Van Krevelenhuis. Unit B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Krevelenhuis. Unit B"

Transcriptie

1 Informatieboekje Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind

2 2

3 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website: 3

4 4

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Curium-LUMC en het Van Krevelenhuis Kennismaking, intake- en opnameprocedure Het Kennismakingsgesprek De intake Het kadergesprek De opname Het mandaatgesprek Onderwijs Het behandeltraject Fase 1: Wennen en kennen Fase 2: Bloeien en groeien Fase 3: Zelf staan en gaan Nazorg Goed om te weten Huisregels Klachten Overige informatie 5

6 1. Curium-LUMC en het Van Krevelenhuis Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. Curium-LUMC is bestuurlijk onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. De kerntaken zijn: patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. De patiëntenzorg van Curium-LUMC richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een ernstig psychiatrisch probleem. Kinderen en jongeren kunnen bij Curium-LUMC terecht voor poliklinische behandeling, dagbehandeling of een behandeling in de kliniek. Het Van Krevelenhuis biedt klinische behandeling aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. De opgenomen kinderen hebben de basisschoolleeftijd. De opnameduur is afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen en zal voor ieder kind verschillend zijn. Gemiddeld duurt de opname 9 maanden. 2. Kennismaking, intake- en opnameprocedure Het kennismakingsgesprek Na de aanmelding voor het van Krevelenhuis wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Bij het kennismakingsgesprek heeft u als ouder(s) een gesprek met de behandelverantwoordelijke van de afdeling om kennis te maken en de hulpvraag te verduidelijken. Ook wordt in dit gesprek besproken of de afdeling geschikt is voor uw zoon of dochter. Wanneer de afdeling geschikt lijkt te zijn wordt u op de wachtlijst geplaatst en volgt een intake gesprek. Wanneer er sprake is van een wachtlijst kan het langer duren voordat een intake gepland wordt. U hoort in het kennismakingsgesprek hoe lang de wachtlijst is en wanneer de opname mogelijk plaats kan vinden. De intake Tijdens de intake worden ouders, kind (en eventueel) de verwijzer uitgenodigd voor een intakegesprek. Het doel van deze fase is: kennismaking informatie-uitwisseling het leggen van een basis voor een samenwerkingsrelatie 6

7 De intakeprocedure is bedoeld om u informatie te geven over het behandelaanbod en informatie van u te krijgen over de problemen die u en uw kind ondervinden. In de regel wordt het intakegesprek gevoerd met de behandelverantwoordelijke en de systeemtherapeute. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachting en de vraag van u als ouders (en de verwijzer) aansluiten bij wat wij te bieden hebben. Belangrijk hierbij is dat beide ouders, met het gezag over het kind, toestemming geven voor opname. Het kadergesprek Wanneer de gezagshebber(s) akkoord is (zijn) met opname volgt een kadergesprek. In dit gesprek wordt met ouders een tijdspad geschetst. Er wordt gesproken over eerdere hulpverlening, waar u zich nu bevindt en wat u wil bereiken gedurende de opname. Er worden doelen geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden tidjens de opname en een samenwerkingsrelatie opgebouwd tussen het Multi disiplinait team en de ouders. We hebben op het van Krevelenhuis de visie dat de opname maar een onderdeel is in het leven van een kind en dat ouders en kind na opname weer samen verder moeten. U wordt dus gevraagd om actief betrokken te zijn bij de opname en de behandeling van uw kind en het systeem waarin dit kind zich bevindt. De opname In de intake is meestal ook de datum van opname al afgesproken. Op de dag van opname worden u en uw kind ontvangen op de unit door een sociotherapeut. Er is tijd en ruimte om samen met uw kind spullen uit te pakken en de kamer in te richten. Aansluitend aan de opname is er voor u een afspraak gemaakt op de administratie. Daar krijgt u onder andere uitleg over zakgeldafspraken. Ook eventuele inschrijving in de gemeente Oegstgeest, komt aan bod. Als kinderen langer dan twaalf maanden bij Curium-LUMC opgenomen zijn moeten zij ingeschreven worden in de gemeente van verblijf. U en uw kind zullen ook kennis gaan maken met het multidisciplinaire team. Het multidisciplinaire team bestaat uit: De behandelverantwoordelijke: De behandelverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van de inhoud van de behandeling en de bewaking hiervan en voor het (op indicatie) medicatiebeleid. 7

8 De systeemtherapeut: De systeemtherapeut richt zich op het begeleiden van de ouders bij het beantwoorden van de specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen die dit kind van hen vraagt. Het leren omgaan met het anders zijn, de betekenissen die hieraan gegeven worden, het accepteren daarvan, voor zowel het kind als de ouders, is een onderdeel van de behandeling. Sociotherapeuten: zijn de medewerkers die in 24-uurs diensten de behandeling op het van Krevelenhuis vormgeven, uw kind begeleiden en het eerste aanspreekpunt voor u zijn. De teamtherapeut/coördinator: Deze medewerker is degene die het team sociotherapeuten aanstuurt, het behandelklimaat in de groep bewaakt en allerhande regelzaken voor de afdeling doet. Educatief therapeut: degene van het team die zich gespecialiseerd heeft in educatie en daarmee degene die de didactische ontwikkeling van uw kind bijhoud. Non-verbale therapeuten: therapeuten beeldende therapie en psychomotorische therapie, helpen de kinderen door vormgeven en bewegen op een andere manier met hun problemen om te gaan en stappen te maken in hun behandeling Dee therapeuten ziet en spreekt u regelmatig over de voortgang van uw zoon of dochter. Het mandaatgesprek De meeste kinderen worden op basis van vrijwilligheid behandeld. Instemming van het kind ouder dan 12 jaar en ouders is niet alleen een wettelijk vereiste, maar is ook van belang om de behandeling te laten slagen. Er wordt snel na opname een mandaatgesprek met systeemtherapeut, kind, ouders en sociotherapeut ingepland om het mandaat of behandelcontract te tekenen. U als ouder geeft in dit gesprek het mandaat aan het van Krevelenhuis om te werken aan de opgestelde doelen. Dit maakt dat u als ouders een samen positie heeft in de behandeling voor uw zoon of dochter. Wederom passend in de visie van het van Krevelenhuis. In het mandaatgesprek komt de doelstelling naar voren: wat willen de ouders leren, wat wil het kind leren. Ook staat beschreven hoe deze doelen behaald gaan worden. Na elke evaluatie (elke 3 maanden) kan er weer een mandaatgesprek volgen om het contract aan te passen. Onderwijs Als het goed gaat met uw kind op school en er geen vragen zijn op didactisch gebied gaat uw kind naar zijn of haar eigen school. Het kan zijn dat uw kind één of meer dagdelen per week op de afdeling blijft voor onderzoek. 8

9 Ouders blijven contactpersoon voor de school. Wel worden er met de school afspraken gemaakt in welke gevallen zij contact kunnen opnemen met het van Krevelenhuis. Wanneer nodig kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van vervoer naar en van school naar het van Krevelenhuis. Wanneer er wel problemen zijn op school en er vragen zijn op onderwijsgebied, is het mogelijk om de educatieve therapeut in te schakelen. Kinderen kunnen onderzocht worden en individuele begeleiding krijgen van de educatieve therapeut. 3. Het behandeltraject De behandeling is verdeeld in drie fases: Fase 1: Wennen en kennen De duur van de fase is afhankelijk van of er, en welke, observaties gedaan gaan worden. Deze fase staat vooral in het teken van observatie en kennismaking met het programma en het opbouwen van een werkrelatie. In de observatieperiode kunnen de volgende onderzoeken plaats vinden: Wat Kinderpsychiatrisch onderzoek Onderzoek creatieve therapie Onderzoek psychomotorische therapie Psychologisch onderzoek (meestal) Onderzoek educatieve therapie (indien nodig) Oudergesprekken/ Systeembegeleiding Wie (functie) kinder- en jeugdpsychiater creatief therapeut psychomotorisch therapeut GZ-psycholoog educatief therapeut systeemtherapeut Daarnaast wordt uw kind intensief geobserveerd op de groep. Dit doen we aan de hand van specifieke observatiepunten, gericht op de problematiek van uw kind. Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is het aanspreekpunt voor u en voor uw kind. Ook is het degene die extra aandacht besteedt aan uw kind en de rode draad van de behandeling in de gaten houdt. 9

10 Ouders worden intensief betrokken bij de opname. Zo zijn er eens per 14 dagen gesprekken met de systeemtherapeut. Doel is het stimuleren of weer op gang brengen van de gezonde ontwikkeling van het kind zodat het weer zo snel als mogelijk is thuis komt. Dit gebeurt door samen met de ouders: de (on)mogelijkheden van alle betrokkenen in kaart te brengen, waarbij het accent ligt op de sterke kanten van het kind en de ouders en alles gericht is op het vergroten van de competentie van de ouders en het kind te kijken naar de balans tussen draagkracht/draaglast in het gezin te kijken naar de ontwikkeling van hun ouderschap te kijken naar de mogelijke gevolgen voor broers en zussen, de partnerrelatie, contacten met de eigen ouders, vrienden, kennissen, werk en andere leefomstandigheden te kijken naar de betekenis van de stoornis voor de ontwikkeling van het kind en het ouderschap het functioneren van het gezin te optimaliseren naar praktische oplossingen te zoeken. Weekend- en bezoekregeling: Vanaf de eerste fase gaan de kinderen elk weekend naar huis. Wel hebben we een weekendregeling die bepaald hoe laat de kinderen worden opgehaald op zaterdag en hoe laat de kinderen weer terug komen op zondag. Op woensdag om de week heeft uw zoon of dochter een vrije middag waarop afspraken gepland kunnen worden maar ook sportverenigingen of andere activiteiten buiten de afdeling gerealiseerd kunnen worden. Aan het einde van de 1 e fase vindt een zogenaamde evaluatie bespreking (EB) plaats. Bij deze bijeenkomst zijn alle personen van Curium-LUMC die bij uw kind betrokken zijn geweest aanwezig. De verwijzer wordt hiervoor ook uitgenodigd. Ook u als ouders zullen uitgenodigd worden om bij deze bespreking aan te sluiten. Er wordt een analyse gemaakt van de problematiek in relatie tot het functioneren op de ontwikkelingstaken en de pathologie van de jongere. En er wordt een competentieanalyse gemaakt, de zogenaamde sterkte/zwakte analyse. Op basis hiervan wordt de behandeling verder vorm gegeven en worden de behandeldoelen opgesteld. De behandelingsovereenkomst wordt hierop aangepast. Fase 2: Bloeien en Groeien Bloeien en groeien is de naam van de behandelfase die volgt op de eerste fase van de behandeling. In deze fase gaat uw kind verder 10

11 oefenen met de leerdoelen die zijn opgesteld aan de hand van de behandeldoelen. Door middel van de dagelijkse structuur, het weekprogramma en de trainingen en therapieën, zal uw kind de vaardigheden die nodig zijn om de ontwikkelingstaken uit te voeren. Het vergroten van de autonomie en de ontwikkeling van uw kind worden op deze manier weer op gang gebracht. Voorbeelden van behandelmogelijkheden zijn: sociale vaardigheidstrainingen, psycho-educatie, medicamenteuze ondersteuning, psychomotorische therapie, creatieve therapie en eventueel muziek therapie. In de ouderbegeleiding / systeemtherapie wordt een keuze gemaakt met welke factoren er aan de slag gegaan wordt. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan uitbreiding van de aanwezige vaardigheden, nieuwe vaardigheden aanleren of aan taakverlichting. Fase 3: Zelf staan en gaan Deze fase gaat van start als duidelijk wordt wanneer uw kind vertrekt uit het van Krevelenhuis. De laatste fase zal gericht zijn op de terugkeer naar huis of een vervolgplek. Centraal in deze fase staan het toepassen en vasthouden van wat in fase 2 geleerd is. Het naderende einde van de behandeling zal onderwerp van gesprek zijn en er zal geanticipeerd worden op de toekomst. Er vinden werkbezoeken plaats, sociotherapeuten komen thuis of ouders komen naar het van Krevelenhuis. U krijgt tips en adviezen om het veranderde gedrag vol te houden. 4. Nazorg In overleg met ouders en kind wordt er gekeken welke vorm van nazorg nodig is en welke organisatie dit gaat bieden. Het kan door de verwijzer zijn die uw kind destijds heeft aangemeld of een andere instelling. Samen met ouders worden de benodigde stappen gezet. Het heeft de voorkeur om in de eindfase van de behandeling te inventariseren waar de vragen voor thuis liggen om daar samen met u praktische oplossingen voor te zoeken. 11

12 5. Goed om te weten Contacten met ouders/verzorgers Kinderen mogen een maal per week naar hun ouders bellen. Bij opname wordt met u afgesproken op welke dag en tijdstip uw kind belt. De kinderen zijn elk weekend thuis. U ontvangt een weekendregeling met de tijden waarop u uw zoon of dochter kan halen en brengen. De mentor van uw kind zal contact met u onderhouden over de voortgang van de behandeling. Dit contact kan telefonisch zijn maar ook bijvoorbeeld per mail. Hier kunt u zelf uw voorkeur in aangeven. Tevens bellen sociotherapeuten wanneer er belangrijke gebeurtenissen zijn plaats gevonden en bij praktische zaken. Voor het doorgeven van praktische zaken zijn de sociotherapeuten bereikbaar op de telefonische spreekuren. Dagelijks van uur. Nieuwsbrief Eenmaal per kwartaal ontvangt u de nieuwsbrief van het Van Krevelenhuis. In deze brief wordt u op de hoogte gesteld van de laatste nieuwtjes. Ook ontvangt u bij deze nieuwsbrief een voorlopige weekendregeling. Veiligheid Agressie is een aandachtspunt in de behandeling van de kinderen. In de praktijk worden kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers regelmatig geconfronteerd met agressie. Bij geweldsincidenten kunnen middelen en maatregelen worden toegepast in de vorm van separatie, afzondering of fysieke inperking. Deze middelen en maatregelen worden alleen in uiterste noodgevallen toegepast. Op het Van Krevelenhuis hechten we veel waarde aan een veilig leefklimaat, waarin dreiging van en/of verbale agressie niet getolereerd wordt. Alle medewerkers werkzaam op Curium-LUMC zijn extra geschoold in verbale de-escalerende technieken en zo nodig fysieke deescalerende technieken. Uiteraard wordt bij fysiek ingrijpen u daar direct van op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt gewenst en ongewenst gedrag volgens het competentiemodel beloond of bestraft. 12

13 6. Huisregels Curium-LUMC heeft algemene huisregels. Deze huisregels zijn bedoeld om een goede gang van zaken op de unit te bevorderen. De onderstaande huisregels hebben betrekking op het verblijf in het Van Krevelenhuis. Slaap- en rusttijden Het hangt van de leeftijd af hoe laat de kinderen / jongeren naar bed moeten. In het weekend en in de schoolvakanties is dat soms later dan door de week. Dit gaat altijd in overleg met de sociotherapeuten. Etenstijden Drie keer per dag wordt er met elkaar gegeten. s Ochtends het ontbijt, tussen de middag de lunch en s avonds het avondeten. Buiten de etenstijden wordt er ook nog iets gedronken en een tussendoortje gegeten. Dagbesteding Overdag gaan de kinderen naar school of nemen deel aan het Taakgericht Programma (TGP). Het Taakgerichte programma is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en uur. Woensdagmiddag is er geen Taakgericht Programma. In het eigen behandelingsplan staat de invulling van dit programma. Bezoektijden Afspraken over het bezoek zijn in hoofdstuk 5 benoemd. Bezoekersruimte Als er op de eigen afdeling geen ruimte is om even rustig te kunnen praten, is er een bezoekersruimte in het gebouw van de afdeling Diagnostiek. De sociotherapeut kan de bezoekersruimte op verzoek regelen. Het gebouw van de afdeling Diagnostiek staat op het terrein van Curium-LUMC. Daarnaast is het mogelijk om een gespreksruimte in het hoofdgebouw te regelen. Ook dit kan een sociotherapeut doen. Mogelijk wilt U wel iets buiten het terrein ondernemen met uw zoon of dochter? Ook dit is uiteraard een mogelijkheid! Bellen Afspraken over telefonisch contact zijn in hoofdstuk 5 benoemd. Post Kinderen en jongeren mogen post ontvangen. Bij kinderen onder de 12 jaar gaat dit in overleg met de ouders / verzorgers. De post wordt naar 13

14 de afdeling gebracht. Kinderen en jongeren kunnen ook zelf post versturen. Computer en televisie Elke afdeling heeft een computer. Die staat in een ruimte waar iedereen bij kan. Binnen Curium-LUMC is afgesproken dat er geen namen, foto s en films van anderen verspreid mogen worden. Het is dan ook verboden om dit via internet te doen. Reden hiervoor is dat we de privacy van iedereen respecteren. Curium-LUMC beschikt over software om te controleren welke internetsites zijn bezocht en zal deze controle preventief en reactief uitvoeren. In het Van Krevelenhuis geldt dat kinderen twee maal per dag een half uur mogen computeren. We hebben onze eigen spellen voor de computer. In het algemeen kan gezegd worden dat spellen waarin agressie voorkomt niet toegestaan zijn. Spellen van thuis meenemen stimuleren wij niet en mag alleen in overleg. Tv kijken gebeurt vanaf uur. Bij de keuze van de programma s die gekeken worden geldt ook dat film/programma s waarin agressie of seksueel getinte scènes zitten niet gekeken worden. Dit geldt overigens ook voor leesboeken en speelgoed. Gevaarlijke voorwerpen De kinderen / jongeren mogen geen voorwerpen bij zich hebben die voor hen zelf of voor een ander gevaarlijk kunnen zijn. Waardevolle spullen Kinderen tot 12 jaar krijgen een eigen afsluitbare plek waarin waardevolle spullen worden opgeborgen. Omgang met elkaar We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbaal geweld (schelden) en lichamelijk geweld zijn streng verboden. Seksueel contact wordt niet toegestaan. Roken In en rond Curium-LUMC mag niet gerookt worden zowel door kinderen of jongeren als door volwassenen.. Alcohol Alcoholgebruik is niet toegestaan. 14

15 Drugs Soft- en harddrugs zijn niet toegestaan. Zowel het bezit, gebruik als de handel zijn verboden. Handelen Handel (iets verkopen of kopen), ruilen of van iemand geld lenen is niet toegestaan binnen Curium-LUMC. Zakgeld Afspraken over zakgeld zijn in hoofdstuk 5 aan bod gekomen. Huisdieren Er mogen geen huisdieren meegenomen worden naar Curium-LUMC. Schoonmaken De huishoudelijke dienst van Curium-LUMC maakt de wc s en badkamers op de afdelingen schoon. De kinderen moeten zelf hun eigen kamer opruimen en schoonmaken. Op de afdeling moeten zij af en toe helpen met schoonmaken of andere klusjes. Er hangt een rooster en een lijst met klusjes zoals tafeldekken, afruimen en het opruimen van de huiskamer. Advies is om niet teveel speelgoed en knuffels etc. mee te nemen naar Curium-LUMC zodat de kamer ook niet te rommelig wordt en de kinderen niet te lang hoeven schoon te maken/op te ruimen. U wordt als ouder ook uitgenodigd om in het weekend (bij ophalen of terugbrengen) even in de kamer te kijken of het voldoende schoon is. Wasgoed De vuile was wordt door de ouders zelf gewassen. Het van Krevelenhuis bezit wel een wasmachine waarmee wel sporadisch kinderkleding gewassen kan worden. Hierbij moet de was goed gelabeld zijn om kwijtraken te voorkomen. Curium-LUMC is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of vernielde kleding. Veiligheid De veiligheid op ons terrein wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van voldoende personeel, een nachtwaker en door cameratoezicht op de parkeerplaats en in de klinische units. Met de camera s in de units worden de gangen waaraan de slaapkamers grenzen geobserveerd door de nachtwaker. De nachtwaker kan via de centrale alle camera s in de gaten houden en kan zien wat er in de gangen gebeurt. Zo nodig kan hij actie ondernemen en de medewerkers waarschuwen. De beelden worden geregistreerd, zij worden niet bewaard. Foto s maken en filmen 15

16 Er mogen alleen foto s of filmpjes gemaakt worden van iemand als diegene dat goed vindt. Dit heeft te maken met de privacy. Bij kinderen onder de twaalf jaar wordt eerst aan de ouders toestemming gevraagd. WIFI Het van Krevelenhuis heeft draadloos internet door middel van WIFI. Dit staat 24 uu per dag aan en kan niet uit. Curium-LUMC heeft de visie dat internet gebruik een derde milieu is waar zowel de instelling als ouders kinderen mee moet leren omgaan. Op de afdeling gebeurd dit door het geven van thema s en uitleg over gezond internet gebruik. Ook vragen wij u alert te zijn op het internet gebruik van uw zoon of dochter. Omdat wij niet te allen tijde in de gaten kunnen houden wat kinderen op internet wel en niet zien maken we afspraken over wanneer kinderen in het bezit zijn van een apparaat waar zij mee op internet kunnen (denk aan: telefoon, laptop, tablet, DS etc). Mocht u als ouder daar niet voldoende vertrouwen in hebben dan adviseren wij u om de apparaten thuis te laten. Ook zullen wij dit adviseren wanneer wij zien dat kinderen op de afdeling de apparaten onjuist gebruiken. Vakantie Curium-LUMC heeft een vakantiebeleid opgesteld voor kinderen en jongeren die zijn opgenomen op Curium-LUMC. Kinderen hebben per kwartaal recht op 3 vakantiedagen. In de zomervakantie heeft u in plaats van 3, recht op 10 vakantie dagen. Dit geldt ook voor twee ouder gezinnen. Wanneer u vakantie wil opnemen geeft u dit aan bij de sociotherapeuten. Zij zullen dit voorleggen aan de teamcoördinator die de vakantiedagen bijhoudt. U kunt uiteraard ook de vakantie direct aan de teamcoördinator voorleggen. U ontvangt een wel of niet akkoord van de teamcoördinator. Aanvullende huisregels van het Van Krevelenhuis zijn: 1. Je gedraagt je op een respectvolle manier naar anderen. 2. Je luistert naar de sociotherapeuten. 3. De sociotherapeut beslist uiteindelijk. 4. Je praat rustig tegen anderen. 5. Je gaat voorzichtig met spullen om. 6. Je ruimt de spullen op die je hebt gebruikt. 7. Je houdt je aan je eigen programma. 8. Je zit rustig tijdens groepsmomenten. 9. Je vraagt hulp aan een sociotherapeut als het volgen van de regels niet lukt. 16

17 7. Klachten Klachten van kinderen kunnen in eerste instantie het beste besproken worden met de groepsleiding. Als de klacht daarmee niet opgelost kan worden, kunnen alle kinderen die in Curium-LUMC worden behandeld, contact opnemen met de patiëntvertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijk persoon en niet in dienst bij Curium-LUMC. Zijn belangrijkste taak is het geven van advies en hulp aan kinderen die in behandeling zijn, bijvoorbeeld bij klachten of vragen over de behandeling. Hij geeft ook voorlichting over de rechtspositie. De patiëntvertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van het opgenomen kind en is dus partijdig. De patiëntvertrouwenspersoon is van maandag t/m donderdag te bereiken via Wanneer ouders / verzorgers een klacht hebben, kunnen zij zelf contact opnemen met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Als dat niet leidt tot een oplossing dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Klachtencommissie. Curium-LUMC maakt gebruik van de Klachtencommissie van het LUMC. Deze commissie is samengesteld uit interne en externe leden, dus van buiten het LUMC en Curium-LUMC. Op vindt u het reglement van de Klachtencommissie, waarin de werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. Cliëntenraad De Cliëntenraad van Curium-LUMC bestaat uit ouders van kinderen / jongeren die in Curium-LUMC behandeld worden of zijn behandeld. De raad behartigt de belangen van patiënten en ouders / verzorgers en heeft bijvoorbeeld het recht van advies en instemming, vergelijkbaar met de rechten van een ondernemingsraad. De Cliëntenraad is een vraagbaak voor de ouders / verzorgers van de patiënten. Ook als er problemen zijn kunt u deze voorleggen aan de raad. De leden van de raad gaan daarmee in overleg met de directie van Curium-LUMC. U kunt lid worden van de Cliëntenraad en op die manier invloed hebben op de gang van zaken binnen Curium-LUMC. U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via het mobiele nummer: , het nummer van het directiesecretariaat van Curium- LUMC: of via Belangrijke andere folders Curium-LUMC heeft verschillende folders die belangrijk voor je zijn. Je kunt ze vinden bij de receptie van Curium-LUMC of vragen aan een sociotherapeut van je afdeling. Over de volgende onderwerpen zijn er folders: 17

18 - Afdelingsboekje - Algemene folder over Curium-LUMC - Algemene rechten - Patiëntendossier en privacy - Patiëntenvertrouwenspersoon Informatie over Curium-LUMC en de verschillende afdelingen kun je ook vinden op onze website: 8. Overige informatie Het verdient aanbeveling, indien u daarover nog niet beschikt, om een Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) gezinsverzekering af te sluiten. 18

19 19

20 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website: 20

Van Krevelenhuis. Unit B

Van Krevelenhuis. Unit B Informatieboekje ouders Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind Inhoudsopgave 1. Curium-LUMC en het Van Krevelenhuis 1.1 Curium-LUMC 1.2 Voor wie is dit informatieboekje bestemd?

Nadere informatie

De Klimop. Unit F. Informatieboekje. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent

De Klimop. Unit F. Informatieboekje. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Informatieboekje De Klimop Unit F Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Unit F - De Klimop Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor meer

Nadere informatie

Informatieboekje. De Klimop. Unit F. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent

Informatieboekje. De Klimop. Unit F. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Informatieboekje De Klimop Unit F Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Dit boekje is bestemd voor ouders van kinderen die zijn opgenomen op De Klimop Waar in deze folder het woord hij is gebruikt,

Nadere informatie

Informatieboekje. de Klimop. unit F. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent

Informatieboekje. de Klimop. unit F. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Informatieboekje de Klimop unit F Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Dit boekje is bestemd voor ouders van jongeren die zijn opgenomen op de Klimop Waar in deze folder het woord hij is gebruikt,

Nadere informatie

Informatieboekje Het Kompass Unit E

Informatieboekje Het Kompass Unit E Informatieboekje Het Kompass Unit E Observatie en kortdurende klinische behandeling van jongeren van 12 t/m 18 jaar Inhoudsopgave Inleiding 1. Informatie over Het Kompass Wat is Het Kompass? Wat is het

Nadere informatie

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2 Klinische revalidatie Jeugdteam 1 en 2 0 Gegevens Revalidatiearts:. Mentor:. Belangrijke telefoonnummers Verpleging 030 256 1447 Huiskamer 030 256 1558 Medisch secretariaat 030 256 1460 Planning 030 256

Nadere informatie

Dagbehandeling Oegstgeest. Unit M

Dagbehandeling Oegstgeest. Unit M Informatieboekje Dagbehandeling Oegstgeest Unit M Zorgprogramma Complexe en Gezinsproblematiek Kind Dit boekje is bestemd voor ouders van kinderen die opgenomen worden of zijn bij de Dagbehandeling in

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

WELKOM bij het Van Krevelenhuis! Informatieboekje kind

WELKOM bij het Van Krevelenhuis! Informatieboekje kind WELKOM bij het Van Krevelenhuis! Informatieboekje kind Dit boekje over het Van Krevelenhuis is van 1. Wat is Curium-LUMC? 2. Het Van Krevelenhuis 3. De kennismaking en opname 4. Je eerste dag op het Van

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Informatiefolder. Dagbehandeling Gouda Curium-LUMC

Informatiefolder. Dagbehandeling Gouda Curium-LUMC 11. Adres en bereikbaarheid Curium-LUMC Dagbehandeling, locatie Gouda Jac. P. Thijsselaan 47 2803 RT Gouda 0182-569569 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer Vanaf het station Gouda rijdt bus 6 richting

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling H.49642.1214 Deeltijdbehandeling Inleiding Deeltijdbehandeling houdt in dat u twee dagen per week een groepstherapie volgt. De deeltijdbehandeling is een onderdeel van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Een behandeling bij Ithaka richt zich op het herstel of verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jeugdige in zijn of haar eigen omgeving.

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf

Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf Inhoud Inhoud... 2 Welkom in de Tijdelijk Verblijf groep... 4 Wie wonen en werken er?... 4 Huisregels... 5 Opstaan... 5 Naar bed gaan... 5 Brandveiligheid...

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie open afdeling Psychiatrie open afdeling U bent opgenomen op de open opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De open opnameafdeling is onderdeel van de afdeling

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Kinder- en Jongerenkliniek

Kinder- en Jongerenkliniek Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie 42171_Roessingh SOMATISCHE A5.indd 1 19-08-13 09:41 Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Acute deeltijdbehandeling

Acute deeltijdbehandeling Volwassen Acute deeltijd Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk U bent aangemeld voor de acute deeltijdbehandeling bij GGz Centraal. Dat kan vragen oproepen.

Nadere informatie

Dagbehandeling Autismespectrumstoornissen Kind. Unit A

Dagbehandeling Autismespectrumstoornissen Kind. Unit A Informatieboekje Dagbehandeling Autismespectrumstoornissen Kind Unit A Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Kind Dit boekje is bestemd voor ouders van kinderen die opgenomen worden of zijn bij de afdeling

Nadere informatie

Medische psychiatrische unit (MPU)

Medische psychiatrische unit (MPU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Medische psychiatrische unit (MPU) Unit B Medische Psychiatrische Unit (MPU) U bent opgenomen op de Medische Psychiatrische Unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De MPU is onderdeel

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

Observatieafdeling B3. Informatie voor patiënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Observatieafdeling B3. Informatie voor patiënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Observatieafdeling B3 Informatie voor patiënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde De afdeling Op de observatieafdeling B3 worden mensen met epilepsie en/of met op epilepsie lijkende aanvallen

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

WELKOM bij het Van Krevelenhuis!

WELKOM bij het Van Krevelenhuis! WELKOM bij het Van Krevelenhuis! Dit boekje over het Van Krevelenhuis is van Inhoudsopgave 1. Wat is Curium-LUMC? 2. Het Van Krevelenhuis 3. De kennismaking en opname 4. Je eerste dag op het Van Krevelenhuis

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda 1. Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Als u binnenkort wordt u opgenomen op de klinische afdeling van Revant Revalidatiecentrum Breda dan is deze folder voor u en uw familieleden

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Patiënteninformatie Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling U heeft een afspraak in Tergooi voor een behandeling. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan

Nadere informatie

Opname afdeling Psychiatrie

Opname afdeling Psychiatrie Opname afdeling Psychiatrie Verpleegafdeling Psychiatrie Telefoon 020 510 8585/8582 Bezoek dagelijks 18.30-20.00, dinsdag en donderdag van 13.30-14.15, zaterdag en zondag van 14.00-16.00 Welkom U bent

Nadere informatie

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP De Koraal Groep biedt geïntegreerde zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding, observatie, KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP Documentcode : 0900.682 Vastgesteld door

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Afdeling Psychiatrie. (opnamemogelijkheid moeder en baby)

Afdeling Psychiatrie. (opnamemogelijkheid moeder en baby) Afdeling Psychiatrie (opnamemogelijkheid moeder en baby) Deze folder geeft informatie over de opnamemogelijkheid van moeder en baby op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC. De folder is bedoeld voor

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

Informatiefolder. Dagbehandeling Gouda Curium-LUMC. Academisch centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Informatiefolder. Dagbehandeling Gouda Curium-LUMC. Academisch centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatiefolder Dagbehandeling Gouda Curium-LUMC Academisch centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Inhoudsopgave 1. Curium LUMC 3 2. Algemene informatie over de dagbehandeling 4 3. Het behandeltraject

Nadere informatie

Adolescenten Kliniek Kinder en Jeugd GGZ. Informatie voor patiënten en familie locatie Helmond

Adolescenten Kliniek Kinder en Jeugd GGZ. Informatie voor patiënten en familie locatie Helmond Adolescenten Kliniek Kinder en Jeugd GGZ Informatie voor patiënten en familie locatie Helmond 2 Wat is de Adolescenten Kliniek? De Adolescenten Kliniek is een besloten opnameafdeling voor jongeren van

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: Deeltijdbehandeling op maat jaar] Meer informatie:

Informatiefolder voor cliënten: Deeltijdbehandeling op maat jaar] Meer informatie: DEELTIJDBEHANDELING OP MAAT 12 18 JAAR DOELGROEP De Jongerendeeltijd is bedoeld voor jongeren met psychiatrische problematiek voor wie een ambulant behandeltraject onvoldoende is gebleken en/of wordt ingeschat;

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Welkom bij Mentrum Kliniek Vlaardingenlaan Onze kliniek is er voor cliënten die in crisis zijn geraakt door

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij bent samen met je ouders bij ons aangemeld omdat je niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen

Nadere informatie

Transit. deeltijd en klinische behandeling. Volwassenen en

Transit. deeltijd en klinische behandeling. Volwassenen en Transit deeltijd en klinische behandeling Volwassenen en deeltijd en klinische behandeling Inhoud Wat is Transit? 3 - Welke problemen? 3 - Welke problemen niet? 4 De behandeling 5 - Ambulante behandeling

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

De Welhoek 4 cluster Langdurende Zorg

De Welhoek 4 cluster Langdurende Zorg De Welhoek 4 cluster Langdurende Zorg informatie voor cliënten Inhoud 1 Welkom op afdeling De Welhoek 4 1 Wat is De Welhoek 4 voor afdeling? 1 Waarom word ik op deze afdeling opgenomen? 1 Hoe lang blijf

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2 ouderenpsychiatrie Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 3 Behandeling 3 Programma 4 Team 5 Kosten 5 Aanmelding 5 Huisregels

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij hebt je bij ons aangemeld omdat je zelf niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen maken om

Nadere informatie

Informatieboekje kinderafdeling

Informatieboekje kinderafdeling Ithaka Informatieboekje kinderafdeling In je handen heb je een boekje met informatie over de kinderafdeling van Ithaka. Je bent hier niet alleen, er zijn nog ongeveer 20 andere kinderen op de afdeling.

Nadere informatie

deeltijdbehandeling Amares

deeltijdbehandeling Amares Amares deeltijdbehandeling Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die een deeltijdbehandeling gaan krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) die binnenkort met

Nadere informatie

Informatieboekje Bloesem. Dagbehandeling jonge kind (2 t/m 6 jaar)

Informatieboekje Bloesem. Dagbehandeling jonge kind (2 t/m 6 jaar) Informatieboekje Bloesem Dagbehandeling jonge kind (2 t/m 6 jaar) Contactgegevens Youké - Locatie Ede Bloesem Jachtlaan 14 6713 KM Ede Tel. 06 387 809 13 www.youke.nl groepbloesem@youke.nl Wij zijn niet

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Hulpverlening Lijn5 LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Informatie voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Kom verder! www.ln5.nl standelijke

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie. Informatie voor patiënten en hun contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie. Informatie voor patiënten en hun contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor patiënten en hun contactpersonen Inleiding U bent door uw arts/psychiater verwezen naar de afdeling Psychiatrie van ons ziekenhuis. De opname kan nodig

Nadere informatie

Resocialiserende dagbehandeling

Resocialiserende dagbehandeling Resocialiserende dagbehandeling Een driedaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Resocialiserende dagbehandeling betekent dat u 3

Nadere informatie

Naast deze hoofdbehandelgroepen zijn er nog mogelijkheden voor eendaagse nazorgtrajecten en werken sommige groepen met een voorwerktraject.

Naast deze hoofdbehandelgroepen zijn er nog mogelijkheden voor eendaagse nazorgtrajecten en werken sommige groepen met een voorwerktraject. Dagbehandeling PAAZ 2 U bent aangemeld voor psychiatrische dagbehandeling op de PAAZ van CWZ. In deze folder vindt u informatie over de aanmeldingsprocedure en de behandelmogelijkheden. Heeft u na het

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Stabiliserende dagbehandeling

Stabiliserende dagbehandeling Stabiliserende dagbehandeling Een vierdaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Stabiliserende dagbehandeling betekent dat u maximaal

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling voor ouderen

Deeltijdbehandeling voor ouderen Deeltijdbehandeling voor ouderen Deeltijdbehandeling voor ouderen In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie over de deeltijdbehandeling voor ouderen. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D1 Locatie Dordwijk Inleiding U bent opgenomen op afdeling D1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Op uw kamer ligt een informatieboekje met daarin een aantal

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

Wegwijs in Duurzaam Verblijf

Wegwijs in Duurzaam Verblijf Wegwijs in Duurzaam Verblijf Informatie voor patiënten Opnamekliniek De Heuve Klateringerweg 1 Binnenkort wordt u opgenomen in Duurzaam Verblijf in Beilen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep 3-MILIEUVOORZIENING: EEN VEILIGE WOON- EN LEEROMGEVING Informatie voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en zeer ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Kinderen Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Voor wie is dit boekje? Je hebt dit boekje gekregen omdat je autisme hebt of omdat je nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie