over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeentepredikanten de ambtswoning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeentepredikanten de ambtswoning"

Transcriptie

1 Vignet Bond van Nederlandse Predikanten Vignet Samen op Weg Kerken 2 e Vervolg circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeentepredikanten de ambtswoning Inleiding De vervolgcirculaire van mei 2001 van het Bureau Predikanten SoW kerken, heeft met name over de fiscale behandeling van de pastorie veel vragen opgeroepen. Volgens de nieuwe Wet Inkomstenbelasting vallen de inkomsten van Predikanten als uitgangspunt onder resultaat uit overige werkzaamheden (pseudo-ondernemerschap). Hierbij is gebleken, dat een aantal predikanten financieel nadeel ondervindt van de nieuwe regeling, namelijk de bijtelling op basis van de WOZ-waarde van de pastorie. Het Bureau Predikanten SoW kerken heeft inmiddels op alle vragen en opmerkingen gereageerd door middel van een algemeen antwoord. Daarin stond dat er op korte termijn opnieuw overleg met de Belastingdienst zou plaatsvinden om na te gaan op welke wijze aan de financiële nadelen tegemoet zou kunnen worden gekomen. Samen met de Bond van Nederlandse Predikanten heeft dit overleg met de Belastingdienst plaatsgehad en vanwege de complexe problematiek heeft dit overleg veel tijd gevergd. In de situatie waarin de bijtelling op basis van de WOZ-waarde leidt tot een financieel nadeel, kan dit nadeel door het opteren voor het toepassen van de bepalingen van de loonbelasting worden beperkt (keuze voor het pseudo-werknemerschap ). Het toepassen van de bepalingen van de Loonbelasting voor niet werknemers wordt ook wel opting in *) genoemd. Het betreft hier een zuiver administratieve handeling, die de ambtelijke positie van de predikant onveranderd laat. Hierna is deze oplossingsvariant nader uitgewerkt. De in deze circulaire geschetste oplossingsvariant en gehanteerde berekeningssystematiek ter voorkoming van (grote) financiële nadelen ten gevolge van het nieuwe belastingstelsel voor de predikanten, heeft de instemming van de Belastingdienst. In de eerste Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten van januari 2001 van het Bureau Predikanten, hebben wij u reeds geïnformeerd over de mogelijkheid van opting in. Voor alle duidelijkheid volgt hier een samenvatting van de circulaire van januari 2001 inzake opting in. *) de aanduiding opting in is een door de Belastingdienst gecreëerd begrip 1

2 opting in (pseudo-werknemer) Het belangrijkste kenmerk van opting in is, dat op het inkomen de regels uit de Wet op de Loonbelasting van toepassing zijn. Met nadruk zij hier vermeld, dat opting in uitsluitend van belang is voor de loonheffing (te betalen belasting) en niet doorwerkt naar de werknemersverzekeringen. De predikant wordt dus, indien gekozen wordt voor opting in, daarmee géén echte werknemer en blijft onder de regels van de WAZ vallen. Er kan worden volstaan met een gezamenlijk verzoek van kerkenraad en predikant aan de Belastingdienst en daarmee is opting in een feit. De keuze voor opting in heeft voor de kerkelijke gemeente tot gevolg dat er loonadministratie moet worden bijgehouden (en dat geeft hoe dan ook enige administratieve rompslomp, zie blz. 3)). Niet uitputtend, noemen we een aantal voordelen van de opting in methode: 1. een fiscaal aantrekkelijke spaarregeling met de gemeente. 2. onbelastbaarheid van een jubileumgratificatie. 3. mogelijkheid van de zogenaamde feestdagenvrijstelling van 136,13 (ƒ 300,--) per jaar. 4. aanschaf computer / fiets en eventueel vergoedingsregelingen. 5. onbelaste kostenvergoedingen. Daarnaast kan het aantrekkelijk zijn dat de belasting direct wordt ingehouden. De voorlopige aanslagen blijven goeddeels achterwege. Dit leidt tot financiële overzichtelijkheid. N.B. Indien voor opting in wordt gekozen, moet de gemeente bij het inhouden van de belasting rekening houden met de te betalen belasting over de waardering van het vrij wonen. Dit geldt ook voor de periodieke verhogingen bij -predikanten. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met het Bureau Predikanten. Een ander belangrijk aspect bij opting in is, hoe fiscaal met kosten wordt omgegaan. Als de predikant pseudo-werknemer wordt, dan is er geen mogelijkheid meer aanwezig om de gemaakte beroepskosten af te trekken. Uitgangspunt is eigenlijk, dat de kerkelijke gemeente de kosten vergoedt. Het is mogelijk bij opting in, om vergoeding van kosten binnen de regels van de loonbelasting belastingvrij te verstrekken. Hierover zal nog nader overleg met de Belastingdienst plaatsvinden, omdat aan die vergoedingen werkelijk gemaakte kosten ten grondslag moeten liggen. Voor bepaalde reizen bij "opting in" kan het reiskostenforfait van toepassing zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een bepaalde arbeidsplaats meer dan 40x per jaar via dezelfde route wordt bereisd, met name parttime predikanten kunnen hiermee te maken krijgen, omdat zij meestal buiten de gemeente wonen. Hierbij kan een vergelijk worden getrokken met andere beroepsgroepen die in een rayon werken. Pastorie in relatie tot opting in Inzake de pastorie in relatie tot opting in ontstaat de volgende situatie. Bij opting in kan de predikant, die verplicht is in de pastorie te wonen, uitgaan van de waarde van de besparing. Dit betekent, dat uitgegaan wordt van het bedrag dat de predikant gezien zijn inkomen voor huisvesting zou hebben uitgegeven, indien hij voor eigen huisvesting had moeten zorgen. Een eventuele inhouding op het traktement () moet afgetrokken worden (zie de voorbeelden in het vervolg). In het algemeen wordt de besparingswaarde in overleg met de plaatselijke eenheid van de Belastingdienst bepaald. Om in de praktijk zoveel mogelijk discussies te voorkomen, zal gepoogd worden in overleg met de Belastingdienst daartoe richtlijnen te ontwikkelen. Tot die tijd kunt u volstaan met de bijtelling volgens de tabel van de, de vergoeding gemis ambtswoning. Dit geldt ook voor de Gereformeerde en Lutherse predikanten. De bijtellingsbedragen luiden per 1 januari 2001 als volgt: per 1 januari 2002 Groep l 6.754,97 (ƒ ,--) per jaar 6.930,-- Groep ll 5.799,31 (ƒ ,--) per jaar 5.958,-- Groep lll 4.843,65 (ƒ ,--) per jaar 4.986,-- Groep lv of lager 3.887,99 (ƒ 8.568,--) per jaar 3.996,-- 2

3 Om de gevolgen inzichtelijk te maken geven wij onderstaand een voorbeeld van de drie situaties, te weten: a. vóór 2001 b WOZ-bijtelling c. opting in Deze voorbeelden gaan uit van een WOZ waarde pastorie van ƒ ,-- en het gaat hier om bruto bedragen. a. vóór 2001 inkomen , ,-- inkomen , ,-- bijtelling 6.754, ,-- bijtelling eigenlijk 6.754, , , , , ,-- inhouding -/- -,-- -,-- inh. 12%(tabel) -/ , ,-- totaal , ,-- totaal , ,-- b. WOZ-bijtelling / pseudo ondernemer inkomen: , ,-- inkomen , ,-- bijtelling 1,9% 8.621, ,-- bijtelling 1,9% 8.621, , , , , ,-- inhouding -/- -,--_ -,-- inh. 12%(tabel) -/ , ,-- totaal , ,-- totaal , ,-- verschil 1.866, ,-- verschil 1.866, ,-- (méér) (méér) c. opting in (pseudo werknemer) inkomen , ,-- inkomen , ,-- inhouding -/- -,--_ -,-- inh. 12%(tabel) -/ , ,-- totaal , ,-- subtotaal , ,-- besparingswaarde , ,-- besparingswaarde , ,-- (=vergoeding gemis (=vergoeding gemis ambtswoning) ambtswoning) totaal , ,-- totaal , ,-- Voor de toepassing van opting in moet ook met de onderstaande opmerkingen rekening worden gehouden (zie tevens onze eerste belastingcirculaire van januari 2001). Aan de inrichting van de loonadministratie die de gemeente moet gaan voeren, worden door de Belastingdienst eisen gesteld. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. In vele gemeenten zal er reeds sprake zijn van loonadministratie, omdat er medewerkers in dienst zijn. Daar waar dit niet het geval is, zou kunnen worden overwogen om deze administratie uit te besteden. Er zijn administratiekantoren die dat kunnen doen, doch ook het kantoor KKG/KKA te Amersfoort (tel ) kan hierbij goede diensten bewijzen. Uiteraard zijn aan uitbesteding wel kosten verbonden, namelijk 155,--per jaar. Een ander belangrijk aspect is, dat bij opting in vaste kostenvergoedingen belastingvrij zijn, voor zover zij gespecificeerd zijn naar de aard en de omvang van de onderliggende kosten. Of de bedragen zoals genoemd in de tabellen van de, en ELK met betrekking tot de administratie- en bureaukosten en de representatiekosten nog gehandhaafd kunnen worden, zal in overleg met de Be- 3

4 lastingdienst worden onderzocht. Hierbij is het de vraag of predikanten een homogene groep vormen met een min of meer gelijk kostenpatroon. Overigens kan de predikant echte kosten, binnen de regels van de loonbelasting, op declaratiebasis altijd in rekening brengen, althans fiscaal gezien. Met de Belastingdienst is afgesproken dat voor het jaar 2001 met terugwerkende kracht gekozen kan worden voor opting in. Hierbij geldt dat, indien met betrekking tot het jaar 2002 opting in is aangevraagd, de Belastingdienst ervan uitgaat dat voor het jaar 2001 gehandeld kan worden als ware er in 2001 sprake van opting in. Voor het verzoek kan worden volstaan met een eenvoudig briefje waaruit duidelijk wordt dat predikant en gemeente kiezen voor opting in. Indien wordt gekozen voor de opting in methode, dan dient een verzoek hiertoe zo spoedig mogelijk bij de belastinginspecteur te worden ingediend (voor en verdere jaren) Recapitulatie: In onze eerste circulaire d.d. januari 2001 hebben wij u op hoofdlijnen geïnformeerd over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel. Hierover vond een nadere uitwerking plaats in de vervolgcirculaire d.d. mei Samenvattend komt het erop neer dat, indien u kiest voor het pseudo-ondernemerschap (resultaat uit overige werkzaamheden) dat u ten aanzien van de woning, de pastorie, als inkomen moet meetellen 1,9% van de WOZ waarde. In verband met de ambtsuitoefening dient een eenvoudige administratie te worden gevoerd, waarbij de belangrijkste wijziging is, dat u een balans en een resultatenrekening moet (laten) opstellen. Zakelijke kosten zijn aftrekbaar, maar de tegenhanger is, dat alle kostenvergoedingen als baten, net als de honoraria, zullen moeten worden opgenomen. Als u, richting Belastinginspectie niets doet, valt u automatisch onder de inkomstenbelasting, de categorie resultaat uit overige werkzaamheden (pseudo-ondernemerschap). Om het nadeel van de hoge bijtelling vanwege de pastorie te compenseren, kunt u gebruik maken van de opting in regeling (pseudo-werknemer). Zie hiervoor met name deze circulaire. Voor informatie over deze vervolgcirculaire kunt u terecht bij: Bureau Predikanten, telefoonnummer , of Deze informatie, alsmede de twee eerder toegezonden circulaires, is ook opgenomen onder Internet: -- trefwoorden -- predikanten. Bond van Nederlandse Predikanten, telefoonnummer , of Utrecht, januari 2002 Bond van Nederlandse Predikanten ds. Ch.J. Rensink Bureau Predikanten Sow kerken drs. P.D. Eenshuistra P.S. Medio februari kunt u een model tegemoet zien voor de inrichting van uw administratie. RECTIFICATIE Aanhangsel per 1 januari 2002, nr. 9990/15 (geel) II. Periodieke verhogingen - bedrag per maand moet zijn 60,25 in plaats van 180,75 XIX. Vacaturegeld 0,27 moet zijn 0,28 4

5 5

Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten

Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten 1. Doel van deze circulaire In de afgelopen periode zijn met regelmaat publicaties verschenen over het nieuwe

Nadere informatie

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019.

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019. Belastingen/kantoor > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Rotterdam NBB NBBU Stadsring 171 3817 BA AMERSFOORT Datum 27 juli 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Cao voor Uitzendkrachten NBBU 1 juni 2014-31 mei

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie

Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 1. Inleiding Door de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer

Nadere informatie

Memo De Vaste Kostenvergoeding 2010-2013 Oude regels

Memo De Vaste Kostenvergoeding 2010-2013 Oude regels BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo De Vaste Kostenvergoeding 2010-2013 Oude regels 1 Inleiding Werknemers maken in het algemeen kosten om hun beroep uit te

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Publicatie WAP-regeling traktementen en vergoedingen voor het jaar 2015

Publicatie WAP-regeling traktementen en vergoedingen voor het jaar 2015 Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA), voorheen Commissie Arbeidszaken. Publicatie WAP-regeling traktementen en vergoedingen voor het jaar 2015 Materiële

Nadere informatie

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte,

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte, Oost/kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 29 januari 2009 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling CAO op fiscale aspecten Geachte, Namens

Nadere informatie

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN Kennisgroep CAO Datum 17 april 2015 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO 2014-2016 op fiscale

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er pagina 1 van 7 Advieswijzer Werken als zzp'er Bron: SRA - Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Gids Arbeidsvoorwaarden. van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland

Gids Arbeidsvoorwaarden. van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland Gids Arbeidsvoorwaarden van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland uitgave: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Afdeling HRM Team Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN BELASTINGDIENST/ AMSTERDAM Februari 2013 TOEREKENINGREGELS VOOR VASTSTELLING

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie

Update Fiscale beloning 2014. Gids voor slim belonen

Update Fiscale beloning 2014. Gids voor slim belonen Update Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Update Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Belastingdienst/Amsterdam Februari 2013 1. Inleiding Over premies voor niet-vrijgestelde

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie