NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 NUOVO Zelf denken Samen doen 1

2 Inhoudsopgave Inleiding van het College van Bestuur 5 Bericht van de Raad van Toezicht 6 Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 8 Colofon NUOVO NUOVO, Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Utrecht Postbus BK UTRECHT Tel Bestuursnummer BRIN-nummers 15JM, 17AO, 24TJ, 24TR, 30UB Contactpersoon Dhr. L. W. de Wit Fotografie USG, TJC en ISK Vormgeving Barnyard Creative Powerhouse Hoofdstuk 1 Profiel van NUOVO 1.1 Identiteit Missie en Visie Het onderwijsaanbod Toekomstige ontwikkelingen De NUOVO-organisatie 13 Hoofdstuk 2 Onderwijs 2.1 Continue zorg voor kwaliteit Inspectieoordelen Verbeterplannen 14 Interviews per school 16 Utrechts Stedelijk Gymnasium 16 X11 20 Leidsche Rijn College 24 Internationale Schakelklassen 28 POUWER 32 Trajectum College 36 UniC 40 Via Nova College Onderwijs in cijfers Klachtafhandeling en toelating 51 Hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering 3.1 Personeelsbeleid ICT, Facilitaire zaken en Huisvesting 55 Hoofdstuk 4 Financiële resultaten en vooruitzichten 4.1 Kerncijfers Financieel beleid Verbonden organisaties en samenwerkingsverbanden Resultaat Eigen vermogen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor Liquiditeit, investeringen en kasstroom Treasury Financiële indicatoren Verwachtingen voor Continuïteitsparagraaf 62 Hoofdstuk 5 Jaarrekening 5.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 72 Hoofdstuk 6 Afkortingen

3 School is meer dan huiswerk maken. School is waar je leert samenwerken, nadenken, je mening vormen. Inleiding van het College van Bestuur Een bijzondere taak Het onderwijs staat volop in de belangstelling. Er verandert veel en dat wordt opgemerkt. Of het nu gaat om de landelijke politiek, de lokale politiek, het bedrijfsleven of de media, het lijkt wel alsof we opnieuw zijn ontdekt. Dat is natuurlijk mooi, maar voor wie in onze sector werkt, is dat geen verrassing. Zelf weten we al jaren dat we een bijzondere taak hebben. We begeleiden onze leerlingen na de basisschool naar een diploma of getuigschrift. We zien ze binnenkomen als brugklasleerling en in de jaren dat we ze onder onze hoede hebben, veranderen ze in jongvolwassenen, klaar om de wereld te bestormen, klaar voor een vervolg studie - en in elk geval klaar voor het burgerschap. Mijn eerste werkjaar bij onze scholengroep was een bijzonder jaar, waarin veel is gebeurd en veel is bereikt, dankzij een enorm aantal zeer betrokken medewerkers. De kwaliteit van onderwijs op onze acht scholen varieert sterk, maar het lukt ons steeds beter om die kwaliteit te controleren en te verbeteren. We zijn er nog niet helemaal, maar ik ben ervan overtuigd dat onze scholengroep in 2016 geen zwakke afdelingen meer zal hebben. Misschien zijn er in dat jaar zelfs wel meer excellente scholen. Het USG is in elk geval dit jaar opnieuw opgenomen in de selecte lijst excellente scholen, en dat is beslist iets om trots op te zijn. We hebben als scholengroep onze ambitieuze begroting waargemaakt en mede dankzij de extra baten van OCW in december, hebben we onze solvabiliteit naar 30% kunnen verhogen. gezag voor de Internationale School Utrecht, afdeling Voortgezet Onderwijs. Graag wil ik hier mijn persoonlijke dank uitspreken aan Hans Stellingsma. Hij was tot begin 2014 voorzitter van onze Raad van Toezicht en heeft mij in mijn eerste jaar als bestuurder van NUOVO werkelijk met raad en daad bijgestaan. Ik zie Hans met spijt vertrekken, maar gelukkig hebben we in Peter Lourens een opvolger gevonden die de fakkel verder draagt met net zoveel aandacht en zorgvuldigheid als Hans dat deed en die, vanuit zijn rol als vice-voorzitter, inhoudelijk en zakelijk al helemaal is ingewerkt. Zoals ik al zei: het eerste jaar was een bijzonder jaar. Wat me vooral trof was het enthousiasme op onze acht scholen. Waar ik ook kwam, overal ontmoette ik schoolleiders die zich keihard inzetten voor het onderwijs op hun school en voor hun leerlingen. Ik trof tot in hun tenen gemotiveerde leraren en medewerkers, die hun passie voor onderwijs ook over wisten te brengen op de leerlingen. Natuurlijk niet altíjd - het blijven pubers! - maar toch: de leerlingen op onze scholen willen iets bereiken. Ze beseffen dat school meer is dan huiswerk maken. School is waar je leert samenwerken, nadenken, je mening vormen. Op school leer je volop in het leven te staan. Zelf denken, samen doen. Uiteindelijk is dat waar het om draait: dat is het soort onderwijs dat we willen voor onze leerlingen en daar blijven we aan werken. Samen staan we de komende jaren voor mooie uitdagingen. Met de schoolleiders werken we aan een nieuw strategisch beleidsplan: NUOVO In de wijk Leidsche Rijn starten we met een nieuwe mavo, die, als alles goed gaat, met ingang van het schooljaar haar deuren zal openen. We onderzoeken of het voor onze scholen mogelijk is vaker personeel uit te wisselen, om zo onze kennis en ervaring te delen. Ook treedt NUOVO vanaf augustus 2014 op als bevoegd 4 5 Leon de Wit, voorzitter College van Bestuur

4 Bericht van de Raad van Toezicht Aandacht voor duurzame verbetering Tenminste eenmaal per jaar treedt de Raad van Toezicht van NUOVO formeel naar buiten. Dat doet hij in elk geval bij deze gelegenheid: de verschijning van het Jaarverslag De teksten daarvan en de bijbehorende cijfers spreken ook dit jaar voor zich. Het jaarverslag is als het ware een overzichtsfoto van het jaar De Raad van Toezicht doet echter veel meer dan beschreven staat in het jaarverslag. Niet alle activiteiten van de Raad van Toezicht zijn voor de buitenwereld zichtbaar. Dat is ook niet erg, zolang maar duidelijk is dat de Raad van Toezicht blijvend en consistent aandacht en zorg besteedt aan de belangrijke onderwerpen. Waar het in de kern om gaat, is dat leerlingen en ouders ervaren dat het onderwijs op de scholen van NUOVO van goede kwaliteit is. Die kwaliteit moet dagelijks blijken en daarnaast ook duurzaam geborgd zijn. Bij NUOVO is dat nog niet bij alle scholen en in alle leerlijnen het geval. Op deze scholen is er dan ook werk aan de winkel en dat zal ook de komende jaren een punt van voortdurende zorg en aandacht zijn. Maar de diverse jaarverslagen bieden een beeld van de afzonderlijke jaren en als we die overzichtsfoto s achter elkaar leggen, ontstaat er als het ware een film, die duidelijk een ontwikkeling in de goede richting laat zien. Onze werkwijze In gesprekken met nieuw aangetreden schooldirecteuren en tijdens schoolbezoeken verzamelen we actuele informatie over het reilen en zeilen op onze scholen. Daarbij helpt de pluriforme samenstelling van onze Raad van Toezicht: ieder lid kijkt met zijn of haar eigen blik, vanuit een eigen referentiekader. Wanneer een nieuw lid toetreedt, letten we er ook op dat zijn of haar expertise de onze aanvult, want juist vanuit die complementaire samenstelling zien we meer en kunnen we scherpe vragen stellen en nuttige suggesties doen. We reflecteren samen op wat we zien en de uitkomsten daarvan delen we met de bestuurder in de reguliere bijeenkomsten van de Raad van Toezicht (en soms ook daarbuiten), in bijeenkomsten met de schooldirecteuren en in ontmoetingen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dat zijn de belangrijke momenten waarop we feedback en adviezen geven. Onze rol Als interne toezichthouders hebben wij een heldere rol: betekenisvolle invloed uitoefenen op de noodzakelijke randvoorwaarden voor duurzame kwaliteit van het onderwijs. Dat doen wij om te beginnen in ons reguliere gesprek met de bestuurder. Die staat immers, samen met zijn team, aan het roer. Wij niet, wij zien toe. Hoe doen we dat dan? In de afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op de financiën van onze scholen. Te vaak werden we geconfronteerd met onverwachte tegenvallers. Een enkele keer waren er meevallers, zoals eind vorig jaar vanwege besluiten uit het regeerakkoord. Dat laatste kunnen we niet beïnvloeden, maar de eerstgenoemde tegenvallers wèl. Zo hebben we vanuit de auditcommissie aangedrongen op de totstandkoming van een robuuste eindejaarsprognose, onder het motto: geen verrassingen! In onze rol als werkgever hebben we begin 2013 een nieuwe bestuurder aangesteld met de uitdrukkelijke opdracht om samen met de scholen van NUOVO meer grip te krijgen op de financiën. Dat vinden we belangrijk, want je kunt pas een gesprek over onderwijskwaliteit voeren als de financiën structureel op orde zijn. Zonder zwarte cijfers is er immers geen enkele garantie dat de eenmaal bereikte kwaliteit voor langere tijd kan worden 6 7 vastgehouden. Wij denken dat we in 2013 het punt hebben bereikt dat we onze aandacht meer en meer kunnen richten op duurzame kwaliteitsverbetering. Anders dan elders in het land lijkt krimp in het Utrechtse voorlopig nog niet aan de orde. Dat biedt kansen, die we kunnen en willen benutten om het onderwijs op onze scholen nog verder te versterken. In ons bericht over 2014 hopen we daar dieper op in te kunnen gaan. Onze Raad van Toezicht had in 2013 een stabiele basis: drie leden die al een tijdje meelopen (waarvan er twee in 2013 voor een tweede termijn zijn benoemd) en twee leden die in de eerste termijn meedraaiden. Hans Stellingsma heeft gedurende de afgelopen jaren in zijn rol als voorzitter betrokken en kundig leiding gegeven aan het bewerkstelligen en borgen van die stabiliteit. Begin 2014 kondigde hij zijn afscheid aan. Wij danken hem zeer voor zijn inzet. De continuïteit die hij steeds in het oog had, streven we ook de komende jaren na. Wij bevelen het jaarverslag van NUOVO over 2013 van harte aan. Namens de Raad van Toezicht, Peter Lourens, voorzitter Vaste onderwerpen op onze agenda: de onderwijskwaliteit, financiën en de verbetertrajecten. Vergaderingen en besluiten De Raad van Toezicht kwam in 2013 zeven keer bij elkaar. Vaste onderwerpen op de agenda waren de onderwijskwaliteit, de financiële situatie en de monitoring van verbetertrajecten. Ook heeft in 2013 de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden. Verder kwamen onder meer aan bod: - de samenwerking met het Minkema College op het gebied van ondersteunende dienstverlening; - de nieuwe school Vleuterweide; - Good Governance. De Raad van Toezicht nam in 2013 de volgende (goedkeurende) besluiten: - besluit tot samenwerking met het Minkema College op administratief gebied; - besluit tot herbenoeming heren Wetselaar en Lourens; - besluit tot verkoop van het POUWER-huis. Goed bestuur NUOVO hanteert de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad.

5 Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Kritisch, maar altijd opbouwend Het is belangrijk om kennis te delen en ervaring optimaal te gebruiken. Nieuwe leden De GMR kreeg in 2013 een aantal nieuwe leden. Er zitten nu meer ouders en leerlingen in de GMR. Bovendien waren er wisselingen in de Begin 2013 ging het overleg van start met interimbestuurder Jeroen van den Berg; vanaf 1 februari werd Leon de Wit onze gesprekspartner. Het is altijd even zoeken naar de prettigste vorm van samenwerking, maar Over de volgende onderwerpen heeft de GMR meningvormend gesproken met het College van Bestuur: - de resultaten van het onderzoek naar de personele vertegenwoordiging door personeelsleden. Bij zo n die vorm was snel gevonden. tevredenheid; gedeeltelijke wisseling van de wacht is het belangrijk Intern is veel gesproken over de publicaties aangaande - sociaal plan POUWER; dat kennis en ervaring goed wordt doorgegeven. De de bestuursvoorzitter. In het overleg met de Raad - sociaal plan Internationale Schakelklassen; onderwerpen die we behandelen zijn vaak ingewikkeld, van Toezicht kwamen aanvankelijk vooral financiële - regionaal plan onderwijsvoorzieningen (opstarten en we proberen zo goed mogelijk van ieders expertise onderwerpen ter sprake, maar uiteindelijk bleek het toch nieuwe school in Leidsche Rijn); gebruik te maken. Zo kunnen we plannen beter vooral te gaan om waar het binnen NUOVO om draait: - jaarverslag NUOVO 2012; beoordelen en ook constructief mee blijven denken over goed onderwijs bieden aan alle leerlingen. - functiemix en entreerecht; de ontwikkelingen binnen NUOVO. - onderzoeksrapport van Bureau Berenschot; Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt door - begroting 2014 (advies begin 2014); Er gebeurt veel op onderwijsgebied. Deels is dat onze zeer gewaardeerde externe notulist Gerrit van der - de procedure rond de benoeming van teamleiders; opgelegd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur Wilt. - de kosten van de overhead binnen NUOVO en de en Wetenschappen, deels is dat ook omdat we als verhouding tussen onderwijzend en onderwijs- bestuur (en als GMR!) willen dat de beschikbare De GMR gaf in 2013 een formeel advies over de ondersteunend personeel; middelen zo optimaal mogelijk worden ingezet in het volgende punten: - centrale inkoop ICT. onderwijsproces. Deze veranderingen zijn voor de GMR - samenwerking met het Minkema College op het gebied niet altijd even inzichtelijk. Binnen het Bedrijfsbureau van (ondersteunende) dienstverlening. Vooruitblik van NUOVO zijn er specialisten die deze veranderingen - meerjarenraming ; De GMR zal zich ook de komende tijd kritisch, uitwerken, maar als GMR hebben we deze kwaliteiten - kaderbrief 2014 (na een aanvankelijk negatief advies); maar opbouwend blijven opstellen. Hiervoor zal het niet altijd in huis. Het is voor ons belangrijk om elkaars - eigen-risicodragerschap ziektewet. steeds vaker nodig zijn om keuzes te maken in de te kennis en ervaring optimaal te gebruiken en waar nodig behandelen onderwerpen. Ook blijft het belangrijk externe ondersteuning in te huren. Ook verleende de GMR haar instemming bij een aantal om onszelf verder te bekwamen en waar nodig tijdig onderwerpen: ondersteuning van buitenaf in te schakelen. Onze werkwijze - de afschaffing van het -vijfje (werknemers De GMR overlegt maandelijks met het College van ontvingen 5 EUR per maand onkostenvergoeding, voor Namens de GMR, Bestuur en een keer per jaar met de Raad van Toezicht. het werk-gerelateerd thuis gebruik van ) Willemjan van Rooij Voorafgaand aan de vergadering met het College van - de vakantieregeling ; Bestuur stellen de twee GMR voorzitters de agenda op, - de werkkostenregeling; in overleg met de bestuurder en de bestuurssecretaris. - de procedure herplaatsing medewerkers; Op woensdagmiddag heeft de GMR een intern - het examenreglement NUOVO ; vooroverleg, een week later gevolgd door de vergadering - de afschaffing van de bindingstoelage voor het met het College van Bestuur. In totaal vinden deze onderwijsondersteunend personeel; vergaderingen zo n tien keer per jaar plaats. - het formatieplan 2014 voor het Bedrijfsbureau. 8 9

6 Hoofdstuk 1 Profiel van NUOVO Zelf denken, samen doen Een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Scholen waar we leerlingen opleiden tot zelfstandig denkende en verantwoordelijke burgers. Daar staan we voor bij NUOVO. 1.1 De identiteit van NUOVO NUOVO is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de stad Utrecht. De stichting heeft tot doel het verzorgen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving, in overeenstemming met artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). 1.2 Onze Missie en Visie De scholen van NUOVO bieden openbaar voortgezet onderwijs aan in de stad Utrecht. Openbaar betekent dat we voortbouwen op de humanistische grondgedachte. We gaan dus niet uit van via autoriteiten overgedragen overtuigingen, maar van de eigen rede en het vormen van eigen overtuigingen. Hierbij hebben we elkaar nodig, want door met elkaar te werken en discussiëren, scherpen we onze overtuigingen. Zelf denken en samen doen dus. De acht NUOVO-scholen organiseren hun onderwijs op grond van dit beginsel. Zelf denken. Mensen die zelf denken, kunnen hun eigen pad bewandelen en anderen inspireren. Een belangrijke opbrengst van ons onderwijs is dat we leerlingen het belang bijbrengen van zelf denken. We vatten dit samen in de volgende missie: We leiden leerlingen toekomstgericht op, voor de samenleving van morgen. Daartoe leren ze zelfstandig en kritisch te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. We zien de school als professionele leergemeenschap: niet alleen de leerlingen leren, maar de docenten leren ook, bijvoorbeeld hoe ze hun onderwijs aan kunnen passen aan de steeds veranderende eisen. Vanuit dit perspectief kunnen we de in de missie genoemde waarden nog duidelijker omschrijven. Toekomstgericht Als het gaat om ons onderwijsaanbod en onze methodiek, kijken we verder dan de dag van vandaag, en ook verder dan onze eigen organisatie. We kijken dus niet alleen naar de onderwijsresultaten op de korte termijn, maar we zijn ook gericht op de ontwikkelingen op langere termijn. Het gaat ons om leerprocessen die bijdragen aan een levenslange ontplooiing. Zelfstandig en kritisch Wij staan voor zelfstandigheid in de meest brede zin van het woord: in denken, in beslissen, in doen, maar ook in de samenhang tussen deze drie. We vinden het vanzelfsprekend om verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording af te leggen. We leiden onze leerlingen op tot zelfstandige en kritische burgers samen doen Leren is een sociaal proces. We zien dat jonge mensen hun intellect aan elkaar en aan hun docenten kunnen scherpen en dat ze zo tegelijkertijd leren hoe belangrijk het is om samen te werken. Voor morgen De eisen die aan de actieve burgers van de 21e eeuw worden gesteld, verschuiven voortdurend. Creativiteit en flexibiliteit worden steeds belangrijker. We geven onze leerlingen daarom niet alleen de cultuur en waarden mee uit het verleden, maar bereiden ze ook voor op een veranderende toekomst. Leergierig We willen de leergierigheid van onze leerlingen behouden en stimuleren. Een leergierige houding zal immers ook na de schooltijd zijn vruchten afwerpen. Onze medewerkers en docenten staan zelf ook open voor veranderingen en zijn niet bang om hun eigen bijdrage aan het leerproces van de leerlingen kritisch te onderzoeken. We willen vernieuwen, maar altijd met twee benen op de grond. Samenwerken Een leerproces is in onze opvatting een sociaal proces. Juist door samen te werken, krijg je de beste resultaten.

7 Creativiteit en flexibiliteit worden steeds belangrijker. We geven onze leerlingen niet alleen de cultuur en waarden mee uit het verleden, maar bereiden ze ook voor op een veranderende toekomst. De docent heeft hierbij de regie en de verantwoordelijkheid, maar de leerling is zelf medeverantwoordelijk voor het leerproces. De school is bij uitstek ook een pedagogisch instituut: de normen en waarden van het openbaar onderwijs dragen we uit en passen we toe. 1.3 Het onderwijsaanbod van NUOVO: breed en gevarieerd NUOVO verzorgt in Utrecht een breed en gevarieerd onderwijsaanbod op relatief kleine vestigingen voor leerlingen uit Utrecht en omgeving: Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG): een categorale school voor gymnasium. De school stimuleert brede vorming door een combinatie van intellectuele vorming met een groot cultureel aanbod. POUWER (POU): een school voor praktijkonderwijs. Voor veel leerlingen is dit eindonderwijs. Kwalificatie is mogelijk via het Moeilijk Leren (ML) traject op het mbo. Trajectum College (TJC): een school voor vmbo, die alle vier de leerwegen aanbiedt. Het is de eerste Nederlandse VOschool met het predicaat vreedzame school. UniC (UNI): deze school voor vernieuwend havo/vwoonderwijs is gestart in De eerste havo-diploma s zijn in 2009 uitgereikt; de eerste vwo-diploma s in Leidsche Rijn College (LRC): een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school biedt bijzondere faciliteiten voor leerlingen met een sportambitie. Internationale Schakelklassen (ISK): de school voor nieuwkomers. De leerlingen worden na een intensief taal- en voorbereidingstraject geschakeld naar het regulier voortgezet onderwijs of mbo, waar ze zich kwalificeren voor een vervolgopleiding of beroep. X11, school voor grafimedia: deze vmbo-school biedt in de beroepsgerichte leerwegen de sector techniek (grafimedia) aan. Leerlingen uit de gemengde leerweg kunnen gefaseerd afsluiten (IVO-afsluiting). Via Nova College (VNC): school voor vernieuwend vmbo-onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen en de theoretische leerweg. De school biedt een gevarieerd aanbod in de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn. De school biedt bijzondere faciliteiten voor leerlingen met een sportambitie Toekomstige ontwikkelingen Nieuwbouw Leidsche Rijn en start mavo Met het vaststellen van het regionaal plan onderwijsvoorzieningen Utrecht stad (RPO) heeft NUOVO de mogelijkheid gekregen een nieuwe mavo te beginnen. De nieuwe mavo zal als concept ontwikkeld worden in 2014 en zijn deuren openen in een tijdelijke huisvesting in Leidsche Rijn vanaf 1 augustus Op termijn zal de nieuwe mavo gehuisvest worden aan de Maartvlinder, nadat het Via Nova College is verhuisd naar een nieuw schoolgebouw in de wijk Vleuterweide. Het nieuwe gebouw zal vermoedelijk 1 januari 2017 worden opgeleverd. Internationale School Utrecht (ISU) Vanaf 1 augustus 2014 heeft NUOVO een licentie om Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO) aan te mogen bieden en zal dit onderwijs aangeboden worden op de Internationale School Utrecht. De licentie is als (tijdelijke) nevenvestiging gekoppeld aan het BRIN-nummer 30UB (UniC). De ISU is opgericht op verzoek van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht en is geopend op 1 augustus Het voortgezet onderwijs van de ISU is tot 1 augustus 2014 gekoppeld aan de IGVO-licentie van het Gregorius College, dat onderdeel is van de Willibrord Stichting. Het bestuur van Willibrord heeft NUOVO verzocht het voortgezet onderwijs van ISU over te nemen. Dit verzoek hebben we ingewilligd na het verkrijgen van de IGVO-licentie. Vanaf 1 augustus 2014 zal de ISU dus formeel deel uitmaken van onze scholengroep. De ISU ging van start in een verbouwde school aan de Notenboomlaan. Het aantal leerlingen neemt sneller toe dan gedacht, waardoor de school inmiddels uit zijn jasje groeit. Vanaf najaar 2014 zal de ISU tijdelijk gehuisvest worden in een gebouw aan de Van Bijnkershoeklaan. Een eerste verkenning naar nieuwbouw heeft onlangs plaats gevonden. De afdeling primary van de ISU is gekoppeld aan Dalton Rijnsweerd, een school voor primair onderwijs van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPOU). Samen met het bestuur van de SPOU, zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs van de ISU. 1.5 De NUOVO-organisatie Voor veel ouders en leerlingen is de eigen school bekender dan NUOVO. Dat is begrijpelijk, want NUOVO opereert op de achtergrond. De medewerkers van het Bedrijfsbureau ondersteunen het College van Bestuur en het management van de scholen met advies, beleid, uitvoering en administratie op het gebied van P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT en facilitair. De personele inzet voor de bestuursondersteuning en het Bedrijfsbureau bedraagt in 2013 gemiddeld 18,4 FTE. We geven eerst de de samenstelling van de verschillende gremia weer en vervolgens het organisatiestructuur van heel NUOVO (figuur 1). De Raad van Toezicht - Hans Stellingsma, voorzitter (tot 1 januari 2014) en lid van de remuneratiecommissie. Zelfstandig ondernemer. - Peter Lourens, vice-voorzitter (voorzitter per 1 januari 2014) en lid van de audit committee (tot 1 januari 2014). Coördinator bekostigingsbeleid Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE), Ministerie van OC&W. - Tanja Dompeling (per 1 januari 2013) lid van de audit committee. Senior rechter A rechtbank Oost-Brabant. - Pieter Wetselaar (sinds 1 augustus 2009), voorzitter van de audit committee. - Theo Wubbels (sinds 1 augustus 2012), lid van de remuneratiecommissie. Vice-decaan en lid MT van de faculteit sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht. Het College van Bestuur - Jeroen van den Berg, voorzitter a.i. (van 19 november 2012 tot 1 februari 2013) - Leon de Wit, voorzitter (per 1 februari 2013) Figuur 1. Organigram Rector USG Directeur POU GMR Raad van Toezicht Bestuursondersteuning Directeur TJC Rector UNIC College van Bestuur Rector LRC Directeur ISK De schoolleiding - Douwe Brouwer, directeur Internationale Schakelklassen - Maurice Goossens, rector Leidsche Rijn College a.i. (per 1 januari 2014 treedt Peter van Dijk aan als rector) - Rijk Vlaanderen, directeur POUWER - Feiko Kuiper, directeur Trajectum College (tot 28 februari 2013) - Kees Jan Vreeker, directeur Trajectum College (per 1 maart 2013) - Dave Drossaert, rector UniC - Hanneke Taat, rector Utrechts Stedelijk Gymnasium - Wim de Boom, directeur Via Nova College - Moniek Rieter, directeur X11, school voor grafimedia Samenstelling van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) - Willemjan van Rooij (voorzitter), personeelsgeleding Internationale Schakelklassen - Gritty ter Steege, personeelsgeleding Leidsche Rijn College - Christi Siderius, personeelsgeleding POUWER (tot 1 augustus 2013) - Frank van Alkemade, personeelsgeleding POUWER (vanaf 1 augustus 2013) - Marinus van Kalshoven, personeelsgeleding Trajectum College - Han Bäumer, personeelsgeleding UniC (tot 1 augustus 2013) - Koen Assmann, personeelsgeleding UniC (vanaf 1 augustus 2013) - Marianne Nobels/Bert Hodes, oudergeleding UniC (vanaf 1 augustus 2013) - Willem Wolleswinkel/Casper Juijn/Luca Nuvelstein, leerlinggeleding UniC (vanaf 1 augustus 2013) - Hans Evers (voorzitter), personeelsgeleding Utrechts Stedelijk Gymnasium (tot 1 augustus 2013) - Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen, personeelsgeleding Utrechts Stedelijk Gymnasium (vanaf 1 augustus 2013) - Salome van den Besselaar, leerlinggeleding Utrechts Stedelijk Gymnasium (vanaf 1 augustus 2013) - Katrien Höweler, personeelsgeleding Via Nova College - Arnoud de Koning, oudergeleding Via Nova College - Bert Tuïnk, personeelsgeleding X11 - Gerrit van der Wilt, externe notulist MT Bedrijfsbureau Directeur X11 Directeur VNC MR 12 13

8 Hoofdstuk 2 Het onderwijs op de NUOVO-scholen Alles draait om kwaliteit Handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat is ook in 2013 de centrale doelstelling van Stichting NUOVO. Het beste onderwijs voor onze leerlingen, daar draait het allemaal om. Dat betekent ook: direct in beweging komen als de resultaten daar aanleiding toe geven. Wat waren de aandachtspunten in 2013 en welke acties zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? 2.1 Continue zorg voor kwaliteit Handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat is ook in 2013 de centrale doelstelling van Stichting NUOVO. Alle acht aangesloten scholen hebben meerjarige kwaliteitszorgplannen, die geldig zijn voor de periode 2011 tot en met Deze maken deel uit van de wettelijk verplichte schoolplannen, waarin onder meer staat wat concreet de onderwijsdoelen zijn en hoe de school deze doelen gaat bereiken. De acht NUOVO-scholen hebben hun kwaliteitszorgplannen voorgelegd aan het College van Bestuur. De schoolleiders zijn elk verantwoordelijk voor de kwaliteit op hun eigen school en dus ook voor het uitvoeren van de kwaliteitszorgplannen. De bestuurder van NUOVO, Leon de Wit, sluit jaarlijks met elke schoolleider een managementcontract af, waarin de afspraken over de kwaliteit zijn vastgelegd. Het College van Bestuur overlegt zes keer per jaar met de schoolleider over de gemaakte afspraken. Hoe staat het met de voortgang? Worden de afspraken en doelstellingen uit het managementcontract en het (school)jaarplan nagekomen en waargemaakt? Het College van Bestuur stuurt, adviseert en geeft feedback op de behaalde resultaten. Als de resultaten daar aanleiding toe geven, vraagt het College van Bestuur de schoolleider om een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. De Inspectie van het Onderwijs is wettelijk belast met het toezicht op onderwijs. Naar aanleiding van de inspectie-oordelen worden eventuele verbeterplannen voorgelegd en waar nodig de doelen aangepast Inspectieoordelen In 2013 rapporteert de bestuurder dat, op basis van de opbrengsten en de schoolbezoeken van de Inspectie, vier afdelingen binnen de NUOVO-scholen het etiket zwak krijgen: - het vwo van Leidsche Rijn College is sinds 24 januari 2012 zwak en blijft zwak; - de afdeling Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) van het Trajectum College. Deze afdeling is sinds 9 februari 2012 zwak en blijft zwak, eind 2013 blijkt dat de afdeling KBL in 2014 zeer zwak zal worden; - het vwo van UniC; - de Gemengde/Theoretische Leerweg (GTL) en de KBL van het Via Nova College. 2.3 Verbeterplannen Naar aanleiding van deze inspectie-oordelen (en soms al eerder) zijn de volgende acties ondernomen: - Voor de zwakke afdeling vwo van het Leidsche Rijn College is een externe analyse opgesteld. Hierin werd duidelijk dat de schoolopbrengsten kunnen verbeteren door meer te sturen vanuit de vakgroepen en gerichter te werken aan de opbrengsten. Met de komst van de nieuwe rector Peter van Dijk per 1 januari 2014 zal het verbeterplan moeten leiden tot een voldoende inspectieoordeel. - Voor de zeer zwakke afdeling KBL van het Trajectum College is gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit de VO-Raad voor zeer zwakke scholen. Bestuurlijk staat de school onder curatele. Iedere vier weken woont de bestuurder de stuurgroep bij waarin de voortgang wordt gerapporteerd. Directeur Kees Jan Vreeker en zijn team werken proactief en vooruitstrevend aan het verbeteren van de opbrengsten en het verder professionaliseren van de medewerkers. - In het geval van UniC en Via Nova zijn de verbeteringen in 2013 al ingezet. Als de opbrengsten van het vwo van UniC in 2014 vergelijkbaar zijn met die van 2013, zal het inspectieoordeel vanaf komend jaar voldoende zijn. Voor het Via Nova College is de verwachting dat het inspectieoordeel voor de KBL in 2014 ook voldoende zal zijn

9 Hanneke Taat, rector Utrechts Stedelijk Gymnasium: Een stimulerend leer- en leefklimaat Het Utrechts Stedelijk Gymnasium kreeg ook voor 2013 het predicaat excellente school. Excellentie In 2012 verdiende het Utrechts Stedelijk Gymnasium voor het eerst het predicaat excellente school, in 2013 werd dat opnieuw uitgereikt. De toekenning voelde als een bevestiging. Onze eindexamencijfers zijn goed, maar dat is het niet enige dat telt. Het gaat ook om het schoolklimaat waarin leerlingen en medewerkers ruimte en vertrouwen krijgen, over de school als lerende organisatie en om leraren en resultaten

10 Het ontwikkelen van talenten is een onderwerp dat binnen het onderwijs hoog op de onderwijsagenda staat Ontwikkeling van talent Ook op een categoraal gymnasium zijn er verschillen tussen leerlingen. De leerlingen zijn slim tot heel slim, maar dat betekent niet dat ze ook per definitie gemotiveerd zijn. Soms hebben ze op school nog nooit echt hoeven werken en moeten ze uiteindelijk toch leren leren en aan de slag met studievaardigheden. Het ontwikkelen van talenten is een onderwerp dat binnen het onderwijs hoog op de onderwijsagenda staat, ook naar aanleiding van de Toptalentenbrief die staatssecretaris Sander Dekker begin september 2013 naar de Tweede Kamer stuurde en die draaide om de vraag: hoe krijg je getalenteerde leerlingen daar waar ze kunnen komen? Competenties Op het Utrechts Stedelijk Gymnasium gebeurt dat bijvoorbeeld door middel van het honoursprogramma. Dat gaat niet zozeer over het verkrijgen van meer kennis, maar over het ontwikkelen van competenties, zoals denken, onderzoeken, samenwerken, reflecteren, creëren. Het honoursprogramma gaat echt uit van de individuele leerling. De uitgangsvraag is: waar ligt zijn of haar passie? Het mooie van het honoursprogramma is dat het ook de onderpresteerders zijn die daardoor een zetje in de rug krijgen. Naast het honoursprogramma zijn er op het Utrechts Stedelijk Gymnasium nog veel meer keuzeactiviteiten, zo kunnen leerlingen Cambridge, Goethe en DELF examens doen, Chinees of Spaans leren en er is U-talent, een project voor leerlingen die uitblinken in de bèta-vakken, samen met de Universiteit Utrecht. Internationale activiteiten zorgen voor een brede blik op de wereld. Inmiddels doet zo n 25% van de leerlingen iets extra s naast het reguliere onderwijsprogramma. We spreken nu over een vast programma en een keuzeprogramma. Overigens is het niet verplicht extra dingen te doen. Leerlingen moeten niet het idee krijgen dat ze allemaal excellent moeten zijn, het gaat erom dat leerlingen kunnen uitblinken op het gebied van hun eigen talent en vaardigheden. Plannen Voor de komende tijd ligt er een plan om het honoursprogramma door te trekken naar de onderbouw, zodat leerlingen de competentiegerichte manier van werken al eerder aanleren. Verder wordt onderzocht of het rooster zo aangepast kan worden dat het keuzeprogramma gemakkelijker in de schooldag ingeroosterd kan worden, bijvoorbeeld door alle lessen iets korter te maken. Ook hebben we een richtlijn voor de kernles ontwikkeld, waarbij we werken met de vijf rollen van de docent: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter

11 Moniek Rieter, directeur van X11, School voor Grafimedia Een school voor creatieve, eigenwijze doorzetters Professionalisering en het taalprogramma waren voor X11 in 2013 de belangrijkste thema s. Professionele cultuur Het jaar 2013 was vooral het jaar waarin we grote stappen gemaakt hebben in de overgang van een familiecultuur naar een professionele cultuur.. Een relatief kleine school als X11 hoeft geen strakke organisatie te worden. Het is en blijft een creatieve omgeving, waar het gezellig mag zijn en waar leerlingen en docenten de ruimte moeten hebben om zich vrij te bewegen. Het speelveld is nu scherper afgebakend en iedereen is zich meer bewust van de verantwoordelijkheden die hij heeft en weet daar ook naar te handelen

12 De afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om het complete onderwijs dyslectieproof te maken. Taalprogramma Vanwege de nadruk op beeldvakken en vormgeving trekt X11 relatief veel dyslectische leerlingen. Het percentage ligt op 25 tot 30 procent. De afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om het complete onderwijs dyslectieproof te maken. Samen met onderwijsondersteuners, orthopedagogen en docenten is onderzocht hoe het taalbeleid zo verfijnd kan worden, dat dyslectici erbij gebaat zijn. Dat gaat niet alleen over de lettertypen waarin leermaterialen zijn opgesteld, maar ook over inhoudelijke zaken, zoals helderheid, herhalingen en een duidelijke structuur. Overigens weten we dat wat goed is voor dyslectische leerlingen, goed is voor álle leerlingen. Dit proces is in 2013 afgerond en we hebben de deskundigheid in huis om de kwaliteit te blijven bewaken. Competenties voor de 21ste eeuw Vanwege de economische crisis heeft de grafische sector het zwaar, maar op X11 worden leerlingen opgeleid voor beroepen in de creatieve industrie, dat is een veel breder vakgebied. Een groot deel van onze leerlingen stroomt door naar opleidingen op MBO 4 en daarna naar het HBO. De leerlingen van X11 zijn flexibele jongeren met lef en doorzettingsvermogen. Het zijn creatieve, eigenwijze doorzetters die tegen kritiek kunnen en iets van bravoure hebben. Dat zijn dé competenties voor de 21ste eeuw. Speerpunt 2014: ouderparticipatie In 2014 komt er op X11 een teamleider bij en dat geeft ruimte om de ouderparticipatie echt goed vorm te geven. De wereld is ingewikkelder geworden. School en thuis lopen steeds meer door elkaar heen, ook vanwege mobieltjes en internet. School en ouders zijn sámen verantwoordelijk voor onze leerlingen. Het is van groot belang dat de communicatie tussen school en thuis goed verloopt. Op X11 zijn we tevreden over de wijze waarop ouders betrokken zijn bij hun kind en bij de school. Er is echter nog geen sprake van ouderparticipatie

13 Peter van Dijk, rector Leidsche Rijn College Een nieuwe fase Hogere eindexamencijfers waren belangrijk in 2013, maar onderwijs draait om meer dan alleen dat. Bij de kunstvakken leer je om out of the box te denken. Hogere examencijfers Het Leidsche Rijn College had voorafgaand aan 2013 een paar jaar minder goede eindexamenresultaten, er is hard gewerkt om dat omhoog te krijgen. Er waren meerdere aandachtspunten. Om te beginnen: de taalbasis moet goed op orde zijn, want het onderwijs is erg contextueel en ook bij de exacte vakken moeten leerlingen de opgaven snappen en antwoorden goed kunnen formuleren. Het tweede verbeterpunt in 2013: differentiatie. Leerlingen moeten op hun eigen niveau uitgedaagd worden, anders raak je ze kwijt. Tenslotte was er extra aandacht voor het pedagogisch klimaat van de les. Zo werkt het goed om leerdoelen aan het begin van de les duidelijk op het bord te zetten en er aan het eind van de les naar terug te koppelen. De extra aandacht heeft effect gehad: het driejaarsgemiddelde is op het Leidsche Rijn College weliswaar nog niet helemaal op orde, maar de eindexamenresultaten van 2013 waren in elk geval al goed op peil

14 Creatief denken De cijfers moeten op orde zijn, maar daarnaast heeft elke school een extra toegevoegde waarde voor de leerlingen. Bij het Leidsche Rijn College draait het om talent. Een leerling kan werken aan zijn sportieve vaardigheden, maar leert ook creatief te denken. Leerlingen leren hun talenten kennen en ontwikkelen. Daarbij zijn kunstvakken belangrijk, want juist daar leren ze om out of the box te denken. Kunst is de motor van creativiteit en dat heb je bij alle vakken nodig. Het is ook waar Nederlandse leerlingen later internationaal op kunnen concurreren - creatief denken, dat is waar Nederland sterk in is. Social media Een belangrijk onderwerp, ook binnen het onderwijs, is social media. Ouders vragen soms waarom mobieltjes in de klas niet verboden worden, maar dat zou onrealistisch zijn. Het is bovendien niet nodig. Natuurlijk is het belangrijk om er zorgvuldig mee om te gaan, maar de jongeren van nu beseffen heel goed dat ze niet zomaar alles op internet moeten zetten. In het onderwijs kunnen mobiele telefoons ook op een positieve manier gebruikt worden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld antwoorden op vragen doorsturen naar de docent, het is mogelijk om een snelle poll te doen of wedstrijdjes te organiseren. Wat dat betreft breekt er echt een nieuwe fase aan. Overigens niet alleen wat dat betreft. Het is een bijzondere generatie die nu het voortgezet onderwijs volgt. Het zijn jongeren die actief zijn en initiatief tonen, die de wereld echt vooruit willen helpen en mooier willen maken. De jongeren van nu helpen en inspireren elkaar. Oók via social media. En dit is de generatie die over een tijdje de dienst uitmaakt, dat stemt optimistisch. Een belangrijk onderwerp, ook binnen het onderwijs, is social media 26 27

15 Douwe Brouwer, directeur Internationale Schakelklassen (ISK) De draad weer opgepakt Bij de aanvang van 2013 hadden de Internationale Schakelklassen een ingrijpende reorganisatie achter de rug. De draad opgepakt In 2012 hebben de Internationale Schakelklassen veertig procent van het personeel moeten laten gaan, vanwege het gedaalde aantal leerlingen. Van de zestig medewerkers vertrokken er bijna dertig. Het was een heftige periode, maar het team heeft in 2013 de draad geweldig opgepakt en de sfeer weten te behouden. Het onderwijs bij de Internationale Schakelklassen, voor leerlingen die pas net in Nederland wonen, is altijd maatwerk. Leerlingen blijven tussen anderhalf en drie jaar in de Internationale Schakelklassen en stromen dan door naar een reguliere opleiding. De achtergrond van de leerlingen is ongelooflijk divers, sommige kinderen zijn nog nooit in hun leven naar school gegaan, andere hebben in hun land van herkomst gewoon goed onderwijs gehad. Elke leerling krijgt een individueel onderwijsplan, dat niet alleen draait om rekenen en taal, maar ook om zaken die binnen de Nederlandse cultuur vanzelfsprekend zijn: initiatief nemen, je mening uiten, creativiteit. De missie van de ISK is om kinderen te begeleiden tot autonome burgers, die met vrijheid om kunnen gaan en zelf keuzes kunnen maken

16 Het resultaat is dat het verzuim ongeveer is gehalveerd Trends 2013 Het aantal leerlingen voor de Internationale Schakelklassen is uitermate lastig te voorspellen, omdat het niet alleen afhangt van veranderende migratiestromen, maar ook van politieke factoren, zoals het beleid rond de huisvesting van asielzoekers. Tijdens een ISK-conferentie is onderzocht hoe de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd kan worden als het leerlingenaantal verder achteruit zou gaan. Er liggen nu verschillende scenario s op de plank en de benedengrens voor de ISK ligt op 150 leerlingen, waar dat voorheen 200 was. Die scenario s kunnen overigens voorlopig op de plank blijven liggen, want op het moment groeit het aantal leerlingen juist. Datateam In 2013 is een datateam opgericht, dat onderwijsgegevens boven tafel haalt en onderzoekt. Het eerste dat het team heeft onderzocht, is het verzuim, dat vrij hoog lag. ISK-leerlingen hebben de meest uiteenlopende reden zich af te melden, maar soms liep het uit de hand. Alle docenten hebben eraan gewerkt om het verzuim bij hun leerlingen terug te dringen, door het echt in de gaten te houden en waar nodig kritische vragen te stellen. Het resultaat is dat het verzuim ongeveer is gehalveerd. Het volgende onderwerp waar het datateam zich over zal buigen, is de zomerdip. Voorafgaand aan de zomervakantie hebben leerlingen een bepaald niveau, na de vakantie scoren ze lager, met name voor rekenen en taal. Hoe groot is dat effect en hoe is het te voorkomen? Dat zijn vragen die de komende tijd onderzocht gaan worden

17 Rijk Vlaanderen, directeur POUWER In rustiger vaarwater Na de afronding van het sociaal plan kwam POUWER in rustiger vaarwater. Tijd voor de andere aandachtspunten: een sterke basisbegeleiding, uitbreiding van de winkelstraat en samenwerking met externe partners. Financieel op orde Het sociaal plan is in 2013 afgerond. POUWER is teruggegaan van 6,4 FTE naar 2,1 FTE voor staf en management, de beschikbare middelen komen ten goede aan het onderwijs. Het hele traject duurde 2,5 jaar. De doelstelling was helder en is gehaald, POUWER is nu financieel en organisatorisch gezond. Sterke basisbegeleiding In 2013 is hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal incidenten. Een sterke basisbegeleiding is daarbij belangrijk. Er is nu elke week een kernpartneroverleg met onder meer de leerplichtambenaar en het maatschappelijk werk en als het met een leerling mis dreigt te gaan, wordt sneller dan vroeger een traject in gang gezet om escalatie te voorkomen. Verder brengen docenten in alle klassen een huisbezoek en zijn er regelmatig een-op-eengesprekken met ouders, onder meer over de voortgang en de perspectieven

18 Winkelstraat Het gros van de POUWER-leerlingen gaat na school direct aan het werk, dus het is belangrijk dat ze kunnen oefenen in levensechte praktijksituaties. Dat gebeurt in de winkelstraat van POUWER. Daar zijn een kringloopwinkel, een fietswerkplaats en een restaurant waar de leerlingen voor echte klanten en gasten werken - de winkelstraat is behalve een leeromgeving ook een belangrijk middel om de buurt bij de school te betrekken. Op het moment wordt flink geïnvesteerd in de verbouw en uitbreiding van de winkelstraat. In 2013 is de winkel verbouwd, in 2014 komt het restaurant aan de beurt, eind 2014 de technieklokalen en daarna de tuin. Aan het eind van het schooljaar moet alles op orde zijn. Plannen In 2013 ging POUWER een intensievere samenwerking aan met het Trajectum College. Een aantal leerlingen zit in de brugklas precies op de grens tussen vmbo- en praktijkonderwijs en blijkt het vmbo-onderwijs net niet aan te kunnen. Vorig jaar is Trajectum daarom met een aparte groep gestart, met een inhoudelijke bijdrage en een docent voor een dag in de week, om te kijken of deze leerlingen met een iets aangepast programma tóch naar een vmbo-diploma kunnen worden geleid. De resultaten waren goed, deze samenwerking wordt dan ook de komende jaren uitgebreid. Verder is de digitalisering van het onderwijs de komende tijd een belangrijk thema. Ook zal onderzocht worden hoe de uitstroom beter begeleid kan worden. POUWER is nu actief bezig met de entreeopleiding voor het MBO - het plan is dat POUWER het onderwijs uitvoert en dat de ROC s diplomeren, dat zal de komende tijd verder vorm krijgen. De digitalisering van het onderwijs de komende tijd een belangrijk thema 34 35

19 Kees Jan Vreeker, directeur Trajectum College Een turbulent jaar, waarin veel is bereikt Verbeterpunten Begin 2013 was op het Trajectum College financieel, organisatorisch en kwalitatief lang niet alles op orde. Trajectum is voortgekomen uit een fusie van het Centraal College en het Vader Rijncollege en er was onder meer nog sprake van twee verschillende onderwijsculturen. Aan het begin van het jaar zijn analyses uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met docenten, leerlingen en ouders over verbeterpunten. De afronding van het sociaal plan zorgde aan het begin van 2013 voor een onverwachte financiële tegenvaller. Samen met het Bedrijfsbureau hebben we alle financiën doorgelicht. Het personeel kon effectiever worden ingezet, er waren dubbele contracten en er liep een aantal abonnementen voor zaken die niet echt nodig waren. Uiteindelijk is het jaar 2013 licht positief afgesloten en is er reden tot optimisme over de financiële vooruitzichten

20 De komende tijd staat er veel te gebeuren Verbeterplan Aan het begin van 2013 was te voorzien dat de examenresultaten van dat jaar niet positief zouden zijn. We hebben een onderzoek laten doen, waar duidelijke aanbevelingen uitkwamen: ga met vakgroepen werken, geef docenten meer zeggenschap en zorg voor een doorlopende lijn tussen de leerjaren. Bij het gezamenlijk bekijken van de onderwijscijfers kwam er onder de docenten een professionele en vakinhoudelijke discussie op gang. Op het moment dat de inspectie de afdeling KBL inderdaad als zeer zwak bestempelde, lag het verbeterplan al klaar. Trajectum krijgt bij de uitvoering daarvan ondersteuning van de VO-Raad. Ook een belangrijke ontwikkeling is dat in 2013 de relatie met partners in de wijk is aangehaald. De wijkagent komt nu voorlichting geven op school. Een team van docenten heeft hard gewerkt om nieuwe afspraken te maken met bedrijven, zodat er voor alle leerlingen van de vierde klas nu een stageplek is. van Jongerenwerk Utrecht in de school. Ze organiseren activiteiten, gaan mee op kamp en zijn na schooltijd in de wijk. Dit wordt bekostigd vanuit de middelen voor een brede school. Bovendien is viavia een voetbalkooi geregeld. Plannen voor 2014 De komende tijd staat er veel te gebeuren. Er komen nieuwe vmbo-beroepsexamens voor horeca, zorg en welzijn en techniek. Dat geeft Trajectum de kans om het onderwijs vanaf het begin goed op die examens aan te laten sluiten. Verder zullen we proberen het gebruik van de horecavoorzieningen de komende tijd een boost geven, zodat het voor leerlingen ook echt een praktijkomgeving wordt. De aansluiting naar het MBO kan beter, ook daar zal de komende tijd aan worden gewerkt. Het jaar 2013 was al met al een turbulent jaar en we mogen tevreden zijn over wat er al is bereikt. Het streven is om te zorgen dat in het jaar 2015 alles op groen staat.,. Het luik ging open De leerlingen van Trajectum zijn over het algemeen redelijk positief over hun school, maar waar ze over klaagden, was dat er geen eten of drinken te krijgen was op school. In 2013 is de frisdrankautomaat omgebouwd zodat leerlingen er niet alleen met een pinpas, maar ook met contant geld kunnen betalen. Ook ging het luik van de kantine weer open en verzorgen leerlingen van de afdeling horeca de verkoop van broodjes. Het resultaat is dat de leerlingen in de pauzes veel meer op school blijven. Leerlingen gaven ook aan dat ze meer activiteiten wilden. Er zijn nu dagelijks twee of drie medewerkers 38 39

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Amersfoort Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2012

NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2012 NUOVO Zelf denken Samen doen 1 Inhoudsopgave Colofon NUOVO Stichting openbaar voorgezet onderwijs Utrecht www.nuovo.eu info@nuovo.eu Twitter @NUOVO030 Postbus 1415 3500 BK UTRECHT Tel. 030-2969040 Fax

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Koersdocument OSG Sevenwolden 0

Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Dit Koersdocument schetst de toekomst van OSG Sevenwolden. Het geeft een globaal beeld waar de scholengroep in 2016 wil staan. We realiseren ons dat de werkelijkheid van

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 18UZ Afdeling : Praktijkonderwijs Onderzoek uitgevoerd op : 12 februari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 52 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Sint-Joriscollege HAVO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C1 BRIN nummer : 20AT 00 HAVO Onderzoeksnummer : 288042 Datum onderzoek : 2 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Elke dag beginnen met bewegen Het nieuwe vmbo in Rijswijk Het Stanislascollege is een vernieuwende VMBO-school die draait om jou. Om wat je goed

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Kampen

Almere College Rector Almere College Kampen School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Kampen (S14 CAO-VO) Versie 26/8/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten De Leon van Gelder, Groningen pagina 1 De Leon van Gelder: school, leerlingen en ouders samen op weg naar een passende schoolloopbaan De Leon van Gelder in Groningen, een vestiging van het Reitdiep College,

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Hervormd Lyceum Zuid VWO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 02AR C1 BRIN nummer : 02AR 00 VWO Onderzoeksnummer : 289164 Datum onderzoek : 12 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Venster School X, Locatie Nul Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Met Homerus halen ze het beste uit zichzelf

Met Homerus halen ze het beste uit zichzelf Interview Met Homerus halen ze het beste uit zichzelf Noem het talentontwikkeling of persoonsvorming: het Homerus-programma van Het Utrechts Stedelijk Gymnasium beoogt het allebei. Competenties aanleren,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Trajectum College vmbo-k Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24TJ-0 Arrangementsnummer: 172777 HB: 3232045 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie