BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO PROCEDURE VAN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE RIVIERENLAND Ontwerper Zonesecretariaat Brandweerzone Rivierenland p/a Dijleweg Boom

2 Inhoudsopgave: I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN 4 I.4 PRIJSOPGAVE 5 I.5 KWALITATIEVE SELECTIE 5 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE 5 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE 6 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES 6 I.9 GESTANDDOENINGSTERMIJN 6 I.10 GUNNINGSCRITERIA 6 I.11 VARIANTEN 7 I.12 KEUZE VAN OFFERTE 7 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN 8 II.1 LEIDEND AMBTENAAR 8 II.2 BORGTOCHT 8 II.3 PRIJSHERZIENINGEN 8 II.4 LOOPTIJD 8 II.5 BETALINGSTERMIJN 9 III. TECHNISCHE BEPALINGEN 10 III.1 LOONADMINISTRATIE / SOCIAAL JURIDISCHE ONDERSTEUNING 10 III.2 SOFTWARE LOONADMINISTRATIE 10 III.3 HR SOFTWARE / MODULES 11 III.4 PRIJSZETTING 11 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 13 BIJLAGE B: INVENTARIS 15 BIJLAGE C: OVERZICHT DETAILPRIJZEN 17 2

3 Ontwerper: Naam: Zonesecretariaat Brandweerzone Rivierenland Adres: p/a Dijleweg Boom Contactpersoon: François Van den Eynde Telefoon: 03/ Fax: 03/ Toepasselijke reglementering: 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). 3

4 I Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 08 januari 1996 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: loonadministratie en het personeelsbeheer ondersteund door een dienstverrichter / full service secretariaat RSZPPO. Toelichting: Brandweerzone Rivierenland is een hulpverleningszone met als activiteit openbare orde en civiele veiligheid die werkzaam is in 19 gemeenten. De zone stelt ongeveer 800 personeelsleden (beroeps en vrijwilligers) te werk en heeft ca. 20 bestuursleden die recht hebben op een zitpenning. Als modern bedrijf zijn wij op zoek naar een partner die ons vanuit haar specifieke expertise in personeels- en loonadministratie en sociaal-juridische wetgeving kan assisteren, alsook de nodige moderne geïntegreerde software daarbij kan aanbieden, dit zowel in het domein van personeels- en loonadministratie als in het bredere domein van andere HR processen en opvolgingssystemen. Plaats van dienstverlening: Mechelen I.2 Identiteit van de opdrachtgever Brandweerzone Rivierenland p/a Grote Markt Mechelen I.3 Wijze van gunnen ALGEMENE OFFERTE AANVRAAG 4

5 I.4 Prijsopgave De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht. De gemengde opdracht is een opdracht waarvan de prijzen vastgesteld worden volgens de verschillende wijzen bepaald in de leden 2 tot 4 van artikel 86 van het koninklijk besluit van 8 januari I.5 Kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Zie bestek Technische bekwaamheid van de inschrijver vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Zie bestek I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte (bijlage A en aparte bijlagedocumenten) op in het Nederlands en vult de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier (bijlage B) en de overzichtslijst (bijlage C). Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gevolmachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. 5

6 I.7 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de referentie van het bestek ( BWZR/2014/socsec). Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding OFFERTE. Deze tweede omslag moet geadresseerd zijn aan: Brandweerzone Rivierenland François Van den Eynde - zonecoördinator p/a Dijleweg Boom De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op 15 SEPTEMBER 2014 om uur, hetzij bij gewoon of aangetekend schrijven, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. I.8 Opening van de offertes Er is geen publieke opening van de offertes I.9 Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste datum voor het indienen van de offertes. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht. Nr. Beschrijving Gewicht 1 PRIJS (volgens inventaris en overzichtslijst) 50% 2 VOLLEDIGHEID VAN DE AANGEBODEN DIENSTVERLENING MBT LOONVERWERKING EN HR-SOFTWARE 3 BESCHIKBAARHEID EN VOLLEDIGHEID HR SOFTWARE TER ONDERSTEUNING VAN DIVERSE HR PROCESSEN 40% 10% Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 6

7 De gunningscriteria worden vermeld in afnemende volgorde van belangrijkheid. De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver welke volgens de evaluatie van al deze criteria de voordeligste is. I.11 Varianten Er zijn geen vrije, verplichte of facultatieve varianten toegestaan. I.12 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. 7

8 II Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam + functie: de heer François Van den Eynde - zonecoördinator Adres: p/a Dijleweg Boom Telefoon: 03/ Fax: 03/ II.2 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (exclusief btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de voorlopige oplevering (tenzij er redenen zijn om de vrijgave van de borgtocht per gedeelte te regelen). De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden. De dienstverlener stuurt het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. II.3 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. II.4 Looptijd Voorziene begindatum van de diensten: 1 januari

9 II.5 Betalingstermijn De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt. Deze factuur geldt als schuldvordering. 9

10 III Technische bepalingen BRANDWEERZONE RIVIERENLAND is een hulpverleningszone met als activiteit openbare orde en civiele veiligheid die werkzaam is in 19 gemeenten. De zone stelt ongeveer 800 personeelsleden (beroeps en vrijwilligers) te werk en heeft ca. 20 bestuursleden die recht hebben op een zitpenning. Als modern bedrijf zijn wij op zoek naar een partner die het gebeuren rond de diverse thema s met betrekking tot personeelsbeheer en -administratie onder haar vleugels wil nemen. In aparte bijlages vindt u meer toelichting bij de gevraagde dienstverlening. III.1 Loonadministratie / sociaal juridische ondersteuning in volledige service vlotte, professionele personeels- en loonadministratie; sterk juridisch advies afgestemd op specifieke vraagstukken van BRANDWEERZONE RIVIERENLAND; vaste dossierbeheerder met vaste back-up en persoonlijk contact; snelheid en kwaliteit van ondersteunende dienstverlening in loonadministratie én sociaal-juridische advisering; Lonen Ref. Omschrijving 1 Maandelijkse berekening van de individuele lonen met vermelding van het jaarloon, het actief opdrachtpercentage, de geldelijke anciënniteit, de bruto bezoldiging, het belastbaar inkomen, de afhoudingen, de netto bezoldiging, de werkgeversbijdrage RSZ en informatie m.b.t. de eventuele haard- en standplaatsvergoeding 2 Maandelijkse opmaak van de individuele weddenuittreksels voor de personeelsleden 3 Maandelijkse afgifte van bankbestanden, beslag die in een elektronisch betaalsysteem ingelezen kunnen worden 4 Maandelijkse aanlevering van een boekingsbestand 5 In voorkomend geval de berekening van de verbrekingsvergoedingen 6 Het maandelijks verwerken van de premies, aangeleverd via een exportbestand vanuit beheerssoftware Abifire (of gelijkaardig) 7 Maandelijkse individuele berekening van de persoonlijke bijdrage op maaltijdcheques van de betreffende personeelsleden. 8 Simulatie bruto/netto loonkost Anciënniteitsbeheer 1 Vaststelling van de geldelijke en schaalanciënniteit per maand (bij wijziging) + collectief op jaarbasis 10

11 Vakantiegeld Ref. Omschrijving 1 Jaarlijkse berekening van het individueel vakantiegeld 2 Jaarlijkse opmaak van de individuele uittreksels m.b.t. het vakantiegeld voor de personeelsleden 3 In voorkomend geval de berekening van vakantiegeld uit dienst 4 In voorkomend geval de opmaak van de individuele uittreksel m.b.t. het vakantiegeld uit dienst voor de personeelsleden 5 In voorkomend geval de documenten die een personeelslid dat uit dienst gaat moet overhandigen aan zijn nieuwe werkgever m.bb.t. het vakantiegeld uit dienst. Eindejaarstoelage Ref. Omschrijving 1 Jaarlijkse berekening van de individuele eindejaarstoelage 2 Jaarlijkse opmaak van de individuele uittreksels m.b.t. het eindejaarstoelage voor de personeelsleden Begroting Ref. Omschrijving 1 Jaarlijkse opmaak van de personeelsbegroting Aangiftes Ref. Omschrijving 1 Pensioenkadaster (erkentelijkheidspremie) 2 Aangifte belastingen DMFAPPL 4 Belastingaangifte via Belcotax 5 Tijdig melden van onjuistheden m.b.t. dimona-aangiftes die aan het licht komen na crosscontroles Bedrijfsvoertuigen Ref. Omschrijving 1 Jaarlijkse berekening van het belastbaar voordeel m.b.t. eventuele bedrijfsvoertuigen 2 Per kwartaal de berekening van de solidariteitsbijdrage m.b.t. eventuele bedrijfsvoertuigen Jaarrekening Ref. Omschrijving 1 Jaarlijkse aflevering van de individuele afrekening 11

12 Fiscale fiches Ref. Omschrijving 1 Jaarlijkse opmaak en afgifte van de fiscale fiches Vakbondsattesten Ref. Omschrijving 1 Jaarlijkse opmaak en afgifte van de individuele vakbondsattesten Arbeidsongevallenverzekering Ref. Omschrijving 1 Aanleveren van de benodigde gegevens i.f.v. de premieberekening arbeidsongevallenverzekering Maandelijks opvraagbare rapporten In het kader van een goede informatie-uitwisseling kan het gebeuren dat er maandelijks specifieke rapporten moeten worden aangeleverd. Dit moet zowel in pdf als xls formaat mogelijk zijn. Ref. Omschrijving 1 overzicht tewerkstellingscoëfficiënt 2 personeelsbezetting 3 personeelsbezetting ABB 4 overzicht activiteiten 5 vakbondsbijdrageplichtigen 6 personeelslijsten 7 personeelsfiches 8 overzicht uitbetaalde vergoedingen in bedragen of aantal uren 9 overzicht weddenverhogingen 10 kwartaalgegevens voor invullen formulieren ziektefonds 11 jaar- en kwartaalfiches 12 overzicht ingegeven bijkomende informatie of opmerkingen 13 overzicht beslagen 14 Specifiek samengesteld rapport van beschikbare inputvelden Juridische ondersteuning De dienstverrichter / het full service secretariaat RSZPPO geeft juridische ondersteuning inzake sociaal-juridische en arbeidsrechterlijke aangelegenheden, rekening houdend met het nieuwe statuut van de brandweer. 12

13 Conversie van bestaande gegevens De gegevens van de personeelsleden, geldend op 01/01/2015, zullen worden aangeleverd in Excel of via een andere drager. Het is de taak van de dienstverrichter / het full service secretariaat RSZPPO om deze gegevens te verwerken in het kader van het opstarten van het loondossier. 13

14 III.2 HR software / modules (optioneel) In een later fase overweegt Brandweerzone Rivierenland de aanschaf van HR software die geïntegreerd is met eventuele software voor tijdsregistratie. Met integratie bedoelen we dat afwezigheden vanuit de tijdsregistratie gemakkelijk kunnen worden opgeladen in de HR software voor verdere bewerking of als basis kan dienen voor de loonadministratie. Optimaal worden personeelsleden die ingevoerd worden in het HR pakket eveneens beschikbaar in de toepassing van de tijdsregistratie. Het is belangrijk dat de dienstverrichter of het full-service secretariaat RSZPPO dit eveneens kan aanbieden. De inschrijver dient de mogelijkheden van de software en de mogelijke integratie met een systeem voor tijdsregistratie te omschrijven in zijn antwoord. De inschrijver dient eveneens een beschrijving te geven van de mogelijkheden en modules van zijn software, rekening houdend met de hieronder gevraagde functionaliteiten. bewezen software met ondersteuning voor diverse HR processen, geïntegreerd met de loonmotor van het full service secretariaat. ruime waaier aan HR modules in het kader van vorming, werving en selectie, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken, loonverwerking,, self-service / hr-portaal voor medewerkers en leidinggevenden voor: o het raadplegen en aanpassen van eigen gegevens o het raadplegen van de digitale loonfiche o het aanvragen en goedkeuren van vrije opleiding of aanvragen uit een opleidingscatalogus o het deelnemen aan de processen van planning, functionering en evaluatie. rechtentoekenning voor verschillende niveaus van gebruikers (personeelsmedewerker leidinggevende personeelslid); dynamische rapportengenerator (flexibel op maat zelf te hanteren als gebruiker, na het volgen van de nodige opleiding); De inschrijver dient eveneens 3 referenties op te geven van klanten uit de sector van lokale besturen die gebruik maken van het aangeboden HR software pakket en waarvan minstens één met een integratie met een leverancier voor tijdsregistratie. De inschrijver houdt in de prijsopgave rekening met de kostprijs van de basismodule, nodig voor de invoer van de gegevens die nodig zijn voor het voeren van een correctie loonadministratie. Overige modules mogen optioneel vermeld worden in een gedetailleerde prijsopgave. 14

15 III.3 Optionele dienstverlening 3.1 Eénmalige dienstverlening met betrekking tot de opstart van de brandweerzone Het spreekt voor zich dat de inwerkingtreding van het nieuwe statuut en de daarbij horende brandweerzone extra éénmalige taken met zich meebrengt. Wij verwachten dat de dienstverrichter / het full service secretariaat RSZPPO de nodige ondersteuning kan bieden met betrekking tot onderstaande topics: Overzetten van oude en opstellen van nieuwe arbeidsovereenkomsten De opmaak van de personeelsdossiers (ontbinden vrijwilligersovereenkomsten, inschaling in nieuwe schalen, overdracht overuren, ) Dimona-aangifte De opmaak van een eigen administratief en geldelijk statuut De inschrijver beschrijft zijn dienstverlening en bijhorende kostprijs. 3.2 Permanente dienstverlening Het detacheren van een administratieve personeelsmedewerker die instaat voor het registreren van de verschillende gegevens, nodig voor het voeren van een personeelsadministratie Aangifte en opvolgen van sociale documenten (papier en/of elektronisch) o Ziekte-attesten o Arbeidsongeval o Loopbaanonderbreking o C4 Andere taken personeelsdienst (administratief beheer ter plaatse) o Opstellen van arbeidsovereenkomsten o Verlofaanvragen o Opvolgen maaltijdcheques, fietsvergoeding, o Dimona-aangiften o Verzekeringen (arbeidsongevallen, wagens, gezondheidszorg, ) o In orde maken van gegevens nodig voor correcte loonverwerking o Beheren van personeelsgegevens (kind ten laste, gehuwd, ) 15

16 III.4 Prijszetting Uw prijszetting moet minimaal onderstaande elementen bevatten om een prijsvergelijking ten gronde te kunnen doorvoeren. De opgegeven aantallen zijn vermoedelijke aantallen. De kolom frequentie is het vermoedelijk aantal keren de gevraagde dienstverlening op jaarbasis zal plaatsvinden. De kolom aantal eenheden per frequentie is het vermoedelijk aantal opgenomen werknemers / medewerkers die per frequentie zal aangevraagd worden De eenheidsprijs is de kostprijs per eenheid Het totaal wordt verkregen door de frequentie te vermenigvuldigen met het aantal eenheden per frequentie en de opgegeven eenheidsprijs Loonadministratie / sociaal juridische ondersteuning in volledige service Jaarlijks nr omschrijving eenheid freque aantal eenheden ntie per frequentie 1 Loonberekening beroepsbrandweer per berekening Premieberekening beroepsbrandweer per berekening Premieberekening vrijwilligers en per berekening ambulanciers 4 Berekening zitpenning per berekening Correcties (indien oorzaak niet bij per berekening sociaal secretariaat, < 2 jaar) 6 Correcties (indien oorzaak niet bij per berekening sociaal secretariaat, >= 2 jaar) 7 Voorschotten (indien vast bedrag) per berekening Berekening eigen bijdrage per berekening maaltijdcheques 9 Berekening vakantiegeld per berekening Berekening vakantiegeld uit dienst per berekening Berekening verbrekingsvergoeding per berekening Berekening per berekening eindejaarspremie/eindejaarstoelage 13 Berekening loonbeslag per berekening Berekening belastbaar voordeel per berekening 12 5 bedrijfsvoertuigen 15 Berekening solidariteitsbijdrage per berekening 4 5 bedrijfsvoertuigen 16 Aangifte pensioenkadaster per aangifte 12 1 (erkentelijkheidspremie) 17 Aangifte belastingen 274 per aangifte Aangifte DMFAPPL per aangifte Aangifte achterstallen DMFAPPL per aangifte Belastingaangifte via Belcotax per aangifte Loonbon individueel onder enveloppe per loonbon Individuele loonsimulaties per simulatie Juridisch advies bij dagdagelijks per uur 1 26 sociaal juridische vraagstukken 24 Verwerking doelgroepvermindering per kwartaal Aanleveren boekingsbestand per maand Aanleveren betalingsbestand per maand Aanleveren beslagbestand per maand Opzeg - extra dossierkosten per uit dienst per uitdienst 1 10 eenheid sprijs tot aal 16

17 29 Indienst - extra dossierkosten per in per indienst 1 10 dienst 30 Individuele rekening per individuele rekening 31 Duplicaat per duplicaat Aanleveren van het personeelsbudget per berekening TOTAAL Éénmalig nr omschrijving eenheid eenheidsprijs totaal 33 Opstartkosten loondossier (weddetesten, afspraken, conversie data, ) forfait TOTAAL HR software / modules (optioneel) Jaarlijks nr omschrijving eenheid Onderhoud / gebruiksrecht software voor 800 personeelsleden (helpdesk, onderhoud en updates) Onderhoud / gebruiksrecht software voor 800 personeelsleden (helpdesk, onderhoud en updates) TOTAAL per personeelslid forfait eenheidspri js tota al Eenmalig nr omschrijving eenheid 36 Aanschaf software voor 800 personeelsleden (inclusief database en andere ondersteunende software) per personeelslid 37 Aanschaf software voor 800 personeelsleden (inclusief database en andere ondersteunende software) forfait 38 Implementatie, documentatie en opleiding globaal TOTAAL eenheids prijs tota al Optionele dienstverlening Jaarlijks nr omschrijving eenheid 39 Specifieke juridische ondersteuning per uur 40 Detachering personeelsmedewerker per uur TOTAAL eenheidspri js tota al Eenmalig nr omschrijving eenheid 41 Éénmalige administratieve dienstverlening bij opstart per uur eenheids prijs tota al 17

18 42 Eenmalige juridische dienstverlening bij opstart per uur TOTAAL BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT Procedure nog te bepalen Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Vennootschap De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt). Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 18

19 VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen de som van: (in cijfers, exclusief btw)... (in letters, exclusief btw) Algemene inlichtingen Inschrijvingsnummer bij de RSZ.: B.T.W. nummer (alleen in België): Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Attesten Bij deze offerte voeg ik of voegen wij: In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Zie bestek Zie bestek Bij de offerte te voegen documenten De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. Gedaan te... op... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 99 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is 19

20 BIJLAGE B : INVENTARIS LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. TOTALE OPTELSOM AAN KOSTEN - opstartjaar 2015 EHP. in cijfers excl. BTW Eenheidsprijs in letters excl. BTW Totaal BTW excl. 1 2 Jaarlijkse kostprijs loonverwerking en juridische ondersteuning 800 personeelsleden FH st 1 Eenmalige opstartkosten dossier loonverwerking en juridische ondersteuning 800 personeelsleden FH st 1 3 Jaarlijkse kostprijs HR software FH st 1 4 Eenmalige opstartkosten HR software (installatie, parametrisatie en opleiding) FH st 1 Totaal exclusief BTW: BTW 21%: Totaal inclusief BTW: De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden. Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. Te... de... Functie:...

21 Naam en voornaam:... Handtekening: 21

22 BIJLAGE C : OVERZICHT DETAILPRIJZEN Overzicht detail kosten loonadministratie eenheidsprijs 1 Loonberekening werknemers - prijs per werknemer/per maand 2 Loonberekening bestuurders prijs - per bestuurder/per berekening 3 Correcties (indien oorzaak niet bij sociaal secretariaat) 4 Voorschotten (indien vast bedrag) 5 Maaltijdcheques - kost per maand 6 Berekening vakantiegeld - prijs per werknemer/per berekening 7 Berekening eindejaarspremie - prijs per werknemer/per berekening 8 Berekening loonbeslag - prijs per loonbeslag/berekening 9 Berekening contractbreuk - prijs per berekening 10 Herverdeling sociale lasten 11 Tewerkstellingsadministratie 12 Patronale groepsverzekering - forfaitair tarief per jaar 13 Jaarafsluiting (sociale balans, loonlastenattesten, ) per juridische identiteit 14 e-gov bijdrage 15 Toegang digitaal platform 16 DIMONA aangifte - prijs per aangifte 17 Aangifte DMFA, BV 18 Bijzonder juridisch advies - prijs per uur 19 Loonbon individueel onder enveloppe - prijs per enveloppe + postzegeltarief 20 Maandelijkse verwerking RSZ vermindering - prijs per dossier / per kwartaal 21 Toegang aan werknemers tot elektronische loonbon - prijs per werknemer/per maand 22 Opmaak en verzending elektronische ASR voor werkloosheid - prijs per aangifte 23 Sociale wetten - forfaitaire prijs per jaar 24 Loonsimulaties - prijs per simulatie 25 Opzeg - extra dossierkosten per uit dienst 26 Model-documenten - forfaitaire prijs per jaar 27 Statuut? 28 Individuele rekening - prijs per individuele rekening 29 Duplicaat individuele rekening op papier - prijs per individuele rekening 30 Originele sociale balans - forfaitaire prijs per dossier 31 Duplicaat fiche 281.xx op papier - prijs per duplicaat 32 Administratie educatief verlof (per schooljaar/dossier) - prijs per dossier 33 Loonsopvolging (bij afwijking op barema's) - prijs per werknemer/maand

23 OVERZICHT DETAIL KOSTEN SOFTWARE GEBRUIK eenheidsprijs 34 Eerste users - prijs per user/per maand 35 Tweede user en navolgende - prijs per user/per maand 36 Onderhoudskost: helpdesk, onderhoud en update - forfaitair bedrag per jaar 37 Hostingkost - prijs per jaar 23

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2012_1593

Bestek nummer GAC_2012_1593 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2012_1593 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen

Nadere informatie

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE DIENSTEN D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Dienst lokale economie Mijnschoolstraat 88 te 3580

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP CLUSTER FACILITY,CLUSTER LEREN, GEZIN EN SAMENLEVING EN POLITIEZONE AALST 5440. AANKOOP VAN KANTOORMATERIAAL

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK 14/005 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK 14/005 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK 14/005 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor het ontwikkelen van een softwaretool Antiwitwas Offerteaanvraag BIV Goedgekeurd door de Nationale Raad

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Oproep tot kandidatuurstelling VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle IT-activiteiten van Haviland voor een periode van vier jaar. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie