Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders"

Transcriptie

1 Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS

2 Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden de bij deze publicatie betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt.

3 Inhoud Voorwoord Btw-ondernemerschap in hoofdlijnen Btw-ondernemerschap toezichthouders (commissarissen en leden van raden van toezicht) Btw-ondernemerschap bestuurders en andere personen Btw-ondernemerschap Toezichthouders (commissarissen en leden van raden van toezicht) Bestuurders en andere personen Gevolgen btw-ondernemerschap Administratieve- en factureringsverplichtingen Mogelijke ontheffing van de verplichtingen: de kleine ondernemersregeling Goedkeuring voor commissarissen die hun beroep vanuit een maatschap uitoefenen Moet er (Nederlandse) btw op de factuur worden vermeld? Is de vergoeding inclusief of exclusief btw? Loonbelasting en premieheffing, Inkomstenbelasting Loonbelasting en premieheffing Inkomstenbelasting PwC 3

4 Voorwoord In deze handleiding gaan wij in op de fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders. Door een recente beleidswijziging is bij velen de vraag opgekomen of de activiteiten van commissarissen, maar ook van andere personen, met btw zijn belast. In deze handleiding geven wij aan welke criteria concreet van belang zijn voor het beantwoorden van deze vraag. In het eerste deel van de handleiding geven wij heel kort en ongenuanceerd in hoofdlijnen aan wat de btw-positie van commissarissen, leden van raden van toezicht en van bestuurders en andere personen is. In deel twee lichten wij deze criteria toe en brengen wij nuances aan. Als eenmaal vaststaat dat sprake is van btw-ondernemerschap, gaan wij in deel drie van de handleiding in op de praktische implicaties daarvan. Voor de volledigheid beschrijven wij tenslotte in deel vier de problematiek vanuit de loonbelasting, premieheffing en de inkomstenbelasting. Wat kan PwC voor u doen? De beleidswijziging roept een groot aantal vragen op. De adviseurs van PwC zijn uitstekend in staat om u bij te staan bij het beantwoorden van deze vragen en u te begeleiden bij de praktische zaken die moeten worden geregeld. Zo kunnen wij u adviseren en begeleiden bij de volgende zaken: Beoordeling van het btw-ondernemerschap van een commissaris (bijvoorbeeld door middel van een quick scan); Btw-registratie van een btw-plichtige commissaris; Assistentie bij en beoordeling van de inrichting van de boekhouding voor de btw; Assistentie bij en beoordeling van het opstellen van de facturen voor de werkzaamheden; Beoordelening of de kleine ondernemersregeling voor commissarissen aantrekkelijk is; Aanvragen van een VAR wuo, VAR dga of een beschikking doorbetaaldloonregeling; Beoordeling van en advisering met betrekking tot gevolgen voor de IB/LB en heffingen; Invoering van de werkkostenregeling. Ook met andere vragen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht. Mocht u naar aanleiding van deze brochure vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met uw gebruikelijke PwC adviseur. PwC 4

5 1. Btw-ondernemerschap in hoofdlijnen 1.1. Btw-ondernemerschap toezichthouders (commissarissen en leden van raden van toezicht) Als de toezichthouder al btw-ondernemer is (als advocaat, adviseur etc.) op het moment dat hij de toezichthoudende taak op zich neemt, dan vinden deze nieuwe taken plaats binnen het kader van zijn reeds bestaande btw-plichtige activiteiten. Dit is echter anders als hij de nieuwe toezichthoudende werkzaamheden in dienstbetrekking gaat verrichten. Heeft hij niet reeds een btw-onderneming, dan moet worden beoordeeld of hij voor zijn toezichthoudende taken ondernemer is (hij zelfstandig een bedrijf uitoefent). Een toezichthouder zal altijd omdat hij daartoe is verplicht op eigen naam de rechtsbetrekking aangaan met het bedrijf of organisatie waar hij toezicht gaat houden. Toch geldt ook hier dat eerst moet worden uitgesloten dat hij de betrekking die hij is aangegaan in ondergeschiktheid verricht doordat hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de partij waar hij toezicht zal gaan houden. Betreft het geen dienstbetrekking dan wijst het gegeven dat hij zelf de rechtsbetrekking is aangegaan er reeds op dat sprake is van een zekere mate van zelfstandigheid. Het oordeel dat sprake is van zelfstandigheid wordt nog versterkt als hij ook de kosten voor deze activiteiten voor eigen rekening maakt. Daarnaast moet duidelijk worden dat hij een bedrijf uitoefent hetgeen inhoudt dat hij regelmatig ( duurzaam ) optreedt in het economisch verkeer tegen vergoeding. Het gegeven dat hij mogelijk slechts één commissariaat uitoefent, staat in beginsel niet in de weg aan de conclusie dat hij zelfstandig ondernemer is (en dus duurzaam optreedt). Toch is hier ruimte voor een andersluidende opvatting (zie ). Hetzelfde geldt als de werkzaamheden relatief beperkt zijn, bijvoorbeeld omdat zij voor een kleine onderneming of instelling worden verricht. Wij zijn daarnaast van mening dat geen sprake is van btwondernemerschap als de toezichthouder slechts een beperkte onkostenvergoeding of een symbolische vergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangt. Verder kan aan btwondernemerschap worden getwijfeld als de toezichthouder als vertegenwoordiger van een groep of achterban optreedt en de vergoeding wordt uitgekeerd aan de organisatie (groep) wiens belangen hij vertegenwoordigt (bijvoorbeeld namens alle werknemers van het bedrijf waarvoor hij werkt). In een schema kan bovenstaan (sterk vereenvoudigd) worden weergegeven: Commissaris/ toezichthouder Btw-ondernemer, tenzij (mogelijk): Symbolische vergoeding Alleen onkostenvergoeding Vertegenwoordigt als commissaris een groep In loondienst Eventueel: klein aantal commissariaten PwC 5

6 1.2. Btw-ondernemerschap bestuurders en andere personen Het enige (hier relevante) verschil tussen bestuurders enerzijds en commissarissen en toezichthouders anderzijds lijkt te zijn dat bestuurders niet en commissarissen en toezichthouders wel verplicht zijn om zelf de rechtsbetrekking aan te gaan met de instelling waar zij hun werkzaamheden gaan verrichten. Dit leidt voor bestuurders in beginsel tot dezelfde conclusies als voor commissarissen en toezichthouders, met uitzondering van het volgende punt. Indien zij de rechtsbetrekking aangaan met de organisatie waarbij zij als bestuurder gaan optreden en de overeenkomst sluiten op naam en voor rekening van het bedrijf of organisatie waarvoor zij reeds werken, dan worden niet zij, maar het bedrijf of instelling namens wie zij de rechtsbetrekking zijn aangegaan, btw-plichtig met betrekking tot de in rekening gebrachte vergoedingen. Niet geheel kan worden uitgesloten dat wanneer de bestuurder niet in dienstbetrekking is bij de organisatie die hem ter beschikking stelt als bestuurder, hij voor zijn werkzaamheden die hij jegens zijn uitlener verricht ondernemer is en over die dienstverlening btw is verschuldigd. In een schema kan bovenstaan (sterk vereenvoudigd) worden weergegeven: Bestuurder zelf (persoonlijk) een rechtsbetrekking? nee ja Bestuurswerkzaamheden op grond van arbeidsovereenkomst? ja Geen btwondernemer nee Btw-ondernemer Tenzij (mogelijk) Niet zelfstandig (geen economisch risico en geen invloed op hoogte salaris) Symbolische vergoeding Alleen onkostenvergoeding Vertegenwoordigt als commissaris een groep Eventueel: klein aantal commissariaten PwC 6

7 2. Btw-ondernemerschap Om te bepalen of iemand btw-ondernemer is, zijn twee zaken van belang: (1) is sprake van het zelfstandig uitoefenen van de werkzaamheden, en (2) wordt er regelmatig (of duurzaam) in het economisch verkeer naar opbrengst gestreefd. Omdat in de praktijk bleek dat het heel moeilijk is om deze criteria op werkzaamheden van commissarissen toe te passen, stond de minister van Financiën toe dat eenvoudig gezegd personen die minder dan vijf commissariaten vervulden en dit niet als nevenwerkzaamheid deden, niet als btwondernemer werden aangemerkt. Onder druk van de Europese Commissie heeft de Nederlandse overheid deze goedkeuring moeten intrekken, waardoor de genoemde criteria ( zelfstandig en regelmatig/duurzaam in het economisch verkeer naar opbrengst streven ) weer op alle commissarissen moeten worden toegepast. De Europese Commissie gaat er overigens vanuit dat ook bij het zelfstandig vervullen van één commissariaat sprake is van btw-ondernemerschap. Hieronder gaan wij kort in op de invulling van de relevante criteria en de toetsing daaraan voor het beoordelen van btw-ondernemerschap. Wij bespreken daarbij eerst de situatie van commissarissen en leden van raden van toezicht (toezichthouders), om daarna op de positie van andere personen zoals bestuurders in te gaan Toezichthouders (commissarissen en leden van raden van toezicht) Toezichthouders verrichten zelfstandig hun werkzaamheden Commissarissen en leden van Raden van Toezicht kunnen alléén op persoonlijke titel worden benoemd of aangesteld. Dit betekent dat zij persoonlijk een rechtsbetrekking aangaan voor het vervullen van deze functie, en dat zij deze rechtsbetrekking niet namens hun werkgever of persoonlijke bv kunnen aangaan. Zij opereren dus in zekere zin zelfstandig. Toch wil dit niet meteen zeggen dat zij als zelfstandig ondernemer voor de btw optreden. Daarvoor moet nog meer worden nagegaan. Zo moet bijvoorbeeld worden vastgesteld of zij door de rechtsbetrekking die zij aangaan in een ondergeschiktheidrelatie komen te staan ten opzichte van de partij waarvoor zij toezicht houden. Dat zou het geval zijn als de rechtsbetrekking die zij aangaan een dienstbetrekking betreft. In dat geval is geen sprake van zelfstandig ondernemerschap. In de praktijk komt dit echter niet veel voor. Is er geen dienstbetrekking, dan kan worden vastgesteld dat zelfstandig optreden aannemelijk is omdat zij zelf de rechtsbetrekking zijn aangegaan met de partij waarvoor zij toezicht gaan houden. Een nadere aanwijzing voor zelfstandigheid kan nog zijn dat de toezichthouders zelfstandig risico lopen met betrekking tot kosten die zij maken voor deze toezichthoudende taak en of zij zelf invloed hebben op de hoogte van de vergoeding voor hun werkzaamheden en zij zelfstandig keuzes mogen maken met betrekking tot de organisatie en het aantrekken en aanwenden van personeel en bedrijfsmiddelen voor hun werkzaamheden. Daarnaast moet nog worden vastgesteld of zij regelmatig optreden in het economisch verkeer tegen vergoeding. Zie de volgende paragraaf. PwC 7

8 Streven toezichthouders regelmatig/duurzaam in het economisch verkeer naar opbrengsten? Het antwoord op de vraag of commissarissen en leden van een raad van toezicht regelmatig of duurzaam in het economisch verkeer naar opbrengsten streven hangt sterk af van een aantal factoren. Geen van de criteria is op zichzelf beschouwd doorslaggevend Betreft het nevenwerkzaamheden van bepaalde beroepsbeoefenaren? Soms is de toezichthouder al ondernemer voor de btw voordat hij als toezichthouder op gaat treden. Als de werkzaamheden als toezichthouder nauw verbonden zijn of sterk in het verlengde liggen van de overige activiteiten waarvoor hij reeds ondernemer is, worden de nieuwe toezichthoudende werkzaamheden in de overige aan btw onderworpen activiteiten meegetrokken. In dergelijke gevallen is sprake van btw-ondernemerschap voor de commissariswerkzaamheden (tenzij er een dienstbetrekking is aangegaan met de organisatie waarbij toezicht wordt gehouden). Dit absorberen van nevenactiviteiten in de bestaande onderneming komt onder andere voor bij commissariaten die worden vervuld door advocaten, belastingadviseurs en soortgelijke beroepsbeoefenaren. Betreft het geen nevenwerkzaamheden, dan moeten de activiteiten aan de overige criteria worden getoetst Het aantal vervulde commissariaten Ondanks dat de minister van Financiën in het ingetrokken besluit stelde dat het in de praktijk moeilijk te bepalen is of bij het vervullen van slechts enkele commissariaten sprake is van werkzaamheden die een duurzaam karakter dragen, gaan wij ervan uit dat door de intrekking van dit besluit en op grond van de visie van de Europese Commissie hierop (zelfs als sprake is van één commissariaat, sprake is van btw-ondernemerschap) het getalscriterium niet kan worden gebruikt. Dit is daarom voor de praktijk in beginsel niet langer een relevant criterium. Toch wijzen wij erop dat bezwaar maken tegen de eigen btwaangifte als commissaris ingeval slechts een (of twee) commissaria(a)t(en) wordt betrokken, niet bij voorbaat kansloos is. Hetzelfde geldt mogelijk als de verrichte werkzaamheden relatief beperkt zijn, bijvoorbeeld omdat deze voor één kleine onderneming of instelling worden verricht. Mocht u geïnteresseerd zijn in de juiste gronden voor dit bezwaar dan kunt u contact opnemen met uw adviseur Hoogte van de vergoeding Om als btw-ondernemer te kunnen worden aangemerkt moet duurzaam of regelmatig naar opbrengsten worden gestreefd. Als een toezichthouder enkel een onkostenvergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangt, is naar onze mening geen sprake van btw-ondernemerschap. Ook werkzaamheden die tegen een symbolische vergoeding worden verricht, zijn niet belast met btw. Er wordt echter niet gemakkelijk aangenomen dat de hoogte van de vergoeding symbolisch is Toezichthoudende werkzaamheden verricht als vertegenwoordiger van een groep Het komt voor dat toezichthouders hun functie vervullen als vertegenwoordiger van een groep, zoals de werknemers van een bedrijf of instelling of bijvoorbeeld een commissaris van overheidswege. In deze gevallen wordt de vergoeding voor hun werkzaamheden veelal niet aan hen persoonlijk uitgekeerd, ondanks dat zij de functie formeel op persoonlijke titel vervullen. Wij zijn van mening dat kan worden betwijfeld of de commissarissen in deze gevallen btw-ondernemer zijn. Overleg met uw adviseur is aan te raden. PwC 8

9 Conclusie btw-ondernemerschap toezichthouders Als de toezichthouder al btw-ondernemer is (als advocaat, adviseur etc.) op het moment dat hij de toezichthoudende taak op zich neemt, dan vinden deze nieuwe taken plaats binnen het kader van zijn reeds bestaande btw-plichtige activiteiten. Dit is echter anders als hij de nieuwe toezichthoudende werkzaamheden in dienstbetrekking gaat verrichten. Heeft hij niet reeds een btw-onderneming, dan moet worden beoordeeld of hij voor zijn toezichthoudende taken ondernemer is (hij zelfstandig een bedrijf uitoefent). Een toezichthouder zal altijd omdat hij daartoe is verplicht op eigen naam de rechtsbetrekking aangaan met het bedrijf of organisatie waar hij toezicht gaat houden. Toch geldt ook hier dat eerst moet worden uitgesloten dat hij de betrekking die hij is aangegaan in ondergeschiktheid verricht doordat hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de partij waar hij toezicht zal gaan houden. Betreft het geen dienstbetrekking dan wijst het gegeven dat hij zelf de rechtsbetrekking is aangegaan er reeds op dat sprake is van een zekere mate van zelfstandigheid. Het oordeel dat sprake is van zelfstandigheid wordt nog versterkt als hij ook de kosten voor deze activiteiten voor eigen rekening maakt. Daarnaast moet duidelijk worden dat hij een bedrijf uitoefent hetgeen inhoudt dat hij regelmatig ( duurzaam ) optreedt in het economisch verkeer tegen vergoeding. Het gegeven dat hij mogelijk slechts één commissariaat uitoefent staat in beginsel niet in de weg aan de conclusie dat hij zelfstandig ondernemer is (en dus duurzaam optreedt). Toch is hier ruimte voor een andersluidende opvatting (zie ). Wij zijn daarnaast van mening dat geen sprake is van btw-ondernemerschap als de toezichthouder slechts een beperkte onkostenvergoeding of een symbolische vergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangt. Verder kan aan het btw-ondernemerschap worden getwijfeld als de toezichthouder als vertegenwoordiger van een groep of achterban optreedt en de vergoeding wordt uitgekeerd aan de organisatie (groep) wiens belangen hij vertegenwoordigt (bijvoorbeeld namens alle werknemers van het bedrijf waarvoor hij werkt). In een schema kan bovenstaan (sterk vereenvoudigd) worden weergegeven: Commissaris/ toezichthouder Btw-ondernemer, tenzij (mogelijk): Symbolische vergoeding Alleen onkostenvergoeding Vertegenwoordigt als commissaris een groep In loondienst Eventueel: klein aantal commissariaten PwC 9

10 2.2. Bestuurders en andere personen Voor bestuurders en andere personen geldt een ander juridisch regime dan voor commissarissen en leden van een raad van toezicht. Voor het beoordelen of sprake is van btw-ondernemerschap moet voor hen ook worden beoordeeld of zij hun werkzaamheden zelfstandig uitoefenen Het zelfstandig uitoefenen van een beroep of functie Bestuurders en andere personen (hierna: bestuurders) kunnen voor het uitoefenen van hun (bestuurs- of andere) functie persoonlijk een rechtsbetrekking (overeenkomst) met het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling aangaan, of deze rechtsbetrekking via hun werkgever, persoonlijke bv e.d. laten aangaan. In het laatste geval waarin de rechtsbetrekking voor de werkzaamheden niet met de bestuurder zelf is aangegaan is in beginsel geen sprake van met btw belaste activiteiten door deze persoon aan de instelling waar hij als bestuurder gaat optreden. De organisatie namens wie hij de bestuurswerkzaamheden verricht (die hem uitleent ) zal in de regel wel ondernemer zijn Bestuurder is zelf de rechtsbetrekking aangegaan Als de bestuurder zelf de rechtsbetrekking is aangegaan die ten grondslag ligt aan zijn (bestuurs)werkzaamheden, is de btw-behandeling hetzelfde als bij commissarissen. Wij verwijzen hiervoor naar onderdeel Bestuurder is niet zelf de rechtsbetrekking aangegaan Als de rechtsbetrekking voor de werkzaamheden van de bestuurder is aangegaan door zijn werkgever of door zijn persoonlijke bv, gaan wij ervan uit dat de bestuurder voor zijn bestuurswerkzaamheden niet als btw-ondernemer kwalificeert. Hij loopt persoonlijk geen economisch bedrijfsrisico en heeft ook geen invloed op de hoogte van zijn vergoeding/salaris. In dergelijke gevallen gaan wij ervan uit dat de werkgever of de persoonlijke bv de bestuurder tegen vergoeding ter beschikking stelt aan het bedrijf, de instelling of de entiteit voor wie hij als bestuurder optreedt. Voor de werkgever of persoonlijke bv van de bestuurder is dat ter beschikking stellen een prestatie die onderworpen is aan btw. Voor persoonlijke bv s lijkt evenwel nog een ontsnappingsroute uit de btw-plicht te bestaan. Dit is namelijk het geval indien bij de omzetting van een persoonlijke arbeidsovereenkomst in een overeenkomst tussen de persoonlijke bv van de bestuurder en zijn oorspronkelijke werkgever geen wezenlijke verandering van feiten en omstandigheden is beoogd en deze veranderingen zich ook niet hebben voorgedaan. Voor deze gevallen is in een (reeds oud) besluit goedgekeurd dat de persoonlijke bv geen btw-ondernemer is en dat de bestuurder voor de btw kan worden geacht (nog steeds) werknemer te zijn. In die gevallen blijft de vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden dus buiten de heffing van btw. Afstemming met de Belastingdienst is echter wel aan te raden. Let op! Niet geheel kan worden uitgesloten dat wanneer de bestuurder niet in dienstbetrekking is bij het bedrijf dat, of de organisatie die, hem ter beschikking stelt als bestuurder, hij voor zijn werkzaamheden die hij jegens zijn uitlener verricht ondernemer is en over die dienstverlening btw is verschuldigd. Als hij namelijk aan de criteria voldoet voor ondernemerschap op basis van de activiteiten die hij voor zijn uitlener verricht dan is hij op die grond ondernemer (zie voor de criteria 2.1.). PwC 10

11 Conclusie btw-ondernemerschap bestuurders en andere personen Het enige (hier relevante) verschil tussen bestuurders enerzijds en commissarissen en toezichthouders anderzijds lijkt te zijn dat bestuurders niet en commissarissen en toezichthouders wel verplicht zijn om zelf de rechtsbetrekking aan te gaan met de instelling waar zij hun werkzaamheden gaan verrichten. Dit leidt voor bestuurders in beginsel tot dezelfde conclusies als voor commissarissen en toezichthouders (zie 2.1), met uitzondering van het volgende punt. Indien zij de rechtsbetrekking aangaan met de organisatie waarbij zij als bestuurder gaan optreden en de overeenkomst sluiten op naam en voor rekening van het bedrijf of organisatie waarvoor zij reeds werken, dan worden niet zij maar het bedrijf of instelling (bijvoorbeeld de eigen persoonlijke bv) namens wie zij de rechtsbetrekking zijn aangegaan btw-plichtig met betrekking tot de in rekening gebrachte vergoedingen. Niet geheel kan worden uitgesloten dat wanneer de bestuurder niet in dienstbetrekking is bij de organisatie die hem ter beschikking stelt als bestuurder, hij voor zijn werkzaamheden die hij jegens zijn uitlener verricht ondernemer is en over die dienstverlening btw is verschuldigd. In een schema kan bovenstaan (sterk vereenvoudigd) worden weergegeven: Bestuurder zelf (persoonlijk) een rechtsbetrekking? nee ja Bestuurswerkzaamheden op grond van arbeidsovereenkomst? ja Geen btwondernemer nee Btw-ondernemer Tenzij (mogelijk) Niet zelfstandig (geen economisch risico en geen invloed op hoogte salaris) Symbolische vergoeding Alleen onkostenvergoeding Vertegenwoordigt als commissaris een groep Eventueel: klein aantal commissariaten PwC 11

12 3. Gevolgen btwondernemerschap 3.1. Administratieve- en factureringsverplichtingen Een btw-ondernemer moet zich in beginsel als belastingplichtige registreren. Ook moeten belastingplichtige ondernemers een boekhouding bijhouden, facturen uitreiken voor hun werkzaamheden en periodiek btw-aangifte doen. Voor personen die hun beroep vanuit een maatschap uitoefenen, gelden bijzondere regels Mogelijke ontheffing van de verplichtingen: de kleine ondernemersregeling Voor ondernemers-natuurlijke personen geldt een bijzondere regeling: de kleine ondernemersregeling. Voor commissarissen betekent dit dat zij, als zij per jaar voor (al) hun ondernemingsactiviteiten niet meer dan Euro aan btw zijn verschuldigd (na aftrek van voorbelasting), een belastingvermindering krijgen. Als zij per jaar minder dan Euro aan btw zijn verschuldigd (na aftrek van voorbelasting), is deze vermindering gelijk aan het verschuldigde btw-bedrag waardoor per saldo geen btw moet worden voldaan. Daarnaast kunnen commissarissen in dat laatste geval ontheffing krijgen van de administratieve verplichtingen. Deze ontheffing wordt slechts op voorwaarden en op verzoek verleend, en kent zowel voor- als nadelen. Nadelen zijn dat de commissaris geen btw in aftrek mag brengen en dat hij geen facturen mag uitreiken, ook niet als zijn afnemers (de organisaties waarvoor hij zijn werkzaamheden verricht) daarom verzoeken. Voordelen zijn dat de commissaris niet aan de administratieve btw-verplichtingen hoeft te voldoen en dat hij geen periodieke aangiftes hoeft in te dienen. Voorbeeld (na 1 oktober 2012): Mevrouw A en de heer B zijn beiden toezichthouder bij Z NV. Daarvoor ontvangen zij alle twee een netto vergoeding van Euro Mevrouw A is behalve toezichthouder bij Z NV tevens betaald toezichthouder bij Y NV, X NV, W NV, Stichting V en U NV. Daarvoor ontvangt zij in totaal een bedrag aan netto vergoedingen van Euro Beiden maken kosten voor het uitoefenen van hun toezichthoudende functie. Voor mevrouw A bedragen de kosten Euro 9,680 (inclusief Euro 1,680 btw) en voor de heer B bedragen de kosten Euro 242 (inclusief Euro 42 btw). Alleen de heer B komt in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling. Het bedrag aan btw dat hij is verschuldigd (Euro 1,260) minus de voorbelasting (Euro 42) bedraagt namelijk Euro 1,218 en dat is minder dan Euro 1,883. Aangezien hij minder dan Euro 1,345 moet voldoen, hoeft hij onder deze regeling zelfs helemaal geen btw te betalen en kan hij tevens (op verzoek) worden ontheven van zijn administratieve verplichtingen. Ondernemers die geen gebruik willen of kunnen maken van de hierboven genoemde ontheffing van de administratieve- en aangifteverplichtingen, moeten op hun activiteiten de normale regels toepassen. PwC 12

13 3.3. Goedkeuring voor commissarissen die hun beroep vanuit een maatschap uitoefenen Voor btw-plichtige commissarissen die deze functie als nevenwerkzaamheid verrichten en die hun beroep vanuit een maatschap uitoefenen, keurt de staatssecretaris (nog steeds) goed dat zij zelf facturen voor hun werkzaamheden uitreiken, op voorwaarde dat de maatschap die facturen opneemt in de administratie. De maatschap zal ook de btw-gevolgen van de activiteiten van de commissaris in de btw-aangifte moet verwerken. Praktisch betekent dit dat deze commissarissen voor hun commissariswerkzaamheden weliswaar btw-ondernemer zijn, maar zich niet als zodanig hoeven te registreren. Zij hoeven ook niet aan de overige, hieronder beschreven, administratieve verplichtingen te voldoen. Overigens zal in een aantal gevallen waarin de commissarissenbeloning aan of via de werkgever van de commissaris wordt betaald, de werkgever belasting en premies inhouden. Dit betekent dat de commissaris minder krijgt betaald dan dat hij voor zijn werkzaamheden op de factuur in rekening brengt. Dit betekent echter niet dat hij slechts over dit lagere bedrag, dus het bedrag na inhouding, btw is verschuldigd. Zie ook onder 4.1.4, Verschil in grondslagen van btw en van loonbelasting/premie Moet er (Nederlandse) btw op de factuur worden vermeld? Commissarissen die hun werkzaamheden in of vanuit Nederland verrichten, moeten alleen Nederlandse btw in rekening brengen als zij hun werkzaamheden verrichten voor een onderneming die eveneens in Nederland is gevestigd. Dit is anders voor commissariswerkzaamheden ten behoeve van in het buitenland gevestigde ondernemingen. Zij kunnen in de meeste gevallen een factuur zonder Nederlandse btw uitreiken. Als zij hun diensten voor btw-plichtige bedrijven in een andere EU lidstaat verrichten, moeten zij de vermelding btw verlegd op hun factuur opnemen. Voor in het buitenland gevestigde commissarissen die hun werkzaamheden voor in Nederland gevestigde ondernemingen verrichten, geldt dat hun btw-ondernemerschap moet worden getoetst aan de in Nederland (of: de EU) geldende relevante criteria. Als een in het buitenland gevestigde commissaris (zonder vestiging of vaste inrichting in Nederland) werkzaamheden voor een in Nederland gevestigde onderneming verricht, is de Nederlandse onderneming hierover Nederlandse btw verschuldigd op grond van de verleggingsregeling. Deze btw is volgens de normale regels aftrekbaar. Mocht de in het buitenland gevestigde commissaris zijn commissarisdiensten aan een in Nederland gevestigde afnemer verrichten die geen btw-ondernemer is, dan hoeft de afnemer geen Nederlandse btw over deze diensten aan te geven. Of de in het buitenland gevestigde commissaris facturen voor zijn werkzaamheden moet uitreiken, is afhankelijk van de regels in het land waar hij is gevestigd Is de vergoeding inclusief of exclusief btw? Als een commissaris zijn diensten als btw-ondernemer verricht, betekent dit in de meeste gevallen dat hij zijn afnemer btw in rekening moet brengen. Overigens is ook btw verschuldigd als de vergoeding door bijvoorbeeld de werkgever van de commissaris wordt gefactureerd. PwC 13

14 Als het bedrag voor de commissariswerkzaamheden is overeengekomen of vastgesteld als bedrag inclusief btw (bruto), zal de commissaris de btw uit dit bedrag moeten voldoen (dus vóór 1 oktober 2012: 19/119 en na 1 oktober 2012: 21/121 van het bedrag aan btw moeten voldoen) en dus genoegen moeten nemen met een lagere netto vergoeding. Als het bedrag voor de commissariswerkzaamheden is overeengekomen of vastgesteld als bedrag exclusief btw (netto), zal de commissaris btw over het overeengekomen bedrag berekenen en daarmee zal de afnemer van de diensten een hogere (bruto)vergoeding moeten betalen. Voor ondernemingen en instellingen die de btw niet (geheel) in aftrek kunnen brengen leidt dit tot een werkelijke prijsverhoging. Als over de btw niets is bepaald, zullen partijen hierover tot overeenstemming moeten komen. Ook als wel expliciet is overeengekomen of vastgesteld dat de vergoeding een bruto of netto bedrag is, kan het zijn dat partijen dit willen aanpassen. Overigens bestaan voor toezichthouders in bepaalde sectoren normen voor de bezoldiging van de toezichthouders, en kan overschrijding van deze normen de fiscale status van deze instellingen (bijvoorbeeld de ANBI-status) beïnvloeden. Ook daarom is het van belang hierover expliciet tot overeenstemming te komen. PwC 14

15 4. Loonbelasting en premieheffing, Inkomstenbelasting 4.1. Loonbelasting en premieheffing Commissarissen in loondienst: fictieve dienstbetrekking Volgens het civiele recht staan commissarissen en andere toezichthouders niet in dienstbetrekking tot hun opdrachtgever. Ze werken immers niet in ondergeschiktheid, maar houden zelf toezicht op het bestuur van de opdrachtgever. Zij sluiten daarom geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht, aldus het civiele recht. In de loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen ligt dat anders. Ingevolge die wetgeving staan zij in een fictieve dienstbetrekking, met als gevolg dat hun opdrachtgever loonheffingen, te weten loonbelasting, premie volksverzekeringen en (tot 1 januari 2013) bijdragen Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw), moet inhouden op hun beloning. De commissarissen zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zodat hun opdrachtgever geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is over de te betalen beloning. De commissarissen moeten evenals gewone werknemers in de loonadministratie worden opgenomen, en dus bijvoorbeeld een kopie van hun identiteitsbewijs inleveren. Door het intrekken van de btw-goedkeuring per 1 januari 2013 verandert er niets aan dit fictieve dienstverband voor de drie (straks twee) heffingen over het loon. Daarom bestaat in de regel een samenloop: de commissarissen brengen btw over hun beloning in rekening aan de opdrachtgever en de opdrachtgever houdt loonbelasting, premies en bijdragen Zvw in op hun beloning (exclusief btw!). Er gelden twee belangrijke uitzonderingen op de regel dat loonbelasting/premie moet worden ingehouden op de beloning van de commissaris of toezichthouder. Dit is het geval bij gebruik van een door de Belastingdienst afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (hierna: een VAR) of beschikking doorbetaaldloonregeling. Op de VAR en de beschikking doorbetaaldloonregeling wordt verder ingegaan onder en Deze twee situaties waarin geen loonbelasting/premie behoeft te worden betaald, gelden niet voor buitenlandse commissarissen, dus voor degenen die niet in Nederland wonen en commissaris zijn van een in Nederland gevestigde vennootschap of ander lichaam. Zij moeten altijd loonbelasting betalen en heel soms ook premie volksverzekeringen, afhankelijk van de toepasselijke internationale sociale regeling. De belastingheffing over beloningen van buitenlandse commissarissen wordt doorgaans in belastingverdragen toegewezen aan de staat waar de opdrachtgever is gevestigd, dus aan Nederland wanneer de NV hier is gevestigd Geen loonbelasting/premie vanwege een VAR Commissarissen staan in fictieve dienstbetrekking, zodat hun opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdragen Zvw moet inhouden op hun beloning, tenzij de commissaris een geldige VAR dga of VAR wuo overlegt. Een VAR dga wordt afgegeven door de Belastingdienst aan de directeur-grootaandeelhouder (dga). Een ondernemer kan een VAR wuo (winst uit onderneming) aanvragen en krijgen bij de Belastingdienst. Aan het gebruik van een VAR zijn een paar eisen gesteld. De opdrachtgever moet een kopie van de VAR in de administratie bewaren. Hij moet de identiteit van de commissaris vaststellen en tevens een kopie van diens identiteitsbewijs (geen rijbewijs) bewaren. PwC 15

16 Hij moet erop letten dat de omschrijving op de VAR van de te verrichten werkzaamheden overeenkomt met de feitelijke werkzaamheden (van toezicht). De VAR is slechts geldig in het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden verricht en moet jaarlijks worden aangevraagd. Een commissaris of andere toezichthouder krijgt een VAR wuo als hij zelf een onderneming drijft en in dat kader zijn functie van commissaris uitoefent. De Belastingdienst hanteert de vuistregel dat wie tenminste vijf commissariaten uitoefent, in aanmerking komt voor het ondernemerschap, en dus een VAR wuo krijgt. Hierbij tellen niet mee het commissariaat van een oud-directeur, dat van een familielid van de directie alsmede een onbezoldigd commissariaat. Bij de beantwoording van de vraag of enkele commissariaten een onderneming vormen, speelt een rol de omvang van het debiteurenrisico,van het risico van aansprakelijkheidsstelling en van eventuele investeringen (zoals in een kantoor). Wanneer de werkzaamheden van het commissariaat in het verlengde liggen van het ondernemerschap van bijvoorbeeld een vrije beroepsbeoefenaar zoals een advocaat of consulent, behoeft evenmin loonheffing te worden ingehouden op grond van de reeds verkregen de VAR wuo Geen loonbelasting/premie vanwege de doorbetaaldloonregeling Als de commissaris een beschikking van de Belastingdienst heeft waarop staat dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de doorbetaaldloonregeling, dan hoeft de opdrachtgever evenmin loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw in te houden over de beloning. Werknemers die in opdracht van hun werkgever een commissariaat uitoefenen kunnen verplicht zijn de beloning daaruit door te (laten) betalen aan hun werkgever. Banken plegen uit eigen personeel commissarissen te benoemen bij grote debiteuren en vorderen van hen dat de commissarisbeloning aan de bank wordt betaald. Ook door overheidsinstanties aangestelde toezichthouders moeten dikwijls hun beloning doorbetalen aan de overheid, dus hun hoofdwerkgever. Voor het verkrijgen van de beschikking doorbetaaldloonregeling gelden de volgende, cumulatieve voorwaarden: De commissaris voert zijn taak uit ten behoeve van zijn dienstbetrekking bij de eigen besloten vennootschap of een andere organisatie (hierna: hoofdwerkgever), De commissaris woont in Nederland, of hij is als niet-ingezetene van Nederland verplicht hier loon- en inkomstenbelasting te betalen, De hoofdwerkgever is gevestigd in Nederland, De opdrachtgever betaalt de beloning en de (vrije) vergoedingen rechtstreeks aan de hoofdwerkgever, en De opdrachtgever geeft geen (vrije) verstrekkingen aan de commissaris zonder dit vooraf aan de hoofdwerkgever te laten weten. De doorbetaaldloonregeling kan ook zonder een beschikking van de Belastingdienst worden toegepast. Maar dat geldt alleen voor de directeur-grootaandeelhouder die toezicht houdt op vennootschappen die behoren tot dezelfde groep. Deze dga werkt dus voor zowel de houdster- als de dochtermaatschappij. PwC 16

17 Verschil in grondslagen van btw en van loonbelasting/premie De commissaris brengt aan zijn opdrachtgever een bedrag van 21% btw in rekening over zijn beloning en over de door hem in rekening gebrachte kosten. Dus stel: zijn beloning bedraagt Euro en zijn kostendeclaratie Euro 100, dan vermeldt de factuur een btw van (21% over Euro = ) Euro 231. De opdrachtgever berekent de in te houden loonbelasting/premie over de beloning, exclusief de kostendeclaratie. Dus in dit voorbeeld wordt de loonbelasting/ premie volksverzekeringen (stel: 32%) geheven over Euro 1.000, dat betekent dat Euro 320 wordt ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Deze berekeningen leren dat de factuur zal uitkomen op een totaalbedrag van (Euro Euro Euro 231 =) Euro (dat is inclusief btw), terwijl de opdrachtgever een lager bedrag overboekt op de rekening van de commissaris. Hij moet immers Euro 320 inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, zodat hij per saldo uitbetaalt: (Euro Euro 320 =) Euro Uiteraard moet de som van de uitbetaling op rekening van de commissaris en de afdracht aan de Belastingdienst gelijk zijn aan het bedrag op de factuur. Hierbij passen nog twee kanttekeningen. Ten eerste. Indien een beloning is overeengekomen van Euro inclusief btw, dan moet eerst worden berekend hoe groot de beloning exclusief btw bedraagt. Dat is Euro /121-ste deel, ofwel Euro 826,45 (zie boven). De inhouding van loonbelasting/ premie vindt immers altijd plaats op de beloning exclusief btw. Ten tweede. In 2014 moeten werkgevers de werkkostenregeling invoeren, nu is de invoering daarvan nog facultatief. Bij toepassing van de werkkostenregeling wordt in beginsel ook op de kostenvergoeding (exclusief btw) loonbelasting/premie ingehouden. In het gegeven voorbeeld wordt dan (32% van Euro 1100 = ) Euro 352 ingehouden en afgedragen. Dat vermindert uiteraard de uitbetaling op rekening van de commissaris. Echter, niet op de gehele kostenvergoeding moet worden ingehouden, er zijn nog steeds belangrijke vrijstellingen in de fiscale wetgeving, zoals voor vergoedingen van reis- en verblijfskosten. PwC 17

18 PwC 18

19 4.2. Inkomstenbelasting De bedragen die zijn ingehouden als loonbelasting/premie volksverzekeringen door de opdrachtgever zijn verrekenbaar met de aanslag in de inkomstenbelasting. Voor commissarissen die in de inkomstenbelasting kwalificeren als ondernemer maken de beloning, kosten en kostenvergoeding deel uit van hun verlies- en winstrekening. Dat geldt ook als zij geen VAR wuo zouden hebben gekregen en dus loonbelasting/premie is ingehouden op hun beloning. De ingehouden bedragen zijn uiteraard een voorheffing op de inkomstenbelasting. Het verkrijgen van een VAR wuo is dus niet beslissend voor het verkrijgen van de positie van ondernemer in de inkomstenbelasting, maar voorkomt dat inhoudingen van loonbelasting/premie moeten plaatsvinden op de beloning (en vanaf 2014: in beginsel ook op de kostenvergoeding). Commissarissen die in de inkomstenbelasting niet als ondernemer gelden, verantwoorden hun beloning onder loon uit dienstbetrekking. Uiteraard zijn de ingehouden loonheffingen ook voor hen verrekenbaar met de verschuldigde inkomstenbelasting. Als commissarissen btw in rekening hebben gebracht die ingevolge de kleine ondernemersregeling niet behoeft te worden afgedragen, genieten zij een voordeel dat tot de winst uit onderneming behoort. Het is nog steeds in discussie of een dergelijk btw-voordeel, dat commissarissen genieten die geen ondernemer zijn in de inkomstenbelasting, wel tot hun belastbare inkomen behoort. Vermoedelijk is dat voordeel voor hen onbelast. PwC 19

20 Contact Voor meer informatie en de mogelijkheden voor uw onderneming kunt u contact opnemen met uw reguliere PwC belastingadviseur of: Amsterdam Bertjan Janzen +31 (0) Brian Adams +31 (0) Milo Hartendorf +31 (0) Herman van Kesteren +31 (0) Julie Lere-Pland +31 (0) Frans Oomen +31 (0) Wanda Otto +31 (0) Michel Schrauwen +31 (0) Raymond van Sligter +31 (0) Lisa Tuip +31 (0) Einte van der Wal +31 (0) Eindhoven Paul Geurten +31 (0) Rotterdam / Den Haag Roger Bovy +31 (0) Gerrit Jan Jansen +31 (0) Marco Lubbelinkhof +31 (0) Rotterdam Douane & Internationale Handel Ruud Tusveld +31 (0) Jos Verstraten +31 (0) Utrecht Stan Beelen +31 (0) Jochem Kijftenbelt +31 (0) Zwolle / Hengelo Wladimir Rouwenhorst +31 (0) PricewaterhouseCoopers (PwC) verleent sectorgerichte diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory. Ons doel daarbij is het bereiken van maatschappelijk vertrouwen en het creëren van toegevoegde waarde voor klanten en hun belanghebbenden. In Nederland doen we dat met zo n 4900 collega s. Wereldwijd bestaat ons netwerk uit meer dan mensen in 151 landen. Samen delen wij onze gedachten, ervaringen en oplossingen om zo te komen tot verfrissende perspectieven en praktische adviezen. PricewaterhouseCoopers verwijst naar het netwerk van member firms die participeren in PricewaterhouseCoopers International Limited. Iedere member firm is een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.(KvK ). All rights reserved.

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Handreiking voor de juiste fiscale verwerking van vergoedingen per 1 januari 2017

Nadere informatie

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Per 1 januari 2013 wijzigen de btw-regels voor commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/15 Augustus 2013 Btw 1. Leegstand en btw 2. Detacheren van personeel 3. Historische molens 4. Notariële akten /

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Checklist De 30%-regeling

Checklist De 30%-regeling Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Vergoedingenreglement

Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND 1 UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND Deze Partner Briefing Note" bevat informatie over de btw-behandeling van transacties tussen Uber, de Partner (uzelf) en uw passagiers (Riders). Daarnaast biedt het

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden.

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden. Artiesten- en beroepssportersregeling Speciale regels Voor artiesten en beroepssporters met een overeenkomst van 3 maanden of korter gelden speciale regels voor de inhoudingen op het loon. Hierbij is het

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Oktober 2012 Agenda Inleiding Btw-ondernemerschap voor de toezichthouder per 1 januari 2013 Mogelijkheden om btw te voorkomen Mogelijkheden voor btw-aftrek

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Sprekers Peter Hoogstraten - Van VAR naar Wet DBA Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen Anela Kovacevic - Internationale afspraken/ Voorlichter Team GWO

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST - TANDHEELKUNDIGE DIENSTVERLENING Beoordeling Belastingdienst nr. 9101580814 13 oktober 2015 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Nieuw Vastgoedbesluit Oktober 2013 1. Inleiding 2. Btw-bouwterrein 3. Verhuur plus 4. Servicekosten 5. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 1. Inleiding

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr. 9081593705 12 10 2015 Beoordeling overeenkomst tussen opdrachtgever en DJ Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 10 2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst. De ondergetekenden: 1... (artiestennaam

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Verricht iemand als vrijwilliger dat wil zeggen niet voor zijn beroep werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN).

Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor

Nadere informatie

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten www.pwc.nl PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Een schat aan fiscale informatie binnen handbereik PwC Fiscaal Portaal Gemeenten juni 2012 Kostenbesparing Altijd up-to-date Complete modellabeling Brondocumenten

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Vergoedingenreglement 2016

Vergoedingenreglement 2016 Vergoedingenreglement 2016 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

~1237465 pagina 1. VOORBEELDOVEREENKOMST INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID Beoordeling Belastingdienst nr. 9101567983 13 10 2015

~1237465 pagina 1. VOORBEELDOVEREENKOMST INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID Beoordeling Belastingdienst nr. 9101567983 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst inhuur externe deskundigheid Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

De staatssecretaris van Financiën,

De staatssecretaris van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2550 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 18 oktober 2007 3 oktober 2007 DGB 2007-05297

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/3 Januari 2012 In deze editie Loonbelasting 1. Kamervragen over de onbelaste reiskostenvergoeding Btw 2. Wet Werk en bijstand/

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff. 9 januari 2013 DGA Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan twee recente gerechtelijke uitspraken: het arrest van de Hoge Raad over de zogenoemde afroommethode en de verwijzingsuitspraak

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2130 8 februari 2011 Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen 28 januari 2011 Nr. DGB 2011/1M Directoraat-generaal

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie