Van Krevelenhuis. Unit B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Krevelenhuis. Unit B"

Transcriptie

1 Informatieboekje Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind

2 2

3 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website: 3

4 4

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Curium-LUMC en het Van Krevelenhuis Kennismaking, intake- en opnameprocedure Het Kennismakingsgesprek De intake Het kadergesprek De opname Het mandaatgesprek Onderwijs Het behandeltraject Fase 1: Wennen en kennen Fase 2: Bloeien en groeien Fase 3: Zelf staan en gaan Nazorg Goed om te weten Huisregels Klachten Overige informatie 5

6 1. Curium-LUMC en het Van Krevelenhuis Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. Curium-LUMC is bestuurlijk onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. De kerntaken zijn: patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. De patiëntenzorg van Curium-LUMC richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een ernstig psychiatrisch probleem. Kinderen en jongeren kunnen bij Curium-LUMC terecht voor poliklinische behandeling, dagbehandeling of een behandeling in de kliniek. Het Van Krevelenhuis biedt klinische behandeling aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. De opgenomen kinderen hebben de basisschoolleeftijd. De opnameduur is afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen en zal voor ieder kind verschillend zijn. Gemiddeld duurt de opname 9 maanden. 2. Kennismaking, intake- en opnameprocedure Het kennismakingsgesprek Na de aanmelding voor het van Krevelenhuis wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Bij het kennismakingsgesprek heeft u als ouder(s) een gesprek met de behandelverantwoordelijke van de afdeling om kennis te maken en de hulpvraag te verduidelijken. Ook wordt in dit gesprek besproken of de afdeling geschikt is voor uw zoon of dochter. Wanneer de afdeling geschikt lijkt te zijn wordt u op de wachtlijst geplaatst en volgt een intake gesprek. Wanneer er sprake is van een wachtlijst kan het langer duren voordat een intake gepland wordt. U hoort in het kennismakingsgesprek hoe lang de wachtlijst is en wanneer de opname mogelijk plaats kan vinden. De intake Tijdens de intake worden ouders, kind (en eventueel) de verwijzer uitgenodigd voor een intakegesprek. Het doel van deze fase is: kennismaking informatie-uitwisseling het leggen van een basis voor een samenwerkingsrelatie 6

7 De intakeprocedure is bedoeld om u informatie te geven over het behandelaanbod en informatie van u te krijgen over de problemen die u en uw kind ondervinden. In de regel wordt het intakegesprek gevoerd met de behandelverantwoordelijke en de systeemtherapeute. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachting en de vraag van u als ouders (en de verwijzer) aansluiten bij wat wij te bieden hebben. Belangrijk hierbij is dat beide ouders, met het gezag over het kind, toestemming geven voor opname. Het kadergesprek Wanneer de gezagshebber(s) akkoord is (zijn) met opname volgt een kadergesprek. In dit gesprek wordt met ouders een tijdspad geschetst. Er wordt gesproken over eerdere hulpverlening, waar u zich nu bevindt en wat u wil bereiken gedurende de opname. Er worden doelen geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden tidjens de opname en een samenwerkingsrelatie opgebouwd tussen het Multi disiplinait team en de ouders. We hebben op het van Krevelenhuis de visie dat de opname maar een onderdeel is in het leven van een kind en dat ouders en kind na opname weer samen verder moeten. U wordt dus gevraagd om actief betrokken te zijn bij de opname en de behandeling van uw kind en het systeem waarin dit kind zich bevindt. De opname In de intake is meestal ook de datum van opname al afgesproken. Op de dag van opname worden u en uw kind ontvangen op de unit door een sociotherapeut. Er is tijd en ruimte om samen met uw kind spullen uit te pakken en de kamer in te richten. Aansluitend aan de opname is er voor u een afspraak gemaakt op de administratie. Daar krijgt u onder andere uitleg over zakgeldafspraken. Ook eventuele inschrijving in de gemeente Oegstgeest, komt aan bod. Als kinderen langer dan twaalf maanden bij Curium-LUMC opgenomen zijn moeten zij ingeschreven worden in de gemeente van verblijf. U en uw kind zullen ook kennis gaan maken met het multidisciplinaire team. Het multidisciplinaire team bestaat uit: De behandelverantwoordelijke: De behandelverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van de inhoud van de behandeling en de bewaking hiervan en voor het (op indicatie) medicatiebeleid. 7

8 De systeemtherapeut: De systeemtherapeut richt zich op het begeleiden van de ouders bij het beantwoorden van de specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen die dit kind van hen vraagt. Het leren omgaan met het anders zijn, de betekenissen die hieraan gegeven worden, het accepteren daarvan, voor zowel het kind als de ouders, is een onderdeel van de behandeling. Sociotherapeuten: zijn de medewerkers die in 24-uurs diensten de behandeling op het van Krevelenhuis vormgeven, uw kind begeleiden en het eerste aanspreekpunt voor u zijn. De teamtherapeut/coördinator: Deze medewerker is degene die het team sociotherapeuten aanstuurt, het behandelklimaat in de groep bewaakt en allerhande regelzaken voor de afdeling doet. Educatief therapeut: degene van het team die zich gespecialiseerd heeft in educatie en daarmee degene die de didactische ontwikkeling van uw kind bijhoud. Non-verbale therapeuten: therapeuten beeldende therapie en psychomotorische therapie, helpen de kinderen door vormgeven en bewegen op een andere manier met hun problemen om te gaan en stappen te maken in hun behandeling Dee therapeuten ziet en spreekt u regelmatig over de voortgang van uw zoon of dochter. Het mandaatgesprek De meeste kinderen worden op basis van vrijwilligheid behandeld. Instemming van het kind ouder dan 12 jaar en ouders is niet alleen een wettelijk vereiste, maar is ook van belang om de behandeling te laten slagen. Er wordt snel na opname een mandaatgesprek met systeemtherapeut, kind, ouders en sociotherapeut ingepland om het mandaat of behandelcontract te tekenen. U als ouder geeft in dit gesprek het mandaat aan het van Krevelenhuis om te werken aan de opgestelde doelen. Dit maakt dat u als ouders een samen positie heeft in de behandeling voor uw zoon of dochter. Wederom passend in de visie van het van Krevelenhuis. In het mandaatgesprek komt de doelstelling naar voren: wat willen de ouders leren, wat wil het kind leren. Ook staat beschreven hoe deze doelen behaald gaan worden. Na elke evaluatie (elke 3 maanden) kan er weer een mandaatgesprek volgen om het contract aan te passen. Onderwijs Als het goed gaat met uw kind op school en er geen vragen zijn op didactisch gebied gaat uw kind naar zijn of haar eigen school. Het kan zijn dat uw kind één of meer dagdelen per week op de afdeling blijft voor onderzoek. 8

9 Ouders blijven contactpersoon voor de school. Wel worden er met de school afspraken gemaakt in welke gevallen zij contact kunnen opnemen met het van Krevelenhuis. Wanneer nodig kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van vervoer naar en van school naar het van Krevelenhuis. Wanneer er wel problemen zijn op school en er vragen zijn op onderwijsgebied, is het mogelijk om de educatieve therapeut in te schakelen. Kinderen kunnen onderzocht worden en individuele begeleiding krijgen van de educatieve therapeut. 3. Het behandeltraject De behandeling is verdeeld in drie fases: Fase 1: Wennen en kennen De duur van de fase is afhankelijk van of er, en welke, observaties gedaan gaan worden. Deze fase staat vooral in het teken van observatie en kennismaking met het programma en het opbouwen van een werkrelatie. In de observatieperiode kunnen de volgende onderzoeken plaats vinden: Wat Kinderpsychiatrisch onderzoek Onderzoek creatieve therapie Onderzoek psychomotorische therapie Psychologisch onderzoek (meestal) Onderzoek educatieve therapie (indien nodig) Oudergesprekken/ Systeembegeleiding Wie (functie) kinder- en jeugdpsychiater creatief therapeut psychomotorisch therapeut GZ-psycholoog educatief therapeut systeemtherapeut Daarnaast wordt uw kind intensief geobserveerd op de groep. Dit doen we aan de hand van specifieke observatiepunten, gericht op de problematiek van uw kind. Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is het aanspreekpunt voor u en voor uw kind. Ook is het degene die extra aandacht besteedt aan uw kind en de rode draad van de behandeling in de gaten houdt. 9

10 Ouders worden intensief betrokken bij de opname. Zo zijn er eens per 14 dagen gesprekken met de systeemtherapeut. Doel is het stimuleren of weer op gang brengen van de gezonde ontwikkeling van het kind zodat het weer zo snel als mogelijk is thuis komt. Dit gebeurt door samen met de ouders: de (on)mogelijkheden van alle betrokkenen in kaart te brengen, waarbij het accent ligt op de sterke kanten van het kind en de ouders en alles gericht is op het vergroten van de competentie van de ouders en het kind te kijken naar de balans tussen draagkracht/draaglast in het gezin te kijken naar de ontwikkeling van hun ouderschap te kijken naar de mogelijke gevolgen voor broers en zussen, de partnerrelatie, contacten met de eigen ouders, vrienden, kennissen, werk en andere leefomstandigheden te kijken naar de betekenis van de stoornis voor de ontwikkeling van het kind en het ouderschap het functioneren van het gezin te optimaliseren naar praktische oplossingen te zoeken. Weekend- en bezoekregeling: Vanaf de eerste fase gaan de kinderen elk weekend naar huis. Wel hebben we een weekendregeling die bepaald hoe laat de kinderen worden opgehaald op zaterdag en hoe laat de kinderen weer terug komen op zondag. Op woensdag om de week heeft uw zoon of dochter een vrije middag waarop afspraken gepland kunnen worden maar ook sportverenigingen of andere activiteiten buiten de afdeling gerealiseerd kunnen worden. Aan het einde van de 1 e fase vindt een zogenaamde evaluatie bespreking (EB) plaats. Bij deze bijeenkomst zijn alle personen van Curium-LUMC die bij uw kind betrokken zijn geweest aanwezig. De verwijzer wordt hiervoor ook uitgenodigd. Ook u als ouders zullen uitgenodigd worden om bij deze bespreking aan te sluiten. Er wordt een analyse gemaakt van de problematiek in relatie tot het functioneren op de ontwikkelingstaken en de pathologie van de jongere. En er wordt een competentieanalyse gemaakt, de zogenaamde sterkte/zwakte analyse. Op basis hiervan wordt de behandeling verder vorm gegeven en worden de behandeldoelen opgesteld. De behandelingsovereenkomst wordt hierop aangepast. Fase 2: Bloeien en Groeien Bloeien en groeien is de naam van de behandelfase die volgt op de eerste fase van de behandeling. In deze fase gaat uw kind verder 10

11 oefenen met de leerdoelen die zijn opgesteld aan de hand van de behandeldoelen. Door middel van de dagelijkse structuur, het weekprogramma en de trainingen en therapieën, zal uw kind de vaardigheden die nodig zijn om de ontwikkelingstaken uit te voeren. Het vergroten van de autonomie en de ontwikkeling van uw kind worden op deze manier weer op gang gebracht. Voorbeelden van behandelmogelijkheden zijn: sociale vaardigheidstrainingen, psycho-educatie, medicamenteuze ondersteuning, psychomotorische therapie, creatieve therapie en eventueel muziek therapie. In de ouderbegeleiding / systeemtherapie wordt een keuze gemaakt met welke factoren er aan de slag gegaan wordt. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan uitbreiding van de aanwezige vaardigheden, nieuwe vaardigheden aanleren of aan taakverlichting. Fase 3: Zelf staan en gaan Deze fase gaat van start als duidelijk wordt wanneer uw kind vertrekt uit het van Krevelenhuis. De laatste fase zal gericht zijn op de terugkeer naar huis of een vervolgplek. Centraal in deze fase staan het toepassen en vasthouden van wat in fase 2 geleerd is. Het naderende einde van de behandeling zal onderwerp van gesprek zijn en er zal geanticipeerd worden op de toekomst. Er vinden werkbezoeken plaats, sociotherapeuten komen thuis of ouders komen naar het van Krevelenhuis. U krijgt tips en adviezen om het veranderde gedrag vol te houden. 4. Nazorg In overleg met ouders en kind wordt er gekeken welke vorm van nazorg nodig is en welke organisatie dit gaat bieden. Het kan door de verwijzer zijn die uw kind destijds heeft aangemeld of een andere instelling. Samen met ouders worden de benodigde stappen gezet. Het heeft de voorkeur om in de eindfase van de behandeling te inventariseren waar de vragen voor thuis liggen om daar samen met u praktische oplossingen voor te zoeken. 11

12 5. Goed om te weten Contacten met ouders/verzorgers Kinderen mogen een maal per week naar hun ouders bellen. Bij opname wordt met u afgesproken op welke dag en tijdstip uw kind belt. De kinderen zijn elk weekend thuis. U ontvangt een weekendregeling met de tijden waarop u uw zoon of dochter kan halen en brengen. De mentor van uw kind zal contact met u onderhouden over de voortgang van de behandeling. Dit contact kan telefonisch zijn maar ook bijvoorbeeld per mail. Hier kunt u zelf uw voorkeur in aangeven. Tevens bellen sociotherapeuten wanneer er belangrijke gebeurtenissen zijn plaats gevonden en bij praktische zaken. Voor het doorgeven van praktische zaken zijn de sociotherapeuten bereikbaar op de telefonische spreekuren. Dagelijks van uur. Nieuwsbrief Eenmaal per kwartaal ontvangt u de nieuwsbrief van het Van Krevelenhuis. In deze brief wordt u op de hoogte gesteld van de laatste nieuwtjes. Ook ontvangt u bij deze nieuwsbrief een voorlopige weekendregeling. Veiligheid Agressie is een aandachtspunt in de behandeling van de kinderen. In de praktijk worden kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers regelmatig geconfronteerd met agressie. Bij geweldsincidenten kunnen middelen en maatregelen worden toegepast in de vorm van separatie, afzondering of fysieke inperking. Deze middelen en maatregelen worden alleen in uiterste noodgevallen toegepast. Op het Van Krevelenhuis hechten we veel waarde aan een veilig leefklimaat, waarin dreiging van en/of verbale agressie niet getolereerd wordt. Alle medewerkers werkzaam op Curium-LUMC zijn extra geschoold in verbale de-escalerende technieken en zo nodig fysieke deescalerende technieken. Uiteraard wordt bij fysiek ingrijpen u daar direct van op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt gewenst en ongewenst gedrag volgens het competentiemodel beloond of bestraft. 12

13 6. Huisregels Curium-LUMC heeft algemene huisregels. Deze huisregels zijn bedoeld om een goede gang van zaken op de unit te bevorderen. De onderstaande huisregels hebben betrekking op het verblijf in het Van Krevelenhuis. Slaap- en rusttijden Het hangt van de leeftijd af hoe laat de kinderen / jongeren naar bed moeten. In het weekend en in de schoolvakanties is dat soms later dan door de week. Dit gaat altijd in overleg met de sociotherapeuten. Etenstijden Drie keer per dag wordt er met elkaar gegeten. s Ochtends het ontbijt, tussen de middag de lunch en s avonds het avondeten. Buiten de etenstijden wordt er ook nog iets gedronken en een tussendoortje gegeten. Dagbesteding Overdag gaan de kinderen naar school of nemen deel aan het Taakgericht Programma (TGP). Het Taakgerichte programma is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en uur. Woensdagmiddag is er geen Taakgericht Programma. In het eigen behandelingsplan staat de invulling van dit programma. Bezoektijden Afspraken over het bezoek zijn in hoofdstuk 5 benoemd. Bezoekersruimte Als er op de eigen afdeling geen ruimte is om even rustig te kunnen praten, is er een bezoekersruimte in het gebouw van de afdeling Diagnostiek. De sociotherapeut kan de bezoekersruimte op verzoek regelen. Het gebouw van de afdeling Diagnostiek staat op het terrein van Curium-LUMC. Daarnaast is het mogelijk om een gespreksruimte in het hoofdgebouw te regelen. Ook dit kan een sociotherapeut doen. Mogelijk wilt U wel iets buiten het terrein ondernemen met uw zoon of dochter? Ook dit is uiteraard een mogelijkheid! Bellen Afspraken over telefonisch contact zijn in hoofdstuk 5 benoemd. Post Kinderen en jongeren mogen post ontvangen. Bij kinderen onder de 12 jaar gaat dit in overleg met de ouders / verzorgers. De post wordt naar 13

14 de afdeling gebracht. Kinderen en jongeren kunnen ook zelf post versturen. Computer en televisie Elke afdeling heeft een computer. Die staat in een ruimte waar iedereen bij kan. Binnen Curium-LUMC is afgesproken dat er geen namen, foto s en films van anderen verspreid mogen worden. Het is dan ook verboden om dit via internet te doen. Reden hiervoor is dat we de privacy van iedereen respecteren. Curium-LUMC beschikt over software om te controleren welke internetsites zijn bezocht en zal deze controle preventief en reactief uitvoeren. In het Van Krevelenhuis geldt dat kinderen twee maal per dag een half uur mogen computeren. We hebben onze eigen spellen voor de computer. In het algemeen kan gezegd worden dat spellen waarin agressie voorkomt niet toegestaan zijn. Spellen van thuis meenemen stimuleren wij niet en mag alleen in overleg. Tv kijken gebeurt vanaf uur. Bij de keuze van de programma s die gekeken worden geldt ook dat film/programma s waarin agressie of seksueel getinte scènes zitten niet gekeken worden. Dit geldt overigens ook voor leesboeken en speelgoed. Gevaarlijke voorwerpen De kinderen / jongeren mogen geen voorwerpen bij zich hebben die voor hen zelf of voor een ander gevaarlijk kunnen zijn. Waardevolle spullen Kinderen tot 12 jaar krijgen een eigen afsluitbare plek waarin waardevolle spullen worden opgeborgen. Omgang met elkaar We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbaal geweld (schelden) en lichamelijk geweld zijn streng verboden. Seksueel contact wordt niet toegestaan. Roken In en rond Curium-LUMC mag niet gerookt worden zowel door kinderen of jongeren als door volwassenen.. Alcohol Alcoholgebruik is niet toegestaan. 14

15 Drugs Soft- en harddrugs zijn niet toegestaan. Zowel het bezit, gebruik als de handel zijn verboden. Handelen Handel (iets verkopen of kopen), ruilen of van iemand geld lenen is niet toegestaan binnen Curium-LUMC. Zakgeld Afspraken over zakgeld zijn in hoofdstuk 5 aan bod gekomen. Huisdieren Er mogen geen huisdieren meegenomen worden naar Curium-LUMC. Schoonmaken De huishoudelijke dienst van Curium-LUMC maakt de wc s en badkamers op de afdelingen schoon. De kinderen moeten zelf hun eigen kamer opruimen en schoonmaken. Op de afdeling moeten zij af en toe helpen met schoonmaken of andere klusjes. Er hangt een rooster en een lijst met klusjes zoals tafeldekken, afruimen en het opruimen van de huiskamer. Advies is om niet teveel speelgoed en knuffels etc. mee te nemen naar Curium-LUMC zodat de kamer ook niet te rommelig wordt en de kinderen niet te lang hoeven schoon te maken/op te ruimen. U wordt als ouder ook uitgenodigd om in het weekend (bij ophalen of terugbrengen) even in de kamer te kijken of het voldoende schoon is. Wasgoed De vuile was wordt door de ouders zelf gewassen. Het van Krevelenhuis bezit wel een wasmachine waarmee wel sporadisch kinderkleding gewassen kan worden. Hierbij moet de was goed gelabeld zijn om kwijtraken te voorkomen. Curium-LUMC is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of vernielde kleding. Veiligheid De veiligheid op ons terrein wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van voldoende personeel, een nachtwaker en door cameratoezicht op de parkeerplaats en in de klinische units. Met de camera s in de units worden de gangen waaraan de slaapkamers grenzen geobserveerd door de nachtwaker. De nachtwaker kan via de centrale alle camera s in de gaten houden en kan zien wat er in de gangen gebeurt. Zo nodig kan hij actie ondernemen en de medewerkers waarschuwen. De beelden worden geregistreerd, zij worden niet bewaard. Foto s maken en filmen 15

16 Er mogen alleen foto s of filmpjes gemaakt worden van iemand als diegene dat goed vindt. Dit heeft te maken met de privacy. Bij kinderen onder de twaalf jaar wordt eerst aan de ouders toestemming gevraagd. WIFI Het van Krevelenhuis heeft draadloos internet door middel van WIFI. Dit staat 24 uu per dag aan en kan niet uit. Curium-LUMC heeft de visie dat internet gebruik een derde milieu is waar zowel de instelling als ouders kinderen mee moet leren omgaan. Op de afdeling gebeurd dit door het geven van thema s en uitleg over gezond internet gebruik. Ook vragen wij u alert te zijn op het internet gebruik van uw zoon of dochter. Omdat wij niet te allen tijde in de gaten kunnen houden wat kinderen op internet wel en niet zien maken we afspraken over wanneer kinderen in het bezit zijn van een apparaat waar zij mee op internet kunnen (denk aan: telefoon, laptop, tablet, DS etc). Mocht u als ouder daar niet voldoende vertrouwen in hebben dan adviseren wij u om de apparaten thuis te laten. Ook zullen wij dit adviseren wanneer wij zien dat kinderen op de afdeling de apparaten onjuist gebruiken. Vakantie Curium-LUMC heeft een vakantiebeleid opgesteld voor kinderen en jongeren die zijn opgenomen op Curium-LUMC. Kinderen hebben per kwartaal recht op 3 vakantiedagen. In de zomervakantie heeft u in plaats van 3, recht op 10 vakantie dagen. Dit geldt ook voor twee ouder gezinnen. Wanneer u vakantie wil opnemen geeft u dit aan bij de sociotherapeuten. Zij zullen dit voorleggen aan de teamcoördinator die de vakantiedagen bijhoudt. U kunt uiteraard ook de vakantie direct aan de teamcoördinator voorleggen. U ontvangt een wel of niet akkoord van de teamcoördinator. Aanvullende huisregels van het Van Krevelenhuis zijn: 1. Je gedraagt je op een respectvolle manier naar anderen. 2. Je luistert naar de sociotherapeuten. 3. De sociotherapeut beslist uiteindelijk. 4. Je praat rustig tegen anderen. 5. Je gaat voorzichtig met spullen om. 6. Je ruimt de spullen op die je hebt gebruikt. 7. Je houdt je aan je eigen programma. 8. Je zit rustig tijdens groepsmomenten. 9. Je vraagt hulp aan een sociotherapeut als het volgen van de regels niet lukt. 16

17 7. Klachten Klachten van kinderen kunnen in eerste instantie het beste besproken worden met de groepsleiding. Als de klacht daarmee niet opgelost kan worden, kunnen alle kinderen die in Curium-LUMC worden behandeld, contact opnemen met de patiëntvertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijk persoon en niet in dienst bij Curium-LUMC. Zijn belangrijkste taak is het geven van advies en hulp aan kinderen die in behandeling zijn, bijvoorbeeld bij klachten of vragen over de behandeling. Hij geeft ook voorlichting over de rechtspositie. De patiëntvertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van het opgenomen kind en is dus partijdig. De patiëntvertrouwenspersoon is van maandag t/m donderdag te bereiken via Wanneer ouders / verzorgers een klacht hebben, kunnen zij zelf contact opnemen met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Als dat niet leidt tot een oplossing dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Klachtencommissie. Curium-LUMC maakt gebruik van de Klachtencommissie van het LUMC. Deze commissie is samengesteld uit interne en externe leden, dus van buiten het LUMC en Curium-LUMC. Op vindt u het reglement van de Klachtencommissie, waarin de werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. Cliëntenraad De Cliëntenraad van Curium-LUMC bestaat uit ouders van kinderen / jongeren die in Curium-LUMC behandeld worden of zijn behandeld. De raad behartigt de belangen van patiënten en ouders / verzorgers en heeft bijvoorbeeld het recht van advies en instemming, vergelijkbaar met de rechten van een ondernemingsraad. De Cliëntenraad is een vraagbaak voor de ouders / verzorgers van de patiënten. Ook als er problemen zijn kunt u deze voorleggen aan de raad. De leden van de raad gaan daarmee in overleg met de directie van Curium-LUMC. U kunt lid worden van de Cliëntenraad en op die manier invloed hebben op de gang van zaken binnen Curium-LUMC. U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via het mobiele nummer: , het nummer van het directiesecretariaat van Curium- LUMC: of via Belangrijke andere folders Curium-LUMC heeft verschillende folders die belangrijk voor je zijn. Je kunt ze vinden bij de receptie van Curium-LUMC of vragen aan een sociotherapeut van je afdeling. Over de volgende onderwerpen zijn er folders: 17

18 - Afdelingsboekje - Algemene folder over Curium-LUMC - Algemene rechten - Patiëntendossier en privacy - Patiëntenvertrouwenspersoon Informatie over Curium-LUMC en de verschillende afdelingen kun je ook vinden op onze website: 8. Overige informatie Het verdient aanbeveling, indien u daarover nog niet beschikt, om een Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) gezinsverzekering af te sluiten. 18

19 19

20 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website: 20

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers Sophia Kinderziekenhuis De kinderpsychiatrische kliniek Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers De kinderpsychiatrische kliniek Wanneer een kind wordt opgenomen in een kinderpsychiatrische kliniek

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass locatie nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Woord vooraf Vestiging 2. Doelstelling 3. Pedagogisch beleidsplan Het kind Volgen van de ontwikkeling

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Inhoudsopgave Hoofdstuk1 Inleiding................. 3 1.1 Welkom..................... 3 1.2 Kliniek Intensieve Behandeling.........

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie