De werkkostenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkkostenregeling"

Transcriptie

1 Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV

2 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54 Inhoud De werkkostenregeling, verplicht per 1 januari Stappenplan Werkkostenregeling... 6 Stap 1 Kennis vergaren... 6 Intermediaire kosten Vaste onkostenvergoeding De werkkostenregeling en de eindheffing Eindheffingsbestanddelen, wat verandert Actieve werknemers IJkpunt Gerichte vrijstellingen Hoe maakt de werkgever zijn keuze kenbaar? POST ACTIVE WERKNEMERS BEZWAARLIJK TE INDIVIDUALISEREN LOON Loon met een bestemmingskarakter Geschenkenregeling Overige vergoedingen en verstrekkingen Eindheffingsbestanddelen, wat gelijk blijft KNELPUNTEN VAN TIJDELIJKE AARD Bepaalde uitkeringen van publiekrechtelijk aard Spaarloonregeling Berekeningen eindheffing bij werkkostenregeling Berekening per inhoudingsplichtige Forfaitaire ruimte: 1,2% van de loonsom Afrekening op basis van voorschot met eindafrekening Vrijstellingen die blijven Afschaffing vrije vergoeding en verstrekking Vrijstellingen die niet in het forfait vallen Uitgebreide gerichte vrijstellingen Hoe gebruik je een gerichte vrijstelling Welke vrijstellingen en welke voorwaarden? Reiskosten voor dienstreizen en woon werkverkeer Tijdelijke verblijfkosten voor werk en maaltijden Cursussen en dergelijke waaronder vakliteratuur Redelijkheidstoets wordt gebruikelijkheidstoets... 24

3 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 2 van 54 Wijzigingen in waardering van loon in natura(verstrekkingen) Nieuwe waarderingsregels Eigen bijdrage Bijzondere waarderingsregels Voorzieningen op de werkplek Voorzieningen op de werkplek met nihilwaardering Werkkleding Hulpmiddelen die niet op de werkplek hoeven te blijven Mobiele telefoon Voorzieningen op de werkplek met lagere waarderingen Maaltijden Huisvesting Kinderopvang Producten uit eigen bedrijf Vrije ruimte Openbaarvervoerkaart Rentevoordeel personeelslening Overgangsrecht Bestaande afspraken Administratieve verplichtingen Verplichtingen bij de werkkostenregeling Aanpassing in (administratieve) organisatie Hoe vindt aanwijzing plaats? Afspraken tussen werkgever en werknemer Is gedeeltelijke aanwijzing mogelijk? Hoe wordt de forfaitaire ruimte berekend? Twee praktische methoden Hoe kunnen onjuistheden worden gerepareerd? Overgangsregeling 2011 tm Conclusie administratieve verplichtingen Cafetariaregeling Realiteitswaarde Cafetariaregeling en de fiets van de zaak Tijdelijk knelpunten van ernstige aard Eindheffing... 48

4 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 3 van 54 De werkkostenregeling en het arbeidsrecht Gevolgen voor bestaande arbeidsvoorwaarden Werknemer wil geen wijzigingen Eenzijdig wijzigen kan niet zomaar Niet voor collectieve arbeidsvoorwaarden Algemene civiele recht Twee instrumenten Instemmen met nieuwe regeling Wel of niet ten laste van forfait? Keuzevrijheid Goed werkgeverschap Conclusie... 53

5 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 4 van

6 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 5 van 54 Werkkostenregeling De werkkostenregeling, verplicht per 1 januari Vanaf 1 januari 2011 hadden werkgevers de keuze om de werkkostenregeling uit te voeren. In de praktijk is daar weinig gebruik van gemaakt. U hebt nu geen keuze meer, u moet de WKR uitvoeren. In dit dossier wordt u haarfijn uitgelegd wat het precies inhoudt en wat u moet doen. Dat is de eerste vraag die wij te horen krijgen, maar wat moet ik doen dan? Ons antwoord hierop is het volgende: Bewust worden wat de Werkkostenregeling precies inhoudt. Daarvoor is dit dossier een prima middel. Een keuze maken hoe of dat de regeling in 2015 moet worden uitgevoerd. De financiële administratie voorbereiden (rekeningschema aanpassen) op de WKR. Welke veranderingen worden zichtbaar vanaf onze kant: 1. U krijgt maandelijks te zien welke keuze u heeft gemaakt. 2. U krijgt maandelijks de hoogte van uw forfait te zien. Voorbeeld: Op de mutatieopgaaf van bijvoorbeeld april, staat de hoogte van het forfait en het verbruik ervan tot en met maart. 3. Naast de vaste mutaties, moet u nu ook maandelijks gaan aanwijzen welke componenten aangewezen gaan worden in het kader van de werkkostenregeling. Tijdens de parlementaire behandeling van de werkkostenregeling in november 2014 in de tweede kamer is een wijziging aangebracht. De werkgever hoeft nog maar één keer per jaar te toetsen i.p.v. maandelijks. In het tijdvak volgend op het boekjaar moet definitief bekeken worden of de kosten en vergoedingen in het kader van de werkkostenregeling de vrije ruimte overschrijden. Zo ja, dan volgt afrekening. Heeft u in de loop van het jaar reeds betaald, dan krijgt u het teveel terug en het tekort moet u bijbetalen.

