Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer"

Transcriptie

1 Natuurmeting op Kaart Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 Leeswijzer 3 1 Resultaten verwerving 4 2 Resultaten inrichting 8 3 Resultaten beheer 10 4 NOK-kaarten Vergelijking met voorgaande jaren 22 Bronnen 24 Bijlage: Begrippenkader 26 Bijlage: Natte Natuur 28 Colofon 29 1

4 Natuurmeting op Kaart Peildatum Inleiding In deze rapportage Natuurmeting op Kaart (NOK) wordt de stand van zaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de gebieden voor de Recreatie om de Stad (Rods) op 1 januari 2014 weergegeven. De jaarlijkse Natuurmeting op Kaart is in het leven geroepen bij de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in 2007, vanuit de behoefte om de afspraken die provincies met het rijk hebben gemaakt over de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur te kunnen volgen. Na een nulmeting per 1 januari 2007 zijn er vier voortgangsrapportages uitgebracht over stand van de EHS en de RodS respectievelijk per 1 januari 2010, 2011, 2012 en Het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur van september 2011 en het aanvullende Natuurpact van september 2013 met het kabinet Rutte II geven de kaders van deze natuurmeting per 1 januari Al met de beëindiging van de ILG-bestuursovereenkomsten in november 2012 en de wijziging van de Wet Inrichting Landelijk Gebied waren de uitgangspunten waarop deze natuurmetingen zijn gebaseerd komen te vervallen. De provincies brengen nu, mede in het licht van de door hen uitgevoerde herijking van de EHS en de afspraken over de inzet van grond voor de financiering van de realisatie van de overeengekomen doelen, een rapportage uit met de stand per 1 januari Ten opzichte van de voorgaande rapportage zijn de uitgangspunten niet veranderd, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn. De ontwikkelde systematiek van NOK heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de besprekingen tussen rijk en provincies over de voortgang van de EHS, aan de rapportage aan Provinciale Staten en aan de op deze rapportage gebaseerde informatie aan de Tweede Kamer. Vanaf het komende jaar wordt deze systematiek vervangen door een robuuste werkwijze die aansluit op het door provincies ontwikkelde Informatiemodel Natuur (IMNa). Een en ander kan leiden tot aanpassingen in terminologie om de systematiek toekomstbestendiger te maken. Op die wijze kan ook rekening worden gehouden met nieuwe wensen, zoals tussentijdse evaluaties en specifieke informatie op provinciaal niveau. In het kader van het Natuurpact is de term NatuurNetwerk Nederland geïntroduceerd als opvolger van de EHS. Vanaf de rapportage over het jaar 2014 zal de term NatuurNetwerk Nederland (NNN) gebruikt worden. 2

5 Leeswijzer De voorliggende rapportage is in opdracht van het IPO opgesteld door DLG en RVO.nl, in afstemming met provincies en het ministerie van EZ. Dit rapport beschrijft op hoofdlijnen de landelijke werkwijze voor NOK2014 en bevat de samenvatting van de resultaten. De provinciale rapportages zijn niet opgenomen. De resultaten van NOK 2014 voor EHS en Rods worden in tabelvorm weergegeven, ingedeeld naar Verwerving in hoofdstuk 1, Inrichting in hoofdstuk 2 en Beheer in hoofdstuk 3. De nummering van de kolommen in de tabellen is niet veranderd, maar omwille van de vergelijkbaarheid hetzelfde gehouden als in de voorgaande rapportages. Per doel wordt zowel de landelijke als de provinciale realisatie van de EHS en Rods gepresenteerd. In hoofdstuk 4 wordt een vergelijking gemaakt van de realisatie van EHS en Rods tussen 2011, 2013 en Hoofdstuk 4 laat twee NOK-kaarten zien met op de eerste kaart de realisatie van de natuur binnen de EHS en op de tweede kaart de natuur op het land binnen en buiten de EHS. Het begrippenkader is opgenomen in de bijlage. De kaartgegevens zijn ontsloten voor overige gebruikers (via Arc GIS Explorer en Google Earth) en voor GIS-gebruikers via het Portaal Natuur en Landschap en de service Publieke Dienstverlening op Kaart. 3

6 Natuurmeting op Kaart Peildatum Resultaten verwerving In onderstaande tabellen zijn per provincie en landelijk de verworven gronden in hectares weergegeven die ten behoeve van EHS en RodS op peildatum 1 januari 2014 zijn verworven. Op basis van de begrenzing die door provincies bestuurlijk is vastgesteld per De provincies hebben hun EHSbegrenzing herijkt. s zijn verschillend om gegaan met de begrenzing. Dit heeft effecten op de realisatiecijfers, die in de NOK zijn opgenomen. In onderstaande tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen gronden, die in bezit zijn van de terreinbeheerder en gronden die in bezit zijn van BBL, maar wel binnen de concrete begrenzing van de EHS of RodS liggen. Gronden, die door functieverandering voor EHS onttrokken worden aan de landbouw, worden als verworven beschouwd. Tabel 1.1 Samenvattende tabel Verwerving nieuwe EHS (inclusief NURG) 1 2. In bezit van terreinbeheerder 3. BBL-bezit binnen begrenzing 4. Functieverandering 5. Totaal verworven (2+3+4) Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal In Tabel 1.1 is een totaaloverzicht gegeven van de oppervlakte die in de EHS is verworven. Per 1 januari 2014 is hectare verworven. De tabellen 1.2 t/m 1.4 geven binnen de totale EHS de verwerving aan van Maaswerken, NURG en de Zuidwestelijke Delta. 4 1 Exclusief Zuidwestelijke delta, omdat deze gedeeltelijk binnen de EHS-begrenzing ligt. 2 Dit is inclusief 780 ha verworven binnen het (voormalig) plangebied Oostvaarderswold. Deze hectares zullen in het kader van het provinciale programma Nieuwe Natuur elders in de provincie worden ingezet.

7 Tabel 1.2 Verwerving Maaswerken (betreft: Grensmaas en Zandmaas fase 1 en 2) 2. In bezit van terreinbeheerder 3. BBL-bezit binnen begrenzing 4. Functieverandering 5. Totaal verworven (2+3+4) Limburg In Tabel 1.1 is een totaaloverzicht gegeven van de oppervlakte die in de EHS is verworven. Per 1 januari 2014 is hectare verworven. De tabellen 1.2 t/m 1.4 geven binnen de totale EHS de verwerving aan van Maaswerken, NURG en de Zuidwestelijke Delta. Tabel 1.3 Verwerving NURG 2. In bezit van terreinbeheerder 3. BBL-bezit binnen begrenzing 4. Functieverandering 5. Totaal verworven (2+3+4) Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Noord-Brabant Totaal Tabel 1.4 Verwerving Zuidwestelijke Delta 4 2. In bezit van terreinbeheerder 3. BBL-bezit binnen begrenzing 4. Functieverandering 5. Totaal verworven (2+3+4) Verwerving Zuidwestelijke Delta In de Maaswerken (Grensmaas, Zandmaas fase 1 en 2) is 731 hectare verworven (tabel 1.2). Ten behoeve van NURG is hectare verworven (tabel 1.3) en in de Zuidwestelijke Delta hectare (tabel 1.4). 3 Dit is voor Gelderland inclusief 300 hectare door ontgrondingen die gedeeltelijk nog gerealiseerd moet worden. 4 Zuidwestelijke Delta in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 5

8 Natuurmeting op Kaart 6 Peildatum

9 Tabel 1.5 Verwerving Recreatie om de Stad (RodS) 2. In bezit van terreinbeheerder 3. BBL-bezit binnen begrenzing 5. Totaal verworven (2+3+4) Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Totaal In totaal is hectare verworven ten behoeve van RodS. Tabel 1.6 BBL-bezit buiten begrenzing EHS/RodS EHS/RodS NURG Groningen 642 Fryslân Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland 113 Zuid-Holland Zeeland 781 Noord-Brabant Limburg Totaal In de tabel 1.6 is het BBL-bezit buiten de begrenzing van de EHS en RodS weergegeven. Uit de tabel blijkt dat het BBL-bezit buiten de begrenzing hectares bedraagt en 462 hectare ten behoeve van NURG. 7

10 Natuurmeting op Kaart Peildatum Resultaten inrichting In onderstaande tabellen is per provincie en landelijk de oppervlakte weergegeven, die ten behoeve van EHS en RodS op peildatum is ingericht, ongeacht type financiering. In elke tabel is de oppervlakte, die fysiek onderhanden is ( schop in de grond ), opgenomen. De kolom functieverandering geeft het aantal hectares inrichting aan, waar functieverandering aan vooraf ging. Tabel 2.1 Samenvattende tabel Inrichting nieuwe EHS 2. Ingericht 3. Functieverandering 4. Totaal fysiek ingericht (2+3) 6. Fysiek onderhanden Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal In bovenstaande tabel is een totaaloverzicht gegeven van de ingerichte gronden binnen de EHS. Per 1 januari 2014 is hectare ingericht. En hectare is fysiek onderhanden. De tabellen 2.2 t/m 2.4 geven binnen de totale EHS de inrichting aan van Maaswerken, NURG en de Zuidwestelijk Delta. 8

11 Tabel 2.2 Inrichting Maaswerken (betreft Grensmaas en Zandmaas fase 1 en 2) 2. Ingericht 3. Functieverandering 4. Totaal fysiek ingericht (2+3) 6. Fysiek onderhanden Limburg Tabel 2.3 Inrichting NURG 2. Ingericht 3. Functieverandering 4. Totaal fysiek ingericht (2+3) 6. Fysiek onderhanden Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Noord-Brabant Totaal Tabel 2.4 Inrichting Zuidwestelijke Delta 6 2. Ingericht 3. Functieverandering 4. Totaal fysiek ingericht (2+3) 6. Fysiek onderhanden Inrichting na verwerving Kwaliteitsimpuls In de Maaswerken is 20 hectare ingericht (tabel 2.2). Ten behoeve van NURG is hectare ingericht en hectare is fysiek onderhanden. In de Zuidwestelijke Delta is in totaal hectare ingericht c.q. van een kwaliteitsimpuls voorzien. Tabel 2.5 Inrichting Recreatie om de Stad (RodS) 2. Ingericht 6. Fysiek onderhanden Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Totaal In totaal is hectare RodS ingericht en 957 hectare fysiek onderhanden. 5 Dit is voor Gelderland inclusief 300 hectare door ontgrondingen die gedeeltelijk nog gerealiseerd moet worden. 6 Zuidwestelijke Delta in Zuid-Holland en Noord Brabant 9 7 Betreft kwaliteitsimpuls ingerichte gronden

12 Natuurmeting op Kaart Peildatum Resultaten beheer In onderstaande tabellen is per provincie en landelijk de oppervlakte in ha s weergegeven, die aan EHS en RodS op peildatum 1 januari 2014 in beheer is. Hierbij is aangegeven via welke beheercategorie het beheer wordt uitgevoerd: Staatsbosbeheer, particulier of agrarisch. Tabel 3.1 Samenvattende tabel Beheer Nieuwe EHS (ha); inclusief Maaswerken, NURG, Natte Natuur en Beheergebied Staatsbosbeheer door terreinbeherende organisaties na functieverandering door overige beheerders Agrarisch Totaal in beheer ( ) Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal In totaal is hectare Nieuwe EHS in beheer. Tevens geeft tabel 3.1 inzicht in de realisatie van beheer na functieverandering en het agrarisch in de Nieuwe EHS. Tabel 3.2 Beheer EHS - Maaswerken (ha); betreft Grensmaas en Zandmaas fase 1 en Staatsbosbeheer door terreinbeherende organisaties na functieverandering door overige beheerders Totaal in beheer ( ) Limburg

13 Tabel 3.3 Beheer EHS - Nieuwe Natuur NURG (ha) Staatsbosbeheer door terreinbeherende organisaties na functieverandering door overige beheerders Totaal in beheer ( ) Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Noord-Brabant Totaal In de Maaswerken is 150 ha in beheer (zie tabel 3.2). Uit tabel 3.3 blijkt dat ha NURG in beheer is. Tabel 3.4 Beheer Bestaande EHS Op t Land (ha) Staatsbosbeheer door terreinbeherende organisaties door overige beheerders Totaal in beheer (2+3+5) Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal Uit tabel 3.4 blijkt dat in totaal ruim ha van de Bestaande EHS Op t Land in beheer is met een provinciale of rijkssubsidie voor dan wel via de rijksbijdrage voor Staatsbosbeheer. 11

14 Natuurmeting op Kaart Peildatum Tabel 3.5 Beheer binnen EHS Op t Land (ha) Staatsbosbeheer door terreinbeherende organisaties door overige beheerders Agrarisch Totaal in beheer ( ) Fryslân Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Groningen Utrecht Noord-Holland Totaal 2014 Tabel 3.5 is een optelling van tabel 3.1 en 3.4 en geeft daarmee het totaal aan hectares weer dat in de EHS in beheer is. Uit tabel 3.5 blijkt dat in ruim ha van de EHS Op t Land in beheer is met een provinciale of rijkssubsidie voor dan wel via de rijksbijdrage voor Staatsbosbeheer. 12

15 Tabel 3.6 Beheer Natuur buiten EHS Op t Land (ha) Staatsbosbeheer door terreinbeherende organisaties door overige beheerders Agrarisch Totaal in beheer ( ) Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant Limburg Gelderland Utrecht Zeeland Totaal 2014 Het gesubsidieerde beheer van Natuur buiten de EHS bedraagt hectare, dit is inclusief het (gesubsidieerde) agrarisch. 13

16 Natuurmeting op Kaart Peildatum Tabel 3.7 Beheer Natuur in Noordzee en Grote Wateren (ha) Staatsbosbeheer Totaal in beheer (2+8) Groningen Fryslân Drenthe 0 Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg 0 Totaal Het beheer van natuur in de Noordzee en Grote Wateren bedraagt ruim hectare. Tabel 3.8 Beheer binnen en buiten EHS en Beheer in Noordzee en Grote Wateren (ha) Staatsbosbeheer Agrarisch Totaal in beheer (2+8+6) Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal

17 In tabel 3.8 is een samenvattende tabel van binnen en buiten de EHS. De gegevens uit tabel 3.5, 3.6 en 3.7 zijn opgeteld. In Nederland is ruim hectare in gesubsidieerd beheer per 1 januari Tabel 3.9 Ganzengedooggebied (ha) 6 SAN Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant 883 Limburg Totaal Per 1 januari 2014 is bijna ha ganzengedooggebied gerealiseerd door het afsluiten van pakketten agrarisch voor ganzen. Tabel 3.10 Beheer RodS (ha) 2 2a 2b 7 Staatsbosbeheer Recreatieschappen Beheer door derden 8 Totaal in beheer (2+2a+2b) Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Totaal Per 1 januari 2014 is ha RodS in beheer. 15

18 Natuurmeting op Kaart Peildatum Tabel 3.11 Beheer landschap (ha) Staatsbosbeheer landschap landschapsbeheer in natuurterreinen Agrarisch landschapsbeheer Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal Het beheer door Staatsbosbeheer van gronden voor landschap bedraagt ha. Uit de tabel blijkt dat op 1 januari 2014 voor ha aan landschapspakketten door particulieren en agrariërs zijn afgesloten. 16

19 4 NOK-kaarten 2013 Per provincie en per fase (begrenzing, verwerving, intrichting en beheer) zijn kaarten gemaakt. In het midden van deze rapportage is de landelijke kaart opgenomen waarin de begrenzing en voortgang van EHS en agrarisch is opgenomen. 8 Betreft beheer door Natuurmonumenten, provinciale landschappen, provincies, gemeenten, particulieren en Wereldnatuurfonds. 17

20

21

22

23

24 Natuurmeting op Kaart Peildatum Vergelijking met voorgaande jaren In dit hoofdstuk is een vergelijking gemaakt van de realisatie van EHS en RodS per 1 januari 2013 met de realisatie per 1 januari 2011 en 1 januari 2012 in hectares. Tabel 5.1 Vergelijking Verwerving EHS en RodS realisatie 2011, 2013 en 2014 Vergelijking Totaal nieuwe EHS waarvan: Maaswerken NURG Zuidwestelijke delta RodS Tabel 5.2 Vergelijk Inrichting EHS en RodS realisatie 2011, 2013 en 2014 Vergelijking Totaal nieuwe EHS waarvan: Maaswerken NURG Zuidwestelijke delta-inrichting Zuidwestelijke delta-kwaliteitsimpuls RodS In de laatste kolom in de tabellen 4.1 en 4.2 is de voortgang van de realisatie opgenomen. Uit de tabellen blijkt dat sinds hectare EHS is verworven en hectare EHS is ingericht. Voor wat betreft RodS is sinds hectare verworven en 470 hectare ingericht. De terugval in verworven gronden binnen de EHS wordt met name veroorzaakt doordat provincie Brabant rapporteert over de Rijks EHS. Deze Rijks EHS is in Brabant fors kleiner dan de EHS voor herijking. De terugval (9 hectare) bij RodS kan verklaard worden door de RodS-begrenzing in Zuid-Holland die een herijkte RodS begrenzing betreft per En binnen de RodS begrenzing zoekgebied van Noord- Holland is grond verkocht. 22

25 Tabel 5.3 Beheer EHS, RodS en natuur overig- realisatie in het afgelopen jaar 0 Per Per Per Subtotaal Nieuwe EHS waarvan: Maaswerken NURG Zuid-Westelijke Delta Beheergebied Bestaande EHS Op t Land Natuur Noordzee en Grote Wateren Natuur buiten EHS Ganzengedooggebied RodS Landschapsbeheer Uit de tabel blijkt dat er het afgelopen jaar een kleine daling is binnen de Nieuwe EHS en een stijging buiten de EHS. Dit komt met name door de herijking van de EHS, bij het agrarisch beheer is dit verschil nog duidelijker zichtbaar. De stijging in de Zuidwestelijke Delta komt doordat in het cijfer van 2014 ook het Noord-Brabantse deel is opgenomen in de cijfers, dat was in 2011 en 2013 niet het geval. De daling van het ganzenbeheer is te wijden aan de afloop van de zesjarige overeenkomsten. 23

26 Natuurmeting op Kaart Peildatum Bronnen Voor het opstellen van de NOK 2014 is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: De rapporten Natuurmeting op kaart 2011 en Nadere informatie van de provincie over bestuurlijk bekrachtigde aanpassingen in begrenzingen binnen de provincie. Het AKR-bestand van het Kadaster met peildatum 1 januari 2014 met de eigendomsgegevens van de terreinbeherende organisaties. Het BEBIS-bestand van DLG met een peildatum 1 januari 2014 met de eigendomsgegevens van BBL. De gegevens over de fysieke inrichtingsstatus per 1 januari 2014 zijn afkomstig van de projectleiders bij DLG én de terreinbeherende organisaties. Bij hen is nagevraagd of de verworven gronden ingericht, niet ingericht of onderhanden zijn bij een aannemer. Het bestand van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland voor de hectares die via functieverandering verworven zijn en ingericht zijn. Het bestand van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland met de beheersubsidie in Nederland. Het bestand van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland met de beheerde natuurterreinen. Het bestand Geldersch landschap met de beheerde natuurterreinen. Het bestand Natuurmonumenten Gelderland met de beheerde natuurterreinen. 24

27 25

28 Natuurmeting op Kaart Peildatum Bijlage: Begrippenkader 26 Begrenzing nieuwe EHS Alle (agrarische) gronden die sinds 1975 in het kader van de RBON (Regeling Beheerovereenkomsten en natuurontwikkeling) zijn begrensd als reservaat of natuurontwikkelingsgebied en die tot (de afrekening ILG-bestuursovereenkomst) zijn verworven en ingericht als natuurgebied in het kader van de uitbreiding van de EHS met financiering vanuit SN2000 of de provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 2007 of provinciale SNL-regelingen (SKNL; Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap en SVNL; Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer). Alle (agrarische) gronden die door provincies op zijn vastgesteld en: Sinds 1975 in het kader van de Relatienota zijn begrensd als reservaat of natuurontwikkelingsgebied. In natuurgebiedsplannen of plannen zijn begrensd als nieuwe natuur of robuuste verbinding. Per zijn begrensd als nieuwe natuur of robuuste verbinding in het kader van provinciale regelingen. Zijn begrensd als projecten natte natuur in de Zuid-Hollandse Delta en in de Zandmaas. Zijn begrensd als projecten nieuwe natuur in het rivierengebied (NURG), in de Grensmaas en Zandmaas (Maaswerken). Begrenzing EHS Noordzee en Grote Wateren Alle terreinen, buiten de Begrenzing Nieuwe EHS, die liggen in de EHS Noordzee of EHS Grote Wateren met beheertype N01.01 (Zee en wad) of N04.04 (Afgesloten zeearm). Ook de wateren behorend tot het IJsselmeer, Markermeer Randmeren of het Zwarte Meer met beheertype N04.02 (Zoete Plas) of Kranswierwater (N04.01) behoren tot deze begrenzing. De Noordzee van Zuid-Holland is hier los aan toegevoegd. Referentie zijn de digitale plannen zoals deze zijn vastgelegd in IMNA (InformatieModel Natuur) in de laag Beheergebied (peildatum oktober 2012). Begrenzing Bestaande EHS Op t Land De door de provincies in de provinciale structuurvisies vastgestelde EHS met een beheertype in de plannen van oktober 2012 (vastgelegd in de laag Beheergebied uit IMNA oktober 2012) minus de overlap met de begrensde delen van de Nieuwe EHS minus de Begrenzing Noordzee en Grote Wateren. Begrenzing RodS Alle gronden die in november 2009 door Rijk en s zijn aangewezen als projecten Recreatie om de Stad en door provincies zijn begrensd. Verworven nieuwe EHS en RodS De gronden die bij de eindbeheerder in bezit zijn, die niet behoeven te worden verworven, maar wel binnen de begrenzing van de EHS vallen. De oppervlakte functieverandering op basis van de provinciale regelingen voor : de kwalitatieve verplichting voor functieverandering is gepasseerd bij de notaris (alleen nieuwe EHS). Het binnen de begrensde nieuwe EHS en RodS gelegen BBL-bezit. Ingerichte nieuwe EHS en RodS De gronden zijn ingericht conform de maatregelen die zijn opgenomen in het vastgestelde inrichtingsplan. Gronden, die niet behoeven te worden ingericht, maar wel onderdeel uitmaken van de EHS, worden geacht te zijn ingericht. Bij inrichting op basis van de provinciale regelingen voor geldt dat het besluit tot subsidievaststelling heeft plaatsgevonden.

29 Fysiek onderhanden nieuwe EHS en RodS De inrichting is aan de aannemer gegund, maar nog niet afgerond. Bij inrichting op basis van de provinciale regelingen voor geldt dat een subsidiebeschikking is afgegeven, maar de subsidievaststelling nog niet heeft plaatsgevonden. Beheer nieuwe EHS, Bestaande EHS en RodS Alle percelen binnen de begrensde nieuwe EHS (concreet of zoekgebied), Bestaande EHS en RodS, die in beheer zijn bij terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of een van de Provinciale Landschappen) of particulieren (waaronder gemeenten en recreatieschappen); het volledige juridische proces van overdracht is hierbij afgerond (Staatsbosbeheer en recreatieschappen) dan wel de subsidiebeschikking is afgegeven (ondermeer terreinbeherende organisaties en particulieren). Een oppervlakte, die in beheer is, is niet per definitie reeds (volledig) ingericht voor het beoogde natuurdoel of recreatiedoel. Voor verwerving en inrichting geldt: eenmaal gerealiseerd blijft gerealiseerd. Voor beheer is dit anders: doordat een belangrijk deel van beheer wordt gerealiseerd via vrijwillig afgesloten subsidies, kunnen er steeds nieuwe hectares/percelen bijkomen en reeds gerealiseerde weer afvallen, door beëindiging van de subsidie. Beheer EHS in de Noordzee en Grote Wateren Alle percelen binnen de Begrenzing Noordzee en Grote Wateren, die in beheer zijn bij terreinbeherende organisaties of particulieren; het volledige juridische proces van subsidietoewijzing op basis van de provinciale regelingen voor is hierbij afgerond. Beheer Natuur buiten de EHS Alle percelen buiten de Begrenzing nieuwe EHS, Begrenzing Bestaande EHS Op t Land of Begrenzing EHS Noordzee en Grote Wateren, die in beheer zijn bij terreinbeherende organisaties, particulieren of agrariërs; het volledige juridische proces van subsidietoewijzing op basis van de provinciale regelingen voor is hierbij afgerond. Beheer landschap Alle percelen, die door Staatsbosbeheer worden beheerd ten behoeve van landschap. Alle percelen, waarvoor in het kader van de provinciale regelingen voor of landschapspakketten zijn afgesloten. Agrarisch Natuurbeheer Alle percelen, die in beheer zijn bij agrariërs voor het realiseren van natuurdoelen en/of ganzengedooggebieden; het volledige juridische proces van subsidietoewijzing op basis van de provinciale regelingen voor is hierbij afgerond. Het agrarisch binnen EHS is bepaald door een optelling van de terreinen die in beheer zijn en liggen binnen de Begrenzing Bestaande EHS Op t Land of de Begrenzing nieuwe EHS (niet zijnde zoekgebied). 27

30 Natuurmeting op Kaart Peildatum Bijlage: Natte Natuur De begrenzing van Natte Natuur is die van vorig jaar, door de herijking is deze komen te vervallen in de provinciale bestanden van De cijfers binnen deze oude begrenzing zijn verdeeld binnen en buiten de herijkte EHS grens. Beheer EHS- Natte Natuur begrenzing 2013 (ha) Staatsbosbeheer door terreinbeherende organisaties na functieverandering door overige beheerders Totaal in beheer ( ) Zuidwestelijke Delta (NH +NB) Totaal 2014 Beheer buiten EHS- Natte Natuur begrenzing 2013(ha) Staatsbosbeheer door terreinbeherende organisaties na functieverandering door overige beheerders Totaal in beheer ( ) Zuidwestelijke Delta (NH +NB) Totaal

31 Colofon Opdrachtgever: G. Beukema, Interprovinciaal Overleg (IPO) Gedelegeerd opdrachtgever: H. Cohen Stuart, BIJ12 Opdrachtnemers: Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Projectleider DLG: K.M. Gras-Zijlstra Projectleider RVO: A.J. Leenders - van Kampen Contactgegevens: Interprovinciaal overleg T: E: W: ipo.nl Dienst Landelijk Gebied E: W: dienstlandelijkgebied.nl Rijksdienst voor Ondernemend Nederland T: W: rvo.nl BIJ12-publicatienummer: 001 Fotografie: Johan Horst Kaartmateriaal: GIS competence Centre DLG Vormgeving: BUREAUBAS November

32

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2013 De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Inhoud Inleiding 2 1 Resultaten verwerving 4 2 Resultaten inrichting 6 3

Nadere informatie

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2012 De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2012 De voortgang van de Ecologische

Nadere informatie

Natuurmeting op kaart

Natuurmeting op kaart Natuurmeting op kaart Peildatum 1-1-2011 De realisatie van verwerving, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) Natuurmeting op kaart Peildatum 1-1-2011

Nadere informatie

Natuurmeting op kaart 2010

Natuurmeting op kaart 2010 Natuurmeting op kaart 2010 De realisatie van Ecologische HoofdStructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1-1-2010 De realisatie van Ecologische HoofdStructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS)

Nadere informatie

Taakstelling, realisatie en restanttaakstelling van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1/1/2007

Taakstelling, realisatie en restanttaakstelling van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1/1/2007 Taakstelling, realisatie en van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1/1/2007 Eindrapportage Nulmeting op Kaart (NOK) november 2009 Opgesteld in opdracht van het Overleg

Nadere informatie

Definities Voortgangsrapportages Natuur

Definities Voortgangsrapportages Natuur Definities Voortgangsrapportages Natuur Versie 26 november 2012 1. Inleiding Tot op heden werd de Natuurmeting Op Kaart (NOK) gebruikt om over de status van de natuur in Nederland (kwantiteit) te rapporteren.

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kaart 1: Realisatiekaart EHS 18 november 2009. Ruilgrond BBL-bezit buiten begrenzing EHS

Kaart 1: Realisatiekaart EHS 18 november 2009. Ruilgrond BBL-bezit buiten begrenzing EHS Kaart 1: Realisatiekaart Functieverandering (SN) BBL bezit binnen de begrenzing Begrensd als Robuuste verbindingen (indicatief tracé) Planologische BBL-bezit buiten begrenzing Kaart 2: Realisatiekaart

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2010 Investeringsbudget Landelijk Gebied

Voortgangsrapportage 2010 Investeringsbudget Landelijk Gebied Voortgangsrapportage 2010 Investeringsbudget Landelijk Gebied September 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. ILG in het kort... 4 3. Realisatie en uitgaven... 5 4. Voortgang op de afzonderlijke doelen...

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Bijlage 4: Indicatieve provinciale verdeling prestaties en rijksbudgetten

Bijlage 4: Indicatieve provinciale verdeling prestaties en rijksbudgetten Bijlage 4: Indicatieve provinciale verdeling prestaties en rijksbudgetten 2007-2013 De provinciale verdeling is in veel gevallen gebaseerd op de te realiseren prestatie en daarom nadrukkelijk indicatief.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Voortgang Natuurnetwerk Nederland. Zevende voortgangsrapportage. Rapportagejaar 2013

Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Voortgang Natuurnetwerk Nederland. Zevende voortgangsrapportage. Rapportagejaar 2013 Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Voortgang Natuurnetwerk Nederland Zevende voortgangsrapportage Rapportagejaar 2013 Plassengebied ten oosten van Tienhoven (Utrecht). Foto: Gerhard Hof Samenvatting

Nadere informatie

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie nieuwe natuur en agrarisch natuurbeheer 28 Stand van zaken 1 januari 29 Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

Verkenning natuurbeleid

Verkenning natuurbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

Nadere informatie

Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling. Nick Naus 27 maart 2014

Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling. Nick Naus 27 maart 2014 Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling Nick Naus 27 maart 2014 Inhoud > Inleiding en context > Uitgangspunten IMNa > Materiele levensduur-en historie object > Identificatie > IMNa Natuurontwikkeling

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

Verantwoording onderzoeksmethoden

Verantwoording onderzoeksmethoden Internetbijlage bij Verantwoording onderzoeksmethoden 16 april 2014 Directie II Sector EZ Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015, 2500 EA Den Haag VERTROUWELIJK Dit document is eigendom van

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2017 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 1 1. Inleiding Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid tot

Nadere informatie

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet Grondbeleid EHS Provincie Zuid-Holland Onderzoeksopzet Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 2 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 3 3. Afbakening... 4 4. Werkwijze...

Nadere informatie

*PDOC01/273777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

*PDOC01/273777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming De instrumentenkoffer Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming Wat is de Instrumentenkoffer? Wij zijn blij dat u zich als agrarisch ondernemer oriënteert op de mogelijkheden om

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies De ecologische hoofdstructuur (EHS), inclusief Natura-2000 gebieden, is het belangrijkste instrument om het teruglopen van de biodiversiteit in Nederland een halt toe te roepen.

Nadere informatie

Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Zesde voortgangsrapportage

Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Zesde voortgangsrapportage Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Zesde voortgangsrapportage Rapportagejaar 2012 foto: Gerhard Hof Stille Plas bij Loosdrecht Samenvatting en conclusies De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inclusief

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Grond en het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 17 november 2016 Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Karin Cox 1 Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Nadere informatie

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is De provincie Drenthe voert de Digitale Keten Natuur stapsgewijs in. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de digitalisering van natuurbeheerplannen. Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Nieuwsbrief Natuurbeheerplan september 2015

Nieuwsbrief Natuurbeheerplan september 2015 Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2016 3 september 2015 In september is er weer een uploadmogelijkheid voor de vastgestelde Natuurbeheerplannen 2016. Het kan zijn dat een provincie nog wijzigingen wil doorvoeren

Nadere informatie

Algemene beleidsdoelstelling. Omvang van de ambities

Algemene beleidsdoelstelling. Omvang van de ambities 02 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (verwerving en inrichting) Algemene beleidsdoelstelling Er wordt een samenhangend netwerk gerealiseerd van kwalitatief hoogwaardige natuurterreinen, de Ecologische

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Wat ga ik u vertellen? Wat doet BIJ12 Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Besluitvorming Provinciale invulling Subsidieaanvraag

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

Wat is de Ecologische Hoofdstructuur?

Wat is de Ecologische Hoofdstructuur? Wat is de Ecologische Hoofdstructuur? De EHS is op de helft. Tijd voor een blik terug én een blik vooruit. Hoe is het zo ver gekomen, en wat moet er allemaal nog gebeuren? Werkt het eigenlijk wel, en zijn

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; nummer 31 van 2012 Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe, de Subsidieregeling

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 september 2017

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 september 2017 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging natuurgebieden 2017 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 september 2017 1 1. Inleiding Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid tot omvorming,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

Restant taakstelling verwerving Totaal te realiseren Particulier natuurbeheer *) Te realiseren Agrarisch natuurbeheer

Restant taakstelling verwerving Totaal te realiseren Particulier natuurbeheer *) Te realiseren Agrarisch natuurbeheer BIJLAGE BO-1 Beleidskader omslag van minder verwerving naar meer beheer 1. Inleiding Het kabinet heeft vastgesteld dat realisatie van de nog aan te leggen nieuwe natuurgebieden in de EHS voor een groter

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2008 Investeringsbudget Landelijk Gebied

Voortgangsrapportage 2008 Investeringsbudget Landelijk Gebied Voortgangsrapportage 2008 Investeringsbudget Landelijk Gebied September 2009 Voortgangsrapportage 2008 Investeringsbudget Landelijk Gebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. ILG in het kort... 3 3. Voortgang

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 43

Provinciaal blad 2012, 43 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 43 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven

Nadere informatie

Groot project Ecologische Hoofdstructuur. Eerste voortgangsrapportage Rapportagejaar 2007

Groot project Ecologische Hoofdstructuur. Eerste voortgangsrapportage Rapportagejaar 2007 Groot project Ecologische Hoofdstructuur Eerste voortgangsrapportage Rapportagejaar 2007 1 Groot project Ecologisch Hoofdstructuur rapportagejaar 2007 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inleiding

Nadere informatie

Groot project Ecologische Hoofdstructuur. Tweede voortgangsrapportage Rapportagejaar 2008

Groot project Ecologische Hoofdstructuur. Tweede voortgangsrapportage Rapportagejaar 2008 Groot project Ecologische Hoofdstructuur Tweede voortgangsrapportage Rapportagejaar 2008 1 Samenvatting en conclusies In 2018 moet in Nederland een Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd zijn met een

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb Over BIJ12 3 Voordat we beginnen Even een testje! Welk

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, in aanvulling op hun besluit van 7 oktober 2014, nr. 465333/465343, tot wijziging van de subsidieplafonds ten behoeve

Nadere informatie

Nieuwsbrief Natuurbeheerplan april 2015

Nieuwsbrief Natuurbeheerplan april 2015 Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2016 9 april 2015 Naar aanleiding van een aanvulling op het Informatiemodel Natuur hierbij de gewijzigde FileGeodatabase en Tools. Het IMNa document wordt nog aangepast, dus

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Datum: 6-10-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Leeswijzer 3 2. Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 49

Provinciaal blad 2009, 49 Provinciaal blad 2009, 49 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2006

GRONDPRIJSMONITOR 2006 GRONDPRIJSMONITOR 2006 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied november 2007 1 Inhoud 1. Inleiding op de Grondprijsmonitor 2. Achtergrond van de gegevens 3. Agrarische

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 Gedeputeerde Staten van Limburg SUBSIDIES BEVORDERING PARTICULIER NATUURBEHEER VIA INTERMEDIAIREN 2006 BESLUIT van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, Nadere

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Onderzoek Recreatiewoningen. Deens Model. Kadaster Landinrichting. Ministerie van VROM

Onderzoek Recreatiewoningen. Deens Model. Kadaster Landinrichting. Ministerie van VROM Kadaster Landinrichting Deens Model Opdrachtgever Ministerie van VROM Onderzoek verricht door H.J. Bronkhorst H. de Koning C.P.J. Kroon A. Rink C.J.B. Ros Ir. P.C. de Wolf Ir. J.A. IJsselstein Versie Datum

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Motivatie wijzigingsplan

Motivatie wijzigingsplan Motivatie wijzigingsplan Ten behoeve van natuurontwikkeling in het gebied Hanenplas, wordt de gemeente verzocht om de bestemming van een aantal percelen (gelegen binnen het bestemmingsplan buitengebied

Nadere informatie

Decentralisatie van het natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013

Decentralisatie van het natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013 Decentralisatie van het natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013 mr. R. Benhadi * 1. Inleiding Na moeizame en complexe onderhandelingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

@ SUBSIDIEREGELING GRONDAANKOOP EHS Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur

@ SUBSIDIEREGELING GRONDAANKOOP EHS Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur @ SUBSIDIEREGELING GRONDAANKOOP EHS Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur Paragraaf 1, Algemene bepalingen Artikel 1 (definities) In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord- Brabant 2013 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden Internetbijlage bij rapport Compensatie van schade aan natuurgebieden' Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden 16 april 2014 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur

Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Projectstartarchitectuur Voortgangsrapportage natuur Managementsamenvatting en Beslisnotitie Wim Blanken 8 april 2014 Vastgesteld door: de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland op 24 april 2014

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Datum Behandeld door Doorkiesnummer Onderwerp 3 november 2011 Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur en Landelijk Gebied

Nadere informatie

Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied

Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied Met het vaststellen van het inpassingsplan wordt binnen OostvaardersWold ruimte gecreëerd voor natuur-, water- en recreatieopgaven. Binnen

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

nieuws uit de provincie

nieuws uit de provincie nieuws uit de provincie Na twee jaar ILG zijn de meeste provincies aardig gewend aan hun nieuwe rol. Met het Investeringsbudget Landelijk Gebied, per 1 januari 2007 door het Rijk overgeheveld naar de provincies,

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Natuurkwaliteit en monitoring in de EHS

Natuurkwaliteit en monitoring in de EHS 1 Natuurkwaliteit en monitoring in de EHS Rijk, provincies en beheerders hebben samen een systeem ontwikkeld voor het monitoren van natuurkwaliteit (het geheel aan dieren en planten in een bepaald gebied).

Nadere informatie

Middelburg, 2 juni 2009

Middelburg, 2 juni 2009 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland bericht op brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: bijlage$?): behandeld door: doorkiesnummer: onderwerp: 09020838/95116 Water en Natuur Samenvatting stelsel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 30 825 Ecologische hoofdstructuur 29 717 Plattelandsontwikkelingsprogramma Nr. 63 Verslag van de Rapporteurs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2010 De vaste

Nadere informatie

Vrijgestelde soorten per provincie

Vrijgestelde soorten per provincie per provincie Wet Natuurbescherming 2017 NLadviseurs adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering Colofon Deze rapportage is opgesteld door NLadviseurs Mei 2017 NLadviseurs Larensteinselaan

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk 1. Aanleiding en doel De huidige subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer worden als bureaucratisch

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Toelichting op Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016

Toelichting op Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Toelichting op Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Aanleiding Per 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 (SNL 2016) in. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

: Aankopen Middelwaard Vianen/Bestemmingsreserve inrichting Middelwaard. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5.

: Aankopen Middelwaard Vianen/Bestemmingsreserve inrichting Middelwaard. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 11 oktober 2005 Nummer PS :PS2005REG08 Dienst/sector : REG/RLU Commissie : REG Registratienummer : 2005REG002919i Portefeuillehouder : dhr. Lokker Titel : Aankopen Middelwaard

Nadere informatie

7), provincie groningen

7), provincie groningen 7), provincie groningen bezoekadres: Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: algerneen faxnr.: www.provinciegroningen.n I info@provinciegroningen.nl Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 Officiële naam regeling: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening Citeertitel: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening

Nadere informatie

Verslag Natura 2000 Stuurgroep Salland

Verslag Natura 2000 Stuurgroep Salland Verslag Natura 2000 Stuurgroep Salland Maandag 4 juni 2012, AC restaurant langs de A1 te Holten Aanwezigen: Mevrouw WH.Maij (provincie Overijssel), de heer S. van Dijk (provincie Overijssel), mevrouw G.P.L.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 1. Inleiding In de nota Brabant Uitnodigend Groen (Nota BrUG) is het nieuwe natuur- en landschapsbeleid van de provincie voor het komende decennium verwoord.

Nadere informatie

Ontwerp-Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013

Ontwerp-Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 Fotografie: Gerard ter Heerdt 2 Ontwerp-Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom een natuurbeheerplan?... 4 1.2 Status en doel van het natuurbeheerplan... 4 1.3 Gevolgde

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Met dit aanvraagformulier kunt u zowel beheer- en monitoringsubsidie als recreatie- en Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: andere toeslagen aanvragen. Dit formulier is de formele subsidieaanvraag

Nadere informatie