Informatie voor werkgevers over WVA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor werkgevers over WVA"

Transcriptie

1 Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding bij Zuyd Opleiding en Training volgen of een procedure Erkenning Verworven Competentie (EVC-procedure) dan kan de werkgever in aanmerking komen voor een fiscale stimuleringsmaatregel. Hieronder krijgt u kort uitgelegd wat deze fiscale stimuleringsmaatregel inhoudt voor werkgevers die hun werknemers bij Zuyd een beroepsopleiding dan wel een EVC-procedure laten volgen. Wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen en welk financieel voordeel dit oplevert voor de werkgever. De Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen onderwijs De Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen onderwijs, kort gezegd de WVA-onderwijs, is een fiscale stimuleringsregeling van de overheid waarmee werkgevers geld kunnen besparen. Doel van deze afdrachtvermindering is het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek. Door toepassing van de WVAonderwijs dient de werkgever minder loonheffing af te dragen dan op aangifte is berekend. Welke voordelen zijn er voor de werkgever? Gemotiveerde werknemers die leren en werken tegelijkertijd. Werknemers beschikken over actuele en innovatieve kennis. Een alternatief voor een traineeship. De werkplek fungeert als leerplaats, hetgeen leidt tot minder afwezigheid van de werknemer. Verbetering van de vakbekwaamheid van het personeel tegen relatief lage kosten. Financiële tegemoetkoming van de overheid (Belastingdienst). Wat is de hoogte en de duur van de afdrachtvermindering? Voor 2012 bedraagt de WVA-onderwijs per kalenderjaar. De duur van de WVA-onderwijs per werknemer bedraagt maximaal 24 maanden. Het voordeel voor de werkgever komt daardoor uit op maximaal Bij deeltijdwerkers of werknemers waarbij geen vaste arbeidsduur is overeengekomen, dient de WVA-onderwijs naar tijdsevenredigheid herrekend te worden. Bijvoorbeeld bij een werkweek van 24 uur: 24/36. Als de werknemer jonger is dan 25 jaar dan dient wel rekening te worden gehouden met het toetsloon. De WVA-onderwijs kan dan worden toegepast als het loon van de werknemer niet hoger is dan het toetsloon. Het toetsloon bedraagt in per kalenderjaar. Is de werknemer ouder dan 25 jaar dan hoeft geen rekening te worden gehouden met het toetsloon. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) juni

2 Bij de bepaling van het loon van de werknemer hoeft geen rekening gehouden te worden met: beloningen zoals vakantiegeld en dertiende maand; loon uit vroegere dienstbetrekking; loon in de vorm van vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende afspraken; loon waarover eindheffing is toegepast; Waz-, Wet Wajong- en WAO/WIA-uitkeringen; toeslagen in verband met ploegendiensten of onregelmatige diensten; overwerkloon. Wie komen er in aanmerking? De werknemer die werk verricht in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs, mits voldaan is aan de volgende eisen: De opleiding die de werknemer volgt is ingeschreven in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Het werk dat de werknemer verricht sluit aan bij de opleiding. De werknemer is niet ingeschreven als voltijdstudent. Het werk dat de werknemer verricht wordt in een aangewezen bedrijfssector verricht, te weten: bedrijven in de land- en bosbouw, nutsbedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, papieren kartonnagebedrijven, uitgeverijen, drukkerijen, transport- en vervoersbedrijven, de chemiesector, de bouwnijverheid, autobedrijven, de groothandel, banken, makelaars, computerservice- en informatietechnologiebedrijven, de gezondheids-, welzijns- en thuiszorg. (zie bijlage) Welke andere voorwaarden zijn er? Als men in aanmerking wil komen voor de WVA-onderwijs, dan dient een en ander te worden vastgelegd in een onderwijsarbeidsovereenkomst. Deze onderwijsarbeidsovereenkomst dient te worden ondertekend door de opleidingsaanbieder (Zuyd), de werknemer én de werkgever. In deze onderwijsarbeidsovereenkomst staat wat Zuyd, de werknemer en de werkgever van elkaar verwachten, maar ook waar partijen zich aan te houden hebben. Vereisten in deze overeenkomst zijn: het aantal studiepunten dat de werknemer krijgt in het kader van het praktijkdeel van de opleiding bij de werkgever; de periode(n) waarop de overeenkomst betrekking heeft van ten minste zes maanden of tweemaal vier maanden praktijk; de aard en omvang van de begeleiding door Zuyd en de werkgever; de te realiseren leerdoelen in de praktijk en het daarmee samenhangende theoriedeel; de wijze van beoordeling van de praktijk; de functie-inhoud, de vergoeding en de andere arbeidsvoorwaarden; bepalingen over ontbinding van de overeenkomst om onderwijskundige redenen. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) juni

3 Verder dient de werkgever voor elke werknemer die een initiële hbo-opleiding volgt en waarvoor de werkgever in aanmerking wil komen voor de WVA-onderwijs, een eenvoudige administratie bij te houden waaruit het bedrag van de toegepaste afdrachtvermindering blijkt. Deze gegevens moeten, naast de onderwijsarbeidsovereenkomst bij de loonadministratie worden bewaard. Voor de volgende groepen werknemers dienen extra gegevens door de werkgeverr te worden vastgelegd in de loonadministratie: Voor werknemers die in deeltijd werken met een van te voren in het contract afgesproken aantal uren, of voor werknemers bij wie de deeltijdfactor wordt vastgesteld aan de hand van het aantal uren waarover loon is verschuldigd: het aantal uren; het loon; het van toepassing zijnde toetsloon; een overzicht van alle werknemers voor wie de deeltijdfactor op deze manier wordt vastgesteld. Voor werknemers zonder overeengekomen vaste arbeidsduur: het aantal uren waarover loon is verschuldigd; het loon; het van toepassing zijnde toetsloon. Voor werknemers met stukloon of andere beloningen naar prestatie: de verhouding tussen het loon en het fiscaal minimum (jeugd)loon dat van toepassing is. Zuyd dient, aan het einde van elk kalenderjaar, aan de werkgever een overzicht te verstrekken van de werknemers die bij Zuyd hbo-opleiding volgen en waarop in het betreffende kalenderjaar een recht bestaat op deze fiscale tegemoetkoming. Dit overzicht dient de werkgever bij de loonadministratie te bewaren. Werknemer die een EVC-procedure volgt Met een procedure Erkenning verworven competenties (evc-procedure) kan een werknemer laten vaststellen welke competenties hij door werkervaring al heeft en welke aanvullende opleidingen hij eventueel nodig heeft. Na het succesvol volgen van een evc-procedure krijgt de werknemer een ervaringscertificaat. Als de werkgever de kosten van deze procedure vergoedt, dan komt de werkgever in aanmerking voor de WVA-onderwijs. Administratieve verplichtingen De evc-aanbieder moet als zodanig zijn erkend door een daarvoor aangewezen instantie. U moet de verklaring van deze erkenning bij uw loonadministratie bewaren. Hoogte afdrachtvermindering Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) juni

4 De afdrachtvermindering bedraagt 334 per procedure. Het loon hoeft niet getoetst te worden aan het toetsloon. De werknemer die een evc-procedure volgt, wordt aangemerkt als een werknemer met een volledige arbeidsduur, zodat bij de berekening van de afdrachtvermindering geen rekening hoeft te worden gehouden met de deeltijdfactor. De werkgever mag het hele bedrag van de afdrachtvermindering verwerken in het tijdvak waarin de werknemer met de evcprocedure begint of het daaropvolgende tijdvak. Meer informatie? Voor meer informatie of de werkgever in aanmerking kan komen voor de WVA-onderwijs, is het aan te bevelen dat de werkgever zich laat adviseren door zijn fiscaal adviseur. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) juni

5 BIJLAGE Bedrijfssectoren waar de regeling op van toepassing is voor hbo 1. landbouw, jacht en dienstverlening ten behoeve van landbouw en jacht (A 01); 2. bosbouw en dienstverlening ten behoeve van bosbouw (A 02); 3. visserij, kweken van vis en schaaldieren (B 05); 4. turfwinning (CA 10); 5. aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening ten behoeve van de aardolieen aardgaswinning (CA11); 6. winning van zand, grind, klei, zout en dergelijke (CB 14); 7. vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (DA 15); 8. verwerking van tabak (DA 16); 9. vervaardiging van textiel (DB 17); 10. vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont (DB 18); 11. vervaardiging van leer en lederwaren, met uitzondering van kleding (DC 19); 12. houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk, met uitzondering van meubels (DD 20); 13. vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (DE 21); 14. uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media (DE 22); 15. aardolie- en steenkolenwerkende industrie; bewerking van splijt en kweekstoffen (DF 23); 16. vervaardiging van chemische producten (DG 24); 17. vervaardiging van producten van rubber en kunststof (DH 25); 18. vervaardiging van glas, aardewerk, cementkalk en gipsproducten (DI 26); 19. vervaardiging van metalen in primaire vorm (DJ 27); 20. vervaardiging van producten van metaal, met uitzondering van machines en transport middelen (DJ 28); 21. vervaardiging van machines en apparaten (DK 29); 22. vervaardiging van kantoormachines en computers (DL 30); 23. vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden (DL 31); 24. vervaardiging van audio, video- en telecommunicatieapparatuur en - benodigdheden (DL 32); 25. vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen en dergelijke, precisie- en optische instrumenten en uurwerken (DL 33); 26. vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers (DM 34); 27. vervaardiging van transportmiddelen, met uitzondering van auto's, aanhangwagens en opleggers (DM 35); 28. vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd (DN 36); 29. voorbereiding tot recycling (DN 37); 30. productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water (E 40); 31. winning en distributie van water (E 41); 32. bouwnijverheid (F 45); 33. handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations (G 50); 34. groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (G 51); Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) juni

6 35. detailhandel en reparatie ten behoeve van particulieren met uitzondering van auto's, motorfietsen en motorbrandstoffen (G 52); 36. logies-, maaltijden- en drankenverstrekking (H 55); 37. vervoer over land (I 60); 38. vervoer over water (I 61); 39. vervoer door de lucht (I 62); 40. dienstverlening ten behoeve van het vervoer (I 63); 41. post en telecommunicatie (I 64); 42. financiële instellingen, met uitzondering van verzekeringswezen en pensioenfondsen (J 65); 43. verzekeringswezen en pensioenfondsen, met uitzondering van verplichte sociale verzekeringen (J 66); 44. activiteiten ten behoeve van of verwant aan financiële instellingen (J 67); 45. verhuur en handel in onroerend goed (K 70); 46. verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van overige roerende goederen (K 71); 47. computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke (K 72); 48. speur- en ontwikkelingswerk (K 73); 49. rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten, markt en opinieonderzoeksbureaus, economische adviesbureaus en holdings (K 741); 50. architecten-, ingenieurs- en overige technische ontwerp-, teken- en aviesbureaus (K 742); 51. gezondheidszorg (N851) met uitzondering van medisch behandelings-ondersteunend onderzoek (N85153); 52. welzijnszorg waarbij huisvesting wordt geboden (N8531) met uitzondering van opvanghuizen (N85316); 53. thuiszorg (N 85326). (Standaard Bedrijfsindeling uit 1993 van het Centraal Bureau voor de Statistiek) Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) juni

Memo loonkostensubsidies 2013

Memo loonkostensubsidies 2013 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo loonkostensubsidies 2013 1 Inleiding Wij weten natuurlijk niet hoe het u is vergaan in 2012, maar dat dat jaar op wetgevingsgebied

Nadere informatie

Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement

Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement INHOUDSOPGAVE 1) Achtergrond pagina 3 2) Resultaat pagina 3 3) Opbouw opleiding pagina 3 4) Inhoud pagina 4 5) Werkwijze pagina

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven

Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven een analyse van de regeling SKO (subsidie kennisoverdracht ondernemers) Beleidsinteractierapport 2003-4 a Colofon Dit rapport is opgesteld door Ir. J.J

Nadere informatie

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6 INHOUD 0. Inhoudsopgave 1 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2 2. Secties 3 3. Inhoud van de BIK 6 4. Wijzigingen in Titels per 28 januari 2004 53 5. Nieuwe codes per 28 januari 2004 53 6.

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Meso-economie en bedrijfsomgeving

Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving Een bedrijfstakanalyse A.J. Marijs W. Hulleman Vijfde druk Noordhoff Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: PhotoDisc Bronvermelding

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 214 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie

Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Werknemers met een bruto-loon op en onder het wettelijk minimumloon in 2001 Maart 2003 drs. P.M. Venema 2 INHOUDSOPGAVE BLZ. SAMENVATTING

Nadere informatie

Generieke handleiding voor het opstellen van de rapportage voor het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de NT 2011

Generieke handleiding voor het opstellen van de rapportage voor het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de NT 2011 Generieke handleiding voor het opstellen van de rapportage voor het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de NT 2011 Versie: 1 Datum: 02-03-2011 Status: definitief Pagina 1 van 14 1 Inleiding

Nadere informatie

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen Kantoor Den Haag Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Meldingsplichtige en dodelijke arbeids Cijfers over het jaar 2002 NOVEMBER 2003 H. Leertouwer H. F.H. Lommers INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1

Nadere informatie

EVALUATIE AFDRACHTVERMINDERING ONDERWIJS VAN DE WVA

EVALUATIE AFDRACHTVERMINDERING ONDERWIJS VAN DE WVA EVALUATIE AFDRACHTVERMINDERING ONDERWIJS VAN DE WVA Opdrachtgever Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arie Gelderblom Jaap de Koning Olivier Tanis Februari 2007 Contactpersoon A. Gelderblom

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

DE VOOR HET OCW-VELD RELEVANTE BELASTINGREGELINGEN 2012

DE VOOR HET OCW-VELD RELEVANTE BELASTINGREGELINGEN 2012 DE VOOR HET OCW-VELD RELEVANTE BELASTINGREGELINGEN 2012 Elk jaar stelt het Parlement de belastingmaatregelen voor het volgende jaar vast. In dit overzicht worden de ook voor het OCW-veld relevante belastingregelingen

Nadere informatie

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010.

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO Grafimedia

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave november 2011 Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2012 voor het inhouden en

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 1.1. Begrotingsakkoord 2013... 2 1.2. Vereenvoudiging...

Nadere informatie