Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel"

Transcriptie

1 Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stelsel van interne controlemaatregelen 5 3. Administratieve organisatie 8 4. Opzet interne controle 9 5. Interne controle algemene belastingen Interne controle leges, markt- en havengelden Interne controle treasury Interne controle Single Information Single Audit Interne controle grondexploitatie Interne controle investeringen Interne controle inkoop Interne controle personeelskosten Interne controle subsidieverstrekkingen Interne controle muziekschool Interne controle zwembad Interne controle verhuur Interne controle leerlingenvervoer 34 3

3 1. Inleiding Sinds enkele jaren werkt men binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel met een Intern controleplan. In het Intern controleplan staan de controles beschreven die uitgevoerd zullen worden. Deze controles zijn opgesteld in samenspraak met de accountant en de leden van het managementteam. Interne controle is het proces dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen op het gebied van de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen, de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening, de naleving van de relevante wet- en regelgeving, beleidsrichtlijnen en procedures, en het bewaken van activa of waarden. Het belang van de interne controle is het tijdig signaleren van fouten. Zo wordt voorkomen dat foutieve informatie aan de leiding wordt verstrekt. Gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn, als de leiding op basis van deze foutieve informatie beslissingen neemt. Volledigheid van de verstrekte informatie speelt hierbij een belangrijke rol. Delegatie en controle horen bij elkaar. Een goed georganiseerd systeem van interne controle zorgt ervoor dat de leiding inzicht krijgt in het correct functioneren van de activiteiten. Een tweede belangrijke functie van interne controle is het nemen van maatregelen zodat de gesignaleerde onvolkomenheden in de toekomst niet weer optreden. De interne controle wordt deels opgebouwd uit de Administratieve Organisatie. Voor iedere situatie moet afgevraagd worden, wat de kans is dat de zaken niet goed functioneren en welke schade er door geleden kan worden. Deze afweging wordt risicoanalyse genoemd en moet ertoe leiden dat relevante controlemaatregelen worden genomen. De te nemen controlemaatregelen zijn afhankelijk van de onvolkomenheid en de inschatting van de schade. Er moet dan ook een aanvaardbare risicofactor vastgesteld worden. We spreken in dit geval van risicobeheersing. Hierover leest u meer in hoofdstuk 3. De interne controle wordt voor het andere deel opgebouwd uit de verordeningen. Een verordening is een door de gemeenteraad vastgesteld algemeen bindend voorschrift of geheel van bepalingen. Het normenkader en het toetsingskader betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. Wat hiermee precies bedoeld wordt, leest u in hoofdstuk 4. 4

4 2. Stelsel van interne controlemaatregelen. De interne controle kan op diverse manieren uitgevoerd worden. In dit hoofdstuk worden de controlebegrippen, controletechnieken en de controlemiddelen beschreven. In één situatie is het mogelijk om meerdere controles uit te voeren. 2.1 Controlebegrippen. Onder directe controle verstaat men de controle die zich door waarneming richt op de te controleren activiteiten zelf. Het doel van deze controle is om na te gaan of de activiteiten worden uitgevoerd volgens de opdracht. Voorwaarde hierbij is dat deze daartoe gedetailleerd moet worden opgemaakt. In tegenstelling tot directe controle is de indirecte controle de controle die zich richt op het product of het resultaat van de te controleren activiteit. Gecontroleerd wordt daarbij dus of het product of het resultaat aan de gestelde eisen voldoet. Hierdoor controleert men dus indirect de aan het product of het resultaat ten grondslag liggende activiteiten. De formele controle is de controle waarbij wordt nagegaan of aan de gestelde voorschriften is voldaan. Het gaat hier dus om vormvoorschriften die in het algemeen door middel van instructies, taakbeschrijvingen etc. zijn gegeven. In tegenstelling tot formele controle is de materiële controle de controle waarbij wordt nagegaan of de verantwoorde handeling of toestand inderdaad heeft plaatsgevonden cq. bestaat, en toelaatbaar is. Positieve controle is de controle die zich richt op de juistheid van de te controleren gegevens. Het gaat er hierbij om dat het gegeven juist is verantwoord en of de handeling die aan de verantwoording ten grondslag ligt wel rechtmatig is. Deze controle voert men uit indien het gevaar aanwezig is dat er meer verantwoord zou kunnen zijn dan verantwoord mocht worden. Negatieve controle is de controle die zich richt op de vraag of alles wat verantwoord of geboekt zou moeten worden, ook wel verantwoord of geboekt is. Deze controle richt zich dus op de volledigheid. Deze controle voert men uit indien in beginsel de mogelijkheid aanwezig is dat de verantwoording wel eens minder aan zou kunnen geven dat die aan zou moeten geven. 2.2 Controletechnieken. Er zijn een viertal controletechnieken te noemen. De keuze voor één van de technieken hangt af van de te controleren situatie. Hieronder staan de controletechnieken kort beschreven. Totaalcontrole: Controletechniek waarbij gelijksoortige groepen posten op een wijze worden samengevoegd tot totalen. Dit wordt vergeleken met het totaal van de controles die langs een andere weg uit dezelfde basismaterialen of uit andere daarmee samenhangende gegevens zijn verkregen of afgeleid. Detailcontrole: Controletechniek waarbij iedere post afzonderlijk wordt gecontroleerd. De detailcontrole wordt in principe alleen gebruikt indien de totaalcontrole afwijkingen vertoont. 5

5 Steekproef: Controletechniek waarbij men slechts een deel van de daarvoor in aanmerking komende posten in detail controleert. Het aantal posten dat in de steekproef moet vallen, dient te worden bepaald aan de hand van een afweging van zowel offers als het nut van de detailcontrole enerzijds en een steekproef anderzijds. Meestal wordt bij controles gesproken over deelwaarnemingen. Verbandscontrole: Controletechniek waarbij men gebruik maakt van cijfermatige verbanden die op de samenhang tussen prestatie en tegenprestatie, of op technische samenhangen gebaseerd zijn. Ook kan men gebruik maken van cijfers die langs een andere weg uit dezelfde basisgegevens zijn ontstaan. 2.3 Controlemiddelen. Om op doeltreffende wijze de interne controle uit te kunnen oefenen zijn een aantal controlemiddelen beschikbaar. Nu volgt een korte omschrijving van de controlemiddelen die gebruikt worden. Onderzoek van de interne organisatie: De werking en de structuur van de organisatie, alsmede de werking van de gehanteerde procedures worden getoetst. Alle informatie omtrent de controle wordt verzameld en gebundeld. De naleving van de processen is te controleren middels de directe controle. Hierbij zijn ook de risicofactoren in kaart gebracht, waarop een controletechniek toegepast kan worden. De externe controle (in de vorm van de accountantscontrole) steunt in belangrijke mate op de bevindingen uit de interne controle. Cijferbeoordeling: Onder cijferbeoordeling wordt verstaan de analyse en interpretatie van daartoe voorbewerkte getallenreeksen en getallengroeperingen. In het kader van de interne controle biedt dit controlemiddel belangrijke aanknopingspunten. Hierbij moet worden gedacht aan het constateren of een verband al dan niet aanwezig is. Indien een verband dat wel aanwezig hoort te zijn ontbreekt dient de oorzaak hiervan opgespoord te worden. Kortom het is niet alleen het constateren van zaken maar ook het interpreteren van geconstateerde zaken. Interne vastleggingen: Interne vastleggingen kunnen van allerlei aard zijn. Het kan gaan om bewijsstukken, kwijtingen, contracten en andersoortige documenten. Deze vastleggingen dienen als bewijs bij de oordeelsvorming in de controle. Normatieve gegevens: Onder normatieve gegevens worden begrepen normen, standaarden, voorcalculaties, begrotingen en budgetten. Het zijn de gegevens die als norm voor de toetsing van elementen dienen. Bestaanscontrole: Dit is de controle die erop gericht is om vast te stellen of datgene wat opgenomen is in de administratie ook daadwerkelijk aanwezig is. Vormen van bestaanscontrole die genoemd kunnen worden zijn inventarisatie, waarneming ter plaatse, afloopcontrole, saldo-, depot- en bankbevestigingen en raadpleging van openbare registers. 6

6 Inlichtingen vanwege de gecontroleerde: De inlichtingen vanwege de gecontroleerde dienen als controlemiddel. De hier bedoelde inlichtingen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen. Te weten: * Toelichtingen ten aanzien van overwegingen en argumenteringen die tot bepaalde financieel-administratieve uitkomsten of behandelingswijzen hebben geleid. * Vermelding van aangelegenheden die invloed hebben op de aan controle onderworpen verantwoording en die nog geen neerslag hebben gevonden in de registraties die bij de uitvoering van de interne controle zijn gemaakt. Bij de uitvoering van de interne controle kunnen dit soort inlichtingen van belang zijn in de oordeelsvorming van de medewerker interne controle. Nu aangegeven is wat onder de belangrijkste controlebegrippen wordt verstaan en wat de belangrijkste controlemiddelen zijn zal in het volgende hoofdstuk aangegeven worden welke maatregelen moeten worden genomen om tot een sluitende administratieve organisatie te komen, annex interne controle 7

7 3. Administratieve organisatie In de loop der tijd zijn de meeste processen beschreven door de Medewerker administratieve organisatie. Omdat de werkzaamheden constant aan verandering onderhevig zijn en zich jaarlijks nieuwe werkzaamheden ontwikkelen, is het updaten van de processen een doorlopende taak. De beschrijvingen worden te allen tijde zorgvuldig vastgesteld na consensus met de betreffende verantwoordelijke medewerkers en indien van toepassing getoetst aan een geldende verordening en/of wetgeving. Bij het opmaken van het proces is met behulp van alle input waar nodig een controlestap of aanvullende werkwijze in overleg met de verantwoordelijke medewerkers of (eind)verantwoordelijke toegevoegd. Deze aanvullingen of wijzigingen komen voort uit de rechtmatigheidswens van de accountant en/of uit de wens tot vereenvoudiging van de interne controle met het oog op de doelmatigheid. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere functiescheiding. Per saldo zijn dus per beschreven werkproces de interne controle aspecten zoveel mogelijk impliciet verwerkt. Uiteraard is het zaak dat elke medewerker die het aan gaat en de direct leidinggevende toezien op de naleving. De dynamiek van onze organisatie als gevolg van veranderende wetgeving, herindeling van werk en overige factoren maakt onderhoud aan de processen van een groot belang. Telkens zullen zich wijzigingen voordoen, welke aanpassingen in de beschrijvingen behoeven. Deze actualisatie dient efficiënt en veelal ad hoc plaats te vinden. De controle hierop alsmede de eindverantwoording hiervoor is middels een mandatering aan het hoofd van de afdeling Financiën en Control gegeven. Deze mandatering faciliteert zo een snelle en adequate procesactualisatie wederom inclusief de beproefde werkwijze van terugkoppeling met procesverantwoordelijke(n). Ook de aanpassingen in de functiebezetting zullen tot snelle acties leiden om de juistheid van informatie te waarborgen. Het in overleg samengestelde eindproduct, zijnde een proces- of procedurebeschrijving wordt door de afdeling financiën ter goedkeuring voorgelegd aan het college, veelal meerdere tegelijk in gebundelde vorm. Slechts na vaststelling van het college wordt het proces organisatiebreed beschikbaar gesteld op schrift en digitaal. Eenmaal gepubliceerd is de werkwijze geformaliseerd en voor een ieder te raadplegen binnen de gemeentelijke organisatie. Deze publicatie gebeurt middels het MAVIM-pakket. Het MAVIM-pakket faciliteert een visioschema voor een totaaloverzicht, de logische stappen al dan niet met keuzemogelijkheden, de aard van de stap/werkzaamheid alsmede een korte beschrijving ervan. Ook wordt per stap de verantwoordelijke medewerker als functionaris vermeld. Daarnaast zijn allerhande aanvullingen mogelijk waaronder: werkinstructies, documenten, uitvoerige beschrijvingen, voorbeelden, brieven, verwijzingen naar programma s etc. Het uiteindelijke doel is dat de procedure dermate uitvoerig en duidelijk is omschreven dat een ieder redelijkerwijs de taak kan overnemen met slechts deze beschrijving tot zijn of haar beschikking. De te volgen stappen van de beschrijving zijn logisch en noodzakelijk om het gewenste eindproduct te behalen en dienen strikt te worden gevolgd. In de bijlage van dit interne controleplan staan alle AO-beschrijvingen van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook kan men hierin vinden de staat van deze AO-beschrijvingen (gereed, in concept, o.i.d.) hier vinden. 8

8 4. Opzet interne controle Op het gebied van begrotingsrechtmatigheid en de uitvoering van interne en externe regelgeving is het ondoenlijk voor de accountant om de naleving van alle regels te controleren binnen het bestek van de jaarrekeningcontrole. Om richting te geven aan de accountantscontrole is het noodzakelijk tot een afbakening te komen van de te controleren onderwerpen die van belang zijn voor de accountantsverklaring. Door het opstellen van een normenkader kan de accountant en de organisatie zich bij de controle vooral richten op die onderdelen die door de raad als belangrijk en relevant zijn bestempeld. Onder een normenkader wordt een overzicht van regels verstaan die door de accountant op naleving kan worden getoetst. Het normenkader is intern tot stand gekomen. De accountant heeft er zijn akkoord voor gegeven. Het opstellen van een normenkader is een belangrijke eerste stap. Het normenkader omvat de wet- en regelgeving om de rechtmatigheid van de uitgaven na te gaan. De inhoud van het normenkader bepaalt in hoge mate hoe effectief de controle kan plaatsvinden. De uitgaven van de gemeente worden in het verband van de jaarrekeningcontrole hieraan getoetst. Dit kader moet praktisch hanteerbaar zijn voor de controle. Het normenkader is opgesteld met vermelding van interne en externe wet- en regelgeving, die bepalingen en artikelen bevatten met een financieel belang. Dit kader is ten aanzien van de interne regelgeving limitatief, zodat tijdens de controle niet nog andere regelgeving kan worden betrokken. Het normenkader omvat externe en interne regelgeving. Van de interne regelgeving die in verordeningen is opgenomen is een lijst beschikbaar op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het is belangrijk om deze vaak omvangrijke lijst om te bouwen tot een praktisch overzicht waarin de niet-relevante besluiten zijn uitgesloten. Het normenkader is uitgesplitst in regelgeving met een financieel belang en zonder financieel belang. Alleen die interne gemeentelijke regelgeving wordt meegenomen voor zover ze een uitwerking is van een rijksregeling of raadsverordening. In de te controleren regels is een prioritering aangegeven op basis van het materiële belang (omvang lasten en baten) dat met de uitvoering gemoeid is. Na deze toetsing blijft een lijst met de belangrijkste regelgeving met een financieel belang over. Vervolgens moeten de te controleren artikelen worden benoemd zodat er heel gericht kan worden gecontroleerd. Het voorgaande proces resulteert in een bestand met een begrotingsrechtmatigheid, een verantwoording op het juiste begrotingsonderdeel en verantwoording in het juiste begrotingsjaar. De controle op de begrotingsrechtmatigheid omvat meerdere aspecten en kan uit verschillende invalshoeken worden benaderd. De verantwoording op het juiste begrotingsonderdeel (programma, algemene dekkingsmiddelen, kostenplaats etc.) en het juiste begrotingsjaar (toerekening volgens het stelsel van lasten en baten) dient primair te worden gewaarborgd door interne procedures. Om het normenkader voor de accountantscontrole te kunnen gebruiken moet het worden geoperationaliseerd. Dat gebeurt via het toetsingskader. In het toetsingskader wordt aangegeven welke (delen van) artikelen van de wet- en regelgeving moeten worden getoetst in het kader van rechtmatigheidscontrole. Het totale toetsingskader voor de rechtmatigheidscontrole voor gemeenten en provincies bestaat dus uit de eigen regelgeving. De verordeningen worden in het toetsingskader op rechtmatigheid getoetst. Dit betreft minimaal de artikelen met financiële consequenties (recht-, hoogte- en duurbepalingen). Het toetsingskader komt tot stand in goed overleg tussen de accountant, het hoofd van de afdeling Financiën en Control, de concerncontroller en de Medewerker interne controle. Het hoofd van de afdeling Financiën en Control zal jaarlijks het college adviseren over het normenkader en het toetsingskader middels een advies aan de raad. Op het moment dat de raad dit voorstel goedkeurt, is een ieder verplicht zich hieraan te houden. De controle betreft met name de toetsing van de uitgaven aan het normenkader en de relevante 9

9 wet- en regelgeving. Het is vanuit kostenoverwegingen en vanuit organisatorisch inzicht sterk aan te bevelen de controle door een medewerker te laten doen en de accountant dit te laten toetsen. Wanneer de controle tijdig is uitgevoerd zijn ook nog herstelacties mogelijk. Het is ook om een andere reden belangrijk om op de voortgang in het proces te letten. Bepaalde onderwerpen van belang voor de goedkeuring van de gemeentelijke jaarrekening komen van externe partijen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de administratie van de muziekschool (Noorda) en het zwembad (WinConsyst). Het is van belang dat de controles van de vergoedingen gereed zijn voordat de accountant komt. Hetzelfde geldt overigens voor materiële onderdelen die een specifieke verklaring nodig hebben. Een ander belangrijk aandachtspunt is de dossiervorming. Om de tijdens de procesgang verrichte rechtmatigheidstoetsingen achteraf te kunnen reconstrueren, is het van belang dat het opgebouwde dossier voldoende inzicht verschaft in deze handelingen. Om een totale interne controle te krijgen is een procescontrolelijst opgesteld. In deze lijst staan voorop de processen die de Gemeente Krimpen aan den IJssel in een jaar doorloopt. Per proces wordt gekeken of de verordeningen en de AO s die betrekking hebben op het proces nageleefd worden. In de volgende hoofdstukken worden de procescontroles apart besproken. Jaarlijks worden de bevindingen van de interne controles gerapporteerd aan het Management Team (MT). Dit gebeurt middels een rapportageformulier, gelijk aan de afbeelding hieronder. INTERNE CONTROLE RAPPORTAGE Aan hoofd afdeling F&C Onderwerp van onderzoek: Datum: Aanleiding: Bevindingen: Het MT bestaat uit alle afdelingshoofden van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het MT kan op deze manier de bevindingen toedelen aan de afdelingen. Naar aanleiding van de bevindingen kan het MT zonodig tot verbetering besluiten, zodat de organisatie in control blijft. 10

10 5. Interne controle algemene belastingen Risicoanalyse * Het risico dat objecten uit de administratie worden verwijderd of geblokkeerd. Hierdoor wordt de belasting niet geïnd en is daarmee onvolledig. * Het risico dat belastingplichtigen uit de administratie worden verwijderd. Hierdoor wordt de belasting niet geïnd en is daarmee onvolledig. * Het risico dat de belastingtarieven te laag in de administratie worden ingebracht. Hierdoor wordt de belastingopbrengst te laag. * Het risico dat belastingaanslagen worden kwijtgescholden of verlaagd zonder geldige reden. hierdoor wordt de belastingopbrengst onvolledig. * Het risico dat belastinggelden niet op een bank/giro rekening van de gemeente worden ontvangen, maar op een rekening van een derde. * Voor de hondenbelasting bestaat het risico dat het bestand met daarin de geregistreerde honden (onjuist) wordt aangepast. Hierdoor wordt de belastingopbrengst onvolledig. * Voor de onroerend zakenbelasting bestaat het risico dat de WOZ-waarde te laag wordt vastgesteld. Hierdoor wordt de belastingopbrengst onvolledig. * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Wet algemene bepalingen omgevingsrecht * Wet waardering onroerende zaken * Invorderingswet * Algemene termijnenwet * Gemeentewet; artikel 220 t/m 220h * Verordening hondenbelasting 2013 * Verordening onroerende zaakbelasting 2013 Beschrijving van de werkzaamheden Voor de Onroerend ZakenBelasting (OZB) en de hondenbelasting werkt de gemeente Krimpen aan den IJssel met het systeem GisVG. In dit systeem worden de tarieven ingevoerd en de aanslagen opgemaakt. Het genereren van de acceptgiro s en de ontvangsten van de betalingen vinden plaats in het financiële systeem Decade. Als eerste dient gecontroleerd te worden dat de tarieven juist zijn ingevoerd in GisVG. Het risico moet worden uitgesloten dat de tarieven te laag zijn ingevoerd, waardoor de belastingopbrengst te laag is. Deze tarieven worden jaarlijks gecontroleerd door de Medewerker interne controle. Daarnaast vindt er een specifieke controle plaats op 15 adressen. Deze adressen worden uit het belastingbestand, GisVG en het telefoonboek geselecteerd. De selectie vindt op twee manieren plaats, om het risico uit te sluiten dat objecten of belastingplichtigen uit de belastingadministratie worden verwijderd. Hierdoor wordt de belastingopbrengst niet geïnd en is daarmee onvolledig. Bij de controle wordt bekeken of de waarde van de woning in GisVG is ingevuld conform de waarde op het taxatierapport. Ook wordt er gecontroleerd of er in GisVG vermeldt wordt of het een eigenaar of een gebruiker betreft. Er wordt gecontroleerd of er een aanslag is opgelegd, en of op deze aanslag het juiste aanslagnummer en tarief vermeld staat. Indien een belastingschuldige het niet eens is met de aanslag, kan hij/zij bezwaar aantekenen. De Medewerker Beleid, Advies en Projecten B behandelt deze bezwaarschriften. Als bij de structurele controle een woning wordt aangetroffen waarbij de eigenaar of gebruiker bezwaar heeft ingediend, wordt de afhandeling daarvan gecontroleerd. Door de Medewerker administratie B wordt maandelijks een verbandscontrole uitgevoerd tussen de opgelegde aanslagen en de geïnde bedragen. Bij het opleggen van de hondenbelasting bestaan dezelfde risicodefinities en beheersmaatregelen als bij de Onroerend ZakenBelasting. Hier komt tevens bij dat het 11

11 bestand met de daarin geregistreerde honden bezien wordt op de juistheid. Om te voorkomen dat de opbrengst onvolledig is. Ook op de hondenbelasting wordt maandelijks een verbandscontrole uitgevoerd tussen de opgelegde aanslagen en de geïnde bedragen. Tevens vindt eenmaal per jaar een bestaanscontrole plaats. Mensen gaan fysiek naar de huizen in de gemeente Krimpen aan den IJssel, bellen aan en vragen aan degene die open doet of er een of meerdere honden in huis zijn. Er wordt ter plaatse gekeken of er zoveel honden aanwezig zijn als men zegt. 12

12 6. Interne controle leges, markt- en havengelden Risicoanalyse * Het risico dat de verschuldigde leges of gelden niet of te laag worden opgelegd. * Het risico dat boten illegaal buiten de vastgestelde ligplaatsen worden aangemeerd. * Het risico dat onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, waardoor te weinig havengeld wordt geheven. * Het risico dat ligplaatsen worden bezet, zonder dit te melden. * Het risico dat een marktplaats illegaal wordt bezet. * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Woningwet * Invorderingswet 1990 * Verordening lijkbezorgingsrechten 2013 * Verordening beheer begraafplaatsen 2003 * Verordening havengelden 2013 * Verordening marktgelden 2013 * Verordening leges 2013 Beschrijving van de werkzaamheden Begraafrechten In de interne controle wordt aandacht besteed aan de begrafenisrechten, de bouwleges, de havengelden en de marktgelden. In de gemeente Krimpen aan den IJssel staan twee begraafplaatsen. Waalhoven en IJsseldijk. Er worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen van de begraafplaats. En voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Jaarlijks wordt er een voorstel voor de tarieven gemaakt door de Beleidsmedewerker Beleid, Advies en projecten A. Zodra deze tarieven vastgesteld zijn door de raad, worden deze door de Medewerker administratie B ingevoerd in GisVG. Jaarlijks worden door de Medewerker interne controle steekproeven genomen op beide begraafplaatsen. Hierbij wordt gecontroleerd of de aanvraag volledig is, of de juiste tarieven zijn gehanteerd, of de juiste (verantwoordelijke) functionaris de overeenkomst heeft opgesteld en of de financiële afhandeling correct heeft plaatsgevonden. Tevens wordt er maandelijks een verbandscontrole tussen de opbrengsten en de aanslagen uitgevoerd door de Medewerker Administratie B van de afdeling Financiën en Control. Bouwleges De bouwleges worden gecontroleerd door de Medewerker interne controle. Er worden steekproeven genomen onder alle aanvragen. Hierbij wordt bekeken of de aanvraag volledig is ingediend en of de aanvraag binnen de gestelde termijnen afgehandeld is. Deze termijnen moeten overeenkomen met de termijnen in de Woningwet. Tevens wordt er gekeken of de legesbrief en de beschikking vergunningverlening door de juiste persoon is geparafeerd, en of het B&W advies van desbetreffende aanvraag rechtmatig is. Ten slotte moet het juiste tarief gehanteerd zijn. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de raad. De Beleidsmedewerker C maakt het voorstel voor de tarieven en de Medewerker dienstverlening (bouwen&milieu) voert deze na vaststelling in het systeem GisVG in. De tarieven worden door de Medewerker interne controle middels een aparte controle jaarlijks gecontroleerd. De verantwoording in de financiële administratie wordt later in het jaar gecontroleerd. 13

13 Havengelden Ieder jaar wordt een advies voor de tarieven voor het havengeld door de Medewerker Beleid, Advies en Projecten B van de afdeling Financiën en Control gemaakt. Als de tarieven vastgesteld zijn door B&W worden deze door de Medewerker administratie B ingevoerd in het systeem GisVG. Ten aanzien van de zakelijke gebruikers (beroepsvervoerders) van de haven vindt de heffing giraal plaats. Hierbij wordt het havengeld per kwartaal per bank betaald. De inning hiervan vindt plaats via de afdeling Financiën & Control. Bij de passanten (dagjesmensen) wordt het havengeld contant geheven. De havenmeester besteld bij drukkerij Verloop doorgenummerde bonnenboekjes. Voor ieder passerend vaartuig wordt door de havenmeester een genummerde bon uit het bonnenboekje uitgeschreven. Op de bon staat de naam van het vaartuig, de naam van de eigenaar (of diens vertegenwoordiger) en het bedrag van het havengeld. Van elke uitgeschreven bon wordt een kwitantie aan de eigenaar van het vaartuig (of diens vertegenwoordiger) uitgereikt. Wekelijks komt de havenmeester naar het gemeentehuis om het geld en een overzicht af te dragen aan de Medewerker administratie B. De Medewerker administratie B telt het geld en beheert de kas. Het overzicht wordt door de Medewerker jaarrekening verwerkt in het financiële systeem Decade. De Medewerker administratie B (dit is niet dezelfde medewerker administratie B waaraan het geld wordt afgedragen) voert achteraf een verbandscontrole uit, door de overzichten te vergelijken met de bedragen die geboekt zijn in Decade. Marktgelden De markgelden worden op dezelfde manier opgesteld, vastgesteld en verwerkt als hierboven bij de havengelden beschreven. Op de markt wordt gewerkt met abonnementen. Dit zijn kwartaalabonnementen en jaarabonnementen. De markthandelaar ontvangt hiervoor een aanslag. Deze aanslag kan per bank of contant betaald worden. De inning per bank vindt plaats via de afdeling Financiën & Control. De contante betaling vindt plaats via de marktmeester. De marktmeester draagt een overzicht van het marktgeld en het contante geld aan de Medewerker administratie B af. De Medewerker administratie B legt het geld in de kas. Het overzicht wordt door de Medewerker jaarrekening verwerkt in het financiële systeem Decade. De Medewerker administratie B (dit is niet dezelfde medewerker administratie B waaraan het geld wordt afgedragen) voert achteraf een verbandscontrole uit, door de overzichten te vergelijken met de bedragen die geboekt zijn in Decade. Kas burgerzaken Ieder jaar worden de legesbedragen middels een B&W advies vastgesteld. Deze bedragen kunnen een indexering van het voorgaande jaar zijn of berusten of nieuwe landelijke wet- en regelgevingen. De Medewerker interne controle controleert direct na vaststelling of de juiste bedragen in het systeem KAS4all doorgevoerd zijn. De omzet die verkregen wordt op de dagen dat het Publiekscentrum geopend is, wordt door de Teamleider publiekscentrum aan het einde van de dag gecontroleerd met de kasstaat. De kasstaat bewaart de Teamleider publiekscentrum en het geld wordt afgedragen aan Medewerker administratie B. De Medewerker administratie B telt het geld nogmaals. Aan het einde van de maand wordt door Medewerker administratie B een verbandscontrole uitgevoerd tussen het afgedragen geld en de kasstaten. Daarna wordt het geld afgestort bij Brinks. Eén keer per maand worden de kaslades geteld door de Medewerker administratie B, om na te gaan of het standaard bedrag aanwezig is. Maandelijks ontvangt de gemeente Krimpen aan den IJssel een factuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de uitgegeven reisdocumenten en een factuur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer met betrekking tot de uitgegeven rijbewijzen. De Medewerker administratie B gaat na hoeveel reisdocumenten en rijbewijzen er diezelfde maand uitgegeven zijn bij het Publiekscentrum van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zodoende kan de Medewerker administratie B controleren of het 14

14 aantal reisdocumenten en rijbewijzen welke via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor het Wegverkeer is aangevraagd gelijk is aan het aantal reisdocumenten en rijbewijzen die uitgegeven zijn via het Publiekscentrum van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Tevens voert de Medewerker administratie B een controle uit op de betalingen van de huwelijksvoltrekkingen. De Medewerker administratie B krijgt van Medewerker burgerlijke stand een overzicht van de aangevraagde huwelijksvoltrekkingen. De Medewerker administratie B zoekt in het financiële systeem Decade op of naar de betreffende personen een rekening is gestuurd en of deze rekening is betaald. 15

15 7. Interne controle treasury Risicoanalyse * Het risico dat het aantrekken van leningen niet onafhankelijk plaatsvindt * Het risico dat het uitzetten van leningen niet onafhankelijk plaatsvindt * Het risico dat onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt teneinde voor een lening in aanmerking te komen. * Het risico dat rente en/of aflossing wordt ontvangen op een privérekening van een ambtenaar. * Het risico van ongewenste speculaties, innemen van gevaarlijke posities, niet afsluiten van overeenkomsten tegen de meest gunstige condities, gebruik maken van (koers)gevoelige informatie * Het risico dat het verstrekken van garanties niet onafhankelijk plaatsvindt. * Het risico dat onjuiste of onvolledige informatie wordt versterkt teneinde voor een garantiestelling in aanmerking te komen. * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Treasurystatuut * Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) * Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheid (RUDDO) * Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (UFDO) Beschrijving van de werkzaamheden In de gemeente Krimpen aan den IJssel worden deposito s, kortlopende en langlopende leningen afgesloten. Bij het uitzetten of aantrekken van gelden bestaat het risico dat dit niet onafhankelijk plaatsvindt. Om dit risico zo klein mogelijk te maken zijn een aantal beheersmaatregelen getroffen. Eén van de belangrijkste beheersmaatregel is het opstellen van een correct en volledig treasurystatuut. Op 20 april 2010 is het treasurystatuut van de gemeente Krimpen aan den IJssel vastgesteld. Hierin staat het treasurybeleid van de gemeente alsmede de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor het aantrekken en uitzetten van gelden. In het treasurystatuut staat aangegeven wat de doelstellingen zijn en binnen welke richtlijnen en limieten deze doelstellingen gerealiseerd dienen te worden. De offertes voor de leningen worden opgevraagd door de Medewerker jaarrekening. De Medewerker jaarrekening adviseert het hoofd van de afdeling Financiën en Control over de financiële positie van de gemeente en adviseert over de af te sluiten leningen. Het hoofd van de afdeling Financiën en Control beslist of en waar een lening afgesloten cq. opgenomen wordt. Vervolgens zal de Medewerker jaarrekening de lening afsluiten of opnemen. Op deze manier is er een duidelijke functiescheiding. Behalve toetsing aan het treasurystatuut, worden de uitzettingen van gelden getoetst aan de Wet Fido, de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij, wat de interne controle aangaat, is het beheersen van financiële risico s. De banken waarmee verbintenissen worden aangegaan moeten ten minste beschikken over een AA-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureau s en kunnen aantonen dat ze ten minste over een AA-minusrating beschikken afgegeven door ten minste twee ratingbureau s. Ook moeten de banken onder toezicht staan van een toezichtinstantie binnen de Europese Economische Ruimte. Een andere relevante bepaling uit de Wet Fido is dat uitzettingen van middelen een prudent karakter moeten hebben en niet gericht mogen zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico s. Met name bij overschrijding van een kasgeldlimiet, risiconorm of netto vlottende schuld worden extra controles uitgevoerd. 16

16 Een andere beheersmaatregel is het vastleggen van de offerteaanvragen, het vastleggen van het contract en het periodiek rapporteren. De Medewerker jaarrekening verzorgt dit en maakt hiervan een deugdelijke dossiervorming. Op de leningsovereenkomst wordt het banknummer van de gemeente vermeld. Hetzelfde bankrekeningnummer en de NAW-gegevens worden op alle uitgaande brieven vermeld. Dit is de beheersmaatregel die genomen is om te voorkomen dat de rente en/of aflossing op rekening van de ambtenaar terecht komt. De Medewerker interne controle controleert of de gegevens overeenkomen met de financiële administratie. Ter verantwoording van de leningen, wordt jaarlijks door de Medewerker jaarrekening een Modelstaat A gemaakt. Hierop staat de stand van de lening zoals die op 31 december van het betreffende jaar is. Eenmaal per jaar worden de leningen gecontroleerd. De Medewerker interne controle gaat na of alle wet- en regelgeving alsmede de beheersmaatregelen in acht zijn genomen. 17

17 8. Interne controle Single Information Single Audit Risicoanalyse * Het risico dat subsidievoorwaarden niet worden nageleefd en/of subsidies onrechtmatig worden gedeclareerd * Het risico dat subsidiegelden niet worden verantwoord en/of ontvangen door de organisatie * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Regeling opvang asielzoekers (ROA) * Onderwijsachterstandenbeleid-niet GSB (OAB) * Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31 * Subsidieregeling aanpak zwerfafval * Inburgering (oude stelsel) * Inburgering (nieuwe stelsel) * Investering stedelijke vernieuwing (ISV) * Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) * Wet Werk en Bijstand (WWB) inkomens- en werkdeel * Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) * Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) * Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) * Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Beschrijving van de werkzaamheden Single Information Single Audit (SISA) is een systematiek die in Nederland door de Rijksoverheid is ingevoerd voor de verantwoording van onder andere specifieke uitkeringen aan lagere overheden. Hierdoor hoeven gemeenten en provincies voortaan nog maar op 1 moment (Single Information) informatie aan het Rijk te leveren. Bij de controle van deze informatie wordt vervolgens gesteund op de controle die de organisatie zelf al uitvoert (Single Audit). De Rijksoverheid voert hiervoor geen aparte controle uit. Het komt er dus op neer dat de Rijksoverheid meer op hoofdlijnen zal sturen en meer verantwoordelijkheden bij de lagere overheden legt. De Rijksoverheid wil met de Single Information Single Audit systematiek de volgende doelen behalen: - een vermindering van het aantal bestaande specifieke uitkeringen. - zoveel mogelijk beleid- en bestedingsvrijheid en zo min mogelijk verantwoordingsbureaucratie voor de overblijvende en nieuwe specifieke uitkeringen. De verantwoordingsinformatie dient ingevuld te worden door de medewerkers die met bovenstaande wet- en regelgeving te maken hebben. Dit gebeurd in de zgn. verantwoordingsbijdrage Sisa, welke gepubliceerd wordt. Alle informatie wordt verzameld door de Medewerker interne controle. De Medewerker interne controle analyseert de gegevens en controleert de ingevulde verantwoordingsinformatie met de fysieke documenten. Om te kunnen vaststellen of de interne controle volledig en betrouwbaar is wordt een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd door medewerkers van Deloitte. Hierin wordt opgenomen de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers 18

18 (IOAW), de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) en de uitvoering van de Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz). Na afsluiting van het onderzoek wordt een rapport geschreven en aangeboden aan de gemeente. 19

19 9. Interne controle grondexploitatie Risicoanalyse * Het risico dat grondaankopen en verkopen niet onafhankelijk plaatsvinden of dat een schijn van afhankelijkheid ontstaat. * Het risico dat onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt teneinde voor een grondpositie in aanmerking te komen. * Bij grondaankopen bestaat het risico dat valse schonegrondverklaringen worden overlegd. * Het risico dat bij de planontwikkeling wordt gekozen voor een suboptimale en/of nietonafhankelijke invulling. * Het risico dat de mogelijke verwachte verliezen op onderhanden werk niet tijdig zichtbaar worden. * Het risico dat niet wordt voldaan aan de onderstaande wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid. Wet- en regelgeving * Europese aanbestedingsregels * Grondexploitatiewet * Wet Ruimtelijke Ordening Beschrijving van de werkzaamheden De grondexploitatie omvat alle grondaankopen en grondverkopen van de gemeente, alsmede het geschikt maken van gronden voor bebouwing, om ze als bouwgrond te verhandelen. De Medewerker interne controle voert controles uit op de aankopen, verkopen en ontwikkelingen van de gronden. Bij de grondaankopen en -verkopen bestaat het risico dat dit niet onafhankelijk plaatsvindt of dat een schijn van afhankelijkheid ontstaat. Hiervoor zijn enkele beheersmaatregelen genomen, welke door de Medewerker interne controle structureel nagekeken worden. Als eerste moet door het college van B&W een grondvoorraad of grondbehoefte vastgesteld worden. Er moet een haalbaarheidsonderzoek voor de kosten zijn uitgevoerd. Dit houdt tevens in dat er een kostprijsberekening (voorcalculatie) opgesteld dient te worden. Deze kostprijsberekening dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld en opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente. De kostprijsberekening dient periodiek te worden geactualiseerd. De gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt twee maal per jaar (middels de voor- en najaarsnota) geïnformeerd over de grondexploitatie. Een actuele en consequent bijgehouden projectadministratie leidt tot volledigheid van de opbrengstverantwoording. Ook de actualisatie dient door de raad vastgesteld te worden. Na de grondverkopen wordt de voorcalculatie met de nacalculatie vergeleken. Zodoende kunnen meer- en/of minderkosten snel in kaart gebracht worden en bekeken worden wat hiervan de oorzaak is. Het aankoopbesluit moet ondertekend zijn door het college van B&W of door een bevoegde ambtenaar. De aankopen dienen te passeren door gerenommeerde notarissen. En de aankoopwaarde dient getaxeerd te worden door een taxateur die onafhankelijk is van de makelaar. Het taxatierapport dient niet ouder te zijn dan een jaar. De identiteit van de verkoper dient vastgesteld te worden, ter voorkoming van o.a. ABC-constructies. Indien de gronden zijn aangekocht controleert de Medewerker interne controle of de mate van bodemvervuiling van de gronden is vastgesteld. Dit vanwege het risico dat er valse schonegrondverklaringen overlegd kunnen worden. De Medewerker interne controle toetst de grondexploitatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel aan de Wet Ruimtelijke Ordening. Doelstelling van de Wet Ruimtelijke Ordening is een goede regeling voor kostenverhaal en enkele locatie-eisen bij particuliere projectontwikkeling. Dit omvat zowel een privaatrechtelijk als een publiekrechtelijk spoor. 20

20 In sommige gevallen wordt de grondontwikkeling volledig uitbesteed aan het Technisch Bureau Krimpenerwaard. Derhalve wordt hierop door de Medewerker interne controle geen controle uitgevoerd. Indien het krediet het drempelbedrag om Europees aan te besteden overschrijdt, wordt deze door de Medewerker interne controle getoetst aan de externe regelgeving welke geldt voor de Europese aanbestedingen. Nieuw in 2012 is de MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (MPG). Het MPG is een sturingsinstrument voor de gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie. Het is een financieel instrument dat de kosten, baten en risico s in beeld brengt. Behalve een nieuw instrument is het MPG ook een nieuwe werkwijze. Deze werkwijze heeft de tijd nodig om volledig ontwikkeld te worden. In 2013 zal door de gehele organisatie gewerkt worden met het MPG. Voor het eerst zal in 2014 hierop een interne controle plaatsvinden. 21

Intern controleplan 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel

Intern controleplan 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stelsel van interne controlemaatregelen 5 3. Administratieve organisatie 8 4. Opzet interne controle 9 5.

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum 2 Controleplan rechtmatigheid gemeente Marum 2014 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Controleaanpak... 6 2.1 Uitgangspunten voor de controle... 6 2.1.1 Te

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Interne controleplan gemeente Venray

Interne controleplan gemeente Venray Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

De accountant, een bondgenoot?

De accountant, een bondgenoot? De accountant, een bondgenoot? Inkoop en aanbesteding Rotterdam 27 mei 2010 Drs. R.M.J. van Vugt RA Agenda stellingen 1. Rechtmatigheid 2. Wat toetst de accountant? 3. Hoe wegen omissies mee? 4. In de

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard Deelplan IC Burgerzaken 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid De visie en missie van de organisatie is : Bestuurders

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Toelichting op het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2004 van de gemeente Sint Anthonis

Toelichting op het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2004 van de gemeente Sint Anthonis Toelichting op het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2004 van de gemeente Sint Anthonis 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk; gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk besluit in te trekken: Regeling budgethouders gemeente Waalwijk 2012 vast te stellen de: Regeling budgethouders

Nadere informatie

Deelplan IC Grondexploitaties 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Grondexploitaties 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Grondexploitaties 2014 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

ABZ Datum: 16 november 2006 Raad: Besluit: Datum: 12 december 2006

ABZ Datum: 16 november 2006 Raad: Besluit: Datum: 12 december 2006 Agendanr. : Doc.nr. : B200610665 Team : Kwaliteitscontrol Steller: M.C. van Dinter Datum: 28 augustus 2006 Portefeuille: A.A.G. van Mierlo College: Datum: 3 oktober 2006 Openbaar: Ja Persbericht: Nee Bevoegdheid:

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

1 In accountantstermen is subjectieve verhindering en belemmering een onvolkomenheid, die door de cliënt wel kan worden

1 In accountantstermen is subjectieve verhindering en belemmering een onvolkomenheid, die door de cliënt wel kan worden NORMENKADER 2013 1. Reikwijdte begrip rechtmatigheid en het normenkader In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) wordt onderscheid gemaakt tussen het juridische begrip rechtmatigheid

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Deelplan IC Grondexploitaties 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Grondexploitaties 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Grondexploitaties 2015 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

nota aan burgemeester en wethouders

nota aan burgemeester en wethouders nota aan burgemeester en wethouders dienst/projectdirectie afdeling Concerncontrol steller Tijmen Zentveld/ Lia Steffen onderwerp Intern Controle Plan 2011 (IC 2011) telefoon 0182-588516 div-nummer 645357

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT

CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT CONTROLEPROTOCOL JAARREKENING 2015 GEMEENTE WOENSDRECHT 1. Inleiding De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants BV opdracht verstrekt om over het controlejaar 2015 de accountantscontrole als bedoeld

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget Amsterdams Historisch Museum Procedure bestellen Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding De procedure bestellen beschrijft aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij het geven

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Samenvatting Mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie BBV een onderzoek

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop.

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6 Datum vaststelling : 23-03-2009 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. BETREFT Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie