Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel"

Transcriptie

1 Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stelsel van interne controlemaatregelen 5 3. Administratieve organisatie 8 4. Opzet interne controle 9 5. Interne controle algemene belastingen Interne controle leges, markt- en havengelden Interne controle treasury Interne controle Single Information Single Audit Interne controle grondexploitatie Interne controle investeringen Interne controle inkoop Interne controle personeelskosten Interne controle subsidieverstrekkingen Interne controle muziekschool Interne controle zwembad Interne controle verhuur Interne controle leerlingenvervoer 34 3

3 1. Inleiding Sinds enkele jaren werkt men binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel met een Intern controleplan. In het Intern controleplan staan de controles beschreven die uitgevoerd zullen worden. Deze controles zijn opgesteld in samenspraak met de accountant en de leden van het managementteam. Interne controle is het proces dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen op het gebied van de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen, de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening, de naleving van de relevante wet- en regelgeving, beleidsrichtlijnen en procedures, en het bewaken van activa of waarden. Het belang van de interne controle is het tijdig signaleren van fouten. Zo wordt voorkomen dat foutieve informatie aan de leiding wordt verstrekt. Gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn, als de leiding op basis van deze foutieve informatie beslissingen neemt. Volledigheid van de verstrekte informatie speelt hierbij een belangrijke rol. Delegatie en controle horen bij elkaar. Een goed georganiseerd systeem van interne controle zorgt ervoor dat de leiding inzicht krijgt in het correct functioneren van de activiteiten. Een tweede belangrijke functie van interne controle is het nemen van maatregelen zodat de gesignaleerde onvolkomenheden in de toekomst niet weer optreden. De interne controle wordt deels opgebouwd uit de Administratieve Organisatie. Voor iedere situatie moet afgevraagd worden, wat de kans is dat de zaken niet goed functioneren en welke schade er door geleden kan worden. Deze afweging wordt risicoanalyse genoemd en moet ertoe leiden dat relevante controlemaatregelen worden genomen. De te nemen controlemaatregelen zijn afhankelijk van de onvolkomenheid en de inschatting van de schade. Er moet dan ook een aanvaardbare risicofactor vastgesteld worden. We spreken in dit geval van risicobeheersing. Hierover leest u meer in hoofdstuk 3. De interne controle wordt voor het andere deel opgebouwd uit de verordeningen. Een verordening is een door de gemeenteraad vastgesteld algemeen bindend voorschrift of geheel van bepalingen. Het normenkader en het toetsingskader betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. Wat hiermee precies bedoeld wordt, leest u in hoofdstuk 4. 4

4 2. Stelsel van interne controlemaatregelen. De interne controle kan op diverse manieren uitgevoerd worden. In dit hoofdstuk worden de controlebegrippen, controletechnieken en de controlemiddelen beschreven. In één situatie is het mogelijk om meerdere controles uit te voeren. 2.1 Controlebegrippen. Onder directe controle verstaat men de controle die zich door waarneming richt op de te controleren activiteiten zelf. Het doel van deze controle is om na te gaan of de activiteiten worden uitgevoerd volgens de opdracht. Voorwaarde hierbij is dat deze daartoe gedetailleerd moet worden opgemaakt. In tegenstelling tot directe controle is de indirecte controle de controle die zich richt op het product of het resultaat van de te controleren activiteit. Gecontroleerd wordt daarbij dus of het product of het resultaat aan de gestelde eisen voldoet. Hierdoor controleert men dus indirect de aan het product of het resultaat ten grondslag liggende activiteiten. De formele controle is de controle waarbij wordt nagegaan of aan de gestelde voorschriften is voldaan. Het gaat hier dus om vormvoorschriften die in het algemeen door middel van instructies, taakbeschrijvingen etc. zijn gegeven. In tegenstelling tot formele controle is de materiële controle de controle waarbij wordt nagegaan of de verantwoorde handeling of toestand inderdaad heeft plaatsgevonden cq. bestaat, en toelaatbaar is. Positieve controle is de controle die zich richt op de juistheid van de te controleren gegevens. Het gaat er hierbij om dat het gegeven juist is verantwoord en of de handeling die aan de verantwoording ten grondslag ligt wel rechtmatig is. Deze controle voert men uit indien het gevaar aanwezig is dat er meer verantwoord zou kunnen zijn dan verantwoord mocht worden. Negatieve controle is de controle die zich richt op de vraag of alles wat verantwoord of geboekt zou moeten worden, ook wel verantwoord of geboekt is. Deze controle richt zich dus op de volledigheid. Deze controle voert men uit indien in beginsel de mogelijkheid aanwezig is dat de verantwoording wel eens minder aan zou kunnen geven dat die aan zou moeten geven. 2.2 Controletechnieken. Er zijn een viertal controletechnieken te noemen. De keuze voor één van de technieken hangt af van de te controleren situatie. Hieronder staan de controletechnieken kort beschreven. Totaalcontrole: Controletechniek waarbij gelijksoortige groepen posten op een wijze worden samengevoegd tot totalen. Dit wordt vergeleken met het totaal van de controles die langs een andere weg uit dezelfde basismaterialen of uit andere daarmee samenhangende gegevens zijn verkregen of afgeleid. Detailcontrole: Controletechniek waarbij iedere post afzonderlijk wordt gecontroleerd. De detailcontrole wordt in principe alleen gebruikt indien de totaalcontrole afwijkingen vertoont. 5

5 Steekproef: Controletechniek waarbij men slechts een deel van de daarvoor in aanmerking komende posten in detail controleert. Het aantal posten dat in de steekproef moet vallen, dient te worden bepaald aan de hand van een afweging van zowel offers als het nut van de detailcontrole enerzijds en een steekproef anderzijds. Meestal wordt bij controles gesproken over deelwaarnemingen. Verbandscontrole: Controletechniek waarbij men gebruik maakt van cijfermatige verbanden die op de samenhang tussen prestatie en tegenprestatie, of op technische samenhangen gebaseerd zijn. Ook kan men gebruik maken van cijfers die langs een andere weg uit dezelfde basisgegevens zijn ontstaan. 2.3 Controlemiddelen. Om op doeltreffende wijze de interne controle uit te kunnen oefenen zijn een aantal controlemiddelen beschikbaar. Nu volgt een korte omschrijving van de controlemiddelen die gebruikt worden. Onderzoek van de interne organisatie: De werking en de structuur van de organisatie, alsmede de werking van de gehanteerde procedures worden getoetst. Alle informatie omtrent de controle wordt verzameld en gebundeld. De naleving van de processen is te controleren middels de directe controle. Hierbij zijn ook de risicofactoren in kaart gebracht, waarop een controletechniek toegepast kan worden. De externe controle (in de vorm van de accountantscontrole) steunt in belangrijke mate op de bevindingen uit de interne controle. Cijferbeoordeling: Onder cijferbeoordeling wordt verstaan de analyse en interpretatie van daartoe voorbewerkte getallenreeksen en getallengroeperingen. In het kader van de interne controle biedt dit controlemiddel belangrijke aanknopingspunten. Hierbij moet worden gedacht aan het constateren of een verband al dan niet aanwezig is. Indien een verband dat wel aanwezig hoort te zijn ontbreekt dient de oorzaak hiervan opgespoord te worden. Kortom het is niet alleen het constateren van zaken maar ook het interpreteren van geconstateerde zaken. Interne vastleggingen: Interne vastleggingen kunnen van allerlei aard zijn. Het kan gaan om bewijsstukken, kwijtingen, contracten en andersoortige documenten. Deze vastleggingen dienen als bewijs bij de oordeelsvorming in de controle. Normatieve gegevens: Onder normatieve gegevens worden begrepen normen, standaarden, voorcalculaties, begrotingen en budgetten. Het zijn de gegevens die als norm voor de toetsing van elementen dienen. Bestaanscontrole: Dit is de controle die erop gericht is om vast te stellen of datgene wat opgenomen is in de administratie ook daadwerkelijk aanwezig is. Vormen van bestaanscontrole die genoemd kunnen worden zijn inventarisatie, waarneming ter plaatse, afloopcontrole, saldo-, depot- en bankbevestigingen en raadpleging van openbare registers. 6

6 Inlichtingen vanwege de gecontroleerde: De inlichtingen vanwege de gecontroleerde dienen als controlemiddel. De hier bedoelde inlichtingen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen. Te weten: * Toelichtingen ten aanzien van overwegingen en argumenteringen die tot bepaalde financieel-administratieve uitkomsten of behandelingswijzen hebben geleid. * Vermelding van aangelegenheden die invloed hebben op de aan controle onderworpen verantwoording en die nog geen neerslag hebben gevonden in de registraties die bij de uitvoering van de interne controle zijn gemaakt. Bij de uitvoering van de interne controle kunnen dit soort inlichtingen van belang zijn in de oordeelsvorming van de medewerker interne controle. Nu aangegeven is wat onder de belangrijkste controlebegrippen wordt verstaan en wat de belangrijkste controlemiddelen zijn zal in het volgende hoofdstuk aangegeven worden welke maatregelen moeten worden genomen om tot een sluitende administratieve organisatie te komen, annex interne controle 7

7 3. Administratieve organisatie In de loop der tijd zijn de meeste processen beschreven door de Medewerker administratieve organisatie. Omdat de werkzaamheden constant aan verandering onderhevig zijn en zich jaarlijks nieuwe werkzaamheden ontwikkelen, is het updaten van de processen een doorlopende taak. De beschrijvingen worden te allen tijde zorgvuldig vastgesteld na consensus met de betreffende verantwoordelijke medewerkers en indien van toepassing getoetst aan een geldende verordening en/of wetgeving. Bij het opmaken van het proces is met behulp van alle input waar nodig een controlestap of aanvullende werkwijze in overleg met de verantwoordelijke medewerkers of (eind)verantwoordelijke toegevoegd. Deze aanvullingen of wijzigingen komen voort uit de rechtmatigheidswens van de accountant en/of uit de wens tot vereenvoudiging van de interne controle met het oog op de doelmatigheid. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere functiescheiding. Per saldo zijn dus per beschreven werkproces de interne controle aspecten zoveel mogelijk impliciet verwerkt. Uiteraard is het zaak dat elke medewerker die het aan gaat en de direct leidinggevende toezien op de naleving. De dynamiek van onze organisatie als gevolg van veranderende wetgeving, herindeling van werk en overige factoren maakt onderhoud aan de processen van een groot belang. Telkens zullen zich wijzigingen voordoen, welke aanpassingen in de beschrijvingen behoeven. Deze actualisatie dient efficiënt en veelal ad hoc plaats te vinden. De controle hierop alsmede de eindverantwoording hiervoor is middels een mandatering aan het hoofd van de afdeling Financiën en Control gegeven. Deze mandatering faciliteert zo een snelle en adequate procesactualisatie wederom inclusief de beproefde werkwijze van terugkoppeling met procesverantwoordelijke(n). Ook de aanpassingen in de functiebezetting zullen tot snelle acties leiden om de juistheid van informatie te waarborgen. Het in overleg samengestelde eindproduct, zijnde een proces- of procedurebeschrijving wordt door de afdeling financiën ter goedkeuring voorgelegd aan het college, veelal meerdere tegelijk in gebundelde vorm. Slechts na vaststelling van het college wordt het proces organisatiebreed beschikbaar gesteld op schrift en digitaal. Eenmaal gepubliceerd is de werkwijze geformaliseerd en voor een ieder te raadplegen binnen de gemeentelijke organisatie. Deze publicatie gebeurt middels het MAVIM-pakket. Het MAVIM-pakket faciliteert een visioschema voor een totaaloverzicht, de logische stappen al dan niet met keuzemogelijkheden, de aard van de stap/werkzaamheid alsmede een korte beschrijving ervan. Ook wordt per stap de verantwoordelijke medewerker als functionaris vermeld. Daarnaast zijn allerhande aanvullingen mogelijk waaronder: werkinstructies, documenten, uitvoerige beschrijvingen, voorbeelden, brieven, verwijzingen naar programma s etc. Het uiteindelijke doel is dat de procedure dermate uitvoerig en duidelijk is omschreven dat een ieder redelijkerwijs de taak kan overnemen met slechts deze beschrijving tot zijn of haar beschikking. De te volgen stappen van de beschrijving zijn logisch en noodzakelijk om het gewenste eindproduct te behalen en dienen strikt te worden gevolgd. In de bijlage van dit interne controleplan staan alle AO-beschrijvingen van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook kan men hierin vinden de staat van deze AO-beschrijvingen (gereed, in concept, o.i.d.) hier vinden. 8

8 4. Opzet interne controle Op het gebied van begrotingsrechtmatigheid en de uitvoering van interne en externe regelgeving is het ondoenlijk voor de accountant om de naleving van alle regels te controleren binnen het bestek van de jaarrekeningcontrole. Om richting te geven aan de accountantscontrole is het noodzakelijk tot een afbakening te komen van de te controleren onderwerpen die van belang zijn voor de accountantsverklaring. Door het opstellen van een normenkader kan de accountant en de organisatie zich bij de controle vooral richten op die onderdelen die door de raad als belangrijk en relevant zijn bestempeld. Onder een normenkader wordt een overzicht van regels verstaan die door de accountant op naleving kan worden getoetst. Het normenkader is intern tot stand gekomen. De accountant heeft er zijn akkoord voor gegeven. Het opstellen van een normenkader is een belangrijke eerste stap. Het normenkader omvat de wet- en regelgeving om de rechtmatigheid van de uitgaven na te gaan. De inhoud van het normenkader bepaalt in hoge mate hoe effectief de controle kan plaatsvinden. De uitgaven van de gemeente worden in het verband van de jaarrekeningcontrole hieraan getoetst. Dit kader moet praktisch hanteerbaar zijn voor de controle. Het normenkader is opgesteld met vermelding van interne en externe wet- en regelgeving, die bepalingen en artikelen bevatten met een financieel belang. Dit kader is ten aanzien van de interne regelgeving limitatief, zodat tijdens de controle niet nog andere regelgeving kan worden betrokken. Het normenkader omvat externe en interne regelgeving. Van de interne regelgeving die in verordeningen is opgenomen is een lijst beschikbaar op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het is belangrijk om deze vaak omvangrijke lijst om te bouwen tot een praktisch overzicht waarin de niet-relevante besluiten zijn uitgesloten. Het normenkader is uitgesplitst in regelgeving met een financieel belang en zonder financieel belang. Alleen die interne gemeentelijke regelgeving wordt meegenomen voor zover ze een uitwerking is van een rijksregeling of raadsverordening. In de te controleren regels is een prioritering aangegeven op basis van het materiële belang (omvang lasten en baten) dat met de uitvoering gemoeid is. Na deze toetsing blijft een lijst met de belangrijkste regelgeving met een financieel belang over. Vervolgens moeten de te controleren artikelen worden benoemd zodat er heel gericht kan worden gecontroleerd. Het voorgaande proces resulteert in een bestand met een begrotingsrechtmatigheid, een verantwoording op het juiste begrotingsonderdeel en verantwoording in het juiste begrotingsjaar. De controle op de begrotingsrechtmatigheid omvat meerdere aspecten en kan uit verschillende invalshoeken worden benaderd. De verantwoording op het juiste begrotingsonderdeel (programma, algemene dekkingsmiddelen, kostenplaats etc.) en het juiste begrotingsjaar (toerekening volgens het stelsel van lasten en baten) dient primair te worden gewaarborgd door interne procedures. Om het normenkader voor de accountantscontrole te kunnen gebruiken moet het worden geoperationaliseerd. Dat gebeurt via het toetsingskader. In het toetsingskader wordt aangegeven welke (delen van) artikelen van de wet- en regelgeving moeten worden getoetst in het kader van rechtmatigheidscontrole. Het totale toetsingskader voor de rechtmatigheidscontrole voor gemeenten en provincies bestaat dus uit de eigen regelgeving. De verordeningen worden in het toetsingskader op rechtmatigheid getoetst. Dit betreft minimaal de artikelen met financiële consequenties (recht-, hoogte- en duurbepalingen). Het toetsingskader komt tot stand in goed overleg tussen de accountant, het hoofd van de afdeling Financiën en Control, de concerncontroller en de Medewerker interne controle. Het hoofd van de afdeling Financiën en Control zal jaarlijks het college adviseren over het normenkader en het toetsingskader middels een advies aan de raad. Op het moment dat de raad dit voorstel goedkeurt, is een ieder verplicht zich hieraan te houden. De controle betreft met name de toetsing van de uitgaven aan het normenkader en de relevante 9

9 wet- en regelgeving. Het is vanuit kostenoverwegingen en vanuit organisatorisch inzicht sterk aan te bevelen de controle door een medewerker te laten doen en de accountant dit te laten toetsen. Wanneer de controle tijdig is uitgevoerd zijn ook nog herstelacties mogelijk. Het is ook om een andere reden belangrijk om op de voortgang in het proces te letten. Bepaalde onderwerpen van belang voor de goedkeuring van de gemeentelijke jaarrekening komen van externe partijen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de administratie van de muziekschool (Noorda) en het zwembad (WinConsyst). Het is van belang dat de controles van de vergoedingen gereed zijn voordat de accountant komt. Hetzelfde geldt overigens voor materiële onderdelen die een specifieke verklaring nodig hebben. Een ander belangrijk aandachtspunt is de dossiervorming. Om de tijdens de procesgang verrichte rechtmatigheidstoetsingen achteraf te kunnen reconstrueren, is het van belang dat het opgebouwde dossier voldoende inzicht verschaft in deze handelingen. Om een totale interne controle te krijgen is een procescontrolelijst opgesteld. In deze lijst staan voorop de processen die de Gemeente Krimpen aan den IJssel in een jaar doorloopt. Per proces wordt gekeken of de verordeningen en de AO s die betrekking hebben op het proces nageleefd worden. In de volgende hoofdstukken worden de procescontroles apart besproken. Jaarlijks worden de bevindingen van de interne controles gerapporteerd aan het Management Team (MT). Dit gebeurt middels een rapportageformulier, gelijk aan de afbeelding hieronder. INTERNE CONTROLE RAPPORTAGE Aan hoofd afdeling F&C Onderwerp van onderzoek: Datum: Aanleiding: Bevindingen: Het MT bestaat uit alle afdelingshoofden van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het MT kan op deze manier de bevindingen toedelen aan de afdelingen. Naar aanleiding van de bevindingen kan het MT zonodig tot verbetering besluiten, zodat de organisatie in control blijft. 10

10 5. Interne controle algemene belastingen Risicoanalyse * Het risico dat objecten uit de administratie worden verwijderd of geblokkeerd. Hierdoor wordt de belasting niet geïnd en is daarmee onvolledig. * Het risico dat belastingplichtigen uit de administratie worden verwijderd. Hierdoor wordt de belasting niet geïnd en is daarmee onvolledig. * Het risico dat de belastingtarieven te laag in de administratie worden ingebracht. Hierdoor wordt de belastingopbrengst te laag. * Het risico dat belastingaanslagen worden kwijtgescholden of verlaagd zonder geldige reden. hierdoor wordt de belastingopbrengst onvolledig. * Het risico dat belastinggelden niet op een bank/giro rekening van de gemeente worden ontvangen, maar op een rekening van een derde. * Voor de hondenbelasting bestaat het risico dat het bestand met daarin de geregistreerde honden (onjuist) wordt aangepast. Hierdoor wordt de belastingopbrengst onvolledig. * Voor de onroerend zakenbelasting bestaat het risico dat de WOZ-waarde te laag wordt vastgesteld. Hierdoor wordt de belastingopbrengst onvolledig. * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Wet algemene bepalingen omgevingsrecht * Wet waardering onroerende zaken * Invorderingswet * Algemene termijnenwet * Gemeentewet; artikel 220 t/m 220h * Verordening hondenbelasting 2013 * Verordening onroerende zaakbelasting 2013 Beschrijving van de werkzaamheden Voor de Onroerend ZakenBelasting (OZB) en de hondenbelasting werkt de gemeente Krimpen aan den IJssel met het systeem GisVG. In dit systeem worden de tarieven ingevoerd en de aanslagen opgemaakt. Het genereren van de acceptgiro s en de ontvangsten van de betalingen vinden plaats in het financiële systeem Decade. Als eerste dient gecontroleerd te worden dat de tarieven juist zijn ingevoerd in GisVG. Het risico moet worden uitgesloten dat de tarieven te laag zijn ingevoerd, waardoor de belastingopbrengst te laag is. Deze tarieven worden jaarlijks gecontroleerd door de Medewerker interne controle. Daarnaast vindt er een specifieke controle plaats op 15 adressen. Deze adressen worden uit het belastingbestand, GisVG en het telefoonboek geselecteerd. De selectie vindt op twee manieren plaats, om het risico uit te sluiten dat objecten of belastingplichtigen uit de belastingadministratie worden verwijderd. Hierdoor wordt de belastingopbrengst niet geïnd en is daarmee onvolledig. Bij de controle wordt bekeken of de waarde van de woning in GisVG is ingevuld conform de waarde op het taxatierapport. Ook wordt er gecontroleerd of er in GisVG vermeldt wordt of het een eigenaar of een gebruiker betreft. Er wordt gecontroleerd of er een aanslag is opgelegd, en of op deze aanslag het juiste aanslagnummer en tarief vermeld staat. Indien een belastingschuldige het niet eens is met de aanslag, kan hij/zij bezwaar aantekenen. De Medewerker Beleid, Advies en Projecten B behandelt deze bezwaarschriften. Als bij de structurele controle een woning wordt aangetroffen waarbij de eigenaar of gebruiker bezwaar heeft ingediend, wordt de afhandeling daarvan gecontroleerd. Door de Medewerker administratie B wordt maandelijks een verbandscontrole uitgevoerd tussen de opgelegde aanslagen en de geïnde bedragen. Bij het opleggen van de hondenbelasting bestaan dezelfde risicodefinities en beheersmaatregelen als bij de Onroerend ZakenBelasting. Hier komt tevens bij dat het 11

11 bestand met de daarin geregistreerde honden bezien wordt op de juistheid. Om te voorkomen dat de opbrengst onvolledig is. Ook op de hondenbelasting wordt maandelijks een verbandscontrole uitgevoerd tussen de opgelegde aanslagen en de geïnde bedragen. Tevens vindt eenmaal per jaar een bestaanscontrole plaats. Mensen gaan fysiek naar de huizen in de gemeente Krimpen aan den IJssel, bellen aan en vragen aan degene die open doet of er een of meerdere honden in huis zijn. Er wordt ter plaatse gekeken of er zoveel honden aanwezig zijn als men zegt. 12

12 6. Interne controle leges, markt- en havengelden Risicoanalyse * Het risico dat de verschuldigde leges of gelden niet of te laag worden opgelegd. * Het risico dat boten illegaal buiten de vastgestelde ligplaatsen worden aangemeerd. * Het risico dat onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, waardoor te weinig havengeld wordt geheven. * Het risico dat ligplaatsen worden bezet, zonder dit te melden. * Het risico dat een marktplaats illegaal wordt bezet. * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Woningwet * Invorderingswet 1990 * Verordening lijkbezorgingsrechten 2013 * Verordening beheer begraafplaatsen 2003 * Verordening havengelden 2013 * Verordening marktgelden 2013 * Verordening leges 2013 Beschrijving van de werkzaamheden Begraafrechten In de interne controle wordt aandacht besteed aan de begrafenisrechten, de bouwleges, de havengelden en de marktgelden. In de gemeente Krimpen aan den IJssel staan twee begraafplaatsen. Waalhoven en IJsseldijk. Er worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen van de begraafplaats. En voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Jaarlijks wordt er een voorstel voor de tarieven gemaakt door de Beleidsmedewerker Beleid, Advies en projecten A. Zodra deze tarieven vastgesteld zijn door de raad, worden deze door de Medewerker administratie B ingevoerd in GisVG. Jaarlijks worden door de Medewerker interne controle steekproeven genomen op beide begraafplaatsen. Hierbij wordt gecontroleerd of de aanvraag volledig is, of de juiste tarieven zijn gehanteerd, of de juiste (verantwoordelijke) functionaris de overeenkomst heeft opgesteld en of de financiële afhandeling correct heeft plaatsgevonden. Tevens wordt er maandelijks een verbandscontrole tussen de opbrengsten en de aanslagen uitgevoerd door de Medewerker Administratie B van de afdeling Financiën en Control. Bouwleges De bouwleges worden gecontroleerd door de Medewerker interne controle. Er worden steekproeven genomen onder alle aanvragen. Hierbij wordt bekeken of de aanvraag volledig is ingediend en of de aanvraag binnen de gestelde termijnen afgehandeld is. Deze termijnen moeten overeenkomen met de termijnen in de Woningwet. Tevens wordt er gekeken of de legesbrief en de beschikking vergunningverlening door de juiste persoon is geparafeerd, en of het B&W advies van desbetreffende aanvraag rechtmatig is. Ten slotte moet het juiste tarief gehanteerd zijn. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de raad. De Beleidsmedewerker C maakt het voorstel voor de tarieven en de Medewerker dienstverlening (bouwen&milieu) voert deze na vaststelling in het systeem GisVG in. De tarieven worden door de Medewerker interne controle middels een aparte controle jaarlijks gecontroleerd. De verantwoording in de financiële administratie wordt later in het jaar gecontroleerd. 13

13 Havengelden Ieder jaar wordt een advies voor de tarieven voor het havengeld door de Medewerker Beleid, Advies en Projecten B van de afdeling Financiën en Control gemaakt. Als de tarieven vastgesteld zijn door B&W worden deze door de Medewerker administratie B ingevoerd in het systeem GisVG. Ten aanzien van de zakelijke gebruikers (beroepsvervoerders) van de haven vindt de heffing giraal plaats. Hierbij wordt het havengeld per kwartaal per bank betaald. De inning hiervan vindt plaats via de afdeling Financiën & Control. Bij de passanten (dagjesmensen) wordt het havengeld contant geheven. De havenmeester besteld bij drukkerij Verloop doorgenummerde bonnenboekjes. Voor ieder passerend vaartuig wordt door de havenmeester een genummerde bon uit het bonnenboekje uitgeschreven. Op de bon staat de naam van het vaartuig, de naam van de eigenaar (of diens vertegenwoordiger) en het bedrag van het havengeld. Van elke uitgeschreven bon wordt een kwitantie aan de eigenaar van het vaartuig (of diens vertegenwoordiger) uitgereikt. Wekelijks komt de havenmeester naar het gemeentehuis om het geld en een overzicht af te dragen aan de Medewerker administratie B. De Medewerker administratie B telt het geld en beheert de kas. Het overzicht wordt door de Medewerker jaarrekening verwerkt in het financiële systeem Decade. De Medewerker administratie B (dit is niet dezelfde medewerker administratie B waaraan het geld wordt afgedragen) voert achteraf een verbandscontrole uit, door de overzichten te vergelijken met de bedragen die geboekt zijn in Decade. Marktgelden De markgelden worden op dezelfde manier opgesteld, vastgesteld en verwerkt als hierboven bij de havengelden beschreven. Op de markt wordt gewerkt met abonnementen. Dit zijn kwartaalabonnementen en jaarabonnementen. De markthandelaar ontvangt hiervoor een aanslag. Deze aanslag kan per bank of contant betaald worden. De inning per bank vindt plaats via de afdeling Financiën & Control. De contante betaling vindt plaats via de marktmeester. De marktmeester draagt een overzicht van het marktgeld en het contante geld aan de Medewerker administratie B af. De Medewerker administratie B legt het geld in de kas. Het overzicht wordt door de Medewerker jaarrekening verwerkt in het financiële systeem Decade. De Medewerker administratie B (dit is niet dezelfde medewerker administratie B waaraan het geld wordt afgedragen) voert achteraf een verbandscontrole uit, door de overzichten te vergelijken met de bedragen die geboekt zijn in Decade. Kas burgerzaken Ieder jaar worden de legesbedragen middels een B&W advies vastgesteld. Deze bedragen kunnen een indexering van het voorgaande jaar zijn of berusten of nieuwe landelijke wet- en regelgevingen. De Medewerker interne controle controleert direct na vaststelling of de juiste bedragen in het systeem KAS4all doorgevoerd zijn. De omzet die verkregen wordt op de dagen dat het Publiekscentrum geopend is, wordt door de Teamleider publiekscentrum aan het einde van de dag gecontroleerd met de kasstaat. De kasstaat bewaart de Teamleider publiekscentrum en het geld wordt afgedragen aan Medewerker administratie B. De Medewerker administratie B telt het geld nogmaals. Aan het einde van de maand wordt door Medewerker administratie B een verbandscontrole uitgevoerd tussen het afgedragen geld en de kasstaten. Daarna wordt het geld afgestort bij Brinks. Eén keer per maand worden de kaslades geteld door de Medewerker administratie B, om na te gaan of het standaard bedrag aanwezig is. Maandelijks ontvangt de gemeente Krimpen aan den IJssel een factuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de uitgegeven reisdocumenten en een factuur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer met betrekking tot de uitgegeven rijbewijzen. De Medewerker administratie B gaat na hoeveel reisdocumenten en rijbewijzen er diezelfde maand uitgegeven zijn bij het Publiekscentrum van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zodoende kan de Medewerker administratie B controleren of het 14

14 aantal reisdocumenten en rijbewijzen welke via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor het Wegverkeer is aangevraagd gelijk is aan het aantal reisdocumenten en rijbewijzen die uitgegeven zijn via het Publiekscentrum van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Tevens voert de Medewerker administratie B een controle uit op de betalingen van de huwelijksvoltrekkingen. De Medewerker administratie B krijgt van Medewerker burgerlijke stand een overzicht van de aangevraagde huwelijksvoltrekkingen. De Medewerker administratie B zoekt in het financiële systeem Decade op of naar de betreffende personen een rekening is gestuurd en of deze rekening is betaald. 15

15 7. Interne controle treasury Risicoanalyse * Het risico dat het aantrekken van leningen niet onafhankelijk plaatsvindt * Het risico dat het uitzetten van leningen niet onafhankelijk plaatsvindt * Het risico dat onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt teneinde voor een lening in aanmerking te komen. * Het risico dat rente en/of aflossing wordt ontvangen op een privérekening van een ambtenaar. * Het risico van ongewenste speculaties, innemen van gevaarlijke posities, niet afsluiten van overeenkomsten tegen de meest gunstige condities, gebruik maken van (koers)gevoelige informatie * Het risico dat het verstrekken van garanties niet onafhankelijk plaatsvindt. * Het risico dat onjuiste of onvolledige informatie wordt versterkt teneinde voor een garantiestelling in aanmerking te komen. * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Treasurystatuut * Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) * Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheid (RUDDO) * Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (UFDO) Beschrijving van de werkzaamheden In de gemeente Krimpen aan den IJssel worden deposito s, kortlopende en langlopende leningen afgesloten. Bij het uitzetten of aantrekken van gelden bestaat het risico dat dit niet onafhankelijk plaatsvindt. Om dit risico zo klein mogelijk te maken zijn een aantal beheersmaatregelen getroffen. Eén van de belangrijkste beheersmaatregel is het opstellen van een correct en volledig treasurystatuut. Op 20 april 2010 is het treasurystatuut van de gemeente Krimpen aan den IJssel vastgesteld. Hierin staat het treasurybeleid van de gemeente alsmede de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor het aantrekken en uitzetten van gelden. In het treasurystatuut staat aangegeven wat de doelstellingen zijn en binnen welke richtlijnen en limieten deze doelstellingen gerealiseerd dienen te worden. De offertes voor de leningen worden opgevraagd door de Medewerker jaarrekening. De Medewerker jaarrekening adviseert het hoofd van de afdeling Financiën en Control over de financiële positie van de gemeente en adviseert over de af te sluiten leningen. Het hoofd van de afdeling Financiën en Control beslist of en waar een lening afgesloten cq. opgenomen wordt. Vervolgens zal de Medewerker jaarrekening de lening afsluiten of opnemen. Op deze manier is er een duidelijke functiescheiding. Behalve toetsing aan het treasurystatuut, worden de uitzettingen van gelden getoetst aan de Wet Fido, de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij, wat de interne controle aangaat, is het beheersen van financiële risico s. De banken waarmee verbintenissen worden aangegaan moeten ten minste beschikken over een AA-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureau s en kunnen aantonen dat ze ten minste over een AA-minusrating beschikken afgegeven door ten minste twee ratingbureau s. Ook moeten de banken onder toezicht staan van een toezichtinstantie binnen de Europese Economische Ruimte. Een andere relevante bepaling uit de Wet Fido is dat uitzettingen van middelen een prudent karakter moeten hebben en niet gericht mogen zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico s. Met name bij overschrijding van een kasgeldlimiet, risiconorm of netto vlottende schuld worden extra controles uitgevoerd. 16

16 Een andere beheersmaatregel is het vastleggen van de offerteaanvragen, het vastleggen van het contract en het periodiek rapporteren. De Medewerker jaarrekening verzorgt dit en maakt hiervan een deugdelijke dossiervorming. Op de leningsovereenkomst wordt het banknummer van de gemeente vermeld. Hetzelfde bankrekeningnummer en de NAW-gegevens worden op alle uitgaande brieven vermeld. Dit is de beheersmaatregel die genomen is om te voorkomen dat de rente en/of aflossing op rekening van de ambtenaar terecht komt. De Medewerker interne controle controleert of de gegevens overeenkomen met de financiële administratie. Ter verantwoording van de leningen, wordt jaarlijks door de Medewerker jaarrekening een Modelstaat A gemaakt. Hierop staat de stand van de lening zoals die op 31 december van het betreffende jaar is. Eenmaal per jaar worden de leningen gecontroleerd. De Medewerker interne controle gaat na of alle wet- en regelgeving alsmede de beheersmaatregelen in acht zijn genomen. 17

17 8. Interne controle Single Information Single Audit Risicoanalyse * Het risico dat subsidievoorwaarden niet worden nageleefd en/of subsidies onrechtmatig worden gedeclareerd * Het risico dat subsidiegelden niet worden verantwoord en/of ontvangen door de organisatie * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Regeling opvang asielzoekers (ROA) * Onderwijsachterstandenbeleid-niet GSB (OAB) * Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31 * Subsidieregeling aanpak zwerfafval * Inburgering (oude stelsel) * Inburgering (nieuwe stelsel) * Investering stedelijke vernieuwing (ISV) * Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) * Wet Werk en Bijstand (WWB) inkomens- en werkdeel * Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) * Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) * Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) * Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Beschrijving van de werkzaamheden Single Information Single Audit (SISA) is een systematiek die in Nederland door de Rijksoverheid is ingevoerd voor de verantwoording van onder andere specifieke uitkeringen aan lagere overheden. Hierdoor hoeven gemeenten en provincies voortaan nog maar op 1 moment (Single Information) informatie aan het Rijk te leveren. Bij de controle van deze informatie wordt vervolgens gesteund op de controle die de organisatie zelf al uitvoert (Single Audit). De Rijksoverheid voert hiervoor geen aparte controle uit. Het komt er dus op neer dat de Rijksoverheid meer op hoofdlijnen zal sturen en meer verantwoordelijkheden bij de lagere overheden legt. De Rijksoverheid wil met de Single Information Single Audit systematiek de volgende doelen behalen: - een vermindering van het aantal bestaande specifieke uitkeringen. - zoveel mogelijk beleid- en bestedingsvrijheid en zo min mogelijk verantwoordingsbureaucratie voor de overblijvende en nieuwe specifieke uitkeringen. De verantwoordingsinformatie dient ingevuld te worden door de medewerkers die met bovenstaande wet- en regelgeving te maken hebben. Dit gebeurd in de zgn. verantwoordingsbijdrage Sisa, welke gepubliceerd wordt. Alle informatie wordt verzameld door de Medewerker interne controle. De Medewerker interne controle analyseert de gegevens en controleert de ingevulde verantwoordingsinformatie met de fysieke documenten. Om te kunnen vaststellen of de interne controle volledig en betrouwbaar is wordt een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd door medewerkers van Deloitte. Hierin wordt opgenomen de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers 18

18 (IOAW), de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) en de uitvoering van de Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz). Na afsluiting van het onderzoek wordt een rapport geschreven en aangeboden aan de gemeente. 19

19 9. Interne controle grondexploitatie Risicoanalyse * Het risico dat grondaankopen en verkopen niet onafhankelijk plaatsvinden of dat een schijn van afhankelijkheid ontstaat. * Het risico dat onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt teneinde voor een grondpositie in aanmerking te komen. * Bij grondaankopen bestaat het risico dat valse schonegrondverklaringen worden overlegd. * Het risico dat bij de planontwikkeling wordt gekozen voor een suboptimale en/of nietonafhankelijke invulling. * Het risico dat de mogelijke verwachte verliezen op onderhanden werk niet tijdig zichtbaar worden. * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Europese aanbestedingsregels * Grondexploitatiewet * Wet Ruimtelijke Ordening Beschrijving van de werkzaamheden De grondexploitatie omvat alle grondaankopen en grondverkopen van de gemeente, alsmede het geschikt maken van gronden voor bebouwing, om ze als bouwgrond te verhandelen. De Medewerker interne controle voert controles uit op de aankopen, verkopen en ontwikkelingen van de gronden. Bij de grondaankopen en -verkopen bestaat het risico dat dit niet onafhankelijk plaatsvindt of dat een schijn van afhankelijkheid ontstaat. Hiervoor zijn enkele beheersmaatregelen genomen, welke door de Medewerker interne controle structureel nagekeken worden. Als eerste moet door het college van B&W een grondvoorraad of grondbehoefte vastgesteld worden. Er moet een haalbaarheidsonderzoek voor de kosten zijn uitgevoerd. Dit houdt tevens in dat er een kostprijsberekening (voorcalculatie) opgesteld dient te worden. Deze kostprijsberekening dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld en opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente. De kostprijsberekening dient periodiek te worden geactualiseerd. De gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt twee maal per jaar (middels de voor- en najaarsnota) geïnformeerd over de grondexploitatie. Een actuele en consequent bijgehouden projectadministratie leidt tot volledigheid van de opbrengstverantwoording. Ook de actualisatie dient door de raad vastgesteld te worden. Na de grondverkopen wordt de voorcalculatie met de nacalculatie vergeleken. Zodoende kunnen meer- en/of minderkosten snel in kaart gebracht worden en bekeken worden wat hiervan de oorzaak is. Het aankoopbesluit moet ondertekend zijn door het college van B&W of door een bevoegde ambtenaar. De aankopen dienen te passeren door gerenommeerde notarissen. En de aankoopwaarde dient getaxeerd te worden door een taxateur die onafhankelijk is van de makelaar. Het taxatierapport dient niet ouder te zijn dan een jaar. De identiteit van de verkoper dient vastgesteld te worden, ter voorkoming van o.a. ABC-constructies. Indien de gronden zijn aangekocht controleert de Medewerker interne controle of de mate van bodemvervuiling van de gronden is vastgesteld. Dit vanwege het risico dat er valse schonegrondverklaringen overlegd kunnen worden. De Medewerker interne controle toetst de grondexploitatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel aan de Wet Ruimtelijke Ordening. Doelstelling van de Wet Ruimtelijke Ordening is een goede regeling voor kostenverhaal en enkele locatie-eisen bij particuliere projectontwikkeling. Dit omvat zowel een privaatrechtelijk als een publiekrechtelijk spoor. 20

20 In sommige gevallen wordt de grondontwikkeling volledig uitbesteed aan het Technisch Bureau Krimpenerwaard. Derhalve wordt hierop door de Medewerker interne controle geen controle uitgevoerd. Indien het krediet het drempelbedrag om Europees aan te besteden overschrijdt, wordt deze door de Medewerker interne controle getoetst aan de externe regelgeving welke geldt voor de Europese aanbestedingen. Nieuw in 2012 is de MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (MPG). Het MPG is een sturingsinstrument voor de gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie. Het is een financieel instrument dat de kosten, baten en risico s in beeld brengt. Behalve een nieuw instrument is het MPG ook een nieuwe werkwijze. Deze werkwijze heeft de tijd nodig om volledig ontwikkeld te worden. In 2013 zal door de gehele organisatie gewerkt worden met het MPG. Voor het eerst zal in 2014 hierop een interne controle plaatsvinden. 21

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Algemeen bestuur Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Onderwerp Financiële verordeningen en regelingen MRDH Voorgesteld besluit Vaststellen van: 1. De financiële verordening MRDH 2015. 2. De controleverordening

Nadere informatie

De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg

De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889895 www.deloitte.nl Rapport uitgebracht aan Gemeente Borsele Managementletter 2011 Deloitte Accountants 8.V.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Op naar de decentralisaties

Op naar de decentralisaties pwc l Hm HUI Huil ^,gjj^g,j, W l ļ 15-0003748 1 6 JAM 20ft Rapportage interimbevindingen controle 2014 Op naar de decentralisaties Interim-bevindingen Gemeente Waalwijk 15 december 2014 wc Afwijk Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011 Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Managementletter 2011 Formatted: Font: Bold, German (Germany) Deleted: Aan de directie van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Laan

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Deloitte. Managementletter 2012 Gerneente Weert 21 jan uari 2013 Deloitte Deloitte Accountants 8.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht-Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht-Airport Nederland VERTROUWELIJK

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Controleaanpak Belastingdienst (CAB) Belastingdienst Controleaanpak Belastingdienst (CAB) De CAB en zijn modellen toegepast in toezicht 1 Inleiding Doelstelling en doelgroep Deze notitie beschrijft de controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Gemeente Heemstede Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2013 28 november 2013 li' EY Building a better working world Building a better working world Ernst & Young Accountants

Nadere informatie

Controleplan Financial Audits. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Financial Audits. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Financial Audits Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) toetst in opdracht van het CvB de werking van de interne beheersingsmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Accountantsverslag 2014. Op naar de decentralisaties

Accountantsverslag 2014. Op naar de decentralisaties www.pwc.nl Accountantsverslag 2014 Op naar de decentralisaties Accountantsverslag 2014 voor Gemeente Waalwijk 28 mei 2015 Gemeente Waalwijk T.a.v. de gemeenteraad Postbus 10150 5240 GB Waalwijk 28 mei

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Een beheercode voor een goede bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid gericht op een doelmatig en rechtmatig contractprocesbeheer Ministerie van Financiën,

Nadere informatie

Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019. Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht

Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019. Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019 Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding en voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Kaderstelling...

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie