Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie"

Transcriptie

1 Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen editie 2011

2 Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher.

3 Woord vooraf In dit document worden de vragen van het lesboek Basiskennis Loonadministratie behandeld. Wij stellen het op prijs als u op- of aanmerkingen (positief mag ook) of suggesties wilt zenden aan Deze reacties zullen worden meegenomen in de volgende versie, of indien noodzakelijk als supplement worden opgenomen. Deze supplementen zijn te downloaden van bij Downloads. Tilburg, maart 2011 H. van Pelt

4 Inhoud 1 Loonadministratie 5 2 Arbeidsrecht en Sociale zekerheid 17 3 Uitwerking examen januari 2005, deel Uitwerking examen januari 2005, deel Uitwerking examen juni 2005, deel Uitwerking examen juni 2005, deel Uitwerking examen januari 2006, deel Uitwerking examen januari 2006, deel Uitwerking proefexamen Uitwerking proefexamen 2 39

5 1 Loonadministratie Loonaangifte 1 Zowel de loonheffing (= loonbelasting en premies volksverzekeringen) als de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden vastgesteld en geïnd door de Belastingdienst. 2 De loonheffing is een gecombineerde heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen, die volgens dezelfde regels en naar één gezamenlijk tarief plaatsvindt. 3 De loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden samen loonheffingen genoemd. 4 Het UWV heeft op het gebied van premie-inning nog slechts een taak op het gebied van de vrijwillige werknemersverzekeringen 5 Verzoeken voor eigenrisicodragerschap, premievrijstelling e.d. moeten worden ingediend bij de Belastingdienst. 6 Voor de arbeidsgehandicaptenkorting hoeft geen verzoek meer ingediend te worden. De korting kan verrekend worden met de aangifte loonheffingen. 7 De Belastingdienst geeft beschikkingen af voor onder andere sectorindeling werknemersverzekeringen, groepsaansluiting, risicopremiegroep en eigenrisicodragerschap. Loonheffing 8 De loonbelasting is een directe belasting. 9 De loonbelasting wordt geheven van: werknemers of hun inhoudingsplichtige; artiesten; beroepssporters; buitenlandse gezelschappen. 10 De volgende begrippen zijn de pijlers van de loonbelasting: werknemer; inhoudingsplichtige; loon. 11 Bij het ontbreken van één van deze begrippen is er geen plaats voor de heffing van loonbelasting. 12 Indien een werknemer in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting, is de loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting. 13 Indien een werknemer niet in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting, is de loonbelasting eindheffing. 14 De inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen vindt volgens nagenoeg dezelfde regels en naar één gezamenlijk tarief plaats. Daarnaast worden ook premies werknemersverzekeringen geheven. 15 Deze gecombineerde heffing is bekend onder de naam loonheffing. 16 De loonheffingen worden geheven over het loon uit dienstbetrekking. 17 Daarnaast worden premies werknemersverzekeringen geheven en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Dienstbetrekking 18 Er zijn drie soorten dienstbetrekkingen te onderscheiden: de privaatrechtelijke dienstbetrekking; de publiekrechtelijke dienstbetrekking; de fictieve dienstbetrekking. 19 Onder privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt verstaan de betrekking waarin de werknemer staat tot de werkgever op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 1 Loonadministratie 5

6 20 Een publiekrechtelijke dienstbetrekking berust niet op een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, maar op een aanstelling door een overheidsorgaan. 21 De definitie van een arbeidsovereenkomst luidt als volgt: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt, in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd persoonlijke arbeid te verrichten. 22 In deze definitie liggen drie elementen besloten: De werknemer moet in dienst zijn van de werkgever. Hij moet aan hem ondergeschikt zijn. Noodzakelijk is dus een gezagsverhouding tussen degene die de arbeid opdraagt en degene die de arbeid verricht. De werkgever heeft de verplichting loon te betalen. De werknemer heeft de verplichting gedurende zekere tijd arbeid te verrichten ten dienste van de werkgever. 23 Een verklaring arbeidsrelatie (VAR) houdt in dat de Belastingdienst beoordeelt of het inkomen uit de op het aanvraagformulier omschreven werkzaamheden loon, winst uit onderneming (WUO) of resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) is. 24 Als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van winst uit onderneming en een VAR-WUO beslissing afgeeft, is er sprake van zelfstandig ondernemerschap voor het werk waarvoor de VAR is afgegeven. Er hoeft in dat geval geen loonheffing te worden ingehouden en er zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. 25 Onder een fictieve dienstbetrekking wordt verstaan de arbeidsverhouding die uit coördinatieoogpunt met de werknemersverzekeringen is aangewezen en de arbeidsverhouding die maatschappelijk met dienstbetrekking gelijkgesteld kan worden. 26 Door de aanwijzing als fictieve dienstbetrekking wordt de mogelijkheid van geschil over de aard van de arbeidsverhouding uitgesloten. 27 Onder de noemer fictieve dienstbetrekking zijn onder meer te rangschikken: uitzendkrachten, tussenpersonen, artiesten en thuiswerkers. Inhoudingsplicht 28 De inhouding van de loonheffing is opgedragen aan de inhoudingsplichtige. 29 De inhoudingsplichtige moet de loonheffing op aangifte afdragen aan de Belastingdienst. 30 Een inhoudingsplichtige is degene die op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 gehouden is tot het inhouden en afdragen van loonheffing (= loonbelasting en premies volksverzekeringen) én gehouden is tot het betalen van premies werknemersverzekeringen op grond van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). 31 Werkgever is degene tot wie één of meerdere personen in dienstbetrekking staan of anderszins bij wet is aangewezen. Loonbegrip 32 Loon is de tegenprestatie van de werkgever voor de door de werknemer verrichte arbeid en is al hetgeen wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. 33 De naam of de vorm waarin het loon wordt genoten doet niet ter zake. 34 Loon kan worden genoten in de vorm van geld, in natura of toegekende aanspraken 35 De werkgever heeft met vele loonbegrippen te maken, zoals: fiscaal loon; loon voor de loonheffing; tabelloon; belastbare som; brutoloon; nettoloon; loon in natura; SV-loon (loon voor de sociale verzekeringen); premieloon werknemersverzekeringen; uitkeringsloon. 6 Basiskennis Loonadministratie 2011 uitwerkingen

7 36 De begrippen fiscaal loon, tabelloon, belastbare som en loon voor de loonheffing hebben voor de loonheffing dezelfde betekenis. 37 De begrippen loon voor de sociale verzekeringen, coördinatieloon en premieloon hebben eveneens dezelfde betekenis. 38 Onder brutoloon wordt verstaan het loon vóór aftrek van premies werknemersverzekeringen, loonheffing en pensioenpremies (het contractloon). 39 Onder nettoloon wordt verstaan het brutoloon na aftrek van alle inhoudingen. 40 Onder premieloon wordt verstaan het brutoloon na aftrek van de pensioen- en vut-premie. 41 Loon in natura wordt voor de loonheffing herleid naar loon in geld; als hoofdregel geldt de waarde in het economische verkeer tenzij de wetgeving hiervoor vaste normen hanteert. 42 Voorbeelden van de verstrekking van loon in natura door de werkgever zijn: een fiets, een opleiding, bedrijfsfitness, gratis wonen in een woning van de werkgever. 43 Een aanspraak is een afdwingbaar recht (via de rechter te handhaven) dat aan de werknemer wordt toegekend. 44 Het recht op pensioen valt onder het begrip aanspraak. 45 Er kan ook sprake zijn van vrijgesteld loon. Op vrijgesteld loon moet geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen worden ingehouden. 46 Zowel de aanspraak op, als de uitkering ineens van, het bedrag van één keer het loon over een maand na het bereiken van een diensttijd van 25 of 40 jaar is een voorbeeld van vrijgesteld loon. 47 Indien sprake is van een nettoloonovereenkomst, komen de door de werknemer verschuldigde loonheffing en premies werknemersverzekeringen voor rekening van de werkgever. 48 Onder cafetariasysteem wordt verstaan een beloningsvorm waarbij de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om een deel van zijn brutoloon in te ruilen voor een andere vorm van loon. Een voorbeeld hiervan is het omruilen van de dertiende maand in een computer waarbij belast loon omgezet wordt in vrijgesteld loon. Spaarloon en levensloop 49 Een werknemer kan ervoor kiezen om een deel van het loon als spaarloon of levensloopsparen op een geblokkeerde spaarrekening te laten storten of als premie voor levensloop te laten overmaken. De werknemer mag elk jaar opnieuw de keus tussen spaarloon en levensloopsparen maken. 50 De werkgever is niet verplicht om de spaarloonmogelijkheid aan te bieden, maar wel de levensloopregeling. 51 Op spaarloon worden geen loonheffingen ingehouden (dus geen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering). 52 Spaarloon mag in bepaalde gevallen belasting- en premievrij worden opgenomen (bijvoorbeeld voor betaling hypotheekrente of na verloop van vier jaren). 53 Op levensloopsparen worden geen loonheffing en premies Zvw ingehouden, maar wel premies werknemersverzekeringen. 54 De werknemer mag per jaar maximaal 12% van zijn jaarloon levensloopsparen. 55 De werknemer mag in een jaar niet levensloopsparen als het spaarsaldo op 1 januari 210% of meer is van het jaarloon over het vorige kalenderjaar. 56 Levensloopsparen mag in overleg met de werkgever worden opgenomen in een situatie van onbetaald verlof. Er worden dan geen premies werknemersverzekeringen ingehouden maar wel loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke premie Zvw. De heffing wordt verminderd met een levensloopverlofkorting. 57 De werkgever is niet verplicht om mee te werken aan het verlenen van tussentijds verlof of vervroegd pensioen met opname uit de levensloopspaarregeling. 1 Loonadministratie 7

8 Heffingskortingen en loonbelastingtabellen 58 Een heffingskorting is een korting op de verschuldigde belasting. Er zijn dertien heffingskortingen, waarvan er zes van invloed zijn op de inhouding van de loonheffing. 59 In beginsel heeft iedereen recht op de algemene heffingskorting. Afhankelijk van de persoonlijke situatie bestaat recht op andere kortingen. 60 De loonheffingskortingen bestaan uit de: algemene heffingskorting; arbeidskorting; ouderenkorting; alleenstaande-ouderenkorting; jonggehandicaptenkorting; levensloopverlofkorting. 61 De loonheffingskortingen, met uitzondering van de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting, zijn in de loonbelastingtabellen verwerkt. 62 Recht op arbeidskorting geldt voor inkomen uit tegenwoordige arbeid (winst, loon uit tegenwoordige dienstbetrekking of overig inkomen 63 Werknemers van 61 jaar en ouder hebben geen recht op arbeidskorting voor het uit de levensloopregeling opgenomen bedrag. 64 De loonheffing per tijdvak wordt ingehouden. Er zijn loonbelastingtabellen met de volgende tijdvakken; kwartaaltabel; maandtabel; 4-wekentabel; weektabel; dagtabel. 65 De hoogte van de inhouding wordt bepaald door het loon dat in een bepaald tijdvak wordt genoten. 66 Er zijn verschillende kleuren loonbelastingtabellen. De meest voorkomende tabellen zijn de witte en de groene tabel. Er is ook een tabel bijzondere beloning. De witte loonbelastingtabel is van toepassing op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De groene loonbelastingtabel is van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking. De tabel bijzondere beloning is van toepassing op loon dat eenmalig of eenmaal per jaar wordt genoten. Vrije vergoedingen en verstrekkingen/werkkostenregeling 67 Er zijn vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vrije vergoedingen worden geacht te strekken tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Onder vrije vergoedingen wordt tevens verstaan, vergoedingen voor zover die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren en ook niet als loon zijn bedoeld. 68 Voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer met de privéauto van de werknemer mag maximaal 0,19 per kilometer vrij worden vergoed. 69 Voor vrije verstrekkingen gelden dezelfde regels als bij vrije vergoedingen. 70 De werkgever kan een vaste kostenvergoeding verstrekken. Vooraf dient hij na te gaan of de vergoeding geacht kan worden te strekken tot bestrijding van kosten die onbelast kunnen worden vergoed. De kostenvergoeding moet naar aard en omvang zijn gespecificeerd. Per kostenpost moet een bedrag zijn vastgesteld. 71 De Belastingdienst kan als voorwaarde stellen dat steekproefsgewijs een onderzoek wordt gehouden naar de werkelijke uitgaven van de werknemers die een vaste kostenvergoeding ontvangen. 72 Bij langdurige ziekte (langer dan twee maanden) moet de vaste kostenvergoeding worden aangepast. 73 Er is een aparte regeling voor de vergoeding of verstrekking van brancheeigen producten uit het bedrijf van de werkgever. 74 Door de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever maximaal 1,4% van het totale fiscale loon van alle werknemers (men noemt dat de vrije ruimte ) 8 Basiskennis Loonadministratie 2011 uitwerkingen

9 besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers. 75 Een werkgever is niet verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling. Tot en met 2013 heeft hij tijdelijk te maken met twee aparte regelgevingen en mag hij er jaarlijks voor kiezen om de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen toe te passen en niet de werkkostenregeling. Vanaf 2014 geldt de werkkostenregeling voor alle inhoudingsplichtigen. De werkgever betaalt dan over het bedrag boven de vrije ruimte loonheffing in de vorm van een eindheffing van 80%. Dit eindheffingsloon is geen loon voor de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 76 Onder de gerichte vrijstellingen vallen de volgende kostensoorten: vervoer en reiskosten: de kosten van openbaar vervoer of maximaal 0,19 per km voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met eigen vervoer studie- en opleidingskosten; maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke; verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking tot maximaal De vrije ruimte is bedoeld voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. 78 De hoofdregel voor de waardering van loon in natura bij toepassing van de werkkostenregeling luidt als volgt: Onder de waarde in het economisch verkeer wordt als hoofdregel de factuurwaarde voor van onafhankelijke derden betrokken goederen en diensten en de consumentenprijs voor producten uit eigen bedrijf verstaan; het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur. 79 Bij een nihilwaardering valt een verstrekking wel onder het forfait (van 1,4 procent), maar aan de verstrekking wordt een waarde van nihil toegekend. Per saldo beïnvloedt de verstrekking dus niet de vrije ruimte van het forfait. Enige voorbeelden: verstrekking van arbovoorzieningen; consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd; het ter beschikking stellen van werkkleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen (uniformen en overalls); het ter beschikking stellen van werkkleding die op de werkplek achterblijft; verstrekken van een renteloze personeelslening als uw werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter voor woonwerkverkeer koopt (dit geldt ook indien de aanschaf plaatsvindt middels de cafetariaregeling); de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning van uw werknemer als deze aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting; het ter beschikking stellen van een mobiele telefoon, blackberry of smartphone. Als voorwaarde geldt wel dat het zakelijke gebruik meer dan 10 procent bedraagt. 80 Een bovenmatige vergoeding of verstrekking in de werkkostenregeling kan als volgt worden behandeld: als belast loon van de werknemer bestempelen; onderbrengen in de vrije ruimte; bij overschrijding van de vrije ruimte 80% eindheffing afdragen. Eindheffingen 81 Loonheffing wordt niet alleen op het loon ingehouden. Loonheffing vindt ook plaats bij de inhoudingsplichtige in de vorm van eindheffing. 82 Een aantal loonbestanddelen waarop de eindheffing van toepassing is dan wel van toepassing kan zijn, is in de wet opgenomen. Onder andere over het door de werknemer op grond van een spaarloonregeling gespaarde bedrag vindt eindheffing plaats bij de inhoudingsplichtige. Eindheffingsbestanddelen zijn geen loon voor de werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet. 83 Ook over loon in natura en bovenmatige onkostenvergoedingen kan collectieve eindheffing plaatsvinden voor zover de waarde niet meer dan 70 per kalenderjaar bedraagt. 1 Loonadministratie 9

10 84 De werkgever mag eenmaal per jaar 20% eindheffing toepassen over een geschenk in natura ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of Sint-Nicolaas, voor zover de waarde in het economische verkeer niet meer is dan 70. Voor zover de waarde meer is dan 70 kan, net als voor andere verstrekkingen, gebruik worden gemaakt van de regeling voor kleine verstrekkingen. In dat geval kan tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing worden toegepast als de waarde in het economische verkeer maximaal 136 per verstrekking is en in totaal maximaal 272 per jaar. 85 De inhoudingsplichtige mag de verschuldigde loonheffing voor zijn rekening nemen voor geschenken aan zakelijke relaties die ook aan de werknemers worden gegeven. 86 Het tarief van de eindheffing bij geschenken met een waarde bedraagt tot 136: 45% en bij een waarde van meer dan 136: 75% over de gehele waarde. 87 De waarde in het economische verkeer van geschenken per persoon mag maximaal 272 bedragen. 88 Als twee of meer werknemers een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken door de aard van het werk, moet de inhoudingsplichtige op jaarbasis 300 in de eindheffing betrekken. Dit bedrag wordt vermeld in de aangifte loonheffingen in de rubriek Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto. 89 De bedragen waarover eindheffing plaatsvindt worden niet opgenomen op de loonstaat van de werknemer en ze worden bijgevolg ook niet in de jaaropgaaf van de werknemer opgenomen. Premiebetaling 90 De premie-inning voor de werknemers- en volksverzekeringen is opgedragen aan de Belastingdienst en vindt plaats door een loonaangifte en inhouding op het loon. 91 De inhoudingsplichtige moet binnen één maand na het loontijdvak de te betalen premies (samen met de loonbelasting) via de Loonaangifte aangeven en afdragen. 92 Het loontijdvak is meestal 4 weken of 1 kalendermaand. 93 Loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw worden samen loonheffingen genoemd. 94 In elke periode wordt een totaaltelling van de premies werknemersverzekeringen gemaakt voor het lopende jaar (cumulatief). Deze methode wordt voorschrijdend cumulatief rekenen genoemd (VCR) en wordt ook toegepast voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 95 De werkgever wordt op basis van de Werkloosheidswet via de zogenoemde Indelingsregeling door de Belastingdienst ingedeeld bij een bepaalde sector van het bedrijfsleven. 96 De premies voor de volksverzekeringen komen volledig voor rekening van de werknemer. 97 Voor alle werknemersverzekeringen bestaat een maximumpremieloon. Daarboven is geen premie verschuldigd. 98 De WAO/WIA-premie komt volledig voor rekening van de werkgever. 99 In de basispremie WAO/WIA is opgenomen: de WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten); de IVA-premie (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). 100 De werkgever betaalt daarnaast een gedifferentieerde WAO/WIA-premie, die afhankelijk is van het arbeidsongeschiktheidspercentage in de onderneming (voor kleine werkgevers in de sector). 101 Grote werkgevers hebben de mogelijkheid om eigenrisicodrager WGA te worden (vier jaar uitkering betalen), waardoor ze geen gedifferentieerde WAO/WIA-premie afdragen. 102 Men wordt als grote werkgever beschouwd als meer dan 25 keer de gemiddelde loonsom per werknemer wordt verloond. 103 Werkgevers kunnen voor bepaalde categorieën werknemers die recht hebben op een ZW-uitkering eigenrisicodrager ZW worden. Daardoor behoeft minder wachtgeldpremie WW betaald te worden. 10 Basiskennis Loonadministratie 2011 uitwerkingen

11 104 De WW-premie bestaat uit twee bedragen: premie Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en premie sectorfonds. De werkloosheidspremie wordt (in 2011) geheel door de werkgever betaald. 105 Voor de berekening van de premie Awf geldt een franchise. Over dat vrijgelaten bedrag hoeft geen premie te worden berekend. Deze franchise is afgestemd op het loontijdvak (4 weken of 1 maand). Voor anonieme werknemers geldt geen franchise en ook geen maximum premieloon. 106 De kosten van de Ziektewet worden betaald uit de premies voor WW. 107 Voor alle werknemers wordt 7,75% Zvw-premie afgedragen tot een bepaald maximum (de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage). Deze Zvw-bijdrage komt voor rekening van de werkgever. Deze bijdrage is bij de werknemer belast voor de loonheffing/premies volksverzekeringen. Daarnaast betaalt de werknemer rechtstreeks Zvw-premie aan de zorgverzekeraar (de nominale Zvw-premie). Werknemers tot 18 jaar betalen wel de inkomensafhankelijke bijdrage, maar niet de nominale premie. 108 Personen met een laag inkomen recht hebben op een zorgtoeslag, die door de Belastingdienst wordt uitgekeerd. 109 Naast de basisverzekering voor de Zvw kan men ook een aanvullende verzekering afsluiten. Daarnaast onderscheidt de Zvw zogenoemde naturapolissen en restitutiepolissen. 110 De naturapolis: De zorgverzekeraar sluit voor zijn verzekerden contracten met zorgaanbieders (zoals huisartsen en ziekenhuizen). De zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. De verzekerde kan naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar voor deze polisvorm een contract heeft gesloten. Wil de verzekerde naar een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan worden mogelijk niet alle kosten vergoed. 111 De restitutiepolis: De verzekerde kan zelf de zorgaanbieder kiezen, maar moet in principe de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat de kosten door de zorgverzekeraar worden vergoed. De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder kunnen wel afspreken dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt. Premievrijstelling of premiekorting op werknemersverzekeringen 112 De werkgever kan premievrijstelling krijgen op basis van de Wet premieregime bij marginale arbeid (PMA) bij indienstneming van een werkloze die een uitkering ontvangt, bij het UWV WERKbedrijf staat ingeschreven als werkzoekende, geen andere inkomsten uit arbeid ontvangt, in het kalenderjaar niet eerder bij de werkgever in dienst was en voor wie in het kalenderjaar nog niet eerder premievrijstelling is verleend. 113 De premievrijstelling geldt slechts voor een dienstbetrekking van zes weken (42 dagen); het is wel toegestaan om de werknemer ná een periode van 31 dagen opnieuw in dienst te nemen. 114 De premievrijstelling moet binnen zes weken na aanvaarding van het dienstverband bij het UWV worden aangevraagd en zijn voorzien van bewijsmateriaal (recente uitkeringspecificatie, inschrijfbewijs bij het UWV WERKbedrijf). 115 De premievrijstelling geldt voor alle werknemersverzekeringen. 116 De werknemer is ondanks de premievrijstelling wel verzekerd voor WW, WAO, WIA en Zorgverzekeringswet. 117 Er is geen ontheffing van fiscale verplichtingen. 118 De financiering vindt plaats vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. 119 Re-integratieregelingen zijn ondergebracht in de WIA, WAO, Wazo, Wajong en ZW. 120 Personen met structureel functionele beperkingen komen hiervoor in aanmerking. Zij kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV hebben, óf door UWV of UWV WERKbedrijf als zodanig aangemerkt worden zonder dat er sprake is van een uitkering. 121 Hoogte en duur van de korting: De premiekorting is op jaarbasis. De premiekorting is echter 454 op jaarbasis als het loon van de werknemer minder is dan 50% van het 1 Loonadministratie 11

12 naar een jaarbedrag herleid wettelijk minimum(jeugd)loon zoals dat voor de werknemer geldt op 1 januari Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij parttimers of werknemers die levensloopverlof hebben. Is de werknemer niet het hele jaar in dienst, dan wordt het jaarbedrag voor het minimumloon evenredig minder. Voor jonggehandicapten wordt een extra korting toegekend. De kortingsbedragen van en 454 worden verhoogd met De premiekortingen hoeven niet te worden aangevraagd, maar kunnen bij de loonaangifte in mindering worden gebracht op de premies werknemersverzekeringen. 123 Alle werknemers met structureel functionele beperkingen kunnen in aanmerking komen voor werkvoorzieningen zoals een doventolk, een voorleeshulp, een aangepaste stoel of een vervoersvoorziening. Soms krijgt de werkgever een subsidie op de meerkosten van een (niet meeneembare) aanpassing op het werk. 124 Bij indiensttreding van een functioneel beperkte of een werkloze wordt gedurende maximaal 12 maanden in de kosten van kinderopvang tegemoetgekomen. 125 Bij uitval van een functioneel beperkte moet de werkgever het loon doorbetalen, maar ontvangt hiervoor van het UWV ziekengeld. 126 Bij opnieuw functioneel beperkt worden van de in dienst genomen functioneel beperkte bestaan geen consequenties voor de hoogte van de gedifferentieerde WAO/WIA-premie. De regeling geldt tot 5 jaar na indiensttreding. Bij jonggehandicapten geldt deze regeling ook na 5 jaar nog. 127 Bij twijfel of een functioneel beperkte het werk aankan, is een proefplaatsing van maximaal zes maanden mogelijk, waarbij het UWV de uitkering doorbetaalt. 128 De werkgever moet in de laatstgenoemde situatie een aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering voor de werknemer afsluiten. 129 De ouderenkorting op de basispremie WAO is een instrument om de werkgever te stimuleren oudere werknemers in dienst te nemen of houden. Voor een werknemer die aan het begin van het kalenderjaar 62 jaar of ouder is, bestaat recht bestaat op een korting op de premies werknemersverzekeringen van per jaar. Voor een nieuw in dienst genomen uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder bestaat gedurende 3 jaar recht op een korting op de premies werknemersverzekeringen van per jaar. Indien een werknemer aan beide hierboven genoemde voorwaarden voldoet, zijn niet beide premiekortingen van toepassing, maar de gunstigste van de twee. Verschil tussen loonheffing en premies werknemersverzekeringen 130 De meeste loonbestanddelen behoren tot het loonbegrip voor loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) én premies werknemersverzekeringen én inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 131 Hierop zijn de volgende uitzonderingen: eindheffingsloon (tenzij naheffingsaanslag): geen werknemersverzekeringen en Zvw; vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: geen werknemersverzekeringen en Zvw; loon uit vroegere dienstbetrekking: geen werknemersverzekeringen (maar uitkeringen ZW, WW, WAO, WIA en Toeslagenwet behoren wél tot het premieloon voor de werknemersverzekeringen); een uitkering op grond van de Levensloopregeling: geen werknemersverzekeringen; de bijtelling van 25% cataloguswaarde voor meer dan 500 kilometer privégebruik met de dienstauto: geen werknemersverzekeringen; de ingehouden premie WW: geen loonheffing en premie Zvw; het gespaarde bedrag voor de Levensloopregeling, inclusief eventuele werkgeversbijdrage: geen loonheffing en premie Zvw. 12 Basiskennis Loonadministratie 2011 uitwerkingen

13 132 Een werknemer die een dienstauto jaarlijks voor minder dan 500 km privé gebruikt, kan bij de Belastingdienst een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. 133 De inkomensafhankelijk bijdrage Zvw moet ingehouden worden op het loon. Deze bijdrage bedraagt 7,75% over een maximumbijdrageloon van (2011). 134 De inhoudingsplichtige moet deze bijdrage vergoeden. 135 In een aantal gevallen is de inhoudingsplichtige vrijgesteld van vergoeding (bijvoorbeeld over pensioenen); de bijdrage voor de deelnemer bedraagt dan 5,65%. Inhouding en afdracht 136 Als de Belastingdienst van mening is dat de belastingplichtige in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, ontvangt deze na afloop van het jaar een aangiftebiljet. Op basis van de ingeleverde aangifte beoordeelt de Belastingdienst de aangiftegegevens en legt een definitieve aanslag op. Met de verschuldigde Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wordt naast een eerder opgelegde voorlopige aanslag of een verleende voorlopige teruggaaf ook de reeds ingehouden loonheffing op loon of uitkering verrekend. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. De inhoudingsplichtige is verplicht de in een tijdvak ingehouden belasting en premies tijdig op aangifte af te dragen. De aangifte geschiedt door middel van een gecombineerde aangifte van loonheffing én premies werknemersverzekeringen: de loonaangifte. De loonheffing en premies worden ingehouden op het loon en de inhoudingsplichtige is verplicht de belasting en premies in te houden op het tijdstip waarop het loon wordt genoten. 137 Loonheffing wordt geheven door inhouding op het loon. 138 De premies werknemersverzekeringen worden gedeeltelijk ingehouden op het loon. Een deel wordt niet ingehouden op het loon, maar is voor rekening van de inhoudingsplichtige. 139 De inhoudingsplichtige is verplicht de belasting in te houden op het tijdstip waarop het loon wordt genoten. De inhouding vindt plaats volgens de op het tijdstip van inhouding voor de werknemer geldende loonbelastingtabel. 140 De inhoudingsplichtige is verplicht de in een tijdvak ingehouden loonheffing en eindheffing samen met de premies werknemersverzekeringen op aangifte af te dragen. 141 De aangifte moet elektronisch plaatsvinden (behoudens ontheffing). Grote werkgevers kunnen hierbij gebruikmaken van een loonaangifteprogramma en kleine werkgevers kunnen gebruikmaken van een internettoepassing. 142 De loonaangifte bevat zowel collectieve als nominatieve gegevens. Een voorbeeld van collectieve gegevens is het totale premiebedrag. Een voorbeeld van nominatieve gegevens is het burgerservicenummer van een werknemer. 143 Er kan een boete worden opgelegd indien de loonaangifte gedaan is. Dit is eveneens het geval indien niet of niet tijdig wordt betaald. 144 Afdracht en betaling moeten maandelijks of per 4 weken overeenkomstig de aangifte bij de ontvanger plaatsvinden. 145 Bij een loontijdvak van een kwartaal worden twee aangiftes op 0 gesteld en de derde leidt uiteindelijk tot daadwerkelijke afdracht. 146 Bij huispersoneel moet loonaangifte worden gedaan. Bij dienstverlening aan huis bestaat vrijstelling van het doen van loonaangifte. 147 Besloten vennootschappen waarin alleen een directeur-grootaandeelhouder werkzaam is en pensioen- en stamrecht-bv s, mogen vanaf 2010 al in januari aangifte loonheffingen doen over aangiftetijdvakken die nog niet begonnen zijn. Hierbij gelden twee voorwaarden: In het bedrijf werkt naast de dga s geen ander personeel. De dga s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 148 De aangifte en afdracht moeten uiterlijk binnen een maand na afloop van het aangiftetijdvak plaatsvinden. 1 Loonadministratie 13

14 149 Er kan een boete worden opgelegd indien niet of niet tijdig wordt betaald. 150 Voor uitzendbureaus bestaat de mogelijkheid wekelijks aangifte te doen. 151 Er kan niet alleen een boete worden opgelegd als niet of niet tijdig wordt betaald, maar ook als de loonaangifte niet of niet tijdig wordt gedaan. 152 De inhoudingsplichtige kan na een aangifte een elektronisch uitvalbericht ontvangen als hij bijvoorbeeld een stagiair zonder loon heeft opgegeven, terwijl er toch sprake blijkt te zijn van belasting- en premieplicht. 153 De inhoudingsplichtige moet in dat geval zo snel mogelijk een correctiebericht opsturen. 154 De financiële gevolgen van een correctiebericht moeten bij de eerstvolgende aangifte gevoegd worden. Correcties over het vorige jaar moeten geschieden door het insturen van een losse correctie. 155 Een nabetaling wordt niet als correctie beschouwd, omdat het genietingsmoment bepalend is. Afdrachtverminderingen 156 Mede ter bevordering van de werkgelegenheid is de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) tot stand gekomen. 157 Op grond van de WVA kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een korting op de af te dragen loonheffing; de afdrachtvermindering. Deze afdrachtvermindering geldt onder andere voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met lage lonen en voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die bepaald onderwijs volgen. 158 De afdrachtvermindering onderwijs is onder andere van toepassing op werknemers die een beroepspraktijkopleiding volgen en voor vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen en hierbij een werkplaats bij een werkgever hebben. 159 Deze afdrachtvermindering is gemaximeerd. 160 Naast de afdrachtvermindering onderwijs bestaan ook nog afdrachtverminderingen voor: speur- en ontwikkelingswerk (S&O); zeevaart. Boeteregime 161 De Belastingdienst kan in de volgende gevallen een boete opleggen: De aangifte loonheffingen is niet of niet tijdig gedaan (maximaal 1.230). De aangifte loonheffingen is onjuist of onvolledig ( maximaal 1.230). Het correctiebericht is niet of niet tijdig verzonden (maximaal 1.230). Het correctiebericht is onjuist of onvolledig (maximaal 1.230). De afdracht is niet juist of onvolledig (10% van het bedrag, maximaal 4.920). Administratieve verplichtingen van de werkgever en werknemer 162 Een nieuwe werkgever moet zich aanmelden bij het regionale belastingkantoor. 163 De Belastingdienst kan in de volgende situaties aan een werkgever gedurende maximaal 5 jaren opdragen een eerstedagsmelding te doen bij indiensttreding van een nieuwe werknemer: indien werknemers niet in de loonadministratie zijn opgenomen; bij een vergrijpboete wegens niet of te laat afdragen; bij het in dienst hebben van illegale werknemers; bij het niet ingeschreven staan van de onderneming in het handelsregister. De Belastingdienst geeft gegevens en wijzigingen door aan het UWV. 164 Er moeten nog andere gegevens van iedere werknemer afzonderlijk worden geadministreerd, zoals afspraak over het privégebruik auto, vervoer vanwege de werkgever, reiskostenvergoeding en belastingvrije uitkeringen. 165 De loonstaat is tevens hulpmiddel voor het invullen van de aangifte loonbelasting. Daarnaast wordt uit de loonstaat de jaaropgaaf samengesteld. 14 Basiskennis Loonadministratie 2011 uitwerkingen

15 166 De Opgaaf gegevens voor de loonheffingen bestaat uit twee onderdelen: de persoonlijke gegevens, inclusief het burgerservicenummer, en de gegevens voor de loonheffingskortingen. 167 In de volgende gevallen moet een Opgaaf gegevens voor de loonheffingen worden ingevuld: bij indiensttreding bij een werkgever; bij het ingaan van een uitkering; als de werknemer meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie heeft en aangeeft dat de andere werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting gaat toepassen in welk geval de werknemer twee nieuwe Opgaven moet invullen. 168 De ingevulde Opgaaf gegevens voor de loonheffingen moet vóór de eerste loonbetaling bij de werkgever aanwezig zijn. 169 Uit de ingevulde Opgaaf gegevens voor de loonheffingen blijkt of bij de werknemer de loonheffingskorting moet worden toegepast. 170 De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. 171 De ingevulde Opgaaf gegevens voor de loonheffingen moet tot 5 jaar ná uitdiensttreding van de werknemer bewaard blijven bij de loonadministratie. 172 Het niet of niet juist invullen van de persoonlijke gegevens op de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen heeft tot gevolg dat de werknemer als anonieme werknemer wordt aangemerkt. 173 Er is een bijlage bij de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen die bestemd is voor studenten en scholieren, die naast hun studie of school, bijverdiensten hebben. 174 Als de werknemer de bijlage studenten- en scholierenregeling heeft ingevuld en afgegeven bij de werkgever moet deze laatste de kwartaaltabel toepassen. 175 De identiteit van de werknemer moet worden vastgesteld aan de hand van een origineel identiteitsbewijs zoals een Nederlands paspoort, een Europese identiteitskaart, identiteitskaart Nederlandse gemeenten, verblijfsdocument a t/m f, een paspoort van een land van de EU enzovoort. Een deugdelijke kopie van het identiteitsbewijs moet bij de loonadministratie worden bewaard. 176 Voor niet-eu-inwoners gelden afwijkende bepalingen en is toestemming vereist van de Vreemdelingendienst. 177 Het niet-voldoen aan de identificatieplicht heeft tot gevolg dat het anoniementarief (heffing van 52%) wordt toegepast. 178 Bij de berekening van de premies werknemersverzekeringen voor anonieme werknemers mag geen rekening worden gehouden met het maximumpremieloon en de franchise. 179 Het anoniementarief moet ook worden toegepast als door de werknemer geen burgerservicenummer is verstrekt of geen Opgaaf gegevens voor de loonheffingen is ingeleverd. 180 Er is en administratie- en bewaarplicht voor de werkgever. De loonadministratie maakt deel uit van de algemene administratie. 181 De loonadministratie moet worden bewaard waar de werkgever zijn kantoor heeft. 182 De loonadministratie moet 7 jaar worden bewaard. 183 De werkgever moet bij de eerste loonbetaling een loonstrook verstrekken en voorts bij iedere loonbetaling die afwijkt van de vorige. 184 De werkgever is tevens verplicht een jaaropgaaf te verstekken. In deze jaaropgaaf is vermeld het totaalbedrag dat in het jaar aan loon is uitbetaald, de bedragen die zijn ingehouden, het tijdvak waarover loon is genoten en de tabel die is toegepast, de verrekende arbeidskorting, het burgerservicenummer, het Zvw-loon, de ingehouden bijdrage Zvw, code 0 (geen) of 1(wel) loonheffingskorting toegepast, de levensloopverlofkorting, de naw-gegevens van de werknemer en de naw-gegevens van de inhoudingsplichtige. Voorlopige teruggaaf 185 De VT moet schriftelijk worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De VT kan ook worden gedownload vanaf de internetsite van de Belastingdienst. 1 Loonadministratie 15

16 186 Indien de door een werknemer verschuldigde inkomstenbelasting lager is dan de op het loon van de werknemer ingehouden loonbelasting, kan de werknemer in aanmerking komen voor een voorlopige teruggaaf (VT). 187 De VT voorts geldt voor: de algemene heffingskorting; eigen woning en andere aftrekposten; heffingskortingen kinderkorting en aanvullende kinderkorting, combinatiekorting, alleenstaande-ouderkorting en aanvullende alleenstaande-ouderkorting. 188 De VT-algemene heffingskorting is bedoeld voor de belastingplichtige wiens fiscale partner geen of weinig inkomsten heeft. 189 De VT-heffingskortingen is bedoeld voor belastingplichtigen met kinderen. 190 Tot de andere aftrekposten behoren onder meer: premies voor lijfrenten; kosten van ziekte, invaliditeit, bevalling; giften; studiekosten en andere scholingsuitgaven. 191 De VT wordt jaarlijks verlengd door de Belastingdienst (Automatische Voorlopige Teruggaaf, AVT). 192 De VT moet schriftelijk worden ingetrokken of gewijzigd bij de Belastingdienst. 193 De aanvraag van een VT heeft een verplichte aanslag inkomstenbelasting tot gevolg. Bezwaar 194 Bezwaar kan worden gemaakt tegen: de beschikking sectorindeling werkgever; de beschikking eigen risicodragerschap; de beschikking premieregime marginale arbeid; de beschikking arbeidsgehandicaptenkorting; de beschikking premiedifferentiatie WGA; de beschikking premiedifferentiatie wachtgeldverzekering uitzendbedrijven; de beschikking ontheffing elektronische aangifte; de beschikking inhoudingsplichtigenverklaring; de eigen aangifte (Loonbelasting, Premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw); de aanslag; het bedrag dat door de werkgever op aangifte is afgedragen. 195 De inhoudingsplichtige kan bezwaar maken tegen het bedrag dat door hem op aangifte is afgedragen. Dit bezwaar moet binnen zes weken na afdracht op aangifte plaatsvinden en het bezwaar moet door of namens de inhoudingsplichtige worden gedaan. 16 Basiskennis Loonadministratie 2011 uitwerkingen

17 2 Arbeidsrecht en Sociale zekerheid Vragen Arbeidsrecht Arbeidsovereenkomst 1 De arbeidsovereenkomst wordt als volgt gedefinieerd: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt, in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 2 In deze definitie liggen drie elementen besloten, namelijk: de werknemer moet in dienst zijn van de werkgever, hij moet hem ondergeschikt zijn; noodzakelijk is dus een gezagsverhouding tussen degene die de arbeid opdraagt en degene die de arbeid verricht; de verplichting van de werkgever loon te betalen; de verplichting van de werknemer gedurende zekere tijd (= enige tijd) arbeid te verrichten ten dienste van de werkgever. 3 De arbeidsovereenkomst wordt gekenmerkt door een groot aantal dwingendrechtelijke bepalingen. 4 De werkgever en werknemer zijn in principe vrij om zelf de hoogte van het loon te bepalen. 5 Deze vrijheid wordt beperkt door de bepalingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) en de cao. 6 De WMM geeft onder andere de minimumbedragen aan die aan een werknemer moeten worden betaald. 7 Rekening moet eveneens worden gehouden met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 8 Indien een cao van toepassing is, moeten de regels van deze cao worden toegepast. 9 Het loon moet op tijd worden betaald. 10 De werkgever is verplicht aan de werknemer jaarlijks vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. 11 De Arbeidstijdenwet verplicht de werkgever rekening te houden met werk- en rusttijden. 12 Aan werkgever en werknemer is een aantal verplichtingen opgelegd ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer. 13 Onder de primaire arbeidsvoorwaarden zijn te rangschikken: loon, vakantiegeld, vakantiedagen en de pensioenvoorziening. 14 Alles wat niet onder de primaire arbeidsvoorwaarden valt is tot de secundaire arbeidsvoorwaarden te rekenen, zoals kostenvergoedingen, studiefaciliteiten, medezeggenschapsfaciliteiten en kinderopvang. Proeftijd 15 Een proeftijd moet altijd schriftelijk en vooraf worden vastgelegd. 16 Bij contracten die korter duren dan twee jaar mag de proeftijd maximaal één maand zijn. 17 Alleen als de cao het toestaat is een proeftijd van twee maanden mogelijk. 18 Voor arbeidsovereenkomsten met een langere looptijd dan twee jaar mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn. Overeenkomst van opdracht 19 Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich verbindt jegens de andere partij, de opdrachtgever, om buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten die uit iets anders 2 Arbeidsrecht en Sociale zekerheid 17

18 bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. 20 De regels voor de overeenkomst van opdracht bevatten in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst voor het merendeel regels van regelend recht, zodat partijen in onderling overleg andere afspraken kunnen maken. 21 Bij de overeenkomst van opdracht ontbreekt de gezagsverhouding. Cao 22 Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer werkgevers of één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). 23 In een cao worden afspraken over lonen en andere arbeidsvoorwaarden vastgelegd. 24 Cao s kunnen per onderneming (ondernemings-cao)en per bedrijfstak (bedrijfstak-cao) worden afgesloten. 25 Op grond van de Wet op de loonvorming moet een cao worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 26 Indien er in een onderneming of een bedrijfstak een cao is, werkt deze door in een individuele arbeidsovereenkomst. 27 Iedere werkgever is verplicht in de individuele arbeidsovereenkomst te vermelden of een cao van toepassing is. 28 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een afgesloten cao verbindend verklaren voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde sector van het bedrijfsleven. Ook werkgevers en werknemers die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie die betrokken is bij de afgesloten cao, moeten zich dan aan de cao-bepalingen houden. Men noemt dit algemeenverbindendverklaring. 29 Obligatoire bepalingen De obligatoire of horizontale bepalingen zijn de bepalingen die gelden tussen de contracterende partijen (de werkgever/werkgeversvereniging en de werknemersorganisaties). Diagonale bepalingen De diagonale bepalingen zijn de bepalingen die het mogelijk maken dat een lid van een werkgeversvereniging door een vakbond kan worden verplicht tot naleving van de cao-bepalingen, die onderdeel uitmaken van de cao die door die vakbond en de werkgeversvereniging is afgesloten. Normatieve bepalingen De normatieve bepalingen zijn de belangrijkste bepalingen. Zij vormen het eigenlijke motief voor het cao-overleg. Het zijn de arbeidsvoorwaarden die in de cao moeten worden vastgelegd. Deze arbeidsvoorwaarden zullen gaan gelden binnen iedere arbeidsovereenkomst van de aangesloten leden. Bijvoorbeeld de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, loonbetaling variërend naar leeftijd/dienstjaren, onregelmatige diensten, arbeidstijden, vakantie, proeftijd, concurrentiebeding. 30 In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het recht op medezeggenschap voor werknemers binnen hun bedrijf geregeld. 31 Indien binnen de onderneming minimaal 50 personen werkzaam zijn, is de instelling van een ondernemingsraad (or) verplicht. De omvang van de arbeidstijd van de werknemers is daarbij niet van belang. 32 Indien binnen de onderneming minimaal 10 en maximaal 50 personen werkzaam zijn, kan de werkgever op verzoek van een meerderheid van de werknemers verplicht worden een personeelsvertegenwoordiging (pvt) in te stellen. 33 In een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn, kan de werkgever, maar dan op vrijwillige basis, een pvt instellen. 34 Bij ontbreken van een or of pvt dient ten minste tweemaal per jaar een personeelsvergadering te worden belegd. 35 De WOR kent aan leden van een or diverse bevoegdheden en verplichtingen toe om hun werk naar behoren te kunnen uitoefenen. Dat zijn onder andere: 1 vergaderen in werktijd; 2 overleggen met medewerkers; 18 Basiskennis Loonadministratie 2011 uitwerkingen

19 3 rechtsbescherming. 36 Indien binnen de onderneming minimaal 10 en maximaal 50 personen werkzaam zijn, kan de werkgever op verzoek van een meerderheid van de werknemers verplicht worden een personeelsvertegenwoordiging (pvt) in te stellen. Deze komt dan in de plaats van de personeelsvergadering. De pvt bestaat uit minimaal drie personen. Zij worden, bij schriftelijke geheime stemming, rechtstreeks gekozen uit en door in de onderneming werkzame personen. 37 De Wet op de ondernemingsraden kent aan de or een aantal rechten toe, zoals: 1 informatierecht; 2 adviesrecht; 3 instemmingsrecht. Deze rechten zullen navolgend worden besproken. Ad 1 Informatierecht Het informatierecht van de or houdt tevens een informatieplicht voor de werkgever in. De werkgever heeft de plicht ongevraagd onder andere de volgende informatie te geven: tweemaal per jaar moet hij algemene gegevens verstrekken over de werkzaamheden en resultaten van de onderneming, een exemplaar van de jaarrekening (indien deze wettelijk verplicht is) dan wel vervangende schriftelijke gegevens; tweemaal per jaar de verwachtingen ten aanzien van de werkzaamheden en resultaten van de onderneming in het daaropvolgende tijdvak; ieder jaar de aantallen en groepen personeelsleden; het sociale beleid in afgelopen en komend jaar. Daarnaast moet de werkgever alle informatie geven waar de ondernemingsraad om vraagt. Dat wil zeggen: als de ondernemingsraad die informatie nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. Wil de werkgever de informatie niet geven, dan kan de ondernemingsraad de bedrijfscommissie vragen te bemiddelen. Ad 2 Adviesrecht De ondernemer dient, zodra belangrijke besluiten moeten worden genomen, de or verplicht vooraf advies te vragen. Dat is het geval bij: fusie of overdracht onderneming of een onderdeel daarvan; besluiten waarbij een andere onderneming is betrokken; sluiting van de onderneming; belangrijke wijziging van de werkzaamheden; belangrijke wijziging in de organisatie of in de verdeling van bevoegdheden; verhuizing; aantrekken van een groep medewerkers voor bepaalde werkzaamheden; grote investeringen; aantrekken van krediet; verstrekken van krediet of zekerheid stellen voor schulden van een andere ondernemer; invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening; maatregelen op het gebied van milieuzorg door de onderneming; opdracht tot advies aan een externe deskundige; vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Het adviesrecht geldt bij belangrijke besluiten. Of een besluit belangrijk is hangt van de omstandigheden af. Bij zeer grote nieuw verworven orders gaat het om een belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden. Een investering is belangrijk als deze in relatie tot het reeds geïnvesteerde bedrijfsvermogen aanzienlijk is. Ad 3 Instemmingsrecht Het instemmingsrecht heeft alleen betrekking op besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen met betrekking tot onder meer: beloningssystemen of functiewaarderingssystemen; de pensioenverzekering, winstdelingsregeling of spaarregeling; 2 Arbeidsrecht en Sociale zekerheid 19

20 de arbeidsomstandigheden, het beleid rond ziekteverzuim en re-integratie; het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid; een personeelsvolg- of informatiesysteem; het bedrijfsmaatschappelijk werk; de registratie van persoonsgegevens van medewerkers en de bescherming daarvan. 38 Or-leden genieten ontslagbescherming. Dit is expliciet geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt gesteld dat de werkgever in enkele situaties voorafgaande toestemming nodig heeft van de kantonrechter bij: werknemers die geplaatst zijn op een kandidatenlijst voor een ondernemingsraad; werknemers die korter dan twee jaar lid geweest zijn van een (centrale of groeps)ondernemingsraad of van een commissie daarvan. Daarnaast mogen or-leden er geen nadeel van ondervinden dat zij in de or zitten en zij moeten dezelfde mogelijkheden krijgen voor scholing en promotie als de overige werknemers. Einde arbeidsovereenkomst 39 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de periode of op de overeengekomen tijd. 40 Een arbeidsovereenkomst waarbij een proeftijd is overeengekomen door een van de partijen kan tijdens de proeftijd onmiddellijk worden beëindigd zonder opzegtermijn in acht te nemen (ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf is niet vereist, opzegverboden gelden niet). 41 De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en die voor bepaalde tijd kan worden opgezegd met wederzijds goedvinden, waarbij toestemming van het UWV WERKbedrijf niet vereist is. 42 Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door ontslag op staande voet. Van ontslag op staande voet is sprake indien de samenwerking onmiddellijk dient te worden beëindigd en andere sancties, zoals waarschuwing en schorsing, niet in redelijkheid van de werkgever gevergd kunnen worden. 43 Een arbeidsovereenkomst kan door de kantonrechter worden ontbonden wegens dringende reden of verandering van de omstandigheden (waaronder bedrijfseconomisch). 44 De arbeidsovereenkomst kan eenzijdig worden beëindigd door het aanvragen van een ontslagvergunning door de werkgever bij het UWV WERKbedrijf. In veel gevallen zal de aanvraag voor het ontslag plaatsvinden om bedrijfseconomische reden (slechte financiële situatie, structurele werk- of omzetvermindering, noodzakelijke reorganisatie, technologische veranderingen) of het disfunctioneren van de werknemer(s). 45 De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij overlijden van de werknemer. 46 Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever op verzoek van de werknemer een getuigschrift afgeven waarin is opgenomen: de wijze waarop het dienstverband is geëindigd; de wijze waarop de werknemer gedurende de dienstbetrekking heeft gefunctioneerd en indien de werkgever de dienstbetrekking heeft opgezegd: de reden van de opzegging. 47 Bij het einde van de arbeidsovereenkomst kan sprake zijn van een afvloeiingsregeling, outplacement, vergoeding juridische bijstand, gouden handdruk in de vorm van geld of in de vorm van een stamrecht (is recht op periodieke uitkeringen die niet later ingaan dan de 65-jarige leeftijd). 48 Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet tevens uitbetaling van nietopgenomen vakantiedagen plaatsvinden, almede van lopende loonverplichtingen (deel van de eindejaarsuitkering, nog te ontvangen vakantiegeld enzovoort) en eventueel afhandeling van de bedrijfsspaarregeling(en). 49 Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet de aan de werknemer ter beschikking gestelde auto worden ingeleverd; andere bedrijfseigendommen moeten aan de werkgever worden teruggegeven. 50 Bij het overlijden van de werknemer eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege en de werkgever is verplicht een overlijdensuitkering aan de erfgenamen te doen. 20 Basiskennis Loonadministratie 2011 uitwerkingen

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Loonheffingen niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar met mbo 3) Versie

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 4 Loonbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1 Ontwerp binnenwerk

Nadere informatie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Moduleonderdelen Payroll Geldig 2014 Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Diplomalijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 0.1. Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Loonadministratie

Diplomalijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 0.1. Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Loonadministratie Diplomalijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 0.1 Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Loonadministratie Geldig Vanaf 01-01-2015 Vastgesteld December 2013 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Loonheffingen niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar met mbo 3) Versie

Nadere informatie

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 pr-pvd-11.004 februari 2011 1 Het examenprogramma omvat twee onderdelen: 1. Loonadministratie (pagina 3) 2. Arbeidsrecht

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 12 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen opgaven Loonheffingen

Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen opgaven Loonheffingen Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen opgaven Loonheffingen Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen opgaven Loonheffingen John Oomen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2016 ISBN 978 90 5752 xxx x /

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 pr-pvd-10.070 oktober 2010 1 Wijzigingen ten opzichte van het vorige examenprogramma. Dit examenprogramma

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/ module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/ module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/2016 - module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Examenopgave 1 1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

A. Loonheffingsverplichtingen

A. Loonheffingsverplichtingen Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loonheffingsregelingen K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden,

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG Datum 27 februari 2015 Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Paragraaf 1.1. Paragraaf 1.2

Paragraaf 1.1. Paragraaf 1.2 Paragraaf 1.1 Er bestaat een gezagsverhouding, er wordt loon betaald, het gaat om persoonlijk verrichte arbeid en die wordt gedurende een zekere tijd verricht. 1. Onjuist; als er sprake is van een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) Eamen Loonheffingen niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-0 Geldig vanaf 01-09-16 Vastgesteld

Nadere informatie

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2017

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2017 KERNBOEKJE Salarisadministratie 2017 Kenniscentrum Wet- & Regelgeving ADP Nederland B.V. Vakmedianet Deventer Ontwerp omslag: de Handlangers Ontwerp binnenwerk: Helfrich ontwerpbureau BNO ISBN 978 946276

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Loonheffingen niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Loonheffingen niveau 5 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Loonheffingen niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf 01-09-16 Vastgesteld

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

Arbeidsrecht. Antwoorden en uitwerkingen examenopgaven en proefexamens. Editie 2012. H.W.P. van Pelt. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Arbeidsrecht. Antwoorden en uitwerkingen examenopgaven en proefexamens. Editie 2012. H.W.P. van Pelt. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Arbeidsrecht Antwoorden en uitwerkingen examenopgaven en proefexamens Editie 2012 H.W.P. van Pelt Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2016

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2016 KERNBOEKJE Salarisadministratie 2016 Kenniscentrum Wet- & Regelgeving ADP Nederland B.V. Vakmedianet Deventer 9789462761032_BW_Kernboekje Salarisadministratie 2016_V2.indd 1 Grafische vormgeving: Helfrich

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2010

Belastingrecht voor het ho 2010 Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 2 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op januari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2010

Belastingrecht voor het ho 2010 Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Loonbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. CUMELA Nederland. Postbus RJ NIJKERK. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. CUMELA Nederland. Postbus RJ NIJKERK. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO CUMELA Nederland Postbus 1156 3861 RJ NIJKERK Datum 11 augustus 2014 Uw kenmerk Kenmerk Betreft

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Loonbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen 1 Ontwerp

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD ARNHEM Kennisgroep CAO Datum 31 januari 2017 Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst 1. Zorg voor een arbeidsovereenkomst Conflicten tussen werkgever en een nieuwe werknemer zijn te voorkomen door alle afspraken op papier te zetten en te

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau Loonadministratie Examenprogramma Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I VPS FS1 HBO Versie 1.0 Geldig vanaf

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten. 1.1. Wat zijn loonheffingen?... 3. 1.2. Wie is werknemer?... 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten. 1.1. Wat zijn loonheffingen?... 3. 1.2. Wie is werknemer?... 5 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn loonheffingen?.................................... 3 1.1.1. Loonbelasting.... 3 1.1.2. Premies volksverzekeringen.............................. 3 1.1.3.

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 1 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Datum 13

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Postbus 93002 2509 AA Den Haag Midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie