Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g B U I L D I N G B R I D G E S C O N N E C T I N G M A R K E T S

2

3 Athlon Holding N.V. Jaarverslag

4 Tenzij anders vermeld, zijn marktcijfers afkomstig van Datamonitor, Londen. An English version of the Report and Financial Statements 2005 is available. In case of contradictions between the English and the Dutch version, the latter shall prevail. 2

5 Inhoud Van de voorzitter Profiel Strategie Cijfers in beeld Vijfjarenoverzicht Risicobeheersing Aandeelhoudersinformatie Corporate Governance Bestuur Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur Financieel resultaat en vermogen Autoleasing Schadeherstel Maatschappelijke verantwoordelijkheid Personeel en organisatie Milieu en huisvesting Vooruitzichten Jaarrekening 2005 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Athlon Holding N.V. enkelvoudige balans Athlon Holding N.V. enkelvoudige winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening van Athlon Holding N.V Overige gegevens Accountantsverklaring Statutaire bepalingen en voorstel inzake resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Verslag van de Stichting Continuïteit Athlon Holding N.V. Ondernemingen en management Begrippenlijst

6 4 Drs. H. Bierstee, voorzitter Raad van Bestuur

7 Van de voorzitter Schaalvergroting Het economisch herstel in Europa begint steeds meer vorm te krijgen, hoewel er per land nog flinke verschillen zijn waar te nemen. Athlon heeft zich door versterking van haar kernactiviteiten een goede uitgangspositie verworven om ten volle te profiteren van het verbeterende economisch klimaat. Voor die goede uitgangspositie was een belangrijke turnaround nodig die leidde tot de verkoop van de dealerbedrijven in 2001 en de verhuuractiviteiten in Met de aankondiging van de verkoop van de schadeherstelketen concentreert Athlon zich voor de toekomst volledig op lease. Die beweging van Athlon is te verklaren uit een sterk veranderende Europese automarkt. Ook al zijn de effecten van een economisch verenigd Europa op dit moment nog nauwelijks zichtbaar, het is al wel duidelijk dat de regels van het spel ingrijpend zijn veranderd. Er zal meer concurrentie komen, de distributie van auto s via dealerschappen zal aanzienlijk veranderen en de wijze waarop bijvoorbeeld onderhoud, onderdelendistributie en schadeherstel verloopt, zal in belangrijke mate worden beïnvloed door nieuwe verhoudingen tussen fabrikanten, dealers, leasemaatschappijen en andere grote fleetowners in de Europese markt. Onze strategie in deze veranderende autowereld is duidelijk. Wij willen internationaal zijn binnen Europa en wij willen door onze omvang schaalgroottevoordelen behalen en een prominente marktpositie bezetten. Athlon behoort tot de belangrijke Europese spelers als onafhankelijk internationaal leasebedrijf. In schadeherstel was die internationalisering voor ons niet binnen een redelijke termijn mogelijk, door de structuur van de door ons beoogde markten in Frankrijk en Duitsland, en door de concurrentieverhoudingen in die landen. Dat houdt in dat autoschade herstel om strategische redenen niet langer tot de kernactiviteiten van Athlon kan worden gerekend. Een en ander betekent niet dat Athlon nu klaar is. Integendeel. Schaalgrootte is voor Europese leasemaatschappijen een conditio sine qua non. Met de acquisitie van een leasemaatschappij in Spanje geeft Athlon verdere invulling aan haar internationale ambitie. Verdere versterking van de huidige positie in de landen buiten de Benelux waarin Athlon nu actief is, staat hoog op de agenda. Daarnaast zijn wij alert op nieuwe mogelijkheden in andere Europese groeimarkten. De integratie van Athlon Car Lease en Unilease is succesvol, binnen de tijd en binnen budget afgerond. De aangekondigde verkoop van de schadeherstelbedrijven moet dit jaar zijn beslag krijgen. Met andere woorden, Athlon kan haar aandacht ten volle richten op haar cliënten in de kernactiviteit autoleasing. Mede dankzij de inzet van haar medewerkers is Athlon er in geslaagd ook in 2005 weer goede resultaten te behalen. Daarom besluit ik met een welgemeend woord van dank aan de medewerkers voor de bijdrage die zij in het afgelopen jaar hebben geleverd aan het succes van Athlon. 5

8 Profiel Geografische omzetverdeling (in %) 62 Athlon is een internationale aanbieder van operationele (full service) autoleasing, met focus op de zakelijke markt. Athlon heeft een holdingstructuur en is actief in zes landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Spanje. De werkmaatschappijen rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. De gewone aandelen van Athlon Holding N.V. zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Daarin behoort Athlon tot het Next Prime-segment en is opgenomen in de Next 150- index. In 2005 werd met circa medewerkers een netto-omzet van bijna 800 mln behaald, waarvan circa 40% in het buitenland * 05 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland *herrekend naar IFRS Autoleasing Onder de naam Athlon Car Lease biedt Athlon autoleasing aan, primair voor zakelijke cliënten. Athlon koopt auto s en stelt deze voor een periode van twee tot vijf jaar ter beschikking van opdrachtgevers. Een onderdeel van de dienstverlening is het voeren van de administratie voor het ter beschikking gestelde wagenpark en het beheren van autoregelingen. Tevens draagt Athlon voor opdrachtgevers de operationele risico s verbonden aan het gebruik van de auto, zoals onderhoud, verzekering en schadeherstel. De autoleaseactiviteiten richten zich op operationele lease en wagenparkbeheer. Bij operationele lease is ook het off balance-element voor de klant van belang. Bij de vaststelling en uitvoering van hun strategie laten de individuele leasemaatschappijen zich leiden door de kernwaarden innovatie, klantgerichtheid en kostenefficiency. Door haar kennis van het autoproduct in combinatie met geavanceerd informatiemanagement biedt Athlon de cliënt niet alleen kostenbeheersing maar ook transparantie en gemak. Met name voor de zakelijke cliënt is dit een onderscheidend voordeel. In autoverhuur richt Athlon zich alleen op de zakelijke cliënten van de leasemaatschappijen: de zogeheten captive verhuur. Autoschadeherstel Onder de naam CARe Schadeservice beschikt Athlon in Nederland over een landelijke keten van 48 universele schadeherstelbedrijven. De keten heeft een toonaangevende positie in de overigens gefragmenteerde schadeherstelmarkt. CARe Schadeservice richt zich vooral op grotere marktpartijen zoals leasebedrijven, verzekeringsmaatschappijen en andere fleetowners. Daarnaast waren in België ultimo 2005 vier vestigingen operationeel. 6

9 Strategie Groeidoelstelling Winstgroei en continuïteit zijn de ondernemingsdoelen van Athlon Holding. Volumegroei is hiervoor een voorwaarde. Ten eerste om de internationale concurrentiepositie te kunnen handhaven in Europese markten waarin naar verwachting op termijn een beperkt aantal grote spelers dominant zal zijn. Ten tweede om schaalvoordelen te kunnen behalen, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, inkoop en ICT. Als financiële doelstelling wil Athlon, te rekenen vanaf 1 januari 2004, de omzet en de leaseportefeuille tot 2009 met tenminste 50% laten groeien, deels autonoom, deels door acquisities. Deze groei mag geen afbreuk doen aan de winst per contract. Dit kan worden bereikt door verlaging van inkoop- en onderhoudskosten, genereren van volume en uitbreiding van het dienstenpakket. Acquisities moeten na minimaal een jaar bijdragen aan de groei van de winst per aandeel. Daarnaast streeft Athlon naar een resultaat voor belastingen van jaarlijks gemiddeld minimaal 20% van het eigen vermogen en een jaarlijkse gemiddelde autonome groei van de winst per aandeel van 5 tot 10%. Voorts is het beleid erop gericht de huidige credit ratings van Standard & Poor s en Moody s ten minste te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Bij het realiseren van de ondernemingsdoelen richt Athlon zich op internationale zakelijke markten. Uit onderzoek blijkt dat bij het Europese bedrijfsleven de tendens van outsourcing nog steeds toeneemt. De Europese leasemarkten zouden in elk geval tot 2010 nog groeien met zo n 4% per jaar. In de landen waarin Athlon actief is, varieert de gemiddelde jaarlijkse groei naar verwachting tussen 2 en 4%. In Spanje wordt een groei van circa 8% verwacht. Geografische verdeling aantal medewerkers (ultimo jaar) Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland Realisatie financiële doelstellingen De strategie die Athlon volgt is adequaat gebleken voor het realiseren van de doelstellingen. In het afgelopen jaar is de winst voor belasting per contract licht gestegen van 387 in 2004 naar 389 in In het referentiejaar 2003 bedroeg de winst per contract 357. Het rendement op het eigen vermogen voor belasting en afschrijving waarde klantenbestand en fusiekosten was in het afgelopen boekjaar 25% (2004: 24%). De autonome groei van de winst per aandeel was 11,5%. Europese expansie Athlon heeft de ambitie om in operationele lease tot de belangrijke aanbieders in Europa te behoren. Volgens de laatste Datamonitorgegevens wordt nu een dertiende plaats ingenomen. Deze positie wordt gerealiseerd met een aanwezigheid in inmiddels zes Europese landen. Enkele grotere marktpartijen uit de gegevens van Datamonitor kunnen echter niet als Europese aanbieder gekwalificeerd worden. Om bovengenoemde ambitie te kunnen realiseren zijn versterking in bestaande markten en het betreden van andere markten noodzakelijk. Hoewel het accent op operationele leasing ligt, omvatten de leaseactiviteiten ook zogenaamde off balance-contracten (wagenparkbeheer-, ROB- en brandstofcontracten). Vooral tijdens beperkte economische groei is de managementaandacht sterk gericht op het behalen van efficiencyvoordelen. Belangrijke graadmeter voor expansiemogelijkheden in de diverse nationale markten is de ontwikkelingsfase waarin de betreffende markt zich bevindt. Die wordt vooral gemeten aan het per centage van operationele lease in het zakelijk gebruikte wagenpark. In Nederland ligt deze penetratiegraad op 55%. Groei in omzet en marktaandeel zal hier beperkter zijn dan in de landen waarin deze penetratiegraad lager ligt: België 35%, Frankrijk 40%, Duitsland 18% en Spanje 45%. In deze nog jonge markt komt de groei met name voort uit de nu nog in omvang bescheiden markt voor zakelijk gebruikte auto s. Doel voor de komende drie jaar is het marktaandeel te vergroten door autonoom 7

10 harder te groeien dan de markt. In de Benelux staat Athlon qua omvang op de tweede plaats. Voor de langere termijn wil Athlon een top-3-positie behouden. Randvoorwaarde is de winstgevendheid hierbij te handhaven. Acquisities Hoewel de focus in de Benelux ligt op volumetoename van de leaseportefeuille door autonome groei, worden verdere acquisities niet uitgesloten. Duitsland en Frankrijk vormen voor Athlon potentieel de twee grootste leasemarkten in Europa. Voor expansie in deze markten wordt niet alleen autonome groei, maar ook groei door middel van acquisities beoogd. Athlon streeft in deze markten naar een portefeuille van minimaal à contracten ultimo 2006 waardoor significante schaalvoordelen ontstaan. Athlon ziet in beide landen dan ook groeikansen voor professionele, door ICT-toepassingen ondersteunde, leasediensten. Athlon verkent de mogelijkheden van het betreden van andere groeimarkten in Europa waarbij Zuid-Europese landen vooralsnog het meest attractief lijken. De eerste stap is gezet door de overname per 1 januari 2006 van een klein maar rendabel leasebedrijf in Barcelona. De Spaanse operationele-leasemarkt is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ook voor de toekomst worden in deze markt hoge groeipercentages voorzien. Schadeherstel Onderzoek in Frankrijk en Duitsland heeft aangetoond dat onder de huidige marktomstandigheden verdere internationale expansie van de autoschadeherstelactiviteiten niet past binnen de strategische prioriteiten van Athlon. Dat heeft geleid tot het besluit dat schadeherstel niet meer tot de kernactiviteiten van Athlon wordt gerekend. Daarnaast valt te constateren dat 8

11 Strategie de marktpositie van CARe belemmeringen ondervindt juist door haar binding met Athlon. Mede om die reden meent Athlon dat CARe baat heeft bij een meer zelfstandige positie. ICT In de wereld waarin Athlon opereert, volgen de ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Zo zal bijvoorbeeld autoproductie op voorraad steeds meer worden vervangen door Build To Order -processen waarbij de leaseklant de auto via internet voorziet van zijn eigen wensenpakket, van uitvoering tot accessoires. Het beleid van Athlon is erop gericht om de snelheid van de technologische ontwikkelingen niet alleen te volgen, maar daarop ook te anticiperen. Athlon beschouwt het als een competitief voordeel om de modernste ICT-mogelijkheden aan te kunnen bieden om in te spelen op de toenemende informatiebehoefte van klanten. Bijvoorbeeld door informatie toegankelijk te maken via de meest uiteenlopende kanalen. Klanten en zakenpartners van Athlon willen online actie kunnen nemen, waar en wanneer ze dat wensen. Athlon zorgt ervoor dat deze ontwikkelingen binnen haar bedrijven zo geruisloos mogelijk worden opgevangen door een ICT-omgeving die intrinsiek onderdeel is van de bedrijfsprocessen. Om dit te realiseren wordt het beleid langs twee sporen vormgegeven: ICT Governance en ICT Alignment. ICT Governance is gericht op het minimaliseren van de risico s en het verbeteren van de performance van de ICT-processen. ICT Alignment betreft het afstemmen van de ICT-functie op de behoeften van de business en het realiseren van een flexibele organisatie die snel op de markt kan reageren. 9

12 10

13 Cijfers in beeld Netto-omzet Verdeling netto-omzet (in miljoenen euro s) (in procenten) Bedrijfsresultaat/ netto-omzet 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 3,5 1,1 (in procenten) 4,1 4,9 6,8 Resultaat voor belasting en nettowinst ,1 33,1 (in miljoenen euro s) 13,4 10,8 41,1 40,3 36,4 26,9 53,4 36, * * * * 05 *herrekend naar IFRS Schadeherstel Dealeractiviteiten Autolease en -verhuur *herrekend naar IFRS Resultaat voor belasting Nettowinst *herrekend naar IFRS *herrekend naar IFRS Winst per gewoon aandeel (in euro s) Cash flow per aandeel* (in euro s) Balanstotaal (in miljoenen euro s) Solvabiliteit (in procenten) 2,75 2, ,5 2,5 2, ,25 2 1,75 1,95 2,32 2,10 2,25 2 1,75 2,20 1,76 2, ,5 1, ,25 1 0,75 0,5 1,39 1,25 1 0,75 0,5 1, ,25 0,45 0, * ** * * 05 *herrekend naar IFRS *excl. afschrijving lease- en verhuurauto s Kapitaalintensieve activiteiten Overige activiteiten Kapitaalintensieve activiteiten Overige activiteiten **herrekend naar IFRS *herrekend naar IFRS *herrekend naar IFRS 11

14 Groepsbalans (x mln) Lease- en verhuurportefeuille 1.668, , , , ,0 Overige vaste activa 107,4 95,3 86,8 63,3 59,1 Vlottende activa 158,0 108,9 120,6 138,4 217, , , , , ,2 Eigen vermogen 168,8 214,0 182,5 155,0 136,0 Voorzieningen ,4 19,1 17,1 Langlopende verplichtingen 1.340, ,4 816,0 535,0 461,9 Kortlopende verplichtingen 424,8 532,3 373,2 679,8 865, , , , , ,2 Aansprakelijk vermogen Eigen vermogen 168,8 214,0 182,5 155,0 136,0 Preferente aandelen 69, Achtergestelde lening 15,0 15,0 29,8 12,5 31,8 252,8 229,0 212,3 167,5 167,8 Groepswinst- en verliesrekening (x mln) Netto-omzet 784,5 697,3 930, , ,8 Bedrijfsresultaat 53,2 34,5 38,1 11,0 43,5 Resultaat joint ventures 0,2 1,9 3,0 2,4 2,6 Resultaat voor belastingen 53,4 36,4 41,1 13,4 46,1 Winstbelastingen (17,0) (9,5) (0,8) (2,6) (13,0) Nettowinst 36,4 26,9 40,3 10,8 33,1 Voorgestelde winstverdeling (x mln) Toevoeging c.q. onttrekking aan reserves 19,9 10,5 27,3 (0,8) 19,9 Dividend: Cumulatief preferent 3-2,6 2,6 2,6 2,6 Converteerbaar preferent 3-1,5 1,5 1,2 - Gewoon 16,5 12,3 8,9 7,8 10,6 12

15 Vijfjarenoverzicht Per cumulatief preferent aandeel van 0,25 nominaal Aantal uitstaande aandelen Vergoeding 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 Gestort per aandeel 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Per converteerbaar financieringspreferent aandeel van 0,25 nominaal Aantal uitstaande aandelen Vergoeding 1,13 1,13 1,13 0,92 - Gestort per aandeel 17,50 17,50 17,50 17,50 - Per gewoon aandeel van 0,25 nominaal Aantal uitstaande aandelen ultimo Nettowinst 4 2,10 1,39 2,32 0,45 1,95 Dividend 0,95 0,71 0,57 0,50 0,68 Intrinsieke waarde 9,73 8,42 7,30 5,49 5,74 Beurskoers ultimo 22,49 19,40 14,10 9,00 13,75 Koers/winst verhouding ultimo 10,71 13,96 6,08 20,00 7,05 Medewerkers (aantal ultimo) en 2004 zijn gebaseerd op IFRS; de overige jaren op NL-GAAP 2 Onder IFRS zijn de voorzieningen opgenomen onder de langlopende en kortlopende verplichtingen 3 Vergoeding op preferente aandelen wordt met ingang van 2005 ten laste van het resultaat gebracht 4 Berekend op basis van gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 13

16 14 Jean Philippe Ravanel, Athlon Car Lease France, landenmanager Frankrijk Dat doen wij de hele dag: oplossingen naar de klant brengen.

17 Risicobeheersing Sinds 2004 heeft Athlon een Enterprise Risk Management-systeem (ERM) ingevoerd, gebaseerd op het raamwerk van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dit risicobeheersingssysteem voorziet in een gecoördineerde aanpak om te beoordelen of de genomen risicobeheersingsmaatregelen in totaliteit en in onderlinge samenhang adequaat zijn om het management tijdig te informeren over de mate waarin doelstellingen worden behaald. In 2004 is begonnen met een systematische analyse van de omstandigheden en gebeurtenissen die belemmerend kunnen werken op het halen van doelstellingen. Daarnaast zijn de binnen Athlon bestaande maatregelen om dit type risico s te beperken geïnventariseerd, vastgelegd en getoetst aan het raamwerk. Deze aanpak is in 2005 voortgezet en vanuit de voor ERM ingerichte organisatiestructuur ondersteund. Deze organisatiestructuur voorziet onder meer in een permanent risicobeoordelingsteam (Permanent Risk Assessment Group) en ad hoc risico beoordelingteams (Temporary Risk Assessment Groups) die bij gelegenheid worden gevormd door het samenbrengen van wisselende deskundigen. Voorts vindt regelmatig overleg plaats tussen de risk officers van de dochterondernemingen, medewerkers van Business Control en de Interne Accountantsdienst. De Interne Accountantsdienst is in 2005 tweemaal gevraagd om te adviseren over verbeteringen in het ontwerp en de werking van het risicobeheersingssysteem. De aanbeveling om met behulp van specifieke software het risicobeheersingssysteem efficiënter te maken is in 2005 opgevolgd. Hiertoe is in het derde kwartaal software aangeschaft, die in het vierde kwartaal is geïmplementeerd, waardoor het mogelijk is om de strategische en direct daaraan gerelateerde doelstellingen, risico s en belangrijke beheersingsmaatregelen centraal vast te leggen en decentraal te bewerken. Een bijkomend voordeel van deze centrale vastlegging is dat best practices kunnen worden beschreven en uitgewisseld. De software maakt het verder mogelijk om beoordelingen van de vastgelegde risico s en de werking en het bestaan van de beheersingsmaatregelen te initiëren en te documenteren. Dit leidt tot efficiëntere beheersing omdat er op con- 15

18 sistente wijze kan worden gerapporteerd en omdat er eenvoudiger een chronologisch inzicht kan worden verkregen van veranderingen in de status van een beheersingsmaatregel en een restrisico. Uiteindelijk betekent dit dat een betrouwbaar oordeel kan worden gevormd over de werking van het risicobeheersingssysteem gedurende het jaar in plaats van een oordeel over de werking van een beheersingsmaatregel of de hoogte van een restrisico op een bepaald moment. Een evaluatie van de software zal, nadat een geheel jaar ervaring is opgedaan, tegen het einde van 2006 worden gemaakt. Voor 2006 bestaat verder het voornemen om waar mogelijk kwantitatieve analyses toe te voegen aan de informatie waarop thans de risicobeoordeling wordt uitgevoerd. Behalve op een weergave van de onderscheiden risico s wordt in het navolgende ingegaan op de gevoeligheid van het resultaat voor externe invloeden. Strategische risico s Athlon is alleen actief in landen in de eurozone, zodat zij geen valutarisico s loopt. Ook zijn de resultaten niet erg gevoelig voor grote renteschommelingen omdat zoveel als mogelijk de binnenkomende en uitgaande kasstromen rentetypisch op elkaar afgestemd worden. Teneinde de rentepositie te bepalen en te beheersen wordt maandelijks een analyse gemaakt van de gevoeligheid voor veranderingen in de kapitaalmarktrente. Voor verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf 25 in de jaarrekening. Vanaf 2007 zal het Basel II akkoord van kracht worden voor financiële instellingen. Tengevolge van het akkoord zullen kredietverschaffers de rentevergoedingen op verstrekte leningen op een andere wijze vaststellen dan tot nu toe gebruikelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de financieringskosten van de ondernemingen. Op basis van hetgeen thans bekend is, verwacht Athlon echter dat dit akkoord voor haar geen nadelige invloed zal hebben op de toekomstige financieringskosten en de concurrentiepositie. Tot de groeistrategie behoort het doen van acquisities. Daarbij bestaat het risico dat er geen geschikte overnamekandidaten beschikbaar zijn. De geschiktheid van een overnamekandidaat wordt bepaald op basis van diverse, vastgelegde criteria. In beginsel worden acquisities in de landen waar Athlon actief is, samengevoegd met de bestaande ondernemingen. In de afgelopen jaren heeft Athlon diverse samenvoegingen succesvol afgerond: Hiltermann Lease en Interleasing, Autop Deutschland en AV Leasing en Athlon Car Lease en Unilease in Nederland en België. Mede op basis van evaluaties van deze eerdere samenvoegingen zijn diverse maatregelen beschreven die de kans van slagen bij toekomstige samenvoegingen verder verhogen. 16 Veranderingen in de huidige wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op de bedrijfsvoering en het resultaat. Dit betreft met name de fiscale regelgeving en meer in het bijzonder de regelgeving met betrekking tot de fiscale bijtelling. De ervaring leert echter dat verhoging van de bijtelling nauwelijks invloed heeft. De afschaffing van de bpm ( luxebelasting ) in Nederland vormt daarbij een specifiek risico. Als gevolg hiervan kan de marktwaarde van gebruikte auto s dalen. Dit risico is echter beperkt aangezien het ministerie van Financiën een langjarige uitloop van de bpm overweegt en gelijktijdig, door de invoering van een differentiatie van de bpm afhankelijk van onder meer de mate van uitstoot van koolstofdioxide, de bpm een andere grondslag geeft. Bovendien kan op basis van de met de cliënten afgesloten contracten een eventueel negatief effect op de opbrengst van de ex-leaseauto worden doorberekend. Meer en verbeterde regels op het gebied van verkeersveiligheid en technologische ontwikkelingen gericht op het vergroten van de veiligheid van voertuigen zullen op termijn leiden tot een afname

19 Risicobeheersing van het jaarlijkse aantal schadegevallen. De CARS 21 High Level Group, bestaande uit vertegenwoordigers van de auto-industrie, de Europese Commissie, nationale overheden en diverse belangenorganisaties, heeft op hoofdlijnen afspraken gemaakt over veiligheid en milieu. Deze afspraken geven weliswaar een duidelijke richting aan op het gebied van veiligheid en milieu, maar het tempo en de mate van invloed van deze ontwikkelingen zijn niet precies vast te stellen. Financiering Beperkingen in financieringsmogelijkheden en renterisico s vormen de belangrijkste financiële risico s. Voor Athlon wordt het grootste beslag op de financiële middelen gevormd door investeringen in de auto s voor leasing. De leaseauto s moeten gefinancierd worden voor een periode van gemiddeld 36 maanden. Voor de financiering is flexibele toegang tot de kapitaal- en geldmarkt vereist. Daarvoor is ten minste een investment grade rating noodzakelijk. Een duidelijk strategisch concept, goede resultaten, een gezonde vermogenspositie en uiteraard het tijdig voldoen aan aflossings- en renteverplichtingen zijn hiervoor belangrijke voorwaardes. Door securitisatie van de leaseportefeuille wordt de groep van met name niet-bancaire kredietverschaffers uitgebreid en vermindert het financieringsrisico. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van obligatieleningen, syndicaatsleningen, bilaterale leningen en commercial paper. Operationele risico s De operationele risico s verschillen per activiteit. Voor de leasevloot gelden als belangrijkste: de kredietwaardigheid van de opdrachtgever (debiteurenrisico), het onderhoudsrisico, het cascorisico en het risico met betrekking tot de restwaarde van de auto. Voor het beheersen van het debiteurenrisico zijn procedures opgesteld. Deze procedures regelen onder meer dat met behulp van externe informatie de kredietwaardigheid van een cliënt wordt beoordeeld. Met een cliënt die activiteiten ontplooit die een onacceptabel risico vormen, wordt geen relatie aangegaan. Een onderdeel van de procedures is tevens dat er een verdeling in risicocategorieën wordt gemaakt op basis waarvan de cliënten worden gevolgd. Daarnaast worden periodieke rapportages vervaardigd om zicht te houden op de ontwikkeling van het debiteurenrisico. Athlon streeft in dit verband naar voldoende spreiding over verschillende bedrijfssectoren van haar klantenkring (zie overzicht pagina 55). Bovendien dient als zekerheid het eigendom van de aan de klant ter beschikking gestelde auto. Per contract worden reserveringen getroffen voor reparatie, onderhoud en banden (ROB). Deze reserveringen zijn gebaseerd op voortdurende analyse en schattingen van de werkelijke kosten, waardoor het risico dat reserveringen onjuist worden vastgesteld beperkt blijft. Gezien de omvang van de totale leaseportefeuille brengt Athlon het cascorisico niet onder bij een assuradeur, maar draagt zij dit risico grotendeels zelf. Het risico met betrekking tot de restwaarde van de auto s na afloop van het leasecontract wordt beperkt door de in de onderneming aanwezige kennis van de markt voor gebruikte auto s en de jarenlange ervaring met de taxatie van restwaardes. Het bedrag dat ultimo 2005 is geïnvesteerd in restwaardes en niet is afgedekt door zogenaamde terugkoopverklaringen, bedraagt 892 mln. Ter beperking van het restwaarderisico zijn bij alle werkmaatschappijen procedures van toepassing. Deze procedures voorzien onder meer in periodiek overleg over de gehanteerde en te hanteren restwaardes. Periodiek worden tevens verschillende rapportages vervaardigd en geanalyseerd. Indien op grond van de opbrengst van recent verkochte auto s of door onvoorziene, toekomstige, marktomstandigheden in een land twijfel ontstaat of bij het einde van lopende leasecontracten gemiddeld nog winst zal worden behaald op te verkopen auto s, wordt een impairment test uitgevoerd. Zonodig vindt afwaa rdering 17

20 18

21 Risicobeheersing 19

22 van de leaseportefeuille plaats. Ultimo 2005 bedraagt de totale afwaardering 11,5 mln. Auto s die voortijdig terugkomen, hebben een groter restwaarderisico omdat de boekhoudkundige afschrijving geen gelijke tred houdt met de marktwaardeontwikkeling. Het operationele risico bij autoschadeherstel bestaat uit onderbezetting van de beschikbare werkplaatscapaciteit (huisvesting en medewerkers). Dit risico wordt beperkt door met grotere opdrachtgevers afspraken op jaarbasis te maken over het verwachte volume van het te leveren schadeherstelwerk. Intern wordt dit risico beperkt door hantering van flexibele arbeidscontracten en toepassing van het werklastverdelingssysteem CAReVIEW, waardoor de omzetverdeling over de vestigingen zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd. Milieu Het risicoprofiel van de groep voor wat betreft het milieu is door de aard van de belangrijkste activiteit, leasing, zeer beperkt. Met name bij de schadeherstelbedrijven krijgt het milieurisico veel aandacht; daar is het milieuaspect ondergebracht in een integraal kwaliteitssysteem. Bij de schadeactiviteiten zijn de milieurisico s in de afgelopen jaren nauwkeurig in kaart gebracht en is een groot aantal saneringen reeds uitgevoerd. Athlon heeft een bedrag van circa 0,8 mln onder kortlopende schulden opgenomen voor lopende en komende saneringen. De operationele risico s op het gebied van milieu worden beperkt door investeringen in preventieve controles, apparatuur en veiligheidsmaatregelen. Informatisering Bij de leasemaatschappijen van Athlon zijn complexe automatiseringssystemen in gebruik. Deze systemen ondersteunen de verkoop en het beheer van contracten, de afhandeling van operationele activiteiten (aankoop van de auto, onderhoud, verzekering, vervangend vervoer, brandstof, houderschapsbelasting, verkoop) en het verstrekken van (fleet)managementinformatie aan de klanten. De bij schadeherstel in gebruik zijnde systemen ondersteunen het bedrijfsproces onder andere door het vastleggen van specifieke klantafspraken, het maken van een voor- en nacalculatie van te repareren schades, het verdelen van de opdrachten over de beschikbare capaciteit en het registreren van de tijdsbesteding per reparatie. Gezien het feit dat de Athlon-bedrijven strategisch afhankelijk zijn van goed functionerende systemen, wordt op basis van de ERM-procedures nadrukkelijk gestuurd op de volgende ICT beleidsonderwerpen: Business Continuity & Recovery Athlon heeft een project uitgevoerd met betrekking tot de continuïteit van bedrijfsvoering in het algemeen en gegevensverwerking in het bijzonder. Door middel van dit project, Athlon Business Continuity, zijn de risico s gedetailleerd in kaart gebracht en zijn beheermaatregelen getroffen. In het geval van een calamiteit dient een werkmaatschappij binnen 48 uur weer operationeel te zijn met haar business-kritische processen en mag er maximaal vier uur aan data verloren zijn gegaan. Om hieraan te kunnen voldoen is er groepsbreed gekozen voor een centrale co-locatie waarnaar data gerepliceerd zullen worden. In 2006 zal de co-locatie operationeel worden. Tevens is in 2005 een Europees groepscontract afgesloten voor uitwijk van werkplekken. Deze uitwijkmogelijkheid zal eveneens in 2006 operationeel zijn. Informatiebeveiliging Binnen Athlon zijn richtlijnen opgesteld voor informatiebeveiliging. Deze richtlijnen volgen de Britse standaard voor informatiebeveiliging BS7799, die als best practice 20

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam Jaarcijfers 2 0 0 3 Analistenpresentatie 2 m aart 2004, Am sterdam Geslaagde turnaround Concentratie en versterking kernactiviteiten autoleasing en schadeherstel Samenvoeging leaseactiviteiten tot één

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON REALISEERT VERDERE GROEI Hoofddorp, 8 november 2005 Hoofdpunten negen maanden 2005: Omzetstijging van 16% Aanzienlijke toename operationele nettowinst tot 33,3 mln (+31%) Stijging leaseportefeuille

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen 2008 2015 Kernpunten 2015 Sprong Voorwaarts Resultaten 2015 Financiële positie ultimo 2015 Prognose 2016 2 Ontwikkelingen 2008-2015

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb TOENAME OPERATIONELE NETTOWINST 22% Hoofddorp, 2 maart 2006 Hoofdpunten 2005: Stijging leaseportefeuille met 4,4% Omzetstijging 13% Aanzienlijke toename operationele nettowinst tot 43,0 mln (+22%) Sterke

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie