Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien"

Transcriptie

1 Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder, en landelijk onder andere als lid van de VNG-commissie Jeugd Bianca A. Kaatee organisatie-psycholoog, werkzaam als psycholoog, coach, adviseur en interimmanager in de zorg, tevens toezichthouder jeugdzorg, oudbestuurder jeugdzorg en bureau jeugdzorg, raadslid PvdA, Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en jeugdzorg in Nederland, voor alle ondersteuning en hulp aan jeugdigen en ouders omdat gemeenten dit beter en efficiënter kunnen doen. In dit artikel willen we ingaan op de achtergronden van deze stelselherziening en aangeven welke rol de gemeenteraad kan spelen. Eerst iets over het woordgebruik. Het gaat over een stelselwijziging jeugdzorg die gebruik maakt van de termen transitie en transformatie. Met transitie wordt het proces rond de overheveling van verantwoordelijkheden en middelen bedoeld. Met transformatie wordt de inhoudelijke verbetering en vernieuwing bedoeld, de nieuwe manier van denken over jeugdhulp, ondersteuning en jeugdzorg. De idee is dat eerst gewerkt wordt aan de eigen kracht van jeugdigen en hun opvoeders en daarmee ook een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid. Daarna komen ondersteuning en zorg die zorg op maat is volgens het devies: 'één gezin, één plan, één regie/regisseur'. De transformatie, de paradigmashift, zal plaats moeten vinden tussen de oren van professionals, maar ook bij opvoeders, bij ouders en bij jeugdigen zelf. Overigens is dit vergelijkbaar zo niet hetzelfde als wat er met de Kanteling bedoeld wordt. De transformatie vindt plaats in alle decentralisaties in het sociale domein en geeft tevens het verband aan tussen de decentralisaties; tussen de transitie jeugdzorg, de uitbreiding van de WMO, en de nieuwe participatiewet (die in plaats van de Wet Werken naar Vermogen komt). Wat in dit rijtje niet mag ontbreken is het Passend Onderwijs, hier komen we verderop op terug. Eerst gaan we in op het (gemeentelijk) positief jeugdbeleid en wat dat te maken heeft met de Universele Rechten van het Kind. Daarna benoemen we de essentie van de nieuwe jeugdwet. Dan geven we het verband aan tussen de nieuwe jeugdwet en de wet passend onderwijs. Tenslotte kijken we wat voor een gemeenteraad bij de invoering van de nieuwe jeugdwet relevant is. Wat zijn aandachtspunten voor een gemeenteraad bij het gemeentelijke jeugdbeleid onder de nieuwe Jeugdwet? Positief jeugdbeleid en de Universele Rechten van het Kind Het positieve van dit jeugdbeleid is dat het uitgaat van mogelijkheden. Het jeugdbeleid wordt ontzorgd en genormaliseerd, het gaat niet meer uit van problemen. Opgroeien brengt weliswaar opvoedvragen met zich mee, maar dat zijn niet gelijk opvoedproblemen. De centrale vraag voor een positief jeugdbeleid is dan ook wat kin- 1

2 deren en opvoeders nodig hebben om te zorgen dat kinderen in veiligheid, gezond, met perspectief opgroeien; en hoe de gemeente daar aan kan bijdragen. Veel kwesties die bij jeugdzorg terecht komen, hebben oorzaken die een kind overstijgen. Hoe woont het gezin van het kind? Hoe is de sociaaleconomische situatie thuis, de gezondheid, de sfeer, de relatie tussen de ouders? Hoe gaat het op school, heeft het kind en het gezin rond de opvoeding een goed informeel netwerk (familie, buren, vrienden) en een goed formeel netwerk (leerkracht, huisarts, buurtagent)? Positief jeugdbeleid erkent het belang van sterke sociale netwerken, erkent de gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, opvoeders en hun omgeving voor opgroeien en opvoeden. Positief jeugdbeleid geeft antwoord op vragen als: hoe houden we onze leefomgeving (het dorp, de buurt, de stad) leefbaar en aantrekkelijk voor oude en jong? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen elkaar leren kennen? Hoe bevorder je maatschappelijke betrokkenheid en actief (mede)burgerschap. In een pedagogische civil society 1, zijn meerdere volwassenen betrokken bij kinderen en jongeren, zijn er rijke sociale netwerken rond het gezin, de opvang, rond en in de school, in de buurt of het dorp, in het verenigingsleven. Daardoor is er gelegenheid voor ontplooiing, mogen er fouten gemaakt worden, wordt enthousiasme en perspectief meegegeven, wordt tolerantie geleerd. Zo geeft positief jeugdbeleid een kader voor opvoeden; dat is iets anders dan gedrag corrigeren. Veel van het huidige jeugdbeleid is namelijk gebaseerd op de angst voor incidenten. Dat heeft er toe geleid dat gewone opvoedvragen verworden zijn tot zorgproblemen. Mede als gevolg daarvan is de zware hulpverlening opgerukt in het gewone leven. Met de nieuwe Jeugdwet kunnen we dat keren en een Positief Jeugdbeleid gaan voeren. In de huidige wet op de jeugdzorg gaat het over het recht op jeugdzorg. Dat recht 'haal je' bijvoorbeeld via een indicatie door Bureau Jeugdzorg (BJZ) nadat je verwezen bent door huisarts, maatschappelijk werk of school, of nadat je je zelf aanmeldt. In de nieuwe jeugdwet verdwijnt het recht op zorg. Dat wordt vervangen door het recht van kinderen om veilig en evenwichtig op te groeien. Dat sluit direct aan bij het positief jeugdbeleid. Dat betekent niet dat de toegang tot jeugdzorg verstopt wordt. Het gaat er om dat de ruimte die er is tussen gewoon opvoeden en jeugdzorg ingevuld wordt volgens de trits versterken, ondersteunen, overnemen, gericht op de 'eigen kracht'. Allereerst door over de opvoeding die je geeft of krijgt met de mensen in je omgeving te praten. Dat kan een gesprek zijn over gewone opvoedvragen zoals hoe laat naar bed en wat doe je als je kind de hele dag zit te gamen. Het kan ook gaan om gesprekken tussen kinderen over hun ouders en opvoeding. Maar het kan ook gaan over lastiger situaties. Als daar in het eigen netwerk geen goede reactie op komt waar je als ouder door wordt gesterkt, is er een lokaal professioneel netwerk in bijvoorbeeld het CJG: het eerste compartiment. In dit netwerk worden preventieprogramma s aangeboden en wordt voorlichting gegeven. Hieronder valt ook de jeugdgezondheidszorg JGZ, de ambulante basiszorg en de gezinsondersteuning. En nog steeds is de hulp gericht op de versterking van de eigen situatie, op versterking van het zelfoplossend vermogen. In het tweede compartiment wordt die versterking ondersteund door de activiteiten uit het eerste compartiment aan te vullen met bijvoorbeeld ambulante hulp, deeltijd daghulp, deeltijd residentiële hulp, deeltijd plaatsing in pleegzorg en deeltijd plaatsing in onderwijsvoorzieningen buiten de gewone school. In het derde compartiment is er de bovenlokaal georganiseerde specialistische jeugdzorg die waar mogelijk ook in de eigen omgeving gegeven. Het kan ook betekenen dat een kind of jongeren uit zijn of haar eigen omgeving weg gaat; de opvoeding wordt overgeno- 1 Wie een betere naam weet, mag het zeggen. 2

3 men. Maar ook dat is tijdelijk, want het traject is gericht op zo spoedig mogelijke terugkeer naar de eigen omgeving. Er moet wel steeds in gedachten gehouden worden dat er altijd situaties zijn waar zware langdurige zorg nodig blijft. De nummering van de compartimenten suggereert overigens ten onrechte dat dit stappen zijn die doorlopen moeten worden. Een onderdeel van deze werkwijze is dat wanneer in het lokale netwerk duidelijk is dat stevige zorg nodig is, het direct door de instellingen in het derde compartiment kan worden overgenomen zonder administratieve rompslomp en door professionals die er vanaf het begin bij betrokken zijn. Door de jeugdzorginstellingen wordt op deze indeling al ingespeeld. Veel innovatieve activiteiten zijn gericht op versterking van de ondersteuning, of aanvulling op de opvoeding in het eerste compartiment. Daarom moet de kennis uit het derde compartiment ook dicht bij huis, in het eerste compartiment aanwezig zijn. Doel is enerzijds het voorkomen dat kinderen onnodig naar zwaardere zorgvormen worden doorgeschoven, maar dat ze zo dicht mogelijk bij de thuissituatie geholpen worden. Anderzijds moet zo vroeg mogelijk onderkent worden dat er wellicht zwaarder zorg nodig is. De rol van de gemeente wordt het organiseren van dat stelsel en zo te zorgen voor een goede omgeving om op te kunnen groeien, een pedagogische civil society zoals bedoeld wordt in de Universele Rechten van het Kind. De nieuwe Jeugdwet De achtergrond van de nieuwe Jeugdwet is het verminderen van het beroep op gespecialiseerde jeugdzorg en het tegengaan van de verkokering binnen de huidige jeugdzorg. Doel hiervan was eerst het beschikbare budget beter in te kunnen zetten voor de zorg voor kinderen voor wie het echt nodig is. Later is daar een bezuinigingsdoelstelling aan toegevoegd. Om de uitvoering van de wet succesvol te maken, moet deze aan drie voorwaarden voldoen: a) gemeenten moeten de verantwoordelijkheid hebben voor alle jeugdhulp, b) de verschillende geldstromen moeten samengevoegd worden, c) er moet één wettelijk kader zijn; de nieuwe Jeugdwet. Op deze punten gaan we verder in. a) De gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor het preventief jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), de licht ambulante hulpverlening en de coördinatie van de zorg die meestal binnen de Centra voor jeugd en Gezin (CJG) wordt uitgevoerd. Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten daarnaast de regie over de jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet), de provinciale jeugdzorg (waaronder het meldpunt kindermishandeling, de kindertelefoon, de ambulante en residentiële jeugdzorg en pleegzorg), de gesloten jeugdzorg, de jeugdreclassering, de jeugdbescherming, en de zorg voor de jeugd-lvg, de licht verstandelijk gehandicapten (ook wel LVB genoemd, licht verstandelijk beperkt). Om de door de nieuwe Jeugdwet gegeven verantwoordelijkheid te kunnen nemen, moeten gemeenten daadwerkelijk de regie kunnen voeren. Zij moeten de jeugdzaken dus goed kunnen organiseren: in de gemeente een positief jeugdbeleid voeren en waar nodig intergemeentelijk samenwerken. De uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet zijn decentrale sturing, gemeentelijke beleidsvrijheid en horizontale verantwoording. Voor het Rijk geldt een 'systeemverantwoordelijkheid'. Maar met deze nieuwe wet gaat er zo'n drie miljard over van het rijk naar de gemeenten. Dat brengt met zich mee dat de verleiding voor de Tweede Kamer groot is om invloed uit te willen blijven oefenen, bijvoorbeeld onder de vlag van die systeemverantwoordelijkheid van het rijk. Daarmee ontstaat echter een risico van Gemeenteraad en Tweede Kamer als twee kapiteins op één schip. 3

4 b) De geldstromen van de huidige jeugdzorg lopen via een hele reeks bekostigingssystemen zoals subsidie, doeluitkering, projectfinanciering, trajectfinanciering, financiering per dagdeel, etcetera. Deze moeten worden geharmoniseerd en gebundeld in één financieringsstroom onder één verantwoordelijkheid, die van de gemeenteraad. Wanneer alle jeugdhulp en -zorg vanuit één budget wordt gefinancierd, kan een inhoudelijke afweging gemaakt worden zonder dat daar financiële afwegingen doorheen spelen. In de huidige praktijk wordt wel gesproken van perverse prikkels. Daar wordt mee bedoeld dat een kind zwaardere zorg krijgt dan eigenlijk nodig is, om de bijbehorende financiën in te kunnen zetten. Ook kunnen financiële regels van het ene systeem hulpverlening in een ander deel belemmeren. Er kan bijvoorbeeld besloten worden om vrijwillige ambulante hulpverlening in te zetten in plaats van een zwaar middel als ondertoezichtstelling. Dit kan nu echter niet gefinancierd worden uit de middelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maar moet bekostigd worden uit de doeluitkering van de provincie. De verwachting is dat het beroep op zware jeugdzorg al zal afnemen als deze verkeerde prikkels en belemmeringen worden weggenomen. c) Zoals geldt voor de financiering, geldt ook voor het beleid dat er geen integraal en samenhangend beleid gevoerd kan worden als onderdelen van de jeugdhulp en jeugdzorg onder meerdere wetten blijven vallen met afzonderlijke verantwoordingslijnen. Er moet dus één wettelijk kader zijn. Wet Passend Onderwijs De Wet Passend Onderwijs geeft scholen per 1 augustus 2014 de opdracht en de middelen om elk kind onderwijs te bieden dat bij dat kind past, inclusief de specifieke ondersteuning die daarbij nodig is. Om dat te kunnen doen, vormen scholen met elkaar samenwerkingsverbanden, waarvan ook het speciaal onderwijs deel uit maakt. Een school heeft de plicht elke leerling die aangemeld wordt, ook die met een specifieke onderwijsbehoefte, binnen het samenwerkingsverband een passende plek bieden. De samenhang tussen de nieuwe Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs wordt wel spiegelwetgeving genoemd. Deze term ligt voor de hand omdat de achterliggende gedachte dezelfde is, namelijk het werken aan een pedagogische civil society en het sneller en meer op preventie gericht ondersteuning bieden aan kinderen en ouders die hulp nodig hebben. De school speelt een grote rol in het leven van een kind en dus ook van de ouders; is daarmee een belangrijk onderdeel van de pedagogische civil society. En als er ondersteuning of professionele zorg nodig is, is samenwerken noodzakelijk omdat bij een vraag of een probleem heel vaak beide werelden betrokken zijn. Passend Onderwijs is dus alleen mogelijk bij een goede samenwerking met gemeenten. Ook omgekeerd kunnen gemeenten geen sluitende aanpak voor jeugdhulp mogelijk maken zonder het onderwijs. Gemeenten en onderwijs kunnen elkaar versterken. Een goede afstemming is dus nodig. De schoolbesturen binnen een samenwerkingsverband maken samen een ondersteuningsplan. Dat plan laat zien welke ondersteuning de verschillende scholen in het samenwerkingsverband bieden. De samenwerkingsverbanden worden in de wet verplicht om dit ondersteuningsplan in 'op overeenstemming gericht overleg' (OOGO) te bespreken met de gemeenten. Pas na een OOGO mag de onderwijsinspectie het ondersteuningsplan goedkeuren. Om een werkelijk goede afstemming te krijgen, is het logisch dat er niet alleen afstemming plaatsvindt over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar dat er ook overleg plaatsvindt over het gemeente- 4

5 lijk jeugdbeleid. Dat kan een breed overleg zijn omdat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de leerplicht, de RMC-functie (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters), het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting, en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De rol van de gemeenteraad. Wanneer de raad haar standpunt wil ontwikkelen, dan kan onderstaand stappenplan daarbij helpen. 1. visie ontwikkelen; 2. gemeentelijk beleidsplan (laten) schrijven; 3. aandacht voor bovenlokale samenwerking; 4. gewenste effecten formuleren; We zullen hier deze punten uitdiepen om uit te komen bij een overkoepelende visie op het hele sociale domein. In januari 2013 bracht het rijk een aangepaste versie van het wetsvoorstel uit. Hierin krijgt de gemeente de verplichting om een samenhangend beleid te voeren dat eens in de vier jaar is vastgelegd in een beleidsplan. Inhoudelijk wordt er nu nadrukkelijk aangesloten bij het principe van de eigen kracht. Er staat namelijk dat de gemeente een voorziening moet treffen als de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders ontoereikend blijken. Hiermee is al een basis voor de visie gelegd. In het algemeen richt de aandacht van een gemeenteraad zich op de resultaten van het beleid en de inzet van de middelen. In het geval van het jeugdbeleid betekent dat de raad zich dus niet buigt over bijvoorbeeld het contracteren van de leveranciers van jeugdzorg. Om hiervoor wel kaders te kunnen stellen en vervolgens te kunnen controleren is een vooral inhoudelijke visie op het gemeentelijk jeugdbeleid nodig. Hiervoor is het positief jeugdbeleid een prima uitgangspunt. De kaderstellende rol van de gemeenteraad bij de nieuwe Jeugdwet kan beginnen met het college van B&W op te dragen het beleidsplan op te stellen. Dit plan beschrijft dan de visie van de gemeente, de uitwerking, verordeningen, en de wijze waarop de toegang tot de jeugdhulp en de jeugdzorg gerealiseerd wordt. Het beleidsplan, inclusief financiële paragraaf en verordeningen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden. Waar de nieuwe Jeugdwet zelf al veel kaders geeft, biedt in ieder geval de financiële kaderstelling de gemeenteraad ruimte een eigen gemeentelijk beleid te voeren. De middelen van de nieuwe Jeugdwet komen namelijk niet als doeluitkering bij de gemeente binnen; jammer is wel dat het budget direct al 15% wordt gekort. Ook verdient de volksvertegenwoordigende rol van de raad aparte aandacht. Hoe geef je jongeren en ouders en opvoeders een stem? De meest voor de handliggende weg is via een jeugdforum, al dan niet digitaal Ook de WMO-adviesraad kan een rol spelen mits zij op hun beurt een achterban op dit terrein opbouwen. Wat zijn nog meer aandachtspunten voor de gemeenteraad bij dit beleidsplan? Er moet aandacht zijn hoe de bovenlokale samenwerking ingevuld wordt. Hierbij helpt het om het onderscheid tussen de verschillende compartimenten in het achterhoofd te houden. De invulling van het eerste compartiment zal vooral een gemeentelijke aangelegenheid zijn rond het CJG en zijn partners. Hierbij is afstemming en samenwerking met bijvoorbeeld de huisarts en het onderwijs niet te onderschatten. Hier kan nadrukkelijk de gemeenteraad een duidelijke rol spelen omdat zij de gemeentelijke samenleving kent. Een pedagogische civil society raakt immers niet alleen het 5

6 jeugdbeleid en het onderwijsbeleid, maar ook het accommodatiebeleid, de ruimtelijke ordening van een kindvriendelijke wijk, en het sport- en cultuurbeleid. Bij het tweede en derde compartiment is de afstemming en samenwerking met andere gemeenten en een meer gespecialiseerd aanbod belangrijk. Hierbij kan de raad een duidelijke opdracht aan het college geven om samen te gaan werken. Deze bovenlokale samenwerking is niet alleen noodzakelijk voor een goede uitwerking van zaken als kinderbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg. Bij verreweg de meeste gemeente komen daar ook de andere hulp en zorg uit de drie compartimenten bij. Dat zal veelal verzorgd worden door bovenlokale en bovenregionale aanbieders, zoals ook in de huidige situatie lokaal en regionaal op diverse terreinen al wordt samengewerkt, denk alleen al aan de JGZ. Overigens is de vraag niet of er samengewerkt wordt. Het vastleggen van bovenlokale samenwerking is bij wet geregeld omdat alleen dan gewaarborgd kan worden dat er altijd hulp geboden kan worden als dat nodig is. Daarmee zijn ook de twee belangrijkste gewenste effecten geformuleerd. Eén: positief jeugdbeleid in de gewone opvoeding, gecombineerde met ondersteuning en versterking van het lichte aanbod, zal moeten leiden tot minder speciale zorg. Twee: als er ondersteuning, hulp of zorg nodig is, wordt die geboden: snel en gericht op de eigen situatie. Onderdeel van het beleidsplan of beter nog onderwerp van een aparte paraplunotitie, is de samenhang in het hele sociale domein. Hier moet de relatie en de afstemming beschreven worden met de domeinen zorg (de decentralisatie AWBZ-WMO), de maatschappelijke opvang (de openbare geestelijke gezondheidszorg OGGZ), werk en inkomen (de decentralisatie Participatiewet), en (Passend) onderwijs. Dit is ook bij uitstek de plaats waar een visie geformuleerd moet worden op de te onderscheiden verantwoordelijkheden van burgers, maatschappelijke organisaties, en gemeentelijke overheid. Dit is een niet te onderschatten onderdeel van de transformatie omdat hier de nieuwe rolverdeling en dus een nieuwe visie op de overheid naar voren moet komen. In een notendop: dit is niet meer een overheid die pendelt tussen marktwerking en overkoepelende verantwoordelijkheid, maar een overheid die weliswaar regisseur is van het hele stelsel maar op veel terreinen allereerst één van de netwerkpartners. Dat geeft gelijk de grotere verantwoordelijkheid van de andere netwerkpartners, de burgers ('eigen kracht') en maatschappelijke organisaties. Er is tenslotte meer dan alleen een gemeente nodig om een kind op te laten groeien tot sterke burgers in een sterke en sociale samenleving. 6

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Stand van zaken Sociaal Domein

Stand van zaken Sociaal Domein Stand van zaken Sociaal Domein Informatieve bijeenkomst raad Afdeling Mienskip 19 mei 2014 programma Doel van de avond Achtergrond Procesgang tot heden Stand van zaken Participatiewet Stand van zaken AWBZ/WMO

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen:

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Bijlage DECENTRALISATIE JEUGDZORG Aanleiding tot de decentralisatie jeugdzorg De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Financiering

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdhulp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdgezondheidszorg gemeentelijke opgroei- en opvoedondersteuning. Gesloten jeugdzorg Provinciale jeugdzorg Jeugdbescherming jeugdreclassering Jeugd - ggz

Nadere informatie

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Kaderstellende notitie De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Colofon De basis voor andere jeugdzorg in de Kempen Teksten en samenstelling: S. Kuijpers, gemeente Bergeijk M. Jacobs

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Vastgesteld door de gemeenteraad van Oirschot op 23 april 2013 Kaderstellende notitie.doc\

Nadere informatie

Nieuwe taken gemeente i.h.k.v. de nieuwe Jeugdwet

Nieuwe taken gemeente i.h.k.v. de nieuwe Jeugdwet Nieuwe taken gemeente i.h.k.v. de nieuwe Jeugdwet Toegang tot de geïndiceerd jeugdzorg Ambulante jeugdzorg Residentiële jeugdzorg Pleegzorg en crisishulp Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Jeugdbescherming

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Uitbreiding van taken in 3 wetten 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel begeleiding > 2013 2014 2. Wet Werken naar vermogen > 2013 3. Jeugdzorg > 2014 ev Samenhang

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Masterclass Transitie Jeugdzorg

Masterclass Transitie Jeugdzorg Masterclass Transitie Jeugdzorg februari 2013 RightToCopy@K3 Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Kader transitie Jeugdzorg en huidig gemeentelijk jeugdbeleid 3. Waar worden we verantwoordelijk

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Decentralisatie WWNV Decentralisatie Begeleiding AWBZ Decentralisatie Jeugdzorg Invoering passend onderwijs Lopend beleid in het Sociaal Domein en Jeugddomein:

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Transitie jeugdzorg Besluiten functioneel ontwerp Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Proces transitie jeugdzorg 1 januari 2013 start de versnelling Transitie jeugdzorg. Voor de zomer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

DE ZORG VOOR DE JEUGD VAN DE TOEKOMST

DE ZORG VOOR DE JEUGD VAN DE TOEKOMST DE ZORG VOOR DE JEUGD VAN DE TOEKOMST Visiedocument Transitie Jeugdzorg & Versnelling Transitie Jeugdzorg Raadsbijeenkomst 5 september 2012 Indeling 1. Context 2. Visie 3. VoortgangtransitieLand van Cuijk

Nadere informatie

Bijlage vii: Matrix n.a.v. advies Wmo raad Hilversum T.b.v: Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015

Bijlage vii: Matrix n.a.v. advies Wmo raad Hilversum T.b.v: Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015 Bijlage vii: Matrix n.a.v. advies Wmo raad Hilversum T.b.v: Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015 Eva Hameling (e.hameling@hilversum.nl) Han Meijerink (h.meijerink@hilversum.nl) Nr. Vraag/opmerking

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Inhoud Gemeentelijk jeugdbeleid Wat komt er op gemeenten af? De jeugd- bescherming

Nadere informatie

3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht. T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG

3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht. T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG 3 Decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en WnV in vogelvlucht T.b.v. Gemeenteraad Oosterhout d.d. 3 april 2012 Anna Hooijenga,VNG Programma 1. Introductie 2. Jeugdzorg 3. Begeleiding AWBZ naar WMO 4. WnV incl.

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Advies visienota: Positief Jeugdbeleid Ondersteuning van de Jeugd

Advies visienota: Positief Jeugdbeleid Ondersteuning van de Jeugd Advies visienota: Positief Jeugdbeleid Ondersteuning van de Jeugd WMO- (advies)raden: Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Zeewolde (toehoorder) Hattem (toehoorder) Reactie en adviezen van

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin De rol van het CJG in het toekomstige stelsel van zorg voor jeugd Yvonne Westering, Nji Stan van Haaren, Nji Jaarcongres VNG Divosa 29 november 2012 Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd)

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten

Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten 14 februari 2013 Geschreven door Christine Flaten en Will Hessels Opdrachtgevers: wethouders Maret Rombout, Jeroen Gebben en Henk Dokter Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Beleidsplan jeugd en Verordening jeugdhulp. Voorstel 1. Het beleidsplan jeugd gemeente Oss vast te stellen. 2. De Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Relevante ontwikkelingen

Relevante ontwikkelingen Relevante ontwikkelingen 1. Wet werken naar vermogen NB. Na de val van het kabinet Rutte is de invoering van deze Wet uitgesteld. De beschrijving hieronder heeft betrekking op het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Nadere informatie