7 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 6 van 54 Stappenplan Werkkostenregeling Nog vele werkgevers moeten de overstap naar de werkkostenregeling nog maken. Omdat de tijd dringt hebben wij een stappenplan gemaakt voor de juiste behandeling van het probleem: stap 1. Kennis vergaren stap 2. Analyseren van de huidige arbeidsvoorwaarden stap 3. Aanpassen van arbeidsvoorwaarden stap 4. Inrichten van salaris en financiële administratie stap 5. Monitoren van de vrije ruimte Stap 1 Kennis vergaren Zorg dat u weet waar de werkkostenregeling over gaat. Lees dit hele dossier. Zo weet u in korte tijd dat bijvoorbeeld de diensttijduitkering bij jubileum van de werknemer bij 25 of 40 jaar buiten de werkkostenregeling valt. Deze uitkeringen blijven gewoon bestaan, daar heeft de werkkostenregeling niets mee te maken. Ook ondervindt de auto van de zaak geen invloed op de werkkostenregeling. Alle met de auto van de zaak samenhangende kosten kunnen onbelast blijven. Houd er wel rekening mee dat een maandelijkse vaste kostenvergoeding zeer waarschijnlijk in zijn geheel zal moeten worden herzien. Bestaande afspraken met de fiscus vervallen meestal en een vaste kostenvergoeding mag alleen bestaan, net als onder de oude regelgeving, met in de administratie een onderbouwing die naar aard en omvang is gespecificeerd. De wettelijke sanctie bij het ontbreken van de onderbouwing is dat de vrije ruimte van 1,5% direct wordt gevuld.

8 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 7 van 54 Stap 2 Analyseren van de huidige arbeidsvoorwaarden Over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers betaalt de werkgever onder de oude regelgeving belasting, vaak in de vorm van een eindheffing. Bijvoorbeeld over het kerstpakket met een maximale waarde van 70 (inclusief btw), draagt de werkgever 20% eindheffing af. Zo gelden er veel specifieke fiscale regels voor elke secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat levert naast een stevige administratieve last ook een fiscale last op. De werkkostenregeling kent een andere methode van belastingheffing. Veelvoorkomende (omvangrijke) vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn gericht vrijgesteld, zoals bijvoorbeeld de kilometervergoeding van 0,19 ct/km en kosten voor opleiding en scholing. Voor secundaire arbeidsvoorwaarden buiten de gericht vrijgestelde zaken geldt een vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom (kolom 14). Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing over het bedrag van de overschrijding. De werkgever is overigens niet verplicht om gebruik te maken van de vrije ruimte. Het bruto uitbetalen van vergoedingen (loonheffing voor rekening van de werknemer) of bruteren van vergoedingen (loonheffing voor rekening van de werkgever) blijft ook mogelijk. Uiteraard moet het bruto uitbetalen van vergoedingen wel tevoren ook zo met de werknemers zijn afgesproken. Een werknemer die recht heeft op een netto vergoeding kan niet zomaar gedwongen worden om de loonheffing te betalen. Het huidige arbeidsvoorwaardenpakket van de werkgever moet daarom worden geanalyseerd door de bril van de werkkostenregeling, zodat u weet welke fiscale last (of bate!) de toepassing van de werkkostenregeling oplevert ten opzichte van de oude regelgeving. Stap 3 Aanpassen van arbeidsvoorwaarden Als de werkgever weet wat de werkkostenregeling bij niets doen gaat kosten, worden er mogelijk keuzes gemaakt op arbeidsvoorwaardelijk terrein. Als blijkt dat het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket niet binnen de grenzen van de vrije ruimte blijft, kan de werkgever ervoor kiezen om de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Zo kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om te kiezen voor het bruteren van een vergoeding (loonheffing voor rekening van de werkgever) in plaats van de consequenties te nemen van de overschrijding van de vrije ruimte. Bijvoorbeeld voor een werknemer op wie het tarief van 42% van toepassing is hoort een eindheffingstarief van 72,4%. Dat is minder dan 80% eindheffing bij overschrijding van de vrije ruimte.

9 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 8 van 54 Als de werkgever dan kiest voor brutering van een vergoeding bij deze werknemer, in plaats van de aanwijzing als eindheffingsbestanddeel, dan scheelt dat 7,6% belastingheffing. Omdat de werkkostenregeling een onderscheid maakt in vergoeden en verstrekken (eigendom bij de werknemer) enerzijds en ter beschikking stellen (eigendom bij de werkgever) anderzijds, kan de werkgever ook ingrijpen in de wijze waarop de werknemer de secundaire arbeidsvoorwaarde krijgt. Geeft de werkgever bijvoorbeeld een (maandelijkse) vergoeding voor mobiel telefoongebruik, dan gaat dat ten laste van de vrije ruimte van 1,5%. Een ter beschikking gestelde mobiele telefoon neemt geen vrije ruimte in, omdat deze bij een zakelijk gebruik van tenminste 10% op nihil wordt gewaardeerd. Daardoor is er geen loonheffing verschuldigd en dat zorgt er in elk geval voor dat de overschrijding van de vrije ruimte vermindert. Als de werkgever het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden écht wil beperken, omdat het te gortig wordt om er 80% eindheffing over te betalen, dan moet de werkgever het overleg zoeken met de werknemers. Als er sprake is van een ondernemingsraad, dan moet deze erbij worden betrokken. Versoberen kan immers niet zomaar! Heeft de werkgever juist vrije ruimte over, dan kan de werkgever binnen deze ruimte wat extra s doen voor de werknemers. Ook zonder dat het de werkgever zélf wat kost. Dan kiest de werkgever voor een cafetariasysteem waarbij de werknemer brutoloon uitruilt tegen een secundaire arbeidsvoorwaarde zoals een fiets, een computer of een fitnessabonnement. In dat geval doet u er wel goed aan om afstemming te zoeken met de Belastingdienst. De administratieve vereisten aan een cafetariasysteem luisteren nauw! Stap 4 Inrichten van salaris en financiële administratie De kostensoorten die bij de toepassing van de werkkostenregeling relevant zijn, komen zowel in de salaris als in de financiële administratie voor. Declaraties van kosten door werknemers vinden vaak in de financiële administratie plaats, terwijl de fiscale consequenties daarvan in de salarisadministratie zichtbaar moeten worden. Op basis daarvan vindt immers de loonaangifte plaats. Andersom moeten kosten die via de loonjournaalposten worden aangeleverd aan de financiële administratie (zoals bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen) op de juiste grootboekrekening worden geboekt.

10 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 9 van 54 Het is daarom aan te raden om in beide administraties kostensoorten op dezelfde wijze af te zonderen. Tenminste zouden kosten die de vrije ruimte van de werkkostenregeling (1,5% in 2014) vullen, afzonderlijk geadministreerd moeten worden in de financiële administratie. Keuze voor een meer gedetailleerde splitsing van kostensoorten kan ook. Mogelijk is om een onderscheid aan te brengen in kostensoorten in de volgende hoofdcategorieën: gerichte vrijstellingen; bijzondere waarderingen (nihil en enkele vaste bedragen); vrije ruimte (1,5% van de fiscale loonsom); intermediaire kosten (geen loon); belastbaar loon; onbelast (loon) op basis van andere regelingen. Ook omdat de werkkostenregeling uitgaat van kosten inclusief btw, is het nodig om administratieve aanpassingen te doen. Dat kan zijn het grootboekrekeningenschema uitbreiden, maar ook is het mogelijk om te werken met kostenplaatsen, dimensies of tussenrekeningen. De financiële administratie of uw accountantskantoor is in staat om te beoordelen welke methode het beste past bij het bedrijf, mits men voldoende op de hoogte is van de gevolgen van de erkkostenregeling. Voor de salarisadministratie is relevant dat de werkgever voor de afdracht van eindheffing onder de werkkostenregeling een keuze heeft uit drie berekeningsmethoden: 1. voorschotmethode: voorschot vrije ruimte gebaseerd op de fiscale loonsom van vorig jaar; 2. volloopmethode: eindafrekening einde van het jaar op basis van cumulatieve berekening werkkosten; 3. tijdvakmethode: afrekening per loontijdvak op basis van de werkelijke fiscale loonsom. Stap 5 Monitoren van de vrije ruimte Heeft de werkgever eenmaal de overstap naar de werkkostenregeling gemaakt, dan is het prettig om gedurende het jaar op de hoogte te zijn van de resterende vrije ruimte voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat heeft de werkgever al uitgegeven, maar ook de prognose van wat de werkgever nog gaat uitgeven. Als de administratie goed is ingericht kan uit de financiële administratie eenvoudig worden gerapporteerd wat het totaal aan kostensoorten is dat de vrije ruimte vult. Uit de salarisadministratie moet de fiscale loonsom blijken. Op basis van de gegevens uit die twee bronnen kan monitoring plaatsvinden.

11 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 10 van 54 Verdiepingen Intermediaire kosten Aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren, maar voorgeschoten zijn door de werknemer. Dit zijn Intermediaire kosten en worden door de werkgever terug betaald. Valt buiten de WKR regeling. Vaste onkostenvergoeding Gaat om tegemoetkoming voor kosten zoals lunchkosten, telefoonkosten, parkeergelden, representatiekosten et cetera. Onder de werkkostenregeling kunnen vergoedingen die onder de gerichte vrijstellingen vallen alleen verstrekt worden in de vorm van een vaste vergoeding voor zover daaraan een onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten ten grondslag ligt. Een onderzoek aan de hand van steekproeven blijft mogelijk. Zonder onderzoek is de gerichte vrijstelling NIET van toepassing en valt onder de verstrekte vaste vergoeding in het algemeen forfait. Dat betekent dat deze vaste vergoeding slechts is vrijgesteld voor zover de totale vergoeding en verstrekking, verminderd met de gerichte vrijstellingen, niet hoger zijn dan 1,4 (2015: 1,2%) van de relevante loonsom. De werkkostenregeling en de eindheffing Loonbelasting en premies volksverzekeringen (hierna: loonheffing) worden door de werkgever op het loon van de werknemers ingehouden en afgedragen. Loonheffing is dus fiscaal technisch een heffing van de werknemer en een voorheffing op de inkomstenbelasting. Eindheffing heeft een ander uitgangspunt. Eindheffingsloon is loon waarvoor de werkgever de verschuldigde loonheffing voor zijn rekening neemt. Een eindheffingsloon wordt daarom ook wel werkgeversloon genoemd. Om die reden behoort eindheffingsloon niet tot het loon voor de inkomstenbelasting en kan de werknemer de wege van eindheffing geheven loonheffing niet als voorheffing verrekenen. Ook behoort eindheffingsloon, anders dan bij naheffing, niet tot de grondslag voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Een ander verschil met regulier loon is dat voor eindheffingsloon een afwijkend tarief geldt. Bij het bepalen van de het verschuldigde tarief wordt onderscheid gemaakt tussen situaties waarin brutering moet plaatsvinden (tabeltarief) en situaties waarin brutering achterwege blijft (enkelvoudig of een bijzonder tarief). De werkgever heeft in de huidige situatie in een aantal gevallen de mogelijkheid te kiezen voor reguliere heffing of toepassing van het eindheffingsregime. In de gevallen waarin eindheffing verplicht plaatsvindt, vindt doorgaans heffing volgens het enkelvoudig tarief plaats.

12 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 11 van 54 Zoals reeds eerder opgemerkt, mag een werkgever onder de werkkostenregeling op een enkele uitzondering na (verplicht werknemersloon) zelf bepalen welke vergoedingen en verstrekkingen hij als eindheffingsloon aanwijst. Op het eindheffingsloon worden een aantal gericht vrijgestelde kostensoorten, in mindering gebracht. Vervolgens komt op het eindheffingsloon een forfaitair bedrag in mindering ter grootte van 1.2% van de loonsom ( de vrije ruimte). Over het resterende bedrag is 80% eindheffing verschuldigd. Eindheffingsbestanddelen, wat verandert. De eindheffingsregeling is gewijzigd met ingang van 2011 (aanvang overgangsperiode). Door de WKR wordt het eindheffingsregime uitgebreid. Een aantal specifieke eindheffingsregelingen vervalt, met name bezwaarlijke te individualiseren loon, bepaalde vormen van loon met een bestemmingskarakter, de geschenkenregeling en de categorie overige vergoedingen en verstrekkingen. Een aantal andere eindheffingsregelingen blijven bestaan; spaarloon, eindheffing bij naheffing, knelpunten van tijdelijke aard, bepaalde uitkeringen van publiekrechtelijke aard. De belangrijkste wijziging is natuurlijk de invoering van de werkkostenregeling. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen actieve werknemers en post actieve werknemers. Actieve werknemers Voor de actieve werknemers geldt dat alle belaste vergoedingen en verstrekkingen die door de werkgever als eindheffingsloon wordt aangewezen in de eindheffing worden betrokken. Dat alle belaste vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsloon kunnen worden aangewezen, gaat zelfs zo ver dat de werknemer niet eens eerst kosten hoeft te maken of bonnen en betalingsbewijzen hoeft te overleggen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Dit volgt ook uit de internetconsultatie over de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2014 en het voorlichtingsmateriaal van de belastingdienst. Op het voorgaande gelden enkele uitzonderingen. De volgende loonbestanddelen kunnen niet als eindheffingsloon worden aangewezen: a) Het privégebruik van een auto van de zaak; b) Het genot van een woning. Volgens de wetgever passen deze aanzienlijke beloningsbestanddelen niet goed in een forfaitaire regeling die is bedoeld voor kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking en kleine verstrekkingen. Huisvesting buiten de woonplaats in het kader van de dienstbetrekking (een pied a terre) kan overigens weer wel als eindheffingsloon worden aangewezen. Als reden is gegeven dat bij dergelijke dubbele huisvesting het ervaren voordeel een geringere omvang heeft dan bij enkelvoudige huisvesting. Dit geldt ook voor buitengewone beveiligingsmaatregelen voor de auto van de zaak en/of een woning,

13 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 12 van 54 bijvoorbeeld gepantserd glas. Ook deze beloningsbestanddelen kunnen als eindheffingsloon worden aangewezen. Ook de vergoedingen en verstrekkingen ter zake van (strafrechtelijke gevolgen van) criminele activiteiten kunnen niet als eindheffingsloon worden aangewezen. Extreme situaties. De werkgever heeft de vrijheid om loonbestanddelen al dan niet onder de werkkostenregeling onder te brengen. Tijdens de totstandkoming van de werkkostenregeling is wel gesignaleerd dat deze vrijheid tot extreme situaties zou kunnen leiden. Een werkgever zou bijvoorbeeld, als de vrije ruimte (1,2% per 1 januari 2015) toereikend is, het gehele loon van één werknemer kunnen bestempelen als vergoeding onder de werkkostenregeling. Deze werknemer ontvangt zijn loon dan tot het aangewezen bedrag onbelast en de werkgeer is geen loonheffing verschuldigd. Het is overigens maar de vraag of een werknemer dit accepteert vanwege de bijwerkingen ie aan de afspraak verbonden zijn. Het wordt bijvoorbeeld moeilijk om een hypotheek af te sluiten, omdat de werknemer vanuit de inkomstenbelasting bezien geen loon meer geniet. Eindheffingsloon is immers werkgeversloon en geen werknemersloon. Ook zou een werkgever die geen vrije ruimte meer heeft gebruik kunnen maken van het feit dat het vaste eindheffingstarief van de werkkostenregeling (80%) gunstiger is dan het bruteringstarief dat voor de werknemer die onder het 52 procent tarief valt (108,3%). Gebruikelijkheidstoets Om extreem calculerend gedrag te voorkomen, is een gebruikelijkheidstoets ingevoerd. De omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen mag niet meer dan 30% afwijken van hetgeen in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is. Belast is het deel van de verstrekkingen dat meer dan 30 procent meer is dan gebruikelijk. Uit de voorbeelden die tijdens de parlementaire behandelingen zijn genoemd, blijkt dat de gebruikelijkheidstoets alleen dient om extreme Voorbeeld extreme situatie Directeur en enig aandeelhouder Dirk heeft zichzelf een nettosalaris van toegekend. In de loonadministratie moet dit bedrag gebruteerd worden om de verschuldigde loonheffing te kunnen vaststellen. Het deel dat in de hoogste schijf valt, zeg , moet tegen 108,3 procent worden gebruteerd. De verschuldigde heffing bij een nettoloon van bedraagt ( * 108,3%). Dirk ziet in de werkkostenregeling een goede manier om kosten te besparen. Hij wijst aan als vrije vergoeding onder de werkkostenregeling en draagt daarover ( * 80%) loonheffing af. Dirk heeft daardoor bespaart. situaties zoals hiervoor beschreven te voorkomen.

14 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 13 van 54 IJkpunt Het is niet helemaal duidelijk aan welke standaard de gebruikelijkheidseis moet worden getoetst. Uit het voorbeeld ongebruikelijke verstrekking van het kerstpakket blijkt dat andere werkgevers een ijkpunt zijn. Ook wat gebruikelijk is in de sector is als ijkpunt genoemd. Het is echter niet duidelijk welke vergelijkingen nog meer gemaakt kunnen worden. Wellicht is een vergelijking met een qua werknemersaantal vergelijkbaar bedrijf ook mogelijk, of werkgevers in dezelfde regio of met vergelijkbare werknemers (leeftijd, geslacht en achtergrond). De toekomst zal moeten uitwijzen welke omstandigheden overeenkomstig zijn. In ieder geval is wel aangegeven dat de belastingdienst terughoudend zal omspringen met de gebruikelijkheidseis en dat de bewijslast dat sprake is van een Voorbeeld ongebruikelijke verstrekking De belastingdienst heeft een voorbeeld gegeven van een DGA die van zijn werkgever een kerstpakket ontvangt met een waarde van Van deze situatie is aangegeven dat de waarde van het pakket meer dan 30% afwijkt van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven. Als we er van uitgaan dat een kerstpakket van 300 gebruikelijk is, dan is het gehele bedrag dat boven de 390 ( 300 * 130%) uitkomt, uitgesloten van de werkkostenregeling. Een bedrag van ( / 390) moet als werknemersloon in aanmerking worden genomen. ongebruikelijke vergoeding of verstrekking, bij de belastingdienst ligt. Gerichte vrijstellingen Over de keuze om loon al dan niet tot eindheffingsloon te bestempelen, is nog een belangrijke opmerking te maken. Onder het kopje eindheffing is al onder de aandacht gebracht dat op het eindheffingsloon een aantal gerichte vrijgestelde kostensoorten, de gerichte vrijstelling, in minderging worden gebracht. De gerichte vrijstellingen komen pas in beeld als de werkgever voor een bepaald loonbestanddeel heeft gekozen voor de werkkostenregeling en dus voor de eindheffing. De gerichte vrijstellingen zijn echter deels begrensd. Een vergoeding voor zakelijke reizen met eigen vervoer is bijvoorbeeld tot maximaal 0,19 cent per kilometer gericht vrijgesteld. Een overschrijding geeft de werkgever voor het bovenmatige deel weer de mogelijkheid te kiezen tussen reguliere werknemersheffing en eindheffing. Hoe maakt de werkgever zijn keuze kenbaar? Het is belangrijk dat de werkgever uiterlijk op het fiscale genietingsmoment ( het moment van betalen of verstrekken) bepaalt of loon wordt aangemerkt als eindheffingsloon of als werknemersloon. Vervolgens kan het loon volgens de gemaakte keus in de administratie worden verwerkt. Deze keus kan op een later moment weer worden gewijzigd. De vraag is echter hoe de keus kenbaar moet worden gemaakt. Het is niet logisch dat de keus bij iedere

15 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 14 van 54 verstrekking uitdrukkelijk door de werkgever moet worden uitgedragen. De doelstelling van de werkkostenregeling was immers vereenvoudiging van de regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen. Het ligt meer voor de hand dat de keus kenbaar wordt door de verwerking in de administratie. Wordt het loon verwerkt als werknemersloon dan is blijkbaar de keus gemaakt om het loon niet als eindheffingsloon te bestempelen. Het is natuurlijk mogelijk dat in de administratieve verwerking een fout wordt gemaakt. Loon is bijvoorbeeld in de cao aangemerkt als werknemersloon, maar is in de eindheffing betrokken. Ook kan het gebeuren dat een werkgever zich te laat realiseert dat sprake is van loon. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer met korting een product van de werkgever koopt en hij pas later onderkent dat deze korting hoger is dan volgens de regeling product eigen bedrijf is toegestaan. In die gevallen is sprake van een fout en moet men het loon alsnog in de loonadministratie verwerken. Dit betekent dat de werkgever in voorkomende gevallen een correctiebericht moet indienen. Daarbij geldt voor de loonbestanddelen die niet eerder in de loonadministratie zijn verwerkt dat op het moment van verwerking beoordeeld moet worden of sprake is van werknemersloon of eindheffingsloon. POST ACTIVE WERKNEMERS Post actieve werknemers zijn gepensioneerde werknemers die inkomsten uit vroegere dienstbetrekking genieten. Bijvoorbeeld een jaarlijks uitje met de gepensioneerde om de band met het bedrijf in ere te houden. De inhoudingsplichtige heeft, anders dan bij vergoedingen en verstrekkingen uit tegenwoordige dienstbetrekking, bij post actieve geen keuzemogelijkheden. Voor twee loonbestanddelen is eindheffing verplicht, voor andere loonbestanddelen kan de werkkostenregeling niet worden toegepast. De verplichte eindheffingsbestanddelen zijn enerzijds de personeelskortingen op producten uit eigen bedrijf en anderzijds de kerstpakketten en andere verstrekkingen die ook aan actieve werknemers worden verstrekt. Voor personeelskortingen op producten uit eigen bedrijf van de werkgever gelden bijzondere waarderingsregels. BEZWAARLIJK TE INDIVIDUALISEREN LOON Looncomponenten die bezwaarlijk kunnen worden geïndividualiseerd zijn in de huidige wet als eindheffingsloon aangewezen en worden tegen tabeltarief in de heffing betrokken. Werkgevers kunnen deze loonbestanddelen echter als werknemersloon in de reguliere heffing betrekken als zij dat willen. Deze regeling vervalt met de inwerkingtreding van de werkkostenregeling. Dit betekent dat de bezwaarlijk te individualiseren looncomponenten vanaf 2011 volgens de hoofdregel als belast loon zijn aan te merken. De bezwaarlijk te individualiseren looncomponenten die het meest voorkomen zijn : Voordelen bestaande uit het niet op de werknemer verhalen van verkeersboetes; Belaste verstrekkingen van maatlijden in bedrijfskantines of andere soortgelijke ruimte op de plaats waar de arbeid wordt verricht; Verstrekkingen met een waarde in het economisch verkeer van ten hoogste 272 euro per jaar en 136 euro per verstrekking ( de zogenoemde geringe voordelen);

16 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 15 van 54 Vergoedingen en verstrekkingen ter voorkoming van extraterritoriale kosten voor zover het bedrag van die vergoedingen hoger is dan hetgeen op grond van de 30% regeling als onbelaste vergoeding kan worden toegerekend en waarbij niet kan worden aangetoond dat deze kosten werkelijk zijn gemaakt; Vergoedingen en verstrekkingen van huisvesting buiten de woonplaats ter zake van de dienstbetrekking voor zover de vergoeding betrekking hebben op een periode van meer dan twee jaar. De werkgever kan bovengenoemde vergoedingen en verstrekkingen echter in principe onder de werkkostenregeling als eindheffing aanwijzen. Daarbij gelden de volgende kanttekeningen. Vergoedingen en verstrekkingen van een woning buiten de woonplaats kunnen ook de eerste twee jaar ( of een deel van die periode als de huisvesting buiten de woonplaats van kortere duur is) in het algemeen forfait opgenomen worden. Voor maaltijden in bedrijfskantines of andere soortgelijke ruimten op de plaats waar de arbeid wordt verricht gelden bijzondere waarderingsregels. Extraterritoriale kosten zijn onder voorwaarden gericht vrijgesteld. Loon met een bestemmingskarakter Onder de noemer loon met een bestemmingskarakter is momenteel een gelimiteerd aantal loonbestanddelen aangewezen als eindheffingsloon. Een enkel loonbestanddeel blijft vanaf 2011 ook eindheffingsloon. Het voor de praktijk belangrijkste loonbestanddeel dat los van de werkkostenregeling in de eindheffing kan worden betrokken, is de ter beschikking gestelde bestelauto met doorlopend wisselend gebruik. Eindheffing wordt toegepast op een mede voor privédoeleinden ter beschikking gestelde bestelauto die in verband met de aard van het werk doorlopend of wisselend wordt gebruikt door meer of twee werknemers, waarbij moeilijk is vast te stellen aan welke werknemer de bestelauto voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld. De eindheffing is en blijft op een vast bedrag van 300 per bestelauto per jaar en het forfait van 1,2% van de loonsom wordt er niet door beïnvloed. De overige bestanddelen met een bestemmingskarakter vormen belast loon en kunnen onder de werkkostenregeling als eindheffingsloon worden aangewezen. Het gaat daarbij om: Vergoedingen van de aan en verkoopkosten van de woning van de werknemer bij bedrijfsverplaatsingen en andere zakelijke verhuizingen; Vergoedingen van tol en parkeer en veergelden en dienovereenkomstige verstrekkingen;

17 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 16 van 54 Uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer geleden verlies wegens diefstal en dergelijke dat hem in verband met het vervullen van de dienstbetrekking is overkomen; Uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer geleden schade als gevolg van overstroming, aardbevingen en dergelijke, die niet pleegt te worden verzekerd. Ook op dit punt moeten weer kanttekeningen gemaakt worden. Als met een ter beschikking gestelde auto kosten worden gemaakt voor parkeer of tol en veergelden worden betaald, is sprake van intermediaire kosten. Deze kosten kan de werkgever zonder gevolgen voor de loonheffing terugbetalen los van het forfait van 1,2% van de loonsom. Zie ook hoofdstuk 3. Daarnaast bestaat onder voorwaarden een gerichte vrijstelling voor vergoedingen of verstrekkingen ter zake van een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking. Geschenkenregeling De geschenkenregeling kent een turbulente historie en opnieuw wordt de regeling gewijzigd. Sinds de wetgeving Paarse krokodil uit 2007, is bepaald dat een geschenk in natura tegen een tarief van 20% in de eindheffing kan worden betrokken. Althans voorzover de waarde in het economisch verkeer niet meer bedraagt dan 70. Als gevolg van de werkkostenregeling kunnen geschenken op aanwijzing van de werkgever in de werkkostenregeling worden betrokken. Voorzover het forfait van 1,2% van de loonsom wordt overschreden en het tarief van 80% moet worden toegepast, wordt het eindheffingstarief dus flink hoger! Overige vergoedingen en verstrekkingen Tot slot vervalt de regeling die bepaalt dat overige niet tot de vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen behorende vergoedingen en verstrekkingen verstrekkingen onder de eindheffing vallen voor zover deze gezamenlijk per werknemer en per maand niet meer belopen dan 200 euro. Ook hier geldt dat deze vergoedingen en verstrekkingen op aanwijzing van de werkgever in de werkkostenregeling worden betrokken. Eindheffingsbestanddelen, wat gelijk blijft Als de verschuldigde loonheffing niet is betaald en wordt nageheven dan is de eindheffingsregeling van toepassing. De hoofdregel is dat het tabeltarief wordt toegepast waarbij directe brutering plaatsvindt. Als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij bij het verstrekken van het loon waarover de naheffing plaatsvindt niet de bedoeling had het loon netto aan de werknemer te doen toekomen, vindt in eerste instantie eindheffing plaats op grond van het enkelvoudige tarief. Op het moment dat hij definitief van verhaal afziet, maar uiterlijk op het moment van de naheffing, wordt de niet verhaalde loonheffing in de eindheffing betrokken (indirecte brutering). De eindheffingsregeling verandert op dit punt niet.

18 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 17 van 54 KNELPUNTEN VAN TIJDELIJKE AARD Bij tijdelijke knelpunten van ernstige aard gaat het om door de inspecteur aangewezen bestanddelen van het loon waarvan in verband met die knelpunten in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd dat de reguliere wijze van heffing plaatsvindt. Hierbij kan worden gedacht aan gevallen van technische, administratieve of juridische aard die buiten de invloedssfeer van de werkgever liggen, zoals bijvoorbeeld indien bij een CAO wijziging op het laatste moment een bovenmatige vergoeding aan de werknemers wordt toegekend. Deze regeling blijft ongewijzigd bestaan. Dit betekent dat loon dat onder deze regeling valt, naast de werkkostenregeling tegen tabeltarief in de eindheffing kan worden betrokken en het forfait van 1,2 procent van de loonsom niet aantast. Bepaalde uitkeringen van publiekrechtelijk aard Bepaalde uitkeringen van publiekrechtelijke aard kunnen bij ministeriële regeling worden aangewezen als eindheffingsloon. Ook deze regeling blijft ongewijzigd in stand en tast het forfait niet aan. De eindheffing moet op basis van het tabeltarief worden berekend. Spaarloonregeling De voormalige spaarloonregeling taste het forfait van de loonsom niet aan. Maar omdat de spaarloonregeling per 1 januari 2012 is ontbonden, zullen hier niet verder op ingaan. Berekeningen eindheffing bij werkkostenregeling Als is vastgesteld welke vergoedingen en verstrekkingen op grond van de werkkostenregeling als eindheffingsloon zijn aangewezen, moet het bedrag aan eindheffing worden bepaald. Daartoe moet eerst per inhoudingsplichtige de waarde van de verstrekkingen worden vastgesteld. In deze bijdrage volsta ik voor de vaststelling van deze waarde met een verwijzing naar hoofdstuk 6. Vervolgens worden de gerichte vrijstellingen op de vergoedingen en verstrekkingen in mindering gebracht. Ook op dit onderwerp ga ik niet nader in. Tot slot komt een bedrag van 104 procent van de loonsom op de resterende vergoedingen en verstrekkingen in mindering. Over het bedrag dat overblijft wordt 80 procent eindheffing in rekening gebracht. Deze rekensom ziet er eenvoudig uit. Toch heeft het zin om bij de volgende punten stil te staan: De berekening vindt plaats per inhoudingsplichtige; De berekening van 104 procent van de loonsom; De mogelijkheid tot afrekening op basis van een voorschot met eindafrekening

19 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 18 van 54 Berekening per inhoudingsplichtige In de wettekst staat heel duidelijk dat de berekening van het forfait en de verschuldigde belasting per inhoudingsplichtige plaatsvindt. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van forfaitaire ruimte elders in het concern of door het aanvragen van een samenhangende groep inhoudingsplichtigen (SGI) de forfaitaire ruimte te optimaliseren. Als het binnen een concern gebruikelijk is dat werknemers in verschillende concernonderdelen werkzaam zijn dan moet goed worden opgelet dat vergoedingen en verstrekkingen bij de juiste inhoudingsplichtige in de administratie worden opgenomen. Forfaitaire ruimte: 1,2% van de loonsom De forfaitaire ruimte wordt vastgesteld op basis van kort gezegd het werknemersloon. Dit is het loon voor de wet op de loonbelasting, waaronder begrepen het loon dat onder de tabel bijzondere beloningen valt en het loon dat tegen het anoniementarief in de heffing wordt betrokken. In de praktijk zal dit veelal het loon volgens kolom 14 van de loonstaat zijn. Zonder verdere toevoeging zou deze bepaling er toe leiden dat instellingen die hoge bedragen aan loon uit vroegere dienstbetrekking uitkeren aan personen die niet bij hen in dienst hebben gestaan, een veel hogere forfaitaire ruimte voor hun actieve werknemers tot hun beschikking krijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gemeenten, die zowel loon aan het eigen personeel als uitkeringen ingevolge de Wet werk en bijstand verstrekken. Daarom wordt wettelijk geregeld dat loon uit vroegere dienstbetrekking buiten beschouwing moet worden gelaten als de inhoudingsplichtige in meer dan bijkomstige mate (10 procent of meer) loon uit vroegere dienstbetrekking verstrekt. Binnen de loonadministratie moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld onrechtmatig gedeblokkeerd spaarloon, om te kunnen toetsen of aan de 10% eis is voldaan. Ook behoren uitkeringen uit vrijstelde aanspraken die worden betaald aan personen die niet tot de betalende organisatie in dienst staan of hebben gestaan niet tot de grondslag voor de forfaitaire ruimte. Hierin valt te denken aan uitkeringen door uitkeringsinstanties. Afrekening op basis van voorschot met eindafrekening Als sluitstuk van de werkkostenregeling zijn twee mogelijkheden gegeven om de forfaitaire ruimte op basis van een voorschot met een eindafrekening te berekenen. Zonder deze mogelijkheid zou over ieder loontijdvak beoordeeld moeten worden of de forfaitaire ruimte zou worden overschreden en als dat het geval is ook een afrekening moeten volgen. Bij wisselende loonsommen (betaling van vakantiegeld, tantièmes of een r3e maand) en wisselende vergoedingen en verstrekkingen (personeelsfeesten) wordt de forfaitaire ruimte dan niet optimaal benut. Bovendien is het de vraag of de meeste bedrijven in staat zijn om per tijdvak de juiste heffing te bepalen. Bij de eerste methode stelt de werkgever de forfaitaire ruimte vast op 1,2 procent van de loonsom van het voorafgaande kalenderjaar (t I). Gedurende het lopende jaar (to) worden de vergoedingen en verstrekkingen bijgehouden en wordt beoordeeld of de forfaitaire ruimte wordt overschreden. Zodra dat het geval is, moet eindheffing worden afgedragen.

20 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 19 van 54 Uiterlijk in het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar (tr) wordt de verschuldigde eindheffing herrekend op basis van het loon in het lopende jaar (to]. Bij de tweede methode wordt de forfaitaire ruimte ook op basis van de loonsom in t I vastgesteld. De forfaitaire ruimte wordt vervolgens naar evenredigheid van de aangiftetijdvakken herrekend. Per aangiftetijdvak wordt getoetst of de vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte overschrijden. Zodra daarvan sprake is wordt over het meerdere 80 procent eindheffing afgedragen. Ook bij deze methode wordt de eindheffing uiterlijk in het eerste aangiftetijdvak van ti herrekend op basis van het loon in to. Iedere werkgever zal voor zich moeten beoordelen welke methode voor hem het beste hanteerbaar is. De eerste methode lijkt de meest praktische voor de praktijk. Daarbij wordt pas geheven als het budget van het hele voorgaande jaar wordt overschreden en dan alleen voor het deel van de overschrijding. Vrijstellingen die blijven Op grond van de huidige wetgeving zijn bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vrijgesteld van heffing. Deze vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn verdwenen vanaf 1 januari Toch zijn een aantal vrijstellingen na deze datum van kracht. We noemen ze gerichte vrijstellingen. Wanneer zijn deze vrijstellingen van toepassing en aan welke voorwaarden moeten ze voldoen? Afschaffing vrije vergoeding en verstrekking Het doel van de werkkostenregeling is administratieve lastenverlichting voor de werkgever. Om dit te bereiken wordt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen afgeschaft. Op grond van dit gedetailleerde systeem moet bijvoorbeeld een werkgever die een fiets aan een werknemer wil verstrekken minstens de helft van het jaar iedere ochtend bij de slagboom gaan staan om te tellen hoe vaak de werknemer met de fiets naar het werk komt. Een voorwaarde voor een onbelaste fietsvergoeding is immers dat de werknemer de fiets op meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist, moet gebruiken. Onder de nieuwe werkkostenregeling mag de werkgever de fiets onbelast vergoeden ook al gebruikt de werknemer de fiets niet voor het werk. Zo lang het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen maar binnen het forfait van 1,2% van de loonsom valt. Vergoedingen en verstrekkingen binnen het forfait kennen geen normeringen en beperkingen meer afgezien van de gebruikelijkheidstoets. Vrijstellingen die niet in het forfait vallen In plaats van het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen komt dus een forfaitaire vrijstelling van 1.2% van de loonsom. Daarnaast blijven voor een aantal kosten gerichte vrijstellingen bestaan. Deze kosten mogen onder de werkkostenregeling onbelast vergoed of verstrekt en komen niet ten laste van de forfaitaire ruimte. Het gaat daarbij om absoluut of relatief omvangrijke kosten waarbij het zakelijke karakter overheerst. De wetgever vond het onredelijk om dit soort vergoedingen en verstrekkingen onder het forfait te brengen. Het forfait is immers gebaseerd op een gemiddeld kostenpatroon. Werkgevers die geconfronteerd worden met deze omvangrijke overwegend zakelijke kosten zouden hiervan

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits.

Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits. Wegwijzer Werkkosten adp.nl HR. Payroll. Benefits. Inleiding Tot 2011 kenden we in Nederland een wirwar van regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie

Update Fiscale beloning 2014. Gids voor slim belonen

Update Fiscale beloning 2014. Gids voor slim belonen Update Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Update Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 1. Inleiding Door de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie