Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g B U I L D I N G B R I D G E S C O N N E C T I N G M A R K E T S

2

3 Athlon Holding N.V. Jaarverslag

4 Tenzij anders vermeld, zijn marktcijfers afkomstig van Datamonitor, Londen. An English version of the Report and Financial Statements 2005 is available. In case of contradictions between the English and the Dutch version, the latter shall prevail. 2

5 Inhoud Van de voorzitter Profiel Strategie Cijfers in beeld Vijfjarenoverzicht Risicobeheersing Aandeelhoudersinformatie Corporate Governance Bestuur Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur Financieel resultaat en vermogen Autoleasing Schadeherstel Maatschappelijke verantwoordelijkheid Personeel en organisatie Milieu en huisvesting Vooruitzichten Jaarrekening 2005 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Athlon Holding N.V. enkelvoudige balans Athlon Holding N.V. enkelvoudige winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening van Athlon Holding N.V Overige gegevens Accountantsverklaring Statutaire bepalingen en voorstel inzake resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Verslag van de Stichting Continuïteit Athlon Holding N.V. Ondernemingen en management Begrippenlijst

6 4 Drs. H. Bierstee, voorzitter Raad van Bestuur

7 Van de voorzitter Schaalvergroting Het economisch herstel in Europa begint steeds meer vorm te krijgen, hoewel er per land nog flinke verschillen zijn waar te nemen. Athlon heeft zich door versterking van haar kernactiviteiten een goede uitgangspositie verworven om ten volle te profiteren van het verbeterende economisch klimaat. Voor die goede uitgangspositie was een belangrijke turnaround nodig die leidde tot de verkoop van de dealerbedrijven in 2001 en de verhuuractiviteiten in Met de aankondiging van de verkoop van de schadeherstelketen concentreert Athlon zich voor de toekomst volledig op lease. Die beweging van Athlon is te verklaren uit een sterk veranderende Europese automarkt. Ook al zijn de effecten van een economisch verenigd Europa op dit moment nog nauwelijks zichtbaar, het is al wel duidelijk dat de regels van het spel ingrijpend zijn veranderd. Er zal meer concurrentie komen, de distributie van auto s via dealerschappen zal aanzienlijk veranderen en de wijze waarop bijvoorbeeld onderhoud, onderdelendistributie en schadeherstel verloopt, zal in belangrijke mate worden beïnvloed door nieuwe verhoudingen tussen fabrikanten, dealers, leasemaatschappijen en andere grote fleetowners in de Europese markt. Onze strategie in deze veranderende autowereld is duidelijk. Wij willen internationaal zijn binnen Europa en wij willen door onze omvang schaalgroottevoordelen behalen en een prominente marktpositie bezetten. Athlon behoort tot de belangrijke Europese spelers als onafhankelijk internationaal leasebedrijf. In schadeherstel was die internationalisering voor ons niet binnen een redelijke termijn mogelijk, door de structuur van de door ons beoogde markten in Frankrijk en Duitsland, en door de concurrentieverhoudingen in die landen. Dat houdt in dat autoschade herstel om strategische redenen niet langer tot de kernactiviteiten van Athlon kan worden gerekend. Een en ander betekent niet dat Athlon nu klaar is. Integendeel. Schaalgrootte is voor Europese leasemaatschappijen een conditio sine qua non. Met de acquisitie van een leasemaatschappij in Spanje geeft Athlon verdere invulling aan haar internationale ambitie. Verdere versterking van de huidige positie in de landen buiten de Benelux waarin Athlon nu actief is, staat hoog op de agenda. Daarnaast zijn wij alert op nieuwe mogelijkheden in andere Europese groeimarkten. De integratie van Athlon Car Lease en Unilease is succesvol, binnen de tijd en binnen budget afgerond. De aangekondigde verkoop van de schadeherstelbedrijven moet dit jaar zijn beslag krijgen. Met andere woorden, Athlon kan haar aandacht ten volle richten op haar cliënten in de kernactiviteit autoleasing. Mede dankzij de inzet van haar medewerkers is Athlon er in geslaagd ook in 2005 weer goede resultaten te behalen. Daarom besluit ik met een welgemeend woord van dank aan de medewerkers voor de bijdrage die zij in het afgelopen jaar hebben geleverd aan het succes van Athlon. 5

8 Profiel Geografische omzetverdeling (in %) 62 Athlon is een internationale aanbieder van operationele (full service) autoleasing, met focus op de zakelijke markt. Athlon heeft een holdingstructuur en is actief in zes landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Spanje. De werkmaatschappijen rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. De gewone aandelen van Athlon Holding N.V. zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Daarin behoort Athlon tot het Next Prime-segment en is opgenomen in de Next 150- index. In 2005 werd met circa medewerkers een netto-omzet van bijna 800 mln behaald, waarvan circa 40% in het buitenland * 05 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland *herrekend naar IFRS Autoleasing Onder de naam Athlon Car Lease biedt Athlon autoleasing aan, primair voor zakelijke cliënten. Athlon koopt auto s en stelt deze voor een periode van twee tot vijf jaar ter beschikking van opdrachtgevers. Een onderdeel van de dienstverlening is het voeren van de administratie voor het ter beschikking gestelde wagenpark en het beheren van autoregelingen. Tevens draagt Athlon voor opdrachtgevers de operationele risico s verbonden aan het gebruik van de auto, zoals onderhoud, verzekering en schadeherstel. De autoleaseactiviteiten richten zich op operationele lease en wagenparkbeheer. Bij operationele lease is ook het off balance-element voor de klant van belang. Bij de vaststelling en uitvoering van hun strategie laten de individuele leasemaatschappijen zich leiden door de kernwaarden innovatie, klantgerichtheid en kostenefficiency. Door haar kennis van het autoproduct in combinatie met geavanceerd informatiemanagement biedt Athlon de cliënt niet alleen kostenbeheersing maar ook transparantie en gemak. Met name voor de zakelijke cliënt is dit een onderscheidend voordeel. In autoverhuur richt Athlon zich alleen op de zakelijke cliënten van de leasemaatschappijen: de zogeheten captive verhuur. Autoschadeherstel Onder de naam CARe Schadeservice beschikt Athlon in Nederland over een landelijke keten van 48 universele schadeherstelbedrijven. De keten heeft een toonaangevende positie in de overigens gefragmenteerde schadeherstelmarkt. CARe Schadeservice richt zich vooral op grotere marktpartijen zoals leasebedrijven, verzekeringsmaatschappijen en andere fleetowners. Daarnaast waren in België ultimo 2005 vier vestigingen operationeel. 6

9 Strategie Groeidoelstelling Winstgroei en continuïteit zijn de ondernemingsdoelen van Athlon Holding. Volumegroei is hiervoor een voorwaarde. Ten eerste om de internationale concurrentiepositie te kunnen handhaven in Europese markten waarin naar verwachting op termijn een beperkt aantal grote spelers dominant zal zijn. Ten tweede om schaalvoordelen te kunnen behalen, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, inkoop en ICT. Als financiële doelstelling wil Athlon, te rekenen vanaf 1 januari 2004, de omzet en de leaseportefeuille tot 2009 met tenminste 50% laten groeien, deels autonoom, deels door acquisities. Deze groei mag geen afbreuk doen aan de winst per contract. Dit kan worden bereikt door verlaging van inkoop- en onderhoudskosten, genereren van volume en uitbreiding van het dienstenpakket. Acquisities moeten na minimaal een jaar bijdragen aan de groei van de winst per aandeel. Daarnaast streeft Athlon naar een resultaat voor belastingen van jaarlijks gemiddeld minimaal 20% van het eigen vermogen en een jaarlijkse gemiddelde autonome groei van de winst per aandeel van 5 tot 10%. Voorts is het beleid erop gericht de huidige credit ratings van Standard & Poor s en Moody s ten minste te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Bij het realiseren van de ondernemingsdoelen richt Athlon zich op internationale zakelijke markten. Uit onderzoek blijkt dat bij het Europese bedrijfsleven de tendens van outsourcing nog steeds toeneemt. De Europese leasemarkten zouden in elk geval tot 2010 nog groeien met zo n 4% per jaar. In de landen waarin Athlon actief is, varieert de gemiddelde jaarlijkse groei naar verwachting tussen 2 en 4%. In Spanje wordt een groei van circa 8% verwacht. Geografische verdeling aantal medewerkers (ultimo jaar) Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland Realisatie financiële doelstellingen De strategie die Athlon volgt is adequaat gebleken voor het realiseren van de doelstellingen. In het afgelopen jaar is de winst voor belasting per contract licht gestegen van 387 in 2004 naar 389 in In het referentiejaar 2003 bedroeg de winst per contract 357. Het rendement op het eigen vermogen voor belasting en afschrijving waarde klantenbestand en fusiekosten was in het afgelopen boekjaar 25% (2004: 24%). De autonome groei van de winst per aandeel was 11,5%. Europese expansie Athlon heeft de ambitie om in operationele lease tot de belangrijke aanbieders in Europa te behoren. Volgens de laatste Datamonitorgegevens wordt nu een dertiende plaats ingenomen. Deze positie wordt gerealiseerd met een aanwezigheid in inmiddels zes Europese landen. Enkele grotere marktpartijen uit de gegevens van Datamonitor kunnen echter niet als Europese aanbieder gekwalificeerd worden. Om bovengenoemde ambitie te kunnen realiseren zijn versterking in bestaande markten en het betreden van andere markten noodzakelijk. Hoewel het accent op operationele leasing ligt, omvatten de leaseactiviteiten ook zogenaamde off balance-contracten (wagenparkbeheer-, ROB- en brandstofcontracten). Vooral tijdens beperkte economische groei is de managementaandacht sterk gericht op het behalen van efficiencyvoordelen. Belangrijke graadmeter voor expansiemogelijkheden in de diverse nationale markten is de ontwikkelingsfase waarin de betreffende markt zich bevindt. Die wordt vooral gemeten aan het per centage van operationele lease in het zakelijk gebruikte wagenpark. In Nederland ligt deze penetratiegraad op 55%. Groei in omzet en marktaandeel zal hier beperkter zijn dan in de landen waarin deze penetratiegraad lager ligt: België 35%, Frankrijk 40%, Duitsland 18% en Spanje 45%. In deze nog jonge markt komt de groei met name voort uit de nu nog in omvang bescheiden markt voor zakelijk gebruikte auto s. Doel voor de komende drie jaar is het marktaandeel te vergroten door autonoom 7

10 harder te groeien dan de markt. In de Benelux staat Athlon qua omvang op de tweede plaats. Voor de langere termijn wil Athlon een top-3-positie behouden. Randvoorwaarde is de winstgevendheid hierbij te handhaven. Acquisities Hoewel de focus in de Benelux ligt op volumetoename van de leaseportefeuille door autonome groei, worden verdere acquisities niet uitgesloten. Duitsland en Frankrijk vormen voor Athlon potentieel de twee grootste leasemarkten in Europa. Voor expansie in deze markten wordt niet alleen autonome groei, maar ook groei door middel van acquisities beoogd. Athlon streeft in deze markten naar een portefeuille van minimaal à contracten ultimo 2006 waardoor significante schaalvoordelen ontstaan. Athlon ziet in beide landen dan ook groeikansen voor professionele, door ICT-toepassingen ondersteunde, leasediensten. Athlon verkent de mogelijkheden van het betreden van andere groeimarkten in Europa waarbij Zuid-Europese landen vooralsnog het meest attractief lijken. De eerste stap is gezet door de overname per 1 januari 2006 van een klein maar rendabel leasebedrijf in Barcelona. De Spaanse operationele-leasemarkt is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ook voor de toekomst worden in deze markt hoge groeipercentages voorzien. Schadeherstel Onderzoek in Frankrijk en Duitsland heeft aangetoond dat onder de huidige marktomstandigheden verdere internationale expansie van de autoschadeherstelactiviteiten niet past binnen de strategische prioriteiten van Athlon. Dat heeft geleid tot het besluit dat schadeherstel niet meer tot de kernactiviteiten van Athlon wordt gerekend. Daarnaast valt te constateren dat 8

11 Strategie de marktpositie van CARe belemmeringen ondervindt juist door haar binding met Athlon. Mede om die reden meent Athlon dat CARe baat heeft bij een meer zelfstandige positie. ICT In de wereld waarin Athlon opereert, volgen de ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Zo zal bijvoorbeeld autoproductie op voorraad steeds meer worden vervangen door Build To Order -processen waarbij de leaseklant de auto via internet voorziet van zijn eigen wensenpakket, van uitvoering tot accessoires. Het beleid van Athlon is erop gericht om de snelheid van de technologische ontwikkelingen niet alleen te volgen, maar daarop ook te anticiperen. Athlon beschouwt het als een competitief voordeel om de modernste ICT-mogelijkheden aan te kunnen bieden om in te spelen op de toenemende informatiebehoefte van klanten. Bijvoorbeeld door informatie toegankelijk te maken via de meest uiteenlopende kanalen. Klanten en zakenpartners van Athlon willen online actie kunnen nemen, waar en wanneer ze dat wensen. Athlon zorgt ervoor dat deze ontwikkelingen binnen haar bedrijven zo geruisloos mogelijk worden opgevangen door een ICT-omgeving die intrinsiek onderdeel is van de bedrijfsprocessen. Om dit te realiseren wordt het beleid langs twee sporen vormgegeven: ICT Governance en ICT Alignment. ICT Governance is gericht op het minimaliseren van de risico s en het verbeteren van de performance van de ICT-processen. ICT Alignment betreft het afstemmen van de ICT-functie op de behoeften van de business en het realiseren van een flexibele organisatie die snel op de markt kan reageren. 9

12 10

13 Cijfers in beeld Netto-omzet Verdeling netto-omzet (in miljoenen euro s) (in procenten) Bedrijfsresultaat/ netto-omzet 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 3,5 1,1 (in procenten) 4,1 4,9 6,8 Resultaat voor belasting en nettowinst ,1 33,1 (in miljoenen euro s) 13,4 10,8 41,1 40,3 36,4 26,9 53,4 36, * * * * 05 *herrekend naar IFRS Schadeherstel Dealeractiviteiten Autolease en -verhuur *herrekend naar IFRS Resultaat voor belasting Nettowinst *herrekend naar IFRS *herrekend naar IFRS Winst per gewoon aandeel (in euro s) Cash flow per aandeel* (in euro s) Balanstotaal (in miljoenen euro s) Solvabiliteit (in procenten) 2,75 2, ,5 2,5 2, ,25 2 1,75 1,95 2,32 2,10 2,25 2 1,75 2,20 1,76 2, ,5 1, ,25 1 0,75 0,5 1,39 1,25 1 0,75 0,5 1, ,25 0,45 0, * ** * * 05 *herrekend naar IFRS *excl. afschrijving lease- en verhuurauto s Kapitaalintensieve activiteiten Overige activiteiten Kapitaalintensieve activiteiten Overige activiteiten **herrekend naar IFRS *herrekend naar IFRS *herrekend naar IFRS 11

14 Groepsbalans (x mln) Lease- en verhuurportefeuille 1.668, , , , ,0 Overige vaste activa 107,4 95,3 86,8 63,3 59,1 Vlottende activa 158,0 108,9 120,6 138,4 217, , , , , ,2 Eigen vermogen 168,8 214,0 182,5 155,0 136,0 Voorzieningen ,4 19,1 17,1 Langlopende verplichtingen 1.340, ,4 816,0 535,0 461,9 Kortlopende verplichtingen 424,8 532,3 373,2 679,8 865, , , , , ,2 Aansprakelijk vermogen Eigen vermogen 168,8 214,0 182,5 155,0 136,0 Preferente aandelen 69, Achtergestelde lening 15,0 15,0 29,8 12,5 31,8 252,8 229,0 212,3 167,5 167,8 Groepswinst- en verliesrekening (x mln) Netto-omzet 784,5 697,3 930, , ,8 Bedrijfsresultaat 53,2 34,5 38,1 11,0 43,5 Resultaat joint ventures 0,2 1,9 3,0 2,4 2,6 Resultaat voor belastingen 53,4 36,4 41,1 13,4 46,1 Winstbelastingen (17,0) (9,5) (0,8) (2,6) (13,0) Nettowinst 36,4 26,9 40,3 10,8 33,1 Voorgestelde winstverdeling (x mln) Toevoeging c.q. onttrekking aan reserves 19,9 10,5 27,3 (0,8) 19,9 Dividend: Cumulatief preferent 3-2,6 2,6 2,6 2,6 Converteerbaar preferent 3-1,5 1,5 1,2 - Gewoon 16,5 12,3 8,9 7,8 10,6 12

15 Vijfjarenoverzicht Per cumulatief preferent aandeel van 0,25 nominaal Aantal uitstaande aandelen Vergoeding 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 Gestort per aandeel 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Per converteerbaar financieringspreferent aandeel van 0,25 nominaal Aantal uitstaande aandelen Vergoeding 1,13 1,13 1,13 0,92 - Gestort per aandeel 17,50 17,50 17,50 17,50 - Per gewoon aandeel van 0,25 nominaal Aantal uitstaande aandelen ultimo Nettowinst 4 2,10 1,39 2,32 0,45 1,95 Dividend 0,95 0,71 0,57 0,50 0,68 Intrinsieke waarde 9,73 8,42 7,30 5,49 5,74 Beurskoers ultimo 22,49 19,40 14,10 9,00 13,75 Koers/winst verhouding ultimo 10,71 13,96 6,08 20,00 7,05 Medewerkers (aantal ultimo) en 2004 zijn gebaseerd op IFRS; de overige jaren op NL-GAAP 2 Onder IFRS zijn de voorzieningen opgenomen onder de langlopende en kortlopende verplichtingen 3 Vergoeding op preferente aandelen wordt met ingang van 2005 ten laste van het resultaat gebracht 4 Berekend op basis van gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 13

16 14 Jean Philippe Ravanel, Athlon Car Lease France, landenmanager Frankrijk Dat doen wij de hele dag: oplossingen naar de klant brengen.

17 Risicobeheersing Sinds 2004 heeft Athlon een Enterprise Risk Management-systeem (ERM) ingevoerd, gebaseerd op het raamwerk van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dit risicobeheersingssysteem voorziet in een gecoördineerde aanpak om te beoordelen of de genomen risicobeheersingsmaatregelen in totaliteit en in onderlinge samenhang adequaat zijn om het management tijdig te informeren over de mate waarin doelstellingen worden behaald. In 2004 is begonnen met een systematische analyse van de omstandigheden en gebeurtenissen die belemmerend kunnen werken op het halen van doelstellingen. Daarnaast zijn de binnen Athlon bestaande maatregelen om dit type risico s te beperken geïnventariseerd, vastgelegd en getoetst aan het raamwerk. Deze aanpak is in 2005 voortgezet en vanuit de voor ERM ingerichte organisatiestructuur ondersteund. Deze organisatiestructuur voorziet onder meer in een permanent risicobeoordelingsteam (Permanent Risk Assessment Group) en ad hoc risico beoordelingteams (Temporary Risk Assessment Groups) die bij gelegenheid worden gevormd door het samenbrengen van wisselende deskundigen. Voorts vindt regelmatig overleg plaats tussen de risk officers van de dochterondernemingen, medewerkers van Business Control en de Interne Accountantsdienst. De Interne Accountantsdienst is in 2005 tweemaal gevraagd om te adviseren over verbeteringen in het ontwerp en de werking van het risicobeheersingssysteem. De aanbeveling om met behulp van specifieke software het risicobeheersingssysteem efficiënter te maken is in 2005 opgevolgd. Hiertoe is in het derde kwartaal software aangeschaft, die in het vierde kwartaal is geïmplementeerd, waardoor het mogelijk is om de strategische en direct daaraan gerelateerde doelstellingen, risico s en belangrijke beheersingsmaatregelen centraal vast te leggen en decentraal te bewerken. Een bijkomend voordeel van deze centrale vastlegging is dat best practices kunnen worden beschreven en uitgewisseld. De software maakt het verder mogelijk om beoordelingen van de vastgelegde risico s en de werking en het bestaan van de beheersingsmaatregelen te initiëren en te documenteren. Dit leidt tot efficiëntere beheersing omdat er op con- 15

18 sistente wijze kan worden gerapporteerd en omdat er eenvoudiger een chronologisch inzicht kan worden verkregen van veranderingen in de status van een beheersingsmaatregel en een restrisico. Uiteindelijk betekent dit dat een betrouwbaar oordeel kan worden gevormd over de werking van het risicobeheersingssysteem gedurende het jaar in plaats van een oordeel over de werking van een beheersingsmaatregel of de hoogte van een restrisico op een bepaald moment. Een evaluatie van de software zal, nadat een geheel jaar ervaring is opgedaan, tegen het einde van 2006 worden gemaakt. Voor 2006 bestaat verder het voornemen om waar mogelijk kwantitatieve analyses toe te voegen aan de informatie waarop thans de risicobeoordeling wordt uitgevoerd. Behalve op een weergave van de onderscheiden risico s wordt in het navolgende ingegaan op de gevoeligheid van het resultaat voor externe invloeden. Strategische risico s Athlon is alleen actief in landen in de eurozone, zodat zij geen valutarisico s loopt. Ook zijn de resultaten niet erg gevoelig voor grote renteschommelingen omdat zoveel als mogelijk de binnenkomende en uitgaande kasstromen rentetypisch op elkaar afgestemd worden. Teneinde de rentepositie te bepalen en te beheersen wordt maandelijks een analyse gemaakt van de gevoeligheid voor veranderingen in de kapitaalmarktrente. Voor verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf 25 in de jaarrekening. Vanaf 2007 zal het Basel II akkoord van kracht worden voor financiële instellingen. Tengevolge van het akkoord zullen kredietverschaffers de rentevergoedingen op verstrekte leningen op een andere wijze vaststellen dan tot nu toe gebruikelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de financieringskosten van de ondernemingen. Op basis van hetgeen thans bekend is, verwacht Athlon echter dat dit akkoord voor haar geen nadelige invloed zal hebben op de toekomstige financieringskosten en de concurrentiepositie. Tot de groeistrategie behoort het doen van acquisities. Daarbij bestaat het risico dat er geen geschikte overnamekandidaten beschikbaar zijn. De geschiktheid van een overnamekandidaat wordt bepaald op basis van diverse, vastgelegde criteria. In beginsel worden acquisities in de landen waar Athlon actief is, samengevoegd met de bestaande ondernemingen. In de afgelopen jaren heeft Athlon diverse samenvoegingen succesvol afgerond: Hiltermann Lease en Interleasing, Autop Deutschland en AV Leasing en Athlon Car Lease en Unilease in Nederland en België. Mede op basis van evaluaties van deze eerdere samenvoegingen zijn diverse maatregelen beschreven die de kans van slagen bij toekomstige samenvoegingen verder verhogen. 16 Veranderingen in de huidige wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op de bedrijfsvoering en het resultaat. Dit betreft met name de fiscale regelgeving en meer in het bijzonder de regelgeving met betrekking tot de fiscale bijtelling. De ervaring leert echter dat verhoging van de bijtelling nauwelijks invloed heeft. De afschaffing van de bpm ( luxebelasting ) in Nederland vormt daarbij een specifiek risico. Als gevolg hiervan kan de marktwaarde van gebruikte auto s dalen. Dit risico is echter beperkt aangezien het ministerie van Financiën een langjarige uitloop van de bpm overweegt en gelijktijdig, door de invoering van een differentiatie van de bpm afhankelijk van onder meer de mate van uitstoot van koolstofdioxide, de bpm een andere grondslag geeft. Bovendien kan op basis van de met de cliënten afgesloten contracten een eventueel negatief effect op de opbrengst van de ex-leaseauto worden doorberekend. Meer en verbeterde regels op het gebied van verkeersveiligheid en technologische ontwikkelingen gericht op het vergroten van de veiligheid van voertuigen zullen op termijn leiden tot een afname

19 Risicobeheersing van het jaarlijkse aantal schadegevallen. De CARS 21 High Level Group, bestaande uit vertegenwoordigers van de auto-industrie, de Europese Commissie, nationale overheden en diverse belangenorganisaties, heeft op hoofdlijnen afspraken gemaakt over veiligheid en milieu. Deze afspraken geven weliswaar een duidelijke richting aan op het gebied van veiligheid en milieu, maar het tempo en de mate van invloed van deze ontwikkelingen zijn niet precies vast te stellen. Financiering Beperkingen in financieringsmogelijkheden en renterisico s vormen de belangrijkste financiële risico s. Voor Athlon wordt het grootste beslag op de financiële middelen gevormd door investeringen in de auto s voor leasing. De leaseauto s moeten gefinancierd worden voor een periode van gemiddeld 36 maanden. Voor de financiering is flexibele toegang tot de kapitaal- en geldmarkt vereist. Daarvoor is ten minste een investment grade rating noodzakelijk. Een duidelijk strategisch concept, goede resultaten, een gezonde vermogenspositie en uiteraard het tijdig voldoen aan aflossings- en renteverplichtingen zijn hiervoor belangrijke voorwaardes. Door securitisatie van de leaseportefeuille wordt de groep van met name niet-bancaire kredietverschaffers uitgebreid en vermindert het financieringsrisico. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van obligatieleningen, syndicaatsleningen, bilaterale leningen en commercial paper. Operationele risico s De operationele risico s verschillen per activiteit. Voor de leasevloot gelden als belangrijkste: de kredietwaardigheid van de opdrachtgever (debiteurenrisico), het onderhoudsrisico, het cascorisico en het risico met betrekking tot de restwaarde van de auto. Voor het beheersen van het debiteurenrisico zijn procedures opgesteld. Deze procedures regelen onder meer dat met behulp van externe informatie de kredietwaardigheid van een cliënt wordt beoordeeld. Met een cliënt die activiteiten ontplooit die een onacceptabel risico vormen, wordt geen relatie aangegaan. Een onderdeel van de procedures is tevens dat er een verdeling in risicocategorieën wordt gemaakt op basis waarvan de cliënten worden gevolgd. Daarnaast worden periodieke rapportages vervaardigd om zicht te houden op de ontwikkeling van het debiteurenrisico. Athlon streeft in dit verband naar voldoende spreiding over verschillende bedrijfssectoren van haar klantenkring (zie overzicht pagina 55). Bovendien dient als zekerheid het eigendom van de aan de klant ter beschikking gestelde auto. Per contract worden reserveringen getroffen voor reparatie, onderhoud en banden (ROB). Deze reserveringen zijn gebaseerd op voortdurende analyse en schattingen van de werkelijke kosten, waardoor het risico dat reserveringen onjuist worden vastgesteld beperkt blijft. Gezien de omvang van de totale leaseportefeuille brengt Athlon het cascorisico niet onder bij een assuradeur, maar draagt zij dit risico grotendeels zelf. Het risico met betrekking tot de restwaarde van de auto s na afloop van het leasecontract wordt beperkt door de in de onderneming aanwezige kennis van de markt voor gebruikte auto s en de jarenlange ervaring met de taxatie van restwaardes. Het bedrag dat ultimo 2005 is geïnvesteerd in restwaardes en niet is afgedekt door zogenaamde terugkoopverklaringen, bedraagt 892 mln. Ter beperking van het restwaarderisico zijn bij alle werkmaatschappijen procedures van toepassing. Deze procedures voorzien onder meer in periodiek overleg over de gehanteerde en te hanteren restwaardes. Periodiek worden tevens verschillende rapportages vervaardigd en geanalyseerd. Indien op grond van de opbrengst van recent verkochte auto s of door onvoorziene, toekomstige, marktomstandigheden in een land twijfel ontstaat of bij het einde van lopende leasecontracten gemiddeld nog winst zal worden behaald op te verkopen auto s, wordt een impairment test uitgevoerd. Zonodig vindt afwaa rdering 17

20 18

21 Risicobeheersing 19

22 van de leaseportefeuille plaats. Ultimo 2005 bedraagt de totale afwaardering 11,5 mln. Auto s die voortijdig terugkomen, hebben een groter restwaarderisico omdat de boekhoudkundige afschrijving geen gelijke tred houdt met de marktwaardeontwikkeling. Het operationele risico bij autoschadeherstel bestaat uit onderbezetting van de beschikbare werkplaatscapaciteit (huisvesting en medewerkers). Dit risico wordt beperkt door met grotere opdrachtgevers afspraken op jaarbasis te maken over het verwachte volume van het te leveren schadeherstelwerk. Intern wordt dit risico beperkt door hantering van flexibele arbeidscontracten en toepassing van het werklastverdelingssysteem CAReVIEW, waardoor de omzetverdeling over de vestigingen zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd. Milieu Het risicoprofiel van de groep voor wat betreft het milieu is door de aard van de belangrijkste activiteit, leasing, zeer beperkt. Met name bij de schadeherstelbedrijven krijgt het milieurisico veel aandacht; daar is het milieuaspect ondergebracht in een integraal kwaliteitssysteem. Bij de schadeactiviteiten zijn de milieurisico s in de afgelopen jaren nauwkeurig in kaart gebracht en is een groot aantal saneringen reeds uitgevoerd. Athlon heeft een bedrag van circa 0,8 mln onder kortlopende schulden opgenomen voor lopende en komende saneringen. De operationele risico s op het gebied van milieu worden beperkt door investeringen in preventieve controles, apparatuur en veiligheidsmaatregelen. Informatisering Bij de leasemaatschappijen van Athlon zijn complexe automatiseringssystemen in gebruik. Deze systemen ondersteunen de verkoop en het beheer van contracten, de afhandeling van operationele activiteiten (aankoop van de auto, onderhoud, verzekering, vervangend vervoer, brandstof, houderschapsbelasting, verkoop) en het verstrekken van (fleet)managementinformatie aan de klanten. De bij schadeherstel in gebruik zijnde systemen ondersteunen het bedrijfsproces onder andere door het vastleggen van specifieke klantafspraken, het maken van een voor- en nacalculatie van te repareren schades, het verdelen van de opdrachten over de beschikbare capaciteit en het registreren van de tijdsbesteding per reparatie. Gezien het feit dat de Athlon-bedrijven strategisch afhankelijk zijn van goed functionerende systemen, wordt op basis van de ERM-procedures nadrukkelijk gestuurd op de volgende ICT beleidsonderwerpen: Business Continuity & Recovery Athlon heeft een project uitgevoerd met betrekking tot de continuïteit van bedrijfsvoering in het algemeen en gegevensverwerking in het bijzonder. Door middel van dit project, Athlon Business Continuity, zijn de risico s gedetailleerd in kaart gebracht en zijn beheermaatregelen getroffen. In het geval van een calamiteit dient een werkmaatschappij binnen 48 uur weer operationeel te zijn met haar business-kritische processen en mag er maximaal vier uur aan data verloren zijn gegaan. Om hieraan te kunnen voldoen is er groepsbreed gekozen voor een centrale co-locatie waarnaar data gerepliceerd zullen worden. In 2006 zal de co-locatie operationeel worden. Tevens is in 2005 een Europees groepscontract afgesloten voor uitwijk van werkplekken. Deze uitwijkmogelijkheid zal eveneens in 2006 operationeel zijn. Informatiebeveiliging Binnen Athlon zijn richtlijnen opgesteld voor informatiebeveiliging. Deze richtlijnen volgen de Britse standaard voor informatiebeveiliging BS7799, die als best practice 20

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868 11 J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2011 ICT in cijfers (x 1.000.000) 2011 2010 Omzet 80,2 84,5 ICT Nederland 64,9 62,4 ICT Duitsland 15,3 22,1 Toegevoegde waarde (omzet minus materiaal verbruik

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL JAARVERSLAG KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: 2.067 miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: 2.110 miljoen euro (+

Nadere informatie

Hilversum JAARVERSLAG 2007. 23 april 2008

Hilversum JAARVERSLAG 2007. 23 april 2008 Hilversum JAARVERSLAG 2007 23 april 2008 1 Colofon N.V. Rijksstraatweg 324 C 2242 AB Wassenaar Postbus 2114 2240 CC Wassenaar Telefoon (070) 5121810 Telefax (070) 5121819 Internet E-mail www.beverholding.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V.

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V. Batavus B.V. Postbus 515 8440 AM Heerenveen Industrieweg 4 8444 AR Heerenveen Nederland Telefoon +31 513 638 999 Fax +31 513 638 262 Hadee B.V. Postbus 11 4040 DA Kesteren Industrieweg 2 4041 CR Kesteren

Nadere informatie

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag wordt regelmatig gesproken over BinckBank. Hiermee wordt bedoeld BinckBank N.V. Wanneer wordt gesproken over Alex, dan wordt bedoeld Alex Beleggersbank, voormalig onderdeel

Nadere informatie

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen Jaarverslag 2008 2 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende niche-speler zijn met Telecom, Building en Industrial Solutions, gebaseerd op technologisch geavanceerde systeemconcepten, producten en

Nadere informatie

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Jaarrapport 2007 (bedragen x 1.000) Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Resultaatgegevens Netto omzet 1.003.514 756.194 644.954 730.213 707.363 Bedrijfsresultaat 23.327 14.500 9.796 16.408

Nadere informatie

Profiel Batenburg Groep

Profiel Batenburg Groep JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 Profiel Batenburg Groep Batenburg Beheer N.V. omvat 13 dienstverlenende ondernemingen op het gebied van installatietechniek en technische handel met ruim 1.000 medewerkers.

Nadere informatie

het doel van inno vatie

het doel van inno vatie het doel van inno vatie De veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit. Vele vernieuwingen worden gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Door op deze ontwikkelingen en trends in

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen

Nadere informatie

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN 2013 DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN TKH beschikt over vier kerntechnologieën, die op verschillende manieren worden gecombineerd en gebruikt, afhankelijk van de situatie en de gewenste

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Jaar Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 PROFIEL Heineken Holding N.V., houdster van 50,005 procent van

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

Jaaroverzicht Fortis 1999

Jaaroverzicht Fortis 1999 Jaaroverzicht Fortis 1999 Mijlpalen Met kleine en grote stappen hebben we in de loop der jaren dichtbij huis en wereldwijd vele mijlpalen bereikt. Door bundeling van kennis en uitwisseling van succesvolle

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Hooge Steenweg 29 5211 jn s-hertogenbosch Postbus 1021 5200 hc s-hertogenbosch Telefoon (073) 548 35 48 Fax (073) 548 36 48 Telex 50641 vanlanschot@vanlanschot.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2003 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824; is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie