ook beperkt tot liquide middelen, drie maands deposito's tot maximaal 12 maands deposito's. * Alle vrijwilligers werken belangeloos voor de stichting. Wel komen zij in aanmerking voor een vergoeding van de door hen gemaakte kosten of de vrijwilligersregeling. * De communicatie met belanghebbenden verloopt meestal met . Zodra een van de belanghebbenden voor verlof in Nederland is wordt een bijeenkomst met het bestuur gearrangeerd. Nieuwe projecten In het jaar 2012 is er 1 nieuw projecten gestart. Activiteiten 2013 Verder zal er gewerkt worden aan nieuw materiaal en nieuwe acties om meer gemeenten en gelovigen te bereiken met informatie aangaande de Messiaanse beweging. Financieel Er worden geen begrotingen voor de projecten gemaakt. Giften voor de projecten worden doorgestuurd onder maximaal 15% inhouding van een overheadfee voor de stichting.in 2012 is dit gebeurd, echter er is 5% gehanteerd. Ook worden er algemene giften doorgezonden naar projecten waar dit het meest urgent is. Deze urgentie wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd door de directie. Voor 2013 zijn de kosten voor de eigen fondswerving begroot op euro De kosten van beheer en administratie zijn begroot op euro Totaal euro Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de begroting in de bijlage G.J.A.C. van Hal P.G.F. Grim (voorzitter) (penningmeester) Comité Gemeentehulp Israel

6 Jaarverslag bestuur en directie Comité Gemeentehulp Israel 2012: 2012 is voor het CGI een jaar geweest met verdieping en verder invulling geven aan de eerder ingezette koers. Het werken met de nieuwe structuur is voor het eerst het jaar rond geweest. Dit was voor een ieder wennen, belangrijk punt hierbij is dat een ieder zijn rol neemt en in zijn kracht weet te komen. Op bestuursniveau is er onder het genot van een kop koffie en wat lekkers afscheid genomen van Max Molensky, die vele jaren trouw als bestuurslid het CGI heeft ondersteund. Gelukkig is er een geschikte opvolger gevonden in de persoon van Jan Boonstra. Sieb Buiten, directeur is voortvarend bezig geweest het CGI op de kaart te zetten, om dit vorm te kunnen geven is besloten de omvang van zijn dienstverband te verhogen naar 28 uur per week. Er zijn ook een aantal vrijwilligers bijgekomen die hem trouw ondersteunen in het vele werk wat er ligt. Adrie Vermeulen die eerst jarenlang als bestuurslid heeft deelgenomen en later actief als back en front Officemedewerker heeft in 2012 het grootste deel van zijn activiteiten afgebouwd, zodat hij van zijn pensioen kan gaan genieten. In 2013 zal er formeel afscheid van hem worden genomen. Het ambitieniveau voor 2012 lag hoog, dit maakt dat niet alle doelstellingen die het bestuur voor 2012 zich hadden voorgenomen ook gehaald zijn. Een aantal doelen lopen door naar In 2012 is het totale bestuur twee maal bij elkaar geweest, in het voor en najaar voor het vaststellen van de begroting, jaarplannen en jaarverslagen. Als dagelijks bestuur met directie is er vijf maal vergaderd om de dagelijkse voortgang te bespreken. Tevens heeft er voor de eerste keer het jaarlijks terugkerende functioneringsgesprek met de directeur plaats gevonden. Eind 2012 is er vanuit Christenen voor Israel het verzoek gekomen om als bestuur van het CGI samen met hen de Opperrabbijn Yonah Metzger te ontmoeten. Naar aanleiding van deze geslaagde ontmoeting waarbij bestuurslid Jan Barendse heeft gesproken is er een vervolg afspraak gemaakt om elkaars leden van het bestuur te ontmoeten. Doel hierbij is te onderzoeken waar samenwerking aanvullend zou kunnen zijn. Kijkend naar het jaarplan 2012 zijn de volgende doelstellingen opgepakt: De nieuwe werkwijze en structuur zijn in 2012 ingevuld, er is een aanzet gemaakt tot een directiestatuur welke in 2013 zal worden vastgesteld. Er is een rooster van aftreden opgesteld en in het AB vastgesteld. Door de vertraging van de overgang Back-Office is het managementinformatiesysteem nog niet vorm gegeven. Onderscheidende van het CGI m.b.t. andere organisaties gericht op Israel wordt steeds duidelijker maar zal in 2013 nog vervolgd worden. In het voorjaar van 2012 is een afvaardiging van het bestuur met directie naar Israel geweest om de contacten aan te halen met Messias belijdende gemeenten en of hun projecten. Dit was een gezegende reis. Tijdens deze reis werd duidelijk hoe groot de nood is onder de Russisch sprekende gemeenten in Israel. Met betrekking tot de overgang Front en Back-Office is er veel in gang gezet, er is een zakelijke overeenkomst met de VPE gesloten die tegen betaling een aantal taken voor haar rekening neemt. Het gaat dan vooral om de telefonische bereikbaarheid en de financiële administratie. Een aantal zaken zal in 2013 verder ingevuld worden, hierbij te denken aan de adressenbestanden en het beheer hiervan. De achterban binnen de VPE is in 2012 toegenomen, dit vraagt in 2013 nog een doelgericht vervolg. Comité Gemeentehulp Israel

7 Jaarverslag bestuur en directie Comité Gemeentehulp Israel 2012: 2012 is voor het CGI een jaar geweest met verdieping en verder invulling geven aan de eerder ingezette koers. Het werken met de nieuwe structuur is voor het eerst het jaar rond geweest. Dit was voor een ieder wennen, belangrijk punt hierbij is dat een ieder zijn rol neemt en in zijn kracht weet te komen. Op bestuursniveau is er onder het genot van een kop koffie en wat lekkers afscheid genomen van Max Molensky, die vele jaren trouw als bestuurslid het CGI heeft ondersteund. Gelukkig is er een geschikte opvolger gevonden in de persoon van Jan Boonstra. Vooruitzichten 2013: In 2013 zal het bestuur erop toezien dat een aantal in gang gezette ontwikkelingen vorm gaan krijgen. Tevens blijft het een voortdurend zoeken naar Gods leiding m.b.t. de bediening van het CGI. In het voorjaar zal er weer een bestuursreis met directie plaats vinden met als doel de contacten aan te halen. Verder is de noodzaak groot dat er meer vrijwilligers komen die het werk van het CGI mee kunnen dragen. Als bestuur zijn we dankbaar voor wat 2012 heeft gebracht, dit was bijzonder omdat ondanks de economische recessie er meer inkomsten zijn gegeven voor het werk van het CGI. Buiten dat zijn we ook dankbaar voor de vele trouwe leden in de achterban die biddend achter de gemeenten en bedieningen in Israel staan maar tevens achter het werk van het CGI. Dit alles is nodig om enerzijds de christen in Nederland te bereiken met de boodschap in Gods woord met betrekking tot Zijn beloften naar Israel en anderzijds om onze broeders en zusters in Israel te zegenen. Ruud van Hal Voorzitter bestuur Comité Gemeentehulp Israel Comité Gemeentehulp Israel

8 Balans per 31 december 2012 (na verwerking exploitatieresultaat) Activa Passiva (in euro's) (in euro's) Financiële vaste activa Reserves en fondsen Depot TNT Overige reserve Vlottende activa Fondsen Voorraden Bestemmingsfonds Vorderingen Douglas Reisfonds 0 0 Debiteuren 0 Overige fondsen Overige vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden Liquide middelen Overige schulden/overlopende passiva ING bank Comité Gemeentehulp Israel

9 Staat van baten en lasten 2012 (in euro's) Baten Werkelijk 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2011 Baten uit eigen fondsenwerving donaties en giften marge verkoop artikelen Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest Som der baten Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat Bestemming resultaat Overige reserve Noodfonds Bestemmingsfonds Comité Gemeentehulp Israel

10 Algemene toelichting Algemeen Naam De statutaire naam is vastgesteld op: Stichting Comite Gemeentehulp Israel Doelstelling van de stichting Het CGI heeft ten doel om de Messiaanse gemeenten in Israël en de door die gemeenten ontplooid wordende activiteiten met alle tot zijn beschikking staande middelen te steunen en de belangen van die gemeenten te behartigen in Nederland en België Verslaggeving Het jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijn 640 voor stichtingen zonder winstoogmerk en de richtlijn 650 voor de verslaggeving door fondswervende instellingen. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is op basis van historische kostprijs opgesteld. Voor zover hierna niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarden, verminderd met afschrijvingen berekend op basis van deze aanschaffingswaarden. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopwaarde. Vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. Resultaat Opbrengsten en kosten zijn slechts verantwoord voor zover zij op het boekjaar betrekking hebben. Voor giften met een bijzondere bestemming verwijzen wij naar het verloopoverzicht van de bestemmingsreserve. Comité Gemeentehulp Israel

11 Toelichting op de balans Vaste activa Financiële vaste activa TNT-depot Deze vastlegging is benodigd voor de bedrijfsvoering Overige vorderingen Rente 0 0 Overbruggingsregeling Gerritsen Overlopende activa Voorraden Boeken en DVD's etc Cd's Karen Davis Liquide middelen ING bank Spaarrekening idem Deze gelden zijn voor directe aanwending in het kader van de doelstelling Comité Gemeentehulp Israel

12 Reserves en fondsen Bestemmingsfonds Dotaties Onttrekkingen Nog te verdelen Ot u Mofet Orna Greenman Ethiop Bethelgem Tal&Tigi Shefraw Hands of Mercy Ye'shi Reinhardt Arad Arad - Shimon Pliner Be ad Chaim-ProLife Sandy Shoshani Judith de Heer Dugit/Adonai Roi Avi&Chaya Mizrachi Trumpet of Salvation Jacob Damkani Kehilat Be'erSjeva Howard & Randi Bass Kehilat Arad Yo-Yakim Figeuras Beit Nitzachon E. Benson Peter en Vanessa Steffens Riv of Liv Waters Sev&Irina Friedman Liban Christn Joseph&Ibtissam Hadad Huis van Genade Dima en Ella Brodkin Keh Naharija,RuthNessim;Streams of Hope Tents of Mercy Kyriat Yam Sjisjkoff Beit Avi (Karmiël) Moshe&B Loewenthal Lech Lcha - Arlon Grimberg Musalaha Salem Munayer The Shelter Eilat John & Judy Pex Jerusalem Inst of Just Calev Myers Kehilat hama'ayan Tony&Orna Sperandeo Tiferet Yeshua Ari&Shira Sorko-Ram Noodfonds Israël Shemen Sasson Dariel & John Meyers Beit Netanel Rachel Netanel Kehilat Peniel Daniel Yahav Jerusalem Str Prod Richard Frieden Keh HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia Watchmen from Jerusalem (C Cohen) Kehilat El Roii Ofer & Chris Amitai Vision for Israel/Joseph Storehouse totaal St NEM/Kehilat Melech Ham'lachim Oded Shoshani King of Kings Assembly Wayne Hilsden Kehilat Beit Immanuel David & Michaella Lazarus Love to the Needy Chaim Barak Chazon Yeroesjalajim Shmuel & Pamela Suran Israel College of the Bible (David Boyd) Ashdod (Israël Pochtar) Kehilat Or hahaim (Samuel Lichtman) St NEM/Spaander Peter & Nellie Hulp Vluchtelingen Succat David/Beit Hayeshua Beit Hayeshua/Zvi Randelman Jophan Tom Hess Ehab en Magda Ashkar Rivers of Living Waters Karmiel Geest van Leven Nazareth Sergei Bogarnikov Yousef Dakwar Haifa Shavei Tsion Nazareth Haifa Leon Mazin Ariel Familie Ortiz Comité Gemeentehulp Israel

13 Bestemmingsfonds dd Dotaties Onttrekkingen dd NEM/Keh Melech HaM'lachim O Shoshani King of Kings Ass Wayne Hilsden Keh Beit Imm David&Michaella Lazarus ETS HACHAIM JERUSALEM Love to the Needy Chaim Barak Chaz Yeroesjalajim Shmuel&Pamela Suran Israël Coll of the Bible-Erez Soref Keh Beth Hallel Israel Pochtar Ashdod Kehilat Or hahaim (Samuel Lichtman) St NEM Spaander Peter & Nellie Opvangw Avishai & Jolanda Pinchas Messiaanse Gem Christ Church-Berger Succat David/Beit Hayeshua Beit Hayeshua Zvi Randelman Proj Paulus Sigmond H of Prayer f/a Nat Jophan-Tom Hes Ehab & Magda Ashkar Rivers of Living Waters Karmiel Geest v Leven Naz Sergei Bogarnikov HaCarmel Yousef Dakwar Shavei Tsion Naz Haifa-Leon Mazin David en Leah Ortiz Algemeen Giften voor gemeenten in Israel Alle gelden in het bestemmingsfonds zullen normaliter gebruikt worden voor het doel waarvoor het gegeven is. Als de bestemming echter ontvalt dan zal in overleg met de donateur of met bestemmer gezocht worden naar een nieuwe bestemming of met toestemming worden toegevoegd aan de overige reserves Douglas Reisfonds Positie per begin boekjaar Toevoegingen 0 0 Onttrekkingen Overige Fondsen Gebedskaart Fonds 0 0 Fonds vertalingen 960 Noodfonds Reisfonds Comité Gemeentehulp Israel

14 Overige reserves Algemene reserve per begin boekjaar Resultaat Mutatie bestemmingsfonds Onttrekking Noodfonds Overige schulden Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen (lijfrenteschenking) Diversen Comité Gemeentehulp Israel

15 Toelichting staat van baten en lasten De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Baten uit beleggingen, interest, vrijval lijfrenten Ontvangen interest Vrijval lijfrenten Verder zijn er geen andere opbrengsten uit beleggingen. Brutowinst verkopen goederen De brutowinst van de verkoop goederen is als volgt te specificeren: Netto omzet Kostprijs Bruto winst Uitvoeringskosten 0 0 Netto winst Algemene giften Nagekomen uit Overheadbijdrage Giften jubileumjaar Uitgekeerd aan projecten Beschikbaar voor CGI Comité Gemeentehulp Israel

16 Kosten Kosten van beheer en administratie Lonen en salarissen directie Reis- en onkosten directie Loonkosten Loonbelasting Loonadministratie kosten Vergoedingen vrijwilligers 0 0 Kantoor kosten Hilersum Kantoorkosten Haggai Kantoorkosten Urk Kosten directie Portokosten Algemeen Internetkosten Telefoon/Fax Administratiekosten Accountantskosten 0 0 Keurmerkkosten RfB 0 0 Contributies/Verzekeringen/Heffingen Huur Kantoor GWL Douglas Kantoorkosten Douglas Algemene kosten 0 0 Stornoposten Afschrijvingskosten 0 0 Bankkosten Bestuurskosten Bestuurskosten Vergaderkosten/Reiskosten/Verblijfkosten Respresentatiekosten 0 0 Vrijwilligersbijdragen bestuursleden De kosten van beheer en administratie zijn alle kosten die door de organisatie gemaakt zijn, met uitzondering van de druk- en verzendkosten van ons Magazine. Werving en promotie Productiekosten Nieuwsbrief Mailingkosten Nieuwsbrief/Diversen Portokosten Nieuwsbrief Radiowerk Drukwerk/PR Materiaal CGI 0 38 Advertenties/promoties Diverse PR/Mediaproject Conferentiekosten Lektuur / Studiemateriaal jarig jubileum kosten Israelreizen Kosten Israel reizen Comité Gemeentehulp Israel

17 Werving en promotie Totaal besteed aan doelstelling Totaal baten Bestedingen t.o.v. baten 71,32% 77,90% Kosten eigen fondswerving Baten eigen fondswerving Kosten eigen fondswerving t.o.v. baten 27,06% 26,99% G.J.A.C. van Hal, voorzitter P.G.F. Grim, penningmeester Comité Gemeentehulp Israel

18 Begroting 2012 t.o.v. werkelijkheid 2012 (in euro's) Baten Werkelijk 2012 Begroting 2012 Verschil Baten uit eigen fondsenwerving collecten donaties en giften marge verkoop artikelen Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest Som der baten Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat Bestemming resultaat Overige reserve Noodfonds Bestemmingsfonds Comité Gemeentehulp Israel

19 Toelichting Baten Ontvangen giften De giften kwamen hoger uit dan begroot. De begroting was voorzichtig Rente- en beleggingsopbrengsten De renteopbrengsten zijn laag ivm de lage rente die gegeven wordt op spaartegoeden. Lasten Besteed aan doelstelling De besteding aan de doelstelling kwam ook nagenoeg in de buurt van de begroting. Werving en promotie Deze zijn nagenoeg conform de begroting. Beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie zijn gestegen, omdat de loonkosten aanzienlijk hoger zijn uitgevallen Dit komt omdat het aantal uren van de directie is verhoogd van 20 naar 28 uur. (0,5 naar 0,7 FTE) Bestemming resultaat Aan het bestemmingsfonds werd toegevoegd omdat er nog giften moeten worden doorgestuurd naar de projecten. In de komende jaren zullen de gelden in het bestemmingsfonds worden aangewend voor het doel waarvoor ze geschonken zijn. De toevoeging aan de algemene reserve kwam lager uit dan begroot. Dit kwam vooral door de gestegen loonkosten. Comité Gemeentehulp Israel

20 Begroting 2013 (in euro's) Baten 2013 Baten uit eigen fondsenwerving donaties en giften marge verkoop artikelen 500 Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest Som der baten Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat Bestemming resultaat Overige reserve Bestemmingsfonds Toelichting Begroting 2013 Giften Naast de gewone giften zouden er acties kunnen zijn die een extra bedrag van euro zouden moeten opleveren om de extra activiteitsinspanningen te kunnen financieren. Werving en promotie Er wordt veel meer ruimte gemaakt voor wervingsactiviteiten, echter deze zijn afhankelijk van de inkomsten. Rente- en beleggingsopbrengsten Rente over beschikbare liquiditeiten neemt af doordat de rentevoet daalt. Besteed aan doelstelling In 2013 zal meer aan de doelstelling worden uitgegeven. Comité Gemeentehulp Israel

21 Overzicht giften CGI Ontvangen giften Projecten Algemeen Besteed Projecten Algemeen Comité Gemeentehulp Israel

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Samenstelling bestuur 1 2. Algemeen 1 3. Organisatie 4 4.

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Beoordelingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Bestuursverslag 2013 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2011 Hulphond Nederland 25 januari 2012 1 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2011 5 Directieverslag 2011 6 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2011 7

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over Stichting Beat Batten! 4 1.1. Algemene informatie over de stichting 1.2. Missie en doelstellingen 1.3. Organisatie structuur 1.4. Het netwerk 2. Wat is

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie